1995R1239 — SK — 01.01.2009 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1239/95

z 31. mája 1995,

ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, čo sa týka konania pred Úradom spoločenstva pre odrody rastlín

(Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, p.37)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 448/96 of 12 March 1996 (*)

  L 62

3

13.3.1996

►M2

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2181/2002 zo 6. decembra 2002,

  L 331

14

7.12.2002

►M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1002/2005 z 30. júna 2005,

  L 170

7

1.7.2005

►M4

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 355/2008 z 21. apríla 2008,

  L 110

3

22.4.2008(*)

Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.Táto konsolidovaná verzia obsahuje odkazy na európsku účtovnú peňažnú jednotku a/alebo ecu, ktoré sa od 1. januára 1999 rozumejú ako odkazy na euro – nariadenie Rady (EHS) č. 3308/80 (Ú. v. ES L 345, 20.12.1980, s. 1) a nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 (Ú. v. ES L 162, 19.6.1997, s. 1).
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1239/95

z 31. mája 1995,

ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, čo sa týka konania pred Úradom spoločenstva pre odrody rastlínKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach na ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva ( 1 ), najmä na jeho článok 114,

keďže nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 (ďalej len „základné nariadenie“) zakladá nový systém práva spoločenstva v oblasti odrôd rastlín, ktorým sa právo v oblasti odrôd rastlín stáva platným v celom spoločenstve;

keďže Úrad spoločenstva pre odrody rastlín, ktorému pri vykonávaní technického preskúmania príslušných odrôd napomáhajú kontrolné úrady a ktorý môže využívať služby národných agentúr alebo niektorej zo svojich pobočiek zriadených na tento účel, by takýto systém mal realizovať efektívnym spôsobom čo najskôr; keďže ohľadom tohto je nevyhnutné definovať vzťah medzi úradom a jeho pobočkami, kontrolnými úradmi a národnými agentúrami;

keďže proti rozhodnutiam úradu sa možno odvolať na jeho odvolacej komisii, ktorá by sa mala zriadiť a mali by sa prijať jej procesné ustanovenia; keďže v prípade potreby správna Rada môže zriaďovať ďalšie odvolacie komisie;

keďže určité ustanovenia článkov 23, 29, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 49, 50, 58, 81, 85, 87, 88 a 100 základného nariadenia už výslovne stanovujú, že sa budú alebo môžu vypracovávať pravidlá pre ich zavádzanie; keďže by sa pre tento istý účel mali vypracovať ďalšie podrobné pravidlá v prípade potreby vyjasnenia;

keďže by sa v pravidlách zápisu do registra malo zadefinovať nadobudnutie účinnosti prenosu práva na ochranu odrôd rastlín v rámci spoločenstva alebo prenesenia nároku naň;

keďže bola konzultovaná správna Rada Úradu spoločenstva pre odrody rastlín;

keďže pravidlá ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre právnu ochranu rastlinných odrôd,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:HLAVA I

ÚČASTNÍCI KONANIA, ÚRAD A KONTROLNÉ ÚRADYKAPITOLA I

ÚČASTNÍCI KONANIA

Článok 1

Účastníci konania

1.  Účastníkmi konania pred Úradom spoločenstva pre odrody rastlín, ďalej iba „úrad“, môžu byť nasledujúce osoby:

a) žiadateľ o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva;

b) odporca podľa článku 59 ods. 2 základného nariadenia;

c) držiteľ alebo držitelia právnej ochrany rastlinných odrôd v rámci spoločenstva, ďalej len „držiteľ“;

d) akákoľvek osoba, ktorej žiadosť alebo požiadavka je nevyhnutnou podmienkou pre rozhodnutie, ktoré má prijať úrad.

2.  Úrad môže na základe písomného požiadania dovoliť účasť na konaní ktorejkoľvek inej osobe ako tej, ktorá je spomínaná v odseku 1, ktorej sa to týka priamo a osobne.

3.  V zmysle odsekov 1 a 2 sú za osobu považované ktorékoľvek fyzické alebo právnické osoby, rovnako ako ktorýkoľvek orgán, ktorý podľa príslušného zákona vystupuje ako právnická osoba.

Článok 2

Označenie účastníkov konania

1.  Účastník konania sa označuje svojím menom a adresou.

2.  Mená fyzických osôb sú uvedené priezviskom a krstnými menami. Názvy právnických osôb a spoločností alebo firiem sú uvedené úradným označením.

▼M4

3.  Adresy obsahujú všetky príslušné administratívne informácie vrátane názvu štátu, v ktorom má účastník konania trvalý pobyt alebo kde má sídlo alebo prevádzku. Pre každého účastníka konania by sa mala podľa možností uviesť iba jedna adresa; tam, kde je uvedených niekoľko adries, sa zoberie do úvahy iba prvá spomínaná adresa, okrem prípadov, keď účastník konania označí ako adresu na doručenie jednu z ostatných adries.

Predseda úradu stanoví podrobnosti súvisiace s adresou vrátane akýchkoľvek príslušných podrobností týkajúcich sa ostatných komunikačných prostriedkov.

▼B

4.  Pokiaľ je účastník konania právnickou osobou, označuje sa aj menom a adresou fyzickej osoby, ktorá zákonne zastupuje účastníka konania z titulu príslušnej národnej legislatívy. Na takúto fyzickú osobu sa primerane uplatňujú ustanovenia odseku 2.

Úrad môže povoliť výnimky z ustanovení prvej vety prvého pododseku.

5.  Pokiaľ je účastníkom konania Komisia alebo členský štát, pre každé konanie, na ktorom sa zúčastňuje, oznamuje zástupcu.

Článok 3

Jazyky účastníkov konania

1.  Jazyk, ktorým sa rozumie úradný jazyk spoločenstva, zvolený účastníkom konania pre používanie v dokumente, ktorý bol ako prvý podaný na úrad a podpísaný s cieľom podania, sa používa účastníkom konania až do doručenia konečného rozhodnutia od úradu.

2.  Ak účastník konania podá dokument ním podpísaný na tento účel v akomkoľvek inom úradnom jazyku než je ten, ktorý sa má používať podľa článku 1, dokument sa považuje za prijatý, keď úrad obdrží jeho preklad, poskytovaný inými službami. Úrad z tejto požiadavky môže povoliť výnimky.

3.  Ak v ústnom konaní nejaký účastník používa iný jazyk než je oficiálny jazyk spoločenstiev používaný kompetentnými pracovníkmi úradu, ostatnými účastníkmi konania alebo oboma a ak tento jazyk je tým, ktorý mieni používať, zabezpečí simultánne tlmočenie do úradného jazyka. Ak tak neurobí, ústne konanie môže pokračovať v jazykoch používaných kompetentnými pracovníkmi úradu a ostatnými účastníkmi konania.

Článok 4

Jazyky v ústnom konaní a pri dokazovaní

1.  Ktorýkoľvek účastník konania a ktorýkoľvek svedok alebo znalec, ktorý podáva dôkaz v rámci ústneho konania môže používať ktorýkoľvek z úradných jazykov Európskeho spoločenstva.

2.  Ak je dokazovanie podľa odseku 1 dovolené na základe žiadosti účastníka konania, účastník konania, svedok alebo znalec, ktorý nie je schopný vyjadriť sa adekvátne v ktoromkoľvek z úradných jazykov Európskeho spoločenstva, môže byť vypočúvaný iba v prípade, že účastník konania, ktorý podal žiadosť, zabezpečí tlmočenie do jazykov používaných spoločne všetkými účastníkmi konania alebo, v prípade ich neprítomnosti, pracovníkmi úradu.

Úrad môže povoliť výnimky z prvého pododseku.

3.  Výpovede pracovníkov úradu, účastníkov konania, svedkov alebo znalcov v jednom z úradných jazykov Európskych spoločenstiev počas ústneho konania alebo dokazovania sú zaprotokolované v použitom jazyku. Vyhlásenia urobené v akomkoľvek inom jazyku sa zaprotokolujú v jazyku používanom pracovníkmi úradu.

Článok 5

Preklad dokumentov účastníkov konania

1.  Ak účastník konania predloží dokument v jazyku inom než je úradný jazyk Európskych spoločenstiev, úrad môže požadovať, aby účastník konania zabezpečil preklad predložených dokumentov do jazyka, ktorý má používať tento účastník alebo kompetentní pracovníci úradu.

2.  Pokiaľ účastník konania má predložiť alebo predloží preklad dokumentu, úrad môže požadovať, aby v rámci lehoty, ktorú môže špecifikovať, predložil osvedčenie, že preklad zodpovedá originálnemu textu.

3.  Pokiaľ účastník konania nepredloží preklad dokumentu podľa odseku 1 a osvedčenie podľa odseku 2, tento dokument sa považuje za neprijatý.KAPITOLA II

ÚRADOddiel 1

Výbory úradu

Článok 6

Kvalifikácia členov výborov

1.  Výbory uvedené v článku 35 ods. 2 základného nariadenia sa na základe uváženia predsedu úradu skladajú z členov s technickou alebo právnickou kvalifikáciou, alebo z oboch.

2.  Člen s technickou kvalifikáciou má zodpovedajúce vzdelanie alebo má kvalifikáciu na základe uznanej skúsenosti v oblasti botaniky.

3.  Člen s právnickou kvalifikáciou je absolventom práva alebo má kvalifikáciu na základe uznanej skúsenosti v oblasti intelektuálneho vlastníctva alebo registrácie práva na rastlinné odrody.

Článok 7

Rozhodnutia výboru

1.  Výbor sa okrem prijímania rozhodnutí podľa článku 35 ods. 2 nariadenia zaoberá:

 nepozastavením rozhodnutia podľa článku 67 ods. 2 základného nariedenia,

 nápravou podľa článku 70 spomenutého nariadenia,

  restitutio in integrum podľa článku 80 spomenutého nariadenia, a

 rozdeľovaním nákladov podľa článku 85 ods. 2 spomenutého nariadenia a článku 75 tohto nariadenia.

2.  Rozhodnutie výboru sa prijíma väčšinou hlasov jeho členov.

Článok 8

Právomoci jednotlivých členov výborov

1.  Výbor určí jedného zo svojich členov ako spravodajcu v jeho mene.

2.  Spravodajca môže najmä:

a) vykonávať úlohy podľa článku 25 a monitorovať podávanie správ kontrolnými úradmi;

b) riadi prácu úradu, vrátane oznamovania akýchkoľvek nedostatkov, ktoré treba napraviť, účastníkom konania a stanovovaním časových lehôt; a

c) zabezpečovať konzultáciu a výmenu informácií s účastníkmi konania.

Článok 9

Úloha predsedu

Predseda úradu zabezpečuje jednotnosť rozhodnutí, ktoré jeho úrad prijíma. Stanovuje najmä podmienky, za ktorých sa prijímajú rozhodnutia o námietkach vznesených podľa článku 59 základného nariadenia a tiež rozhodnutia podľa článkov 61, 62, 63 alebo 66 spomenutého nariadenia.

Článok 10

Konzultácie

Pracovníci úradu môžu bezplatne používať priestory národných agentúr menovaných podľa článku 30 ods. 4 a priestory kontrolných úradov na uskutočňovanie pravidelných konzultačných dní s účastníkmi konania a tretími osobami.Oddiel 2

Odvolacie komisie

Článok 11

Odvolacie komisie

1.  Na účely rozhodovania o odvolaniach voči rozhodnutiam podľa článku 67 základného nariadenia sa týmto zriaďuje odvolacia komisia. V prípade potreby môže správna rada na návrh úradu zriadiť viacero odvolacích komisií. V takomto prípade určuje prideľovanie práce medzi takto zriadené odvolacie komisie.

2.  Každá odvolacia komisia pozostáva z členov s technickou a právnickou kvalifikáciou; článok 6 ods. 2 a 3 sa uplatňuje primerane. Predsedom je člen s právnickou kvalifikáciou.

3.  Preskúmanie odvolania prideľuje predseda odvolacej komisie jednému z členov ako spravodajcovi. Takéto pridelenie môže podľa potreby zahrňovať dokazovanie.

4.  Rozhodnutia odvolacej komisie sa prijímajú väčšinou hlasov jeho členov.

Článok 12

Register odvolacej komisie

1.  Predseda úradu zriaďuje pri odvolacej komisii register; pracovníci úradu sú z registra vylúčení, ak sa zúčastňovali na konaniach, ktoré sa týkali rozhodnutí, proti ktorým sa podáva odvolanie.

2.  Zamestnanci registra sú zodpovedný konkrétne za:

 vypracovávanie protokolov z ústnych konaní a dokazovania podľa článku 63 tohto nariadenia,

 rozdeľovanie nákladov podľa článku 85 ods. 5 základného nariadenia a článku 76 tohto nariadenia, a

 potvrdzovanie dohôd o rozdelení nákladov podľa článku 77.KAPITOLA III

SKÚŠOBNÉ ÚRADY

Článok 13

Menovanie skúšobného úradu podľa článku 55 ods. 1 základného nariadenia

1.  Keď správna rada zverí kompetentnému úradu členského štátu zodpovednosť za odborné preskúmanie, predseda úradu takémuto úradu oznámi menovanie, ďalej len „skúšobný úrad“. Toto menovanie nadobúda účinnosť v deň vydania oznámenia predsedom úradu. Toto ustanovenie sa uplatňuje primerane na zrušenie menovania skúšobného úradu, ktoré podlieha článku 15 ods. 6 tohto nariadenia.

