5.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 266/330


EUROOPA PARLAMENDI OTSUS,

3. aprill 2014,

Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/627/EL)

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

võttes arvesse kontrollikoja aruannet Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega (1),

võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05851/2014 – C7-0053/2014),

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust), (2) eriti selle artiklit 185,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002), (3) eriti selle artiklit 208,

võttes arvesse nõukogu 30. mai 2008. aasta määrust (EÜ) nr 521/2008, (4) millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte kütuseelementide ja vesiniku ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks, eriti selle artikli 11 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 14. novembri 2011. aasta määrust (EL) nr 1183/2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 521/2008, millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (5),

võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185) (6),

võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208), (7) eriti selle artiklit 108,

võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

võttes arvese eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0202/2014),

1.

annab heakskiidu Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2012. aasta eelarve täitmisel;

2.

esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

President

Martin SCHULZ

Peasekretär

Klaus WELLE


(1)  ELT C 369, 17.12.2013, lk 57.

(2)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(3)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)  ELT L 153, 12.6.2008, lk 1.

(5)  ELT L 302, 19.11.2011, lk 3.

(6)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(7)  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.