5.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 266/330


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 3. aprila 2014

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2012

(2014/627/EU)

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2012,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2012 z odgovori skupnega podjetja (1),

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2), zlasti člena 185 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (3), zlasti člena 208 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 521/2008 z dne 30. maja 2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za izvajanje skupne tehnološke pobude za gorivne celice in vodik (4), zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1183/2011 z dne 14. novembra 2011 o spremembah Uredbe (ES) št. 521/2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik (5),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti (6),

ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (7), zlasti člena 108 Delegirane uredbe,

ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0202/2014),

1.

podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2012;

2.

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Martin SCHULZ

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL C 369, 17.12.2013, str. 57.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)  UL L 153, 12.6.2008, str. 1.

(5)  UL L 302, 19.11.2011, str. 3.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(7)  UL L 328, 7.12.2013, str. 42.