23.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 251/7


A TANÁCS 2014/538/KKBP HATÁROZATA

(2014. július 8.)

az Európai Unió és a Kolumbiai Köztársaság közötti, a Kolumbiai Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 37. cikkére, összefüggésben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (5) és (6) bekezdésével,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A harmadik államoknak az Unió válságkezelési műveleteiben történő részvételével kapcsolatos feltételeket az ilyen lehetséges jövőbeli részvétel kereteit megállapító megállapodásban kell rögzíteni, és nem esetenként, az egyes érintett műveletek vonatkozásában kell meghatározni.

(2)

Azt követően, hogy a Tanács 2014. február 17-én elfogadta a tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló határozatot, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője tárgyalásokat folytatott az Európai Unió és a Kolumbiai Köztársaság között létrehozandó megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás), amely meghatározza a Kolumbiai Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvételének keretét.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Kolumbiai Köztársaság közötti, a Kolumbiai Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodást a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unióra nézve jogilag kötelező erejű aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A Tanács elnöke az Unió nevében megteszi a megállapodás 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értesítést (1).

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. C. PADOAN


(1)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik a megállapodás hatálybalépése napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről.