26.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 137/22


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/827

оd 20. svibnja 2016.

o produljenju mandata Europske skupine za etiku u znanosti i novim tehnologijama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

budući da:

(1)

Člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji postavljaju se vrijednosti na kojima se Unija temelji, a njegovim člankom 6. utvrđuje se da Povelja o temeljnim pravima ima istu pravnu snagu kao Ugovori te se utvrđuje da temeljna prava čine opća načela prava Unije.

(2)

Europska komisija odlučila je 20. studenoga 1991. uključiti etiku u postupak donošenja odluka u području politika istraživanja i tehnološkog razvoja Zajednice osnivanjem skupine savjetnika za etičke implikacije biotehnologije (GAEIB).

(3)

Komisija je 16. prosinca 1997. odlučila zamijeniti GAEIB Europskom skupinom za etiku u znanosti i novim tehnologijama (EGE) te proširiti nadležnost skupine na sva područja primjene znanosti i tehnologije. Mandat skupine EGE je nakon toga produljivan, posljednji put Odlukom Komisije 2010/1/EU (1). Sad je primjereno produljiti mandat na razdoblje od pet godina te nakon toga imenovati nove članove.

(4)

Zadaća je skupine EGE davati etičke smjernice Europskoj komisiji na njezin zahtjev ili na vlastitu inicijativu, a u skladu sa sporazumom s Komisijom. Komisija može usmjeriti pozornost skupine EGE na pitanja za koja Europski parlament i Vijeće smatraju da su od velike etičke važnosti.

(5)

Trebalo bi utvrditi pravila o objavljivanju informacija za članove skupine.

(6)

Osobne podatke trebalo bi obrađivati u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(7)

Odluku 2010/1/EU trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mandat

Mandat Europske skupine za etiku u znanosti i novim tehnologijama (dalje u tekstu: EGE) produljuje se za razdoblje od pet godina.

Članak 2.

Zadaća

Zadaća je EGE-a savjetovati Komisiju o etičkim pitanjima povezanima sa znanošću i novim tehnologijama te o širim društvenim posljedicama proizašlima iz napretka u tim područjima, na zahtjev Komisije ili na zahtjev predsjednika EGE-a uz suglasnost službi Komisije. Skupina stoga:

(a)

određuje, utvrđuje i proučava etička pitanja koja se otvaraju kretanjima u području znanosti i tehnologija;

(b)

daje smjernice, u obliku analiza i preporuka, usmjerene na promicanje etičkog političkog odlučivanja u EU-u, uz poštovanje Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Članak 3.

Savjetovanje

Komisija se može savjetovati sa skupinom o svim pitanjima iz njezine nadležnosti u skladu s člankom 2. U tom kontekstu Komisija može usmjeriti pozornost skupine EGE na pitanja za koja Europski parlament i Vijeće smatraju da su od velike etičke važnosti.

Članak 4.

Članstvo – imenovanje

1.   EGE se sastoji od najviše 15 članova. Članovi imaju stručno znanje povezano sa nadležnostima iz članka 2.

2.   Članovi obavljaju svoje dužnosti u svoje ime. Oni savjetuju Komisiju u javnom interesu i neovisno od svih vanjskih utjecaja. Članovi pravodobno obavješćuju Komisiju o bilo kakvom sukobu interesa koji bi mogao negativno utjecati na njihovu neovisnost.

3.   Članove imenuje predsjednik Komisije na temelju prijedloga povjerenika za istraživanje, znanost i inovacije, nakon dostavljanja njihovih kandidatura u skladu s pozivom na iskaz interesa za članstvo u EGE-u i postupka odabira pod nadzorom Identifikacijskog odbora na temelju mjerila iz stavaka 4. i 6. ovog članka.

4.   Pri predlaganju članova EGE-a Identifikacijski odbor nastoji u najvećoj mogućoj mjeri osigurati visoku razinu stručnosti i pluralizma, geografsku ravnotežu te uravnoteženu zastupljenost relevantnih područja stručnog znanja i interesa, uzimajući u obzir posebne zadaće EGE-a, stručno znanje koje je potrebno te odgovore na poziv na iskaz interesa. EGE je neovisno, pluralističko i multidisciplinarno tijelo.

5.   Svaki se član EGE-a imenuje na razdoblje od dvije i pol godine. Njegovo ili njezino imenovanje može se produljiti na kraju mandata. Članstvo u EGE-u traje najdulje tri mandatna razdoblja.

