26.5.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/22


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2016/827

af 20. maj 2016

om fornyelse af mandatet for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union knæsætter de værdier, som Den Europæiske Union bygger på, og artikel 6 giver chartret om grundlæggende rettigheder samme juridiske værdi som traktaterne og fastslår, at grundlæggende rettigheder udgør generelle principper i EU-retten.

(2)

Den 20. november 1991 besluttede Europa-Kommissionen at indarbejde etik i beslutningsprocessen i forbindelse med Fællesskabets politik for forskning og teknologisk udvikling ved at nedsætte Gruppen af Rådgivere vedrørende de Etiske Følgevirkninger af Bioteknologi (Group of Advisers on the Ethical Implications of Biotechnology (GAEIB)).

(3)

Kommissionen besluttede den 16. december 1997 at erstatte GAEIB med Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi (European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)) og at udvide gruppens mandat til at dække alle anvendelsesområder af videnskab og teknologi. Mandatet er siden blevet fornyet, senest ved Kommissionens afgørelse 2010/1/EU (1). Mandatet bør nu fornyes for en femårig periode, og derefter bør de nye medlemmer udnævnes.

(4)

Gruppen har til opgave at yde etisk vejledning til Europa-Kommissionen, enten på dennes anmodning eller på eget initiativ og efter aftale med Kommissionen. Kommissionen kan henlede gruppens opmærksomhed på spørgsmål, som Europa-Parlamentet og Rådet anser for at være af stor etisk betydning.

(5)

Der bør fastsættes regler for gruppemedlemmernes videregivelse af oplysninger.

(6)

Personoplysninger bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (2).

(7)

Afgørelse 2010/1/EU bør ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Mandat

Mandatet for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi, i det følgende benævnt »gruppen«, fornyes for en periode på fem år.

Artikel 2

Opgaver

Gruppen har til opgave at rådgive Kommissionen om etiske spørgsmål vedrørende videnskab og ny teknologi og de videre samfundsmæssige konsekvenser af fremskridt på disse områder, enten på Kommissionens anmodning eller efter anmodning fra gruppens formand og efter aftale med Kommissionens tjenestegrene. Gruppen skal derfor:

a)

udpege, afgrænse og behandle etiske spørgsmål, som følger af udviklingen inden for videnskab og teknologi

b)

yde rådgivning i form af analyser og anbefalinger med det formål at fremme en etisk politikudformning i EU under behørig hensyntagen til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Artikel 3

Høring

Kommissionen kan høre gruppen om alle spørgsmål, der falder inden for opgaveområderne i artikel 2. I den forbindelse kan Kommissionen henlede gruppens opmærksomhed på spørgsmål, som Parlamentet og Rådet anser for at være af stor etisk betydning.

Artikel 4

Medlemmer og udnævnelse

1.   Gruppen kan have op til 15 medlemmer. Medlemmerne skal have kompetencer inden for de opgaveområder, der er omhandlet i artikel 2.

2.   De enkelte medlemmers mandat er personligt. Medlemmerne skal rådgive Kommissionen i offentlighedens interesse og uafhængigt af enhver påvirkning udefra. De underretter rettidigt Kommissionen om enhver interessekonflikt, der kunne skade deres uafhængighed.

3.   Efter indgivelse af ansøgninger som reaktion på en indkaldelse af tilkendegivelser af interesse i at blive medlem af gruppen og en udvælgelsesproces, der overvåges af et indstillingsudvalg og bygger på kriterierne i stk. 4 og 6 i denne artikel, udnævnes medlemmerne af formanden for Kommissionen på grundlag af et forslag fra kommissæren med ansvar for forskning, videnskab og innovation.

4.   I sit forslag til sammensætning af gruppen skal indstillingsudvalget tilstræbe så vidt muligt at sikre et højt niveau af ekspertise og pluralisme, geografisk balance samt en afbalanceret repræsentation af relevant knowhow og relevante interesseområder, idet der tages hensyn til gruppens særlige opgaver, den type ekspertviden, der er behov for, og de indkomne interessetilkendegivelser. Gruppen skal være et uafhængigt, pluralistisk og tværfagligt organ.

5.   Hvert medlem af gruppen udnævnes for en periode på toethalvt år. Ved periodens udløb kan medlemmets mandat fornyes. Medlemskab af gruppen er begrænset til højst tre perioder.

