5.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 266/330


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS

(2014. gada 3. aprīlis)

par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/627/ES)

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2012. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm (1),

ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05851/2014 – C7-0053/2014),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2), un jo īpaši tās 185. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (3) atcelšanu un jo īpaši tās 208. pantu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 521/2008, ar ko izveido kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis”, lai nodrošinātu kurināmā elementu un ūdeņraža jomas kopīgās tehnoloģiju ierosmes īstenošanu (4), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2011. gada 14. novembra Regulu (ES) Nr. 1183/2011, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 521/2008, ar ko izveido kopuzņēmumu “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (5),

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (6),

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (7), un jo īpaši tās 108. pantu,

ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0202/2014),

1.

sniedz kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.

izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 369, 17.12.2013., 57. lpp.

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 153, 12.6.2008., 1. lpp.

(5)  OV L 302, 19.11.2011., 3. lpp.

(6)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(7)  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.