23.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 344/7


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 26. septembri 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Tšehhi Vabariik

(Kohtuasi C-269/11) (1)

(Liikmeriigi kohustuste rikkumine - Maksustamine - Käibemaks - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artiklid 306-310 - Reisibüroode erikord - Keeleversioonide vahelised erinevused - Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette erikorra kohaldamise muudele isikutele kui reisijad - Mõiste „reisija” ja „klient”)

2013/C 344/08

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Lozano Palacios ja M. Šimerdová)

Kostja: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek ja J. Očková)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Kreeka Vabariik (esindajad: E. M. Mamouna, agent), Hispaania Kuningriik (esindaja: S. Centeno Huerta), Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues ja J.-S. Pilczer), Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna), Soome Vabariik (esindaja: J. Heliskoski)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, lk 1), artiklite 306-310 rikkumine — Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette reisibüroode maksustamise erikorra kohaldamise tehingutele, mida need reisibürood teevad muude isikutega kui reisijad

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista Euroopa Komisjonilt välja Tšehhi Vabariigi kohtukulud.

3.

Kreeka Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Poola Vabariik ja Soome Vabariik kannavad ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 232, 6.8.2011.