1996R1255 — SV — 01.01.2011 — 029.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1255/96

av den 27 juni 1996

om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa ►M9  industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter ◄

(EGT L 158, 29.6.1996, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2484/96 av den 20 december 1996

  L 341

1

30.12.1996

 M2

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1186/97 av den 27 juni 1997

  L 172

1

30.6.1997

 M3

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2590/97 av den 16 december 1997

  L 355

1

30.12.1997

 M4

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1359/98 av den 29 juni 1998

  L 186

1

30.6.1998

 M5

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2797/98 av den 17 december 1998

  L 352

1

29.12.1998

 M6

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1381/1999 av den 28 juni 1999

  L 165

1

30.6.1999

 M7

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 20/2000 av den 17 december 1999

  L 8

1

12.1.2000

 M8

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1297/2000 av den 19 juni 2000

  L 153

1

26.6.2000

►M9

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2801/2000 av den 14 december 2000

  L 331

1

27.12.2000

 M10

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1159/2001 av den 11 juni 2001

  L 169

1

23.6.2001

 M11

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2499/2001 av den 19 december 2001

  L 340

1

21.12.2001

 M12

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1120/2002 av den 26 juni 2002

  L 171

1

29.6.2002

 M13

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2264/2002 av den 19 december 2002

  L 350

1

27.12.2002

 M14

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1048/2003 av den 16 juni 2003

  L 161

1

30.6.2003

 M15

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2285/2003 av den 22 december 2003

  L 341

1

30.12.2003

 M16

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1241/2004 av den 5 juli 2004

  L 238

1

8.7.2004

 M17

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2271/2004 av den 22 december 2004

  L 396

13

31.12.2004

 M18

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 989/2005 av den 27 juni 2005

  L 168

1

30.6.2005

 M19

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 300/2006 av den 30 januari 2006

  L 56

1

25.2.2006

 M20

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 963/2006 av den 27 juni 2006

  L 176

3

30.6.2006

 M21

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1897/2006 av den 19 december 2006

  L 395

1

30.12.2006

 M22

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 729/2007 av den 25 juni 2007

  L 166

4

28.6.2007

 M23

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1527/2007 av den 17 december 2007

  L 349

7

31.12.2007

 M24

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 595/2008 av den 16 juni 2008

  L 164

1

25.6.2008

 M25

RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1/2009 av den 18 december 2008

  L 1

1

5.1.2009

 M26

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 564/2009 av den 25 juni 2009

  L 168

4

30.6.2009

►M27

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 12/2010 av den 22 december 2009

  L 4

1

8.1.2010

►M28

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 566/2010 av den 29 juni 2010

  L 163

4

30.6.2010

►M29

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1265/2010 av den 20 december 2010

  L 347

9

31.12.2010


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 107, 7.4.1998, s. 16  (2590/1997)

 C2

Rättelse, EGT L 125, 19.5.1999, s. 40  (2797/1998)

 C3

Rättelse, EGT L 223, 24.8.1999, s. 32  (1381/1999)

 C4

Rättelse, EGT L 247, 30.9.2003, s. 26  (2264/2002)
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1255/96

av den 27 juni 1996

om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa ►M9  industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter ◄EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 28 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Produktionen i gemenskapen av de produkter som avses i denna förordning är för närvarande otillräcklig eller obefintlig och producenterna kan följaktligen inte tillgodose behoven hos användarindustrin i gemenskapen.

Det ligger i gemenskapens intresse att helt eller delvis upphäva den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för dessa produkter.

Beslut om tillfälligt upphävande av dess autonoma tullsatser skall fattas av gemenskapen.

Genom förordningarna rörande tillfälligt upphävande av de autonoma tullsatserna för vissa ►M9  industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter ◄ har de tidigare åtgärderna förlängts i stor utsträckning. För att rationalisera genomförandet av åtgärderna i fråga förefaller det av denna anledning vara lämpligt att inte begränsa denna förordnings giltighetstid eftersom dess räckvidd kan anpassas och produkter vid behov kan läggas till eller tas bort genom en rådsförordning.

Ändringarna i Kombinerade nomenklaturen och TARIC-numren medför ingen förändring i sak av innehållet. I syfte att förenkla bör det fastställas att kommissionen efter att ha inhärntat tullkodexkomitténs yttrande får göra nödvändiga tekniska anpassningar i bilagan till denna förordning, inbegripet offentliggörandet av en konsoliderad version.

HÄRIGENÖM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för de produkter som upptagits i bilagan skall tilfälligt upphävas på de nivåer som anges för respektive produkt.

Artikel 2

Tekniska anpassningar, inbegripet offentliggörandet av en konsoliderad version, som blivit nödvändig till följd av ändringar i Kombinerade nomenklaturen eller TARIC-numren skall beslutas av kommissionen enligt det förfarande som anges i artikel 3.

Artikel 3

1.  Kommissionen skall biträdas av Tullkodexkommittén, som inrättades genom artikel 247 i förordning (EEG) nr 2913/92 ( 1 ).

2.  Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall yttra sig med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3.  Kommissionen skall besluta om åtgärder som är omedelbart tillämpliga.

Om åtgärderna inte är föreniga med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger tre månader från den dag då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den är tillämplig från och med den 1 juli 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M27
BILAGAKN-nummer

TARIC

Varuslag

Autonom tullsats

Giltighetstid

ex030269 99

30

Röd snapper (Lutjanus purpureus), färsk eller kyld, för beredning (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex030270 00

95

Fiskrom, färsk, kyld eller fryst

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Fiskrom, saltad eller i saltlake

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030520 00

30

ex071021 00

10

Ärter (Pisum sativum) i baljor, av varieteten Hortense axiphium, frysta, med en tjocklek av högst 6 mm, avsedda att användas, i sina baljor, vid tillverkning av färdiga maträtter (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071080 95

50

Bambuskott, frysta, ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071159 00

11

Svampar, med undantag av svampar av släktena Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum och Tricholoma, tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, avsedda att användas i konservindustrin (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex071232 00

10

Svampar, med undantag av svampar av släktet Agaricus, torkade, hela eller i igenkännliga skivor eller bitar, avsedda för annan beredning än enkel ompackning för detaljhandelsförsäljning (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Dadlar, färska eller torkade, ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081040 50

10

Bär av arten Vaccinium macrocarpon, färska

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 50

 

Bär av släktet Vaccinium, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 70

 

ex081190 95

69

ex081190 95

20

Boysenbär, frysta, utan tillsats av socker, ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

30

Ananas (Ananas comosus), i bitar, fryst

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

40

Nypon, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 19

10

Palmolja, kokosolja (kopraolja), palmkärnolja, avsedd att användas för tillverkning av:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 91

10

—  tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10,

ex151311 10

10

—  metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916,

ex151319 30

10

—  fettalkoholer enligt nr 2905 17, 2905 19 och 3823 70 som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter,

ex151321 10

10

—  fettalkoholer enligt nr 2905 16, rena eller blandade, som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter,

ex151329 30

10

— stearinsyra enligt nr 3823 11 00, eller

— produkter enligt nr 3401 (1)

▼M28

ex151519 10

10

Linolja vars jodtal är 190 eller mer mätt enligt ISO-standard 150-2006

0 %

1.7.2010–31.12.2010

▼M27

ex151590 99

92

Raffinerad vegetabilisk olja, innehållande minst 35 viktprocent men högst 50 viktprocent arachidonsyra eller minst 35 viktprocent men högst 50 viktprocent dokosahexaensyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex151620 96

10

Raffinerad, blekt, hydrerad sojabönolja i form av flingor av sådana slag som används för framställning av kosmetika

0 %

1.7.2010–31.12.2010

ex151620 96

20

Jojobaolja, som hydrerats och interesterifierats, utan ytterligare kemisk modifiering och som inte har ingått i någon textureringsprocess

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex151790 99

10

Vegetabilisk olja, raffinerad, innehållande minst 35, men högst 50 viktprocent arakidonsyra eller minst 35, men högst 50 viktprocent dokosahexaensyra, och som standardiserats med solrosolja med hög oljesyrahalt (HOSO)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Stillahavslax (Oncorhynchus spp.), avsedd för industriell framställning av pastor och bredbara pålägg (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160430 90

10

Fiskrom, tvättad och rensad från tillhörande organ och endast saltad eller i saltlake, för beredning (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

11

Krabbor av arterna ”King” (Paralithodes camchaticus), ”Hanasaki” (Paralithodes brevipes), ”Kengani” (Erimacrus isenbecki), ”Queen” och ”Snow” (Chionoecetes spp.), ”Red” (Geryon quinquedens), ”Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, ”Mud” (Scylla serrata), ”Blue” (Portunus spp.), endast kokta i vatten och skalade, även frysta, i förpackningar med ett nettoinnehåll av minst 2 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Transparenta nudlar, skurna i bitar, erhållna från bönor (Vigna radiata (L.) Wilczek), ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Bambuskott, beredda eller konserverade, i förpackningar med ett nettoinnehåll överstigande 5 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex200860 19

30

Söta körsbär med tillsats av alkohol, med eller utan ett sockerinnehåll av 9 viktprocent, med en diameter av högst 19,9 mm med kärna, avsedda för tillverkning av chokladvaror (1)

10 % (3)

1.1.2010-31.12.2012

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Sötade torkade tranbär

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex200899 49

30

Puré av boysenbär, kärnfri, utan tillsatt alkohol, med eller utan tillsats av socker

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex200899 99

40

▼M27

 (4)ex200949 30

91

Ananassaft i annan form än pulver

— med ett Brixtal av minst 20 och högst 67,

— till ett värde som överstiger 30 euro per 100 kg nettovikt,

— med tillsats av socker

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex200980 79

82

Koncentrat av tranbärssaft med ett Brixtal av minst 40 men inte mer än 66

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex200980 79

87

Fryst koncentrat av boysenbärssaft med ett Brixtal av minst 61 men högst 65

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex200980 99

93

Obehandlat fryst kokosvatten, inte i detaljhandelsförpackningar

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex210610 20

10

Sojaproteinisolat, innehållande minst 6,6 viktprocent men högst 8,6 viktprocent kalciumfosfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex271011 25

10

Blandningar av isomererna 2,4,4-trimetylpent-1-en och 2,4,4-trimetylpent-2-en

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280450 90

10

Tellur med en renhetsgrad av 99,99-99,999 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280530 10

10

Legeringar av cerium och andra sällsynta jordartsmetaller, innehållande minst 47 viktprocent cerium

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex281119 80

10

Sulfaminsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

10

Kiseldioxid i pulverform, avsedd att användas vid tillverkning av kolonner för vätskekromatografi (HPLC) och kolonner för beredning av prover (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

20

Mikropärlor av amorf kisel med en partikelstorlek på 5 μm (± 1 μm), för användning vid tillverkning av kosmetiska produkter (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281122 00

30

Kulor av porös vit kiseldoxid med en partikelstorlek på över 1 μm för användning vid tillverkning av kosmetiska produkter (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281290 00

10

Kvävetrifluorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281290 00

20

Kiseltetrafluorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex281820 00

10

Aktiverad aluminiumoxid med en specifik ytarea av mer än 350 m2/g

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex281830 00

10

Aluminiumhydroxidoxid i form av pseudoböhmit

4 %

1.1.2010-31.12.2013

2819 10 00

 

Kromtrioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282300 00

10

Titandioxid med en renhetsgrad av minst 99,9 viktprocent och en genomsnittlig kornstorlek av minst 1,2 μm men ej överstigande 1,8 μm, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 8532 eller 8533 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex282550 00

11

Koppar(I eller II)oxid innehållande minst 78 viktprocent koppar och högst 0,03 viktprocent klorid

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex282550 00

19

 
 
 

▼M27

ex282739 85

10

Kopparmonoklorid med en renhetsgrad av minst 96 men högst 99 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282739 85

20

Antimonpentaklorid med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282739 85

30

Mangandiklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282749 90

10

Hydrerad zirkoniumdikloridoxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283010 00

10

Dinatriumtetrasulfid, innehållande högst 38 viktprocent natrium beräknat på torrvikten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283329 80

10

Mangansulfatmonohydrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283510 00

10

Natriumhypofosfitmonohydrat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283691 00

20

Litiumkarbonat, innehållande en eller flera av följande föroreningar i nedan angivna koncentrationer:

— Minst 2 mg/kg av arsenik,

— Minst 200 mg/kg av kalcium,

— Minst 200 mg/kg av klorider,

— Minst 20 mg/kg av järn,

— Minst 150 mg/kg av magnesium,

— Minst 20 mg/kg av tungmetaller,

— Minst 300 mg/kg av kalium,

— Minst 300 mg/kg av natrium,

— Minst 200 mg/kg av sulfater,

bestämda enligt de metoder som anges i Europeiska farmakopén

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283699 17

10

Basiskt zirkonium(IV)karbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283719 00

20

Kopparcyanid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283720 00

10

Tetranatriumhexacyanoferrat (II)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex283919 00

10

Dinatriumdisilikat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283990 90

10

Blysilikathydrat, innehållande 84,5 (± 1,5) viktprocent bly, beräknat som blymonoxid, i pulverform

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283990 90

20

Kalciumsilikat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2841 30 00

 

Natriumdikromat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284180 00

10

Diammoniumvolframat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284190 85

10

Litiumkobolt(III)oxid med en kobolthalt på minst 59 %

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284210 00

10

Syntetiskt betazeolitpulver

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex284210 00

20

Syntetiskt chabasit-zeolitpulver

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex284290 10

10

Natriumselenat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex284329 00

10

Silveroxid utan nitrat och karbonat, med en silverhalt av minst 99,99 viktprocent räknat på metallinnehållet, för tillverkning av silveroxidbatterier (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2845 10 00

 

Tungt vatten (deuteriumoxid) (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2845 90 10

 

Deuterium och föreningar av deuterium; väte och föreningar av väte anrikade på deuterium; blandningar och lösningar innehållande dessa produkter (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

10

Helium-3

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

20

Vatten som anrikats till minst 95 viktprocent med oxygen-18

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

30

Kolmonoxid 13C

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

40

Järnborid anrikad till mer än 95 viktprocent med bor-10

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

10

Koncentrat av sällsynta jordarter, innehållande minst 60 viktprocent men högst 95 viktprocent oxider av sällsynta jordarter och vardera högst 1 viktprocent zirkoniumoxid, aluminiumoxid eller järnoxid, och med en glödgningsförlust av minst 5 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Diceriumtrikarbonat, även hydrerat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

30

Ceriumlantankarbonat, även hydrerat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

40

Ceriumlantanneodympraseodymkarbonat, även hydrerat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2846 90 00

 

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller, andra än sådana enligt nr 2846 10 00

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284800 00

10

Fosfin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

10

Silan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

20

Arsin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

30

Titannitrid med en partikelstorlek på högst 250 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex285000 60

10

Natriumazid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

10

Koltetrafluorid (tetrafluormetan)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

30

Perfluoroetan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

40

1,1-Difluoroetan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluoropropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

70

1,1,1,2-Tetrafluoretan, garanterat luktfri innehållande högst:

— 600 vikt-ppm 1,1,2,2-tetrafluoretan

— 2 vikt-ppm pentafluoretan

— 2 vikt-ppm klordifluormetan

— 2 vikt-ppm klorpentafluoretan

— 2 vikt-ppm diklordifluormetan

för tillverkning av drivmedel av farmaceutisk kvalitet för läkemedelsinhalatorer (inhalationsaerosoler) (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

