1996R1255 — SL — 01.01.2011 — 029.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA (ES) št. 1255/96

z dne 27. junija 1996

o začasni opustitvi avtonomnih dajatev Skupne carinske tarife za določene ►M9  industrijske in kmetijske ter ribiške proizvode ◄

(UL L 158, 29.6.1996, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

COUNCIL REGULATION (EC) No 2484/96 of 20 December 1996 (*)

  L 341

1

30.12.1996

 M2

COUNCIL REGULATION (EC) No 1186/97 of 27 June 1997 (*)

  L 172

1

30.6.1997

 M3

COUNCIL REGULATION (EC) No 2590/97 of 16 December 1997 (*)

  L 355

1

30.12.1997

 M4

COUNCIL REGULATION (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 (*)

  L 186

1

30.6.1998

 M5

COUNCIL REGULATION (EC) No 2797/98 of 17 December 1998 (*)

  L 352

1

29.12.1998

 M6

COUNCIL REGULATION (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 (*)

  L 165

1

30.6.1999

 M7

COUNCIL REGULATION (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 (*)

  L 8

1

12.1.2000

 M8

COUNCIL REGULATION (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 (*)

  L 153

1

26.6.2000

►M9

UREDBA SVETA (ES) št. 2801/2000 z dne 14. decembra 2000

  L 331

1

27.12.2000

 M10

COUNCIL REGULATION (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 (*)

  L 169

1

23.6.2001

 M11

COUNCIL REGULATION (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 (*)

  L 340

1

21.12.2001

 M12

COUNCIL REGULATION (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 (*)

  L 171

1

29.6.2002

 M13

COUNCIL REGULATION (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 (*)

  L 350

1

27.12.2002

 M14

COUNCIL REGULATION (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 (*)

  L 161

1

30.6.2003

 M15

UREDBA SVETA (ES) št. 2285/2003 z dne 22. decembra 2003

  L 341

1

30.12.2003

 M16

UREDBA SVETA (ES) št. 1241/2004 z dne 5. julija 2004

  L 238

1

8.7.2004

 M17

UREDBA SVETA (ES) št. 2271/2004 z dne 22. decembra 2004

  L 396

13

31.12.2004

 M18

UREDBA SVETA (ES) št. 989/2005 z dne 27. junija 2005

  L 168

1

30.6.2005

 M19

UREDBA SVETA (ES) št. 300/2006 z dne 30. januarja 2006

  L 56

1

25.2.2006

 M20

UREDBA SVETA (ES) št. 963/2006 z dne 27. junija 2006

  L 176

3

30.6.2006

 M21

UREDBA SVETA (ES) št. 1897/2006 z dne 19. december 2006

  L 395

1

30.12.2006

 M22

UREDBA SVETA (ES) št. 729/2007 z dne 25. junija 2007

  L 166

4

28.6.2007

 M23

UREDBA SVETA (ES) št. 1527/2007 z dne 17. decembra 2007

  L 349

7

31.12.2007

 M24

UREDBA SVETA (ES) št. 595/2008 z dne 16. junija 2008

  L 164

1

25.6.2008

 M25

UREDBA SVETA (ES) št. 1/2009 z dne 18. decembra 2008

  L 1

1

5.1.2009

 M26

UREDBA SVETA (ES) št. 564/2009 z dne 25. junija 2009

  L 168

4

30.6.2009

►M27

UREDBA SVETA (EU) št. 12/2010 z dne 22. decembra 2009

  L 4

1

8.1.2010

►M28

UREDBA SVETA (EU) št. 566/2010 z dne 29. junija 2010

  L 163

4

30.6.2010

►M29

UREDBA SVETA (EU) št. 1265/2010 z dne 20. decembra 2010

  L 347

9

31.12.2010(*)