2.  Pracovník skúšobného úradu, ktorý sa zúčastňuje na odbornom preskúmaní, nemôže neoprávnene použiť alebo prezradiť neoprávnenej osobe akékoľvek skutočnosti, dokumenty a informácie, ktoré sa dozvie v priebehu alebo v spojení s odborným preskúmaním; týmto záväzkom zostáva viazaný aj po skončení príslušného odborného preskúmania, po opustení služby a po zrušení menovania príslušného skúšobného úradu.

3.  Odsek 2 sa uplatňuje primerane na materiál rastlinnej odrody, ktorý dal žiadateľ k dispozícii skúšobnému úradu.

4.  Úrad monitoruje dodržiavanie odsekov 2 a 3 a rozhoduje o vylúčení pracovníkov skúšobného úradu alebo o námietkach vznesených proti nim podľa článku 81 ods. 2 základného nariadenia.

Článok 14

Menovanie skúšobného úradu podľa v článku 55 ods. 2 základného nariadenia

1.  Pokiaľ chce úrad zveriť zodpovednosť za odborné preskúmanie odrôd agentúram podľa článku 55 ods. 2 základného nariadenia, zasiela správnej rade na schválenie vysvetľujúce vyhlásenie o odbornej vhodnosti takejto agentúry ako skúšobného úradu.

2.  Pokiaľ chce úrad zriadiť svoju vlastnú pobočku pre odborné preskúmanie odrôd, zasiela správnej rade na odsúhlasenie vysvetľujúce vyhlásenie o odbornej a ekonomickej vhodnosti zriadenia takejto pobočky pre tento účel a o umiestnení takejto pobočky.

3.  Pokiaľ správna Rada dáva súhlas k vysvetľujúcim vyhláseniam podľa odsekov 1 a 2, predseda úradu môže takéto menovanie oznámiť agentúre podľa článku 1 alebo môže menovanie pobočky podľa odseku 2 uverejniť v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Menovanie môže zrušiť iba so súhlasom správnej rady. Článok 13 ods. 2 a 3 sa uplatňujú primerane na pracovníkov agentúry podľa odseku 1.

Článok 15

Postup menovania

1.  Menovanie skúšobného úradu sa uskutočňuje písomnou dohodou medzi úradom a skúšobným úradom o zabezpečovaní vykonávania odborného preskúmania rastlinných odrôd skúšobným úradom a o platbe poplatku podľa článku 58 základného nariadenia. V prípade pobočky podľa článku 14 ods. 2 tohto nariadenia sa menovanie uskutočňuje vnútornými procesnými pravidlami vydanými úradom.

2.  Účinok písomnej dohody je taký, že úkony, ktoré sú vykonané, alebo majú byť vykonané pracovníkmi skúšobného úradu na jej základe, sa voči tretím osobám považujú za úkony úradu.

3.  Pokiaľ chce mať skúšobný úrad úžitok zo služieb iných odborne kvalifikovaných orgánov podľa článku 56 ods. 3 základného nariadenia, takéto orgány sa v písomnej dohode s úradom musia vymenovať. Článok 81 ods. 2 základného nariadenia a článok 13 ods. 2 a 3 tohto nariadenia sa primerane uplatňuje na príslušných pracovníkov úradu, ktorý podpíšu písomný záväzok, že budú zachovávať tajomstvo.

4.  Výška poplatku úradu skúšobnému úradu sa riadi sadzbami, ktoré sa do tohto nariadenia vložia do 31. decembra 1999 na základe požiadaviek, ktoré sú stanovené v článku 93 ods. 1 tohto nariadenia. Sadzby po ich prijatí možno upravovať iba podľa zmeny a doplnenia nariadenia Komisie (ES) č. 1238/95 ( 2 ), ktoré sa týka poplatkov.

5.  Skúšobný úrad pravidelne predkladá úradu rozpis nákladov na vykonané odborné preskúmania a zachovanie potrebných referenčných zbierok. Za okolností stanovených v odseku 3 sa úradu predkladá samostatná audítorská správa jednotlivých orgánov.

6.  Akékoľvek zrušenie menovania skúšobného úradu nemôže nadobudnúť účinnosť pred dňom nadobudnutia účinnosti odvolania písomnej dohody podľa článku 1.HLAVA II

OSOBITNÉ KONANIE PRE ÚRADOMKAPITOLA I

ŽIADOSŤ O PRÁVNU OCHRANU RASTLINNÝCH ODRÔD V RÁMCI SPOLOČENSTVAOddiel 1

Úkony žiadateľa

Článok 16

Podanie žiadosti

▼M4

1.  Žiadosť o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci Spoločenstva sa podáva úradu, určeným národným agentúram alebo pobočkám úradu zriadeným podľa článku 30 ods. 4 základného nariadenia.

Ak sa žiadosť podáva na úrade, možno ju podať na papieri alebo elektronickými prostriedkami. Ak sa podáva v národných agentúrach alebo pobočkách úradu, podáva sa na papieri dvojmo.

▼B

2.  „Informácie“ zaslané úradu podľa článku 49 ods. 1 písm. b) obsahujú:

 podrobnosti na identifikáciu žiadateľa a prípadne jeho zástupcu v konaní,

 národnú agentúru alebo pobočku Úradu, na ktorých bola žiadosť o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci Spoločenstva podaná, a

 predbežné označenie príslušnej odrody.

▼M4

3.  Úrad dá bezplatne k dispozícii tieto formuláre:

a) formulár žiadosti a odborný dotazník na účely podania žiadosti o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci Spoločenstva;

b) formulár na zasielanie informácií podľa odseku 2, ktorý uvádza všetky dôsledky v prípade ich nezaslania.

4.  Žiadateľ vyplní a podpíše formuláre uvedené v odseku 3. Ak sa žiadosť podáva elektronickými prostriedkami, musí byť, pokiaľ ide o podpis, v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 57 ods. 3 druhom pododseku.

▼B

Článok 17

Prijatie žiadosti

1.  Pokiaľ národná agentúra menovaná podľa článku 30 ods. 4 základného nariadenia alebo podľa neho zriadená pobočka prijme žiadosť, zašlú úradu spolu so žiadosťou, ktorá má byť poslaná podľa článku 49 ods. 2 základného nariadenia, potvrdenie o prijatí. Potvrdenie o prijatí zahrňuje číslo registra národnej agentúry, počet posielaných dokumentov a dátum prijatia na národnej agentúre alebo pobočke úradu. Národná agentúra alebo pobočka úradu vydá žiadateľovi kópiu potvrdenia o prijatí.

2.  Pokiaľ úrad prijíma žiadosť od žiadateľa priamo alebo cez pobočku úradu alebo národnej agentúry, bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia, vyznačuje podanie žiadosti registračným číslom a dátumom prijatia na úrade a žiadateľovi vydáva potvrdenie o prijatí. Potvrdenie o prijatí zahrňuje číslo úradu, počet prijatých dokumentov, dátum prijatia na úrade a dátum podania žiadosti v zmysle článku 51 základného nariadenia. Kópia potvrdenia sa vydáva národnej agentúre alebo pobočke úradu, prostredníctvom ktorých prijal úrad žiadosť.

3.  Ak úrad obdrží žiadosť prostredníctvom pobočky úradu alebo národnej agentúry po uplynutí viac ako jedného mesiaca od jej registrácie žiadateľom, „dátum prijatia žiadosti“ v zmysle článku 51 základného nariadenia nemôže byť skorší než dátum prijatia na úrade, ak úrad na základe dostatočných písomných dôkazov nestanoví, že žiadateľ mu zaslal informácie podľa článku 49 ods. 1 písm. b) základného nariadenia a článku 16 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 18

Podmienky podľa článku 50 ods. 1 základného nariadenia

1.  Ak úrad zistí, že žiadosť nie je v súlade s podmienkami článku 50 ods. 1 základného nariadenia, oznámi žiadateľovi nedostatky, ktoré zistil, pričom stanoví, že za deň prijatia žiadosti na účely článku 51 nariadenia bude považovaný ten, kedy budú dodané chýbajúce informácie.

2.  Žiadosť je v súlade s podmienkou v článku 50 ods. 1 písm. i) základného nariadenia, iba ak je uvedený dátum a krajina akéhokoľvek prvého odovzdania v zmysle článku 10 ods. 1 spomínaného nariadenia alebo, v prípade neprítomnosti takéhoto odovzdania, sa vykoná vyhlásenie, že nijaké takéto odovzdanie sa neuskutočnilo.

3.  Žiadosť je v súlade s podmienkou článku 50 ods. 1 písm. j) základného nariadenia, iba ak dátum a krajina uvedené v skoršej žiadosti o právnu ochranu odrody sú podľa najlepšieho žiadateľovho vedomia, uvedené v:

 žiadosti o vlastnícke právo na odrodu a

 žiadosti o úradné prijatie odrody pre overenie a predaj, pokiaľ úradné prijatie zahrňuje úradný popis odrody,

v členskom štáte alebo ako člen Medzinárodnej únie pre ochranu nových odrôd rastlín.

Článok 19

Podmienky podľa článku 50 ods. 2 základného nariadenia

1.  Ak úrad zistí, že žiadosť nezodpovedá ustanoveniam odsekov 2, 3, a 4 tohto článku alebo článku 16 tohto nariadenia, uplatňuje článok 17 ods. 2 tohto nariadenia, avšak požaduje, aby žiadateľ odstránil nedostatky, ktoré zistil v rámci časovej lehoty, ktorú stanoví. Pokiaľ sa tieto nedostatky neodstránia včas, úrad žiadosť podľa článku 61 ods. 1 písm. a) základného nariadenia bez meškania odmietne.

2.  Žiadosť obsahuje nasledujúce podrobnosti:

a) národnosť žiadateľa, či je fyzickou osobou, jeho menovanie za účastníka konania podľa článku 2 tohto nariadenia a ak nie je šľachtiteľ, potom meno a adresu šľachtiteľa;

b) latinský názov rodu, druhu a poddruhu, do ktorého odroda patrí a všeobecný názov;

c) charakteristiky odrody, ktoré ju podľa stanoviska žiadateľa jasne odlišujú od iných odrôd, pričom ich podľa okolností vymenuje ako referenčné odrody pre testovanie;

d) šľachtenie, pestovanie a rozmnožovanie odrody, vrátanie informácií o:

 charakteristikách, označení odrody alebo, v prípade ich neprítomnosti, predbežné označenie a pestovanie akejkoľvek inej odrody alebo odrôd, ktorých materiál bol opakované použitý na produkciu odrody, alebo

 charakteristiky, ktoré boli geneticky upravené, pokiaľ príslušná odroda predstavuje geneticky upravený organizmus v zmysle článku 2 ods. 2 smernice Rady 90/220/EHS ( 3 );

e) región a krajinu, v ktorých bola odroda objavená alebo vyšľachtená;

f) dátum a krajinu prvého odovzdania súčastí odrody alebo zozbieraného materiálu odrody na účely ohodnotenia novosti podľa článku 10 základného nariadenia alebo vyhlásenie, že takéto odovzdanie sa ešte neuskutočnilo;

g) označenie orgánu, na ktorý sa žiadosť podáva a registračné číslo žiadostí podľa článku 18 ods. 3;

h) existujúca národná právna ochrana rastlinných odrôd alebo akýkoľvek patent na odrodu, ktorý platí v rámci spoločenstva.

3.  Úrad môže požiadať o akékoľvek potrebné informácie alebo dokumentáciu a prípadne dostatočné nákresy alebo fotografie pre vykonanie technického preskúmania v ním špecifikovanej časovej lehote.

4.  Pokiaľ príslušná odroda predstavuje geneticky upravený organizmus v zmysle článku 2 ods. 2 smernice 90/220/EHS, úrad môže žiadateľa požiadať o predloženie kópie písomnej atestácie zodpovedných orgánov, ktorá stanovuje, že odborné preskúmanie odrody podľa článkov 55 a 56 základného nariadenia nepredstavuje riziko pre životné prostredie podľa noriem spomínanej smernice.

Článok 20

Uplatňovanie nároku na prednostné právo

Ak si žiadateľ uplatňuje nárok na prednostné právo pre žiadosť v zmysle článku 52 ods. 2 základného nariadenia, ktorá nie je najskoršia z tých, ktoré majú byť uvedené podľa prvej zarážky článku 18 ods. 3, úrad stanoví, že prednostný dátum môže byť daný iba takejto skoršej žiadosti. Pokiaľ úrad vydal potvrdenie o prijatí, ktoré zahrňuje dátum registrácie žiadosti, ktorý nie je najskorším z tých, ktoré majú byť uvedené, oznámený prednostný dátum bude považovaný za neplatný.

