31.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/30


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 513/2011

z 11. mája 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V konečnej správe, ktorú 25. februára 2009 zverejnila skupina expertov na vysokej úrovni pod vedením Jacquesa de Larosièr pod mandátom Komisie, sa konštatovalo, že sa musí posilniť rámec dohľadu nad finančným sektorom v Európskej únii s cieľom znížiť riziko a závažnosť budúcich finančných kríz. Odporučilo sa v nej vykonať ďalekosiahle reformy štruktúry dohľadu. Táto skupina expertov tiež dospela k záveru, že by sa mal vytvoriť Európsky systém orgánov finančného dohľadu (ESFS), ktorý by tvorili tri európske orgány dohľadu – jeden pre bankový sektor, jeden pre sektor poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov a jeden pre sektor cenných papierov a trhy –, a tiež sa v nej odporučilo vytvoriť Európsky výbor pre systémové riziká.

(2)

Komisia vo svojom oznámení zo 4. marca 2009 s názvom Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe navrhla, aby sa predložil návrh právnych predpisov na zriadenie ESFS, a vo svojom oznámení z 27. mája 2009 s názvom Európsky finančný dohľad uviedla podrobnejšie informácie o možnej štruktúre takéhoto nového rámca dohľadu, pričom sa zdôraznila osobitosť dohľadu nad ratingovými agentúrami.

(3)

Európska rada vo svojich záveroch z 19. júna 2009 odporučila, aby sa vytvoril ESFS, ktorý by sa skladal zo siete vnútroštátnych orgánov finančného dohľadu pracujúcich spoločne s tromi novými európskymi orgánmi dohľadu. ESFS by sa mal zameriavať na zvýšenie kvality a konzistentnosti vnútroštátneho dohľadu, posilnenie dohľadu nad cezhraničnými skupinami prostredníctvom zriadenia kolégií dohľadu a na vytvorenie jednotného európskeho súboru pravidiel platných pre všetkých účastníkov finančného trhu na vnútornom trhu. Európska rada zdôraznila, že Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať právomoci v oblasti dohľadu nad ratingovými agentúrami. Komisia by si mala zachovať právomoci na presadzovanie zmlúv, najmä hlavy VII kapitoly I Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), týkajúce sa spoločných pravidiel pre hospodársku súťaž v súlade s ustanoveniami prijatými na vykonávanie týchto pravidiel.

(4)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4) sa zriadil Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „ESMA“).

(5)

Mal by sa jednoznačne vymedziť rozsah pôsobnosti ESMA tak, aby účastníci finančného trhu mohli identifikovať orgán, ktorý je príslušný v oblasti činnosti ratingových agentúr. ESMA by podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 (5) mal mať všeobecnú právomoc v záležitostiach týkajúcich sa registrácie a stáleho dohľadu nad registrovanými ratingovými agentúrami.

(6)

ESMA by mal byť výlučným orgánom zodpovedným za registráciu a dohľad nad ratingovými agentúrami v Únii. ESMA by mal byť naďalej právne zodpovedný, aj keď špecifické úlohy deleguje na príslušné orgány. Vedúci činitelia a iní zamestnanci príslušných orgánov by sa mali podieľať na rozhodovacom procese v rámci ESMA v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010, pričom by mali konať ako členovia orgánov ESMA, ako je jeho rada orgánov dohľadu alebo jeho vnútorné panely. ESMA by mal mať výlučnú právomoc uzatvárať dohody o spolupráci pri výmene informácií s orgánmi dohľadu tretích krajín. Tieto zmluvy o spolupráci by sa mali vzťahovať na príslušné orgány v rozsahu, v akom sa tieto orgány podieľajú na rozhodovacom procese v rámci ESMA alebo keď vykonávajú úlohy v mene ESMA.

(7)

Transparentnosť informácií, ktoré emitent hodnoteného finančného nástroja poskytuje poverenej ratingovej agentúre, by mohla mať veľkú potenciálnu pridanú hodnotu pre fungovanie trhu a pre ochranu investorov. Malo by sa preto zvážiť, ako najlepšie by sa mohla rozšíriť transparentnosť informácií slúžiacich ako podklady pre ratingy všetkých finančných nástrojov. Po prvé sprístupnenie týchto informácií ďalším registrovaným alebo certifikovaným ratingovým agentúram by pravdepodobne posilnilo hospodársku súťaž medzi ratingovými agentúrami, pretože by to mohlo viesť najmä k zvýšeniu počtu nevyžiadaných ratingov. Vydaním takýchto nevyžiadaných ratingov by sa malo podporiť používanie viac ako jedného ratingu na finančný nástroj. Takisto by to pravdepodobne pomohlo zabrániť možným konfliktom záujmov, predovšetkým v rámci modelu „emitent platí“, a malo by to zvýšiť kvalitu ratingov. Po druhé sprístupnením týchto informácií celému trhu by sa tiež mohla zvýšiť schopnosť investorov uskutočniť ich vlastné analýzy rizika tým, že by pri hĺbkovej analýze mohli vychádzať z týchto dodatočných informácií. Toto sprístupnenie informácií by tiež mohlo viesť k poklesu spoliehania sa na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami. V záujme dosiahnutia týchto základných cieľov by Komisia mala tieto otázky hlbšie posúdiť tak, že ďalej zváži primeraný rozsah povinnosti sprístupňovania informácií, vplyv na miestne sekuritizačné trhy, ďalší dialóg so zainteresovanými stranami, monitorovanie vývoja na trhu a vývoja regulačných opatrení a skúsenosť, ktorú získali iné jurisdikcie. Komisia by mala na základe tohto hodnotenia predložiť príslušné legislatívne návrhy. Hodnotenie Komisie a jej návrhy by mali umožniť vymedziť nové povinnosti v oblasti transparentnosti, a to spôsobom, ktorým by sa najvhodnejšie splnil verejný záujem a ktorý by bol najkonzistentnejší, pokiaľ ide o ochranu investorov.

(8)

Keďže úverové ratingy sa používajú v celej Únii, tradičné rozlišovanie medzi domovskými príslušnými orgánmi a inými príslušnými orgánmi a používanie koordinácie dohľadu kolégií nie je najvhodnejšou štruktúrou pre dohľad nad ratingovými agentúrami. Zriadením ESMA už viac nie je potrebné zachovávať takúto štruktúru. Proces registrácie by sa preto mal zracionalizovať a lehoty by sa mali zodpovedajúcim spôsobom skrátiť.

(9)

ESMA by mal byť zodpovedný za registráciu ratingových agentúr a stály dohľad nad nimi, nemal by však zodpovedať za dohľad nad používateľmi úverových ratingov. Príslušné orgány určené na základe príslušných odvetvových právnych predpisov pre dohľad nad úverovými inštitúciami, investičnými spoločnosťami, poisťovňami, zaisťovňami, podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a alternatívnymi investičnými fondmi by teda mali zostať naďalej zodpovedné za dohľad nad používaním úverových ratingov týmito finančnými inštitúciami a subjektmi, pri ktorých sa dohľad vykonáva na vnútroštátnej úrovni v súvislosti s uplatňovaním iných smerníc o finančných službách a na jeho účely, ako aj za používanie úverových ratingov v prospektoch.

(10)

Je potrebné prijať účinný nástroj na vytvorenie harmonizovaných regulačných technických predpisov, aby sa uľahčilo uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1060/2009 v každodennej praxi a zaistili sa rovnaké podmienky a primeraná ochrana investorov a spotrebiteľov v celej Únii. Je účinné a vhodné poveriť ESMA vypracovaním návrhu regulačných technických predpisov, pretože ide o orgán s vysokošpecializovanými odbornými znalosťami.

(11)

V oblasti ratingových agentúr by ESMA mal Komisii predložiť návrh regulačných technických predpisov týkajúcich sa informácií, ktoré by ratingová agentúra mala poskytnúť vo svojej žiadosti o registráciu, informácií, ktoré musí ratingová agentúra poskytnúť v žiadosti o certifikáciu a na účely posúdenia jej systémovej dôležitosti v súvislosti s finančnou stabilitou alebo integritou finančných trhov, prezentácie informácií vrátane štruktúry, formátu, spôsobu a obdobia vykazovania, ktoré musí ratingová agentúra zverejniť na účely posúdenia dodržania súladu ratingových metodík s požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1060/2009, a obsahu a formátu pravidelných správ obsahujúcich údaje o ratingoch, ktoré sa požadujú od ratingovej agentúry na účely stáleho dohľadu zo strany ESMA. V súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010 by mala tieto návrhy regulačných technických predpisov prijať Komisia, aby mali právne záväzný účinok. Pri vypracúvaní návrhu regulačných technických noriem by ESMA mal prihliadať na usmernenia, ktoré už vydal Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov vzhľadom na obsah nariadenia (ES) č. 1060/2009, a v prípade potreby ich aktualizovať.

(12)

V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú regulačné technické predpisy, by ESMA mal mať právomoc vydávať a aktualizovať nezáväzné usmernenia k otázkam súvisiacim s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(13)

ESMA by na účely účinného plnenia svojich povinností mal mať možnosť prostredníctvom jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutia požadovať všetky potrebné informácie od ratingových agentúr, osôb zapojených do ratingových činností, hodnotených subjektov a spriaznených tretích strán, tretích strán, ktoré pre ratingové agentúry externe vykonávajú prevádzkové funkcie, ako aj osôb, ktoré sú iným spôsobom úzko a podstatne spriaznené alebo spojené s ratingovými agentúrami alebo ratingovými činnosťami. Posledná uvedená skupina osôb by mala zahŕňať napríklad zamestnancov ratingovej agentúry, ktorí sa priamo nezapájajú do ratingových činností, ale ktorí vďaka svojej funkcii v ratingovej agentúre môžu mať dôležité informácie o konkrétnom prípade. Do tejto skupiny môžu patriť aj spoločnosti, ktoré ratingovej agentúre poskytli služby. Do tejto skupiny však nepatria podniky, ktoré používajú úverové ratingy. Ak ESMA požiada o takéto informácie prostredníctvom jednoduchej žiadosti, adresát nie je povinný ich poskytnúť, ale v prípade, že tak urobí dobrovoľne, poskytnuté informácie by nemali byť nesprávne ani zavádzajúce. Tieto informácie by mali byť sprístupnené bezodkladne.

(14)

S cieľom účinne vykonávať svoje právomoci v oblasti dohľadu by ESMA mal mať možnosť vykonávať vyšetrovania a kontroly na mieste.

(15)

Príslušné orgány by mali oznamovať všetky informácie požadované na základe nariadenia (ES) č. 1060/2009 a pomáhať ESMA a spolupracovať s ním. ESMA a príslušné orgány by mali úzko spolupracovať aj s príslušnými odvetvovými orgánmi zodpovednými za dohľad nad podnikmi, uvedenými v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1060/2009. ESMA by mal mať možnosť delegovať konkrétne úlohy v oblasti dohľadu na príslušný orgán členského štátu, a to napríklad vtedy, keď si úloha v oblasti dohľadu vyžaduje poznatky a skúsenosti týkajúce sa miestnych podmienok, ktoré sú ľahšie dostupné na vnútroštátnej úrovni. Medzi prípadné úlohy, ktoré by malo byť možné delegovať, patrí aj vykonanie konkrétnych úloh v oblasti vyšetrovania a kontrol na mieste. Pred delegovaním úloh by ESMA mal konzultovať s dotknutým príslušným orgánom o podrobných podmienkach týkajúcich sa takéhoto delegovania úloh vrátane rozsahu úlohy, ktorá sa má delegovať, časového plánu na vykonanie úlohy a prenosu potrebných informácií od ESMA a pre ESMA. ESMA by mal príslušné orgány odmeniť za výkon delegovanej úlohy podľa nariadenia o poplatkoch, ktoré prijme Komisia prostredníctvom delegovaného aktu. ESMA by nemal mať možnosť delegovať právomoc prijímať rozhodnutia o registrácii.

(16)

Je potrebné zaistiť, aby príslušné orgány mali možnosť požiadať, aby ESMA preskúmal, či sú splnené podmienky na odobranie registrácie ratingovej agentúry, a požadovať, aby ESMA pozastavil používanie ratingov, ak ratingová agentúra závažne a trvalo porušuje nariadenie (ES) č. 1060/2009. ESMA by mal takéto žiadosti posúdiť a prijať všetky náležité opatrenia.

(17)

ESMA by mal mať možnosť ukladať pravidelné platby penále s cieľom donútiť ratingové agentúry, aby ukončili porušovanie predpisov, poskytli úplné informácie, o ktoré ESMA požiadal, alebo aby sa podrobili vyšetrovaniu alebo kontrole na mieste.

