11.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 136/16


Streda 19. januára 2011
Dobrovoľné dohody o partnerstve v rámci režimu FLEGT

P7_TA(2011)0008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2011 o dobrovoľných dohodách o partnerstve o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)

2012/C 136 E/03

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10028/2010) (Konžská republika) a návrh rozhodnutia Rady (12796/2010) (Kamerun),

so zreteľom na návrh dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Konžskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT) (07636/2010),

so zreteľom na návrh dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Kamerunskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT) (13187/2010),

so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 3 prvý pododsek, článkom 207 ods. 4 prvý pododsek, článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) bod (v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0170/2010 a C7-0339/2010),

so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach domorodého obyvateľstva (prijatú rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 61/295 13. septembra 2007),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (1),

so zreteľom na dohodu z Kankúnu,

so zreteľom na svoju pozíciu z 19. januára 2011 o návrhu pozície Rady o uzavretí Dobrovoľných dohôd o partnerstve o FLEGT s Konžskou republikou (2) a s Kamerunskou republikou (3),

so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.

víta dobrovoľné dohody o partnerstve s Kamerunskou republikou a Konžskou republikou; domnieva sa, že usmernenia pre osvedčené postupy by sa mohli vyvodiť z rokovaní o týchto dohodách, a stanovil by sa tak príklad pre ďalšie prebiehajúce rokovania o týchto dohodách s krajinami produkujúcimi drevo;

2.

zdôrazňuje spoločnú zodpovednosť EÚ a krajín dodávajúcich výrobky z tropického dreva na trh EÚ za odstránenie nezákonnej ťažby a za súvisiaci obchod a posilnené úsilie o ochranu a trvalo udržateľné využívanie lesných zdrojov na celom svete;

3.

v tejto súvislosti víta záväzky zainteresovaných strán, pokiaľ ide o zlepšenie správy lesov a reformu platných právnych predpisov v prípade potreby tak, aby sa zabezpečilo, že činnosti v lesnom hospodárstve budú transparentné, budú dodržiavať práva domorodého obyvateľstva a nebudú prispievať k nepriaznivým vplyvom na životné prostredie; víta tiež záväzok EÚ poskytnúť podporu budovaniu kapacít vrátane, a najmä, vytvárania systémov overovania sledovateľnosti a zákonnosti pre drevo a výrobky z dreva v krajinách produkujúcich drevo;

Biodiverzita lesov, klíma a trvalo udržateľný ľudský rozvoj

4.

pripomína, že dobrovoľné dohody o partnerstve sú motivované snahou spoločne zastaviť obchodovanie s nezákonne ťaženým drevom a s výrobkami z tohto dreva a prispieť v celosvetovom meradle k zastaveniu odlesňovania a zhoršovania stavu lesov a s tým súvisiacich emisií CO2, ako aj straty biodiverzity a zároveň podporiť trvalo udržateľný hospodársky rast, trvalo udržateľný ľudský rozvoj, trvalo udržateľné zdroje potravy a úctu k domorodým a miestnym obyvateľom;

5.

pripomína, že rozšírenie intenzívneho využívania tropických pralesov a iných lesov s vysokým stupňom biodiverzity a hodnotami zásob uhlíka je neudržateľné a môže viesť k ďalšiemu odlesňovaniu a zhoršovaniu kvality lesa a prispieť k zničeniu životného prostredia na celom svete; berie na vedomie vnútorné pnutie v rámci dobrovoľných dohôd o partnerstve v tom, že podporou obchodu s výrobkami z dreva s rozsiahlymi oblasťami s pôvodným lesom by EÚ mohla ohroziť svoje ciele v boji proti zmene klímy, podporu ochrany a trvalo udržateľného využívania biodiverzity, znižovanie chudoby a zastavenie odlesňovania na celom svete; preto vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že politiky EÚ budú súdržné a že kroky podporované v rámci dobrovoľných dohôd o partnerstve účinne prispejú k medzinárodným záväzkom všetkých strán týchto dohôd; nalieha na Komisiu a Radu, aby uviedli podrobnosti o tom, aké dodatočné iniciatívy k dobrovoľným dohodám o partnerstve na boj proti odlesňovaniu a zhoršovaniu kvality pôvodných lesov a podporu ich ochrany predpokladajú;