Článok 21

Nárok na právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva počas konania

1.  Keď začatie konania proti žiadateľovi ohľadom nároku podľa článku 98 ods. 4 základného nariadenia bolo zapísané v Registri žiadostí o právnu ochranu rastlinných odrôd spoločenstva, úrad môže konanie vo veci žiadosti pozastaviť. Úrad môže stanoviť deň, kedy zamýšľa v pozastavenom konaní pokračovať.

2.  Keď bolo konečné rozhodnutie alebo akékoľvek ukončenie konania podľa odseku 1 zapísané do Registra právne chránených rastlinných odrôd spoločenstva, úrad pokračuje v konaní. Môže v nich pokračovať aj skoršie, ale nie pred dňom, ktoré je už stanovený podľa odseku 1.

3.  Pokiaľ nárok na právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva je platne prenesený na inú osobu pre účely úradu, táto osoba nakladať so žiadosťou prvého žiadateľa, akoby to bola jej žiadosť za podmienky, že toto oznámi úradu do jedného mesiaca od zapísania konečného rozhodnutia do Registra žiadostí o právnu ochranu rastlinných odrôd spoločenstva. Poplatky, ktoré sa majú zaplatiť podľa článku 83 základného nariadenia a ktoré už prvý žiadateľ zaplatil, sa budú považovať za zaplatené nasledujúcim žiadateľom.Oddiel 2

Vykonávanie odborného preskúmania

Článok 22

Rozhodnutie o usmerneniach pre testovanie

1.  Na návrh predsedu úradu správna Rada prijíma rozhodnutie ohľadom usmernení pre testovanie. Dátum a rastlinné druhy, ktorých sa toto rozhodnutie týka, budú uverejnené v úradnom vestníku podľa článku 87 tohto nariadenia.

2.  V prípade neprítomnosti rozhodnutia správnej rady ohľadom usmernení pre preskúmanie, predseda úradu môže o nich prijať predbežné rozhodnutie. Platnosť predbežného rozhodnutia uplynie v deň rozhodnutia správnej rady. Pokiaľ sa dočasné rozhodnutie predsedu úradu odchyľuje od rozhodnutia správnej rady, odborné preskúmanie, ktoré sa započalo pred rozhodnutím správnej rady, nie je týmto ovplyvnené; ak si to vyžadujú okolnosti, správna Rada sa môže rozhodnúť inak.

Článok 23

Právomoci predsedu úradu

1.  Pokiaľ správna Rada prijíma rozhodnutie o usmerneniach pre preskúmanie, toto rozhodnutie zahrňuje právomoc predsedu úradu doplniť dodatočné charakteristiky a ich vyjadrenia ohľadom odrody.

2.  Pokiaľ predseda úradu využije právomoci v odseku 1, článok 22 ods. 2 tohto nariadenia sa uplatňuje primerane.

Článok 24

Oznámenie úradu skúšobnému úradu

Podľa článku 55 ods. 3 základného nariadenia úrad predkladá skúšobnému úradu kópie nasledujúcich dokumentov, ktoré sa týkajú odrody:

a) formulár žiadosti, odborný dotazník a každý dodatočný dokument predložený žiadateľom, ktorý obsahuje informácie potrebné pre vykonanie odborného preskúmania;

b) formuláre vyplnené žiadateľom podľa článku 86 tohto nariadenia;

c) dokumenty, ktoré sa týkajú námietky založenej na tvrdení, že podmienky stanovené v článkoch 7 až 9 základného nariadenia neboli splnené.

Článok 25

Spolupráca medzi úradom a skúšobným úradom

Pracovníci skúšobného úradu, ktorí sú zodpovední za odborné preskúmanie a spravodajca označený v súlade s článkom 8 ods. 1 tohto nariadenia spolupracujú vo všetkých fázach odborného preskúmania. Spolupráca pokrýva prinajmenšom nasledujúce aspekty:

a) monitorovanie vykonávania odborného preskúmania, vrátane inšpekcie lokalít testovacích pozemkov a metód používaných na testy spravodajcom;

b) informácie od skúšobného úradu o podrobnostiach akéhokoľvek predošlého odovzdania odrody bez toho, že by boli dotknuté iné skúmania vykonávané úradom;

c) predloženie predbežných správ o každom vegetačnom období skúšobným úradom úradu.

Článok 26

Forma správ o odbornom preskúmaní

1.  Správa o odbornom preskúmaní podľa článku 57 základného nariadenia je podpísaná zodpovedným pracovníkom úradu a výslovne potvrdzuje exkluzívne dispozičné práva úradu podľa článku 57 ods. 4 nariadenia.

2.  Ustanovenia odseku 1 sa uplatňujú primerane na akékoľvek predbežné správy, ktoré sa predkladané úradu. Skúšobný úrad vydá kópiu takejto predbežnej správy priamo žiadateľovi.

▼M2

Článok 27

Iné revízne správy

1.  Revízna správa o výsledkoch akéhokoľvek technického preskúmania, ktoré bolo vykonané alebo je v procese vykonávania na úradné účely v členskom štáte jedným z príslušných úradov zodpovedných za odrody podľa článku 55 ods. 1 základného nariadenia, môže byť považovaná úradom za takú, ktorá predstavuje dostatočný základ pre rozhodnutie za podmienky, že:

 materiál predložený na technické preskúmanie bol množstvom i kvalitou v súlade so všetkými predpismi, ktoré mohli byť stanovené podľa článku 55 ods. 4 základného nariadenia,

 technické preskúmanie bolo vykonané spôsobom, ktorý bol v zhode s určením správnej rady podľa článku 55 ods. 1 základného nariadenia, a bolo vykonávané v súlade s vydanými pravidlami pre testovanie založenými na daných všeobecných pokynoch podľa článku 56 ods. 2 uvedeného nariadenia a článkov 22 a 23 tohto nariadenia,

 úrad mal príležitosť monitorovať vykonávanie príslušného technického preskúmania, a

 pokiaľ konečná správa nie je okamžite dostupná, sú úradu pred správou o preskúmaní predložené dočasné správy pre každé obdobie rastu.

2.  Pokiaľ úrad neberie do úvahy správu o preskúmaní, na ktorú sa odkazuje v odseku 1, ktorá má predstavovať dostatočný základ pre rozhodnutie, môže sa riadiť postupom podľa článku 55 nariadenia po porade s príslušným žiadateľom a skúšobným úradom.

3.  Úrad a každý kompetentný národný úrad pre odrody rastlín v členskom štáte si poskytnú vzájomnú administratívnu pomoc tým, že na požiadanie sprístupnia akékoľvek správy o preskúmaní odrody s cieľom hodnotenia rozdielnosti, jednoty a stability tejto odrody. Za predloženie takejto správy bude úrad alebo príslušný národný úrad pre odrody rastlín účtovať osobitnú čiastku, pričom táto bude dohodnutá príslušnými úradmi.

4.  Revízna správa o výsledkoch technického preskúmania, ktoré bolo vykonané alebo je v procese vykonávania pre úradné účely v tretej krajine, ktorá je členom Medzinárodnej únie na ochranu nových rastlinných odrôd, môže byť považovaná úradom za takú, ktorá predstavuje dostatočný základ pre rozhodnutie za podmienky, že technické preskúmanie je v súlade s podmienkami stanovenými v písomnej dohode medzi úradom a kompetentným orgánom takejto tretej krajiny. Takéto podmienky musia prinajmenšom zahrnovať:

 podmienky týkajúce sa materiálu, ako je uvedené v odseku 1 prvej zarážke,

 že technické preskúmanie bolo vykonané v súlade s vydanými testovacími usmerneniami alebo danými všeobecnými pokynmi podľa článku 56 ods. 2 základného nariadenia,

 že úrad mal príležitosť hodnotiť vhodnosť prostriedkov pre vykonávanie technického preskúmania pre príslušné odrody v tretej krajine a monitorovať vykonávanie príslušného technického preskúmania, a

 podmienky týkajúce sa prístupnosti správ, tak ako je to stanovené v odseku 1 štvrtej zarážke.

▼BOddiel 3

Označenie odrody

▼M4

Článok 28

Návrh na označenie odrody

Návrh na označenie odrody sa podpíše a podá sa na úrade, alebo ak návrh sprevádza žiadosť o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci Spoločenstva podaná v určenej národnej agentúre alebo pobočke úradu zriadenej podľa článku 30 ods. 4 základného nariadenia, potom sa podáva dvojmo.

Úrad dáva bezplatne k dispozícii formulár na účely navrhnutia označenia odrody.

Ak sa návrh na označenie odrody podáva elektronickými prostriedkami, musí byť, pokiaľ ide o podpis, v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 57 ods. 3 druhom pododseku.

▼B

Článok 29

Preskúmanie návrhu

1.  Pokiaľ návrh nesprevádza žiadosť o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva alebo pokiaľ navrhnuté označenie odrody nemôže byť schválené úradom, úrad toto bez meškania oznamuje žiadateľovi, požiada ho, aby predložil návrh alebo nový návrh a uvedie dôsledky nesplnenia.

2.  Pokiaľ úrad zistí v čase prijatia výsledkov odborného preskúmania podľa článku 57 ods. 1 nariadenia, že žiadateľ nepredložil žiadny návrh na označenie odrody, bez meškania odmietne žiadosť o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva podľa článku 61 ods. 1 písm. c) nariadenia.

Článok 30

Usmernenia pre označenie odrody

Správna Rada prijme smernice, ktorými stanoví jednotné a presné kritériá pre stanovenie právnych prekážok, ktoré bránia rodovému označeniu odrody uvedenému v čl. 63 ods. 3 a 4 základného nariadenia.KAPITOLA II

NÁMIETKA

Článok 31

Podávanie námietok

1.  Námietky podľa článku 59 základného nariadenia obsahujú:

a) meno žiadateľa a registračné číslo žiadosti, ku ktorej je vznesená námietka;

b) označenie namietajúceho ako účastníka konania podľa článku 2 tohto nariadenia;

c) pokiaľ namietajúci vymenoval zástupcu v konaní, jeho meno a adresu;

d) tvrdenia podľa článku 59 ods. 3 základného nariadenia, na ktorom je námietka založená, a tiež podrobnosti, dôkazy a argumenty predkladané na podporu námietky.

2.  Ak je zaregistrovaných niekoľko námietok voči tej istej žiadosti o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva, úrad sa nimi môže zaoberať spoločne v jednom konaní.

Článok 32

Odmietnutie námietok

1.  Ak úrad zistí, že námietka nie je v súlade s článkom 59 ods. 1 a 3 základného nariadenia alebo článkom 31 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia alebo, že nedostatočne identifikuje žiadosť, voči ktorej je námietka vznesená, odmietne námietku ako neprijateľnú, pokiaľ takéto nedostatky neboli odstránené v rámci časovej lehoty, ktorú môže špecifikovať.

2.  Ak úrad zaznamená, že námietka nie je v súlade s ostatnými ustanoveniami základného nariadenia alebo tohto nariadenia, odmietne námietku ako neprijateľnú, pokiaľ takéto nedostatky neboli odstránené pred uplynutím lehôt na námietky.KAPITOLA III

ZACHOVÁVANIE PRÁVNEJ OCHRANY RASTLINNÝCH ODRÔD V RÁMCI SPOLOČENSTVA

Článok 33

Záväzky držiteľa podľa článku 64 ods. 3 základného nariadenia

1.  Držiteľ umožní kontrolu materiálu príslušnej odrody a lokality, kde je uchovávaná jej identita, aby tak poskytol informácie potrebné k zhodnoteniu, či je odroda v nezmenenom stave podľa článku 64 ods. 3 základného nariadenia.

2.  Držiteľa je povinný viesť písomné záznamy, aby tak uľahčil overenie príslušných opatrení podľa článku 64 ods. 3 základného nariadenia.

Článok 34

Odborné overenie chránenej odrody

Bez toho, že by bol dotknutý článok 87 ods. 4 základného nariadenia, vykonáva sa technické overenie chránenej odrody podľa povinne uplatňovaných testovacích usmernení po tom, čo bolo tejto odrode udelená právna ochrana spoločenstva. Články 22 a 24 až 27 tohto nariadenia sa na úrad, skúšobný úrad a na držiteľa vzťahujú primerane.

Článok 35

Ďalší materiál na odborné preverenie

Keď držiteľ predložil materiál z odrody podľa článku 64 ods. 3 základného nariadenia, skúšobný úrad môže so súhlasom úradu predložený materiál overiť tak, že vykoná kontrolu iného materiálu, ktorý bol odobratý z majetku, kde sa vyrába držiteľom alebo s jeho súhlasom, alebo odobratím z materiálu, ktorý sa predáva držiteľom alebo s jeho súhlasom, alebo sa odoberie úradnými orgánmi v členskom štáte na základe ich právomocí.