Ta akt ni bil nikoli objavljen v slovenščini.
▼B

UREDBA SVETA (ES) št. 1255/96

z dne 27. junija 1996

o začasni opustitvi avtonomnih dajatev Skupne carinske tarife za določene ►M9  industrijske in kmetijske ter ribiške proizvode ◄SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti in zlasti člena 28 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je izdelava proizvodov, opredeljenih v tej uredbi, v Skupnosti trenutno neustrezna ali pa ne obstaja; ker proizvajalci tako ne morejo zadovoljiti potreb uporabniške industrije;

ker je v interesu Skupnosti, da se avtonomne dajatve Skupne carinske tarife za te proizvode deloma ali v celoti opustijo;

ker mora Skupnost sprejeti odločitev o opustitvi teh avtonomnih dajatev;

ker so uredbe o začasni opustitvi avtonomnih dajatev Skupne carinske tarife za določene ►M9  industrijske in kmetijske ter ribiške proizvode ◄ v veliki meri obnovile predhodne ukrepe; ker se zato v interesu racionalizacije izvajanja zadevnih ukrepov zdi primerno, da se ne omeji obdobja veljavnosti te uredbe, ker je njen obseg delovanja mogoče prilagoditi in z Uredbo Sveta, če je treba, na seznam dodati ali z njega odstraniti proizvode;

ker spremembe kombinirane nomenklature in oznak TARIC ne povzročajo bistvenih sprememb; ker bi bilo treba zaradi poenostavitve pripraviti določbo, ki bi Komisijo po prejemu mnenja Odbora za carinski zakonik pooblaščala, da sprejme potrebne spremembe in tehnične prilagoditve Priloge k tej Uredbi, vključno z objavo prečiščenega besedila,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Avtonomne dajatve Skupne carinske tarife za proizvode, navedene v Prilogi k tej uredbi, se opustijo na ravni, ki je navedena ob vsakem od njih.

Člen 2

Tehnične prilagoditve, vključno z objavo prečiščenega besedila, ki izhajajo iz sprememb kombinirane nomenklature in oznak TARIC, sprejme Komisija po postopku iz člena 3.

Člen 3

1.  Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, vzpostavljen na podlagi člena 247 Uredbe (EGS) št. 2913/92 ( 1 ).

2.  Predstavnik Komisije odboru predloži osnutek ukrepov, ki naj se sprejmejo. Odbor v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve, poda svoje mnenje o osnutku. Mnenje se sprejme z večino, določeno v členu 148(2) Pogodbe v primeru sklepov, ki jih mora Svet sprejeti na predlog Komisije. Pri glasovanju v odboru se glasovi predstavnikovdržav članic tehtajo na način, določen v omenjenem členu. Predsednik ne glasuje.

3.  Komisija sprejme ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj.

Če pa ti ukrepi niso skladni z mnenjem odbora, jih Komisija nemudoma sporoči Svetu. V tem primeru Komisija odloži izvajanje ukrepov, o katerih je odločila, za tri mesece od dneva sporočila.

Svet lahko v obdobju iz prejšnje alinee s kvalificirano večino sprejme drugačen sklep.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. julija 1996.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M27
PRILOGAOznaka KN

TARIC

Poimenovanje

Stopnja avtonomne dajatve

Obdobje veljavnosti

ex030269 99

30

Rdeči hlastač (Lutjanus purpureus), svež, ohlajen, za predelavo (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex030270 00

95

Trde ribje ikre, sveže, ohlajene ali zamrznjene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Trde ribje ikre, nasoljene ali v slanici

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030520 00

30

ex071021 00

10

Stročji grah vrste Pisum sativum, podvrste Hortense axiphium, zamrznjen, debeline ne več kot 6 mm, ki se uporablja skupaj s stroki v proizvodnji pripravljenih jedi (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071080 95

50

Bambusovi poganjki, zamrznjeni, ki niso pripravljeni za prodajo na drobno

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071159 00

11

Gobe, razen gob iz rodu Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum in Tricholoma, začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje, vendar takšne neprimerne za takojšnjo porabo, za potrebe konzervne industrije (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex071232 00

10

Gobe, razen gob iz rodu Agaricus, sušene, cele ali v prepoznavnih rezinah ali kosih, namenjene za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje za prodajo na drobno (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Dateljni, sveži ali suhi, ki niso namenjeni za prodajo na drobno

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081040 50

10

Sadje vrste Vaccinium macrocarpon, sveže

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 50

 

Sadje iz rodu Vaccinium, nekuhano ali kuhano v vreli vodi ali sopari, zamrznjeno, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 70

 

ex081190 95

69

ex081190 95

20

Robide sorte Boysen, zamrznjene, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, ki niso namenjene za prodajo na drobno

