29.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 314/25


Žaloba podaná dne 13. června 2016 – Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise

(Věc T-301/16)

(2016/C 314/35)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Jindal Saw Ltd (Nové Dillí, Indie) a Jindal Saw Italia SpA (Terst, Itálie) (zástupci: R. Antonini a E. Monard, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/388 ze dne 17. března 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie v rozsahu, v němž se týká žalobkyň; a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z toho, že Komise porušila čl. 2 odst. 8 a 9, čl. 3 odst. 2, 3 a 6 a čl. 9 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, tím, že určila vývozní ceny.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že Komise porušila čl. 3 odst. 2, 3, 5, 6, 7 a 8, čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 tím, že vymezila účinky cen, újmu a příčinnou souvislost.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že neuvedením podstatných skutečností a úvah a neposkytnutím dostatečného času k předložení připomínek došlo k porušení čl. 20 odst. 4 a 5 nařízení Rady č. 1225/2009.