(18)

ESMA by mal mať aj možnosť ukladať ratingovým agentúram pokuty, keď zistí, že úmyselne alebo z nedbanlivosti porušili ustanovenia nariadenia (ES) č. 1060/2009. Pokuty by sa mali ukladať v závislosti od úrovne závažnosti porušenia. Porušenia by mali byť rozdelené do rôznych skupín, v rámci ktorých by sa ukladala príslušná výška pokút. Na stanovenie pokuty súvisiacej s konkrétnym porušením by ESMA mal používať dvojkrokovú metodiku, ktorá spočíva v stanovení základnej výšky pokuty a prípadnej úpravy tejto základnej výšky prostredníctvom určitých koeficientov. Základná výška by sa mala stanoviť zohľadnením ročného obratu príslušnej ratingovej agentúry a úprava by sa mala uskutočniť zvýšením alebo znížením základnej výšky pokuty prostredníctvom príslušných koeficientov v súlade s týmto nariadením.

(19)

Toto nariadenie stanovuje koeficienty súvisiace s priťažujúcimi alebo poľahčujúcimi okolnosťami s cieľom poskytnúť ESMA nástroje potrebné na rozhodnutie o pokute, ktorá je úmerná závažnosti porušenia, ktorého sa dopustila ratingová agentúra, pričom sa zohľadnia okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu.

(20)

Pred prijatím rozhodnutia o uložení pokuty alebo pravidelnej platbe penále by ESMA mal umožniť osobám, voči ktorým sa vedie konanie, aby boli vypočuté, aby sa tak dodržalo ich právo na obhajobu.

(21)

Členské štáty by mali naďalej zodpovedať za navrhovanie a vykonávanie pravidiel o pokutách uplatniteľných na porušenie povinnosti finančných inštitúcií a iných subjektov používať na regulačné účely iba úverové ratingy, ktoré vydali ratingové agentúry registrované v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009.

(22)

Týmto nariadením by nemal vzniknúť precedens na ukladanie finančných alebo nefinančných sankcií európskym orgánom dohľadu účastníkom finančného trhu alebo iným podnikom v súvislosti s inými druhmi činnosti.

(23)

ESMA by nemal ukladať pokuty ani pravidelné platby penále v prípade, keď predchádzajúce oslobodenie alebo odsúdenie na základe rovnakých skutočností alebo skutočností, ktoré sú vo svojej podstate rovnaké, nadobudlo povahu rozhodnutej veci (res judicata) v trestnom konaní podľa vnútroštátneho práva.

(24)

Rozhodnutia ESMA ukladajúce pokuty a pravidelné platby penále by mali byť vykonateľné, pričom by sa ich výkon mal riadiť platnými predpismi občianskeho procesného práva štátu, na ktorého území sa vykonávajú. Predpisy občianskeho procesného práva by nemali zahŕňať predpisy trestného procesného práva, ale malo by byť možné, aby zahŕňali predpisy správneho procesného práva.

(25)

Ak ratingová agentúra poruší predpisy, ESMA by mal byť oprávnený prijať súbor opatrení dohľadu vrátane – ale nie výhradne – požiadania ratingovej agentúry, aby ukončila porušovanie, pozastavenia používania úverových ratingov na regulačné účely, dočasného zákazu ratingovej agentúre vydávať úverové ratingy a ako posledné východisko – odobrania registrácie, ak ratingová agentúra závažne alebo opakovane porušuje nariadenie (ES) č. 1060/2009. Tieto opatrenia dohľadu by mal ESMA uplatňovať s prihliadnutím na povahu a závažnosť porušenia a pri tom by mal dodržiavať zásadu proporcionality. Predtým ako ESMA prijme rozhodnutie o opatreniach dohľadu, mal by osobám, voči ktorým sa vedie konanie, poskytnúť príležitosť, aby boli vypočuté, aby sa tak dodržalo ich právo na obhajobu.

(26)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie a v ústavných tradíciách členských štátov. Rovnako by sa aj pri výklade a uplatňovaní tohto nariadenia mali uvedené práva a zásady dodržiavať, a to vrátane práv týkajúcich sa slobody tlače a slobody prejavu v médiách a práva na tlmočenie a preklad pre tých, ktorí nerozprávajú jazykom konania alebo mu nerozumejú, čo je súčasťou všeobecného práva na spravodlivý proces.

(27)

Z dôvodov právnej istoty je vhodné zaviesť jednoznačné prechodné opatrenia na prenos súborov a pracovných dokumentov od príslušných orgánov do ESMA.

(28)

Registrácia ratingovej agentúry, ktorú schválil príslušný orgán, by mala zostať platná v celej Únii po prenesení právomocí v oblasti dohľadu z príslušných orgánov na ESMA.

(29)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom ďalej špecifikovať alebo zmeniť a doplniť kritériá na posúdenie rovnocennosti rámca pre reguláciu a dohľad tretej krajiny, aby sa zohľadnil vývoj na finančných trhoch, prijalo sa nariadenie o poplatkoch a podrobné pravidlá týkajúce sa pokút a pravidelných platieb penále a aby sa zmenili a doplnili prílohy k nariadeniu (ES) č. 1060/2009. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na úrovni expertov.

(30)

Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zabezpečiť včasné a nepretržité zasielanie informácií o príslušných dokumentoch Európskemu parlamentu a Rade.

(31)

Európsky parlament a Rada by mali mať možnosť vzniesť voči delegovanému aktu námietku do troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. V prípade oblastí osobitného záujmu by malo byť možné na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady predĺžiť toto obdobie o tri mesiace. Európsky parlament a Rada by mali mať taktiež možnosť informovať ostatné inštitúcie o svojom zámere nevzniesť námietku. Takéto skoré schválenie delegovaných aktov je osobitne vhodné, keď treba dodržať termíny, napríklad ak v základnom akte existujú harmonogramy, kedy má Komisia prijať delegované akty.

(32)

Vo vyhlásení k článku 290 ZFEÚ pripojenému k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu, konferencia vzala na vedomie zámer Komisie naďalej konzultovať s odborníkmi, ktorých vymenovali členské štáty, pri vypracúvaní návrhov delegovaných aktov v oblasti finančných služieb v súlade so zaužívanou praxou.

(33)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (6) sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané na účel nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(34)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (7) sa v plnej miere vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané na účel nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(35)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to vytvorenie účinného a efektívneho rámca dohľadu nad ratingovými agentúrami poverením jediného orgánu dohľadu dohľadom nad ratingovými činnosťami v Únii, vytvorením jediného kontaktného miesta pre ratingové agentúry a zabezpečením konzistentného uplatňovania pravidiel týkajúcich sa ratingových agentúr, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov celoúniovej štruktúry a vplyvu ratingových činností, nad ktorými sa má vykonávať dohľad, ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(36)

Nariadenie (ES) č. 1060/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Nariadenie (ES) č. 1060/2009 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 ods. 1 sa dopĺňajú tieto písmená:

„p)

‚príslušné orgány‘ znamenajú orgány určené každým členským štátom v súlade s článkom 22;

q)

‚odvetvové právne predpisy‘ znamenajú právne akty Únie uvedené v článku 4 ods. 1 prvom pododseku;

r)

‚príslušné odvetvové orgány‘ znamenajú príslušné vnútroštátne orgány určené podľa príslušných odvetvových právnych predpisov pre dohľad nad úverovými inštitúciami, investičnými spoločnosťami, poisťovňami, zaisťovňami, podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a alternatívnymi investičnými fondmi.“

2.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Úverové inštitúcie, ako sú vymedzené v smernici 2006/48/ES, investičné spoločnosti, ako sú vymedzené v smernici 2004/39/ES, poisťovne, na ktoré sa vzťahuje prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (8), poisťovne, ako sú vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (9), zaisťovne, ako sú vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení (10), PKIPCP, ako sú vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (11), inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ako sú vymedzené v smernici 2003/41/ES, a alternatívne investičné fondy môžu na regulačné účely používať úverové ratingy, len ak sú vydané ratingovými agentúrami so sídlom v Únii, ktoré sú registrované v súlade s týmto nariadením.

b)

Odsek 3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmená b), c) a d) sa nahrádzajú takto:

„b)

ratingová agentúra overila a je schopná Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (12) (ďalej len „ESMA“) priebežne preukazovať, že vykonávanie ratingových činností ratingovou agentúrou z tretej krajiny, ktorých výsledkom je vydanie úverového ratingu, ktorý sa má potvrdiť, spĺňa požiadavky, ktoré sú minimálne také prísne ako požiadavky ustanovené v článkoch 6 až 12;

c)

nie je obmedzená schopnosť ESMA posudzovať a monitorovať, či ratingová agentúra so sídlom v tretej krajine spĺňa požiadavky uvedené v písmene b);

d)

ratingová agentúra na požiadanie sprístupní ESMA všetky informácie potrebné na to, aby sa mu umožnilo priebežne vykonávať dohľad nad dodržiavaním požiadaviek tohto nariadenia;

ii)

písmeno h) sa nahrádza takto:

„h)

existuje primeraná dohoda o spolupráci medzi ESMA a príslušným orgánom dohľadu ratingovej agentúry z tretej krajiny. ESMA zabezpečí, že sa v takýchto dohodách o spolupráci uvedie aspoň:

i)

mechanizmus výmeny informácií medzi ESMA a príslušným orgánom dohľadu ratingovej agentúry z tretej krajiny a

ii)

postupy týkajúce sa koordinácie činností v oblasti dohľadu s cieľom umožniť ESMA monitorovať ratingové činnosti, ktorých výsledkom je priebežné vydávanie potvrdených úverových ratingov.“

3.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ratingová agentúra uvedená v odseku 1 môže požiadať o certifikáciu. Táto žiadosť sa predloží ESMA v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 15.“

b)

V odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3.   ESMA preskúma žiadosť o certifikáciu a rozhodne o nej v súlade s postupom uvedeným v článku 16. Rozhodnutie o certifikácii sa zakladá na kritériách ustanovených v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku.“

c)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Ratingová agentúra uvedená v odseku 1 môže takisto požiadať o oslobodenie:

a)

na základe okolností každého jednotlivého prípadu od povinnosti dodržiavať niektoré alebo všetky požiadavky stanovené v prílohe I oddiele A a v článku 7 ods. 4, ak je táto ratingová agentúra schopná preukázať, že požiadavky nie sú primerané vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť jej činnosti, ako aj povahu a rozsah jej vydávania úverových ratingov;

b)

od požiadavky fyzickej prítomnosti v Únii, ak by takáto požiadavka bola príliš zaťažujúca a neprimeraná vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť jej činnosti, ako aj povahu a rozsah jej vydávania úverových ratingov.

Ratingová agentúra predkladá žiadosť o výnimku podľa prvého pododseku písm. a) alebo b) spolu so žiadosťou o certifikáciu. ESMA pri posudzovaní takejto žiadosti zohľadňuje veľkosť ratingovej agentúry uvedenej v odseku 1 so zreteľom na povahu, rozsah a komplexnosť jej činnosti, ako aj povahu a rozsah jej vydávania úverových ratingov, ako aj vplyv úverových ratingov vydávaných touto ratingovou agentúrou na finančnú stabilitu a integritu finančných trhov v jednom alebo viacerých členských štátoch. Na základe tohto posúdenia môže ESMA udeliť takúto výnimku ratingovej agentúre uvedenej v odseku 1.“

d)

Odsek 5 sa vypúšťa.

e)

V odseku 6 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 38a a za podmienok uvedených v článkoch 38b a 38c opatrenia na ďalšie spresnenie alebo zmenu a doplnenie kritérií ustanovených v druhom pododseku písm. a), b) a c) tohto odseku.“

f)

Odseky 7 a 8 sa nahrádzajú takto:

„7.   ESMA vypracuje dohody o spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu z tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dohľadu sa považuje za rovnocenný s týmto nariadením, v súlade s odsekom 6. V týchto dohodách sa stanoví aspoň:

a)

mechanizmus výmeny informácií medzi ESMA a príslušnými orgánmi dohľadu z dotknutých tretích krajín a

b)

postupy týkajúce sa koordinácie činností dohľadu.

8.   Články 20 a 24 sa uplatňujú primerane na certifikované ratingové agentúry a na úverové ratingy, ktoré vydávajú.“

4.

V článku 6 sa odsek 3 mení a dopĺňa takto:

a)

V prvom pododseku sa úvodná časť nahrádza takto:

„3.   Na základe žiadosti ratingovej agentúry môže ESMA oslobodiť ratingovú agentúru od povinnosti dodržiavať požiadavky prílohy I oddielu A bodov 2, 5 a 6 a článku 7 ods. 4, ak je ratingová agentúra schopná preukázať, že tieto požiadavky nie sú primerané vzhľadom na povahu, rozsah a komplexnosť jej činnosti, ako aj povahu a rozsah jej vydávania úverových ratingov a že:“.

b)

Druhý pododsek sa nahrádza takto:

„V prípade skupiny ratingových agentúr ESMA zabezpečí, aby minimálne jedna ratingová agentúra zo skupiny nebola oslobodená od povinnosti dodržiavať požiadavky prílohy I oddielu A bodov 2, 5 a 6 a článok 7 ods. 4.“

5.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Outsourcing

Outsourcing dôležitých prevádzkových funkcií sa nesmie uskutočniť spôsobom, ktorým by sa podstatne narušila kvalita vnútornej kontroly ratingovej agentúry a schopnosť ESMA dohliadať na plnenie povinností ratingovou agentúrou podľa tohto nariadenia.“

6.

