5.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 266/330


EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

av den 3 april 2014

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012

(2014/627/EU)

EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012,

med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2012, samt företagets svar (1),

med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 185,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (3), särskilt artikel 208,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas” (4), särskilt artikel 11.4,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1183/2011 av den 14 november 2011 om ändring av förordning (EG) nr 521/2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (5),

med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6),

med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (7), särskilt artikel 108,

med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0202/2014).

1.

Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ansvarsfrihet för genomförandet av företagets budget för budgetåret 2012.

2.

Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

Martin SCHULZ

Ordförande

Klaus WELLE

Generalsekreterare


(1)  EUT C 369, 17.12.2013, s. 57.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 153, 12.6.2008, s. 1.

(5)  EUT L 302, 19.11.2011, s. 3.

(6)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.