80

Hexafluorpropen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290343 00

10

1,1,1-Triklorotrifluoroetan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekaklorpentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

30

Oktafluorocyklopenten

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290369 90

10

Blandade isomerer av di- eller tetraklortricyklo[8.2.2.24,7]hexadeka-1(12),4,6,10,13,15-hexaen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

20

1,2-Bis(pentabromofenyl)etan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

40

2,6-Diklortoluen, med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent, innehållande:

— högst 0,001 mg/kg av tetraklordibensodioxiner,

— högst 0,001 mg/kg av tetraklordibensofuraner,

— högst 0,2 mg/kg av tetraklorbifenyler

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

50

Fluorobensen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

60

α-Kloro(etyl)toluener

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290410 00

30

Natrium-p-styrensulfonat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex290410 00

40

Natriumtoluen-4-sulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex290410 00

50

Natrium-2-metylprop-2-en-1-sulfonat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex290420 00

10

Nitrometan

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex290420 00

20

Nitroetan

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex290420 00

30

1-Nitropropan

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex290420 00

40

2-Nitropropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 40

10

Triklornitrometan, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 3808 92 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 95

20

1-Kloro-2,4-dinitrobensen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290490 95

30

Tosylklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290519 00

11

Kalium-tert-butanolat (kalium-tert-butoxid), även i form av en lösning i tetrahydrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-Dimetylheptan-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Dimetylheptan-2-ol

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex290529 90

10

3,5-Dimetylhex-1-yn-3-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex290529 90

20

Dec-9-en-1-ol

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex290539 95

10

Propan-1,3-diol

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex290549 00

10

Etylidyntrimetanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex290559 98

20

2,2,2-Trifluoroetanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

2906 11 00

 

Mentol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

10

Cyklohex-1,4-ylendimetanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

20

4,4′-Isopropylidendicyklohexanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290629 00

10

2,2'-(m-Fenylen)dipropan-2-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hydroximetyl-4-metyl-2,3,5,6-tetrafluorobensen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

10

2,3,5-Trimetylfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

20

Bifenyl-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290721 00

10

Resorcinol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimetylcyklohexyliden)difenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

30

4,4′,4″-Etylidyntrifenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

50

6,6′,6″-Tricyklohexyl-4,4′,4″-butan-1,1,3-triyltri(m-kresol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

70

2,2',2″,6,6',6″-Hexa-tert-butyl-α,α′,α″-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-kresol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

85

Fluoroglucinol, även hydrerad

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290899 90

30

4-Nitrofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

20

Bis(2-kloroetyl)eter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

30

Blandningar av isomerer av (nonafluorobutyl)metyleter eller (nonafluorobutyl)etyleter, med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

50

3-Etoxi-perfluoro-2-metylhexan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290919 90

60

1-Metoxiheptafluorpropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290930 38

10

Bis(pentabromofenyl)eter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290930 90

10

2-(Fenylmetoxi)naftalen

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-metylfenoxi)etan

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-Metoxietyl)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex290950 00

20

Ubikinol

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex290960 00

10

Bis(α,α-dimetylbensyl)peroxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

30

2,3-Epoxipropan-1-ol (glycidol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

60

1,2-Epoxioktadekan, med en renhetsgrad av minst 82 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291229 00

30

α,α,3-Trimetylbensenpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

2912 41 00

 

Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291249 00

10

3-Fenoxibensaldehyd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291249 00

20

4-Hydroxibensaldehyd

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291419 90

20

Heptan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

30

3-Metylbutanon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

40

Pentan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

2914 21 00

 

Kamfer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291429 00

20

Cyklohexadek-8-enon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291429 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-on

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291439 00

20

Stearoylbensoylmetan

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

30

Bensofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

40

1,3-Difenylpropan-1,3-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

50

4-Fenylbensofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291439 00

60

4-Metylbensofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291450 00

20

3′-Hydroxiacetofenon

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291450 00

30

2′-Hydroxiacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291450 00

60

2,2-Dimetoxi-2-fenylacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

70

16α,17α-Epoxi-3β-hydroxipregn-5-en-20-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

80

2′,6′-Dihydroxiacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

10

2-Etylantrakinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

20

2-Pentylantrakinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

30

1,4-Dihydroxiantrakinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

10

1-Klor-3,3-dimetylbutan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

40

Perfluoro(2-metylpentan-3-on)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

50

3′-Kloropropiofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291470 00

60

4’-tert-Butyl-2’,6’-dimetyl-3’,5’-dinitroacetofenon

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291529 00

10

Antimontriacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

40

tert-Butylacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

50

3-Acetylfenylacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291590 00

40

Nonansyra (pelargonsyra)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291590 00

50

Allylheptanoat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex291590 00

60

Etyl-6,8-dikloroktanoat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291612 00

10

2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxi-5-metylbensyl)-4-metylfenylakrylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

20

2-Etoxietylakrylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

30

Isobutylakrylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

40

2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxifenyl)etyl]fenylakrylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291613 00

10

Hydroxizinkmetakrylatpulver

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex291613 00

20

Zinkdimetakrylat, i pulverform

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291614 00

10

2,3-Epoxipropylmetakrylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291619 95

20

Metyl-3,3-dimetylpent-4-enoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291620 00

50

Etyl-2,2-dimetyl-3-(2-metylpropenyl)cyklopropankarboxylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291620 00

60

3-Cyklohexylpropionsyra

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291639 00

20

3,5-Dimetylbensoylklorid

3,6 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291639 00

25

2-Metyl-3-(4-Fluorfenyl)-propionylklorid

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex291639 00

30

2,4,6-Trimetylbenzoylklorid

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291639 00

40

Vinyl-4-tert-butylbensoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

45

2-Klorobensoesyra

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291639 00

50

3,5-Dimetylbensoylklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

55

4-tert-Butylbensoesyra

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291639 00

60

4-Etylbensoylklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

65

2-(4-Nitrofenyl)smörsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

70

Ibuprofen (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

80

Etyl-2-(4-nitrofenyl)butyrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291711 00

20

Bis(p-metylbensyl)oxalat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291711 00

30

Koboltoxalat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex291719 10

10

Dimetylmalonat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex291719 90

20

Natrium-1,2-bis(cyklohexyloxikarbonyl)etansulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291719 90

30

Etylenbrassylat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex291719 90

50

Tetradekandisyra

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291719 90

70

Itakonsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Hexakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylanhydrid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

40

3-Metyl-1,2,3,6-tetrahydroftalsyraanhydrid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291734 90

10

Diallylftalat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291739 95

10

Bis(2-etylhexyl)-1,4-benzendikarboxylat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex291739 95

20

Dibutyl-1,4-bensendikarboxylat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex291739 95

30

Bensen-1,2:4,5-tetrakarboxylsyradianhydrid

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex291819 98

20

L-Äppelsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

10

Monohydroxinaftoesyror

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

30

Oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291829 00

50

Hexametylenbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

30

Metyl-2-bensoylbensoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

40

Ftalaldehydsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291830 00

50

Metyl(3-oxo-2-pentylcyklopentyl)acetat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291899 90

10

(3,4-Epoxicyklohexylmetyl)-3,4-epoxicyklohexankarboxylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

20

Metyl-3-metoxiakrylat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex291899 90

30

Metyl-2-(4-hydroxifenoxi)propionat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

40

trans-4-Hydroxi-3-metoxikanelsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

50

Metyl-3,4,5-trimetoxibensoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

60

3,4,5-Trimetoxibensoesyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

70

Allyl-(3-metylbutoxi)acetat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex291990 00

10

Mononatriumsalt av 2,2'-metylenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

30

Aluminiumhydroxibis[2,2'-metylenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfat]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

40

Tri-n-hexylfosfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

10

Fenitrotion (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

20

Tolklofos-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

10

Dietylsulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

20

Diallyl-(2,2′-oxidietyl)dikarbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

40

Dimetylkarbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

50

Di-tert-butyldikarbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 30

 

Trimetylfosfit

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 40

 

Trietylfosfit

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292090 85

10

O,O'-Dioktadecylpentaerytritolbis(fosfit)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292119 50

10

Dietylamino-trietoxisilan

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex292990 00

20

▼M27

 (4)ex292119 99

20

Etyl(2-metylallyl)amin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

30

Allylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

40

Tris(dietylamido)tert-butylimidotantal (V)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

50

Tetrakis(etylmetylamino)hafnium (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

60

Tetrakis(etylmetylamino)zirkonium (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

10

N,N,N′,N′-Tetrabutylhexametylendiamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

20

Tris[3-(dimetylamino)propyl]amin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

30

Bis[3-(dimetylamino)propyl]metylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292129 00

40

Dekametylendiamin

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292130 99

10

Dicyklohexyl(metyl)amin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292130 99

20

Cyklohex-1,3-ylenbis(metylamin), avsedd att användas för tillverkning av diskmedel (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292130 99

30

1,3-Cyklohexandimetanamin

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Dikloro-4-nitroanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

15

4-Amino-3-nitrobensensulfonsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

25

Natriumväte-2-aminobensen-1,4-disulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

35

2-Nitroanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

45

2,4,5-Trikloroanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

50

3-Aminobensensulfonsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

70

2-Aminobensen-1,4-disulfonsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

80

4-Kloro-2-nitroanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

85

3,5-Dikloranilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

10

5-Amino-2-klortoluen-4-sulfonsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

20

4-Amino-6-klortoluen-3-sulfonsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

40

4-Aminotoluen-3-sulfonsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292144 00

20

Difenylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

10

Natriumväte-3-aminonaftalen-1,5-disulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

20

2-Aminonaftalen-1,5-disulfonsyra och dess natriumsalter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

40

1-Naftylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

20

Pendimetalin (ISO)

3,5 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

40

N-1-Naftylanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292149 00

60

N-Bensyl-N-etylanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex292149 00

70

2-Klorobensylamin

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292151 19

20

Toluendiamin (TDA) innehållande minst 78men högst 82viktprocent 4-metyl-m-fenylendiamin och minst 18men högst 22viktprocent 2-metyl-m-fenylendiamin och med ett restinnehåll av tjära av högst 0,23viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

30

2-Metyl-p-fenylendiaminsulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

40

p-Fenylendiamin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292151 19

50

Mono- och dikoloroderivat av p-fenylendiamin och p-diaminotoluen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

10

Blandningar av isomerer av 3,5-dietyltoluendiamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

30

3,3'-Diklorobensidindihydroklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292159 90

40

4,4′-Diaminostilben-2,2′-disulfonsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292159 90

50

N-Etyl-N',N'-dimetyl-N-fenyl-etylen-1,2-diamin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292219 85

30

N,N,N′,N′-Tetrametyl-2,2′-oxibis(etylamin)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292219 85

40

2-(Dimetylamin)etylbenzoat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex292219 85

50

2-(2-Metoxifenoxi)etylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

60

N,N,N'-Trimetyl-N'-(2-hydroxi-etyl)2,2'-oxibis(etylamin)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

70

D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenyl)propan-1,3-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimetylamino)etoxy]etyl]-N-metyl-1,3-propandiamin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292221 00

10

2-Amino-5-hydroxinaftalen-1,7-disulfonsyra och dess salter, med en renhetsgrad av 60 viktprocent eller mer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

30

6-Amino-4-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

40

7-Amino-4-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

50

Natriumväte-4-amino-5-hydroxinaftalen-2,7-disulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

10

2-Metyl-N-fenyl-p-anisidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

20

3-Aminofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

25

5-Amino-o-kresol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

35

Natrium-2-amino-4,6-dinitrofenol, med en vattenhalt på minst 20 %

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292229 00

45

Anisidiner

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

46

p-Anisidin-3-sulfonsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

50

6-Metoxi-m-toluidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292229 00

55

3-Amino-4-hydroxibensensulfonsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292229 00

65

4-Trifluormetoxianilin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anisidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-Aminoetyl)fenol

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292229 00

80

3-Dietylaminofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292239 00

10

1-Amino-4-bromo-9,10-dioxoantracen-2-sulfonsyra och dess salter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292239 00

20

2-Amino-5-klorobensofenon

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Kloretyl)etylamino]bensaldehyd

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292243 00

10

Antranilsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

10

Ornitinaspartat (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292249 85

15

DL-Asparaginsyra för tillverkning av kosttillskott (1)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex292249 85

40

Norvalin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

50

D-(-)-Dihydrofenylglycin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

60

Etyl-4-dimetylaminobensoat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292249 85

70

2-Etylhexyl-4-dimetylaminobensoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoxifenyl)-etyl]-cyklohexanolhydroklorid

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex292250 00

40

4,4-Dimetoxibutylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292250 00

70

2-(1-Hydroxicyklohexyl)-2-(4-metoxifenyl)ethylammoniumacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

10

Tetrametylammoniumhydroxid, i form av en vattenlösning innehållande:

— 25 (± 0,5) viktprocent tetrametylammoniumhydroxid,

— 500 mg/kg eller mindre av karbonat,

— 200 mg/kg eller mindre av klorid och

— 5 mg/kg eller mindre av kalium

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

25

Tetrakis(dimetylditetradecylammonium)molybdat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

35

Tetrabutylammoniumfluoridtrihydrat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292390 00

45

Tetrabutylammoniumhydroxid, i form av en vattenlösning innehållande 55 viktprocent (± 1 %) tetrabutylammoniumhydroxid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292390 00

70

Tetrapropylammoniumhydroxid, i form av en vattenlösning innehållande:

— 40 (± 2) viktprocent tetrapropylammoniumhydroxid,

— högst 0,3 viktprocent karbonat,

— högst 0,1 viktprocent tripropylamin,

— högst 500 mg/kg bromid och

— högst 25 mg/kg kalium och natrium tillsammans

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

80

Diallyldimetylammoniumklorid, i vattenlösning innehållande minst 63 viktprocent men högst 67 viktprocent diallyldimetylammoniumklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

10

2-Akrylamid-2-metylpropansulfonsyra och dess natrium- eller ammoniumsalter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

30

Metyl-2-acetamido-3-kloropropionat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimetyl-3-oxobutyl)akrylamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

50

Akrylamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

60

N,N-Dimetylakrylamid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292419 00

70

Metylkarbamat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292421 00

10

4,4'-Dihydroxi-7,7'-ureylendi(naftalen-2-sulfonsyra) och dess natriumsalter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

10

Alaklor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

15

Acetoklor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292429 98

20

2-Klor-N-(2-etyl-6-metylfenyl)-N-(propan-2-yloximetyl)acetamid

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex292429 98

25

3′-Dietylaminoacetanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

30

Propaklor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

65

2-(4-Hydroxifenyl)acetamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

75

3-Amino-p-anisanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

80

3-Hydroxi-5'-kloro-2',4'-dimetoxi-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

85

p-Aminobensamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

86

Antranilamid med en renhetsgrad av minst 99,5 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292429 98

87

Paracetamol (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

88

3-Hydroxi-5'-kloro-2'-metyl-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

91

3-Hydroxi-2′-metoxi-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

92

3-Hydroxi-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

93

3-Hydroxi-2′-metyl-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

94

2′-Etoxi-3-hydroxi-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

96

4′-Kloro-3-hydroxi-2′,5′-dimetoxi-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