Článok 36

Zmena označenia odrody

1.  Pokiaľ označenie odrody musí byť zmenené alebo doplnené podľa článku 66 základného nariadenia, úrad oznámi držiteľovi dôvody, stanoví časovú lehotu, v ktorej držiteľ musí predložiť vhodný návrh na zmenu alebo doplnenie označenia odrody a stanoví, že v prípade, ak tak neurobí, môže byť právo na ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva zrušené podľa článku 21 základného nariadenia. ►M4  ————— ◄

2.  Pokiaľ návrh na zmenu a doplnenie označenia odrody úrad nemôže schváliť, úrad bez meškania informuje držiteľa, opätovne stanovuje lehotu, v rámci ktorej musí držiteľ predložiť vhodný návrh a stanovuje že, v prípade jej nedodržania, môže byť právo na ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva podľa článku 21 nariadenia zrušené.

3.  Články 31 a 32 tohto nariadenia sa na námietku podanú podľa článku 66 ods. 3 základného nariadenia uplatňujú primerane.

▼M4

4.  Ak sa návrh na úpravu označenia odrody podáva elektronickými prostriedkami, musí byť, pokiaľ ide o podpis, v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 57 ods. 3 druhom pododseku.

▼M3KAPITOLA IV

LICENCIE V RÁMCI SPOLOČENSTVA UDELENÉ ÚRADOMOddiel 1

Povinné licencie podľa článku 29 základného nariadenia

Článok 37

Žiadosti o povinnú licenciu

1.  Žiadosť o povinnú licenciu podľa článku 29 ods. 1, 2 a 5 základného nariadenia obsahuje:

a) označenie žiadateľa a odporcu držiteľa príslušnej odrody ako účastníkov konania;

b) označenie odrody a rastlinného druhu príslušnej odrody alebo odrôd;

c) návrh pre druh úkonov, na ktoré sa má povinná licencia vzťahovať;

d) vyhlásenie, ktoré stanovuje príslušný verejný záujem, vrátane podrobností o skutočnostiach, dôkazov a argumentov predložených na podporu nárokovaného verejného záujmu;

e) v prípade žiadosti uvedenej článku 29 ods. 2 základného nariadenia návrh kategórie osôb, ktorým sa povinná licencia udeľuje, vrátane prípadne osobitných požiadaviek, ktoré sa týkajú tejto kategórie osôb;

f) návrh na primerané odmeňovanie a základ výpočtu odmeňovania.

2.  Žiadosť o povinnú licenciu, ktorá sa uvádza v článku 29 ods. 5a základného nariadenia, má obsahovať:

a) označenie žiadateľa, ktorý je držiteľom patentového práva, a odporcu držiteľa príslušnej odrody ako účastníkov konania;

b) označenie odrody a rastlinného druhu príslušnej odrody alebo odrôd;

c) overenú kópiu osvedčenia o udelení patentu s číslom a žiadosťami o patent pre biotechnologický vynález a orgán, ktorý patent udeľuje;

d) návrh pre druh úkonov, na ktoré sa má povinná licencia vzťahovať;

e) návrh na primerané odmeňovanie a základ výpočtu odmeňovania;

f) vyhlásenie, ktoré vysvetľuje, prečo biotechnologický vynález predstavuje významný technický pokrok so značným hospodárskym významom v porovnaní s chránenou odrodou, vrátane podrobností o skutočnosti, dôkazových materiálov a argumentov na podporu žiadosti;

g) návrh na teritoriálnu pôsobnosť licencie, ktorá nesmie presahovať teritoriálnu pôsobnosť patentu, ktorý sa uvádza v písm. c).

3.  Žiadosť o krížovú licenciu, ktorá sa uvádza v článku 29 ods. 5a základného nariadenia, má obsahovať:

a) označenie žiadateľa, ktorý je držiteľom patentového práva, a odporcu držiteľa príslušného druhu ako účastníkov konania;

b) označenie odrody a rastlinného druhu príslušnej odrody alebo odrôd;

c) overenú kópiu osvedčenia o udelení patentu s číslom a žiadosťami o patent pre biotechnologický vynález a orgán, ktorý patent udeľuje;

d) úradný dokument, ktorý potvrdzuje, že povinná licencia pre patentovaný biotechnologický vynález bola udelená držiteľovi práva k odrodám rastlín;

e) návrh pre druh úkonov, na ktoré sa má krížová licencia vzťahovať;

f) návrh na primerané odmeňovanie a základ výpočtu odmeňovania;

g) návrh na teritoriálnu pôsobnosť krížovej licencie, ktorá nesmie presahovať teritoriálnu pôsobnosť patentu, ktorý sa uvádza v písm. c).

4.  K žiadosti o povinnú licenciu budú priložené dokumenty dokazujúce, že žiadateľ neúspešne žiadal o získanie zmluvnej licencie od držiteľa práva k odrodám rastlín. Ak je žiadateľom o povinnú licenciu podľa článku 29 ods. 2 základného nariadenia Komisia alebo členský štát, úrad môže v prípade vyššej moci túto podmienku zrušiť.

5.  Žiadosť o zmluvnú licenciu sa bude považovať za neúspešnú v zmysle odseku 4, ak:

a) odporca – držiteľ nedal konečnú odpoveď osobe, ktorá sa o toto právo usiluje v rámci primeranej lehoty; alebo

b) odporca – držiteľ odmietol udeliť povinnú licenciu osobe, ktorá sa o ňu usiluje; alebo

c) odporca – držiteľ ponúkol licenciu osobe, ktorá sa o ňu usiluje, za zjavne nevýhodných podmienok vrátane tých, ktoré sa týkajú vyplácaných podielov, alebo za podmienok, ktoré sú z celkového hľadiska zjavne nevýhodné.

Článok 38

Preskúmanie žiadosti o povinnú licenciu

1.  Ústne konanie a dokazovanie sa v princípe vykonáva pri jednom vypočutí.

2.  Žiadosti o ďalšie vypočutie sú neprijateľné okrem tých žiadostí, ktoré sú založené na okolnostiach, ktoré sa zmenili počas konania alebo po ňom.

3.  Pred prijímaním rozhodnutia úrad vyzýva príslušných účastníkov, aby dospeli k mimosúdnemu vyrovnaniu týkajúcemu sa zmluvnej licencie. Úrad v prípade potreby takýto návrh na mimosúdne vyrovnania predloží.

Článok 39

Trvanie právnej ochrany rastlinných odrôd Spoločenstva počas konania

1.  Ak začiatok konania týkajúce sa nároku podľa článku 98 ods. 1 základného nariadenia proti držiteľovi bol zapísaný do Registra právne chránených rastlinných odrôd Spoločenstva, úrad môže pozastaviť konanie o poskytnutí povinnej licencie. Neobnoví sa pred zapísaním do toho istého registra konečných rozhodnutí alebo akéhokoľvek ukončenia takéhoto konania.

2.  Ak prenos práva na ochranu rastlinných odrôd v rámci Spoločenstva je pre úrad záväzný, nový držiteľ vstúpi do konania na žiadosť žiadateľa ako jeho účastník, ak žiadateľ neúspešne požadoval nového držiteľa, aby mu udelil licenciu do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia od úradu, že meno nového držiteľa bolo zapísané do Registra právne chránených rastlinných odrôd Spoločenstva. Žiadosť od žiadateľa bude sprevádzať dostatočný písomný doklad o jeho neúspešnom pokuse a prípadne o správaní nového držiteľa.

3.  V prípade žiadosti podľa článku 29 ods. 2 základného nariadenia vstupuje nový držiteľ do konania ako jeho účastník. Odsek 1 tohto článku sa nebude uplatňovať.

Článok 40

Obsah rozhodnutia o žiadosti

Písomné rozhodnutie podpíše predseda úradu. Rozhodnutie musí obsahovať:

a) vyhlásenie, že rozhodnutie vydáva úrad;

b) dátum, kedy bolo rozhodnutie prijaté;

c) mená účastníkov výboru, ktorí sa zúčastnili na konaní;

d) mená účastníkov konania a ich zástupcov v konaní;

e) odkaz na stanovisko správnej rady;

f) sporné otázky, o ktorých sa rozhoduje;

g) súhrn skutočností;

h) dôvody, na ktorých je rozhodnutie založené;

i) uznesenie úradu; ak treba, uznesenie obsahuje výpočet činností, na ktoré sa vzťahuje povinná licencia, osobitné podmienky, ktoré jej prislúchajú, a kategóriu osôb vrátane prípadných osobitných požiadaviek, ktoré sa týkajú spomínanej kategórie.

Článok 41

Udelenie povinnej licencie

Rozhodnutie udeliť povinnú licenciu podľa článku 29 ods. 1, 2 a 5 základného nariadenia bude obsahovať vyhlásenie vysvetľujúce príslušný verejný záujem.

1. Verejný záujem môžu predstavovať najmä nasledujúce dôvody:

a) ochrana života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín;

b) potreba zásobovať trh materiálom s osobitnými vlastnosťami; alebo

c) potreba naďalej motivovať šľachtenie vylepšených odrôd.

2. Rozhodnutie udeliť povinnú licenciu podľa článku 29 ods. 5a základného nariadenia bude obsahovať vyhlásenie vysvetľujúce dôvody, prečo vynález predstavuje významný technický pokrok so značným hospodárskym významom. Predovšetkým nasledujúce dôvody môžu predstavovať príčiny, prečo predstavuje vynález významný technický pokrok so značným hospodárskym významom v porovnaní s chránenou odrodou rastlín:

a) zlepšenie kultivačných techník;

b) zlepšenie životného prostredia;

c) zlepšenie techník na zjednodušenie využitia genetickej biodiversity;

d) zlepšenie kvality;

e) zlepšenie výnosu;

f) zlepšenie odolnosti;

g) zlepšenie adaptácie na špecifické klimatologické a/alebo environmentálne podmienky.

3. Povinná licencia bude bezvýhradná.

4. Povinná licencia sa nesmie odovzdať inak než spolu s tou časťou podniku, ktorá uplatňuje povinnú licenciu, alebo za okolností stanovených v článku 29 ods. 5 základného nariadenia spolu s postúpením práv na podstatne odvodenú odrodu.

Článok 42

Podmienky, ktoré musí splniť osoba na získanie povinnej licencie

1.  Bez toho, aby boli dotknuté iné podmienky uvedené v článku 29 ods. 3 základného nariadenia, osoba, ktorej je udelená povinná licencia, disponuje dostatočnými finančnými a technickými prostriedkami, aby mohla povinnú licenciu využívať.

2.  Súlad s podmienkami, ktoré prináležia povinnej licencii a ktoré sú stanovené v rozhodnutí o nej, sa považujú za „podmienku“ podľa článku 29 ods. 4 základného nariadenia.

3.  Úrad zabezpečí, aby osoba, ktorej je povinná licencia udelená, nemohla podať súdnu žalobu pre porušenie práva na ochranu rastlinných odrôd Spoločenstva, pokiaľ držiteľ v lehote dvoch mesiacov od výzvy neodmietol alebo nezanedbal jej podanie.

Článok 43

Kategória osôb, ktoré vyhovujú špecifickým požiadavkám podľa článku 29 ods. 2 základného nariadenia

1.  Ktorákoľvek osoba, ktorej zámerom je využívať povinnú licenciu, ktorá patrí do kategórie osôb spĺňajúcich osobitné požiadavky podľa článku 29 ods. 2 základného nariadenia, oznamuje svoj zámer úradu a držiteľovi doporučeným listom s doručenkou. Vyhlásenie musí zahŕňať:

a) meno a adresu tejto osoby podľa podmienok pre účastníkov konania podľa článku 2 tohto nariadenia;

b) dôkaz o splnení osobitných podmienok;

c) vyhlásenie stanovujúce úkony, ktoré sa majú vykonať; a

d) uistenie, že daná osoba má dostatočné finančné zdroje, ako aj informácie o jej technických kapacitách, aby mohla povinnú licenciu využívať.

2.  Ak táto osoba splnila podmienky, ktoré sa týkajú vyhlásenia podľa odseku 1, úrad na požiadanie zapíše osobu do Registra právne chránených rastlinných odrôd Spoločenstva. Takáto osoba nemá nárok na používanie povinnej licencie pred zapísaním. Zapísanie sa oznamuje tejto osobe a držiteľovi.

3.  Článok 42 ods. 3 tohto nariadenia sa bude uplatňovať mutatis mutandis na osobu zapísanú v Registri právne chránených rastlinných odrôd podľa odseku 2 tohto článku. Akýkoľvek rozsudok alebo iné ukončenie súdnej žaloby týkajúcej sa skutku porušenia sa uplatňuje na iné zapísané osoby alebo osoby, ktoré sa majú zapísať.

