5.9.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 266/330


AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2014. április 3.)

az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2014/627/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre, a közös vállalkozás válaszaival együtt (1),

tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05851/2014 – C7-0053/2014),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 185. cikkére,

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 208. cikkére,

tekintettel az üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiával foglalkozó közös technológiai kezdeményezést megvalósító Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2008. május 30-i 521/2008/EK tanácsi rendeletre (4) és különösen 11. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló 521/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. november 14-i 1183/2011/EU tanácsi rendeletre (5),

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (6),

tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (7) és különösen annak 108. cikkére,

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0202/2014),

1.

mentesítést ad az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.

megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és a határozat szerves részét képező állásfoglalást az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a Számvevőszéknek, továbbá gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

az elnök

Martin SCHULZ

a főtitkár

Klaus WELLE


(1)  HL C 369., 2013.12.17., 57. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)  HL L 153., 2008.6.12., 1. o.

(5)  HL L 302., 2011.11.19., 3. o.

(6)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)  HL L 328.,2013.12.7., 42. o.