6.   Sljedeći se čimbenici i mjerila uzimaju u obzir pri odabiru kandidata za članstvo u skupini:

(a)

sastavom skupine mora se osigurati pružanje neovisnih savjeta najviše kvalitete u kojima se objedinjuju mudrost i sposobnost predviđanja. Vjerodostojnost skupine temelji se na ravnoteži kvaliteta među muškarcima i ženama koji je sačinjavaju i koji zajednički odražavaju širinu gledišta koja postoje diljem Europe. Mora se strogo poštovati ravnoteža spolova te uzimati u obzir i dobna ravnoteža i geografska zastupljenost;

(b)

članovi skupine moraju biti međunarodno priznati stručnjaci koji su pokazali svoju izvrsnost i iskustvo na europskoj i svjetskoj razini;

(c)

članovi moraju odražavati široko interdisciplinarno područje koje je u nadležnosti skupine, a koje obuhvaća filozofiju i etiku, prirodne i društvene znanosti te pravo. Međutim, oni ne smiju sebe smatrati predstavnicima određene znanstvene discipline, pogleda na svijet ili područja istraživanja nego moraju imati široke poglede u kojima se objedinjeno odražava razumijevanje trenutačnih i nadolazećih promjena, uključujući i unutardisciplinarna, međudisciplinarna i višedisciplinarna gledišta, te potreba za pružanjem etičkih savjeta na europskoj razini;

(d)

osim dokazanog ugleda, članovi kolektivno sa sobom moraju donijeti i svoje iskustvo u pružanju etičkih savjeta kreatorima politike prikupljeno u velikom broju država članica te na europskoj i svjetskoj razini;

(e)

skupina mora obuhvaćati članove s iskustvom članstva u tijelima kao što su savjetodavna vijeća i odbori, savjetnici vlada, članovi nacionalnih etičkih vijeća te sveučilišta i istraživačkih ustanova. Uključivanje članova koji su stekli iskustvo u više zemalja te članova koji dolaze izvan Europske unije moglo bi biti korisno za skupinu.

7.   Izbor članova EGE-a obavlja se na temelju javnog poziva na iskaz interesa u kojem se navodi kako se podnosi potpuna prijava. Komisija objavljuje taj poziv na internetskoj stranici Europa. Na tu internetsku stranicu postavit će se i poveznica na Registar stručnih skupina Komisije te na druga slična tijela (dalje u tekstu: registar stručnih skupina).

8.   Kandidatura se može podnijeti ako kandidat podnese potpunu prijavu u skladu s uputama.

9.   Komisija objavljuje popis članova EGE-a u Registru stručnih skupina Komisije.

10.   Prikladni kandidati koji nisu imenovani za članove u skladu sa stavkom 2. ovog članka stavljaju se na rezervnu listu. Predsjednik Komisije može imenovati članove s te rezervne liste.

11.   Ako član nije više u mogućnosti učinkovito pridonositi radu EGE-a ili ako podnese ostavku ili ne ispunjava uvjete iz članka 339. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, predsjednik Komisije može imenovati zamjenskog člana s rezervne liste na ostatak mandata prvotnog člana.

Članak 5.

Način rada

1.   Glavna uprava za istraživanje i inovacije, u bliskoj suradnji s predsjednikom EGE-a, odgovorna je za koordinaciju i organizaciju rada EGE-a te mu pruža usluge tajništva.

2.   Članovi EGE-a iz svojih redova većinom glasova izabiru predsjednika i potpredsjednika koji će vršiti funkcije za vrijeme trajanja njihova mandata.

3.   Članovi EGE-a i pozvani stručnjaci poštuju obvezu čuvanja profesionalne tajne, kako je propisana Ugovorima i povezanim provedbenim pravilima, te propise Komisije o sigurnosti povezane sa zaštitom povjerljivih podataka EU-a utvrđene odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (3) i (EU, Euratom) 2015/444 (4). U slučaju kršenja tih obveza Komisija može poduzeti odgovarajuće mjere.

4.   Komisija odobrava program rada EGE-a, uključujući i etičke analize koje EGE predlaže na vlastitu inicijativu. U svaki se zahtjev za etičku analizu uključuju parametri tražene analize. Kad traži savjet od EGE-a, Komisija određuje rok za davanje tog savjeta.

5.   U mišljenja EGE-a uključen je niz preporuka. One su utemeljene na pregledu dostignuća znanosti i tehnologija o kojima je riječ i temeljitoj analizi relevantnih etičkih pitanja. Relevantne službe Komisije obavješćuju se o preporukama koje je izradio EGE.

