Subject of the case
Диспозитив

Subject of the case

Предмет

Преюдициално запитване — Curtea de Apel Constanţa — Тълкуване на член 17, параграф 1 и членове 20 и 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Тълкуване на член 15, точка 3 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи — Допустимост на национална правна уредба, с която се намаляват заплатите на редица категории държавни служители — Нарушение на правото на собственост и на принципите на равно третиране и недопускане на дискриминация

Диспозитив

Диспозитив

Произнасянето по преюдициалното запитване, отправено от Curtea de Apel Constanţa (Румъния) с акт от 8 февруари 2012 г., очевидно не е от компетентността на Съда на Европейския съюз.