4.  Zápis podľa odseku 2 možno zrušiť čisto z dôvodu, že sa zmenili osobitné požiadavky stanovené v tomto rozhodnutí o udelení povinnej licencie alebo finančné a technické podmienky stanovené podľa odseku 2 viac ako po roku po udelení povinnej licencie a v rámci časovej lehoty stanovenej v tomto rozhodnutí. Zrušenie zapísania sa oznámi zapísanej osobe a držiteľovi.Oddiel 2

Práva na využívanie podľa článku 100 ods. 2 základného nariadenia

Článok 44

Práva na využívanie podľa článku 100 ods. 2 základného nariadenia

1.  Žiadosť o zmluvné právo na bezvýhradné využívanie od nového držiteľa podľa článku 100 ods. 2 základného nariadenia sa podáva v prípade predošlého držiteľa v lehote dvoch mesiacov alebo v prípade osoby, ktorá užívala licenciu, do štyroch mesiacov od prijatia oznámenia od úradu, že nový držiteľ bol zapísaný do Registra právne chránených rastlinných odrôd Spoločenstva.

2.  Žiadosť o právo na využívanie poskytnuté podľa článku 100 ods. 2 základného nariadenia sprevádzajú dokumenty, ktoré podporujú zamietnutú žiadosť podľa odseku 1. Ustanovenia článku 37 ods. 1 písm. a), b), c) a ods. 5, článkov 38, 39 ods. 3, článku 40 okrem písm. f), článku 41 ods. 3 a 4 a článku 42 tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis.

▼BHLAVA III

KONANIA PRED ODVOLACOU KOMISIOU

Článok 45

Obsah odvolania

Odvolanie obsahuje:

a) označenie odvolávajúceho sa ako účastníka odvolacieho konania podľa článku 2 tohto nariadenia;

b) registračné číslo rozhodnutia, proti ktorému sa odvolanie podáva a vyhlásenie o rozsahu požadovanej zmeny, doplnenia alebo zrušenia rozhodnutia.

Článok 46

Potvrdenie o prijatí odvolania

Pokiaľ úrad obdrží odvolanie, označuje ho registračným číslom odvolacieho konania a dátumom prijatia na úrade a oznamuje odvolávajúcemu sa časovú lehotu určenie dôvodov odvolania; na neoznámenie sa nemožno odvolávať.

Článok 47

Účasť na odvolacom konaní

1.  Úrad promptne odovzdá kópiu oznámenia o odvolaní označenú registračným číslom a dátumom prijatia účastníkom konania, ktorý sa zúčastnili konania pred úradom.

2.  Účastníci konania podľa odseku 1 môžu pristúpiť ako účastníci odvolacieho konania do dvoch mesiacov od obdržania kópie oznámenia o odvolaní.

Článok 48

Úloha úradu

1.  Orgán úradu podľa článku 70 ods. 1 základného nariadenia a predseda odvolacieho senátu zabezpečujú vnútornými prípravnými opatreniami, aby odvolacia Komisia mohla preskúmať prípad okamžite po jeho poukázaní od jednej inštancie k druhej; predseda pred poukázaním prípadu od jednej inštancie k druhej najmä vyberie dvoch ďalších členov podľa článku 46 ods. 2 tohto nariadenia a menuje spravodajcu.

2.  Pred poukázaním prípadu od jednej inštancie k druhej orgán úradu podľa článku 70 ods. 1 základného nariadenia promptne posiela kópiu dokumentov prijatých od účastníka odvolacieho konania iným účastníkom odvolacieho konania.

3.  Predseda úradu pred poukázaní prípadu od jednej inštancie k druhej zabezpečuje uverejnenie informácií podľa článku 89 tohto nariadenia.

Článok 49

Odmietnutie odvolania ako neprípustného

1.  Ak odvolanie nie je v súlade s ustanoveniami základného nariadenia, najmä jeho článkov 67, 68 a 69 alebo ustanoveniami tohto nariadenia, najmä jeho článku 45, odvolacia Komisia informuje odvolávajúceho sa o tejto skutočnosti a žiada od neho nápravu zistených nedostatkov podľa možnosti v rámci ním špecifikovanej lehoty. Ak odvolanie nedostatky nie sú odstránené včas, odvolacia Komisia ho odmietne ako neprípustné.

2.  Pokiaľ je odvolanie podané proti rozhodnutiu úradu, proti ktorému je tiež podaná žaloba podľa článku 74 základného nariadenia, odvolacia Komisia so súhlasom odvolávajúceho sa bezodkladne predloží odvolanie ako žalobu Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev; ak odvolávajúci sa nesúhlasí, odmietne odvolanie ako neprijateľné. V prípade podania odvolania na Súdny dvor, bude Súdnym dvorom za dátum podania takéhoto odvolania považovaný dátum prijatia na úrade podľa článku 46 tohto nariadenia.

Článok 50

Ústne konanie

1.  Po poukázaní prípadu do jednej inštancie k druhej predseda odvolacej komisie bez meškania zvolá účastníkov odvolacieho konania na ústne konanie podľa článku 77 základného nariadenia a upozorní ich na obsah článku 59 ods. 2 tohto nariadenia.

2.  Ústne konanie a dokazovanie sa v zásade koná spoločne.

3.  Žiadosti o ďalšie konania budú neprijateľné, okrem žiadostí založených na okolnostiach, ktoré sa zmenili počas konania alebo po ňom.

Článok 51

Preskúmanie odvolaní

Ak nie je uvedené inak, ustanovenia, ktoré sa týkajú konania pre úradom sa uplatňujú na odvolacie konania primerane; účastníci konaní sú v tomto ohľade považovaní za účastníkov odvolacích konaní.

Článok 52

Rozhodnutie o odvolaní

▼M4

1.  Do troch mesiacov po uzatvorení ústneho konania sa rozhodnutie o odvolaní zašle v písomnej forme účastníkom odvolacieho konania akýmkoľvek spôsobom stanoveným v článku 64 ods. 3.

▼B

2.  Rozhodnutie je podpísané predsedom odvolacej komisie a spravodajcom, ktorý bol menovaný podľa článku 48 ods. 1 tohto nariadenia. Rozhodnutie obsahuje:

a) vyhlásenie, že rozhodnutie je doručené odvolacou komisiou;

b) dátum, kedy bolo rozhodnutie prijaté;

c) meno predsedu a ostatných členov odvolacej komisie, ktorí sa zúčastnili na konaní;

d) mená účastníkov odvolacích konaní a ich zástupcov v konaní;

e) sporné otázky, o ktorých sa rozhoduje;

f) súhrn skutočností;

g) dôvody, na ktorých je rozhodnutie založené;

h) uznesenie odvolacej komisie, podľa potreby vrátane rozhodnutia týkajúceho sa rozdelenia nákladov alebo uhradenia poplatkov.

3.  Písomné rozhodnutie odvolacej komisie je sprevádzané vyhlásením, že ďalšie odvolanie je možné spolu s časovou lehotou pre podanie takéhoto ďalšieho odvolania. Účastníci odvolacieho konania sa nemôžu odvolávať na neoznámenie.HLAVA IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KONANIAKAPITOLA 1

ROZHODNUTIA, OZNÁMENIA A DOKUMENTY

Článok 53

Rozhodnutia

1.  Akékoľvek rozhodnutie úradu má byť podpísané a niesť meno pracovníka náležite oprávneného predsedom úradu podľa článku 35 základného nariadenia.

2.  Pokiaľ sa ústne konania konajú pred úradom, rozhodnutia možno vydávať ústne. ►M4  Následne sa rozhodnutie v písomnej forme doručí účastníkom konania v súlade s článkom 64. ◄

3.  Rozhodnutia úradu, voči ktorým možno podávať odvolanie podľa článku 67 základného nariadenia alebo priamy opravný prostriedok podľa jeho článku 74, uvádzajú možnosť odvolania alebo priameho opravného prostriedku, ak je to možné, spolu s časovými lehotami ustanovenými pre podanie takéhoto odvolania alebo priameho odvolania. Opomenutie tohto oznámenia nie je dôvodom k odvolaniu.

4.  Jazykové chyby, chyby v prepise a zjavné omyly v rozhodnutiach sa opravujú.

Článok 54

Osvedčenia o právnej ochrane rastlinných odrôd v rámci spoločenstva

1.  Pokiaľ právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva udeľuje úrad, vydáva spolu s rozhodnutím o nej ako dôkaz jej udelenia osvedčenie o právnej ochrane rastlinných odrôd v rámci spoločenstva.

2.  Úrad vydáva osvedčenie o právnej ochrane rastlinných odrôd spoločenstva v ktoromkoľvek úradnom jazyku alebo jazykoch spoločenstva, o ktorý požiada jeho držiteľ.

3.  Na požiadanie môže úrad vydať ►M4  kópiu ◄ oprávnenej osobe, ktorá dokáže, že osvedčenie sa stratilo alebo zničilo.

Článok 55

Oznámenia

Ak nie je ustanovené inak, akékoľvek oznámenie úradom alebo skúšobným úradom zahrňuje meno kompetentného pracovníka.

Článok 56

Právo na vypočutie

1.  Ak úrad zistí, že rozhodnutie nemôže byť prijaté za daných podmienok, oznámi zistené nedostatky účastníkovi konania a požiada ho o odstránenie týchto nedostatkov v rámci časovej lehoty, ktorú môže špecifikovať. Ak sa spozorované a oznámené nedostatky neodstránia včas, úrad pristúpi k prijatiu svojho rozhodnutia.

2.  Ak úrad obdrží od účastníka konania pripomienky, oznamuje tieto pripomienky ostatným účastníkom konania a požaduje od nich, ak to považuje za potrebné, odpovedať v rámci časovej lehoty, ktorú môže špecifikovať. Ak odpoveď nie je prijatá včas, úrad neberie ohľad na žiadny dokument prijatý neskoršie.

▼M4

Článok 57

Dokumenty predkladané účastníkmi konania

1.  Akékoľvek dokumenty predkladané účastníkom konania sa podávajú poštou, osobným doručením alebo elektronickými prostriedkami.

Podrobnosti týkajúce sa elektronických podaní stanoví predseda úradu.

2.  Za deň prijatia akéhokoľvek dokumentu podaného účastníkmi konania sa považuje deň, keď bol dokument naozaj prijatý v priestoroch úradu, alebo v prípade dokumentu podaného elektronickými prostriedkami, keď bol dokument prijatý úradom elektronicky.

3.  S výnimkou dokumentov v prílohe, akékoľvek dokumenty podané účastníkmi konania musia byť podpísané nimi alebo ich zástupcom v konaní.

Ak bol dokument podaný úradu elektronicky, musí obsahovať elektronický podpis.

4.  Ak dokument nebol náležite podpísaný alebo ak je prijatý dokument neúplný alebo nečitateľný, alebo ak má úrad pochybnosti, pokiaľ ide o presnosť dokumentu, úrad o tom informuje zasielateľa a vyzve ho, aby v časovej lehote jedného mesiaca predložil originál dokumentu podpísaného v súlade s odsekom 3 alebo aby ešte raz zaslal kópiu originálu.

Ak je táto požiadavka splnená v stanovenej lehote, dátum prijatia podpísaného dokumentu alebo opätovného zaslania sa považuje za dátum prijatia prvého dokumentu. Ak táto požiadavka nie je splnená v stanovenej lehote, dokument sa považuje za neprijatý.

5.  Dokumenty, ktoré musia byť oznámené ostatným účastníkom konania a tiež príslušnému skúšobnému úradu, alebo dokumenty týkajúce sa dvoch alebo viacerých žiadostí o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci Spoločenstva alebo o právo na využívanie sa podávajú v dostatočnom počte kópií. Chýbajúce kópie sa obstarávajú na náklady účastníka konania.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na dokumenty podané elektronickými prostriedkami.

Článok 58

Písomné doklady

1.  Doklady o konečných rozsudkoch a rozhodnutiach okrem tých, ktoré prijal úrad, alebo iné písomné doklady, ktoré majú predložiť účastníci konania, možno zabezpečiť predložením úradne neoverenej kópie.

2.  Ak má úrad pochybnosti o pravosti dokladov uvedených v odseku 1, môže požadovať predloženie originálu alebo úradne overenej kópie.

▼BKAPITOLA II

ÚSTNE KONANIE A DOKAZOVANIE

Článok 59

Predvolanie na ústne konanie

1.  Účastníci konania sú predvolávaní na ústne konanie ustanovené v článku 77 základného nariadenia, pričom sú upozornení na odsek 2 tohto článku. Oznámenie je účastníkom konania zaslané prinajmenšom mesiac dopredu, okrem prípadu, ak sa účastníci konania a úrad nedohodnú na kratšej lehote.

2.  Ak sa účastník konania, ktorý bol náležite predvolaný na ústne konanie pred úradom, nedostaví v čase, v ktorom bol predvolaný, konanie môže pokračovať bez neho.