6.   EGE djeluje kolegijalno te u svojem radu nastoji postići konsenzus među svojim članovima. EGE donosi svoj poslovnik na temelju standardnog poslovnika za stručne skupine uz odobrenje predstavnika Komisije. Radnim se postupcima nastoji osigurati aktivna uloga svih članova skupine u njezinim aktivnostima.

7.   EGE se obično sastaje u sjedištu Komisije u skladu s načinima rada i kalendarom koje je utvrdila Komisija. EGE bi se trebao sastati najmanje šest puta u razdoblju od 12 mjeseci i raditi oko 12 radnih dana godišnje. Ako je potrebno, uz dogovor s predstavnikom Komisije mogu se organizirati dodatni sastanci.

Radi pripreme analiza EGE-a i u okviru raspoloživih resursa, predstavnik Komisije može:

pozvati stručnjake i predstavnike relevantnih nevladinih organizacija ili reprezentativne organizacije radi razmjene stajališta na ad hoc osnovi. Komisija može uključiti vanjske stručnjake u sudjelovanje u radu EGE-a na ad hoc i privremenoj osnovi ako smatra da je potrebno obuhvatiti široki spektar etičkih pitanja povezanih s napretkom u znanosti i novim tehnologijama,

pokrenuti studije radi prikupljanja svih potrebnih znanstvenih i tehničkih informacija,

omogućiti osnivanje radnih skupina za razmatranje određenih pitanja,

uspostaviti bliske veze s predstavnicima različitih etičkih tijela u državama članicama i trećim zemljama.

Osim toga, Komisija organizira javni okrugli stol radi promicanja dijaloga i transparentnosti za svako mišljenje koje EGE izradi. EGE mora uspostaviti bliske veze s odjelima Komisije koji se bave temom na kojoj skupina radi.

8.   Skupina mora nastojati postići konsenzus. Međutim, ako mišljenje nije doneseno jednoglasno, uz njega se prilaže i svako suprotno mišljenje (kao „mišljenje manjine”) i ime njegova autora. Mišljenje se šalje predsjedniku Komisije ili predstavniku kojeg je on odredio. Svako se mišljenje odmah nakon donošenja objavljuje i dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije.

9.   Ako je zbog operativnih okolnosti potrebno dati savjet u vezi s određenim pitanjem brže nego što bi to bilo moguće donošenjem mišljenja, mogu se izdati kratke izjave ili drugi oblici analiza, nakon kojih se izrađuje potpunija analiza u obliku mišljenja, istodobno osiguravajući poštovanje načela transparentnosti kao i za svako drugo mišljenje. Izjave se objavljuju i javno su dostupne na internetskoj stranici EGE-a. U okviru svojeg programa rada i u dogovoru s predstavnikom Komisije EGE može ažurirati svoja mišljenja ako smatra da je to potrebno.

10.   Rasprave EGE-a povjerljive su. U dogovoru s predstavnikom Komisije EGE može običnom većinom članova odlučiti da svoja vijećanja otvori za javnost.

11.   Svi relevantni dokumenti o radu EGE-a (kao što su dnevni redovi, zapisnici, mišljenja i podnesci sudionika) stavljaju se na raspolaganje javnosti u Registru stručnih skupina ili preko poveznice iz Registra na namjensku internetsku stranicu. Moguće su iznimke u pogledu objavljivanja ako bi se otkrivanjem dokumenta ugrozila zaštita javnog ili privatnog interesa u skladu člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

12.   Prije isteka mandata EGE mora izraditi izvješće o svojim aktivnostima, za što je odgovoran njegov predsjednik. Izvješće se objavljuje i dostavlja u skladu s odredbama iz stavka 11.

Članak 6.

Troškovi sastanaka

1.   Sudionici u aktivnostima EGE-a ne primaju naknade za svoje usluge.

2.   Komisija vrši naknadu putnih troškova i dnevnica sudionika u aktivnostima skupine u skladu s važećim propisima Komisije.

3.   Naknade tih troškova isplaćuju se u granicama raspoloživih odobrenih sredstava dodijeljenih u okviru godišnjeg postupka raspodjele sredstava.

Članak 7.

Završne odredbe

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije i stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Odluka 2010/1/EU stavlja se izvan snage.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Odluka Komisije 2010/1/EU od 23. prosinca 2009. o produljenu mandata Europske skupine za etiku u znanosti i novim tehnologijama (SL L 1, 5.1.2010., str. 8.).

(2)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 od 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

(4)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).