5.9.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 266/330


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ze dne 3. dubna 2014

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2012

(2014/627/EU)

EVROPSKÝ PARLAMENT,

s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2012,

s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku pro palivové články a vodík za rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi společného podniku (1),

s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05851/2014 – C7–0053/2014),

s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík za účelem provádění společné technologické iniciativy pro palivové články a vodík (4), a zejména na čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1183/2011 ze dne 14. listopadu 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 521/2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík (5),

s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6),

s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0202/2014),

1.

uděluje výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2012;

2.

předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku pro palivové články a vodík, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

Předseda

Martin SCHULZ

Generální tajemník

Klaus WELLE


(1)  Úř. věst. C 369, 17.12.2013, s. 57.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 153, 12.6.2008, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 302, 19.11.2011, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.