10.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 269/14


Решение на Съда (втори състав) от 21 юли 2011 г. (преюдициални запитвания от Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, Германия) — Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)/Land Hessen

(Съединени дела C-159/10 и C-160/10) (1)

(Директива 2000/78/ЕО - Член 6, параграф 1 - Забрана на дискриминацията, основана на възраст - Задължително пенсиониране на прокурорите, навършили 65-годишна възраст - Законосъобразни цели, оправдаващи разлика в третирането, основана на възраст - Съгласуваност на законодателството)

2011/C 269/21

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)

Ответник: Land Hessen

Предмет

Преюдициално запитване — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Тълкуване на член 6 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, стp. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7) — Забрана на дискриминацията, основана на възраст — Национална правна уредба, която предвижда задължително пенсиониране на длъжностно лице, навършило 65-годишна възраст — Законосъобразни цели, оправдаващи разликите в третирането, основани на възраст

Диспозитив

1.

Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите допуска закон като Закона за публичната служба на Land Hessen (Hessisches Beamtengesetz), изменен със Закона от 14 декември 2009 г., който предвижда задължителното пенсиониране на длъжностните лица на пожизнена служба, в конкретния случай прокурорите, когато те навършат 65-годишна възраст, като същевременно им позволява да продължат да работят, ако интересът на работата изисква това, до максималната възраст от 68 години, доколкото този закон има за цел установяване на балансирана възрастова структура, за да се благоприятства наемането на работа и повишаването на младите, да се оптимизира управлението на персонала и следователно да се предотвратяват евентуалните съдебни спорове относно способността на заетото лице да упражнява своята дейност над определена възраст, и доколкото законът позволява постигане на тази цел с подходящи и необходими средства.

2.

За да бъде доказан подходящият и необходим характер на съответната мярка, тя не трябва да изглежда неразумна с оглед на преследваната цел и трябва да се основава на данни, преценката на чиято доказателствена стойност е от компетентност на националния съд.

3.

Закон като Закона за публичната служба на Land Hessen, изменен със Закона от 14 декември 2009 г., който предвижда задължително пенсиониране на прокурорите при навършване на 65-годишна възраст, не разкрива несъгласуваност единствено поради факта че им позволява в определени случаи да работят до 68-годишна възраст, че освен това съдържа разпоредби, предназначени да затрудняват пенсионирането преди 65-годишна възраст, и че други законови разпоредби на съответната държава членка предвиждат запазването на служба на определени длъжностни лица, по-специално определени избрани лица, след тази възраст, както и постепенно повишаване на пенсионната възраст от 65 на 67 години.


(1)  ОВ C 161, 19.6.2010 г.