12.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 9/24


Tiesas (septītā palāta) 2012. gada 18. septembra rīkojums — Omnicare, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Astellas Pharma GmbH

(Lieta C-587/11 P) (1)

(Apelācija - Kopienas preču zīme - Vārdiska apzīmējuma “OMNICARE CLINICAL RESEARCH” reģistrācijas pieteikums - Iebildumi - Apelāciju padomes lēmums, ar kuru reģistrācijas pieteikums ir noraidīts - Prasība - Vispārējās tiesas spriedums, ar kuru šī prasība ir noraidīta - Iebildumu atsaukšana - Apelācija - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2013/C 9/40

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Omnicare, Inc. (pārstāvis — M. Edenborough, QC)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — J. Crespo Carrillo), Astellas Pharma GmbH (pārstāvis — M. Polo Carreño, abogada)

Priekšmets

Apelācija par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 9. septembra spriedumu lietā T-289/09 Omnicare/ITSB — Astellas Pharma (“OMNICARE”), ar kuru Vispārējā tiesa noraidīja prasību atcelt tiesību aktu, ko iesniedzis vārdiskas preču zīmes “OMNICARE CLINICAL RESEARCH” attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 42. klasē, reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (ITSB) Apelāciju ceturtās padomes 2009. gada 14. maija lēmumu lietā R 401/2008-4, ar kuru atcelts Iebildumu nodaļas lēmums, ar kuru noraidīti iebildumi, ko iesniedzis valsts preču zīmes “OMNICARE” attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 35., 41. un 42. klasē, īpašnieks — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta interpretācija un piemērošana — Agrākas preču zīmes faktiskas izmantošanas jēdziens — Preču zīme, kas izmantota attiecībā uz pakalpojumiem, kas sniegti bez atlīdzības

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par Omnicare, Inc. iesniegto apelācijas sūdzību;

2)

Omnicare, Inc. atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) tiesāšanās izdevumus, kas radušies šajā tiesvedībā, kā arī pagaidu noregulējuma tiesvedībā;

3)

Omnicare, Inc. un Astellas Pharma GmbH sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 25, 28.01.2012.