10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/14


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.7.2011 (Verwaltungsgericht Frankfurt am Mainin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Gerhard Fuchs (C-159/10) ja Peter Köhler (C-160/10) v. Land Hessen

(Yhdistetyt asiat C-159/10 ja C-160/10) (1)

(Direktiivi 2000/78/EY - 6 artiklan 1 kohta - Ikään perustuvan syrjinnän kielto - 65 vuotta täyttäneiden syyttäjien automaattinen eläkkeelle siirtyminen - Oikeutetut tavoitteet, joilla perustellaan ikään perustuva erilainen kohtelu - Lainsäädännön johdonmukaisuus)

2011/C 269/21

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Gerhard Fuchs (C-159/10) ja Peter Köhler (C-160/10)

Vastaaja: Land Hessen

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16) 6 artiklan 1 kohdan tulkinta — Ikään perustuvan syrjinnän kielto — Kansallinen laki, jossa säädetään virkamiesten siirtämisestä eläkkeelle viran puolesta heidän saavutettuaan 65 vuoden iän — Oikeutetut tavoitteet, joilla perustellaan ikään perustuva erilainen kohtelu

Tuomiolauselma

1)

Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY ei ole esteenä sellaiselle Hessenin osavaltion virkamieslain (Hessisches Beamtengesetz), sellaisena kuin se on muutettuna 14.12.2009 annetulla lailla, kaltaiselle laille, jossa säädetään vakituisten virkamiesten — tässä tapauksessa syyttäjien — automaattisesta eläkkeelle siirtymisestä heidän täyttäessään 65 vuotta, samalla kun heille annetaan mahdollisuus jatkaa työntekoa, jos yksikön etu sitä edellyttää, enintään 68 vuoden ikään saakka, jos kyseisen lain tavoitteena on luoda tasapainoinen ikärakenne nuorten palvelukseen ottamisen ja uralla etenemisen edistämiseksi, henkilöstöhallinnon optimoimiseksi ja samalla sellaisten mahdollisten oikeusriitojen välttämiseksi, jotka koskevat työntekijän kykyä tehdä työtään tietyn iän saavuttamisen jälkeen, ja jos sillä on mahdollista saavuttaa kyseinen tavoite asianmukaisin ja tarpeellisin keinoin.

2)

Jotta kyseessä olevan toimenpiteen voidaan osoittaa olevan asianmukainen ja tarpeen, se ei saa olla tavoitteen kannalta kohtuuton ja sen on perustuttava seikkoihin, joiden todistusarvon arvioiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.

3)

Hessenin osavaltion virkamieslain, sellaisena kuin se on muutettuna 14.12.2009 annetulla lailla, kaltainen laki, jossa säädetään syyttäjien pakollisesta eläkkeelle siirtymisestä heidän täyttäessään 65 vuotta, ei ole epäjohdonmukainen pelkästään siksi, että sen mukaan syyttäjät voivat tietyissä tapauksissa työskennellä 68 vuoden ikään saakka, että siinä on lisäksi säännöksiä, joilla pyritään jarruttamaan eläkkeelle lähtemisiä ennen 65 vuoden ikää, ja että asianomaisen jäsenvaltion muissa laeissa säädetään tiettyjen virkamiesten — etenkin tiettyjen vaaleilla valittujen virkamiesten — työskentelyn jatkumisesta kyseisen iän jälkeen sekä eläkeiän asteittaisesta nostamisesta 65 vuodesta 67 vuoteen.


(1)  EUVL C 161, 19.6.2010.