97

1,1-Cyklohexandiättiksyra monoamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292511 00

20

Sackarin och dess natriumsalt

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292519 95

10

N-Fenylmaleinimid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292529 00

10

Dicyklohexylkarbodiimid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

20

2-(m-Bensoylfenyl)propionnitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

35

2-Bromo-2(bromometyl)pentandinitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

45

2-Cyanoacetamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

50

Alkyl- eller alkoxialkylestrar av cyanoättiksyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

55

Metyl-2-cyano-2-fenylbutyrat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292690 95

60

Cyanoättiksyra i kristallinisk form

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

61

m-(1-Cyanoetyl)bensoesyra

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292690 95

63

1-(Cyanoacetyl)-3-etylurea

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292690 95

64

Esfenvalerat med en renhetsgrad på minst 83 viktprocent, i blandning med dess isomerer

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292690 95

65

Malononitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292690 95

70

Metakrylonitril

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex292690 95

74

Klorotalonil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex292690 95

75

Etyl-2-cyano-2-etyl-3-metylhexanoat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex292690 95

80

Etyl-2-cyano-2-fenylbutyrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

81

4-aminobensonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

86

Etylendiamintetraacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

87

Nitrilotriacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

88

1,3-Propylendiamintetraacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

89

Butyronitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

10

2,2′-Dimetyl-2,2′-azodipropionamidindihydroklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

20

4-Anilin-2-metoxibensendiazoniumvätesulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

30

4′-Aminoazobensen-4-sulfonsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

40

2-Hydroxinaftalen-1-diazonium-4-sulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

50

2-Hydroxi-6-nitronaftalen-1-diazonium-4-sulfonat, med en renhetsgrad av minst 60 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

60

4,4′-Dicyano-4,4′-azodivaleriansyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292700 00

70

Tetrasodium 3,3'-[azoxybis[(2-metoxy-4,1-fenylen)azo]]bis[4,5-dihydroxynafthalen-2,7-disulfonat]

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292800 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)-N,N′-bipropionamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

15

1,1′-(Hydroxiimino)bis-(2-propanol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292800 90

20

2,4,6-Triklorfenylhydrazin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292800 90

25

Acetaldehydoxim i vattenlösning

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292800 90

40

O-Etylhydroxylamin, i vattenlösning

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

60

Adipohydrazid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

70

Butanonoxim

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

80

Cyflufenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

10

Metylendicyklohexyldiisocyanater

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292910 00

15

3,3’-Dimetylbifenyl-4,4’-diyl diisocyanat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex292910 00

40

m-Isopropenyl-α,α-dimetylbensylisocyanat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

50

m-Fenylendiisopropylidendiisocyanat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

60

Blandade isomerer av trimetylhexametylendiisocyanat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

80

1,3-Bis(isocyanatometyl)bensen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293020 00

10

Prosulfokarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

15

Etoprofos (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

25

Tiofanatmetyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

30

4-(4-Isopropoxifenylsulfonyl)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

35

Glutation

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

40

3,3'-Tiodipropionsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

45

2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]etylhydrogensulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R,R)]-2-Amino-1-[4-(metyltio)-fenyl]-1,3-propandiol

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex293090 99

60

Metylfenylsulfid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

62

Zink-bis(benzensulfinat)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

64

3-Kloro-2-metylfenyl-metyl-sulfid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

66

Difenylsulfid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

67

3-Brommetyl-2-klor-4-(metylsulfonyl)bensoesyra

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

68

Kletodim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

69

2-Amino-4-metylsulfonyl-N-metylanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

71

Trifenylsulfoniumklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

76

2,2′-Ditiodi(bensoesyra)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

77

4-[4-(2-Propenyloxi)fenylsulfonyl]fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

78

4-Merkaptometyl-3,6-ditia-1,8-oktanditiol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

80

Kaptan (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293090 99

81

Dinatriumhexametylen-1,6-bistiosulfatdihydrat

3 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

82

Natriumtoluen-4-sulfinat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

83

Metyl-p-tolylsulfon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex293090 99

84

2-Klor-4-(metylsulfonyl)bensoesyra

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

86

4-Hydroxibensentiol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

87

3-Sulfinobensoesyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

89

Kalium- eller natriumsalt av O-etyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- eller O-pentylditiokarbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10

 

Dimetylmetylfosfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

05

Butyletylmagnesium, i form av en lösning i heptan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293100 99

10

Dietylmetoxyboran

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex293100 99

15

Trietylboran

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex293100 99

20

Metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl innehållande högst 4,9 viktprocent cyklopentadienylmangantrikarbonyl

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

24

Metyl-tris-(2-pentanonoxim)silan

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

40

N-(Fosfonometyl)iminodiättikssyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

50

Bis(2,4,4-trimetylpentyl)fosfinsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

55

Dimetyl[dimetylsilyldiindenil]hafnium

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

70

N,N-Dimetylanilinium-tetrakis(pentafluorofenyl)borat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

85

Tributyl(tetradecyl)fosfoniumklorid, även i vattenlösning

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

86

Blandningar av isomererna 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonan och 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

87

Tris(4-metylpentan-2-oximino)metylsilan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

89

Tetrabutylfosfoniumacetat, i vattenlösning

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

91

Trimetylsilan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293100 99

92

Trimetylboran

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293100 99

96

3-(Hydroxifenylfosfinyl)propionsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

97

Kalium-4-tolylfosfinat, i form av en vattenlösning

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293213 00

10

Tetrahydrofurfurylalkohol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

40

Furan med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

41

2,2 di(tetrahydrofuryl)propan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293219 00

45

1,6-Dikloro-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-kloro-4 deoxy-α-D-galaktopyranosid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex293219 00

50

2-Metylfuran

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293219 00

70

Furfurylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

75

Tetrahydro-2-metylfuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

10

2′-Anilin-6′-[etyl(isopentyl)amino]-3′-metylspiro[isobensofuran-1(3H),9′-xanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

35

6′-Dietylamino-3′-metyl-2′-(2,4-xylidin)spiro[isobensofuran-1(3H),9′-xanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

55

6-Dimetylamino-3,3-bis(4-dimetylaminofenyl)ftalid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

60

6′-(Dibutylamino)-3′-metyl-2′(fenylamino)-spiro[isobensofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

70

3′,6′-Bis(etylamino)-2′,7′-dimetylspiro[isobensofuran-1(3H),9′-[9H]-xanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

71

6′-(Dietylamino)-3′-metyl-2′(fenylamino)-spiro[isobensofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

72

2'-[Bis(fenylmetyl)amino]6'-(dietylamino)-spiro[isobensofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

80

Gibberellinsyra med en renhetsgrad av minst 88 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

84

Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametylnafta[2,1-b]furan-2(1H)-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

85

Hexan-4-olid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

10

Bendiokarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

30

Karbofuran (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)metylen]-nonitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylbensyliden)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293299 00

50

7-Metyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex293299 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametyl-2,4,5,5a,7,8,9,9b-oktahydro-1H-benzo[e][1]benzofuran

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Bensyliden-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

75

3-(3,4-Metylendioxyfenyl)-2-metylpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metylbensyliden)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293319 90

30

3-Metyl-1-p-tolyl-5-pyrazolon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

40

Edaravon (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

50

Fenpyroximat (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

60

Pyraflufen-etyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

70

4,5-Diamino-1-(2-hydroxietyl)-pyrazolsulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

10

Hydantoin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

50

1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetylhydantoin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

60

DL-p-Hydroxyfenylhydantoin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

70

α-(4-Metoxibensoyl)-α-(1-bensyl-5-etoxi-3-hydantoinyl)-2-klor-5-dodecyloxikarbonylacetanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293329 90

40

Triflumizol (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293329 90

50

1,3-Dimetylimidazolidin-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

15

Pyridin-2,3-dikarboxylsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

20

Pulver av kopparpyrition

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293339 99

24

2-Klorometyl-4-metoxy-3,5-dimetylpyridin-hydroklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

25

Imazetapyr (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

30

Fluazinam (ISO)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293339 99

35

Aminopyralid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

40

2-Klorpyridin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

45

5-Difluormetoxi-2-[[(3,4-dimetoxi-2-pyridyl)metyl]thio]-1H-benzimidazol

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4-Fluorofenyl)-3-hydroximetyl-N-metylpiperidin

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex293339 99

48

Flonicamid (ISO)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-Metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)-2-pyridinyl]metyl]thio]-1H-benzimidazol

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293339 99

50

N-Fluor-2,6-diklorpyridiniumtetrafluorborat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293339 99

55

Pyriproxifen (ISO) med en renhetsgrad på minst 97 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

60

2-Fluoro-6-(trifluorometyl)pyridin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

70

2-Klorometyl-4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-hydroklorid

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293339 99

75

Picolinafen (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

80

5-Difluormetoxi-2-[[(3,4-dimetoxi-2-pyridyl)metyl]thio]-1H-benzimidazol

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293349 10

10

Quinmerac (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 10

20

3-Hydroxi-2-metylkinolin-4-karboxylsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293349 90

30

Kinolin

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex293349 90

40

Isokinolin

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293349 90

50

Metyl-2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-kloro-2-kinolyl)vinyl]fenyl}-3-hydroxipropyl] bensoatmonohydrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahydrokinolin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

70

Kinolin-8-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293352 00

10

Malonylkarbamid (barbitursyra)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

15

(2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorometyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorofenyl)butyl-2-ammoniumfosfatmonohydrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-kloropyrimidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

25

2,5-Diamino-4,6-dihydroxipyrimidinmonohydrokloridmonohydrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

30

Mepanipyrim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

35

4-Amino-2,6-dikloropyrimidin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

40

Guanin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(Hydroximetyl)pyridin-2-yl]-4-metyl-2-fenylpiperazin

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Piperazin-1-yletoxi)etanol

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex293359 95

55

Thiopental (INNM)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

65

1-klorometyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluorborat)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Etyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Klor-5-fluor pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydroklorid

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)metyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293369 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293369 80

60

Cyanurinsyra

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293369 80

80

Tris(2-hydroxietyl)-1,3,5-triazintrion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

10

Esetimib (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Brom-3-metyl-3H-dibens(f,ij)isokinolin-2,7-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293379 00

60

3,3-pentametylen-4-butyrolaktam

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex293379 00

70

(S)-N-[(Dietylamino)metyl]-alfa-etyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid L-(+)-tartrat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butylfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

15

2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

20

2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-metyl-1-fenyletyl)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

25

6,6′-Di-2H-bensotriazol-2-yl-4,4′-bis(1,1,3,3-tetrametylbutyl)-2,2′-metylendifenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

30

Kizalofop-P-etyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Brommetyl)bifenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazol

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293399 80

35

1,3,3-Trimetyl-2-metylenindolin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex293399 80

37

8-Klor-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293399 80

40

trans-4-Hydroxi-L-prolin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

45

Maleinhydrazid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

50

Metconazol (ISO)

3,2 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293399 80

55

Pyridaben (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293399 80

60

1,3-Bis(3-isocyanatomethylphenyl)-1,3-diazetidine-2,4-dione (dimeric 2,4-toluene diisocyanate)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

65

Candesartan cilexetil (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

69

[(3R)-4-(4-Klorobensyl)-7-fluoro-5-(metylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indol-3-yl]ättiksyra

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

70

6,7-Dihydro-5H-cyklopenta[b]pyridin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

71

10-Metoxiiminostilben

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

72

1,4,7-Trimetyl-1,4,7-triazacyklononan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

74

Imidazo[1,2-b]pyridazinhydroklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

76

Mangan (2+), bis(oktahydro-1,4,7-trimetyl-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, acetat (1:2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

77

Mangan(2+), bis(oktahydro-1,4,7-trimetyl-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, sulfat (1:1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

78

3-Amino-3-azabicyklo (3.3.0) oktanhydroklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

81

1,2,3-Bensotriazol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

82

Tolytriazol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

88

2,6-Diklorkinoxalin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

89

Karbendazim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

10

Hexytiazox (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

20

2-(4-Metyltiazol-5-yl)etanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

40

(Z)-2-(2-t-Butoxikarbonylaminotiazol-4-yl)-2-pentensyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

50

2-(2-Formylaminotiazol-4-yl)ättiksyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293410 00

60

Fosthiazat (ISO)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293420 80

10

4-Klor-1,3-bensotiazol-2(3H)-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293420 80

40

1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on (Bensisotiazolinon (BIT))

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293420 80

50

S-(1,3-Bensotiazol-2-yl)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-(acetyloxiimino)tioacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293420 80

60

Benzotiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminotiazol-4-yl)-tioacetat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ylsulfanyl)-2-metylpropan-2-amin

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293499 90

15

Karboxin (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293499 90

20

Tiofen

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex293499 90

25

2,4-Dietyl-9H-tioxanten-9-on

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M28

ex293499 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293499 90

35

Dimetenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

40

2-Tiofenetylamin

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoxipropyl)-1,3,5-triazinantrion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

50

10-[1,1’-Bifenyl]-4-yl-2-(1-metyletyl)-9-oxo-9H-tioxantenhexafluorfosfat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293499 90

55

Olmesartan medoxomil (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

60

DL-Homocysteintiolaktonhydroklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

65

Metyl-3-aminotiofen-2-karboxylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

66

Tetrahydrothiofen-1,1-dioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidenamino]imidazolidin-2,4-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

74

2-Isopropyltioxanton

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-[2[2-(4-fluorofenyl)-5-(1-isopropyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino)karbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]etyl]-2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4-acetat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

76

2,5-Tiofendiylbis(5-tert-butyl-1,3-bensoxazol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320420 00

10

ex293499 90

77

Kalium 5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-karboxylat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

78

1,2,4-Tiadiazol-3-ättiksyra 5-[(etoxikarbonyl)amino]metylester

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

79

Tiofen-2-etanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

81

2-(5-Amino-1,2,4-tiadiazol-3-yl)-(Z)-2-metoxiiminoättiksyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

82

2-Metyl-1-[4-(metyltio)fenyl]-2-morfolinopropan-1-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293499 90

83

Flumioxazin (ISO) med en renhetsgrad på minst 96 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293499 90

84

Etoxazol (ISO) med en renhetsgrad på minst 94,8 %

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

15

Flupyrsulfuron-metyl-natrium (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

20

Toluensulfonamider

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

25

Triflusulfuron-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

30

Blandningar av isomerer bestående av N-etyltoluen-2-sulfonamid och N-etyltoluen-4-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

35

Klorsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

45

Rimsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

50

4,4′-Oxidi(bensensulfonohydrazid)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

53

2,4-Dikloro-5-sulfamoylbenzoesyra

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

55

Tifensulfuron-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

63

Nikosulfuron (ISO), med en renhetsgrad på minst 91 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

65

Tribenuron-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

75

Metsulfuron-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

76

4-Toluensulfonylkarbamid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293500 90

77

[[4-[2-[[(3-Etyl-2,5-dihydro-4-metyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)karbonyl]amin] etyl]fenyl]sulfonyl]-karbamidsyra etyl ester

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293500 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenyl)bensensulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

82

N-(5,7-Dimetoxi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-metoxi-4-(trifluorometyl)pyridin-3-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

83

3-Amino-N,N-dietyl-4-metoxibensensulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

85

N-[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]metansulfonamidhydroklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

