12.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 9/24


Определение на Съда (седми състав) от 18 септември 2012 г. — Omnicare, Inc/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Astellas Pharma GmbH

(Дело C-587/11 P) (1)

(Обжалване - Марка на Общността - Заявка за регистрация на словна марка на Общността „OMNICARE CLINICAL RESEARCH“ - Възражение - Решение на апелативния състав за отхвърляне на заявката за регистрация - Жалба - Решение на Общия съд за отхвърляне на жалбата - Оттегляне на възражението - Жалба - Липса на основание за произнасяне)

2013/C 9/40

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Omnicare, Inc. (представител: M. Edenborough, QC)

Ответници: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: J. Crespo Carrillo), Astellas Pharma GmbH (представител: M. Polo Carreño, abogada)

Предмет

Жалба срещу Решение на Общия съд (първи състав) от 9 септември 2011 г. по дело Omnicare/СХВП — Astellas Pharma (OMNICARE) (Т-289/09), с което Общият съд отхвърля жалба за отмяна, подадена от заявителя на словната марка „OMNICARE CLINICAL RESEARCH“ за услуги от клас 42, срещу Решение R 401/2008-4 на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация на вътрешния пазар (СХВП) от 14 май 2009 г., с което се отменя решението на отдела по споровете, който отхвърля възражението, подадено от притежателя на националната марка „OMNICARE“ за услуги от класове 35, 41 и 42 — Тълкуване и прилагане на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — Понятие за реално използване на по-ранна марка — Марка, използвана за безплатно предоставяни услуги

Диспозитив

1.

Липсва основание за произнасяне по жалбата, подадена от Omnicare Inc.

2.

Осъжда Omnicare Inc. да понесе съдебните разноски на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), направени в рамките на настоящото производство, както и на обезпечителното производство.

3.

Omnicare Inc. и Astellas Pharma GmbH понасят направените от тях съдебни разноски.


(1)  ОВ C 25, 28.1.2012 г.