V článku 10 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Ratingová agentúra nesmie používať názov ESMA ani názov akéhokoľvek príslušného orgánu spôsobom, ktorý by naznačoval alebo na základe ktorého by sa mohlo predpokladať potvrdenie alebo schválenie úverových ratingov alebo akýchkoľvek ratingových činností ratingovej agentúry zo strany ESMA alebo akéhokoľvek príslušného orgánu.“

7.

V článku 11 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   Ratingová agentúra sprístupňuje v centrálnom registri zriadenom ESMA informácie o svojich historických výkonnostných parametroch vrátane početnosti zmien v ratingoch, ako aj informácie o úverových ratingoch vydaných v minulosti a o ich zmenách. Ratingová agentúra poskytuje do tohto registra informácie v štandardizovanej podobe stanovenej ESMA. ESMA tieto informácie sprístupňuje verejnosti a každoročne uverejňuje zhrnutie obsahujúce informácie o hlavných udalostiach.

3.   Ratingová agentúra každoročne do 31. marca poskytuje ESMA informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe I oddiele E časti II bode 2.“

8.

Článok 14 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Registrácia je účinná na celom území Únie, keď rozhodnutie o registrácii ratingovej agentúry prijaté ESMA v zmysle článku 16 ods. 3 alebo článku 17 ods. 3 nadobudne účinnosť.“

b)

V odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ratingová agentúra bez zbytočného odkladu informuje ESMA o všetkých podstatných zmenách podmienok prvotnej registrácie vrátane každého otvorenia alebo zatvorenia pobočky v rámci Únie.“

c)

Odseky 4 a 5 sa nahrádzajú takto:

„4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 alebo 17, ESMA pri zohľadnení ustanovení článkov 4 a 6 zaregistruje ratingovú agentúru, ak na základe posúdenia žiadosti dospeje k záveru, že táto ratingová agentúra spĺňa podmienky na vydávanie úverových ratingov stanovené v tomto nariadení.

5.   ESMA nepodmieňuje registráciu žiadnymi požiadavkami, ktoré nie sú uvedené v tomto nariadení.“

9.

Články 15 až 21 sa nahrádzajú takto:

„Článok 15

Žiadosť o registráciu

1.   Ratingová agentúra predloží ESMA žiadosť o registráciu. Žiadosť obsahuje informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe II.

2.   Ak o registráciu požiada skupina ratingových agentúr, členovia skupiny poveria jedného z nich, aby predložil ESMA všetky žiadosti v mene skupiny. Poverená ratingová agentúra poskytne informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe II za každého člena skupiny.

3.   Ratingová agentúra predloží svoju žiadosť v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Na každú ďalšiu komunikáciu medzi ESMA a ratingovými agentúrami a ich zamestnancami sa primerane uplatňujú ustanovenia nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (13).

4.   ESMA posúdi do 20 pracovných dní od prijatia žiadosti, či je žiadosť úplná. Ak žiadosť nie je úplná, ESMA stanoví lehotu, v ktorej musí ratingová agentúra poskytnúť doplňujúce informácie.

Po tom, ako ESMA posúdi, či je žiadosť úplná, zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje ratingovú agentúru.

Článok 16

Preskúmanie žiadosti ratingovej agentúry o registráciu zo strany ESMA

1.   ESMA do 45 pracovných dní od oznámenia uvedeného v článku 15 ods. 4 druhom pododseku preskúma žiadosť o registráciu ratingovej agentúry na základe toho, či ratingová agentúra spĺňa podmienky uvedené v tomto nariadení.

2.   ESMA môže predĺžiť lehotu na preskúmanie o 15 pracovných dní, najmä ak ratingová agentúra:

a)

predpokladá potvrdenie úverových ratingov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 3;

b)

predpokladá využitie outsourcingu alebo

c)

požaduje oslobodenie od povinností v súlade s článkom 6 ods. 3.

3.   ESMA do 45 pracovných dní od oznámenia uvedeného v článku 15 ods. 4 druhom pododseku alebo do 60 pracovných dní od uvedeného oznámenia, ak sa uplatňuje odsek 2 tohto článku, prijme plne odôvodnené rozhodnutie o registrácii alebo jej zamietnutí.

4.   Rozhodnutie, ktoré ESMA prijme podľa odseku 3, nadobúda účinnosť piatym pracovným dňom po jeho prijatí.

Článok 17

Preskúmanie žiadostí skupiny ratingových agentúr o registráciu zo strany ESMA

1.   ESMA do 55 pracovných dní od oznámenia uvedeného v článku 15 ods. 4 druhom pododseku preskúma žiadosti o registráciu skupiny ratingových agentúr na základe toho, či tieto ratingové agentúry spĺňajú podmienky uvedené v tomto nariadení.

2.   ESMA môže predĺžiť lehotu na preskúmanie o 15 pracovných dní, najmä ak niektorá ratingová agentúra v skupine:

a)

predpokladá potvrdenie úverových ratingov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 3;

b)

predpokladá využitie outsourcingu alebo

c)

požaduje oslobodenie od povinností v súlade s článkom 6 ods. 3.

3.   ESMA do 55 pracovných dní od oznámenia uvedeného v článku 15 ods. 4 druhom pododseku alebo do 70 pracovných dní od uvedeného oznámenia, ak sa uplatňuje odsek 2 tohto článku, prijme jednotlivé plne odôvodnené rozhodnutie o registrácii alebo jej zamietnutí pre každú ratingovú agentúru v skupine.

4.   Rozhodnutie, ktoré ESMA prijme podľa odseku 3, nadobúda účinnosť piatym pracovným dňom po jeho prijatí.

Článok 18

Oznámenie rozhodnutia o registrácii, zamietnutí registrácie alebo o odobraní registrácie a uverejňovanie zoznamu registrovaných ratingových agentúr

1.   ESMA do piatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia podľa článku 16, 17 alebo 20 oznámi svoje rozhodnutie dotknutej ratingovej agentúre. Ak ESMA odmietne ratingovú agentúru zaregistrovať alebo jej odoberie registráciu, vo svojom rozhodnutí musí uviesť úplné dôvody svojho rozhodnutia.

2.   Akékoľvek rozhodnutie prijaté podľa článku 16, 17 alebo 20 oznámi ESMA Komisii, Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (14) (EBA), Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (15) (EIOPA), príslušným orgánom a príslušným odvetvovým orgánom.

3.   ESMA uverejní na svojej internetovej stránke zoznam ratingových agentúr zaregistrovaných v súlade s týmto nariadením. Tento zoznam sa musí aktualizovať do piatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia podľa článku 16, 17 alebo 20. Komisia uverejní aktualizovaný zoznam v Úradnom vestníku Európskej únie do 30 dní po aktualizácii.

Článok 19

Poplatky za registráciu a dohľad

1.   ESMA účtuje ratingovým agentúram poplatky v súlade s týmto nariadením a nariadením o poplatkoch uvedeným v odseku 2. Tieto poplatky v plnom rozsahu pokrývajú náklady ESMA potrebné na registráciu ratingových agentúr a dohľad nad nimi a na úhradu všetkých nákladov, ktoré môžu príslušným orgánom vzniknúť pri výkone ich práce podľa tohto nariadenia, najmä v dôsledku delegovania úloh v súlade s článkom 30.

2.   Komisia prijme nariadenie o poplatkoch. V uvedenom nariadení sa stanovia najmä druhy poplatkov a za čo sa tieto poplatky hradia, výška poplatkov, spôsob ich úhrady a spôsob, akým ESMA uhradí príslušným orgánom náklady, ktoré im môžu vzniknúť pri výkone ich práce podľa tohto nariadenia, a to najmä v dôsledku delegovania úloh v súlade s článkom 30.

Výška poplatku účtovaná ratingovej agentúre pokrýva všetky administratívne náklady a je primeraná obratu dotknutej ratingovej agentúry.

Komisia prijme nariadenie o poplatkoch uvedené v prvom pododseku prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkom 38a a za podmienok uvedených v článkoch 38b a 38c.

Článok 20

Odobranie registrácie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 24, ESMA odoberie ratingovej agentúre registráciu, ak ratingová agentúra:

a)

výslovne odvolá registráciu alebo za predchádzajúcich šesť mesiacov neposkytla úverové ratingy;

b)

získala registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmkoľvek iným nezákonným spôsobom alebo

c)

už nespĺňa podmienky, za akých bola zaregistrovaná.

2.   Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa používajú úverové ratingy vydané dotknutou ratingovou agentúrou a ktorý sa domnieva, že jedna z podmienok uvedených v odseku 1 bola splnená, môže požiadať ESMA, aby preskúmal, či sú splnené podmienky na odobranie registrácie dotknutej ratingovej agentúry. Ak sa ESMA rozhodne neodobrať registráciu dotknutej ratingovej agentúry, uvedie úplné dôvody.

3.   Rozhodnutie o odobraní registrácie nadobúda okamžitú účinnosť v celej Únii s výhradou prechodného obdobia na používanie úverových ratingov uvedeného v článku 24 ods. 4.

KAPITOLA II

DOHĽAD VYKONÁVANÝ ZO STRANY ESMA

Článok 21

ESMA

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 25a, ESMA zabezpečí, aby sa uplatňovalo toto nariadenie.

2.   ESMA v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 vydáva a aktualizuje usmernenia pre spoluprácu medzi ESMA, príslušnými orgánmi a príslušnými odvetvovými orgánmi na účely tohto nariadenia a na účely príslušných odvetvových právnych predpisov vrátane postupov a podrobných podmienok delegovania úloh.

3.   ESMA v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 v spolupráci s EBA a EIOPA vydá a aktualizuje usmernenia o uplatňovaní režimu schvaľovania v zmysle článku 4 ods. 3 tohto nariadenia do 7. júna 2011.

4.   Do 2 januára 2012 ESMA predloží Komisii na schválenie návrh regulačných technických predpisov v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ktorý sa týka:

a)

informácií, ktoré má ratingová agentúra predložiť vo svojej žiadosti o registráciu, vymedzených v prílohe II;

b)

informácií, ktoré musí ratingová agentúra poskytnúť v súvislosti so žiadosťou o certifikáciu a s posúdením jej systémovej dôležitosti v súvislosti s finančnou stabilitou alebo integritou finančných trhov podľa článku 5;

c)

predkladania informácií vrátane štruktúry, formátu, metódy a obdobia informovania, ktoré ratingové agentúry uverejňujú v súlade s článkom 11 ods. 2 a prílohou I oddielom E časťou II bodom 1;

d)

posudzovania súladu ratingových metodík s požiadavkami stanovenými v článku 8 ods. 3;

e)

obsahu a formátu pravidelných správ s údajmi o ratingoch, ktoré sa požadujú od ratingových agentúr na účely stáleho dohľadu zo strany ESMA.

5.   ESMA uverejní každoročne a prvýkrát do 1. januára 2012 správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Táto správa musí predovšetkým obsahovať hodnotenie vykonávania prílohy I ratingovými agentúrami zaregistrovanými podľa tohto nariadenia.

6.   ESMA každoročne predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o opatreniach dohľadu prijatých a sankciách uložených zo strany ESMA podľa tohto nariadenia vrátane pokút a pravidelných platieb penále.

7.   ESMA pri plnení svojich úloh spolupracuje s EBA a EIOPA a konzultuje s EBA a EIOPA pred vydaním a aktualizáciou usmernení a predložením návrhu regulačných technických predpisov uvedených v odsekoch 2, 3 a 4.

10.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 22

Preskúmanie dodržiavania povinnosti spätného testovania

1.   Pri vykonávaní svojho stáleho dohľadu nad ratingovými agentúrami registrovanými podľa tohto nariadenia ESMA pravidelne preskúma dodržiavanie článku 8 ods. 3.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 23, ESMA v rámci preskúmania uvedeného v odseku 1 tiež:

a)

overuje vykonávanie spätného testovania ratingovými agentúrami;

b)

analyzuje výsledky tohto spätného testovania a

c)

overuje, či ratingové agentúry majú procesy na zohľadnenie výsledkov spätného testovania do ich ratingových metodík.“

11.

Články 23 až 27 sa nahrádzajú takto:

„Článok 23

Nezasahovanie do obsahu ratingov ani do metodík

Pri vykonávaní svojich povinností podľa tohto nariadenia ESMA, Komisia ani verejné orgány členského štátu nezasahujú do obsahu úverových ratingov ani do metodík.

Článok 23a

Vykonávanie právomocí uvedených v článkoch 23b až 23d

Právomoci udelené ESMA alebo ktorémukoľvek úradníkovi ESMA, alebo iným osobám povereným ESMA článkami 23b až 23d sa nesmú použiť na vyžiadanie si sprístupnenia informácií alebo dokumentov, ktoré sú predmetom právnej ochrany.

Článok 23b

Žiadosti o informácie

1.   ESMA si môže od ratingových agentúr, osôb zapojených do ratingových činností, hodnotených subjektov a spriaznených tretích strán, tretích strán, ktoré pre ratingové agentúry vykonávajú prevádzkové funkcie alebo činnosti, ako aj osôb inak úzko a podstatne spriaznených alebo spojených s ratingovými agentúrami alebo ratingovými činnosťami prostredníctvom jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutia vyžiadať, aby poskytli všetky informácie, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho povinností podľa tohto nariadenia.