86

4-(m-Tolylamino)pyridin-3-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

88

N-(2-(4-Amino-N-etyl-m-toluidin)etyl)metansulfonamidseskvisulfatmonohydrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

89

3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimetyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex293890 30

10

Ammoniumglycyrrizat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293890 90

10

Hesperidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3201 20 00

 

Mimosaextrakt (wattleextrakt)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320190 90

20

Garvämnesextrakter av gambir och myrobalanfrukter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320413 00

10

Färgämne C.I. Basic Red 1

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320415 00

10

Färgämne C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320415 00

60

Färgämne C.I. Vat Blue 4

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

10

Färgämne C.I. Pigment Yellow 81

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

30

Färgämne C.I. Pigment Yellow 97

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex320417 00

40

Färgämne C.I. Pigment Yellow 120

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320417 00

50

Färgämne C.I. Pigment Yellow 180

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

11

Fotokromatiskt färgämne, 3-(4-butoxyfenyl-6,7-dimetoxy-3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-11-karbonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Metoxifenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenso [h]indeno[2,1-f]kromen-3-yl]fenyl}morfolin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

21

Fotokromatiskt färgämne, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-metoxy-3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-11-(trifluorometyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-7-yl)morfolin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

25

Cyklohexyl-8-metyl-2,2-difenyl-2H-benso[h]kromen-5-karboxylat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

31

Fotokromatiskt färgämne, N-hexyl -6,7-dimetoxy-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-11-karboxamid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

41

Fotokromatiskt färgämne, 4,4'-(13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3,3-diyl)difenol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

51

Fotokromatiskt färgämne, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimetyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]kromen-3-yl)fenyl)morfolin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

61

Fotokromatiskt färgämne, 3-(4-butoxyfenyl)-6,7-dimetoxy-3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-11-(trifluorometyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

65

6-Metoxi-7-morfolino-13-etyl-13-metoxi-3,3-bis-(4-metoxifenyl)-3,13-dihydrobenso[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

70

Färgämne C.I. Solvent Red 49

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

75

6,7-Dimetoxi-13-etyl-13-metoxi-3,3-bis-(4-metoxifenyl)-3,13-dihydrobenso[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

80

R- och S-isomerer av 6,7-dimetoxi-13-etyl-13-[2-(2-metoxietoxi)-etoxi]-3-(4-metoxifenyl)-3-(4-fluorofenyl)-3,13-dihydrobenso[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

81

6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metoxifenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenso[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

82

3-(4-Fluorofenyl)-3-(4-piperidinofenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenso[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

83

6,7-Dimetoxi-11-cyano-3,3-di-(4-metoxifenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenso[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320500 00

10

Aluminiumsubstratpigment framställda av färgämnen, avsedda att användas för tillverkning av pigment för läkemedelsindustrin (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320611 00

10

Titandioxid, överdragen med isopropoxytitantriisostearat, innehållande minst 1,5 viktprocent men högst 2,5 viktprocent isopropoxytitantriisostearat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320642 00

10

Litopon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3206 50 00

 

Oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320730 00

10

Beredning innehållande:

— högst 85 viktprocent silver,

— minst 2 viktprocent palladium,

— bariumtitanat,

— terpineol, och

— etylcellulosa,

använd för screentryck vid tillverkningen av keramiska flerskiktskondensatorer (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

20

Glasflingor, överdragna med silver, med en genomsnittlig diameter av 40 (± 10) μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

30

Glasfritta, avsedd att användas vid tillverkning av katodstrålerör (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320810 90

10

Antireflexbeläggningar bestående av en esterbaserad polymer som modifierats med en kromofor grupp, i form av en lösning av antingen 2-metoxi-1-propanol, 2-metoxi-1-metyletylacetat eller metyl-2-hydroxiisobutyrat, innehållande högst 10 viktprocent polymer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

60

ex320820 10

10

Sampolymerer av N-vinylkaprolaktam, N-vinyl-2-pyrrolidon och dimetylaminoetylmetakrylat, i form av en lösning i etanol med en sampolymerhalt av minst 34 men högst 40 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

20

Immersionstäckskiktlösning, innehållande 2–15 viktprocent akrylat-metakrylat-alkensulfonat-sampolymerer med fluorerade sidokedjor, i en lösning av n-butanol och/eller 4-metyl-2-pentanol och/eller diisoamyleter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

40

Poly(1H,1H-heptafluorobutylmetakrylat) upplöst i en blandning av metylperfluorobutyleter och metylperfluoroisobutyleter

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320890 19

10

Sampolymerer av maleinsyra och metylvinyleter, monoförestrade med etyl- och/eller isopropyl- och/eller butylgrupper, i form av en lösning i etanol, etanol och butanol, isopropanol eller isopropanol och butanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

15

Modifierade, klorerade polyolefiner, även i lösning eller dispersion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Polymerer av metylsiloxan, i form av en lösning i en blandning av aceton, butanol, etanol och isopropanol, innehållande minst 5 viktprocent men högst 11 viktprocent polymerer av metylsiloxan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

50

Lösningar innehållande:

— 65 (± 10) viktprocent γ-butyrolakton,

— 30 (± 10) viktprocent polyamidharts,

— 3,5 (± 1,5) viktprocent esterderivat av naftokinon och

— 1,5 (± 0,5) viktprocent arylkiselsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

Sampolymer av hydroxystyren med ett eller flera av följande ämnen

— styren

— alkoxystyren

— alkylakrylater

lösta i etyllaktat

0 %

1.1.2011–31.12.2011

▼M27

ex320890 19

75

Acenaftalensampolymer i etyllaktatlösning

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 19

85

Blandningar innehållande

— 30~45 viktprocent polyamidharts;

— 2~10 viktprocent diazonaftokinon;

— 50~65 viktprocent γ-butyrolakton

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 91

10

Beredning baserad på polyhydroxiamid innehållande åtminstone derivat av naftokinonester eller tosylat löst i γ-butyrolakton och/eller 2-metoxi-1-metyletylacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 99

10

Lösningar på basis av kemiskt modifierade naturliga polymerer, innehållande två eller flera av följande färgämnen:

— metyl-8'-acetoxi-1,3,3,5,6-pentametyl-2,3-dihydrospiro[1H-indol-2,3'-nafto[2,1-b][1,4]oxazin]-9'-karboxylat,

— metyl-6-(isobutyryloxi)-2,2-difenyl-2H-benso[h]kromen-5-karboxylat,

— 13-isopropyl-3,3-bis(4-metoxifenyl)-6,11-dimetyl-3,13-dihydrobenso [h]indeno[2,1-f]kromen-13-ol,

— etoxikarbonylmetyl-8-metyl-2,2-difenyl-2H-benso[h]kromen-5-karboxylat,

— 13-etyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenso [h]indeno[2,1-f]kromen-13-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 99

20

Lösningar på basis av kemiskt modifierade naturliga polymerer, innehållande två eller flera av följande färgämnen:

— 4-[4-(13,13-dimetyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenso [h]indeno[2,1-f]kromen-3-yl)fenyl]morfolin,

— 4-{4-[3-(4-metoxifenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenso [h]indeno[2,1-f]kromen-3-yl]fenyl}morfolin,

— cyklohexyl-8-metyl-2,2-difenyl-2H-benso[h]kromen-5-karboxylat,

— etoxikarbonylmetyl-6-acetoxi-2,2-difenyl-2H-benso[h]kromen-5-karboxylat,

— 2-pentyl-7,7-difenylbenso[h]kromeno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-on,

— 13-butyl-13-etoxi-6,11-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenyl)-3,13-dihydrobenso [h]indeno[2,1-f]kromen,

— 3-(4-metoxifenyl)-13,13-dimetyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenso [h]indeno[2,1-f]kromen,

— 6,7-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenso [h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321511 00

10

Tryckfärger, flytande, som består av en dispersion av en sampolymer av vinylakrylat och färgpigment i isoparaffiner, innehållande högst 13 viktprocent sampolymer av vinylakrylat och färgpigment

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321519 00

10

 (4)ex321590 00

10

Beredningar av bläck, avsedda att användas för tillverkning av ink jetkassetter (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

20

Värmekänsligt bläck fixerat på en plastfilm eller en plastfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

30

Bläck, innehållande 5–10 viktprocent amorf kiseldioxid, i engångspatroner, för märkning of integrerade kretsar (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3301 12 10

 

Eteriska oljor från apelsin, inte terpenfria

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340211 90

10

Natriumlauroylmetylisetionat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex340213 00

10

Ytaktivt ämne bestående av sampolymerer av vinyl, på basis av polypropenglykol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex340213 00

20

Ytaktivt ämne, innehållande 1,4-dimetyl-1,4-bis(2-metylpropyl)-2-butyn-1,4-diyleter, polymeriserat med oxiran, metylterminerat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex340290 10

20

Blandningar av natriumdokusat (INN) och natriumbensoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

30

Ytaktiv beredning bestående av en blandning av natriumdokusat och etoxilerad 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex340290 10

40

Amfotera fluorerade tensider i vatten-etanolblandning, innehållande minst 25 och högst 30 viktprocent tensider

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

50

Ytaktiv beredning bestående av en blandning av polysiloxan och poly(etylenglykol)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex340290 10

60

Ytaktiv beredning innehållande 2-etylhexyloxymetyloxiran

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340290 10

70

Ytaktiv beredning innehållande ethoxylerad 2,4,7,9-tetrametyl-5-dekyn-4,7-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340399 00

10

Skärvätskor på basis av en vattenlösning av syntetiska polypeptider

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350400 90

10

Avidin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex350510 50

20

O-(2-Hydroxietyl)derivat av hydrolyserad majsstärkelse

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

10

Lim och klister baserade på en vattendispersion av en blandning av dimeriserat kolofonium och en sampolymer av eten och vinylacetat (EVA)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

30

Tvåkomponents mikrokapslat epoxilim, dispergerat i ett lösningsmedel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350691 00

40

Självhäftande tryckkänsligt akrylskikt, med en tjocklek av minst 0,076 mm men högst 0,127 mm, i rullar med en bredd av minst 45,7 cm men högst 132 cm, levererat med en skyddsliner med en vidhäftningsgrad av minst 15N/25 mm (uppmätt i enlighet med ASTM D 3330-metoden)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370130 00

10

Tryckplåtar för högtryck, av sådana slag som används för tryckning på tidningspapper, bestående av ett metallsubstrat överdraget med ett fotopolymerskikt med en tjocklek av minst 0,2 mm men högst 0,8 mm, ej täckta med en avdragbar skyddsfolie, med en total tjocklek av högst 1 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370130 00

20

Ljuskänslig platta bestående av ett fotopolymerskikt på polyesterfolie med en sammanlagd tjocklek på mer än 0,43 mm men högst 3,18 mm

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex370130 00

30

Vattenlösa offsetplåtar i aluminium för tryckning

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex844250 80

10

—  med plastbeläggning,

—  utan tryckbild

▼M27

ex370199 00

10

Plåtar av kvarts eller glas, belagda med kromfilm och överdragna med ett lager ljuskänslig eller elektronkänslig plast, avsedda att användas för tillverkning av masker för varor enligt nr 8541 eller 8542 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370590 90

10

Fotomasker för fotografisk överföring av kretsscheman till halvledarplattor ”wafers”

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370710 00

10

Ljuskänsliga emulsioner för sensibilisering av kiselskivor (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Strålningskänslig emulsion bestående av

— högst 12 viktprocent diazooxonaftalensulfonsyraester

— fenolhartser

i en lösning innehållande minst 2-metoxy-1-metyletylacetat eller etyllaktat eller metyl 3-metoxypropionat eller 2-heptanon

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M27

ex370710 00

25

Strålningskänsliga emulsioner innehållande

— fenol- eller akrylhartser,

— högst 2 viktprocent ljuskänsliga syraprekursorer,

i en lösning innehållande 2-metoxi-1-metyletylacetat eller etyllaktat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370710 00

30

Beredning på basis av ljuskänslig akrylhaltig polymer, innehållande färgpigment, 2-metoxi-1-metyletylacetat och cyklohexanon, med eller utan innehåll av etyl-3-etoxipropionat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Strålningskänslig emulsion eller beredning innehållande

0 %

1.1.2011–31.12.2011

ex370790 90

70

—  akrylatpolymerer och/eller

—  metakrylatpolymerer och/eller

—  derivat av styrenpolymerer,

med högst 7 viktprocent ljuskänsliga syraprekursorer i ett organiskt lösningsmedel innehållande åtminstone 2-metoxi-1-metyletylacetat

▼M27

ex370710 00

40

Strålningskänslig emulsion, innehållande:

— högst 10 viktprocent naftokinondiazidestrar,

— minst 2 men högst 20 viktprocent sampolymerer av hydroxistyren

— högst 7 viktprocent epoxy-haltiga derivat

upplöst i 1-etoxi-2-propylacetat och/eller etyllaktat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex370710 00

45

Ljuskänslig emulsion bestående av cyklisk polyisopren innehållande

— minst 55 och högst 75 viktprocent xylen, och

— minst 12 och högst 18 viktprocent etylbensen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex370710 00

50

Ljuskänslig emulsion innehållande

— minst 20 och högst 45 viktprocent sampolymerer av akrylat och/eller metakrylat och hydroxistyrenderivat,

— minst 25 och högst 50 viktprocentorganiska lösningsmedel som åtminstone innehåller etyllaktat och/eller propen-glykolmetyleter-acetat,

— minst 5 och högst 30 viktprocent akrylat,

— högst 12 viktprocent av en fotoinitiator

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex370710 00

55

Rullar av polyetylen-tereftalatfolie:

— på ena sidan täckta med ett torrt lager fotopolymer-akrylharts,

— täckt med en skyddsfolie i polyetylen

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex370790 20

10

Toner, i pulverform, bestående av en sampolymer av styren och butylakrylat och antingen magnetit eller kimrök, avsedd att användas som framkallare vid tillverkning av kassetter för telefaxapparater eller för datorskrivare (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

20

Toner, baserade på polyolharts, i pulverform

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

40

Toner baserad på polyesterharts, framställda genom polymerisering, avsedda att användas som framkallare vid tillverkning av tonerkassetter för skrivare och kopiatorer (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

10

Antireflexbeläggningar, bestående av en modifierad metakrylpolymer, innehållande högst 10 viktprocent polymer, i form av en lösning i 2-metoxi-1-metyletylacetat och 1-metoxipropan-2-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

30

Antireflexbeläggningar, i vattenlösning, innehållande:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370790 90

40

Antireflexskikt, i form av en vattenlösning, innehållande högst

— 2 viktprocent halogenfri alkylsulfonsyra, och

— 5 viktprocent av en fluorinerad polymer

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex370790 90

80

Antireflexbeläggning bestående av antingen en siloxanpolymer eller organisk polymer med en fenol-hydroxi-grupp som modifierats med en kromofor grupp, i form av en lösning av ett organiskt lösningsmedel innehållande antingen 1-etoxi-2-propanol eller 2-metoxi-1-metyletylacetat innehållande högst 10 viktprocent polymer

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex382490 97

91

— högst 2 viktprocent perhalogenerade derivat av sulfonsyra,

— högst 1 viktprocent vinylpolymer

 
 

ex380120 90

10

Kolloidal grafit suspenderad i vatten, avsedd att användas som inre beläggning i katodstrålerör för färgtelevision (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3805 90 10

 

”Pine oil”

