5.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 266/330


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 3. april 2014

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2012

(2014/627/EU)

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2012,

der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2012, med fællesforetagendets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05851/2014 — C7-0053/2014),

der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), særlig artikel 185,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (3), særlig artikel 208,

der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 af 30. maj 2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint for at gennemføre det fælles teknologiinitiativ vedrørende brændselsceller og brint (4), særlig artikel 11, stk. 4,

der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 1183/2011 af 14. november 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 521/2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint (5),

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6),

der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om finansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (7), særlig artikel 108,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0202/2014),

1.

meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2012;

2.

fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet for brændselsceller og brint, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Martin SCHULZ

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT C 369 af 17.12.2013, s. 57.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 153 af 12.6.2008, s. 1.

(5)  EUT L 302 af 19.11.2011, s. 3.

(6)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.