2.   Pri zasielaní jednoduchej žiadosti o informácie podľa odseku 1 ESMA:

a)

uvedie odkaz na tento článok ako právny základ žiadosti;

b)

uvedie dôvod žiadosti;

c)

uvedie, o ktoré informácie žiada;

d)

stanoví lehotu na poskytnutie informácií;

e)

informuje osobu, od ktorej požaduje informácie, že nie je povinná tieto informácie poskytnúť, ale že odpoveď na žiadosť o informácie nesmie byť nesprávna ani zavádzajúca;

f)

upozorní na pokutu ustanovenú v článku 36a v spojení s prílohou III oddielom II bodom 7 za poskytnutie nesprávnych alebo zavádzajúcich odpovedí na otázky.

3.   ESMA pri žiadosti o poskytnutie informácií podľa odseku 1 na základe rozhodnutia:

a)

uvedie odkaz na tento článok ako právny základ žiadosti;

b)

uvedie dôvod žiadosti;

c)

uvedie, o ktoré informácie žiada;

d)

stanoví lehotu na poskytnutie informácií;

e)

upozorní na pravidelné platby penále ustanovené v článku 36b za poskytnutie neúplných požadovaných informácií;

f)

upozorní na pokutu ustanovenú v článku 36a v spojení s prílohou III oddielom II bodom 7 za poskytnutie nesprávnych alebo zavádzajúcich odpovedí na otázky a

g)

upozorní na právo odvolať sa voči rozhodnutiu pred odvolacou radou a požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom Európskej únie v súlade s článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.   Požadované informácie poskytujú osoby uvedené v odseku 1 alebo ich zástupcovia a v prípade právnických osôb alebo združení, ktoré nemajú právnu subjektivitu, osoby oprávnené na ich zastupovanie na základe zákona alebo ich zakladajúcich listín. V mene svojich klientov môžu poskytovať informácie riadne splnomocnení právnici. Za poskytnutie neúplných, nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií však ostávajú plne zodpovední klienti.

5.   ESMA bezodkladne zašle kópiu jednoduchej žiadosti alebo svojho rozhodnutia príslušnému orgánu členského štátu, kde majú osoby uvedené v odseku 1, ktorých sa žiadosť o informácie týka, bydlisko alebo kde sú usadené.

Článok 23c

Všeobecné vyšetrovania

1.   ESMA môže s cieľom plniť svoje povinnosti podľa tohto nariadenia vykonávať všetky potrebné vyšetrovania osôb uvedených v článku 23b ods. 1. Úradníci a iné osoby poverené ESMA sú na tento účel oprávnení:

a)

preskúmať všetky záznamy, údaje, postupy a iné materiály vzťahujúce sa na výkon jeho úloh bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené;

b)

robiť alebo získavať overené kópie alebo výpisy z týchto záznamov, údajov, postupov a iných materiálov;

c)

predvolať a požiadať ktorúkoľvek z osôb uvedených v článku 23b ods. 1 alebo jej zástupcov alebo zamestnancov, aby podali ústne alebo písomné vysvetlenie skutočností alebo dokumentov týkajúcich sa predmetu a dôvodu kontroly, a zaznamenať odpovede;

d)

vypočuť inú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá s týmto vypočutím súhlasí, s cieľom zhromaždiť informácie týkajúce sa predmetu vyšetrovania;

e)

žiadať záznamy telefonickej a dátovej prevádzky.

2.   Úradníci a iné osoby poverené ESMA na účely vyšetrovania uvedeného v odseku 1 vykonávajú svoje právomoci na základe písomného splnomocnenia, v ktorom je vymedzený predmet a dôvod vyšetrovania. V uvedenom splnomocnení sa tiež upozorní na pravidelné platby penále ustanovené v článku 36b v prípade, že osoby uvedené v článku 23b ods. 1 neposkytnú alebo poskytnú neúplné požadované záznamy, údaje, postupy alebo iné materiály alebo odpovede na otázky, a na pokuty ustanovené v článku 36a v spojení s prílohou III oddielom II bodom 8, ak osoby uvedené v článku 23b ods. 1 poskytnú nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na otázky.

3.   Osoby uvedené v článku 23b ods. 1 sú povinné podrobiť sa vyšetrovaniam, ktoré sa začali na základe rozhodnutia ESMA. V rozhodnutí sa uvádza predmet a dôvod vyšetrovania, pravidelné platby penále ustanovené v článku 36b, opravné prostriedky dostupné na základe nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ako aj právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom Európskej únie.

4.   ESMA informuje príslušný orgán členského štátu, kde sa má vyšetrovanie vykonať, o vyšetrovaní a o totožnosti poverených osôb, a to v primeranom čase pred jeho vykonaním. Úradníci dotknutého príslušného orgánu pomáhajú na žiadosť ESMA týmto povereným osobám pri plnení ich povinností. Úradníci dotknutého príslušného orgánu sa môžu zúčastniť na vyšetrovaní aj na požiadanie.

5.   Ak si žiadosť o záznamy o telefonickej alebo dátovej prevádzke v zmysle odseku 1 písm. e) vyžaduje podľa vnútroštátnych predpisov povolenie súdneho orgánu, požiada sa o takéto povolenie. O takéto povolenie možno požiadať aj ako o predbežné opatrenie.

6.   Ak sa požiada o povolenie uvedené v odseku 5, vnútroštátny súdny orgán skontroluje, či je rozhodnutie ESMA pravé a či predpokladané donucovacie opatrenia nie sú so zreteľom na predmet vyšetrovania svojvoľné alebo neprimerané. Pri kontrole primeranosti donucovacích opatrení môže vnútroštátny súdny orgán požiadať ESMA o podrobné vysvetlenia, a to najmä dôvodov, na základe ktorých má ESMA podozrenie, že nastalo porušenie tohto nariadenia, ako aj závažnosti údajného porušenia a povahy účasti osoby, na ktorú sa vzťahujú donucovacie opatrenia. Vnútroštátny súdny orgán však nemôže skúmať potrebu vyšetrovania ani požadovať informácie obsiahnuté v dokumentácii ESMA. Zákonnosť rozhodnutia ESMA podlieha iba preskúmaniu Súdneho dvora Európskej únie na základe postupu stanoveného nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 23d

Kontroly na mieste

1.   ESMA môže s cieľom plniť svoje povinnosti podľa tohto nariadenia vykonávať všetky potrebné kontroly na mieste v podnikateľských priestoroch právnických osôb uvedených v článku 23b ods. 1. Ak je to nevyhnutné pre náležité a účinné vykonanie kontrol, môže ESMA vykonať kontroly na mieste bez predchádzajúceho ohlásenia.

2.   Úradníci a iné osoby poverené ESMA vykonaním kontroly na mieste môžu vstúpiť do všetkých podnikateľských priestorov a na pozemky právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o vyšetrovaní prijaté ESMA, a majú všetky právomoci uvedené v článku 23c ods. 1. Majú takisto právomoc zapečatiť podnikateľské priestory a účtovné knihy alebo záznamy na obdobie potrebné na vykonanie kontroly a v potrebnom rozsahu.

3.   Úradníci a iné osoby poverené ESMA na vykonanie kontroly na mieste vykonávajú svoje právomoci na základe písomného poverenia, v ktorom je vymedzený predmet a dôvod kontroly a upozorňuje sa v ňom na pravidelné platby penále ustanovené v článku 36b v prípade, že sa dotknuté osoby nepodrobia kontrole. ESMA informuje o kontrole v primeranom čase pred jej vykonaním príslušný orgán členského štátu, kde sa má kontrola vykonať.

4.   Osoby uvedené v článku 23b ods. 1 sú povinné podrobiť sa kontrolám na mieste nariadeným na základe rozhodnutia ESMA. V rozhodnutí sa uvádza predmet a dôvod kontroly, stanoví sa v ňom dátum jej začatia a upozorní sa na pravidelné platby penále ustanovené v článku 36b, opravné prostriedky dostupné na základe nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ako aj na právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia Súdnym dvorom Európskej únie. ESMA prijme takéto rozhodnutia po konzultácii s príslušným orgánom členského štátu, kde sa má kontrola vykonať.

5.   Na žiadosť ESMA úradníci príslušného orgánu členského štátu, kde sa má kontrola vykonať, ako aj osoby poverené alebo vymenované týmto orgánom aktívne pomáhajú úradníkom a ostatným osobám povereným ESMA. Na tento účel disponujú právomocami vymedzenými v odseku 2. Úradníci príslušného orgánu dotknutého členského štátu sa tiež môžu na požiadanie zúčastniť na kontrolách na mieste.

6.   ESMA môže takisto požiadať príslušné orgány, aby vykonali konkrétne vyšetrovacie úlohy a kontroly na mieste, ako sa ustanovuje v tomto článku a článku 23c ods. 1 v jeho mene. Príslušné orgány majú na tento účel rovnaké právomoci ako ESMA, ako je stanovené v tomto článku a v článku 23c ods. 1.

7.   Keď úradníci a iné sprevádzajúce osoby poverené ESMA zistia, že sa osoba bráni vykonaniu kontroly nariadenej podľa tohto článku, príslušný orgán dotknutého členského štátu im poskytne potrebnú pomoc a prípadne požiada o asistenciu políciu alebo rovnocenný orgán presadzovania práva s cieľom umožniť vykonať kontrolu na mieste.

8.   Ak si kontrola na mieste ustanovená v odseku 1 alebo asistencia ustanovená v odseku 7 vyžaduje podľa vnútroštátnych predpisov povolenie súdneho orgánu, požiada sa o takéto povolenie. O takéto povolenie možno požiadať aj ako o predbežné opatrenie.

9.   Keď sa žiada o povolenie uvedené v odseku 8, vnútroštátny súdny orgán skontroluje, či je rozhodnutie ESMA pravé a či plánované donucovacie opatrenia nie sú so zreteľom na predmet kontroly svojvoľné alebo neprimerané. Pri kontrole primeranosti donucovacích opatrení môže vnútroštátny súdny orgán požiadať ESMA o podrobné vysvetlenia, a to najmä dôvodov, na základe ktorých má ESMA podozrenie, že nastalo porušenie tohto nariadenia, a závažnosti údajného porušenia a povahy účasti osoby, na ktorú sa vzťahujú donucovacie opatrenia. Vnútroštátny súdny orgán však nemôže skúmať potrebu kontroly ani požadovať informácie obsiahnuté v dokumentácii ESMA. Zákonnosť rozhodnutia ESMA podlieha iba preskúmaniu Súdneho dvora Európskej únie na základe postupu uvedeného v nariadení (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 23e

Procesné pravidlá týkajúce sa opatrení dohľadu a ukladania pokút

1.   Keď pri výkone svojich povinností podľa tohto nariadenia ESMA zistí, že existujú závažné náznaky možnej existencie skutočností, ktoré by mohli predstavovať jedno porušenie alebo viacero porušení uvedených v prílohe III, vymenuje nezávislého vyšetrujúceho úradníka v rámci ESMA, ktorý záležitosť vyšetrí. Vyšetrujúci úradník sa nesmie podieľať a ani sa nesmel podieľať na priamom alebo nepriamom dohľade nad dotknutou ratingovou agentúrou či na jej registrácii a svoje funkcie vykonáva nezávisle od rady orgánov dohľadu ESMA.

2.   Vyšetrujúci úradník vyšetrí údajné porušenia, pričom prihliada na pripomienky predložené osobami, voči ktorým sa vyšetrovanie vedie, a rade orgánov dohľadu ESMA predloží úplný spis so svojimi zisteniami.

Na účely plnenia svojich úloh môže vyšetrujúci úradník uplatňovať právomoc žiadať informácie v súlade s článkom 23b a vykonávať vyšetrovania a kontroly na mieste v súlade s článkami 23c a 23d. Pri uplatňovaní týchto právomocí postupuje vyšetrujúci úradník v súlade s článkom 23a.

Vyšetrujúci úradník má pri plnení svojich úloh prístup k všetkým dokumentom a informáciám zhromaždeným ESMA počas činností dohľadu.

3.   Po ukončení vyšetrovania a pred predložením spisu so svojimi zisteniami rade orgánov dohľadu ESMA dá vyšetrujúci úradník osobám, voči ktorým sa vyšetrovanie vedie, príležitosť, aby boli vypočuté vo veciach, ktoré sa vyšetrujú. Vyšetrujúci úradník zakladá svoje zistenia len na skutočnostiach, ku ktorým sa osoby, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, mohli vyjadriť.

Počas vyšetrovania podľa tohto článku sa plne dodržiava právo dotknutých osôb na obhajobu.

4.   Vyšetrujúci úradník oznamuje osobám, voči ktorým sa vyšetrovanie vedie, skutočnosť, že predložil spis so svojimi zisteniami rade orgánov dohľadu ESMA. Osoby, voči ktorým sa vyšetrovanie vedie, majú právo na prístup k spisu s výhradou oprávnených záujmov iných osôb týkajúcich sa ochrany ich obchodného tajomstva. Právo prístupu k spisu sa nevzťahuje na dôverné informácie týkajúce sa tretích strán.

