12.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 9/24


Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 18.9.2012 — Omnicare, Inc v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Astellas Pharma GmbH

(Asia C-587/11 P) (1)

(Muutoksenhaku - Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin ”OMNICARE CLINICAL RESEARCH” rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Väite - Valituslautakunnan päätös, jolla hylätään rekisteröintihakemus - Kanne - Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio, jolla hylätään tämä kanne - Väitteen peruuttaminen - Muutoksenhaku - Lausunnon antamisen raukeaminen)

2013/C 9/40

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Omnicare, Inc. (edustaja: M. Edenborough, QC)

Valittajan vastapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: J. Crespo Carrillo) ja Astellas Pharma GmbH (edustaja: abogada M. Polo Carreño)

Oikeudenkäynnin kohde

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-289/09, Omnicare v. SMHV — Astellas Pharma (OMNICARE), 9.9.2011 antamasta tuomiosta, jolla kyseinen tuomioistuin hylkäsi kanteen, jolla sanamerkin ”OMNICARE CLINICAL RESEARCH” rekisteröimistä luokkaan 42 kuuluvia palveluja varten hakenut hakija vaati sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) neljännen valituslautakunnan 14.5.2009 tekemän sellaisen päätöksen R 401/2008-4 kumoamista, jolla kumottiin väiteosaston päätös hylätä luokkiin 35, 41 ja 42 kuuluvia palveluja varten rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin ”OMNICARE” haltijan tekemä väite — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinta ja soveltaminen — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön käsite — Tavaramerkki, jota käytetään maksutta suoritettuja palveluja varten

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen Omnicare Inc:n valituksesta raukeaa.

2)

Omnicare Inc. velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) tässä oikeusasteessa ja välitoimimenettelyssä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3)

Omnicare Inc. ja Astellas Pharma GmbH vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 25, 28.1.2012.