26.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 4.11.2014 – SC Total Waste Recycling SRL v. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Asia C-487/14)

(2015/C 026/11)

Oikeudenkäyntikieli:

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SC Total Waste Recycling SRL

Vastapuoli: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen N:o 1013/2006 (1) 2 artiklan 35 kohdan d alakohdassa tarkoitettu jätteiden siirto, joka on toteutettu ”tavalla, jota ei ole olennaisilta osiltaan eritelty ilmoitus- tai siirtoasiakirjoissa” ymmärrettävä asetuksen liitteessä IA ja liitteessä IB tarkoitetuksi siirroksi (maanteitse, rautateitse, meritse, lentoteitse, sisävesitse)?

2)

Jos hyväksytyn jätteiden siirron joitakin yksityiskohtia ja/tai ehtoja muutetaan olennaisesti asetuksen N:o 1013/2006 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja jos tämän ilmoittaminen viranomaiselle laiminlyödään, onko kyseessä asetuksen N:o 1013/2006 2 artiklan 35 kohdan d alakohdassa tarkoitettu jätteiden siirto ”tavalla, jota ei ole olennaisilta osiltaan eritelty ilmoitus- tai siirtoasiakirjoissa”, joka on katsottava tämän vuoksi laittomaksi jätteiden siirroksi?

3)

Onko hyväksytyn jätteiden siirron yksityiskohtiin ja/tai ehtoihin asetuksen N:o 1013/2006 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi olennaiseksi muutokseksi katsottava se, että jätteet saapuvat ilmoitettuun kauttakulkumaahan muun kuin luvassa ja ilmoitusasiakirjassa mainitun rajanylityspaikan kautta?

4)

Jos laittomaksi jätteiden siirroksi on katsottava se, että jätteet kuljetetaan ilmoitettuun kauttakulkumaahan muun kuin luvassa ja ilmoitusasiakirjassa mainitun rajanylityspaikan kautta, voidaanko oikeasuhteisena pitää tästä määrättyä sakkoa, joka vastaa suuruudeltaan sakkoa, joka määrätään henkilölle, joka on laiminlyönyt sekä luvan hankkimisvelvollisuuden että ennakollisen kirjallisen ilmoittamisvelvollisuuden?


(1)  Jätteiden siirrosta 14.6.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006 (EUVL L 190, s. 1).