6.

pripomína, že zatiaľ čo lesy sú zvrchovaným majetkom krajiny, v ktorej sa nachádzajú, lesné prostredie je spoločným dedičstvom ľudstva a musí sa chrániť, zachovávať a v prípade potreby obnovovať s konečným cieľom zachovania biodiverzity a funkcií ekosystémov na celom svete, ochrany klimatického systému a zaručenia práv domorodého obyvateľstva a komunít závislých od lesov; preto vyzýva partnerské vlády v Afrických a tretích krajinách, aby vypracovali plány riadenia využívania pôdy a zdrojov, ktorými sa dosiahnu tieto ciele, a aby určili kde a koľko podpory bude potrebnej od zahraničných partnerov a medzinárodných organizácií na dosiahnutie pokroku v dosahovaní týchto cieľov;

7.

vyzýva Komisiu, na základe týchto skutočností, aby sa v plnej miere sústredila na zabezpečenie toho, že dobrovoľné dohody o partnerstve nepodporia rozšírenie priemyselnej ťažby v nedotknutých lesných porastoch, a aby spolupracovala s vládami Kamerunskej republiky a Konžskej republiky a všetkými vládami, ktoré tieto dohody podpíšu v budúcnosti, v monitorovaní priamych aj nepriamych negatívnych účinkov komerčnej ťažby na voľne žijúce zvieratá a prijímaní krokov na ich odstránenie;

Priebeh rokovaní

8.

víta dobrovoľný, transparentný, účastnícky prístup orientovaný na konsenzus, prostredníctvom ktorého sa dohody dosiahli; odporúča, aby sa tento prístup stal normou pre rokovania o dobrovoľných dohodách o partnerstve s ďalšími partnerskými krajinami produkujúcimi drevo;

9.

zdôrazňuje dôležitú úlohu nezávislých vnútroštátnych občianskych organizácií a nezávislých vonkajších pozorovateľov v monitorovaní riadneho plnenia týchto dohôd všetkými zainteresovanými stranami, a to aj prostredníctvom účasti vnútroštátnych zainteresovaných strán v spoločných výboroch, ktoré sa majú zriadiť na účely dohľadu nad procesom plnenia; zdôrazňuje, že miestne občianske organizácie musia byť oprávnené vykonávať nezávislý monitoring vynútiteľnosti práva, ako aj vykonávania reforiem správy a riadenia v lesnom hospodárstve;

10.

žiada Komisiu, aby vytvorila mechanizmus, ktorým sa zabezpečí, že dobrovoľné dohody o partnerstve sa budú účinne a včas presadzovať v rôznych etapách realizačnej fázy, a zaručí najmä posilnenie kapacít miestnych zainteresovaných strán a priamu účasť miestnych komunít a domorodého obyvateľstva počas realizačnej fázy, aby sa zaistilo širšie prijatie reforiem, ktoré sa budú vykonávať popri dobrovoľných dohodách o partnerstve, ako aj úplné overovanie dovozu do EÚ;

Licencie FLEGT a právne rámce

11.

pripomína, že preskúmanie legislatívneho a regulačného rámca upravujúceho odvetvie lesného hospodárstva je potrebné na to, aby sa dospelo k dobrovoľným dohodám o partnerstve, ktoré sú v súlade s cieľmi akčného plánu FLEGT, a aby sa zabezpečilo, že plnenie týchto dohôd prispeje k plneniu sociálnych dohovorov a medzinárodných dohôd, ktorých účastníkmi sú strany týchto dohôd;

12.

pripomína, že cieľom dobrovoľných dohôd o partnerstve je tiež zlepšenie sociálnej spravodlivosti a dodržiavanie práv miestnych a domorodých komunít, a teda začlenenie zásad transparentnosti a účasti za rovnakých podmienok;

13.

pripomína, že tieto legislatívne zlepšenia sa musia dosiahnuť pred vydaním licencií FLEGT;

Vykonávanie a práva miestneho obyvateľstva

14.

