26.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/22


DECIZIA (UE) 2016/827 A COMISIEI

din 20 mai 2016

privind reînnoirea mandatului Grupului european pentru deontologie în domeniul științei și noilor tehnologii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană consacră valorile pe care se întemeiază Uniunea, iar articolul 6 conferă Cartei drepturilor fundamentale o valoare juridică echivalentă cu cea a tratatelor și prevede că drepturile fundamentale constituie principii generale ale dreptului Uniunii.

(2)

La 20 noiembrie 1991, Comisia Europeană a decis încorporarea deontologiei în procesul decizional privind politicile comunitare în materie de cercetare și dezvoltare tehnologică prin înființarea Grupului consultanților cu privire la implicațiile deontologice ale biotehnologiilor („GAEIB” – Group of Advisers on the Ethical Implications of Biotechnology).

(3)

La 16 decembrie 1997, Comisia a decis înlocuirea GAEIB cu Grupul european pentru deontologie în domeniul științei și noilor tehnologii („EGE” – European Group on Ethics in Science and New Technologies), extinzând mandatul grupului pentru a acoperi toate domeniile de aplicare ale științei și tehnologiei. Mandatul EGE a fost ulterior reînnoit, cel mai recent prin Decizia 2010/1/UE a Comisiei (1). În prezent, este oportun să se reînnoiască mandatul pentru o perioadă de cinci ani și ulterior să fie desemnați noii membri.

(4)

EGE este însărcinat să furnizeze orientări etice Comisiei Europene, fie la solicitarea Comisiei, fie din proprie inițiativă și de comun acord cu Comisia. Comisia poate atrage atenția EGE asupra unor chestiuni care, în opinia Parlamentului European și a Consiliului, sunt de importanță majoră din punct de vedere deontologic.

(5)

Ar trebui prevăzute norme privind dezvăluirea informațiilor de către membrii grupului.

(6)

Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(7)

Decizia 2010/1/UE ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Mandat

Mandatul Grupului european pentru deontologie în domeniul științei și noilor tehnologii, denumit în continuare „EGE”, se reînnoiește pentru o perioadă de cinci ani.

Articolul 2

Misiune

EGE are drept misiune să furnizeze Comisiei, atât la cererea acesteia, cât și la cererea președintelui său cu acordul serviciilor Comisiei, recomandări cu privire la problemele de natură deontologică legate de științe și de noile tehnologii, precum și cu privire la implicațiile mai largi, la nivelul societății, ale progreselor realizate în aceste domenii. Prin urmare, grupul are următoarele misiuni:

(a)

să identifice, să definească și să analizeze problemele de natură deontologică ridicate de evoluțiile înregistrate în știință și tehnologie;

(b)

să furnizeze orientări, sub formă de analize și recomandări, menite să promoveze o conduită etică în elaborarea de politici la nivelul UE, cu respectarea corespunzătoare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Articolul 3

Consultare

Comisia poate consulta grupul cu privire la orice problemă legată de misiunea definită la articolul 2. În acest context, Comisia poate atrage atenția grupului asupra unor chestiuni care, în opinia Parlamentului European și a Consiliului, sunt de importanță majoră din punct de vedere deontologic.

Articolul 4

Componență – Numirea membrilor

(1)   EGE este alcătuit din cel mult 15 membri. Membrii trebuie să aibă competențe în domeniul misiunii definite la articolul 2.

(2)   Membrii își desfășoară activitatea cu titlu personal. Ei consiliază Comisia în interesul public și independent de orice influență externă. Membrii informează în timp util Comisia cu privire la orice conflict de interese care le-ar putea submina independența.

(3)   După prezentarea candidaturilor ca răspuns la o invitație de exprimare a interesului de a deveni membru al EGE și după un proces de selecție supervizat de un comitet de identificare, în baza criteriilor stabilite la alineatele (4) și (6) din prezentul articol, membrii sunt numiți de către președintele Comisiei pe baza unei propuneri a comisarului european pentru cercetare, știință și inovare.

(4)   La propunerea componenței EGE, comitetul de identificare urmărește să asigure, în măsura posibilului, un nivel ridicat de competență și de pluralism, echilibrul geografic, precum și o reprezentare echilibrată a cunoștințelor de specialitate și a domeniilor de interes, ținând cont de misiunile specifice ale EGE, de tipul de expertiză necesară și de răspunsul la cererea de exprimare a interesului. EGE este independent, pluralist și multidisciplinar.

(5)   Fiecare membru EGE este numit pentru un mandat de doi ani și jumătate. La sfârșitul mandatului, acesta poate fi reînnoit. Calitatea de membru al EGE este limitată la cel mult trei mandate.