1,7 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

10

Indoxacarb (ISO) och dess (R)-isomer, fixerade på en bärare av kiseldioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380891 90

30

Preparat innehållande endosporer eller sporer och proteinkristaller som utvunnits ur

— Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai och kurstaki eller

— Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, eller

— Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, eller

— Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, eller

— Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex380891 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

50

Virus av ”Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis” (SeNPV) i vattnig suspension med glycerol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380892 90

10

Svampbekämpningsmedel i pulverform, innehållande minst 65 men högst 75 viktprocent hymexazol (ISO), ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Preparat bestående av en suspension av pyritionzink (INN) i vatten, innehållande

— 24–26 viktprocent pyritionzink (INN), eller

— 39–41 viktprocent pyritionzink (INN)

0 %

1.7.2010–31.12.2013

ex380892 90

50

Beredningar baserade på kopparpyrition

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex380893 15

10

Beredning på basis av ett koncentrat innehållande minst 45 viktprocent men högst 55 viktprocent av det aktiva växtbekämpningsmedlet Penoxsulam i form av vattensuspension

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 23

10

Herbicid innehållande flazasulfuron (ISO) som verksamt ämne

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex380893 27

20

Organisk lösning av Kletodim (ISO), med en kletodimhalt på 37 % (± 2 %) eller 70 % (± 2 %) viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 90

10

Beredning, i form av granulat, innehållande i viktprocent:

— minst 38,8 % men högst 41,2 % Gibberellin A3, eller

— minst 9,5 % men högst 10,5 % Gibberellin A4 och A7

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex380899 90

10

Oxamyl (ISO) i en lösning innehållande cyklohexanon och vatten

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex380991 00

10

Blandningar av (5-etyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxafosforan-5-yl-metyl)metylmetylfosfonat och bis(5-etyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxafosforan-5-yl-metyl)metylfosfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380992 00

10

Antiblekningsmedel för papper bestående av en blandning av magnesiumtrisilikat och mononatriumsalt av 2,2′-metylenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380992 00

20

Skumdämpningsmedel bestående av en blandning av oxydipropanol och 2,5,8,11-tetrametyldodek-6-yn-5,8-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex381010 00

10

Lödpasta för användning inom den elektro-tekniska industrin, bestående av en blandning av metaller och harts i följande proportioner:

— 70 viktprocent eller mer av tenn, men högst 90 viktprocent

— högst 10 viktprocent av en eller flera av metallerna silver, koppar, vismut, zink och indium (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381119 00

10

Lösning av mer än 61 viktprocent, men högst 63 viktprocent, metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl i ett aromatiskt kolvätelösningsmedel, innehållande högst:

— 4,9 viktprocent 1,2,4-trimetyl-bensen,

— 4,9 viktprocent naftalen, och

— 0,5 viktprocent 1,3,5-trimetyl-bensen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

10

Salter av dinonylnaftalensulfonsyra, i form av lösningar i mineraloljor

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

20

Tillsatsmedel för smörjoljor, baserade på komplexa organiska molybdenföreningar, i form av en lösning i mineralolja

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

10

Salt av dinonylnaftylsulfonsyra i form av en lösning i mineralolja

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

20

Korrosionsinhibitor med reaktionsprodukter av fettsyror och tallolja med formaldehyd och (Z)-N-9-oktadecenyl-1,3-propandiamin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381230 80

20

Blandningar som till övervägande del innehåller bis(2,2,6,6-tetrametyl-1-oktyloxi-4-piperidyl)sebacat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381230 80

30

Sammansatta stabiliseringsmedel innehållande minst 15 men högst 40 viktprocent natriumperklorat och högst 70 viktprocent 2-(2-metoxietoxi)etanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex381230 80

40

Blandning av

— 80viktprocent (± 5 %) av 2-etylhexyl 10-etyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat, och

— 20viktprocent (± 5 %) av 2-etylhexyl 10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxy]-2-oxoetyl]tio]-4-metyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex381400 90

20

Blandningar innehållande:

— minst 69 viktprocent men högst 71 viktprocent 1-metoxipropan-2-ol,

— minst 29 viktprocent men högst 31 viktprocent 2-metoxi-1-metyletylacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381400 90

40

Azeotropa blandningar innehållande isomerer av nonafluorobutylmetyleter och/eller nonafluorobutyletyleter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381512 00

10

Katalysatorer, i form av granulat eller ringar med en diameter av minst 3 men högst 10 mm, bestående av silver på en bärare av aluminiumoxid, innehållande minst 8 viktprocent men högst 40 viktprocent silver

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

10

Katalysatorer bestående av kromtrioxid eller dikromtrioxid på en bärare av kiseldioxid, med en porvolym, bestämd enligt kväveabsorptionsmetoden, av minst 2 cm3/g

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

15

Katalysatorer, i form av pulver, bestående av en blandning av metalloxider på en bärare av kiseldioxid, innehållande minst 20 men högst 40 viktprocent molybden, vismut och järn beräknat tillsammans, avsedda att användas vid tillverkning av akrylnitril (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

30

Katalysatorer innehållande titantetraklorid på en bärare av magnesiumdiklorid, avsedda att användas vid tillverkning av polypropen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

40

Katalysatorer i form av kulor med en diameter av minst 4,2 mm men högst 9 mm, bestående av en blandning av metalloxider innehållande huvudsakligen oxider av molybden, vanadin och koppar, på en bärare av kiseldioxid och/eller aluminiumoxid, avsedda att användas vid tillverkning av akrylsyra (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

41

Katalysatorer i form av tabletter, bestående av 60 viktprocent (± 2 %) kopparoxid på en bärare av aluminiumoxid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381519 90

50

Katalysatorer bestående av metallorganiska föreningar av titan, magnesium och aluminium på en bärare av kiseldioxid, i form av en suspension i tetrahydrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

60

Katalysatorer bestående av dikromtrioxid, på en bärare av aluminiumoxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

65

Katalysatorer bestående av fosforsyra kemiskt bunden till en bärare av kiseldioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

70

Katalysatorer bestående av metallorganiska föreningar av aluminium och zirkonium, på en bärare av kiseldioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

75

Katalysatorer bestående av metallorganiska föreningar av aluminium och krom, på en bärare av kiseldioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

80

Katalysatorer bestående av metallorganiska föreningar av magnesium och titan, på en bärare av kiseldioxid, i form av en suspension i mineralolja

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

85

Katalysatorer bestående av metallorganiska föreningar av aluminium, magnesium och titan, på en bärare av kiseldioxid, i pulverform

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

86

Katalysatorer innehållande titantetraklorid på en bärare av magnesiumdiklorid, avsedda att användas vid tillverkning av polyolefiner (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

16

Reaktionsinitiator baserad på dimetylaminopropylkarbamid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

20

Katalysatorer i pulverform, bestående av en blandning av titantriklorid och aluminiumklorid, innehållande:

— minst 20 men högst 30 viktprocent titan och

— minst 55 men högst 72 viktprocent klor

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

50

Katalysatorer innehållande titantriklorid, i form av en suspension i hexan eller heptan, innehållande, beräknat på hexan- eller heptanfritt material, minst 9 men högst 30 viktprocent titan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

70

Katalysatorer bestående av en blandning av (2-hydroxipropyl)trimetylammoniumformiat och dipropylenglykoler

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

71

Katalysator innehållande N-(2-hydroxipropylammonium)diazabicyklo-(2,2,2)-oktan-2-etylhexanoat, upplöst i etan-1,2-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381590 90

77

Katalysatorpulver i en vattenlösning, innehållande

— 1-3 viktprocent palladium

— 0,25-3 viktprocent bly

— 0,25-0,5 viktprocent blyhydroxid

— 5,5-10 viktprocent aluminium

— 4-10 viktprocent magnesium

— 30-50 viktprocent kiseldioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

80

Katalysatorer bestående huvudsakligen av dinonylnaftalendisulfonsyra i form av en lösning i isobutanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

81

Katalysatorer, innehållande minst 69 viktprocent men högst 79 viktprocent (2-hydroxi-1-metyletyl)trimetylammonium-2-etylhexanoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

84

Pulverformiga katalysatorer innehållande minst 96 viktprocent koppar-, krom- och järnoxider

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

85

Katalysatorer baserade på aluminiumsilikat (zeolit), för alkylering av aromatiska kolväten, transalkylering av alkylaromatiska kolväten eller oligomerisering av olefiner (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

86

Katalysatorer, i form av runda stavar, bestående av ett aluminiumsilikat (zeolit), innehållande minst 2 viktprocent men högst 3 viktprocent oxider av sällsynta jordartsmetaller och mindre än 1 viktprocent dinatriumoxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

87

Reaktionsinitiatorer, bestående av diisopropylperoxidikarbonat, i form av en lösning i diallyl-(2,2′-oxidietyl)dikarbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

88

Katalysatorer bestående av titantetraklorid och magnesiumklorid, innehållande

— minst 4 men högst 10 viktprocent titan och

— minst 10 men högst 20 viktprocent magnesium

beräknat på olje- och hexanfri produkt

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

89

Enzyminnehållande bakterier av arten Rhodococcus rhodocrous (stam J1) uppslammade i en polyakrylamidgel eller i vatten och avsedda att användas som katalysator vid framställning av akrylamid genom hydratisering av akrylnitril (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381700 50

10

Blandning av alkylbensener (C14–26) innehållande

— 35-60 viktprocent eikosylbensen

— 25-50 viktprocent dokosylbensen

— 5-25 viktprocent tetrakosylbensen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

10

Blandningar av alkylnaftalener innehållande:

— 88 viktprocent eller mer men högst 98 viktprocent hexadecylnaftalen

— 2 viktprocent eller mer men högst 12 viktprocent dihexadecylnaftalen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

20

Blandning av grenade alkylbensener, främst innehållande dodecylbensen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381900 00

20

Brandhärdig hydraulvätska på basis av fosfatestrar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 15

10

Surt aluminiumsilikat (konstgjord zeolit av Y-typen) i natriumform, innehållande högst 11 viktprocent natrium beräknat som natriumoxid, föreliggande som runda stavar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

05

Blandning av metylmetackrylatmonomer och butylakrylatmonomer i en lösning av xylen och butylacetat, som innehåller mer än 54 men mindre är 56 viktprocent lösningsmedel

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex382490 97

06

Paraffin med en klorering av 70 % eller mer

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex382490 97

07

Film och folier bestående av oxider av antingen barium eller kalcium och antingen titan eller zirkonium, i ett akrylbindemedel

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex382490 97

08

Blandning av divinylbenzenisomerer och etylvinylbenzenisomerer, innehållande minst 56 viktprocent men högst 80 viktprocent divinylbenzen

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

09

Preparat för motverkande av korrosion, bestående av salter av dinonylnaftalensulfonsyra, antingen:

— på en bärare av mineralvax, även kemiskt modifierat eller

— i form av en lösning i organiskt lösningsmedel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

10

Kalcinerad bauxit (eldfast)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

11

Blandning av fytosteroler, ej i pulverform, som i viktprocent innehåller

— mer än 40 % men mindre än 58 % beta-sitosteroler,

— mer än 20 % men mindre än 28 % kampesteroler,

— mer än 14 % men mindre än 23 % stigmasteroler,

— mer än 0 % men mindre än 15 % andra steroler

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

12

Oligomer av tetrafluoreten, med en ändgrupp av jodetyl

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

13

Blandningar innehållande minst 92 och högst 96,5 viktprocent 1,3:2,4-bis-O-(4-metylbensyliden)-D-glucitol och innehållande karboxylsyraderivat och ett alkylsulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

14

Kalciumfosfonatfenat, upplöst i mineralolja

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

15

Strukturerat kiselaluminatfosfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

16

Blandning av bis{4-(3-(3-(fenoxikarbonylamino)tolyl)ureido}fenylsulfon, difenyltoluen-2,4-dikarbamat och 1-[4-(4-aminobensensulfonyl)-fenyl]-3-(3-fenoxikarbonylamino-tolyl)-karbamid (urinämne)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

17

Blandning med ett innehåll av acetater av 3-butylen-1,2-diol på 65-90 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

18

4-Metylmandelsyra, rå

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

20

Preparat bestående av minst 83 viktprocent 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden (dicyklopentadien), ett syntetgummi, även innehållande minst 7 viktprocent tricyklopentadien, och:

— antingen en aluminium-alkylförening,

— eller en organisk komplex volframförening

— eller en organisk komplex molybdenförening

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

21

Blandning av akrylsyra, (1-metyletyliden)bis(4,1-fenylenoxi-2,1-etandiyloxi-2,1-etandiyl)ester med akrylsyra, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-etandiylester och 1-hydroxicyklohexylfenylketon i en lösning av metyletylketon och toluen

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

22

Beredningar innehållande minst 47 viktprocent 1,3:2,4-bis-O-bensyliden-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex382490 97

23

Blandning av uretanakrylat, tripropylenglykoldiakrylat, etoxilerad bisfenol A akrylat och poly(etylenglykol) 400 diakrylat

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex382490 97

24

Lösning av (klormetyl)bis(4-fluorfenyl)metylsilan med en nominal koncentration på 65 % i toluen

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex382490 97

25

Plattor av litiumtantalat, ej dopade

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex382490 97

27

Beredning, bestående av en blandning av 2,4,7,9-tetrametyldek-5-yn-4,7-diol och propan-2-ol

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex382490 97

28

Beredning innehållande (i viktprocent)

— minst 85 % men högst 95 % α-4-(2-cyano-2-butoxykarbonyl)vinyl-2-metoxy-fenyl-ω-hydroxyhexa(oxyetylen), och

— minst 5 % men högst 15 % polyoxyetylen (20) sorbitanmonopalmitat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex382490 97

29

Beredningar bestående huvudsakligen av γ-butyrolakton och kvaternära ammoniumsalter, avsedda att användas för tillverkning av elektrolytkondensatorer (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

30

2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxietylerad

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

34

Blandningar av fytosteroler i form av ett kristallint vaxartat pulver, innehållande, efter vikten räknat:

— minst 36 % men högst 79 % sitosteroler,

— minst 15 % men högst 34 % sitostanoler,

— minst 4 % men högst 25 % kampesteroler och

— minst 0 % men högst 14 % kampestanoler

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

36

Beredning baserad på 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecyn-5,8-dioletoxilat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

37

Blandning av flytande kristaller för tillverkning av bildskärmar (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

38

Alkylkarbonatbaserad beredning, även med tillsats av UV-absorberare för tillverkning av glasögonglas (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

39

Blandningar innehållande minst 40 men ej mer än 50 viktprocent 2-hydroxietylmetakrylat och minst 40 men ej mer än 50 viktprocent glycerolester av borsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

40

Azelainsyra med en renhetsgrad av minst 75 men högst 85 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

42

Blandningar av metalloxider, i form av pulver, innehållande:

— antingen minst 5 viktprocent barium, neodym eller magnesium och minst 15 viktprocent titan,

— eller minst 30 viktprocent bly och minst 5 viktprocent niob,

för användning vid tillverkning av dielektrisk film eller avsedda att användas som dielektriskt material vid tillverkning av keramiska flerskiktskondensatorer (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Blandningar av växtsteroler, inte i pulverform, innehållande

— minst 75 viktprocent steroler,

— högst 25 viktprocent stanoler,

som används för framställning av stanoler/steroler eller stanol- och sterolestrar (1)