5.   Na základe spisu obsahujúceho zistenia vyšetrujúceho úradníka a po vypočutí osôb, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, v zmysle článkov 25 a 36c v prípade, že o to dotknuté osoby požiadali, rada orgánov dohľadu ESMA rozhodne, či sa osoby, voči ktorým sa vedie vyšetrovanie, dopustili jedného porušenia alebo viacerých porušení uvedených v prílohe III, a v takom prípade prijme opatrenie dohľadu v súlade s článkom 24 a uloží pokutu v súlade s článkom 36a.

6.   Vyšetrujúci úradník sa nezúčastňuje na rokovaní rady orgánov dohľadu ESMA ani iným spôsobom nezasahuje do jej rozhodovacieho procesu.

7.   Komisia prijme ďalšie procesné pravidlá na účely výkonu právomoci ukladať pokuty alebo pravidelné platby penále, ktoré budú obsahovať aj ustanovenia o práve na obhajobu, dočasné ustanovenia a výber pokút a pravidelných platieb penále, a prijme podrobné pravidlá o premlčacích lehotách na ukladanie a vymáhanie sankcií.

Pravidlá uvedené v prvom pododseku sa prijmú prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 38a a za podmienok uvedených v článkoch 38b a 38c.

8.   Ak ESMA pri výkone svojich povinností podľa tohto nariadenia zistí, že existujú závažné náznaky možnej existencie skutočností, ktoré by mohli predstavovať trestné činy, postúpi tieto záležitosti príslušným vnútroštátnym orgánom na trestné stíhanie. ESMA okrem toho neuloží pokuty ani pravidelné platby penále v prípade, keď predchádzajúce oslobodenie alebo odsúdenie na základe rovnakých skutočností alebo skutočností, ktoré sú vo svojej podstate rovnaké, nadobudlo povahu rozhodnutej veci (res judicata) v trestnom konaní podľa vnútroštátneho práva.

Článok 24

Opatrenia dohľadu ESMA

1.   Ak v súlade s článkom 23e ods. 5 rada orgánov dohľadu ESMA zistí, že sa ratingová agentúra dopustila jedného z porušení uvedených v prílohe III, prijme jedno alebo viacero z týchto rozhodnutí:

a)

odoberie ratingovej agentúre registráciu;

b)

dočasne zakáže ratingovej agentúre vydávať úverové ratingy s účinnosťou v celej Únii, pokým neprestane s porušovaním;

c)

pozastaví používanie úverových ratingov, ktoré vydala táto ratingová agentúra, na regulačné účely s účinnosťou v celej Únii, pokým neprestane s porušovaním;

d)

požiada ratingovú agentúru, aby prestala s porušovaním;

e)

vydá verejné oznamy.

2.   Rada orgánov dohľadu ESMA pri prijímaní rozhodnutí uvedených v odseku 1 prihliada na povahu a závažnosť porušenia, pričom zohľadňuje tieto kritériá:

a)

trvanie a opakovaný výskyt porušenia;

b)

či porušenie odhalilo závažné alebo systémové nedostatky v podnikových postupoch alebo v jeho systémoch riadenia, alebo vnútorných kontrolách;

c)

či sa uľahčilo alebo umožnilo spáchanie finančného trestného činu alebo či tento trestný čin možno inak pripísať porušeniu;

d)

či bolo porušenie spáchané úmyselne alebo z nedbanlivosti.

3.   Pred prijatím rozhodnutí uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) rada orgánov dohľadu ESMA o nich informuje EBA a EIOPA.

4.   Po prijatí rozhodnutí uvedených v odseku 1 písm. a) a c) sa úverové ratingy môžu naďalej používať na regulačné účely počas obdobia, ktoré nie je dlhšie ako:

a)

desať pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia ESMA podľa odseku 5, ak existujú úverové ratingy rovnakého finančného nástroja alebo subjektu, ktoré vydali iné ratingové agentúry registrované podľa tohto nariadenia, alebo

b)

tri mesiace odo dňa zverejnenia rozhodnutia ESMA podľa odseku 5, ak neexistujú úverové ratingy rovnakého finančného nástroja alebo subjektu, ktoré vydali iné ratingové agentúry registrované podľa tohto nariadenia.

Za výnimočných okolností súvisiacich s možnosťou narušenia trhu alebo finančnou nestabilitou môže rada orgánov dohľadu ESMA okrem iného aj na základe žiadosti EBA alebo EIOPA predĺžiť obdobie uvedené v prvom pododseku písm. b) o tri mesiace.

5.   Rada orgánov dohľadu ESMA bez zbytočného odkladu oznamuje každé rozhodnutie prijaté podľa odseku 1 dotknutej ratingovej agentúre, ako aj príslušným orgánom a príslušným odvetvovým orgánom, Komisii, EBA a EIOPA. Každé takéto rozhodnutie zverejní na svojej internetovej stránke do 10 pracovných dní odo dňa jeho prijatia.

Rada orgánov dohľadu ESMA pri zverejňovaní svojho rozhodnutia v zmysle prvého pododseku taktiež zverejní právo dotknutej ratingovej agentúry odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu a prípadne aj skutočnosť, že takéto odvolanie bolo podané, pričom uvedie, že odvolanie nemá odkladný účinok, a rovnako oznámi možnosť odvolacej rady pozastaviť uplatňovanie napadnutého rozhodnutia v súlade s článkom 60 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 25

Vypočutie dotknutých osôb

1.   Rada orgánov dohľadu ESMA pred prijatím každého rozhodnutia podľa článku 24 ods. 1 umožní osobám, voči ktorým sa vedie konanie, aby boli vypočuté s ohľadom na zistenia ESMA. Rada orgánov dohľadu ESMA zakladá svoje rozhodnutia len na zisteniach, ku ktorým sa osoby, voči ktorým sa vedie konanie, mali možnosť sa vyjadriť.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak je potrebné prijať naliehavé opatrenie s cieľom zabrániť značnému a okamžitému poškodeniu finančného systému. V takom prípade môže rada orgánov dohľadu ESMA prijať dočasné rozhodnutie a dotknutým osobám umožní, aby boli vypočuté čo najskôr po prijatí rozhodnutia.

2.   Právo na obhajobu osôb, voči ktorým sa vedie konanie, sa počas konania plne rešpektuje. Tieto osoby majú právo na prístup k dokumentácii ESMA s výhradou oprávnených záujmov iných osôb pri ochrane ich obchodného tajomstva. Právo prístupu k dokumentácii sa nevzťahuje na dôverné informácie.

Článok 25a

Príslušné odvetvové orgány zodpovedné za dohľad nad uplatňovaním článku 4 ods. 1 (používanie úverových ratingov) a jeho presadzovanie

Za dohľad nad uplatňovaním článku 4 ods. 1 a jeho presadzovanie sú zodpovedné príslušné odvetvové orgány, a to v súlade s príslušnými odvetvovými právnymi predpismi.

KAPITOLA III

SPOLUPRÁCA MEDZI ESMA, PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI A PRÍSLUŠNÝMI ODVETVOVÝMI ORGÁNMI

Článok 26

Povinnosť spolupráce

Ak je to potrebné na účely tohto nariadenia a na účely príslušných odvetvových právnych predpisov, ESMA, EBA, EIOPA, príslušné orgány a príslušné odvetvové orgány navzájom spolupracujú.

Článok 27

Výmena informácií

1.   ESMA, príslušné orgány a príslušné odvetvové orgány si navzájom bez zbytočného odkladu poskytujú informácie požadované na účely plnenia svojich povinností podľa tohto nariadenia a podľa príslušných odvetvových právnych predpisov.

2.   ESMA môže zasielať dôverné informácie určené na plnenie ich úloh centrálnym bankám, Európskemu systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banke ako menovým inštitúciám, Európskemu výboru pre systémové riziká a prípadne aj iným verejným orgánom zodpovedným za dohľad nad platobnými systémami a systémami vyrovnania. Podobne sa týmto orgánom alebo subjektom nesmie brániť v tom, aby oznamovali ESMA informácie, ktoré môže ESMA potrebovať na vykonávanie svojich povinností podľa tohto nariadenia.“

12.

Články 28 a 29 sa vypúšťajú.

13.

Články 30, 31 a 32 sa nahrádzajú takto:

„Článok 30

Delegovanie úloh z ESMA na príslušné orgány

1.   V prípade, že je to potrebné na náležité plnenie úlohy dohľadu, môže ESMA delegovať konkrétne úlohy dohľadu na príslušný orgán členského štátu v súlade s usmerneniami, ktoré ESMA vydal podľa článku 21 ods. 2. Medzi tieto konkrétne úlohy dohľadu môže patriť najmä právomoc žiadať o informácie v súlade s článkom 23b a vykonávať vyšetrovania a kontroly na mieste v súlade s článkom 23d ods. 6.

2.   Pred delegovaním úlohy ESMA konzultuje s dotknutým príslušným orgánom. Takéto konzultácie sa týkajú:

a)

rozsahu úlohy, ktorá sa má delegovať;

b)

časového plánu na vykonanie úlohy, ktorá sa má delegovať, a

c)

prenosu potrebných informácií od ESMA a pre ESMA.

3.   ESMA uhradí príslušnému orgánu náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku plnenia delegovaných úloh, a to v súlade s nariadením o poplatkoch, ktoré prijme Komisia v súlade s článkom 19 ods. 2.

4.   Delegovanie uvedené v odseku 1 preskúma ESMA v primeraných intervaloch. Delegovanie úloh možno kedykoľvek odvolať.

Delegovanie úloh nemá vplyv na zodpovednosť ESMA a neobmedzuje jeho schopnosť vykonávať delegovanú činnosť a dohliadať na ňu. Povinnosti dohľadu v zmysle tohto nariadenia vrátane rozhodnutí o registrácii, konečného hodnotenia a rozhodnutia o následných opatreniach v súvislosti s porušovaním sa nesmú delegovať.

Článok 31

Oznámenia a žiadosti príslušných orgánov o pozastavenie

1.   Ak príslušný orgán členského štátu zistí, že sa na jeho území alebo na území iného členského štátu vykonávajú alebo vykonávali skutky, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, oznámi túto skutočnosť čo najkonkrétnejším spôsobom ESMA. Ak sa príslušný orgán domnieva, že je to vhodné na účely vyšetrovania, môže príslušný orgán navrhnúť ESMA, aby zvážil potrebu použitia právomocí uvedených v článkoch 23b a 23c voči ratingovej agentúre, ktorá sa na týchto skutkoch podieľa.

ESMA prijme náležité opatrenie. Informuje oznamujúci príslušný orgán o výsledku, a pokiaľ je to možné, aj o každom podstatnom priebežnom vývoji.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá oznamovacia povinnosť uvedená v odseku 1, ak sa oznamujúci príslušný orgán členského štátu domnieva, že registrovaná ratingová agentúra, ktorej úverové ratingy sa používajú na území tohto členského štátu, porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia a tieto porušenia sú dostatočne závažné a pretrvávajúce, aby mali značný vplyv na ochranu investorov alebo na stabilitu finančného systému v tomto členskom štáte, môže oznamujúci príslušný orgán požiadať ESMA, aby pozastavil používanie úverových ratingov dotknutej ratingovej agentúry na regulačné účely finančnými inštitúciami a inými subjektmi uvedenými v článku 4 ods. 1. Oznamujúci príslušný orgán predloží ESMA úplné zdôvodnenie svojej žiadosti.

Ak ESMA považuje žiadosť za neopodstatnenú, informuje o tom písomne a s uvedením dôvodov oznamujúci príslušný orgán. Ak ESMA považuje žiadosť za opodstatnenú, prijme primerané opatrenia na vyriešenie tohto problému.

Článok 32

Služobné tajomstvo

1.   Na ESMA, príslušné orgány a všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre ESMA, pre príslušné orgány alebo akúkoľvek inú osobu, na ktorú ESMA delegoval úlohy, vrátane zmluvných audítorov a expertov ESMA, sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo. Informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, sa nesmú poskytnúť inej osobe ani orgánu s výnimkou prípadov, keď je takéto poskytnutie potrebné pre súdne konanie.

2.   Všetky informácie, ktoré podľa tohto nariadenia získava ESMA, príslušné orgány, príslušné odvetvové orgány alebo iné orgány a subjekty uvedené v článku 27 ods. 2 alebo ktoré si medzi sebou vymieňajú, sa považujú za dôverné s výnimkou prípadov, keď ESMA alebo dotknutý príslušný orgán alebo iný orgán alebo subjekt uvedie v čase oznámenia, že táto informácia môže byť zverejnená, alebo keď je takéto zverejnenie potrebné pre súdne konanie.“

14.

Článok 33 sa vypúšťa.

15.

Články 34 a 35 sa nahrádzajú takto:

„Článok 34

Dohoda o výmene informácií

ESMA môže uzavrieť dohody o spolupráci týkajúce sa výmeny informácií s orgánmi dohľadu tretích krajín len vtedy, ak zverejňované informácie podliehajú zárukám týkajúcim sa služobného tajomstva, ktoré sú minimálne rovnocenné so zárukami uvedenými v článku 32.

