29.8.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 314/25


Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2016 r. – Jindal Saw i Jindal Saw Italia/Komisja

(Sprawa T-301/16)

(2016/C 314/35)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Jindal Saw Ltd (Nowe Delhi, Indie) i Jindal Saw Italia SpA (Triest, Włochy) (przedstawiciele: R. Antonini i E. Monard, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/388 z dnia 17 marca 2016 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii, w zakresie w jakim dotyczy ono strony skarżącej; oraz

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący tego, że poprzez określenie cen eksportowych Komisja naruszyła art. 2 ust. 8, 9, art. 3 ust. 2, 3, 6 i art. 9 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej.

2.

Zarzut drugi dotyczący tego, że Komisja – poprzez jej ustalenia odnoszące się do skutków cenowych, szkody oraz związku przyczynowego – naruszyła art. 3 ust. 2, 3, 5, 6, 7, 8, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4 i art. 9 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009.

3.

Zarzut trzeci dotyczący naruszenia art. 20 ust. 4, 5 rozporządzenia Rady nr 1225/2009 w wyniku nieujawnienia istotnych faktów i ustaleń oraz nieudzielenia wystarczającego terminu na przedstawienie uwag.