10.9.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 269/14


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 juli 2011 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Tyskland) — Gerhard Fuchs (C-159/10) och Peter Köhler (C-160/10) mot Land Hessen

(Förenade målen C-159/10 och C-160/10) (1)

(Direktiv 2000/78/EG - Artikel 6.1 - Förbud mot diskriminering på grund av ålder - Automatisk pensionering av åklagare som uppnått 65 års ålder - Berättigade mål som motiverar särbehandling på grund av ålder - Konsekvens i lagstiftningen)

2011/C 269/21

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gerhard Fuchs (C-159/10) och Peter Köhler (C-160/10)

Motpart: Land Hessen

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Tolkning av artikel 6 i direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, s. 16) — Förbud mot diskriminering på grund av ålder — Nationell lagstiftning enligt vilken en tjänsteman automatiskt pensioneras vid 65 års ålder — Berättigade mål som motiverar särbehandling på grund av ålder

Domslut

1.

Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling utgör inte hinder för en lag, såsom den hessiska delstatslagen om tjänstemän (Hessisches Beamtengesetz) i dess lydelse enligt lagen av den 14 december 2009, enligt vilken tjänstemän med livslång anställning, i förevarande fall åklagare, automatiskt pensioneras när de uppnår 65 års ålder med möjlighet att fortsätta arbeta, om tjänstens intresse så kräver, till maximalt 68 års ålder. Detta gäller under förutsättning att lagen har som mål att inrätta en väl avvägd åldersstruktur i syfte att främja anställning och sysselsättning av ungdomar, optimera personaladministrationen och härigenom förebygga eventuella tvister om huruvida den anställde är arbetsförmögen efter en viss ålder och att sätten för att genomföra detta mål är lämpliga och nödvändiga.

2.

För att den berörda åtgärden ska kunna betraktas som lämplig och nödvändig får den inte framstå som orimlig i förhållande till det eftersträvade målet. Vidare ska åtgärden grundas på omständigheter som det ankommer på den nationella domstolen att bedöma bevisvärdet av.

3.

En lag, såsom till exempel den hessiska delstatslagen om tjänstemän, i dess lydelse enligt lagen av den 14 december 2009, vari obligatorisk pensionering föreskrivs för åklagare då de uppnår 65 års ålder, är inte inkonsekvent enbart på grund av att åklagarna, enligt nämnda lag, i vissa fall har möjlighet att arbeta fram till 68 års ålder, att lagen härutöver innehåller bestämmelser som syftar till att begränsa pensionsavgångar före 65 års ålder och att det i annan lagstiftning i den berörda medlemsstaten föreskrivs att vissa tjänstemän ska kvarstå i tjänst, bland annat vissa förtroendevalda, efter nämnda ålder samt att pensionsåldern gradvis ska höjas från 65 till 67 år.


(1)  EUT C 161, 19.6.2010.