0 %

1.7.2010–31.12.2012

▼M27

ex382490 97

45

Beredningar, bestående huvudsakligen av etylenglykol och:

— antingen dietylenglykol, dodekansyra och ammoniak,

— eller N,N-dimetylformamid,

— eller γ-butyrolakton,

— eller kiseloxid,

— eller ammoniumhydrogenazelat,

— eller ammoniumhydrogenazelat och kiseloxid,

— eller dodekansyra, ammoniak och kiseloxid,

avsedda att använda för tillverkning av elektrolytkondensatorer (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

46

Karboxylsyreanhydridbaserade härdare för epoxihartser, i flytande form, med en specifik vikt vid 25 °C av 1,15 g/cm3 eller mer men högst 1,18 g/cm3

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

47

4-Metoxisalicylaldehyd, löst i N-metylpyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

52

Poly(tetrametylenglykol)bis[(2-benzoyl-fenoxi)acetat] med en genomsnittlig polymerkedjelängd av mindre än 5 monomera enheter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

53

Poly(etylenglykol) bis(p-dimetyl)aminobensoat med en genomsnittlig polymerkedjelängd av mindre än 5 monomera enheter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

54

2-Hydroxibensonitril, i form av en lösning i N,N-dimetylformamid, innehållande minst 45 viktprocent men högst 55 viktprocent 2-hydroxibensonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

60

α-Fenoxikarbonyl-ω-fenoxipoly[oxi(2,6-dibrom-1,4-fenylen) isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxikarbonyl]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

63

Trietylboran, i form av en lösning i tetrahydrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

64

Aluminiumnatriumsilikat, i form av kulor med en diameter av:

— antingen minst 1,6 mm men högst 3,4 mm,

— eller minst 4 mm men högst 6 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

66

Blandningar av primära tert-alkylaminer

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

70

Pasta innehållande minst 75 viktprocent men högst 85 viktprocent koppar, även innehållande oorganiska oxider, etylcellulosa och ett lösningsmedel

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

72

Lösningar innehållande minst 80 viktprocent 2,4,6-trimetylbensaldehyd i aceton

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

73

Partiklar av kiseldioxid på vilka organiska föreningar är kovalent bundna, avsedda att användas vid tillverkning av kolonner för vätskekromatografi (HPLC) och kolonner för beredning av prover (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

75

Poly(tetrametylenglykol)bis[(9-oxo-9H-tioxanten-1-yloxi)acetat] med en genomsnittlig polymerkedjelängd av mindre än 5 monomera enheter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

77

Dietylmetoxiboran, i form av en lösning i tetrahydrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

78

Blandning av fytosteroler utvunna ur trä och träbaserade oljor (tallolja), i form av pulver med en partikelstorlek på högst 300 μm, innehållande

— minst 60, men högst 80 viktprocent sitosteroler,

— högst 15 viktprocent kampesteroler,

— högst 5 viktprocent stigmasteroler, och

— högst 15 viktprocent beta-sitostanoler

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

79

Blandning av 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ylamin och 20 %(± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metyl} propoxi)but-2-ylamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

82

α-(2,4,6-Tribromofenyl)-ω-(2,4,6-tribromofenoxi)poly[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenylen)isopropyliden(3,5-dibromo-1,4-fenylen)oxikarbonyl]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

84

Reaktionsprodukter, innehållande:

— minst 1 viktprocent men högst 40 viktprocent molybdenoxid,

— minst 10 viktprocent men högst 50 viktprocent nickeloxid,

— minst 30 viktprocent men högst 70 viktprocent volframoxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

88

Oligomera reaktionsprodukter, bestående av bis(4-hydroxifenyl)sulfon och 1,1’-oxibis(2-kloroetan)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

89

Oligomerer av tetrafluoroetylen, med tetrafluorojodoetylslutgrupper

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

90

Ihåliga kulor smält aluminiumsilikat, innehållande 65-80 % amorft aluminiumsilikat med följande egenskaper:

— en smältpunkt på mellan 1 600 °C och 1 800 °C,

— en densitet på 0,6 – 0,8 g/cm3,

för användning i tillverkningen av partikelfilter för motorfordon (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex382490 97

92

Beredning bestående av 2,4,7,9-tetrametyldek-5-yn-4,7-diol och kiseldioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex382490 97

95

Blandningar av fytosteroler, i form av flingor och kulor, innehållande minst 80 viktprocent steroler och högst 4 viktprocent stanoler

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex382490 97

97

Beredningar innehållande antingen minst 10 men högst 20 viktprocent litiumfluorofosfat eller minst 5 men högst 10 viktprocent litiumperklorat i blandningar av organiska lösningsmedel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Polyeten, i form av granulat, med en specifik vikt av 0,925 (± 0,0015), ett smältflytindex (melt flow index) av 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), avsett att användas för tillverkning av blåst film och folier med ett ljusdiffusionsvärde av högst 6 % och med en brottöjning (MD/TD) av 210/340 (1)

0 %

1.7.2010–31.12.2013

▼M27

ex390120 90

10

Polyeten, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b till kap. 39, med en specifik vikt av minst 0,945 men högst 0,985, avsedd att användas för tillverkning av film för färgband till skrivmaskiner eller liknande färgband (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390120 90

20

Polyeten innehållande minst 35 men högst 45 viktprocent glimmer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

91

Jonomerplast, bestående av ett salt av en sampolymer av eten och metakrylsyra

4 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

92

Klorsulfonerat polyeten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

93

Sampolymerer av eten, vinylacetat och kolmonoxid, avsedda att användas som mjukningsmedel vid tillverkning av taktäckning (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

94

Blandningar av A-B-segmentsampolymerer av polystyren och eten-butensampolymerer och A-B-A-segmentsampolymerer av polystyren, eten-butensampolymerer och polystyren, innehållande högst 35 viktprocent styren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

97

Klorerad polyeten, i pulverform

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

10

Polypropen utan mjukningsmedel och innehållande högst:

— 7 mg/kg av aluminium,

— 2 mg/kg av järn,

— 1 mg/kg av magnesium,

— 8 mg/kg av klorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

20

Polypropen, utan mjukningsmedel,

— med en smältpunkt av mer än 150 °C (bestämd enligt ASTM D 3417-metoden),

— med en smältvärme av minst 15 J/g men högst 70 J/g,

— med en brottöjning av minst 1 000 % (bestämd enligt ASTM D 638-metoden),

— med en draghållfasthet av minst 69 MPa men högst 379 MPa (bestämd enligt ASTM D 638-metoden)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

30

Polypropen, innehållande högst 1 mg/kg aluminium, 0,05 mg/kg järn, 1 mg/kg magnesium och 1 mg/kg klorid, avsett att användas vid tillverkning av förpackningar för kontaktlinser för engångsbruk (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390210 00

40

Polypropen, inte innehållande mjukningsmedel:

— Med en draghållfasthet av 32–44 MPa (enligt ASTM D 638)

— Med en böjhållfasthet av 50–66 MPa (enligt ASTM D 790)

— Med smältindex (MFR) vid 230 °C/2,16 kg på 5–15 g/10 min (enligt ASTM D 1238)

— Innehållande minst 40 men högst 80 viktprocent polypropen

— Innehållande minst 10 men högst 30 viktprocent glasfiber

— Innehållande minst 10 men högst 30 viktprocent glimmer

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex390210 00

50

Högisotaktisk polypropylen (HIPP), även ofärgad, avsedd för framställning av plastkomponenter till luftrenande produkter med följande egenskaper:

— Densitet på minst 0,880 g/cm3 men högst 0,913 g/cm3 (fastställt genom testmetod ASTM D1505),

— Draghållfasthet på minst 350 kg/cm2 men högst 390 kg/cm2 (fastställt genom testmetod ASTM D638)

— Värmebeständighetstemperatur på minst 135 °C vid belastning med 0,45 MPa (fastställt genom testmetod ASTM 648)

 (1)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex390220 00

10

Polyisobuten, med en molekylvikt (Mn) av minst 700 men högst 800 som antalsmedelvärde

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390220 00

20

Hydrerad polyisobuten, i flytande form

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390230 00

91

A-B-Segmentsampolymerer av polystyren och en etenpropensampolymer, innehållande högst 40 viktprocent styren, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b till kap. 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

52

Amorf polyalfaolefinsampolymerblandning av poly(propylen-co-1-buten) och petroleumkolväteharts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

55

Termoplastisk elastomer, med en A-B-A-segmentpolymerstruktur av polystyren, polyisobutylen och polystyren innehållande 10–35 viktprocent polystyren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390290 90

60

Ohärdad 100 % alifatisk harts (polymer), med följande egenskaper:

— flytande vid rumstemperatur

— erhållen genom katjonisk polymerisation av C-5 alkenmonomerer

— med molekylvikt, antalsmedelvärde (Mn) på 370 (± 50)

— med molekylvikt, viktmedelvärde (Mw) på 500 (± 100)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex390290 90

92

Polymerer av 4-metylpent-1-en

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

93

Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av minst 38 × 10-6m2s-1 (38 centistoke) vid 100 °C, bestämd enligt ASTM D 445

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390290 90

98

Syntetiskt polyalfaolefin med en viskositet vid 100 °C enligt ASTM D 445 på mellan 3–9 centistok och som erhållits genom en polymerisering av en blandning av dodecen och tetradecen, med en högsta halt av tetradecen på 40 %

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390311 00

10

Vita expanderbara polystyrenpärlor som har en värmeledningsförmåga på högst 0,034 W/mK vid en densitet av 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), innehållande 50 % återvunnet material

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390319 00

30

Kristallisk polystyren med en smältpunkt av lägst 268 °C men högst 272 °C och en stelningspunkt av lägst 232 °C men högst 242 °C, med eller utan innehåll av tillsatser och fyllnadsämnen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390390 90

35

Sampolymerer av α-metylstyren och styren, med en mjukningspunkt som överstiger 113 °C

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

40

Sampolymerer av styren, α-metylstyren och akrylsyra, med en molekylvikt (Mn) av minst 500 men högst 6 000 som antalsmedelvärde

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Kristallin sampolymer av styren och p-metylstyren

— med en smältpunkt på minst 240 °C men högst 260 °C,

— innehållande minst 5 viktprocent men högst 15 viktprocent p-metylstyren

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex390390 90

65

Sampolymerer av styren, butylakrylat, butylmetakrylat, metylmetakrylat och akrylsyra, i form av pulver, innehållande 81 (± 1) viktprocent styren, 6 (± 1) viktprocent butylakrylat, 5 (± 1) viktprocent butylmetakrylat, 7 (± 1) viktprocent metylmetakrylat och 1 (± 0,5) viktprocent akrylsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

75

Sampolymerer av styren och vinylpyrrolidon, innehållande högst 1 viktprocent natriumdodecylsulfat, i form av en vattenemulsion, avsedd att användas för tillverkning av produkter enligt nr 3305 20 00 eller av hårfärger enligt nr 3305 90 90 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

80

Sampolymerer av styren och divinylbensen i form av granuler med en diameter av minst 150 och högst 800 μm och innehållande

— minst 65 viktprocent styren,

— högst 25 viktprocent divinylbensen

avsedda att användas vid tillverkning av jonbytarhartser (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

Blandning innehållande

— minst 45 men högst 65 viktprocent polymerer av styren

— minst 35 men högst 45 viktprocent poly(fenyleneter)

— högst 10 viktprocent andra tillsatser

och med en eller flera av följande särskilda färgeffekter:

— metallisk eller pärlemorsskimrande med en synlig metameri orsakad av minst 0,3 % flingbaserat pigment

— fluorescerande, kännetecknat av avgivande av ljus vid absorption av ultraviolett strålning

— ljusvit, kännetecknat av Lminst 92, b högst 2 och a mellan -5 och 7 på färgskalan CIELab

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M27

 (4)ex390410 00

20

Poly(vinylklorid)pulver, oblandat med andra ämnen och utan vinylacetat-monomerer, med

— en polymeriseringsgrad på 1 000 (± 300) monomera enheter

— en värmegenomgångskoefficient (K-värde) på 60 eller mer, men högst 70,

— ett innehåll av flyktiga ämnen på mindre än 2,00 viktprocent,

— där en fraktion av högst 1 viktprocent inte passerar genom en sikt med maskstorleken 120 μm,

avsett att användas för tillverkning av batteriseparatorer (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex390430 00

20

Sampolymerer av vinylklorid, vinylacetat och maleinsyra, innehållande

— minst 80,5 och högst 81,5 viktprocent vinylklorid,

— minst 16,5 och högst 17,5 viktprocent vinylacetat och

— minst 1,5 och högst 2,5 viktprocent maleinsyra,

avsedda att användas vid värmelimning av plaster på stålytor för industriellt bruk (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390440 00

91

Sampolymerer av vinylklorid, vinylacetat och vinylalkohol, innehållande:

— minst 87 men högst 92 viktprocent vinylklorid,

— minst 2 men högst 9 viktprocent vinylacetat och

— minst 1 men högst 8 viktprocent vinylalkohol,

i någon av de former som är nämnda i anm. 6 a och b till kap. 39, avsedda att användas för tillverkning av produkter enligt nr 3215 eller 8523 eller avsedda att användas vid tillverkning av beläggningar för sådana behållare och tillslutningsanordningar som används för livsmedel och drycker (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390440 00

93

Sampolymerer av vinylklorid och metylakrylat, innehållande 80 (± 1) viktprocent vinylklorid och 20 (± 1) viktprocent metylakrylat, i form av en vattenemulsion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390450 90

92

Vinyliden-klorid-metakrylat sampolymer för användning vid framställning av monofilament (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390461 00

10

Blandningar av polytetrafluoreten och glimmer, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b till kap. 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

20

Sampolymerer av tetrafluoreten och trifluor(heptafluorpropoxi)eten, innehållande minst 3,2 viktprocent men högst 4,6 viktprocent trifluor(heptafluorpropoxi)eten och mindre än 1 mg/kg av extraherbara fluoridjoner

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

30

Polytetrafluoreten, i pulverform, med en specifik yta av minst 8 m2/g men högst 12 m2/g, en partikelstorleksfördelning med 10 % av mindre än 10 μm och 90 % av mindre än 35 μm och en genomsnittlig partikelstorlek av 20 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Poly(vinylidenfluorid)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex390469 80

93

Sampolymerer av eten och klortrifluoreten, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b till kap. 39

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex390469 80

94

Sampolymerer av eten och tetrafluoreten

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex390469 80

96

Polyklortrifluoreten, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 a och b till kap. 39

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex390469 80

97

Sampolymerer av klortrifluoreten och vinylidendifluorid

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex390599 90

92

Polymerer av vinylpyrrolidon och dimetylaminoetylmetakrylat, innehållande minst 97 men högst 99 viktprocent vinylpyrrolidon, i form av en vattenlösning

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M27

ex390599 90

95

Hexadecilerad eller eikosilerad polyvinylpyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

96

Polymerer av vinylformal, i någon av de former som anges i anm. 6 b till kap. 39, med en molekylvikt (Mw) på minst 25 000 och högst 150 000 som viktsmedelvärde och innehållande:

— 9,5-13 viktprocent acetylgrupper, beräknade som vinylacetat, och

— 5-6,5 viktprocent hydroxigrupper, beräknade som vinylalkohol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

