12.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 9/24


Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 18. september 2012 — Omnicare, Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Astellas Pharma GmbH

(Sag C-587/11 P) (1)

(Appel - EF-varemærker - ansøgning om registrering af ordmærket »OMNICARE CLINICAL RESEARCH« - indsigelse - klagekammerets afvisning af en registreringsansøgning - søgsmål - Rettens dom om afvisning af indsigelse - tilbagekaldelse af indsigelsen - appel - ufornødent at træffe afgørelse)

2013/C 9/40

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Omnicare, Inc. (ved M. Edenborough, QC)

De andre parter i sagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget) og Astellas Pharma GmbH (ved abogada M. Polo Carreño)

Sagens genstand

Appel af Rettens dom (Første Afdeling) af 9. september 2011 i sag T-289/09, Omnicare mod KHIM — Astellas Pharma (OMNICARE), hvorved Retten forkastede et annullationssøgsmål anlagt af ansøgeren om ordmærket »OMNICARE CLINICAL RESEARCH« for tjenesteydelser i klasse 42 mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til prøvelse af afgørelse truffet den 14. maj 2009 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 401/2008-4) vedrørende annullation af indsigelsesafdelingens afgørelse, hvorved denne forkastede en indsigelse rejst af indehaveren af det nationale varemærke »OMNICARE« for tjenesteydelser i klasse 35, 41 og 42 — fortolkning og anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 — begrebet reel brug af et ældre varemærke — varemærke anvendt i forbindelse med gratis tjenesteydelser

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i appellen indledt af Omnicare Inc.

2)

Omnicare Inc. bærer de af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) afholdte omkostninger.

3)

Omnicare Inc. og Astellas Pharma GmbH bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 25 af 28.1.2012.