Takáto výmena informácií musí byť určená na plnenie úloh ESMA alebo týchto orgánov dohľadu.

Pokiaľ ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny, ESMA uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (16).

Článok 35

Zverejňovanie informácií z tretích krajín

ESMA môže zverejniť informácie prijaté od orgánov dohľadu tretích krajín len vtedy, ak ESMA alebo príslušný orgán získal výslovný súhlas orgánu dohľadu, ktorý informácie zaslal, pričom, ak je to vhodné, sa tieto informácie zverejňujú výlučne na účely, na ktoré dal tento orgán dohľadu svoj súhlas, alebo ak je zverejnenie potrebné pre súdne konanie.

16.

V hlave IV sa názov kapitoly I Sankcie, postup výboru a predkladanie správ nahrádza názvom Sankcie, pokuty, pravidelné platby penále, postup výboru, delegované právomoci a predkladanie správ.

17.

V článku 36 sa prvý a druhý odsek nahrádzajú takto:

„Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie uplatniteľné na porušenia článku 4 ods. 1 a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušný odvetvový orgán zverejnil každú sankciu, ktorá bola uložená za porušenie článku 4 ods. 1, pokiaľ by takéto zverejnenie vážne neohrozilo finančné trhy ani nespôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným stranám.“

18.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 36a

Pokuty

1.   Keď v súlade s článkom 23e ods. 5 rada orgánov dohľadu ESMA zistí, že sa ratingová agentúra úmyselne alebo z nedbanlivosti dopustila jedného z porušení uvedených v prílohe III, prijme rozhodnutie o uložení pokuty v súlade s odsekom 2.

Porušenie, ktorého sa dopustila ratingová agentúra, sa považuje za úmyselné, ak ESMA zistí objektívne faktory, ktoré preukazujú, že ratingová agentúra alebo jej vrcholový manažment konali úmyselne s cieľom vykonať porušenie.

2.   Základná výška pokút uvedených v odseku 1 sa nachádza v rámci týchto hraníc:

a)

za porušenia uvedené v prílohe III oddiele I bodoch 1 až 5, 11 až 15, 19, 20, 23, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 a 51 sú pokuty vo výške minimálne 500 000 EUR a maximálne 750 000 EUR;

b)

za porušenia uvedené v prílohe III oddiele I bodoch 6 až 8, 16 až 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37 až 40, 42, 45 až 47, 48, 49, 52 a 54 sú pokuty vo výške minimálne 300 000 EUR a maximálne 450 000 EUR;

c)

za porušenia uvedené v prílohe III oddiele I bodoch 9, 10, 26, 36, 44 a 53 sú pokuty vo výške minimálne 100 000 EUR a maximálne 200 000 EUR;

d)

za porušenia uvedené v prílohe III oddiele II bodoch 1, 6, 7 a 8 sú pokuty vo výške minimálne 50 000 EUR a maximálne 150 000 EUR;

e)

za porušenia uvedené v prílohe III oddiele II bodoch 2, 4 a 5 sú pokuty vo výške minimálne 25 000 EUR a maximálne 75 000 EUR;

f)

za porušenia uvedené v prílohe III oddiele II bode 3 sú pokuty vo výške minimálne 10 000 EUR a maximálne 50 000 EUR;

g)

za porušenia uvedené v prílohe III oddiele III bodoch 1 až 3 a 11 sú pokuty vo výške minimálne 150 000 EUR a maximálne 300 000 EUR;

h)

za porušenia uvedené v prílohe III oddiele III bodoch 4, 6, 8 a 10 sú pokuty vo výške minimálne 90 000 EUR a maximálne 200 000 EUR;

i)

za porušenia uvedené v prílohe III oddiele III bodoch 5, 7 a 9 sú pokuty vo výške minimálne 40 000 EUR a maximálne 100 000 EUR.

Pri rozhodovaní sa o tom, či by sa základná výška pokuty mala stanoviť pri dolnej alebo hornej hranici alebo v strednej úrovni limitu uvedeného v prvom pododseku, ESMA prihliada na ročný obrat počas predchádzajúceho obchodného roku dotknutej ratingovej agentúry. Základná výška je na dolnej hranici limitu v prípade ratingových agentúr, ktorých ročný obrat je nižší ako 10 miliónov EUR, strednej úrovni limitu v prípade ratingových agentúr, ktorých ročný obrat je medzi 10 a 50 miliónmi EUR, a na hornej hranici limitu v prípade ratingových agentúr, ktorých ročný obrat je vyšší ako 50 miliónov EUR.

3.   Základné výšky vymedzené v rámci limitov ustanovených v odseku 2 sa v prípade potreby upravujú s prihliadnutím na priťažujúce alebo poľahčujúce faktory v súlade s príslušnými koeficientmi stanovenými v prílohe IV.

Príslušný priťažujúci koeficient sa uplatňuje jeden za druhým na základnú výšku. Ak sa uplatňuje viac ako jeden priťažujúci koeficient, rozdiel medzi základnou výškou a sumou, ktorá je výsledkom uplatňovania každého jednotlivého priťažujúceho koeficientu, sa pripočíta k základnej výške.

Príslušný poľahčujúci koeficient sa uplatňuje jeden za druhým na základnú výšku. Ak sa uplatňuje viac ako jeden poľahčujúci koeficient, rozdiel medzi základnou výškou a sumou, ktorá je výsledkom uplatňovania každého jednotlivého poľahčujúceho koeficientu, sa odčíta od základnej výšky.

4.   Bez ohľadu na odseky 2 a 3 pokuta nebude vyššia ako 20 % ročného obratu dotknutej ratingovej agentúry za predchádzajúci obchodný rok, a ak ratingová agentúra mala z porušenia priamy alebo nepriamy finančný prospech, bude sa pokuta rovnať minimálne výške tohto finančného prospechu.

V prípade, že konanie alebo opomenutie ratingovej agentúry predstavuje viac ako jedno porušenie uvedené v prílohe III, uplatňuje sa len vyššia pokuta vypočítaná podľa odsekov 2 a 3 vzťahujúca sa na jedno z týchto porušení.

Článok 36b

Pravidelné platby penále

1.   Rada orgánov dohľadu ESMA ukladá prostredníctvom rozhodnutia pravidelné platby penále s cieľom donútiť:

a)

ratingovú agentúru, aby v súlade s rozhodnutím prijatým podľa článku 24 ods. 1 písm. d) ukončila porušovanie;

b)

osobu uvedenú v článku 23b ods. 1, aby poskytla úplné informácie, ktoré boli vyžiadané rozhodnutím podľa článku 23b;

c)

osobu uvedenú v článku 23b ods. 1, aby sa podrobila vyšetrovaniu, a najmä aby poskytla úplné záznamy, údaje, postupy alebo akékoľvek iné požadované materiály a doplnila a opravila ostatné informácie poskytnuté pri vyšetrovaní, ktoré sa začalo na základe rozhodnutia prijatého podľa článku 23c;

d)

osobu uvedenú v článku 23b ods. 1, aby sa podrobila kontrole na mieste nariadenej rozhodnutím prijatým podľa článku 23d.

2.   Pravidelné platby penále musia byť účinné a primerané. Pravidelná platba penále sa uloží za každý deň, až dokiaľ dotknutá ratingová agentúra alebo osoba nesplní príslušné rozhodnutie uvedené v odseku 1.

3.   Bez ohľadu na odsek 2 je výška pravidelných platieb penále 3 % priemerného denného obratu v predchádzajúcom obchodnom roku alebo v prípade fyzických osôb 2 % priemerného denného príjmu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Vypočíta sa od dátumu uvedeného v rozhodnutí, ktorým sa pravidelná platba penále ukladá.

4.   Pravidelná platba penále sa môže uložiť na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov po oznámení rozhodnutia prijatého ESMA.

Článok 36c

Vypočutie osôb, voči ktorým sa vedie konanie

1.   Rada orgánov dohľadu ESMA pred prijatím každého rozhodnutia, ktorým sa ukladá pokuta a/alebo pravidelná platba penále podľa článku 36a alebo článku 36b ods. 1 písm. a) až d), umožní osobám, voči ktorým sa vedie konanie, aby boli vypočuté s ohľadom na zistenia ESMA. Rada orgánov dohľadu ESMA zakladá svoje rozhodnutia len na zisteniach, ku ktorým sa osoby, voči ktorým sa vedie konanie, mali možnosť vyjadriť.

2.   Právo na obhajobu osôb, voči ktorým sa vedie konanie, sa počas konania plne rešpektuje. Tieto osoby majú právo na prístup k dokumentácii ESMA s výhradou oprávnených záujmov iných osôb pri ochrane ich obchodného tajomstva. Právo prístupu k dokumentácii sa nevzťahuje na dôverné informácie a interné prípravné dokumenty ESMA.

Článok 36d

Zverejňovanie, povaha, vykonávanie a odvádzanie pokút a pravidelných platieb penále

1.   ESMA zverejňuje všetky pokuty a pravidelné platby penále, ktoré boli uložené podľa článkov 36a a 36b, pokiaľ by ich zverejnenie vážne neohrozilo finančné trhy ani nespôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným stranám.

2.   Pokuty a pravidelné platby penále uložené podľa článkov 36a a 36b sú administratívnej povahy.

3.   Pokuty a pravidelné platby penále uložené podľa článkov 36a a 36b sú vykonateľné.

Výkon sa riadi platnými predpismi o občianskom konaní toho štátu, na ktorého území sa uskutočňuje. Príkaz na ich výkon pripája k rozhodnutiu orgán poverený na tento účel vládou každého členského štátu, ktorý nevykoná nijaký iný úkon, len overí pravosť rozhodnutia, a oznamuje sa ESMA a Súdnemu dvoru Európskej únie.

Ak sa na žiadosť dotknutej strany splnili tieto formálne náležitosti, táto dotknutá strana môže v súlade s vnútroštátnym právom pristúpiť k výkonu tým, že predloží vec priamo príslušnému orgánu.

Výkon rozhodnutia sa môže pozastaviť len rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie. Súdy dotknutého členského štátu však majú právomoc v súvislosti so sťažnosťami, že sa rozhodnutie vykonáva protiprávnym spôsobom.

4.   Pokuty a pravidelné platby penále sa odvádzajú do všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Článok 36e

Preskúmanie Súdnym dvorom Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie má neobmedzenú právomoc preskúmať rozhodnutia, na základe ktorých ESMA uložil pokutu alebo pravidelné platby penále. Môže zrušiť, znížiť alebo zvýšiť uloženú pokutu alebo pravidelné platby penále.“

19.

Článok 37 sa nahrádza takto:

„Článok 37

Zmeny a doplnenia príloh

S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch vrátane medzinárodného vývoja, a to najmä vo vzťahu k novým finančným nástrojom, môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 38a a za podmienok uvedených v článkoch 38b a 38c prijať opatrenia s cieľom zmeniť a doplniť prílohy s výnimkou prílohy III.“

20.

V článku 38 sa odsek 2 vypúšťa.

21.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 38a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 6 treťom pododseku, článku 19 ods. 2, článku 23e ods. 7 a článku 37 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 1 júna 2011. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 38b neodvolajú.

2.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.   Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 38b a 38c.

Článok 38b

Odvolanie delegovania právomoci

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 6 treťom pododseku, článku 19 ods. 2, článku 23e ods. 7 a článku 37 kedykoľvek odvolať.

2.   Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať.

3.   Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 38c

Námietky voči delegovaným aktom

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

2.   Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.   Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku v lehote uvedenej v odseku 1. V súlade s článkom 296 Zmluvy o fungovaní Európskej únie inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.“

22.

Článok 39 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa vypúšťa;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Do 1. júla 2011 Komisia so zreteľom na vývoj rámca pre reguláciu a dohľad nad ratingovými agentúrami v tretích krajinách predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vplyve tohto vývoja a prechodných ustanovení uvedených v článku 40 na stabilitu finančných trhov v Únii.“

23.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 39a

Správa ESMA

ESMA posúdi do 31. decembra 2011 personálne a finančné potreby vyplývajúce z vykonávania jeho právomocí a úloh v súlade s týmto nariadením a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.“

24.

V článku 40 sa tretí odsek nahrádza takto:

„Existujúce ratingové agentúry môžu pokračovať vo vydávaní úverových ratingov, ktoré môžu finančné inštitúcie a iné subjekty uvedené v článku 4 ods. 1 používať na regulačné účely, pokiaľ nebola zamietnutá registrácia. V prípade zamietnutia registrácie sa uplatňuje článok 24 ods. 4 a 5.“

25.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 40a

Prechodné opatrenia týkajúce sa ESMA

1.   Všetky právomoci a povinnosti spojené s činnosťou dohľadu a presadzovania v oblasti ratingových agentúr, ktoré boli udelené príslušným orgánom bez ohľadu na to, či konali ako príslušné orgány domovského členského štátu, alebo nie, a kolégiám, ktoré sa zriadili, zaniknú 1. júla 2011.

