26.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 137/22


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2016/827,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2016,

luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän toimikauden jatkamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaan on kirjattu unionin perustana olevat arvot ja 6 artiklassa perusoikeuskirjalle taataan sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksille ja todetaan, että perusoikeudet ovat yleisinä periaatteina osa unionin oikeutta.

(2)

Euroopan komissio päätti 20 päivänä marraskuuta 1991 sisällyttää etiikan yhteisön tutkimuksen ja teknologian kehittämispolitiikkojen päätöksentekoprosessiin perustamalla bioteknologian eettisiä näkökohtia käsittelevän eurooppalaisen neuvonantajaryhmän (GAEIB).

(3)

Komissio päätti 16 päivänä joulukuuta 1997 korvata GAEIB:n luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevällä eurooppalaisella työryhmällä (EGE) ja laajentaa sen toimeksiannon kattamaan kaikki tieteen ja teknologian soveltamisalat. Työryhmän toimikautta on sittemmin jatkettu, viimeksi komission päätöksellä 2010/1/EU (1). Toimikautta on nyt aiheellista jatkaa viidellä vuodella ja nimittää työryhmään siksi uudet jäsenet.

(4)

Työryhmän tehtävänä on neuvoa Euroopan komissiota eettisissä kysymyksissä joko komission pyynnöstä tai työryhmän omasta aloitteesta komission suostumuksella. Komissio voi kiinnittää työryhmän huomion eettisiin kysymyksiin, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät huomattavan tärkeinä.

(5)

Ryhmän jäseniä varten olisi vahvistettava tietojen luovuttamista koskevat säännöt.

(6)

Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (2).

(7)

Päätös 2010/1/EY olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Toimikausi

Jatketaan luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän (EGE), jäljempänä ’työryhmä’, toimikautta viidellä vuodella.

2 artikla

Tehtävä

Työryhmän tehtävänä on neuvoa komissiota luonnontieteisiin ja uusiin teknologioihin liittyvissä eettisissä kysymyksissä sekä kyseisten alojen saavutusten laajemmista yhteiskunnallisista vaikutuksista joko komission pyynnöstä tai työryhmän puheenjohtajan pyynnöstä komission yksiköiden suostumuksella. Näin ollen työryhmä:

a)

muotoilee, määrittelee ja tarkastelee eettisiä kysymyksiä, joita tieteen ja teknologioiden kehitys herättää;

b)

antaa neuvoja sellaisten analyysien ja suositusten muodossa, joiden tavoitteena on edistää EU:n politiikanteon eettisyyttä Euroopan unionin perusoikeuskirja asianmukaisesti huomioon ottaen.

3 artikla

Kuuleminen

Komissio voi kuulla työryhmää mistä tahansa 2 artiklassa esitettyyn toimenkuvaan kuuluvasta kysymyksestä. Komissio voi työryhmää kuullessaan kiinnittää sen huomion kysymyksiin, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät eettisesti huomattavan tärkeinä.

4 artikla

Jäsenten nimittäminen

1.   Työryhmässä on enintään 15 jäsentä. Jäsenillä on 2 artiklassa esitetyn toimenkuvan mukainen toimivalta.

2.   Jäsenet toimivat yksityishenkilöinä. He neuvovat komissiota julkisen edun mukaisesti ja riippumattomasti. Jäsenten on ilmoitettava komissiolle hyvissä ajoin mahdollisista eturistiriidoista, jotka saattavat vaarantaa heidän riippumattomuutensa.

3.   Komission puheenjohtaja nimittää jäsenet tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaavan komissaarin ehdotuksesta, mitä edeltää ehdokkaaksi ilmoittautuminen työryhmän jäsenyydestä julkaistavassa kiinnostuksenilmaisupyynnössä ja valintalautakunnan alaisuudessa tapahtuva, tämän artiklan 4 ja 6 kohdassa esitettyjen kriteerien mukainen valintamenettely.

4.   Jäseniä työryhmään ehdottaessaan valintalautakunta pyrkii mahdollisuuksien rajoissa varmistamaan asiantuntemuksen ja moniarvoisuuden korkean tason, tasaisen maantieteellisen jakauman sekä asiaankuuluvan osaamisen ja kiinnostuksenkohteiden tasapainoisen edustuksen ottaen huomioon työryhmän erityistehtävät, vaaditun asiantuntemuksen ja kiinnostuksenilmaisupyyntöön saadut vastaukset. Työryhmän on oltava riippumaton, moniarvoinen ja monitieteinen.

5.   Työryhmän jäsenet nimitetään kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Nimitys voidaan uusia toimikauden päättyessä. Työryhmän jäsenyys on rajattu kolmeen toimikauteen.