97

Povidon (INN)-jod

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

98

Polyvinylpyrrolidon, delvis substituerad med triakontylgrupper, innehållande minst 78 viktprocent men högst 82 viktprocent triakontylgrupper

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60

 

Sampolymer av metylakrylat, etylen och en monomer som innehåller en ändlös karboxylgrupp som en substituent, med minst 50 viktprocents halt av metylakrylat, även blandad med kiseldioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

10

Polymerisationsprodukter av akrylsyra och små mängder av en fleromättad monomer, avsedda att användas för tillverkning av medikamenter enligt nr 3003 eller 3004 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

15

Ljuskänslig harts bestående av modifierat akrylat, akrylmonomerer, katalysator (fotoinitiator) och stabilisator

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

20

Polymerisationsprodukter av akrylsyra och små mängder av en fleromättad monomer, avsedda att användas som stabiliseringsmedel i emulsioner eller dispersioner med ett pH-värde av mer än 13 (1)

6 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

25

Genomskinlig vätska, ej blandbar med vatten, innehållande

— 50-51 viktprocent polymetylmetakrylat-sampolymer

— 37-39 viktprocent xylen

— 11-13 viktprocent n-butylacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

30

Sampolymerer av styren, hydroxietylmetylakrylat och 2-etylhexylakrylat, med en molekylvikt (Mn) av minst 500 men högst 6 000 som antalsmedelvärde

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

Vitt pulver av 1,2-etandiol-dimetakrylat-metylmetakrylat-sampolymer med en partikelstorlek på högst 18 μm, olösligt i vatten

0 %

1.7.2010–31.12.2013

▼M29

ex390690 90

40

Transparent akrylpolymer i förpackningar på högst 1 kg, ej för återförsäljning med

— en viskositet på högst 50 000 Pa.s vid 120 °C fastställd enligt ASTM D 3835

— en genomsnittlig molekylvikt på mer än 500 000, men inte mer än 1 200 000, enligt GPC-testet (Gelfiltreringskromatografi)

— en återstående monomerhalt på mindre än 1 %

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex390690 90

41

Poly(alkyl-akrylat) med en ester-alkylkedja mellan C10 och C30

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390690 90

50

Polymerer av estrar av akrylsyra med minst en av följande monomerer i kolkedjan:

— klorometylvinyleter,

— kloroetylvinyleter,

— klorometylstyren,

— vinylkloroacetat,

— metakrylsyra,

— butendisyramonobutylester,

innehållande högst 5 viktprocent av varje monomer, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b till kap. 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

65

Polyalkylakrylat, kemiskt modifierad med kobolt, med en smälttemperatur på 65 °C (± 5 °C), mätt med differentiell svepkalorimetri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

80

Polydimetylsiloxan-ymp-(polyakrylat; polymetakrylat)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

85

Icke vattenbaserade polymerdispersioner bestående av estrar av akrylsyra med en hydrolyserbar silylgrupp i den ena eller båda ändarna av polymeren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

10

Poly(etylenoxid) med en molekylvikt (Mn) av minst 100 000 som antalsmedelvärde

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

20

Bis[metoxipoly(etylenglykol)]-maleimidopropionamid, kemiskt modifierad med lysin, med en molekylvikt (Mn) på 40 000 som antalsmedelvärde

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

30

Bis[metoxipoly(etylenglykol)], kemiskt modifierad med lysin, terminerad med bis(maleimid), med en molekylvikt (Mn) på 40 000 som antalsmedelvärde

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390720 11

40

Polyetylenglykol med en etylenoxidkedjelängd på högst 30, med butyl-2-cyano 3-(4-hydroxyfenyl) akrylat-ändgrupper, för användning som UV-barriär i flytande huvudsatser (masterbatches) (1)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex390720 20

11

Blandningar, innehållande 70 viktprocent eller mer men högst 80 viktprocent av en polymer av glycerol och 1,2-epoxypropan och 20 viktprocent eller mer men högst 30 viktprocent av en sampolymer av dibutylmaleat och N-vinyl-2-pyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390720 20

12

Sampolymer av tetrahydrofuran och tetrahydro-3-metylfuran med en molekylvikt (Mn) av 3 500 (± 100) som antalsmedelvärde

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Poly(oxipropylen) med alkoxisilylslutgrupper

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

30

Homopolymerer av 1-klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

35

Polyetenglykol, kemiskt modifierad med en isocyanatgrupp innehållande en karbodiimidgrupp, i form av en lösning i 2-metoxi-1-metyletylacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

45

Sampolymerer av etylenoxid och propylenoxid, med aminopropyl- och metoxislutgrupper

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

50

Polymer av perfluorpolyeter med vinyl-silyl-slutgrupper eller en sammansättning av två beståndsdelar med samma typ av polymer av perfluorpolyeter med vinyl-silyl-slutgrupper som främsta beståndsdel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

55

Succinimidylester av metoxipoly(etenglykol)propionsyra, med en molekylvikt (Mn) av 5 000 som antalsmedelvärde

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390730 00

40

Expoxihartser, innehållande minst 70 viktprocent kiseldioxid, avsedda att användas för inkapsling av varor enligt nr 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 eller 8548 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

70

ex390730 00

50

Flytande epoxiharts bestående av en sampolymer av 2-propennitril och 1,3-butadienepoxid, utan innehåll av lösningsmedel, med:

— ett innehåll av zinkborathydrat av högst 40 viktprocent

— och ett innehåll av diantimontrioxid av högst 5 viktprocent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

10

Sampolymerer av tereftalsyra och isoftalsyra med etylenglykol, butan-1,4-diol och hexan-1,6-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

30

Syrebindande koncentrat bestående av en blandning av

— en sampolymer som framställts av polyetylentereftalat, pyromellitsyradianhydrid (PMDA) och polybutadien substituerat med hydroxyl

— en blockerande sampolymer (bestämd enligt ASTM:s metod F1115-95 (2001)) som framställts av xylylendiaminer och adipinsyra, och

— organiska färgämnen och/eller organiska och oorganiska pigment

Den första sampolymeren dominerar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3907 70 00

 

Polymjölksyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390791 90

10

Diallylftalatprepolymer, i pulverform

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex390799 90

10

Poly(oxi-1,4-fenylenkarbonyl), i pulverform

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390799 90

20

Flytande kristallsampolyester med en smältpunkt av lägst 270 °C, även innehållande fyllmedel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390799 90

30

Poly(hydroxyalkanoat), främst bestående av poly(3-hydroxybutyrat)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex390799 90

50

Semikristallint polymerharts av polycyklohexylendimetylentereftalat, med ett glasfiberinnehåll av minst 10 och högst 40 viktprocent, i form av granulat eller pellets

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex390799 90

60

Sampolymer av tereftalsyra och isoftalsyra med bisfenol A

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex390799 90

70

Sampolymer av poly(etylen tereftalat) och cyklohexan dimetanol, innehållande mer än 10 viktprocent cyklohexan dimetanol

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex390890 00

10

Poly(iminometylen-1,3-fenylenmetyleniminoadipoyl), i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b till kap. 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Reaktionsprodukter av blandningar av oktadekankarboxylsyror som polymeriserats med en alifatisk polyeterdiamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390890 00

50

Syrebindande koncentrat bestående av en blandning av

— en sampolymer som framställts av polyetylentereftalat, pyromellitsyradianhydrid (PMDA) och polybutadien substituerat med hydroxyl

— en blockerande sampolymer (bestämd enligt ASTM:s metod F1115-95 (2001)) som framställts av xylylendiaminer och adipinsyra, och

— organiska färgämnen och/eller organiska och oorganiska pigment

Den andra sampolymeren dominerar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390940 00

10

Polykondensationsprodukter av fenol och formaldehyd, i form av ihåliga sfärer, med en diameter av mindre än 150 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390950 90

10

UV-härdbar flytande fotopolymer bestående av en blandning innehållande minst 60 viktprocent polyuretaner och 30 viktprocent (± 8 %) akrylat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391000 00

20

Segmentsampolymerer av poly(metyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan) och poly[metyl(vinyl)siloxan]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391000 00

40

Biokompatibela silikoner för tillverkning av kirurgiska långtidsimplantat (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391000 00

50

Självhäftande tryckkänsligt silikonskikt i lösning innehållande copolymer(dimetylsiloxan/difenylsiloxan)-gummi

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391000 00

60

Polydimetylsiloxan, med eller utan substituerad polyetylenglykol och trifluorpropyl, med metakrylat-ändgrupper

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex391110 00

81

Ohärdad kolväteharts, som erhållits genom polymerisering av alkener (C-5 till C-10), cyklopentadien och dicyklopentadien, med ett värde (Gardner-färgskalan) på mer än 10 för den rena produkten och på mer än 8 för en lösning på 50 volymprocent toluen (bestämd med ASTM:s metod D6166)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

10

Poly(oxi-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxi-4,4′-bifenylen)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

30

Sampolymer av etylenimin och etyleniminditiokarbamat, i en vattenlösning av natriumhydroxid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391190 99

25

Sampolymerer av vinyltoluen och α-metylstyren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391190 99

31

Sampolymerer av butadien och maleinsyra, även innehållande ammoniumsalter

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391190 99

40

Blandningar av kalcium- och natriumsalt av en sampolymer av maleinsyra och metylvinyleter, innehållande minst 9 men högst 16 viktprocent kalcium

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

45

Sampolymerer av maleinsyra och metylvinyleter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

65

Kalciumzinksalt av en sampolymer av maleinsyra och metylvinyleter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

86

Sampolymerer av metylvinyleter och maleinsyraanhydrid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex391211 00

30

Cellulosatriacetat

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex391211 00

40

Cellulosadiacetatpulver

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex391239 85

10

Etylcellulosa, inte mjukgjord

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

20

Etylcellulosa, i form av vattendispersion innehållande hexadekan-1-ol och natriumdodecylsulfat, innehållande 27 (± 3) viktprocent etylcellulosa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

30

Cellulosa, hydroxietylerad och alkylerad, med alkylkedjelängder på minst 3 kolatomer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

10

Cellulosaacetatpropionat, ej mjukgjort, i pulverform:

— innehållande minst 25 viktprocent propionyl (bestämd enligt ASTM D 817-72-metoden) och

— med en viskositet av högst 120 poise (bestämd enligt ASTM D 817-72-metoden),

avsett att användas för tillverkning av tryckfärger, målningsfärger, lacker och andra ytbeläggningar, och reprografiska ytbeläggningar (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

20

Hydroxipropylmetylcellulosaftalat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

81

Blandningar av cyanoetylpullulan och cyanoetylpoly(vinylalkohol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

85

Sterilt natriumhyaluronat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

92

Protein, kemiskt modifierat genom karboxylering och/eller tillsats av ftalsyra, med en molekylvikt (Mw) av 100 000 till 300 000 som viktsmedelvärde

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

94

Granulat med ett innehåll av

— minst 35, men mindre än 75 viktprocent extruderad biopolymer med hög amyloshalt framställd av majsstärkelse,

— minst 5, men mindre än 16 viktprocent polyvinylalkohol,

— minst 10, men mindre än 46 viktprocent mjukgörare av polyol,

— minst 0,25, men mindre än 3 viktprocent stearinsyra,

— med eller utan ett innehåll på 30 % (± 10 %) biologiskt nedbrytbart polyesterharts, men aldrig en högre halt än halten av biopolymerer med hög amyloshalt

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391390 00

95

Natriumsalt av chondroitinsvavelsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

96

Pulver bestående av 90 (± 5) viktprocent extruderad biopolymer med hög amyloshalt framställd av majsstärkelse, 10 (± 5) viktprocent syntetisk polymer och 0,5 % (± 0.25 %) stearinsyra

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391620 00

91

Profiler av polyvinylklorid avsedda för tillverkning av spont och beklädnader, innehållande följande tillsatser:

— Titandioxid

— Polymetylmetakrylat

— Kalciumkarbonat

— Bindemedel

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391732 00

91

Rör bestående av en segmentsampolymer av polytetrafluoreten och polyperfluoroalkoxitrifluoreten, med en längd av högst 600 mm, en diameter av högst 85 mm och en väggtjocklek av minst 30 μm men högst 110 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391740 00

91

Anslutningsdon i plast med o-ringar, säkerhetsklammrar och ett frigörningssystem avsedda att föras in i motorfordons bränsleslangar

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391910 19

10

Reflekterande folie, bestående av ett skikt av polyuretan med säkerhetsmärkning och inbäddade glaspärlor på ena sidan och ett självhäftande skikt på den andra sidan, på ena eller båda sidorna täckt med en avdragbar skyddsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Rullar med dubbelhäftande tejp

— som belagts med ovulkaniserat naturgummi eller syntetiskt gummi, och

— som har en bredd av minst 20 mm men högst 40 mm, och

— som innehåller silikon, aluminiumhydroxid, akryl och uretan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Reflekterande folie

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex391990 00

21

—  bestående av en film av polykarbonat eller akrylpolymer helt präglad på ena sidan med ett regelbundet mönster,

ex392061 00

20

—  på båda sidor täckt med ett eller flera plastskikt,

—  i somliga fall även täckt på en sidan med ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie

▼M28

ex391910 80

23

Reflekterande folie, bestående av flera skikt innehållande

— polyvinylklorid,

— polyuretan med, på ena sidan, säkerhetsmärkning mot förfalskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, och ett skikt mikrokulor av glas på andra sidan,

— ett skikt med ett säkerhets- och/eller officiellt märke som framträder olika beroende på betraktningsvinkeln,

— metalliserad aluminium,

— och ett självhäftande skikt, täckt på ena sidan med en skyddsliner

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex391910 80

27

Polyesterfilm

— på ena sidan täckt med en termisk avdragbar självhäftande akrylfilm som släpper vid temperaturer mellan 90 °C och 200 °C och en skyddsfilm i polyester, och

— på andra sidan med eller utan beläggning med ett lager av självhäftande tryckkänsligt akrylskikt eller termisk avdragbar självhäftande akrylfilm som släpper vid temperaturer mellan 90 °C och 200 °C och en skyddsfilm i polyester

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex391990 00

20

▼M27

 (4)ex391910 80

30

Dubbelsidig, självhäftande film av modifierat epoxiharts, i rullar med en bredd av 10-20 cm, en längd av 10–210 m och en sammanlagd tjocklek av 10-50 μm, ej avsedd för försäljning i detaljhandeln

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391910 80

32

Polytetrafluoretylenfolie:

— med en tjocklek på minst 110 μm,

— med en ytresistans på mellan 102 och 1014 ohm, fastställd genom testmetod ASTM D 257,

— på ena sidan täckt med tryckkänslig självhäftande akryl

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391910 80

35

Reflekterande folier, bestående av ett lager polyvinylklorid, ett lager av alkydpolyester, med på ena sidan säkerhetsmärkning mot förfalskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för viss användning, endast synlig vid retroreflekterande belysning, och inbäddade glaspärlor, och på andra sidan ett vidhäftande lager, belagda på ena sidan eller bägge sidor med en borttagbar skyddsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391910 80

37

Polytetrafluoretylenfolie:

— med en tjocklek på minst 100 μm,

— en brottöjning på högst 100 %,

— på ena sidan täckt med tryckkänsligt självhäftande silikon

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Svart polyvinylkloridfilm

— med en glans på mer än 30 grader enligt ASTM D2457,

— även på ena sidan täckt med en skyddande polyetylentereftalatfilm och på andra sidan med ett tryckkänsligt räfflat självhäftande skikt och en skyddsliner