Článok 60

Dokazovanie vykonávané úradom

1.  Pokiaľ úrad považuje za potrebné vypočuť ústny dôkaz účastníkov konania alebo svedkov či znalcov, alebo vykonať inšpekciu, prijme k tomuto rozhodnutie, ktoré stanovuje prostriedky, ktorými chce dôkaz získať, relevantné skutočnosti, ktoré majú byť dokázané a dátum, čas a miesto vypočutia alebo inšpekcie. Ak je účastníkom konania požadovaný ústny dôkaz od svedkov alebo znalcov, rozhodnutie úradu stanovuje časovú lehotu, v rámci ktorej účastník konania, ktorý podáva žiadosť, musí oznámiť úradu mená a adresy svedkov a znalcov, ktorých si účastník konania želá vypočuť.

2.  Predvolanie sa účastníkom konania, svedkom alebo znalcom, ktorí majú svedčiť, zasiela najmenej mesiac dopredu, okrem prípadu, že sa úrad a tieto osoby nedohodnú na kratšej lehote. Predvolania obsahujú:

a) výpis z rozhodnutia podľa odseku 1, ktoré konkrétne uvádza dátum, čas a miesto nariadeného vyšetrovania a stanovenie skutočností, ktoré sa týkajú účastníkov konania, svedkov a znalcov, ktorí majú byť vypočutí;

b) mená účastníkov konania a podrobnosti o právach, ktorých sa svedkovia alebo znalci môžu dovolávať podľa ustanovení článku 62 ods. 2 až 4 tohto nariadenia;

c) vyhlásenie, že účastník konania, svedok alebo znalec môžu požadovať, aby boli vypočutí kompetentným súdnym alebo iným orgánom v jeho krajine trvalého bydliska a žiadosť, aby informoval úrad v rámci časovej lehoty určenej úradom, že je pripravený pred ním predstúpiť.

3.  Predtým než účastník konania, svedok alebo znalec môže byť vypočutý, bude informovaný, že úrad môže požadovať kompetentný súdny alebo iný orgán v jeho krajine trvalého bydliska opätovne preskúmať jeho dôkaz pod prísahou alebo v niektorej inej záväznej forme.

4.  Účastníci konania sú informovaní o vypočutí svedkov alebo znalcov pre kompetentným súdnym alebo iným orgánom. Majú právo byť prítomní a dávať cez prostredníka orgánu alebo priamo otázky svedčiacim účastníkom konania, svedkom a znalcom.

Článok 61

Splnomocnenie znalcov

1.  Úrad rozhoduje akým spôsobom má byť predložená správa vypracovaná znalcom, ktorého vymenuje.

2.  Mandát znalca obsahuje:

a) presný popis jeho úlohy;

b) časovú lehotu stanovenú pre predloženie správy;

c) mená účastníkov konania;

d) podrobnosti o právach, ktoré môže používať podľa článku 62 ods. 2 až 4 tohto nariadenia.

3.  Úrad môže na účely znaleckého posudku požadovať skúšobný úrad, ktorý vykonal odborné preskúmanie príslušnej odrody, aby sprístupnil materiál v súlade s danými pokynmi. Ak treba, úrad tiež môže požadovať materiál od účastníkov konania alebo tretích osôb.

4.  Účastníkom konania je dodaná kópia, prípadne, preklady akejkoľvek písomnej správy.

5.  Účastníci konania môžu proti znalcovi namietať. Články 48 ods. 3 a 81 ods. 2 základného nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis.

6.  Článok 13 ods. 2 a 3 sa uplatňuje mutatis mutandis na znalca vymenovaného úradom. Pri vymenúvaní znalca ho úrad informuje o povinnosti mlčanlivosti.

Článok 62

Náklady na dokazovanie

1.  Dokazovanie môže byť podmienené zložením záruky účastníkom konania, ktorý požiadal, aby bol takýto dôkaz získaný, na úrade, vypočítanej úradom na základe odhadu nákladov.

2.  Svedkovia alebo znalci, ktorí sú predvolávaní a dostavujú sa na úrad, sú oprávnení na náležité preplatenie nákladov na cestu a nákladov spojených s pobytom. Môže sa im poskytnúť záloha.

3.  Svedkovia, ktorí sú oprávnení na refundáciu podľa odseku 2 sú tiež oprávnení na náležitú kompenzáciu za stratu zárobku, a znalci, okrem tých, ktorí sú pracovníkmi skúšobného úradu, na odmeny za svoju prácu. Tieto platby svedkom sa uskutočnia po skončení dokazovania a znalcom po tom, či si splnili svoje povinnosti alebo úlohy.

4.  Platby čiastok podľa odsekov 2 a 3 a v súlade s podrobnosťami a sadzbami, ktoré sú stanovené v prílohe, vykonáva úrad.

Článok 63

Protokol z ústnych konaní a z dokazovania

1.  Protokol z ústnych konaní a z dokazovania zaznamenáva podstatné veci z ústneho konania alebo dokazovania, príslušné vyhlásenia vykonané účastníkmi konania, svedectvá účastníkov konania, svedkov alebo znalcov a výsledky všetkých inšpekcií.

2.  Protokol so svedectvom svedkov, znalcov alebo účastníkov konania je im prečítaný a predložený na kontrolu. V protokole bude zaznamenané, že táto formalita bola vykonaná a že osoba, ktorá podala svedectvo protokol schválila. Pokiaľ protokol neschváli, musí byť uvedená jej námietka.

3.  Protokol je podpísaný zamestnancom, ktorý ho vypracoval a zamestnancom, ktorý viedol ústne konanie alebo dokazovanie.

4.  Účastníkom konania sa poskytuje kópia, prípadne, preklad protokolu.KAPITOLA III

DORUČOVANIE

▼M4

Článok 64

Všeobecné ustanovenia o doručovaní

1.  V konaní na úrade majú dokumenty, ktoré má úrad doručiť účastníkovi konania, formu originálneho dokumentu, jeho neoverenej kópie alebo dokumentu vytlačeného z počítača. Dokumenty pochádzajúce od ostatných účastníkov konania možno doručiť vo forme neoverených kópií.

2.  Ak jeden alebo viacerí účastníci konania vymenovali zástupcu v konaní, dokumenty sa v súlade s ustanoveniami odseku 1 doručujú tomuto zástupcovi.

3.  Doručovanie sa vykonáva:

a) poštou v súlade s článkom 65;

b) doručením osobne v súlade s článkom 66;

c) verejným oznámením v súlade s článkom 67; alebo

d) elektronickými prostriedkami alebo akýmikoľvek inými technickými prostriedkami v súlade s druhým pododsekom tohto odseku.

Predseda úradu stanoví podrobnosti týkajúce sa doručovania elektronickými prostriedkami.

4.  Dokumenty alebo ich kópie, ktoré obsahujú opatrenia, pre ktoré je v článku 79 základného nariadenia ustanovené doručenie, sa doručujú poštou doporučene s doručenkou; možno ich doručiť aj elektronickými prostriedkami, ak to stanoví predseda úradu.

▼B

Článok 65

Doručenie poštou

▼M4 —————

▼B

2.  Doručenie adresátom, ktorí nemajú svoje trvalé bydlisko alebo sídlo alebo nie sú usadení v spoločenstve a ktorí nevymenovali zástupcu v konaní podľa článku 82 základného nariadenia, sa vykonáva zaslaním dokumentov obyčajným listom na poslednú adresu adresáta, ktorá je známa úradu. List sa považuje za doručený poštou aj v prípade, že je vrátený ako nedoručiteľný.

3.  Pokiaľ sa doručenie vykonáva doporučeným listom, či už s doručenkou alebo bez nej, tento sa považuje za doručený adresátovi na 10. deň po jeho poslaní, okrem prípadov, keď list nezastihol svojho adresáta alebo ho zastihol neskoršie; v prípade akéhokoľvek sporu, je na úrade, aby stanovil, či list dosiahol svoje miesto určenia, prípadne stanovil dátum, kedy bol list adresátovi doručený.

4.  Doporučený list, či už s doručenkou alebo bez nej, sa považuje za doručený aj v prípade, že adresát odmieta list prijať alebo potvrdiť jeho prijatie.

5.  Pokiaľ doručenie poštou nie je pokryté odsekmi 1 až 4, uplatňuje sa zákon štátu, na území ktorého sa doručenie vykonáva.

Článok 66

Doručenie do vlastných rúk

V budove úradu sa dokument môže adresátovi vydať do vlastných rúk, ktorý pri doručení potvrdí jeho prijatie. Doručenie je považované za uskutočnené aj v prípade, že adresát odmieta dokument prijať alebo uznať jeho prijatie.

Článok 67

Verejné oznámenie

Ak adresu alebo adresáta nemožno zistiť, alebo ak sa doručenie podľa ►M4  článku 64 ods. 4 ◄ nepodarilo ani na druhý pokus, doručenie sa vykonáva verejným oznámením, vydaným v periodickej publikácii, podľa článku 89 základného nariadenia. Predseda úradu určí podrobnosti týkajúce sa vydania verejného oznámenia.

Článok 68

Mimoriadne prípady pri doručovaní

Ak úrad nie je schopný dokázať, či dokument, ktorý dosiahol adresáta, bol náležite doručený, alebo ak ustanovenia, ktoré sa týkajú jeho doručenia neboli dodržané, dokument bude považovaný za doručený v deň, ktorý úrad stanoví ako deň prijatia.KAPITOLA IV

ČASOVÉ LEHOTY A PRERUŠENIE KONANIA

Článok 69

Výpočet časových lehôt

1.  Časové lehoty sa stanovujú v celých rokoch, mesiacoch, týždňoch a dňoch.

2.  Časové lehoty platia odo dňa, ktorý nasleduje po dni, kedy došlo k rozhodnej udalosti, ktorou môže byť žaloba alebo uplynutie inej časovej lehoty. Ak nie je stanovené inak, uvažovanou udalosťou je prijatie doručovaného dokumentu, pokiaľ sa žaloba skladá z doručenia dokumentu.

3.  Napriek ustanoveniam odseku 2, časové lehoty začínajú platiť od 15. dňa, ktorý nasleduje po dni uverejnenia príslušného činu, pokiaľ činom je buď verejné oznámenie podľa článku 67 tohto nariadenia, rozhodnutie úradu, ak nie je doručené príslušnej osobe, alebo akýkoľvek čin účastníka konania, ktorý má byť uverejnený.

4.  Pokiaľ sa časová lehota rovná jednému roku alebo určitému počtu rokov, uplynie v príslušnom nasledujúcom roku v mesiaci, ktorý má ten istý názov a v deň, ktorý má to isté číslo ako mesiac a deň, kedy k uvedenej udalosti došlo; pokiaľ príslušný nasledujúci mesiac nemá žiadny deň, ktorý nesie to isté číslo, lehota uplynie v posledný deň tohto mesiaca.

5.  Pokiaľ sa časová lehota rovná jednému mesiacu alebo určitému počtu mesiacov, uplynie v príslušnom nasledujúcom mesiaci v deň, ktorý má to isté číslo ako deň, kedy došlo k uvedenej udalosti; pokiaľ príslušný nasledujúci mesiac nemá žiadny deň, ktorý nesie to isté číslo, časová lehota uplynie v posledný deň tohto mesiaca.

6.  Pokiaľ sa časová lehota rovná jednému týždňu alebo určitému počtu týždňov, uplynie v príslušnom nasledujúcom týždni v deň s tým istým menom ako je deň, kedy došlo k uvedenej udalosti.

Článok 70

Trvanie časových lehôt

Pokiaľ základné nariadenie alebo toto nariadenie špecifikuje, že časovú lehotu má určiť úrad, takáto časová lehota nie je menej ako jeden mesiac a nie viac ako tri mesiace. V určitých osobitných prípadoch môže byť časová lehota predĺžená až do šiestich mesiacov, na žiadosť predloženú pred uplynutím takejto časovej lehoty.

Článok 71

Predlžovanie časových lehôt

1.  Ak časová lehota uplynie v deň, keď úrad nie je otvorený pre prijímanie dokumentov alebo v deň, kedy z dôvodov iných než podľa odseku 2, obyčajná pošta sa nedoručuje do miesta, kde úrad sídli, časová lehota sa predĺži až do prvého dňa po tom, kedy je úrad otvorený pre prijímanie dokumentov a v ktorý sa doručuje obyčajná pošta. Dni uvedené v prvej vete, sú stanovené a oznamované predsedom úradu pred začiatkom každého kalendárneho roka.

▼M4

2.  Ak časová lehota uplynie v deň, keď je v členskom štáte alebo medzi členským štátom a úradom úplne prerušená alebo následne narušená dodávka pošty, časová lehota pre účastníkov konania, ktorí majú svoj trvalý pobyt alebo sídlo alebo prevádzku v príslušnom členskom štáte, alebo vymenovali zástupcov v konaní so sídlom v tomto štáte, sa predlžuje až do prvého dňa, ktorý nasleduje po konci obdobia prerušenia alebo narušenia dodávky pošty. Ak príslušným členským štátom je štát, v ktorom sídli úrad, toto ustanovenie sa uplatňuje na všetkých účastníkov konania. Dĺžku prerušenia alebo narušenia stanovuje a oznamuje predseda úradu.

Pokiaľ ide o dokumenty podané elektronickými prostriedkami, prvý pododsek sa mutatis mutandis uplatňuje v prípadoch, keď došlo k prerušeniu spojenia úradu s elektronickými komunikačnými prostriedkami.