(6)   La selecția candidaților pentru statutul de membru al grupului, vor fi luați în considerare următorii factori și următoarele criterii:

(a)

Componența grupului trebuie să asigure furnizarea de consultanță independentă de cea mai înaltă calitate, combinând înțelepciune și capacitate de prognoză. Credibilitatea grupului se bazează pe echilibrul calităților femeilor și bărbaților din care acesta este alcătuit și care, împreună, trebuie să reflecte gama largă de perspective din întreaga Europă. Trebuie respectat în mod strict echilibrul de gen și se ține cont în mod corespunzător de echilibrul categoriilor de vârstă și de distribuția geografică.

(b)

Membrii grupului sunt experți recunoscuți pe plan internațional, care pot face dovada excelenței și experienței lor la nivel european și mondial.

(c)

Membrii trebuie să reflecte spectrul larg multidisciplinar al mandatului grupului, care include domenii precum filozofia și etica, științele naturale și sociale și dreptul. Cu toate acestea, ei nu trebuie să se considere reprezentanți ai unei discipline, viziuni asupra lumii sau direcții de cercetare specifice, ci trebuie să dispună de o viziune largă, care reflectă în mod colectiv înțelegerea evoluțiilor importante în curs sau viitoare, inclusiv perspective interdisciplinare, transdisciplinare și multidisciplinare, precum și necesitatea de consultanță în problemele de natură deontologică la nivel european.

(d)

Dincolo de reputația lor confirmată, membrii trebuie să dispună împreună de experiență în furnizarea de consultanță factorilor de decizie în probleme de natură deontologică, dobândită în numeroase state membre, precum și la nivel european și internațional.

(e)

Grupul trebuie să includă membri cu experiență în organisme precum consiliile și comitetele consultative, serviciile de consultanță guvernamentale, consiliile naționale de etică, universitățile și institutele de cercetare. Pentru grup, poate fi utilă prezența unor membri care au dobândit experiență în mai multe țări și a unor membri provenind din țări din afara Uniunii Europene.

(7)   Selecționarea membrilor EGE se va efectua pe baza unei cereri deschise de exprimare a interesului, în care sunt precizate modalitățile de prezentare a unei candidaturi complete. Comisia va publica cererea pe site-ul de internet Europa. Va fi, de asemenea, introdus un link către site-ul Europa pe pagina Registrului grupurilor de experți și al altor entități similare al Comisiei (denumit în continuare „Registrul grupurilor de experți”).

(8)   Se pot depune nominalizări, cu condiția ca persoana desemnată să respecte modalitățile pentru depunerea unei cereri complete.

(9)   Lista membrilor EGE se publică de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(10)   Candidații care corespund criteriilor de selecție, dar nu sunt numiți membri conform/în temeiul alineatului (2) din prezentul articol, sunt înscriși pe o listă de rezervă. Președintele Comisiei poate numi membri de pe lista de rezervă.

(11)   Atunci când un membru nu mai poate contribui în mod eficace la lucrările EGE, demisionează sau nu respectă condițiile prevăzute la articolul 339 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, președintele Comisiei poate numi un alt membru de pe lista de rezervă, pentru perioada restantă din mandatul membrului inițial.

Articolul 5

Modul de funcționare

(1)   Direcția Generală Cercetare și Inovare, acționând în strânsă cooperare cu președintele EGE, răspunde de coordonarea și organizarea activității EGE și a secretariatului acestuia.

(2)   Membrii EGE aleg din rândurile lor, cu majoritate simplă, un președinte și un vicepreședinte pe durata mandatului.

(3)   Membrii EGE, precum și experții invitați, trebuie să respecte obligațiile privind secretul profesional prevăzute în tratate și în normele de aplicare ale acestora, precum și normele de securitate ale Comisiei privind protecția informațiilor clasificate ale UE, prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 (3) și (UE, Euratom) 2015/444 (4) ale Comisiei. Dacă aceste obligații nu sunt respectate, Comisia poate lua toate măsurile care se impun.

(4)   Programul de lucru al EGE, inclusiv analizele din perspectivă deontologică sugerate de EGE din proprie inițiativă, necesită aprobarea Comisiei. Fiecare cerere de analiză din perspectivă deontologică trebuie să includă parametrii analizei solicitate. Comisia stabilește, în cazul în care solicită avizul EGE, o dată-limită până la care trebuie prezentat avizul respectiv.

(5)   Avizele EGE trebuie să includă un set de recomandări. Acestea se bazează pe o imagine de ansamblu a stadiului actual al științei și tehnologiei în cauză și pe o analiză aprofundată a aspectelor deontologice în discuție. Serviciile competente ale Comisiei trebuie să fie informate cu privire la recomandările elaborate de EGE.