6.   Følgende faktorer og kriterier tages i betragtning ved udvælgelsen af kandidater til medlemskab af gruppen:

a)

Gruppens sammensætning skal sikre, at der kan ydes uafhængig rådgivning af højeste kvalitet, som kombinerer indsigt og fremsyn. Gruppens troværdighed skal sikres gennem ligevægt i kvalifikationerne blandt de mænd og kvinder, den er sammensat af, og disse skal tilsammen afspejle bredden af perspektiver i Europa. Der skal lægges nøje vægt på at sikre kønsbalance og tages behørigt hensyn til aldersbalance og geografisk fordeling.

b)

Gruppens medlemmer skal være internationalt anerkendte eksperter med dokumenteret ekspertise og erfaring på europæisk og globalt plan.

c)

Medlemmerne skal afspejle den brede tværfaglige rækkevidde af gruppens mandat, som omfatter filosofi og etik, natur- og samfundsvidenskab samt jura. De skal dog ikke opfatte sig selv som repræsentanter for et bestemt fag eller forskningsfelt eller en bestemt verdensanskuelse; de skal være præget af et bredt udsyn, som samlet afspejler en forståelse af vigtige nuværende og kommende udviklinger, herunder tvær- og flerfaglige perspektiver, og af behovet for etisk rådgivning på europæisk plan.

d)

Ud over deres solide ry skal medlemmerne tilsammen tilføre gruppen erfaring i at yde etisk rådgivning til politiske beslutningstagere — en erfaring, der er opnået i en bred vifte af medlemsstater og på europæisk og internationalt plan.

e)

Gruppen skal omfatte medlemmer med erfaring inden for organer såsom rådgivende råd og udvalg, regeringsrådgivere, nationale etiske råd, universiteter og forskningsinstitutter. Det kan være værdifuldt for gruppen at have medlemmer, der har erfaringer fra mere end ét land, og medlemmer fra lande uden for Den Europæiske Union.

7.   Medlemmerne af gruppen udvælges på grundlag af en åben indkaldelse af interessetilkendegivelser, der indeholder retningslinjer for indgivelse af en fuldstændig ansøgning. Kommissionen offentliggør indkaldelsen på Europa-webstedet. Der vil også være et link til Europa-webstedet fra registret over Kommissionens ekspertgrupper og andre lignende enheder (i det følgende benævnt »registret over ekspertgrupper«).

8.   Kandidater kan indstilles til medlemskab af gruppen, forudsat at de følger retningslinjerne for indgivelse af en fuldstændig ansøgning.

9.   Listen over medlemmerne af gruppen offentliggøres af Kommissionen i registret over ekspertgrupper.

10.   Egnede kandidater, som ikke udnævnes i medfør af stk. 2, placeres på en reserveliste. Formanden for Kommissionen kan udnævne medlemmer fra reservelisten.

11.   Hvis et medlem ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til gruppens arbejde eller træder tilbage eller ikke opfylder betingelserne i artikel 339 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, kan formanden for Kommissionen udnævne et andet medlem fra reservelisten for den resterende del af det oprindelige medlems mandatperiode.

Artikel 5

Gruppens virke

1.   Generaldirektoratet for Forskning og Innovation varetager i nært samarbejde med gruppens formand ansvaret for koordinering og tilrettelæggelse af gruppens arbejde og for sekretariatsfunktionen.

2.   Gruppen vælger blandt medlemmerne en formand og en næstformand for hele deres mandatperiode; afgørelsen træffes ved simpelt flertal.

3.   Gruppens medlemmer såvel som de indbudte eksperter og observatører er pålagt tavshedspligt som fastsat i traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne hertil samt i Kommissionens sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede informationer i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 (3) og afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 (4). Hvis de tilsidesætter disse forpligtelser, kan Kommissionen træffe alle relevante foranstaltninger.

4.   Gruppens arbejdsprogram, herunder etiske analyser, som gruppen på eget initiativ foreslår at udarbejde, skal godkendes af Kommissionen. Enhver anmodning om en etisk analyse skal indeholde parametrene for analysen. Når Kommissionen anmoder gruppen om rådgivning, fastsætter den en frist for udførelsen af den pågældende opgave.

5.   Gruppens udtalelser skal omfatte en række anbefalinger. De skal være baseret på en oversigt over de pågældende videnskabers og teknologiers aktuelle stade og en grundig analyse af de involverede etiske spørgsmål. De relevante tjenestegrene i Kommissionen underrettes om gruppens anbefalinger.

