12.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 9/24


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 18. septembri 2012. aasta määrus — Omnicare, Inc versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Astellas Pharma GmbH

(Kohtuasi C-587/11 P) (1)

(Apellatsioonkaebus - Ühenduse kaubamärk - Sõnalise tähise OMNICARE CLINICAL RESEARCH registreerimistaotlus - Vastulause - Apellatsioonikoja otsus, millega jäetakse ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlus rahuldamata - Hagi - Üldkohtu otsus, millega jäetakse see hagi rahuldamata - Vastulause tagasivõtmine - Apellatsioonkaebus - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

2013/C 9/40

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Omnicare, Inc. (esidnaja: M. Edenborough, QC)

Teised menetluspooled apellatsioonikojas: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: J. Crespo Carrillo), Astellas Pharma GmbH (esindaja: abogada M. Polo Carreño)

Ese

Apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 9. septembri 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-289/09: Omnicare, Inc. vs. Siseturu Ühtlustamise Amet Astellas Pharma (OMNICARE), millega Üldkohus jättis rahuldamata sõnamärgi „OMNICARE CLINICAL RESEARCH” teenustele klassis 42 taotleja tühistamishagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 14. mai 2009. aasta otsuse R 401/2008-4 peale, millega tühistati vastulausete osakonna otsus, millega lükati tagasi siseriikliku sõnamärgi „OMNICARE” teenustele klassides 35, 41 ja 42 omaniku esitatud vastulause — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b tõlgendamine — Mõiste „varasema kaubamärgi tegelik kasutamine” — Kaubamärk, mida kasutati tasuta osutatud teenuste jaoks

Resolutsioon

1.

Omnicare Inc esitatud hagi kohta ei ole otsust vaja teha.

2.

Mõista Omnicare Inc.-lt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) poolt nii käesolevas menetluses kui ka ajutiste meetmete kohaldamise menetluses kantud kohtukulud.

3.

Jätta Omnicare Inc. ja Astellas Pharma GmbH kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 25, 28.1.2012.