0 %

1.7.2010–31.12.2011

ex391990 00

43

▼M27

 (4)ex391910 80

45

Förstärkt band av polyetylenskum, på båda sidor försedd med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och på ena sidan en skyddsfilm, med en användningstjocklek på minst 0,38 mm och högst 1,53 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Häftande film bestående av en bas av en sampolymer av eten och vinylacetat (EVA) med en tjocklek av minst 70 μm och en häftande del av akryltyp med en tjocklek av minst 5 μm, avsedd att användas vid polering av och/eller tillskärning av kiselskivor (1)

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

 (4)ex391910 80

55

Band av akrylskum, överdraget på ena sidan med ett självhäftande skikt som aktiveras genom värme eller med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och på den andra sidan med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och en avdragbar skyddsfilm, med en vidhäftningsgrad (peel adhesion) vid en vinkel av 90° av mer än 25 N/cm (bestämd enligt ASTM D 3330-metoden)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

53

 (4)ex391910 80

60

Reflekterande laminerad duk eller folie med regelbundet mönster, bestående av en film av polymetylmetakrylat, ett skikt av akrylpolymer innehållande mikroprismor, en film av polymetylmetakrylat, ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Självhäftande reflekterande folie, eventuellt i bitar,

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex391990 00

57

—  med regelbundet mönster,

—  med eller utan fästtejp,

—  bestående av ett skikt av akrylpolymer och ett skikt av poly(metylmetakrylat) innehållande mikroprismer,

—  med eller utan ytterligare ett skikt av polyester, och

—  ett häftande skikt med en avdragbar skyddsfolie

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Transparent självhäftande polyetylentereftalatfilm

— utan orenheter och fel,

— på den ena sidan belagd med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och en skyddsfilm, och på den andra sidan belagd med ett antistatiskt skikt av en jonbaserad organisk kolinförening,

— även med ett tryckbart dammavstötande lager bestående av en modifierad långkedjig organisk alkylförening,

— med en sammanlagd tjocklek utan skyddsfilmen på 54μm–64μm och

— en bredd på 1 295 mm–1 305 mm

0 %

1.7.2010–31.12.2013

ex391990 00

22

Svart polypropylenfolie:

— med en glans på mer än 20 grader enligt ASTM D 2457,

— och eventuellt på ena sidan täckt med en skyddande polyetylentereftalatfilm och på andra sidan med ett tryckkänsligt räfflat häftande skikt och en avdragbar skyddsfolie

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

23

Film och folier bestående av 1 till 3 laminerade skikt av polyetentereftalat och en sampolymer av tereftalsyra, sebacinsyra och etylenglykol, på ena sidan belagd med ett nötningsbeständigt akrylskikt och på den andra sidan med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt, med en vattenlöslig beläggning av metylcellulosa och en skyddsfilm av polyetentereftalat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

24

Reflekterande laminerad duk:

— bestående av ett skikt av epoxyakrylat på ena sidan präglat med ett regelbundet mönster,

— på båda sidor belagda med ett eller flera skikt av plastmaterial och

— på ena sidan belagd med ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

25

Film av flera polyetentereftalatlager och en sampolymer av butylakrylat och metylmetakrylat, på ena sidan belagd med ett nötningsbeständigt akrylskikt innehållande nanopartiklar av antimon/tennoxid samt kimrök, och på den andra sidan med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och en silikonbelagd skyddsfilm av polyetentereftalat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391990 00

26

Etylenvinylacetatfolie:

— med en tjocklek av minst 100 μm,

— belagd på ena sidan med ett självhäftande eller UV-känsligt lim och en skyddsfilm i polyester

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

27

Film av polyetentereftalat, med en häftförmåga på högst 0,147N/25 mm och en elektrostatisk urladdning på högst 500 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

28

Polyvinylklorid- eller polyetylen- eller någon annan polyolefinfolie

— med en tjocklek av minst 65 μm,

— belagd på ena sidan med ett UV-känsligt självhäftande akrylskikt och en polyesterliner

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

29

Polyesterfilm på båda sidor överdragen med ett självhäftande tryckkänsligt akryl- och/eller gummiskikt, i rullar med en bredd av minst 45,7 cm men högst 132 cm (levererad med en skyddsliner)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391990 00

33

Transparent självhäftande polyetynelfilm, utan orenheter och fel, på den ena sidan belagd med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt, med en sammanlagd tjocklek på 60 μm - 70 μm och en bredd på 1 245 mm - 1 255 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

35

Reflekterande laminerad duk eller folie på rulle, med en bredd av minst 20 cm, präglad med ett regelbundet mönster och bestående av en polyvinylkloridfilm som på den ena sidan har belagts med

— ett skikt av polyuretan innehållande mikroglaspärlor,

— ett skikt av poly(etylenvinylacetat),

— ett självhäftande skikt och

— en avdragbar skyddsfolie

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

37

UV-absorberande folie av polyvinylklorid

— med en tjocklek av minst 78 μm,

— på ena sidan täckt med ett självhäftande lager och en avdragbar skyddsfolie,

— med en vidhäftningshållfasthet på minst 1 764 mN/25 mm

0 %

1.1.2011–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

39

Duk och folier av polyvinylklorid, med en tjocklek av mindre än 1 mm, belagda med lim i vilket glaskulor med en diameter av högst 100 μm är inbäddade

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

47

Polariserande film, i rullar, bestående av polyvinylalkoholfilm i flera lager, på båda sidor förstärkt med triacetylcellulosafilm, med en självhäftande tryckkänslig avdragbar skyddsfolie på ena sidan

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex900120 00

40

 (4)ex391990 00

49

Reflekterande laminerad duk eller folie, bestående av ett skikt av polymetylmetakrylat präglat på ena sidan med ett regelbundet mönster, ett skikt av en polymer innehållande mikroprismor, ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

51

Film och folier av polymetylmetakrylat, biaxiellt orienterade, med en tjocklek av minst 50 μm men högst 90 μm, även på ena sidan täckta med ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

30

 (4)ex391990 00

55

Rullar med biaxiellt orienterad polypropenfilm

— självhäftande,

— med en bredd av 363 mm eller mer, men högst 507 mm,

— med en total filmtjockhet på 10 μm eller mer, men högst 100 μm,

avsedda att användas för att skydda LCD-displayer vid tillverkningen av LCD-moduler (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex391990 00

60

Reflekterande folie bestående av

— ett poly(vinylklorid)-skikt,

— ett polyuretanskikt,

— ett skikt mikroglaspärlor,

— ett skikt, även innehållande ett säkerhets- och/eller officiellt märke som framträder olika beroende på betraktningsvinkeln,

— ett skikt av metalliserat aluminium och

— ett självhäftande skikt, täckt på ena sidan med en skyddsliner

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex391990 00

65

Självhäftande film, minst 40 μm men högst 400 μm tjock, beståender av ett eller flera skikt av transparent metalliserad eller färgad poly(etylentereftalat), på ena sidan täckt med ett repningsbeständigt skikt och på andra sidan täckt med ett tryckkänsligt häftande skikt och en skyddsliner av silikon

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex391990 00

70

Självhäftande polerskivor av mikroporös polyuretan, även med dyna

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex392010 25

10

Film och folier med en tjocklek av högst 0,20 mm, bestående av en blandning av polyeten och en sampolymer av eten och okt-1-en, präglade med ett regelbundet rombmönster, avsedda att på båda sidor beläggas med ett skikt av ovulkat gummi (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

20

 (4)ex392010 25

20

Film och folier av polyeten, av sådana slag som används för färgband för skrivmaskiner

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 28

91

Polyetylenfilm med en tjocklek av 19 μm (± 1), med ett tryckt grafiskt mönster i åtta olika färger på ena sidan och i en färg på den andra sidan. Det grafiska mönstret har dessutom följande egenskaper:

— Mönstret är repetitivt och jämt fördelat över filmens hela längd.

— Mönstret ser likadant ut både från framsidan och baksidan av filmen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

40

Akrylbelagda dukar och folier av kompositmaterial laminerade till ett skikt av högdensitetspolyeten, med en sammanlagd tjocklek av minst 0,8 mm men högst 1,2 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392020 21

30

Biaxiellt orienterad polypropenfilm med ett samextruderat skikt av polyeten på ena sidan och en sammanlagd tjocklek av minst 11,5 μm men högst 13,5 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex392020 29

92

Monoaxiellt orienterad film, med en tjocklek av högst 75 μm, bestående av två eller tre skikt som vart och ett består av en blandning av polypropen och polyetylen, där kärnskiktet kan innehålla titandioxid. Filmen har

— en elasticitetsmodul i bearbetningsriktningen av minst 140 MPa, men högst 270 MPa, och

— en elasticitetsmodul i tvärriktningen av minst 20 MPa, men högst 40 MPa

Värdena fastställs genom ASTM:s testmetod D882/ISO 527–3

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M27

 (4)ex392020 29

93

Monoaxiellt orienterad film, bestående av tre skikt som vart och ett består av en blandning av polypropen och en sampolymer av eten och vinylacetat, med:

— en tjocklek av minst 55 μm men högst 97 μm,

— en elasticitetsmodul i bearbetningsriktningen av minst 0,75 GPa men högst 1,45 GPa och

— en elasticitetsmodul i tvärriktningen av minst 0,20 GPa men högst 0,55 GPa

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex392020 80

92

Duk eller remsor, laminerade, bestående av en film eller en folie med en tjocklek av minst 181 μm men högst 223 μm av en blandning av en propenetensampolymer och en styrenetenbutenstyren(SEBS)sampolymer, på ena sidan överdragen eller belagd med ett skikt av en styrenetenbutenstyren(SEBS)sampolymer och ett skikt av polyester

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

92

Film och folier av polyvinylklorid, stabiliserade mot UV-strålning, utan hål av ens mikroskopisk storlek, med en tjocklek av minst 60 men högst 80 μm, innehållande minst 30 men högst 40 delar mjukningsmedel på 100 delar polyvinylklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

94

Film och folier med en spegelglans av minst 70, mätt vid infallsvinkeln 60° med en glansmätare (bestämd enligt ISO 2813:2000-metoden), som består av ett eller två skikt polyvinylklorid överdragna med ett plastskikt på bägge sidor, med en tjocklek av minst 0,26 mm men högst 1,0 mm och på den glansiga sidan överdragen med en skyddsfilm av polyetylen, i rullar med en bredd av minst 1 000 mm men högst 1 450 mm, avsedda att användas vid tillverkning av produkter enligt nr 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392049 10

93

ex392043 10

95

Reflekterande laminerad duk eller folie, bestående av film eller folie av polyvinylklorid och av en film eller folie av en annan plast helt präglad i ett regelbundet pyramidformat mönster, på ena sidan täckt med en avdragbar skyddsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

96

Film och folier, med en spegelglans av minst 70 mätt vid infallsvinkeln 60° med en glansmätare (bestämd enligt ISO 2813:2000-metoden), som består av ett skikt polyetentereftalat och ett skikt färgad polyvinylklorid, avsedda för beläggning av paneler och luckor av sådana slag som används vid tillverkning av vitvaror (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

97

Film och folier med ett mönsterdjup av högst 12 μm, med en spegelglans av minst 7 men högst 17, mätt vid infallsvinkeln 60° med en glansmätare (bestämd enligt ISO 2813:2000-metoden), bestående av minst två skikt polyvinylklorid, med en sammanlagd tjocklek av högst 0,5 mm, på den präglade sidan överdragen med en skyddsfilm, i rullar med en bredd av minst 1 400 mm men högst 1 420 mm, avsedda att användas vid tillverkning av produkter enligt nr 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

10

Plattor av polymetylmetakrylat, med antistatisk beläggning, med dimensionerna 738 × 972 mm (± 1,5 mm)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

20

Plattor av polymetylmetakrylat innehållande aluminiumtrihydroxid, med en tjocklek av minst 3,5 mm men högst 19 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

40

Skivor av polymetylmetakrylatplast som uppfyller standarderna EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) och EN 4366 (MIL-PRF-25690)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392059 90

10

Duk, inte porösa och inte laminerade, av modifierad sampolymer av akrylnitril-metylakrylat med en tjocklek av lägst 1,0 men högst 1,3 mm, i rullar

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex392059 90

20

Reflekterande laminerad duk eller folie, bestående av ett epoxyakrylatskikt, på ena sidan helt präglad med ett regelbundet mönster, på båda sidor täckt med ett eller flera lager av plast

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex392062 19

01

Samextruderad ogenomskinlig duk eller folie av polyetentereftalat, med en tjocklek av minst 50 μm men högst 350 μm, bestående i synnerhet av ett skikt innehållande kimrök

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

03

ex392062 19

07

Film och folier av polyetentereftalat, utan klistrande beläggning, med en tjocklek av högst 25 μm, antingen:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

09

— endast färgade i massan,

— eller färgade i massan och metalliserade på ena sidan

ex392062 19

11

Film och folier helt av polyetentereftalat, med en sammanlagd tjocklek av högst 120 μm, bestående av ett eller två skikt som båda innehåller ett färg- och/eller UV-absorberande ämne i hela massan, inte belagda med klister eller annat material

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

13

ex392062 19

14

Film och folier av polyetentereftalat, med en tjocklek av minst 20 men högst 150 μm, på ena sidan belagda med silikon, avsedda att användas för tillverkning av film och folier för fönster (1)

3 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392062 19

16

ex392062 19

17

Film och folier, laminerade, helt av polyetentereftalat, med en sammanlagd tjocklek av högst 120 μm, bestående av ett skikt som endast är metalliserat och ett eller två skikt som vart och ett innehåller ett färg- och/eller UV-absorberande ämne i hela massan, inte belagda med klister eller annat material

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

19

ex392062 19

20

Duk och folier av polyester, reflekterande, präglade med ett pyramidmönster, avsedda att användas för tillverkning av klisterbelagda, reflekterande säkerhetsdekaler, säkerhetsreflexmärken, reflekterande säkerhetskläder och tillbehör därtill eller av skolväskor, andra väskor eller liknande artiklar (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

21

Film och folier av polyetentereftalat, på ena eller båda sidorna överdragna eller belagda med ett skikt av modifierad polyester, med en sammanlagd tjocklek av minst 7 men högst 11 μm, avsedda att användas för tillverkning av videoband med ett magnetiskt skikt av metallpigment och med en bredd av 8 mm eller 12,7 mm (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

23

▼M28

ex392062 19

24

Folie av poly(etylentereftalat) med en tjocklek på minst 186 μm men högst 191 μm, på ena sidan belagd med ett akrylskikt i matrismönster

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex392062 19

26

▼M27

ex392062 19

37

Film och folier av polyetentereftalat, med en tjocklek av högst 12 μm, på ena sidan belagda med ett skikt av aluminiumoxid med en tjocklek av högst 35 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

39

ex392062 19

41

Film och folier av polyetentereftalat, med en tjocklek av minst 18 μm men högst 25 μm, med:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

43

— en krympning av 3,4 (± 0,1) % i bearbetningsriktningen (bestämd enligt ASTM D 1204-metoden) och

— en krympning av 0,3 (± 0,2) % i tvärriktningen (bestämd enligt ASTM D 1204-metoden)

▼M29

ex392062 19

47

Folie eller rullar av poly(etentereftalat)

0 %

1.1.2011–31.12.2015