11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 136/16


Сряда, 19 януари 2011 г.
Споразумения за доброволно партньорство (FLEGT)

P7_TA(2011)0008

Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2011 г. относно споразуменията за доброволно партньорство в рамките на FLEGT

2012/C 136 E/03

Европейският парламент,

като взе предвид проекта на решение на Съвета (10028/2010) (Република Конго) и предложението за решение на Съвета (12796/2010) (Камерун),

като взе предвид проекта на споразумение за доброволно сътрудничество между Европейския съюз и Република Конго относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървесни изделия, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) (07636/2010),

като взе предвид проекта за споразумение за доброволно сътрудничество между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) (13187/2010),

като взе предвид искането за съгласие, представено то Съвета в съответствие с член 207, параграф 3, алинея първа, член 207, параграф 4, алинея първа, член 218, параграф 6, алинея втора, буква а), подточка v) и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0170/2010 и C7-0339/2010),

като взе предвид декларацията на Организацията на обединените нации за правата на коренното население (приета от с Резолюция 61/295 на Общото събрание на ООН на 13 септември 2007 г.),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (1),

като взе предвид Споразумението от Канкун,

като взе предвид своите решения от 19 януари 2011 г. относно проектите на решения на Съвета относно сключването на споразумения за доброволно партньорство относно прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT), с Република Конго (2) и с Република Камерун (3),

като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

1.

Приветства сключването на споразумения за доброволно сътрудничество (СДС) с Камерун и Република Конго; изразява убеждението си, че от преговорите за сключване на тези споразумения могат да бъдат изведени насоки за добри практики, които да представляват образец за други текущи преговори за сключване на СДС със страни производителки на дървен материал;

2.

Подчертава споделената отговорност на ЕС и на държавите, доставящи изделия от дървен материал от тропически дървесни видове на пазара на ЕС, за изкореняване на незаконната сеч и за свързаните с това търговия и усилия за укрепване на съхраняването и устойчивото използване на горските ресурси в глобален мащаб;

3.

Във връзка с това приветства ангажиментите на участниците в подобряването на управлението на горите и реформата на действащото законодателство, където това е необходимо, за да се гарантира, че дейностите в сектора на горското стопанство са прозрачни, извършват се при зачитане на правата на коренното население и не допринасят за неблагоприятно въздействие върху околната среда; приветства също така ангажимента на ЕС да предостави подкрепа за изграждане на капацитета, включително и по-специално за създаването в страните производителки на дървен материал на системи за проследяемост и проверка на законността на дървения материал и изделията от дървен материал;

Горско биоразнообразие, климат и устойчиво човешко развитие

4.

Припомня, че СДС са мотивирани от идеята за съвместни действия за прекратяване на търговията с незаконно добит дървен материал и изделия, произведени от такъв дървен материал, и за принос към усилията за спиране на обезлесяването и влошаването на състоянието на горите, свързаните с това въглеродни емисии и загуба на биоразнообразие в глобален мащаб, при същевременно насърчаване на устойчивия икономически растеж, устойчивото човешко развитие, устойчивите хранителни източници и зачитането на коренното и местното население;

5.

Припомня, че разширяването на широкомащабната експлоатация на тропическите гори и други гори с висока стойност за биоразнообразието и въглеродните запаси е неустойчиво и може да доведе до по-нататъшно обезлесяване и влошаване на състоянието на горите, като допринася за разрушаването на околната среда в глобален мащаб; отбелязва присъщото напрежение в СДС, предизвикано от това, че насърчавайки търговията с изделия от дървен материал от страни с обширни области с естествени гори, ЕС може да подкопае своите цели за борба с изменението на климата, подкрепа за съхранението и устойчивото използване на биоразнообразието, намаляване на бедността и спиране на обезлесяването в световен мащаб; поради това призовава Комисията да гарантира съгласуваността на политиката на ЕС и ефективния принос на действията, подкрепени от СДС, към международните ангажименти на всички страни по СДС; настоятелно призовава Комисията и Съвета да уточнят какви допълнителни инициативи към СДС се предвиждат за борба с обезлесяването и влошаването на състоянието на горите и за насърчаване на тяхното опазване;

6.

Припомня, че макар горите да са суверенно владение на държавата, в която са разположени, горската околна среда е общо наследство на човечеството и трябва да бъде опазвана, съхранявана и където това е практически възможно, възстановявана с крайната цел да се поддържат глобалното биоразнообразие и функциите на екосистемата, да се опазва климатичната система и да се защитават правата на коренното население и общностите, зависими от горите; във връзка с това приканва партньорските правителства в Африка и трети страни да разработят планове за управление на земеползването и ресурсите, с които да бъдат постигнати тези цели, и да установят къде и каква подкрепа ще бъде необходима на чуждестранните партньори и международните организации за постигане на напредък по тези цели;

7.