Žiadosť o registráciu, ktorá bola príslušným orgánom domovského členského štátu alebo príslušným kolégiom prijatá do 7. septembra 2010, sa však nepostupuje ESMA a rozhodnutie o registrácii alebo zamietnutí registrácie prijmú tieto orgány a príslušné kolégium.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 druhý pododsek, všetku dokumentáciu a pracovné dokumenty súvisiace s činnosťou v oblasti dohľadu a presadzovania v oblasti ratingových agentúr vrátane prebiehajúcich preskúmaní a činností v oblasti presadzovania alebo ich overené kópie preberie ESMA v deň uvedený v odseku 1.

3.   Príslušné orgány a kolégiá uvedené v odseku 1 zabezpečia, aby sa všetky existujúce záznamy a pracovné dokumenty alebo ich overené kópie odovzdali ESMA čím skôr, najneskôr však do 1. júla 2011. Tieto príslušné orgány a kolégiá poskytnú ESMA aj všetku potrebnú pomoc a poradenstvo s cieľom uľahčiť účinný a efektívny prechod a prevzatie činnosti dohľadu a presadzovania v oblasti ratingových agentúr.

4.   ESMA koná ako právny nástupca príslušných orgánov a kolégií uvedených v odseku 1 vo všetkých správnych alebo súdnych konaniach, ktoré vyplývajú z činnosti v oblasti dohľadu a presadzovania vykonávanej týmito príslušnými orgánmi alebo kolégiami v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

5.   Každá registrácia ratingovej agentúry v súlade s hlavou III kapitolou I, ktorú vykoná príslušný orgán uvedený v odseku 1 tohto článku, zostáva po presune právomocí na ESMA platná.

6.   ESMA uskutoční do 1. júla 2014 v rámci svojho stáleho dohľadu aspoň jedno overenie všetkých ratingových agentúr, ktoré patria do jeho pôsobnosti v oblasti dohľadu.“

26.

Príloha I sa týmto mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

27.

Dopĺňajú sa prílohy uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. mája 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsednička

GYŐRI E.


(1)  Ú. v. EÚ C 337, 14.12.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 37.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. decembra 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. apríla 2011.

(4)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(5)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3.

(9)  Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.“

(12)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“;

(13)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385.

(14)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(15)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.“

(16)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.“


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V oddiele A bode 2 sa posledný odsek nahrádza takto:

„Stanoviská nezávislých členov správnej alebo dozornej rady vydané k záležitostiam uvedeným v písmenách a) až d) sa pravidelne predkladajú rade a na požiadanie sa poskytujú ESMA.“

2.

V oddiele B bode 8 sa prvý odsek nahrádza takto:

„8.

Evidencia a záznamy z auditov uvedené v bode 7 sa archivujú v priestoroch registrovanej ratingovej agentúry najmenej päť rokov a na požiadanie sa poskytujú ESMA.“

3.

V oddiele E časti II bode 2 sa prvý odsek nahrádza takto:

„2.

každoročne tieto informácie:

a)

zoznam 20 najväčších klientov ratingovej agentúry podľa príjmov od každého z nich;

b)

zoznam tých klientov ratingovej agentúry, ktorých príspevok k miere rastu príjmov ratingovej agentúry v predchádzajúcom finančnom roku presiahol mieru rastu celkových príjmov ratingovej agentúry v danom roku o viac ako 1,5-násobok. Každý takýto klient sa zahrnie do tohto zoznamu len vtedy, ak v danom roku predstavoval na globálnej úrovni viac ako 0,25 % celkových svetových príjmov ratingovej agentúry, a

c)

zoznam úverových ratingov vydaných v priebehu roka, v ktorom je vyjadrený podiel nevyžiadaných úverových ratingov.“


PRÍLOHA II

K nariadeniu (ES) č. 1060/2009 sa dopĺňajú tieto prílohy:

PRÍLOHA III

Zoznam porušení uvedených v článku 24 ods. 1 a článku 36a ods. 1

I.   Porušenia týkajúce sa konfliktov záujmov, organizačných alebo prevádzkových požiadaviek

1.

Ratingová agentúra porušuje článok 4 ods. 3 tým, že schváli úverový rating vydaný v tretej krajine, pričom nedodrží podmienky stanovené v uvedenom odseku, pokiaľ si ratingová agentúra nemohla byť vedomá príčiny tohto porušenia alebo je príčina tohto porušenia mimo jej kontroly.

2.

Ratingová agentúra porušuje článok 4 ods. 4 druhý pododsek tým, že použije schválenie úverového ratingu vydaného v tretej krajine s úmyslom vyhnúť sa splneniu požiadaviek tohto nariadenia.

3.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 1 tým, že nezriadi správnu alebo dozornú radu.

4.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 2 prvým odsekom tým, že nezabezpečí, aby jej obchodný záujem nenarúšal nestrannosť alebo presnosť ratingových činností.

5.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 2 druhým odsekom tým, že vymenuje vrcholový manažment, ktorý nemá dobrú povesť, dostatočné znalosti alebo skúsenosti alebo ktorý nezabezpečuje zdravé a obozretné riadenie ratingovej agentúry.

6.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 2 tretím odsekom tým, že nevymenuje požadovaný počet nezávislých členov svojej správnej alebo dozornej rady.

7.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 2 štvrtým odsekom tým, že stanoví systém odmeňovania nezávislých členov svojej správnej alebo dozornej rady, ktorý je naviazaný na hospodársky výsledok ratingovej agentúry alebo nie je nastavený tak, aby bola zabezpečená nestrannosť ich úsudku, alebo stanoví funkčné obdobie nezávislých členov svojej správnej alebo dozornej rady na viac ako päť rokov alebo na obnoviteľné funkčné obdobie, alebo odvolaním nezávislého člena správnej alebo dozornej rady inak ako v prípade pochybenia alebo nedostatočného profesionálneho výkonu.

8.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 2 piatym odsekom tým, že vymenuje členov správnej alebo dozornej rady, ktorí nemajú dostatočné znalosti v oblasti finančných služieb, alebo ak ratingová agentúra vydáva úverové ratingy štruktúrovaných finančných nástrojov a nevymenuje minimálne jedného nezávislého člena a jedného ďalšieho člena rady, ktorý má rozsiahle znalosti a skúsenosti na vrcholovej úrovni s trhmi so štruktúrovanými finančnými nástrojmi.

9.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 2 šiestym odsekom tým, že nezabezpečí, aby nezávislí členovia správnej alebo dozornej rady vykonávali úlohy monitorovania akýchkoľvek záležitostí uvedených v šiestom odseku uvedeného bodu.

10.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 2 siedmym odsekom tým, že nezabezpečí, aby nezávislí členovia správnej alebo dozornej rady pravidelne predkladali tejto rade svoje stanoviská k záležitostiam uvedeným v šiestom odseku uvedeného bodu alebo na požiadanie poskytovali uvedené stanoviská ESMA.

11.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 3 tým, že neustanoví vhodné politiky alebo postupy na zabezpečenie dodržiavania svojich povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia.

12.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 4 tým, že nemá správne administratívne alebo účtovné postupy, mechanizmy vnútornej kontroly, účinné postupy hodnotenia rizika alebo účinné kontrolné alebo ochranné mechanizmy systémov spracovania informácií, alebo tým, že nevykonáva alebo nezachováva rozhodovacie postupy alebo organizačné štruktúry, ako sa vyžaduje v uvedenom bode.

13.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 5 tým, že nevytvorí alebo nezachováva stálu a účinnú funkciu dodržiavania súladu (compliance function), ktorá sa vykonáva nezávisle.

14.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 6 prvým odsekom tým, že nezabezpečí splnenie podmienok, ktoré umožňujú, aby sa povinnosti vyplývajúce z funkcie dodržiavania súladu plnili náležite a nezávisle, ako sa stanovuje v prvom odseku uvedeného bodu.

15.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 7 tým, že nestanoví vhodné a účinné organizačné alebo administratívne mechanizmy na zabránenie, zisťovanie, odstraňovanie alebo riadenie a zverejňovanie akýchkoľvek konfliktov záujmov uvedených v prílohe I oddiele B bode 1, alebo tým, že nevedie evidenciu všetkých závažných hrozieb pre nezávislosť ratingových činností vrátane tých, ktoré sa týkajú pravidiel o ratingových analytikoch uvedených v prílohe I oddiele C, ako aj ochranných opatrení použitých na zmiernenie týchto hrozieb.

16.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 8 tým, že neuplatňuje vhodné systémy, zdroje alebo postupy na zabezpečenie kontinuity a regulárnosti pri výkone svojich ratingových činností.

17.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 9 tým, že nezriadi revíznu funkciu, ktorá:

a)

je zodpovedná za periodické revidovanie jej metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov alebo ich akýchkoľvek významných zmien alebo úprav, alebo vhodnosti týchto metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov, ak sa používajú alebo sú určené na posúdenie nových finančných nástrojov;

b)

je nezávislá od obchodných útvarov, ktoré sú zodpovedné za ratingové činnosti, alebo

c)

podáva správy členom správnej alebo dozornej rady.

18.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom A bodom 10 tým, že nemonitoruje alebo nehodnotí primeranosť a účinnosť svojich systémov, mechanizmov vnútornej kontroly a mechanizmov zriadených v súlade s týmto nariadením alebo neprijíma vhodné opatrenia na riešenie všetkých nedostatkov.

19.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 1 tým, že neidentifikuje, neodstraňuje alebo neriadi a nezverejňuje jasne alebo zreteľne všetky skutočné alebo potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu mať vplyv na analýzy alebo úsudky jej ratingových analytikov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb, ktorých služby ratingová agentúra využíva alebo kontroluje a ktoré sa priamo podieľajú na vydávaní úverových ratingov, alebo osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy.

20.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 3 prvým odsekom tým, že vydá úverový rating za okolností stanovených v prvom odseku uvedeného bodu, alebo v prípade, že úverový rating existuje, ihneď neoznámi, že tento úverový rating je potenciálne ovplyvnený týmito okolnosťami.

21.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 3 druhým odsekom tým, že ihneď nezhodnotí, či existujú dôvody na prehodnotenie alebo stiahnutie existujúceho úverového ratingu.

22.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 4 prvým odsekom tým, že poskytuje konzultačné alebo poradenské služby hodnotenému subjektu alebo spriaznenej tretej strane týkajúce sa podnikovej alebo právnej štruktúry, aktív, pasív alebo činností tohto hodnoteného subjektu alebo spriaznenej tretej strany.

23.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 4 tretím odsekom, prvou časťou tým, že nezabezpečí, aby poskytovanie doplnkových služieb nepredstavovalo konflikt záujmov s jej ratingovými činnosťami.

24.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 5 tým, že nezabezpečí, aby ratingoví analytici alebo osoby, ktoré schvaľujú ratingy, nevypracúvali návrhy alebo odporúčania, pokiaľ ide o návrh štruktúrovaných finančných nástrojov, v ktorých prípade sa od ratingovej agentúry očakáva vydanie úverového ratingu.

25.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 6 tým, že nenavrhne svoje oznamovacie alebo komunikačné kanály tak, aby zabezpečila nezávislosť osôb uvedených v oddiele B bode 1 od ostatných činností ratingovej agentúry vykonávaných na komerčnom základe.

26.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 8 druhým odsekom tým, že nearchivuje záznamy počas minimálne troch rokov po odobraní jej registrácie.

27.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 1 tým, že nezabezpečí, aby ratingoví analytici, jej zamestnanci alebo akákoľvek iná fyzická osoba, ktorej služby ratingová agentúra využíva alebo ktorá je pod jej kontrolou a ktorí sú priamo zapojení do ratingových činností, mali primerané znalosti a skúsenosti na vykonávanie pridelených úloh.

28.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 2 tým, že nezabezpečí, aby osoby uvedené v článku 7 ods. 1 neiniciovali rokovania či sa nezúčastňovali na rokovaniach o poplatkoch alebo platbách s akýmkoľvek hodnoteným subjektom, spriaznenou treťou stranou alebo akoukoľvek osobou priamo alebo nepriamo prepojenou s hodnoteným subjektom prostredníctvom kontroly.

29.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 3 písm. a) tým, že nezabezpečí, aby osoby uvedené v bode 1 uvedeného oddielu prijali všetky primerané opatrenia na ochranu majetku alebo záznamov, ktoré sú v držbe ratingovej agentúry, pred spreneverou, odcudzením alebo zneužitím, pričom sa zohľadní povaha, rozsah a komplexnosť jej obchodnej činnosti a povaha a rozsah jej ratingových činností.

30.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 5 tým, že spôsobí negatívne následky osobe uvedenej v bode 1 uvedeného oddielu, keď táto osoba oznámi informácie pracovníkovi pre dodržiavanie súladu o tom, že iná osoba uvedená v bode 1 uvedeného oddielu konala spôsobom, ktorý je podľa jej názoru nezákonný.

31.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 6 tým, že nepreskúma príslušnú prácu ratingového analytika za dva roky pred jeho odchodom, ak tento ratingový analytik ukončí svoj pracovný pomer a zamestná sa v hodnotenom subjekte, do ktorého ratingu bol zapojený, alebo vo finančnej spoločnosti, s ktorou prichádzal do styku v rámci svojich povinností v ratingovej agentúre.

