Subject of the case
Izrek

Subject of the case

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Curtea de Apel Constanţa – Razlaga členov 17(1), 20 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Razlaga člena 15(3) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin – Dopustnost nacionalne zakonodaje, ki določa znižanje plač več skupinam javnih uslužbencev – Kršitev lastninske pravice in načel enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije

Izrek

Izrek

Sodišče Evropske unije očitno ni pristojno za obravnavanje predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Constanţa (Romunija) z odločbo z dne 8. februarja 2012.