6.   Työryhmän jäsenehdokkaita valittaessa otetaan huomioon seuraavat tekijät ja kriteerit:

a)

Työryhmän kokoonpanon on oltava sellainen, että se takaa riippumattoman ja mahdollisimman korkealaatuisen neuvonnan, jossa yhdistyvät viisaus ja harkinta. Työryhmän uskottavuus perustuu siihen kuuluvien naisten ja miesten ominaisuuksien tasapainoon, ja heidän on yhdessä edustettava eurooppalaisten näkökulmien moninaisuutta. Sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta pidetään tiukasti kiinni, ja ikäjakauman ja maantieteellisen jakauman tasaisuuteen kiinnitetään asianmukaista huomiota.

b)

Työryhmän jäsenten on oltava kansainvälisesti tunnustettuja asiantuntijoita, jotka ovat hankkineet huippuosaamista ja kokemusta Euroopan tasolla ja maailmanlaajuisesti.

c)

Jäsenten on heijastettava työryhmän toimeksiannon monialaisuutta, joka käsittää filosofian ja etiikan, luonnon- ja yhteiskuntatieteet sekä oikeustieteen. Jäsenten ei tule kuitenkaan nähdä itseään tietyn tieteenalan, maailmankatsomuksen tai tutkimusalan edustajina, vaan heillä on oltava laaja näkemys, joka kollektiivisesti heijastaa tärkeiden käynnissä olevien ja uusien kehityssuuntausten, myös tieteenalojen välisten, niiden rajat ylittävien ja monitieteisten näkökulmien, ymmärtämistä sekä eettisiä kysymyksiä koskevan neuvonnan tarvetta Euroopan tasolla.

d)

Tunnustetun asemansa lisäksi jäsenillä on oltava kollektiivista, eri jäsenvaltioista ja Euroopan tasolla ja kansainvälisesti hankittua kokemusta päätöksentekijöiden neuvomisesta eettisissä kysymyksissä.

e)

Työryhmässä on oltava jäseniä, joilla on kokemusta toimimisesta esimerkiksi neuvoa-antavissa neuvostoissa ja komiteoissa, kansallisissa eettisissä neuvostoissa, yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja hallituksen neuvonantajina. Työryhmälle voi olla hyötyä siitä, että siihen kuuluu jäseniä, joilla on kokemusta useammasta kuin yhdestä maasta, ja Euroopan unionin ulkopuolisia jäseniä.

7.   Työryhmän jäsenet valitaan avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella; pyynnössä esitetään yksityiskohtaiset hakuohjeet. Komissio julkaisee pyynnön Europa-sivustolla. Myös komission asiantuntijaryhmien ja muiden vastaavanlaisten elinten rekisteristä, jäljempänä ’asiantuntijaryhmärekisteri’, on linkki Europa-sivustolle.

8.   Toista henkilöä voi ehdottaa jäseneksi edellyttäen, että jäseneksi ehdotettava noudattaa yksityiskohtaisia hakuohjeita.

9.   Komissio julkistaa luettelon työryhmän jäsenistä asiantuntijaryhmärekisterissä.

10.   Soveltuvat jäsenehdokkaat, joita ei nimitetä tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, kirjataan varallaololuetteloon. Komission puheenjohtaja voi nimittää jäseniä varallaololuettelosta.

11.   Jos jäsen ei enää pysty osallistumaan täysipainoisesti työryhmän työskentelyyn tai eroaa tai ei täytä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklassa asetettuja edellytyksiä, komission puheenjohtaja voi nimittää hänen tilalleen uuden jäsenen varallaololuettelosta alkuperäisen jäsenen toimikauden loppuun asti.

5 artikla

Toiminta

1.   Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston pääjohtaja vastaa työryhmän työn koordinoinnista ja organisoinnista ja sen sihteeristöstä tiiviissä yhteistyössä työryhmän puheenjohtajan kanssa.

2.   Työryhmän jäsenet valitsevat keskuudestaan yksinkertaisella enemmistöllä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ajaksi.

3.   Työryhmän jäsenten ja kutsuttujen asiantuntijoiden on noudatettava perussopimuksissa ja niiden täytäntöönpanosäännöissä vahvistettuja salassapitovelvollisuuksia sekä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevia komission turvallisuussääntöjä, jotka on vahvistettu komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/443 (3) ja 2015/444 (4). Komissio voi toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet, jos kyseiset henkilöt eivät noudata näitä velvollisuuksia.

4.   Komissio hyväksyy työryhmän työohjelman ja työryhmän omasta aloitteestaan laatimat eettiset analyysit. Kuhunkin pyyntöön laatia eettinen analyysi on sisällyttävä analyysin parametrit. Komissio asettaa työryhmältä neuvoa pyytäessään määräajan, jossa neuvo on annettava.

5.   Työryhmän lausuntoihin on sisällyttävä suosituksia. Niiden on perustuttava asianomaisten tieteenalojen ja teknologioiden tasosta laadittuun katsaukseen ja perusteelliseen analyysiin käsiteltävänä olevista eettisistä kysymyksistä. Työryhmän suositukset annetaan tiedoksi komission asiaankuuluville yksiköille.

