23.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 344/7


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. septembra 2013 — Európska komisia/Česká republika

(Vec C-269/11) (1)

(Nesplnenie povinnosti členským štátom - Dane - DPH - Smernica 2006/112/ES - Články 306 až 310 - Osobitná úprava týkajúca sa cestovných kancelárií - Rozdielnosti medzi jazykovými verziami - Vnútroštátna právna úprava stanovujúca uplatnenie tejto osobitnej úpravy na iné osoby než sú cestujúci - Pojem „cestujúci“ a „zákazník“)

2013/C 344/08

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Lozano Palacios a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Česká republika (v zastúpení: M. Smolek, T. Müller a J. Očková, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Helénska republika (v zastúpení: E.-M. Mamouna, splnomocnený zástupca), Španielske kráľovstvo (v zastúpení: S. Cento Huerta, splnomocnená zástupkyňa), Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues a J.-S. Pilczer, splnomocnení zástupcovia), Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca), Fínska republika (v zastúpení: J. Heliskoski, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článkov 306 až 310 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1) — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje uplatňovanie osobitnej úpravy zdaňovania cestovných kancelárií na transakcie uskutočňované cestovnými kanceláriami v prospech iných príjemcov než sú cestujúci

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Českej republike.

3.

Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Poľská republika a Fínska republika znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 232, 6.8.2011.