6.   Gruppen arbejder kollegialt og tilstræber konsensus blandt medlemmerne. Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af standardforretningsordenen for ekspertgrupper og efter aftale med Kommissionens repræsentant. Arbejdsgangen bør sikre, at alle medlemmer deltager aktivt i gruppens aktiviteter.

7.   Gruppens møder holdes normalt i Kommissionens lokaler på betingelser og efter en tidsplan, der er fastsat af Kommissionen. Gruppen bør mødes mindst seks gange i løbet af en tolvmåneders periode, svarende til ca. tolv arbejdsdage pr. år. Der kan holdes yderligere møder, når det er nødvendigt, efter aftale med Kommissionens repræsentant.

Med henblik på udarbejdelsen af gruppens analyser og inden for rammerne af de disponible ressourcer kan Kommissionens repræsentant:

invitere eksperter og repræsentanter for relevante ngo'er eller repræsentative organisationer på ad hoc-basis, hvis det er relevant for en udveksling af synspunkter. Kommissionen kan også gøre brug af eksterne eksperter til at deltage i gruppens arbejde på ad hoc-basis og midlertidig basis, hvis det anses for nødvendigt for at dække hele spektret af etiske spørgsmål i forbindelse med fremskridt inden for videnskab og ny teknologi.

iværksætte undersøgelser med henblik på at indsamle nødvendig videnskabelig og teknisk information

give mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper til at behandle specifikke spørgsmål

knytte tætte forbindelser med repræsentanter for de forskellige etiske organer i medlemsstaterne og i tredjelande.

Desuden skal Kommissionen arrangere en offentlig rundbordsdrøftelse for hver udtalelse, som gruppen afgiver, med henblik på at fremme dialogen og skabe øget åbenhed omkring udtalelserne. Gruppen skal knytte tætte forbindelser til de tjenestegrene i Kommissionen, der er berørt af de spørgsmål, den behandler.

8.   Gruppen bestræber sig på at opnå konsensus. Hvis en udtalelse imidlertid ikke vedtages med enstemmighed, skal den indeholde alle mindretalssynspunkter (som »en mindretalsudtalelse«) sammen med navnet eller navnene på det eller de medlemmer, der er i mindretal. Udtalelsen sendes til formanden for Kommissionen eller en repræsentant udpeget af formanden. Hver udtalelse offentliggøres og fremsendes straks efter vedtagelsen til Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

9.   Hvis omstændighederne kræver, at der ydes rådgivning om et givet emne hurtigere end vedtagelsen af en udtalelse tillader det, kan gruppen fremsætte korte erklæringer eller andre former for analyse, der om nødvendigt følges op af en mere fuldstændig analyse i form af en udtalelse; i givet fald sikres der den samme åbenhed som i forbindelse med enhver anden udtalelse. Erklæringerne vil blive offentliggjort og stillet til rådighed på gruppens websted. Som led i sit arbejdsprogram kan gruppen efter aftale med Kommissionens repræsentant ajourføre en udtalelse, hvis den finder det nødvendigt.

10.   Drøftelserne i gruppen er fortrolige. Gruppen kan efter aftale med Kommissionens repræsentant og ved simpelt flertal blandt sine medlemmer beslutte at give offentligheden adgang til sine drøftelser.

11.   Alle relevante dokumenter i forbindelse med gruppens aktiviteter (f.eks. dagsordener, referater, udtalelser og deltagernes indlæg) offentliggøres enten i registret over ekspertgrupper eller via et link fra registret til et særligt websted. Offentliggørelsen kan dog undlades i tilfælde, hvor et dokuments udbredelse ville være til skade for beskyttelsen af en offentlig eller privat interesse, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (5).

12.   Der udarbejdes under formandens ansvar en rapport om gruppens virksomhed inden udløbet af dens mandatperiode. Rapporten offentliggøres og fremsendes efter bestemmelserne i stk. 11.

Artikel 6

Mødeudgifter

1.   Der ydes ikke vederlag for det arbejde, der udføres af deltagerne i forbindelse med gruppens aktiviteter.

2.   Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med gruppens møder refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

3.   Disse udgifter refunderes inden for rammerne af de disponible midler, der afsættes til formålet som led i den årlige procedure for tildeling af ressourcer.

Artikel 7

Afsluttende bestemmelser

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft dagen efter offentliggørelsen. Afgørelse 2010/1/EU ophæves.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Kommissionens afgørelse 2010/1/EU af 23. december 2009 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi (EUT L 1 af 5.1.2010, s. 8).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(3)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

(4)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).