5.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 266/330


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2014 m. balandžio 3 d.

dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/627/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2012 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05851/2014 – C7–0053/2014),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (3), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantį Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę (4), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 14 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1183/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantis Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę (5),

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (6), ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (7), ypač į jo 108 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7–0202/2014),

1.

patvirtina Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės direktoriui, kad bendrosios įmonės 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.

išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Pirmininkas

Martin SCHULZ

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL C 369, 2013 12 17, p. 57.

(2)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)  OL L 153, 2008 6 12, p. 1.

(5)  OL L 302, 2011 11 19, p. 3.

(6)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.