▼B

3.  Odseky 1 a2 sa uplatňujú na národné agentúry alebo menované pobočky úradu primerane podľa článku 30 ods. 4 nariadenia, rovnako ako na skúšobné úrady.

Článok 72

Prerušenie konania

1.  Konanie pred úradom sa prerušuje:

a) v prípade smrti alebo právnej nespôsobilosti žiadateľa o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva alebo jeho držiteľa alebo žiadateľa o právo na využívanie, ktoré má byť poskytnuté úradom alebo osoby, ktorá je oprávnená používať takéto právo na využívanie alebo zástupcu v konaní ktorýchkoľvek zo spomenutých účastníkov; alebo

b) v prípade dodatočnej právnej prekážky, ktorá bráni takejto osobe v pokračovaní konania pred úradom, kvôli žalobe podanej voči jeho majetku.

2.  Keď boli potrebné podrobnosti ohľadom identity osoby oprávnenej na pokračovanie konania ako jeho účastníka alebo zástupcu v konaní zapísané do príslušného registra, úrad takúto osobu a ostatných účastníkov informuje, že v konaní sa pokračuje odo dňa určeného úradom.

3.  Platné časové lehoty začínajú platiť znovu odo dňa obnovenia konania.

4.  Prerušenie konania neovplyvňuje vykonávanie odborného preskúmania alebo overovania príslušnej odrody skúšobným úradom, pokiaľ už úradu boli zaplatené príslušné poplatky.KAPITOLA V

ZÁSTUPCOVIA V KONANÍ

Článok 73

Menovanie zástupcu v konaní

1.  Akékoľvek menovanie zástupcu v konaní sa oznamuje úradu. Oznámenie obsahuje meno a adresu zástupcu v konaní; článok 2 ods. 2 a 3 tohto nariadenia sa uplatňujú primerane.

2.  Bez toho, že by bol dotknutý článok 2 ods. 4, oznámenie podľa odseku 1 tiež identifikuje ako takého zamestnanca účastníka konania. Zamestnanec nemôže byť menovaný ako zástupca v konaní v zmysle článku 82 základného nariadenia.

3.  Nedodržanie ustanovení odsekov 1 a 2 vedie k tomu, že oznámenie sa nepovažuje za doručené.

4.  Zástupca v konaní, ktorého poverenie skončilo, sa naďalej považuje za zástupcu v konaní až dokiaľ sa ukončenie jeho mandátu neoznámi úradu. Okrem všetkým ustanovení, ktoré stanovujú opak, poverenie voči úradu končí smrťou osoby, ktorá ho udelila.

5.  Ak dvaja alebo viac účastníkov konania, ktorí konajú spoločne, neoznámili úradu zástupcu v konaní, považuje sa za menovaného zástupcu ďalšieho účastníka alebo ostatných účastníkov konania v konaní prvý účastník konania menovaný v žiadosti o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva alebo o právo na využívanie udeľované úradom alebo v námietke.

Článok 74

Poverovacie listiny zástupcov v konaní

1.  Keď sa menovanie zástupcu v konaní oznámi úradu, zašlú sa mu podpísaná plná moc, aby bola zahrnutá do zväzku v rámci lehoty, ktorú môže určiť úrad, ak nie je uvedené inak. Ak nie je plná moc zaslaná v náležitom čase, akýkoľvek procesný úkon podniknutý zástupcom v konaní sa považuje za neuskutočnený.

2.  Plná moc sa môže vzťahovať na jedno alebo viac konaní a podávajú sa spolu so zodpovedajúcim počtom kópií. Je možné podať neobmedzenú plnú moc, ktoré oprávňujú zástupcu v konaní konať vo všetkých konaniach účastníka, ktorý ich udeľuje. Jeden dokument obsahujúci všeobecné poverenie stačí.

3.  Predseda úradu môže určiť obsah a zadarmo dať k dispozícii formuláre plných mocí, vrátane neobmedzených plných mocí podľa odseku 2.KAPITOLA VI

ROZDELENIE A URČENIE NÁKLADOV

Článok 75

Rozdelenie nákladov

1.  Rozhodnutie ohľadom nákladov sa vykonáva pri rozhodnutí o odvolaní alebo zrušení práva na ochranu rastlinných odrôd spoločenstva alebo pri rozhodnutí o odvolaní.

2.  V prípade rozdelenia nákladov podľa článku 85 ods. 1 nariadenia úrad toto rozdelenie stanovuje v odôvodnení zrušenia práva na ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva alebo rozhodnutia o odvolaní. Opomenutie týchto údajov nie je dôvodom odvolania.

Článok 76

Určenie nákladov

1.  Žiadosť o určenie nákladov je prijateľná iba v prípade, že bolo prijaté rozhodnutie, ktorého súčasťou je určenie nákladov a ak v prípade odvolania proti takémuto rozhodnutiu odvolacia Komisia rozhodla o odvolaní. K žiadosti sa pripája vyúčtovanie nákladov s podkladovými dokumentmi.

2.  Náklady možno určiť iba v prípade preukázanej vierohodnosti.

3.  Pokiaľ jeden z účastníkov spôsobuje náklady inému účastníkovi konania, nebude sa od neho požadovať, aby uhradil iné náklady, než sú uvedené odseku 4. Pokiaľ úspešný účastník konania je zastupovaný viac ako jedným zástupcom, poradcom alebo advokátom, prehrávajúci účastník nesie náklady podľa odseku 4 iba za jednu takúto osobu.

4.  Nevyhnutné náklady na konanie pokrývajú:

a) náklady na svedkov a znalcov zaplatené úradom príslušným svedkom a znalcom;

b) cestovné náklady a náklady spojené s pobytom účastníka konania a zástupcu, poradcu alebo advokáta náležite menovaných ako zástupcov v konaní pred úradom, v rámci príslušných sadzieb uplatniteľných na svedkov a znalcov stanovených v prílohe;

c) odmena zástupcu, poradcu a advokáta náležite označeného ako zástupcu účastníka v konaní pred úradom, v rámci sadzieb stanovených v prílohe.

Článok 77

Dohoda o rozdelení nákladov

V prípade dohody o rozdelení nákladov podľa článku 85 ods. 4 základného nariadenia úrad potvrdzuje takúto dohodu v oznámení účastníkom konania. Pokiaľ takéto oznámenie potvrdzuje dohodu aj čo sa týka nákladov, ktoré treba zaplatiť, žiadosť o určenie nákladov je neprijateľná.HLAVA V

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ VEREJNOSTIKAPITOLA I

REGISTRE, NAHLIADNUTIE DO SPISOV A PUBLIKÁCIEOddiel 1

Registre

Článok 78

Zápisy týkajúce sa konania a právnej ochrany rastlinných odrôd v rámci spoločenstva, ktoré sa majú zapísať do registra

1.  Do Registra žiadostí o právnu ochranu rastlinných odrôd spoločenstva sa zapisujú aj nasledujúce „ostatné údaje“ podľa článku 87 ods. 3 základného nariadenia:

a) dátum uverejnenia, pokiaľ takéto uverejnenie je dôležité pre výpočet časových lehôt;

b) akákoľvek námietka, spolu s jej dátumom, menom a adresou namietajúceho a menom a adresou jeho zástupcu v konaní;

c) prednostný dátum (dátum a štát skoršej žiadosti);

d) zavedenie akýchkoľvek opatrení voči nárokom podľa článku 98 ods. 4 a článku 99 základného nariadenia, čo sa týka nároku na právnu ochranu rastlinných odrôd spoločenstva a konečného rozhodnutia v tejto veci alebo akéhokoľvek iného spôsobu jej ukončenia.

2.  Nasledujúce „ostatné údaje“ podľa článku 87 ods. 3 nariadenia sa zapisujú do Registra právne chránených rastlinných odrôd spoločenstva na základe žiadosti:

a) udelenie právnej ochrany rastlinných odrôd spoločenstva ako záruky alebo predmetu akýchkoľvek iných vecných práv; alebo

b) akékoľvek opatrenie voči nárokom podľa článku 98 ods. 1 a 2 a článku 99 nariadenia a týkajúce sa právnej ochrany rastlinných odrôd v rámci spoločenstva a konečného rozhodnutia vo veci alebo akéhokoľvek iného spôsobu jej ukončenia.

3.  Predseda úradu rozhoduje o podrobnostiach zápisov, ktoré sa majú vykonať a môže rozhodnúť o ďalších podrobnostiach, ktoré sa majú zapísať do registrov pre účely riadenia úradu.

▼M4

Predseda úradu stanoví formu registrov. Registre môžu mať formu elektronickej databázy.

▼B

Článok 79

Zápis prenosu právnej ochrany rastlinných odrôd v rámci spoločenstva

▼M4

1.  Akýkoľvek prenos právnej ochrany rastlinných odrôd Spoločenstva sa zapisuje do Registra právne chránených rastlinných odrôd Spoločenstva na základe predloženia písomného dokladu o prenose alebo úradných dokumentov, ktoré potvrdzujú prenos, alebo takých výpisov z týchto dokumentov, ktoré sú dostatočné na potvrdenie prenosu. Úrad si ponechá kópiu týchto písomných dokladov vo svojich spisoch.

Predseda úradu stanoví formu a podmienky, za ktorých sa tieto časti písomných dokladov majú uchovať v spisoch úradu.

▼B

2.  Zápis prenosu môže byť odmietnutý iba v prípade nedodržania podmienok stanovených v odseku 1 a článku 23 nariadenia.

3.  Odseky 1a 2 sa uplatňujú na prenos nároku na právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva, žiadosť o ktoré bola zapísaná do Registra žiadostí o právnu ochranu rastlinných odrôd spoločenstva. Odkaz na Register právne chránených rastlinných odrôd spoločenstva sa rozumie ako odkaz na Register žiadostí o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva.

Článok 80

Podmienky pre zápisy do registrov

Bez toho, že by boli dotknuté iné ustanovenia základného nariadenia alebo tohto nariadenia, žiadosť o zápis alebo o zrušenie zápisu v registroch môže podať akákoľvek zainteresovaná osoba. Žiadosť sa podáva písomne a sprevádzajú ju podporné dokumenty.

Článok 81

Podmienky pre osobitné zápisy do registrov

1.  Pokiaľ právo na ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva, o ktoré sa žiada alebo je udelené, je zahrnuté v konkurznom konaní alebo podobných konaniach, zápis jeho ohľadom do Registra právne chránených rastlinných odrôd spoločenstva sa vykonáva zadarmo na požiadanie kompetentného národného orgánu.

2.  Odsek 1 sa uplatňuje mutatis mutandis na začatie konaní, čo sa týka nárokov podľa článku 98 a 99 základnéhonariadenia a konečného rozhodnutia ohľadom, alebo akéhokoľvek iného ukončenia takéhoto konania.

3.  Pokiaľ sa odrody identifikujú ako pôvodné a podstatne odvodené, žiadosť o zápis môžu podať všetci účastníci konania alebo každý osobitne. V prípade žiadosti iba jedného účastníka konania, je žiadosť sprevádzaná dostatočnými písomnými dôkazmi podľa článku 87 ods. 2 písm. h) základného nariadenia, aby nahradila žiadosť druhého účastníka.

4.  Pokiaľ sa požaduje o zápis zmluvného práva na výhradné využívanie alebo právo na ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva je dané ako záruka alebo je predmetom vecného práva, takáto žiadosť je sprevádzaná dostatočnými písomnými dokladmi.

▼M3

Článok 82

Nahliadanie do registrov pre verejnosť

1.  Registre budú pre verejnosť prístupné v sídle úradu.

Prístup k registrom a k dokumentom, ktoré sa v nich nachádzajú, bude udelený na základe rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na prístup k dokumentom vo vlastníctve úradu v zmysle článku 84.

2.  Nahliadnutie do registrov na mieste bude bezplatné.

Vypracovanie a doručenie extraktov z registrov v akejkoľvek forme, ktorá si vyžaduje iné spracovanie alebo operáciu s údajmi ako jednoduché kopírovanie dokumentu alebo jeho častí, bude spoplatnené.

3.  Predseda úradu umožní verejnosti nahliadnuť do registrov v sídle národných agentúr alebo určených pobočkách úradu podľa článku 30 ods. 4 základného nariadenia.

▼BOddiel 2

Uchovávanie dokumentov, nahliadanie do nich a kontrola pestovaných odrôd

▼M4

Článok 83

Uchovávanie spisov

1.  Dokumenty, buď vo forme originálov alebo kópií, ktoré sa týkajú konaní, sa uchovávajú v spisoch s prideleným registračným číslom k takýmto konaniam, okrem tých dokumentov, ktoré sa týkajú vylúčenia členov príslušnej odvolacej komisie alebo pracovníkov úradu alebo skúšobného úradu, alebo námietky voči nim, ktoré sa uchovávajú zvlášť.

