20.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 141/53


Sag anlagt den 10. april 2009 — Dover mod Parlamentet

(Sag T-149/09)

2009/C 141/108

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Densmore Ronald Dover (Borehamwood, Det Forenede Kongerige) (ved barrister D. Vaughan, QC, barrister M. Lester og solicitor M. French)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Der anordnes foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse som omhandlet i artikel 64 i procesreglementet for Retten i Første Instans, jf. stævningen.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ved dette søgsmål har sagsøgeren nedlagt påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelse D(2009) 4639 af 29. januar 2009 om tilbagesøgning af omkostningsgodtgørelse.

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren fremsat følgende fire anbringender:

For det første har han gjort gældende, at Parlamentet har misforstået og fejlagtigt anvendt artikel 14 i regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer (»OGM-regulativet«) bl.a. ved med tilbagevirkende kraft at stille byrdefulde krav til sagsøgeren, som man ikke stillede til medlemmerne af Europa-Parlamentet på daværende tidspunkt, og ved ikke præcist at have angivet, hvilke udgifter sagsøgeren har afholdt uberettiget.

For det andet har han anført, at Parlamentet har støttet sin afgørelse på en »interessekonflikt« med en deraf følgende tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet, idet Parlamentet handlede i strid med tidligere gældende sædvane og praksis, i strid med sine egne regler og uden at fastlægge klare retningslinjer. Sagsøgeren er af den opfattelse, at Parlamentets afgørelse mangler enhver faktuel eller retlig legitimitet.

For det tredje har sagsøgeren anført, at Parlamentet ikke har overholdt de grundlæggende krav til proceduren i OGM-regulativets artikel 27, bl.a. med hensyn til en forudgående høring af kvæstorerne, en begrundelse for, at der foreligger særlige omstændigheder i dette tilfælde, indhentelse af sagsøgerens bemærkninger, før der blev truffet en afgørelse samt kravet om, at Præsidiet skulle træffe en afgørelse.

For det fjerde er han af den opfattelse, at Parlamentet har forsøgt at opkræve ham moms, uden at der er hjemmel hertil.

Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at Parlament har overgivet sagen til OLAF på et alt for tidligt stadium af proceduren med en deraf følgende krænkelse af sagsøgerens ret til forsvar og uden hjemmel eller begrundelse.