32.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 1 tým, že nezabezpečí, že osoba uvedená v uvedenom bode nekupuje, nepredáva ani sa nepodieľa na transakcii s akýmkoľvek finančným nástrojom uvedeným v uvedenom bode.

33.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 2 tým, že nezabezpečí, aby sa osoba uvedená v bode 1 uvedeného oddielu nepodieľala na stanovovaní úverového ratingu ani inak neovplyvňovala jeho určenie, ako je stanovené v bode 2 uvedeného oddielu.

34.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 3 písm. b), c) a d) tým, že nezabezpečí, aby osoba uvedená v bode 1 uvedeného oddielu nezverejnila, nepoužila ani nezdieľala informácie, ako je uvedené v uvedených písmenách.

35.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 4 tým, že nezabezpečí, aby si osoba uvedená v bode 1 uvedeného oddielu nevyžiadala ani neprijala peniaze, dary ani služby od nikoho, s kým ratingová agentúra obchoduje.

36.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 7 tým, že nezabezpečí, aby osoba uvedená v bode 1 uvedeného oddielu neprijala kľúčovú riadiacu funkciu u hodnoteného subjektu ani u jeho spriaznenej tretej strany pred uplynutím šiestich mesiacov od úverového ratingu.

37.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 4 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 8 prvým odsekom písm. a) tým, že nezabezpečí, aby sa vedúci ratingový analytik nepodieľal na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán počas obdobia, ktoré je dlhšie ako štyri roky.

38.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 4 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 8 prvým odsekom písm. b) tým, že nezabezpečí, aby sa ratingový analytik nepodieľal na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán počas obdobia, ktoré je dlhšie ako päť rokov.

39.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 4 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 8 prvým odsekom písm. c) tým, že nezabezpečí, aby sa osoba, ktorá schvaľuje úverové ratingy, nepodieľala na ratingových činnostiach týkajúcich sa toho istého hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán počas obdobia, ktoré je dlhšie ako sedem rokov.

40.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 4 v spojení s prílohou I oddielom C bodom 8 druhým odsekom tým, že nezabezpečí, aby sa osoba uvedená v prvom odseku písm. a), b) a c) uvedeného bodu nepodieľala na ratingových činnostiach týkajúcich sa hodnoteného subjektu alebo spriaznených tretích strán uvedených v uvedených písmenách do dvoch rokov od konca období stanovených v uvedených písmenách.

41.

Ratingová agentúra porušuje článok 7 ods. 5 tým, že zavedie odmeňovanie alebo hodnotenie výkonov podmienené výškou príjmov, ktoré má ratingová agentúra od hodnotených subjektov alebo spriaznených tretích strán.

42.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 2 tým, že neprijme, nevykonáva alebo nepresadzuje vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby úverové ratingy, ktoré vydáva, vychádzali z dôkladnej analýzy všetkých informácií, ktoré má k dispozícii a ktoré sú v súlade s jej ratingovými metodikami relevantné pre jej analýzu.

43.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 3 tým, že nepoužíva ratingové metodiky, ktoré sú prísne, systematické a kontinuálne a ktoré podliehajú overovaniu na základe historických skúseností, vrátane spätného testovania.

44.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 4 prvý pododsek tým, že odmietne vydať úverový rating pre subjekt alebo finančný nástroj z toho dôvodu, že určitú časť subjektu alebo finančného nástroja predtým hodnotila iná ratingová agentúra.

45.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 4 druhý pododsek tým, že nezaznamená všetky prípady, v ktorých sa vo svojom procese udeľovania úverového ratingu odchýli od existujúcich úverových ratingov vypracovaných inou ratingovou agentúrou so zreteľom na podkladové aktíva alebo štruktúrované finančné nástroje, alebo tým, že neposkytne odôvodnenie pre takéto odlišné posúdenie.

46.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 5 prvú vetu tým, že nemonitoruje svoje úverové ratingy alebo priebežne minimálne raz ročne nereviduje svoje úverové ratingy alebo metodiky.

47.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 5 druhú vetu tým, že neustanoví vnútorné mechanizmy na monitorovanie vplyvu zmien makroekonomických podmienok alebo podmienok na finančných trhoch na úverové ratingy.

48.

Ak sa zmenia metodiky, modely alebo kľúčové ratingové predpoklady používané pri ratingových činnostiach, ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 6 písm. b) tým, že nezreviduje ovplyvnené úverové ratingy v súlade s uvedeným písmenom, alebo tým, že medzitým tieto ratingy nezaradí na pozorovanie.

49.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 6 písm. c) tým, že neprehodnotí úverový rating založený na metodikách, modeloch alebo kľúčových ratingových predpokladoch, ktoré sa zmenili, ak celkový spoločný účinok týchto zmien ovplyvňuje tento úverový rating.

50.

Ratingová agentúra porušuje článok 9 tým, že využíva outsourcing dôležitých prevádzkových funkcií spôsobom, ktorým sa podstatne narušuje kvalita vnútornej kontroly ratingovej agentúry alebo schopnosť ESMA dohliadať na plnenie povinností ratingovej agentúry podľa tohto nariadenia.

51.

Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom D časťou I bodom 4 druhým odsekom tým, že vydá úverový rating alebo nestiahne existujúci rating, ak v dôsledku nedostatku spoľahlivých údajov alebo zložitosti štruktúry nového druhu finančného nástroja alebo neuspokojivej kvality dostupných informácií vznikajú závažné otázky o tom, či ratingová agentúra môže poskytnúť dôveryhodný úverový rating.

52.

Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 6 tým, že použije názov ESMA alebo akéhokoľvek príslušného orgánu takým spôsobom, ktorý by naznačoval alebo predpokladal potvrdenie alebo schválenie úverových ratingov alebo akýchkoľvek ratingových činností ratingovej agentúry týmto orgánom.

53.

Ratingová agentúra porušuje článok 13 tým, že účtuje poplatok za informácie poskytované v súlade s článkami 8 až 12.

54.

Ak je ratingová agentúra právnickou osobou so sídlom v Únii, porušuje článok 14 ods. 1 tým, že nepožiada o registráciu na účely článku 2 ods. 1.

II.   Porušenia týkajúce sa prekážok súvisiacich s činnosťami v oblasti dohľadu

1.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 7 tým, že nezaistí záznamy alebo záznamy z auditov jej ratingových činností požadované na základe uvedených ustanovení.

2.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 8 prvým odsekom tým, že nevedie záznamy alebo záznamy z auditov uvedené v bode 7 uvedeného oddielu vo svojich priestoroch najmenej päť rokov, alebo ak tieto záznamy alebo záznamy z auditov nesprístupní na požiadanie ESMA.

3.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 9 tým, že nearchivuje záznamy, v ktorých sa vymedzujú príslušné práva a povinnosti ratingovej agentúry alebo hodnoteného subjektu alebo jeho spriaznených tretích strán podľa dohody o poskytovaní ratingových služieb počas trvania tohto vzťahu s týmto hodnoteným subjektom alebo jeho spriaznenou treťou stranou.

4.

Ratingová agentúra porušuje článok 11 ods. 2 tým, že nesprístupní požadované informácie alebo tieto informácie neposkytne v požadovanom formáte, ako je uvedené v uvedenom odseku.

5.

Ratingová agentúra porušuje článok 11 ods. 3 v spojení s prílohou I oddielom E časťou I bodom 2 tým, že neposkytne ESMA zoznam svojich doplnkových služieb.

6.

Ratingová agentúra porušuje článok 14 ods. 3 druhý pododsek tým, že neoznámi ESMA všetky podstatné zmeny podmienok prvotnej registrácie v súlade s uvedeným pododsekom.

7.

Ratingová agentúra porušuje článok 23b ods. 1 tým, že v odpovedi na jednoduchú žiadosť o informácie podľa článku 23b ods. 2 alebo v odpovedi na rozhodnutie, ktorým sa požadujú informácie podľa článku 23b ods. 3, poskytne nesprávne alebo zavádzajúce informácie.

8.

Ratingová agentúra porušuje článok 23c ods. 1 písm. c) tým, že poskytne nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na otázky položené podľa uvedeného písmena.

III.   Porušenia týkajúce sa ustanovení o zverejňovaní

1.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 2 tým, že nezverejní názvy hodnotených subjektov alebo spriaznených tretích strán, od ktorých získava viac ako 5 % svojho ročného príjmu.

2.

Ratingová agentúra porušuje článok 6 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom B bodom 4 tretím odsekom druhou časťou tým, že v konečnej správe o ratingu neuvedie doplnkovú službu poskytnutú hodnotenému subjektu alebo akejkoľvek spriaznenej tretej strane.

3.

Ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 1 tým, že nezverejní metodiky, modely alebo kľúčové ratingové predpoklady, ktoré používa pri svojich ratingových činnostiach, podľa prílohy I oddielu E časti I bodu 5.

4.

Ak sa zmenili metodiky, modely alebo kľúčové ratingové predpoklady používané pri ratingových činnostiach, ratingová agentúra porušuje článok 8 ods. 6 písm. a) tým, že bezodkladne nezverejní pravdepodobný rozsah ovplyvnených úverových ratingov alebo ho zverejní a nepoužije tie isté komunikačné prostriedky, ktoré sa používajú na distribúciu ovplyvnených úverových ratingov.

5.

Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 1 tým, že nezverejní rozhodnutie nepokračovať v úverovom ratingu na nevýberovom základe alebo včas vrátane úplných dôvodov pre toto rozhodnutie.

6.

Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom D časťou I bodom 1 alebo 2, bodom 4 prvým odsekom alebo bodom 5 alebo prílohou I oddielom D časťou II tým, že neposkytne pri prezentácii ratingu informácie podľa požiadaviek v uvedených ustanoveniach.

7.

Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 2 v spojení s prílohou I oddielom D časťou I bodom 3 tým, že neinformuje hodnotený subjekt aspoň 12 hodín pred zverejnením úverového ratingu.

8.

Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 3 tým, že nezabezpečí, aby ratingové kategórie, ktoré sú priradené štruktúrovaným finančným nástrojom, boli jasne odlíšené použitím dodatočného symbolu, ktorý ich odlišuje od ratingových kategórií používaných pre akékoľvek iné subjekty, finančné nástroje alebo finančné záväzky.

9.

Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 4 tým, že nezverejní svoje opatrenia alebo postupy týkajúce sa nevyžiadaných úverových ratingov.

10.

Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 5 tým, že neposkytne informácie požadované na základe uvedeného odseku, keď vydá nevyžiadaný úverový rating alebo neoznačí nevyžiadaný úverový rating ako taký.

11.

Ratingová agentúra porušuje článok 11 ods. 1 tým, že nezverejní všetky informácie o záležitostiach vymedzených v prílohe I oddiele E časti I alebo ich bezodkladne neaktualizuje.

PRÍLOHA IV

Zoznam koeficientov súvisiacich s priťažujúcimi a poľahčujúcimi faktormi na účely uplatnenia článku 36a ods. 3

Uvedené koeficienty sú uplatniteľné kumulatívnym spôsobom na základné výšky pokút uvedených v článku 36a ods. 2 na základe každého z týchto priťažujúcich alebo poľahčujúcich faktorov:

I.   Korekčné koeficienty súvisiace s priťažujúcimi faktormi

1.

Ak bolo porušenie spáchané opakovane, za každý prípad opakovaného porušenia sa uplatňuje dodatočný koeficient 1,1.

2.

Ak bolo porušenie páchané počas obdobia dlhšieho ako šesť mesiacov, uplatňuje sa koeficient 1,5.

3.

Ak sa porušením zistili systémové nedostatky v organizácii ratingovej agentúry, najmä v jej postupoch, v systémoch riadenia alebo vo vnútorných kontrolách, uplatňuje sa koeficient 2,2.

4.

Ak malo porušenie negatívny vplyv na kvalitu ratingov vydaných dotknutou ratingovou agentúrou, uplatňuje sa koeficient 1,5.

5.

Ak bolo porušenie spáchané úmyselne, uplatňuje sa koeficient 2.

6.

Ak sa od zistenia porušenia neprijalo nápravné opatrenie, uplatňuje sa koeficient 1,7.

7.

Ak vrcholový manažment ratingovej agentúry nespolupracoval s ESMA pri vyšetrovaní, uplatňuje sa koeficient 1,5.

II.   Korekčné koeficienty súvisiace s poľahčujúcimi faktormi

1.

Ak sa porušenie týka niektorého z porušení uvedených v prílohe III oddiele II alebo III a bolo páchané počas obdobia kratšieho ako 10 pracovných dní, uplatňuje sa koeficient 0,9.

2.

Ak vrcholový manažment ratingovej agentúry môže preukázať, že prijal všetky opatrenia potrebné na zabránenie tomuto porušeniu, uplatňuje sa koeficient 0,7.

3.

Ak ratingová agentúra urýchlene, účinne a plne upozornila ESMA na porušenie, uplatňuje sa koeficient 0,4.

4.

Ak ratingová agentúra dobrovoľne prijala opatrenia, aby zabezpečila, že sa v budúcnosti podobné porušenie nemôže spáchať, uplatňuje sa koeficient 0,6.