23.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 344/7


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 26. september 2013 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik

(Sag C-269/11) (1)

(Traktatbrud - afgiftspålæggelse - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 306-310 - særordning for rejsebureauer - afvigelser mellem sprogversionerne - national lovgivning, der fastsætter anvendelse af denne særordning på andre personer end de rejsende - begreberne »rejsende« og »kunde«)

2013/C 344/08

Processprog: tjekkisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved L. Lozano Palacios og M. Šimerdová, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Tjekkiske Republik (ved M. Smolek og J. Očková, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Den Hellenske Republik (ved E.-M. Mamouna, som befuldmægtiget), Kongeriget Spanien (ved S. Centeno Huerta, som befuldmægtiget), Den Franske Republik (ved G. de Bergues og J- S. Pilczer, som befuldmægtigede), Republikken Polen (ved B. Majczyna, som befuldmægtiget) og Republikken Finland (ved J. Heliskoski, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Traktatbrud — tilsidesættelse af artikel 306-310 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1) — national lovgivning, hvorefter momssærordningen for rejsebureauer finder anvendelse på disses transaktioner til fordel for andre end rejsende

Konklusion

1)

Den Tjekkiske Republik frifindes.

2)

Europa-Kommissionen betaler Den Tjekkiske Republiks omkostninger.

3)

Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Polen og Republikken Finland bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 232 af 6.8.2011.