23.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 251/7


ROZHODNUTIE RADY 2014/538/SZBP

z 8. júla 2014

o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Kolumbijskou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Kolumbijskej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 37 v spojení s článkom 218 ods. 5 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Podmienky účasti tretích štátov na operáciách krízového riadenia Únie by mali byť stanovené v dohode, ktorou sa zakladá rámec pre takúto prípadnú budúcu účasť, a nemali by sa vymedzovať jednotlivo pre každú dotknutú operáciu.

(2)

Po tom, ako Rada 17. februára 2010 prijala rozhodnutie o poverení na začatie rokovaní, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dojednala Dohodu medzi Európskou úniou a Kolumbijskou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Kolumbijskej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie (ďalej len „dohoda“).

(3)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Kolumbijskou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Kolumbijskej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Úniu.

Článok 3

Predseda Rady v mene Únie vykoná oznámenie podľa článku 17 ods. 1 dohody (1).

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 8. júla 2014

Za Radu

predseda

P. C. PADOAN


(1)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.