2001L0056 — SK — 01.11.2014 — 005.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA 2001/56/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 27. septembra 2001

o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS a ruší smernica Rady 78/548/EHS

(Ú. v. ES L 292, 9.11.2001, p.21)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009

L 200

1

31.7.2009