10.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 269/14


A Bíróság (második tanács) 2011. július 21-i ítélete (a Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10) kontra Land Hessen

(C-159/10. és C-160/10. sz. egyesített ügyek) (1)

(2000/78/EK irányelv - A 6. cikk (1) bekezdése - Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma - A 65. életévüket betöltő ügyészek hivatalból történő nyugdíjazása - Az életkoron alapuló eltérő bánásmódot igazoló jogszerű célok - A szabályozás koherenciája)

2011/C 269/21

Az eljárások nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Az alapeljárás felei

Felperesek: Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)

Alperes: Land Hessen

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Németország) — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.) 6. cikkének értelmezése — Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma — A 65. életévét betöltő tisztviselő hivatalból történő nyugdíjazását előíró nemzeti szabályozás — Az életkoron alapuló eltérő bánásmódot igazoló jogszerű célok

Rendelkező rész

1.

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvvel nem ellentétes az olyan törvény — mint a 2009. december 14-i törvénnyel módosított hesseni köztisztviselői törvény (Hessisches Beamtengesetz) —, amely a 65. életévüket betöltő, határozatlan időre kinevezett köztisztviselők — a jelen esetben az ügyészek — hivatalból történő nyugdíjazásáról rendelkezik azzal, hogy e köztisztviselők legfeljebb a 68. életévük betöltéséig tovább dolgozhatnak, ha ez szolgálati érdekből szükséges, feltéve hogy egyrészt e törvény célja az, hogy a fiatalok alkalmazásának és előléptetésének elősegítése, a személyzeti igazgatás optimalizálása, illetve ezzel a munkavállalók bizonyos életkor felett történő munkavégzésre való alkalmasságára vonatkozó jogviták elkerülése érdekében kiegyensúlyozott korstruktúrát alakítson ki, másrészt lehetővé teszi e cél megfelelő és szükséges eszközökkel való elérését.

2.

Az érintett intézkedés megfelelő és szükséges jellegének bizonyításához az szükséges, hogy ezen intézkedés ne tűnjön ésszerűtlennek az elérni kívánt cél szempontjából, továbbá olyan körülményeken kell alapulnia, amelyek bizonyító erejének értékelése a nemzeti bíróság feladata.

3.

Az olyan törvény — mint a 2009. december 14-i törvénnyel módosított hesseni köztisztviselői törvény —, amely szerint az ügyészeknek a 65. életévük betöltésekor kötelező nyugdíjba vonulniuk, nem inkoherens önmagában amiatt, hogy bizonyos esetekben lehetővé teszi számukra, hogy a 68. életévük betöltéséig dolgozzanak, miközben egyrészt e törvény olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek a 65. életév betöltése előtti nyugdíjba vonulás korlátozására irányulnak, másrészt az érintett tagállam más jogszabályi rendelkezései értelmében bizonyos köztisztviselők — jelesül bizonyos választott tisztségviselők — hivatalban maradhatnak ezen életkor betöltése után is, illetve e rendelkezések a nyugdíjkorhatárt 65 évről 67 évre emelik.


(1)  HL C 161., 2010.6.19.