2.  Úrad uchováva jednu kópiu spisu podľa odseku 1 (kópia spisu), ktorá sa považuje za vernú a úplnú kópiu spisu. Skúšobný úrad môže uchovávať kópiu dokumentov, ktoré sa týkajú takýchto konaní (skúšobná kópia), ale zabezpečí dodanie tých originálov, ktoré úrad nemá.

3.  Originálne dokumenty predložené účastníkmi konania, ktoré tvoria základ akýchkoľvek elektronických spisov, možno po uplynutí istého obdobia od ich prijatia úradom zlikvidovať.

4.  Predseda úradu stanoví podrobnosti, pokiaľ ide o formu, v akej majú byť spisy uchovávané, obdobie, počas ktorého majú byť uchovávané, a obdobie uvedené v odseku 3.

▼M3

Článok 84

Prístup k dokumentom vo vlastníctve úradu

1.  Správna rada schvaľuje praktické opatrenia na prístup k dokumentom vo vlastníctve úradu vrátane registrov.

2.  Správna rada schváli kategórie dokumentov úradu, ktoré sa majú priamo sprístupniť verejnosti vo forme uverejnenia, vrátane uverejnenia v elektronickej podobe.

▼B

Článok 85

Kontrola pestovaných odrôd

1.  Požiadavka o kontrolu pestovaných odrôd je adresovaná písomnou formou úradu. So súhlasom úradu je prístup na kontrolné pozemky zariadený skúšobným úradom.

2.  Bez toho, že by bol dotknutý článok 88 ods. 3 základného nariadenia, všeobecný prístup na kontrolné pozemky návštevníkmi nie je ovplyvnený ustanoveniami tohto nariadenia za podmienky, že všetky pestované odrody sú kódované, že skúšobný úrad vykoná náležité úradom schválené opatrenia proti akémukoľvek odobratiu zvereného materiálu a že sa prijmú všetky potrebné kroky na zabezpečenie práv žiadateľa o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva alebo jeho držiteľa.

3.  Predseda úradu môže stanoviť podrobnosti postupu pre kontrolu pestovaných odrôd a môže revidovať bezpečnostné opatrenia, ktoré treba zabezpečiť podľa odseku 2.

Článok 86

Dôverné informácie

Na účely zachovania dôverných informácií úrad dá žiadateľom o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva bezplatne k dispozícii formuláre pre utajenie všetkých údajov týkajúcich sa odrody podľa článku 88 ods. 3 základného nariadenia.Oddiel 3

Publikácie

Článok 87

Úradný vestník

1.  Publikácia, ktorá má byť vydaná prinajmenšom každé dva mesiace podľa článku 89 základného nariadenia sa nazýva Úradný vestník úradu spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej iba „úradný vestník“).

2.  Úradný vestník tiež obsahuje informácie zapísané do registrov podľa článkov 78 ods. 1 písm. c), d), a ods. 2 a článku 79 tohto nariadenia.

▼M4

3.  Predseda úradu stanoví spôsob vydávania úradného vestníka.

▼B

Článok 88

Uverejnenie žiadostí o práva na využívanie, ktoré má poskytnúť úrad a rozhodnutí o nich

V úradnom vestníku sa uverejňuje dátum prijatia žiadosti o právo na využívanie zaručené úradom a doručenie rozhodnutia o takejto žiadosti, mená a adresy účastníkov konania a forma požadovaného alebo prijatého rozhodnutia. V prípade rozhodnutia o poskytnutí povinnej licencie sa uverejní aj obsah takéhoto rozhodnutia.

Článok 89

Uverejnenie odvolaní a rozhodnutí o nich

V úradnom vestníku sa uverejňuje dátum prijatia oznámenia o odvolaní a o doručení rozhodnutia o takomto odvolaní, mená a adresy účastníkov odvolacieho konania a forma požadovaného alebo prijatého rozhodnutia.KAPITOLA II

SPRÁVNA A PRÁVNA SPOLUPRÁCA

Článok 90

Oznamovanie informácií

1.  Informácie, ktoré sa vymieňajú podľa článku 90 základného nariadenia sa medzi orgánmi uvedenými v príslušnom ustanovení oznamujú priamo.

2.  Oznamovanie informácií podľa článku 91 ods. 1 nariadenia úradom alebo úradu sa môže vykonávať cez kompetentné úrady pre rastlinné odrody členských štátov bezplatne.

3.  Odsek 2 sa uplatňuje primerane na prenos informácií podľa článku 91 ods. 1 nariadenia, ktorý je vykonávaný v prospech skúšobného úradu alebo skúšobným úradom. Úrad dostáva kópiu takéhoto prenosu.

Článok 91

Nahliadanie do spisov súdmi alebo prokuratúrami členských štátov alebo ich prostredníctvom

▼M4

1.  Nahliadanie do spisov podľa článku 91 ods. 1 základného nariadenia sa vykonáva na kópiách spisov vydaných úradom výhradne na tento účel.

▼B

2.  Súdy alebo prokuratúry členských štátov môžu v priebehu konania pred týmito orgánmi určovať dokumenty, ktoré majú byť úradom poskytnuté na nahliadnutie tretím stranám. Takéto nahliadnutie podlieha článku 88 základného nariadenia a úrad zaň neúčtuje žiadne poplatky.

3.  Úrad uvedie v čase zasielania zväzkov súdom alebo prokuratúram členských štátov obmedzenia, ktorým podlieha nahliadanie do dokumentov, týkajúcich sa žiadostí o právnu ochranu rastlinných odrôd spoločenstva alebo ich poskytnutia podľa článku 88 základného nariadenia.

Článok 92

Postup podania žiadosti o právnu pomoc

1.  Každý členský štát určí ústredný orgán, ktorý vykonáva prijímanie žiadostí o právnu pomoc vydaných úradom a posiela ich súdu alebo orgánu, kompetentnému na ich vykonanie.

2.  Úrad vypracuje žiadosti o právnu pomoc v jazyku kompetentného súdu alebo orgánu a pripojí k takýmto listom preklad do tohto jazyka.

3.  S výhradou odsekov 4 a 5 kompetentný súd alebo orgán uplatňuje svoje vlastné právo, čo sa týka postupov, ktorými sa treba riadiť pri vybavovaní takýchto žiadostí. Najmä uplatňuje vhodné donucovacie prostriedky v súlade so svojím právom.

4.  Úrad je informovaný o čase kedy a mieste kde sa vypočúvanie alebo iné právne opatrenia majú konať a informuje príslušných účastníkov konania, svedkov a znalcov.

5.  Pokiaľ o to žiada úrad, kompetentný súd alebo orgán dovolí účasť príslušných pracovníkov úradu a dovolí im klásť otázky ktorejkoľvek osobe, podávajúcej dôkaz, či už priamo alebo prostredníctvom kompetentného súdu alebo orgánu.

6.  Podanie žiadosti o právnu pomoc nedáva dôvod žiadnemu účtovaniu poplatkov alebo nákladov akéhokoľvek druhu. Napriek tomu, akýkoľvek členský štát, v ktorom sa žiadosti o právnu pomoc vykonávajú, má právo vyžadovať od úradu uhradenie všetkých poplatkov zaplatených znalcom a tlmočníkom a náklady vyplývajúce z postupu podľa článku 5.HLAVA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 93

Prechodné ustanovenia

1.  Podľa článku 15 ods. 4 tohto nariadenia úrad zaplatí skúšobnému úradu poplatok za vykonanie odborného preskúmania na základe plného uhradenia nákladov, ktoré mu boli spôsobené. Do 27. apríla 1997 správna Rada rozhodne o jednotných metódach pre výpočet nákladov a jednotných zložkách nákladov, ktoré sa budú uplatňovať na všetky označené skúšobné úrady.

2.  Správna Rada do 27. októbra 1996 prijme rozhodnutie o testovacích usmerneniach podľa článku 22 tohto nariadenia; predseda Úradu predloží návrh na takéto testovacie usmernenia do 27. apríla 1996, pričom vezme do úvahy tie skúšobné správy, ktoré tvoria súčasť zistení podľa článku 116 ods. 3 základného nariadenia.

3.  Žiadateľ o právnu ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva podľa článku 116 ods. 1 alebo 2 základného nariadenia poskytne overenú kópiu zistení podľa článku 116 ods. 3 spomenutého nariadenia do 30. novembra 1995. Takáto kópia zahrňuje príslušné dokumenty, ktoré sa týkajú konania o poskytnutie národnej právnej ochrany rastlinných odrôd a sú overené orgánom, pred ktorým sa konali. Pokiaľ takáto overená kópia nie je dodaná včas, uplatňuje sa článok 55 základného nariadenia.

Článok 94

Výnimky

Napriek článku 27 ods. 1 tohto nariadenia úrad môže zobrať do úvahy skúšobné správy o výsledkoch preskúmania danej odrody na úradné účely v členskom štáte za podmienky, že preskúmanie začalo do 27. apríla 1996, okrem prípadov, keď rozhodnutie správnej rady o príslušných testovacích usmerneniach nebolo prijaté pred týmto dátumom.

Článok 95

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

▼M2 —————

▼B

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

1.

Kompenzácia, ktorá sa platí svedkom a znalcom ohľadom cestovných výdavkov a výdavkov spojených s pobytom ustanovená v článku 62 ods. 2 sa vypočítava nasledovne:

1.1.

Cestovné náklady:

Pre vycestovanie alebo cestu späť medzi miestom bydliska alebo sídlom a miestom, kde prebieha ústne konanie alebo dokazovanie:

a) náklady na prvú triedu vlakovej prepravy, vrátane zvyčajných cestovných príplatkov sa vyplácajú, pokiaľ celková vzdialenosť najkratšou trasou nepresahuje 800 km;

b) náklady na turistickú triedu leteckou dopravou sa vyplácajú, pokiaľ celková vzdialenosť najkratšou vlakovou trasou presahuje 800 km alebo najkratšia trasa prekračuje more.

1.2.

Náklady spojené s pobytom sa budú vyplácať rovné dennému príspevku úradníkov A4 až A8 podľa článku 13 prílohy VII služobného poriadku úradníkov Európskeho spoločenstva.

1.3.

Keď svedok alebo znalec je predvolaný na konanie do úradu, dostane s predvolaním cestovný príkaz, ktorý obsahuje podrobnosti o čiastkach, ktoré sú splatné podľa bodov 1.1 a 1.2, spolu s formulárom žiadosti na zálohu na výdavky. Predtým než je svedkovi alebo znalcovi možné zaplatiť zálohu, musí byť overené jeho menovanie pracovníkom úradu, ktorý nariadil dokazovanie alebo, v prípade odvolacieho konania, predseda zodpovednej odvolacej komisie. Formulár žiadosti musí byť preto navrátený úradu na overenie.

2.

Kompenzácia, ktorá je splatná svedkovi ohľadom ušlého zárobku podľa článku 62 ods. 3 sa vypočítava nasledovne:

2.1.

Ak je svedok neprítomný po celkovú dobu viac ako 12 hodín alebo menej, kompenzácia za ušlú mzdu je rovná jednej šesťdesiatine základného mesačného platu zamestnanca úradu na najnižšej triede kategórie A4.

2.2.

Ak je svedok neprítomný po celkovú dobu dlhšiu ako 12 hodín, je oprávnený na ďalšiu kompenzáciu rovnú jednej šesťdesiatine základného platu podľa bodu 2.1 ohľadom každej začatej ďalšej doby 12 hodín.

3.

Poplatky splatné znalcom ustanovené v článku 62 ods. 3 sa určujú v závislosti od prípadu, pričom sa berie do úvahy návrh príslušného znalca. Úrad sa môže rozhodnúť, že vyzve účastníkov konania, aby predložili svoje poznámky k navrhnutej čiastke. Poplatky môžu byť znalcovi zaplatené iba ak prednesie dôkaz prostredníctvom podporných dokumentov, že nie je pracovníkom kontrolného úradu.

4.

Platby svedkom alebo znalcom za ušlú mzdu alebo poplatky podľa bodov 2 a 3 sa vykonávajú po overení poverenia príslušných svedkov alebo znalcov pracovníkom úradu, ktorý nariadil dokazovanie alebo v prípade odvolacieho konania predsedom zodpovednej odvolacej komisie.

5.

Odmena zástupcu, poradcu alebo advokáta, ktorý koná ako zástupca účastníka konania podľa článku 76 ods. 3 a 4 písm. c) znáša druhý účastník konania, na základe nasledujúcich maximálnych sadzieb:

a) v prípade odvolacieho konania okrem dokazovania, ktoré zahrňuje vypočúvanie svedkov, posudkov znalcov alebo nahliadnutie do spisov: 500 ECU;

b) v prípade dokazovania v odvolacom konaní, ktoré zahrňuje vypočúvanie svedkov, posudky znalcov alebo nahliadnutie do spisov: 250 ECU;

c) v prípade konania o odvolaní alebo zrušení práva na ochranu rastlinných odrôd v rámci spoločenstva: 250 ECU.( 1 ) Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, s. 31.

( 3 ) Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 15.