5.9.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/330


ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA

od 3. travnja 2014.

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za financijsku godinu 2012.

(2014/627/EU)

EUROPSKI PARLAMENT,

uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za financijsku godinu 2012.,

uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za financijsku godinu 2012. i odgovore Zajedničkog poduzeća (1),

uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (2), a posebno njezin članak 185.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (3), a posebno njezin članak 208.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 521/2008 od 30. svibnja 2008. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za gorivne ćelije i vodik (4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1183/2011 od 14. studenog 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 521/2008 o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik (5),

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (6),

uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7), a posebno njezin članak 108.,

uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0202/2014),

1.

daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik u vezi s izvršenjem proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2012.;

2.

izlaže svoja zapažanja u rezoluciji u nastavku;

3.

nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i rezoluciju koja je njezin sastavni dio proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za gorivne ćelije i vodik, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

Predsjednik

Martin SCHULZ

Glavni tajnik

Klaus WELLE


(1)  SL C 369, 17.12.2013., str. 57.

(2)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(3)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)  SL L 153, 12.6.2008., str. 1.

(5)  SL L 302, 19.11.2011., str. 3.

(6)  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(7)  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.