(6)   EGE trebuie să își desfășoare activitatea în mod colegial, încercându-se obținerea consensului între membrii săi. EGE își adoptă propriul regulament de procedură pe baza regulamentului de procedură standard pentru grupurile de experți. Procedurile de lucru trebuie să vizeze asigurarea participării active a tuturor membrilor la activitățile grupului.

(7)   Reuniunile EGE trebuie, în mod normal, să aibă loc la sediile Comisiei în funcție de modalitățile și calendarul stabilite de Comisie. EGE ar trebui să se reunească de cel puțin șase ori într-o perioadă de 12 luni, totalizând aproximativ 12 zile lucrătoare pe an. Dacă este necesar, pot fi organizate reuniuni suplimentare, de comun acord cu reprezentantul Comisiei.

În scopul pregătirii analizelor EGE și în limita resurselor disponibile, reprezentantul Comisiei poate:

să invite experți și reprezentanți ai ONG-urilor sau ai organizațiilor reprezentative, dacă este cazul, în vederea unui schimb de opinii pe o bază ad hoc. Comisia poate, de asemenea, să coopteze experți externi care să participe la lucrările EGE pe o bază ad hoc și temporară, în cazul în care consideră acest lucru necesar pentru a acoperi spectrul larg de aspecte deontologice legate de progresele științei și ale noilor tehnologii;

să inițieze studii în vederea colectării tuturor informațiilor științifice și tehnice necesare;

să permită constituirea de grupuri de lucru însărcinate cu examinarea unor chestiuni specifice;

să stabilească legături mai strânse cu reprezentanți ai diverselor organisme axate pe probleme deontologice din statele membre și din țările terțe.

În plus, în vederea promovării dialogului și a creșterii transparenței, Comisia organizează o masă rotundă publică pentru fiecare aviz pe care îl elaborează EGE. EGE stabilește legături strânse cu departamentele Comisiei implicate în tematica asupra căreia lucrează grupul.

(8)   Grupul trebuie să depună toate eforturile pentru a ajunge la un consens. Cu toate acestea, atunci când un aviz nu este adoptat în unanimitate, acesta este însoțit de toate punctele de vedere divergente exprimate (în calitate de „opinie minoritară”), precum și de numele membrului (membrilor) care și-a(u) exprimat opinia divergentă. Avizul se transmite președintelui Comisiei sau unui reprezentant desemnat de către președinte. Fiecare aviz se publică și se transmite de îndată Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene după adoptarea sa.

(9)   În cazul în care circumstanțele operaționale necesită consilierea cu privire la un anumit subiect într-un timp mai scurt decât cel necesar procedurii de adoptare a unui aviz, pot fi formulate scurte declarații sau alte forme de analiză, urmate, dacă este necesar, de o analiză completă sub forma unui aviz, cu asigurarea respectării principiului transparenței la fel ca pentru orice alt aviz. Declarațiile vor fi publicate și puse la dispoziție pe site-ul web al EGE. Ca parte a programului său de lucru și de comun acord cu reprezentantul Comisiei, EGE poate actualiza un aviz în cazul în care consideră că acest lucru este necesar.

(10)   Discuțiile din cadrul EGE sunt confidențiale. Cu acordul reprezentantului Comisiei, EGE poate decide, cu majoritatea simplă a membrilor săi, să permită accesul publicului la deliberări.

(11)   Toate documentele relevante legate de activitățile EGE (de exemplu, ordini de zi, procese-verbale, avize și contribuții ale participanților) sunt puse la dispoziție, fie în Registrul grupurilor de experți, fie prin intermediul unui link de pe pagina registrului către un site internet dedicat. Se pot face derogări de la publicare dacă divulgarea unui document este de natură să submineze protecția unui interes public sau privat, astfel cum este definit la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(12)   Înainte de sfârșitul mandatului, EGE elaborează un raport de activitate sub responsabilitatea președintelui său. Raportul trebuie publicat și transmis în conformitate cu modalitățile stabilite la alineatul (11).

Articolul 6

Cheltuieli aferente reuniunilor

(1)   Participanții la activitățile EGE nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

(2)   Comisia rambursează diurnele și cheltuielile de călătorie pentru reuniunile EGE în conformitate cu dispozițiile în vigoare.

(3)   Cheltuielile respective sunt rambursate în limitele creditelor disponibile alocate în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Articolul 7

Dispoziții finale

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Decizia 2010/1/UE se abrogă.

Adoptată la Bruxelles, 20 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Decizia 2010/1/UE a Comisiei din 23 decembrie 2009 privind prelungirea mandatului Grupului european pentru deontologie în domeniul științei și noilor tehnologii (JO L 1, 5.1.2010, p. 8).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(3)  Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).

(4)  Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).