Призовава Комисията, в контекста на посоченото, да обърне възможно най-голямо внимание на гарантирането на това, СДС да не насърчават разширяването на промишлените дейности по дърводобив в незасегнати горски райони и да сътрудничат с правителствата на Република Камерун и Република Конго и с всички правителства, които ще подпишат СДС в бъдеще, с цел наблюдение и предприемане на стъпки за премахване на отрицателните последствия върху дивата природа, директни и индиректни, от търговския дърводобив;

Процес на водене на преговори

8.

Приветства доброволния, прозрачен, основаващ се на участието и ориентиран към консенсус подход, чрез който да бъдат постигнати споразуменията; препоръчва този подход да се превърне в норма за преговорите за сключване на СДС с други партньорски страни производителки на дървесина;

9.

Подчертава съществената роля на независимите национални организации на гражданското общество и на независимите външни наблюдатели за мониторинга на изпълнението на споразуменията от всички участващи страни, включително чрез ангажимент за участие на заинтересованите лица на национално равнище в съвместните комитети, които следва да бъдат създадени за наблюдение на процеса на изпълнение; подчертава, че местните организации на гражданското общество трябва да получат правомощия за извършване на независимо наблюдение на правоприлагането, както и на изпълнението на правителствените реформи в сектора на горското стопанство;

10.

Призовава Комисията да създаде механизъм, с който да се гарантира ефективното и навременно изпълнение на СДС на различните етапи на изпълнение, който да гарантира по-специално засилването на капацитета на местните заинтересовани лица и прякото участие на местните общности и коренното население в етапа на изпълнение, с цел да се гарантира широко приемане на реформите, които ще бъдат изпълнени успоредно със СДС, както и пълна проверка на вноса в ЕС;

Разрешителни за FLEGT и правна рамка

11.

Припомня, че е необходимо преразглеждане на законодателната и регулаторната рамка, управляващи сектора на горското стопанство, с цел да бъдат постигнати СДС, които съответстват на целите на плана за действие FLEGT, и да се гарантира, че изпълнението на СДС допринася за конвенциите в областта на околната среда и социалните въпроси и международните споразумения, които се спазват от страните по СДС;

12.

Припомня, че СДС имат също така за цел подобряването на социалната справедливост и зачитането на правата на местното и коренното население, включвайки по този начин принципите на прозрачност и участие при равни условия;

13.

Припомня, че тези законодателни подобрения следва да бъдат извършени, преди да бъдат издадени разрешителните за FLEGT;

Изпълнение и права на местното население

14.

Призовава Комисията да представи в срок от шест месеца след влизането в сила на всяко СДС доклад за мерките, предприети, за да се гарантира, че диалогът между заинтересованите лица и гражданското общество, включително местното и коренното население, продължава и се поддържа по време на етапа на изпълнение; счита, че този доклад следва да включва оценка на последствията и действителния принос на съдържанието на СДС, що се отнася до международните ангажименти на ЕС и на страните, сключили такова споразумение, по отношение на околната среда и устойчивото развитие, включително съхранението и устойчивото управление на ресурсите на биоразнообразие;

15.

Призовава и двете страни по СДС да гарантират, че гражданското общество, местното население и коренното население ще могат да допринасят свободно и уверено за изпълнението и прилагането на СДС; счита, че Съвместният комитет за прилагане на споразумението следва да предоставя на организациите на гражданското общество, местното и коренното население право на обжалване и апелация в случай на неуспех;

16.

Изисква от Комисията да гарантира доброто си разбиране на съществуващата ситуация на правата на човека във всяка потенциална страна партньор по СДС и препоръчва Комисията да не се ангажира със страни, в които не съществува правна рамка, защищаваща правата на човека и социалните права; потвърждава необходимостта от открит диалог, свобода на словото – включително свобода на вероизпроведанието – и свобода на печата във всяка страна, включена в СДС, така че да бъде чута всяка потенциална жалба;

17.

Призовава Комисията редовно да изготвя и да представя на Парламента доклад за напредъка на изпълнението на различните разпоредби на всички действащи и бъдещи СДС;

18.

Изразява очакването си, че през следващите години ще бъдат сключени повече СДС, за които ще е необходимо специфично и допълнително финансиране за развитие на техническите и човешките ресурси; призовава Комисията и държавите-членки на ЕС да конкретизират какви фондове ще се използват за подкрепа на преговорите и за изпълнение на тези споразумения;

Ролята на Европейския парламент

19.

Призовава Комисията да докладва на Парламента относно напредъка в преговорите и изпълнението на действащите и бъдещите СДС и да информира навременно Парламента относно работата на Съвместния комитет за прилагане на споразумението, доклада от мисията и доклада за одита на независимия одитор, докладите за оценка на изпълнението на споразумението – включително проучванията на социалното и икономическото въздействие и въздействието върху околната среда – и списъците на названията на дружествата, на които са предоставени концесиите;

*

* *

20.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на всички правителства, заинтересовани от СДС.


(1)  ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23.

(2)  Приети текстове, P7_TA(2011)0010.

(3)  Приети текстове, P7_TA(2011)0009.