žiada Komisiu, aby do šiestich mesiacov od nadobudnutia platnosti akejkoľvek dobrovoľnej dohody o partnerstve predložila správu o opatreniach prijatých s cieľom zabezpečiť pokračovanie dialógu medzi zainteresovanými stranami a občianskou spoločnosťou vrátane miestneho a domorodého obyvateľstva a jeho udržiavanie počas implementačnej fázy; zastáva názor, že táto správa by mala obsahovať hodnotenie vplyvov a skutočných prínosov obsahu dobrovoľných dohôd o partnerstve na medzinárodné záväzky EÚ a záväzky signatárskych krajín, pokiaľ ide o životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj vrátane ochrany a trvalo udržateľného riadenia zdrojov biodiverzity;

15.

žiada obe strany dobrovoľných dohôd o partnerstve, aby zabezpečili, že občianska spoločnosť, miestne a domorodé obyvateľstvo budú môcť slobodne a s dôverou prispievať k plneniu a presadzovaniu týchto dohôd; domnieva sa, že spoločný výbor na vykonávanie dohody by mal udeliť organizáciám občianskej spoločnosti a miestneho a domorodého obyvateľstva právo podávať sťažnosti a v prípade ich neúspechu právo odvolať sa;

16.

žiada Komisiu, aby sa uistila, že dobre rozumie situácii v oblasti ľudských práv v ktorejkoľvek potenciálnej partnerskej krajine, ktorá chce uzavrieť dobrovoľnú dohodu o partnerstve, a odporúča jej, aby neprijímala záväzky so žiadnou krajinou, v ktorej neexistuje právny rámec na ochranu základných ľudských a sociálnych práv; opäť potvrdzuje potrebu otvoreného dialógu, slobody prejavu vrátane slobody náboženstva a slobody tlače v každej krajine, ktorej sa dobrovoľné dohody o partnerstve týkajú, aby boli vypočuté všetky možné sťažnosti;

17.

žiada komisiu, aby pravidelne vypracúvala a Európskemu parlamentu predkladala správy o pokroku vo vykonávaní rôznych ustanovení všetkých súčasných a budúcich dobrovoľných dohôd o partnerstve;

18.

očakáva, že v najbližších rokoch sa uzavrú ďalšie dobrovoľné dohody o partnerstve, čo si vyžiada špecifické a dodatočné financovanie na rozvoj technických a ľudských zdrojov; žiada Komisiu a členské štáty EÚ, aby špecifikovali, ktoré fondy sa použijú na podporu rokovaní o týchto dohodách a ich vykonávania;

Úloha Európskeho parlamentu

19.

vyzýva Komisiu, aby informovala Európsky parlament o pokroku v rokovaniach a vykonávaní súčasných a budúcich dobrovoľných dohôd o partnerstve a aby ho včas informovala o práci spoločného výboru na vykonávanie dohody, misii a správach o audite nezávislého audítora dohody, správach posudzujúcich vykonávanie dohody vrátane štúdií o sociálnom, hospodárskom a environmentálnom vplyve týchto dohôd a poskytla mu zoznam spoločností, ktorým boli udelené koncesie;

*

* *

20.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a vláde každej krajiny, ktorej sa dobrovoľná dohoda o partnerstve týka.


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23.

(2)  Prijaté texty, P7_TA(2011)0010.

(3)  Prijaté texty, P7_TA(2011)0009.