5.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/330


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 3. apríla 2014

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2012

(2014/627/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú účtovnú závierku spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2012,

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami spoločného podniku (1),

so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), a najmä na jeho článok 185,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3), a najmä na jeho článok 208,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 521/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre palivové články a vodík na vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy v oblasti palivových článkov a vodíka (4), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1183/2011 zo 14. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 521/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre palivové články a vodík (5),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6),

so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012, (7), a najmä na jeho článok 108,

so zreteľom na článok 77 a prílohu VI k rokovaciemu poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0202/2014),

1.

udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre palivové články a vodík absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2012;

2.

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku pre palivové články a vodík, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

Martin SCHULZ

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2013, s. 57.

(2)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 153, 12.6.2008, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2011, s. 3.

(6)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.