6.   Työryhmä toimii kollegiaalisesti ja yksimielisyyteen pyrkien. Työryhmä vahvistaa työjärjestyksensä asiantuntijaryhmien työjärjestysmallin pohjalta ja komission edustajan suostumuksella. Työskentelymenetelmillä pyritään varmistamaan, että kaikki jäsenet osallistuvat aktiivisesti työryhmän toimintaan.

7.   Työryhmän kokoukset pidetään yleensä komission tiloissa komission vahvistamien sääntöjen ja aikataulun mukaisesti. Työryhmän olisi kokoonnuttava vähintään kuusi kertaa 12 kuukauden aikana, mikä tarkoittaa noin 12:ta työpäivää vuodessa. Ylimääräisiä kokouksia voidaan järjestää tarvittaessa komission edustajan suostumuksella.

Työryhmän analyysien valmistelua varten komission edustaja voi käytettävissä olevien resurssien puitteissa:

kutsua asiantuntijoita ja asianomaisten kansalaisjärjestöjen tai etujärjestöjen edustajia vaihtamaan näkemyksiä tarpeen mukaan tapauskohtaisesti. Komissio voi myös pyytää ulkopuolisia asiantuntijoita osallistumaan työryhmän työhön tapauskohtaisesti ja tilapäisesti, jos sitä pidetään tarpeellisena tieteen ja uusien teknologioiden saavutuksiin liittyvien eettisten kysymysten laajan kirjon kattamiseksi;

käynnistää tutkimuksia saadakseen kaiken tarvittavan tiedettä ja teknologiaa koskevan tiedon;

sallia työryhmien perustamisen käsittelemään erityiskysymyksiä;

luoda tiiviit yhteydet eettisiin kysymyksiin erikoistuneiden elinten edustajiin jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa.

Lisäksi komissio järjestää jokaisesta työryhmän lausunnosta pyöreän pöydän julkisen keskustelun vuoropuhelun edistämiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi. Työryhmä luo tiiviit yhteydet niihin komission yksiköihin, joiden työ liittyy työryhmän käsittelemiin asioihin.

8.   Työryhmä pyrkii yksimielisyyteen. Jos yksimielisyyteen ei kuitenkaan päästä, lausuntoon on liitettävä eriävä näkemys (vähemmistöön jääneenä mielipiteenä) ja sitä kannattavan yhden tai useamman jäsenen nimi. Lausunto toimitetaan komission puheenjohtajalle tai hänen nimeämälleen edustajalle. Kaikki annetut lausunnot julkaistaan ja toimitetaan Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle viipymättä.

9.   Jos tietystä aiheesta on toiminnallisista syistä annettava neuvoja nopeammin kuin mitä lausunnon antaminen kestää, voidaan antaa lyhyt lausunto tai muunmuotoinen analyysi, jota täydennetään myöhemmin lausunnon muodossa annettavalla yksityiskohtaisemmalla analyysillä ja huolehditaan samalla avoimuudesta samoin kuin kaikkien muidenkin lausuntojen kohdalla. Lyhyet lausunnot julkaistaan, ja niihin voi tutustua työryhmän verkkosivuilla. Työryhmä voi osana työohjelmaansa ja komission edustajan suostumuksella päivittää lausuntoa, jos se katsoo sen tarpeelliseksi.

10.   Keskustelut työryhmässä ovat luottamuksellisia. Työryhmä voi jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä ja komission edustajan suostumuksella päättää tehdä asian käsittelystä julkista.

11.   Kaikkiin työryhmän toimintaan liittyviin asiakirjoihin (kuten kokousten asialistoihin ja pöytäkirjoihin, lausuntoihin ja osallistujien kannanottoihin) voi tutustua joko asiantuntijaryhmärekisterissä tai tarkoitusta varten perustetulla verkkosivustolla, johon on linkki rekisteristä. Julkaisuperiaatteesta voidaan poiketa silloin, kun asiakirjan luovuttamisen katsotaan vahingoittavan yleisen tai yksityisen edun suojaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (5) 4 artiklan määrittelyn mukaisesti.

12.   Työryhmän puheenjohtaja on vastuussa siitä, että työryhmän toiminnasta laaditaan kertomus ennen sen toimikauden loppua. Kertomus julkaistaan ja toimitetaan 11 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

6 artikla

Kokouskulut

1.   Työryhmän toimintaan osallistuvat henkilöt eivät saa palkkiota tehtäviensä hoitamisesta.

2.   Komissio korvaa työryhmän toimintaan osallistuvien matka- ja oleskelukulut voimassa olevien säännösten mukaisesti.

3.   Kulut korvataan vuosittaisessa määrärahojen kohdentamismenettelyssä käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.

7 artikla

Loppusäännökset

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kumotaan päätös 2010/1/EU.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Komission päätös, 2010/1/EU, annettu 23 päivänä joulukuuta 2009, luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän toimikauden jatkamisesta (EUVL L 1, 5.1.2010, s. 8).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

(4)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).