5.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 266/330


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 3 aprilie 2014

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2012

(2014/627/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2012,

având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune (1),

având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2), în special articolul 185,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (3), în special articolul 208,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 521/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de înființare a întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” în scopul punerii în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind pilele de combustie și hidrogenul (4), în special articolul 11 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1183/2011 al Consiliului din 14 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 521/2008 de înființare a întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” (5),

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6),

având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7), în special articolul 108,

având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0202/2014),

1.

acordă directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2012;

2.

își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen”, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

Președintele

Martin SCHULZ

Secretarul general

Klaus WELLE


(1)  JO C 369, 17.12.2013, p. 57.

(2)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 153, 12.6.2008, p. 1.

(5)  JO L 302, 19.11.2011, p. 3.

(6)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.