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

30

Ananas (Ananas comosus), v kosih, zamrznjen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

40

Šipek, nekuhano ali kuhano v vreli vodi ali sopari, zamrznjeno, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 19

10

Palmovo olje, olje kokosovega oreha (kopre), olje iz palmovih jeder (koščic) za proizvodnjo:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 91

10

—  industrijskih monokarboksilnih maščobnih kislin iz tarifne podštevilke 3823 19 10,

ex151311 10

10

—  metilnih estrov maščobnih kislin iz tarifnih številk 2915 ali 2916,

ex151319 30

10

—  maščobnih alkoholov iz tarifnih podštevilk 2905 17, 2905 19 in 3823 70 ki se uporabljajo za proizvodnjo kozmetike, izdelkov za pranje ali farmacevtskih izdelkov,

ex151321 10

10

—  maščobnih alkoholov iz tarifne podštevilke2905 16, čistih ali mešanih, ki se uporabljajo za proizvodnjo kozmetike, izdelkov za pranje ali farmacevtskih izdelkov,

ex151329 30

10

— stearinske kisline iz tarifne podštevilke 3823 11 00 ali

— izdelkov iz tarifne številke 3401 (1)

▼M28

ex151519 10

10

Laneno olje z jodnim številom 190 ali več, merjeno po standardu ISO 150-2006

0 %

1.7.2010-31.12.2010

▼M27

ex151590 99

92

Rastlinsko olje, rafinirano, ki vsebuje 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % arahidonske kisline ali 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % dokozaheksanojske kisline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex151620 96

10

Rafinirano, beljeno, hidrogenirano sojino olje v obliki kosmičev, ki se uporabljajo v proizvodnji kozmetike

0 %

1.7.2010-31.12.2010

ex151620 96

20

Jojoba olje, hidrogenirano in interesterificirano, ki ni nadalje kemično modificirano niti obdelano s postopkom teksturizacije

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex151790 99

10

Rastlinsko olje, rafinirano, ki vsebuje 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % arahidonske kisline ali 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % dokozaheksanojske kisline, in standardizirano s sončničnim oljem z visoko vsebnostjo oleinske kisline (HOSO)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Pacifiški losos (Oncorhyncus spp.), za predelovalno industrijo za predelavo v paste ali namaze (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160430 90

10

Trde ribje ikre, oprane, očiščene priraslih organov in samo soljene ali v slanici, za predelavo (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

11

Raki vrst „King“ (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki“ (Paralithodes brevipes), „Kegani“ (Erimacrus isenbecki), „Queen“ in „Snow“ (Chionoecetes spp.), „Red“ (Geryon quinquedens), „Rough stone“ (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud“ (Scylla serrata), „Blue“ (Portunus spp.), samo kuhani v vodi, brez oklepa, zamrznjeni ali ne, v izvirnih pakiranjih z neto vsebino 2 kg ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Prosojni rezanci, narezani na kose, dobljeni iz fižola (Vigna radiata (L.) Wilczek), ki niso pripravljeni za prodajo na drobno

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Bambusovi vršički, pripravljeni ali konzervirani, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 5 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex200860 19

30

Sladke češnje, ki vsebujejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja 9 mas. % ali brez, s premerom ne več kot 19,9 mm, s koščico, za uporabo v čokoladnih izdelkih (1)

10 % (3)

1.1.2010-31.12.2012

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Sladkane suhe brusnice

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 49

30

Pire iz neosemenjenih robid sorte Boysen brez dodanega alkohola, ki vsebuje dodan sladkor ali ne

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 99

40

▼M27

 (4)ex200949 30

91

Ananasov sok, razen v prahu:

— z Brix vrednostjo več kot 20, vendar ne več kot 67,

— z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase,

— ki vsebujejo dodan sladkor

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex200980 79

82

Koncentrat soka iz brusnic z Brix vrednostjo 40 ali več, vendar ne več kot 66

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex200980 79

87

Zamrznjeni koncentrat soka iz robide sorte Boysen z Brix vrednostjo 61 ali več, vendar ne več kot 65

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex200980 99

93

Zamrznjena kokosova voda, nepripravljena za prodajo na drobno

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex210610 20

10

Beljakovinski izolat iz soje, ki vsebuje 6,6 mas. % ali več, vendar ne več kot 8,6 mas. % kalcijevega fosfata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex271011 25

10

Mešanica izomerov 2,4,4-trimetilpent-1-en in 2,4,4-trimetilpent-2-en

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280450 90

10

Telur, s čistočo 99,99 mas. % ali več, vendar ne več kot 99,999 mas. %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280530 10

10

Zlitina cerija in drugih redkih zemeljskih kovin, ki vsebuje 47 mas. % ali več cerija

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Redke zemeljske kovine, skandij in itrij s čistočo 98,5 mas. % ali več

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex281119 80

10

Sulfamidna kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

10

Silicijev dioksid v obliki prahu, namenjen za uporabo v proizvodnji kolon za visoko ločljivo tekočinsko kromatografijo (HPLC) in kartuš „cartridge“ za pripravo vzorcev (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

20

Mikrokroglice iz amorfnega silicijevega dioksida, z velikostjo delcev 5 μm (± 1 μm), za uporabo pri proizvodnji kozmetičnih izdelkov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281122 00

30

Kroglice iz poroznega belega silicijevega dioksida z velikostjo delcev več kot 1 μm za uporabo pri proizvodnji kozmetičnih izdelkov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281290 00

10

Dušikov trifluorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281290 00

20

Silicijev tetrafluorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex281820 00

10

Aktiviran aluminijev oksid s specifično površino vsaj 350 m2/g

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex281830 00

10

Aluminijev oksihidroksid v obliki psevdo-bemita

4 %

1.1.2010-31.12.2013

2819 10 00

 

Kromov trioksid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282300 00

10

Titanov dioksid s čistočo 99,9 mas. % ali več, s povprečno velikostjo zrn 1,2 mikrona ali več, vendar ne več kot 1,8 mikrona, za proizvodnjo izdelkov iz tarifnih številk 8532 ali 8533 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex282739 85

10

Bakrov monoklorid s čistočo 96 mas. % ali več, vendar ne več kot 99 mas. %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282739 85

20

Antimonov pentaklorid s čistočo 99 mas. % ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282739 85

30

Manganov diklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282749 90

10

Hidriran cirkonijev diklorid oksid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283010 00

10

Dinatrijev tetrasulfid, ki vsebuje 38 mas. % ali manj natrija, računano na suho maso

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283329 80

10

Manganov sulfat monohidrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283510 00

10

Natrijev hipofosfit monohidrat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283691 00

20

Litijev karbonat, ki vsebuje eno ali več od naslednjih nečistoč, v podanih koncentracijah:

— 2 mg/kg ali več arzena;

— 200 mg/kg ali več kalcija;

— 200 mg/kg ali več klorida;

— 20 mg/kg ali več železa;

— 150 mg/kg ali več magnezija;

— 20 mg/kg ali več težkih kovin;

— 300 mg/kg ali več kalija;

— 300 mg/kg ali več natrija,

— 200 mg/kg ali več sulfatov,

določenih z metodami, ki so opisane v Evropski farmakopeji

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283699 17

10

Cirkonijev (IV) bazični karbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283719 00

20

Bakrov cianid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283720 00

10

Tetranatrijev heksacianoferat (II)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex283919 00

10

Dinatrijev disilikat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283990 90

10

Svinčev silikat hidrat, z vsebnostjo svinca (84,5 ± 1,5) mas. %, izražen kot svinčev monoksid, v obliki prahu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283990 90

20

Kalcijev silikat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2841 30 00

 

Natrijev dikromat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284180 00

10

Diamonijev volframat (amonijev paravolframat)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284190 85

10

Litij-kobaltov(III) oksid z vsebnostjo kobalta vsaj 59 %

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284210 00

10

Sintetični beta zeolit v prahu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex284210 00

20

Sintetični habazit zeolit v prahu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex284290 10

10

Natrijev selenat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex284329 00

10

Srebrov oksid, brez nitratov in karbonatov, z vsebnostjo najmanj 99,99 mas. % srebra glede na vsebnost kovin, za izdelavo baterij iz srebrovega oksida (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2845 10 00

 

Težka voda (devterijev oksid) (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2845 90 10

 

Devterij in njegove spojine; vodik in njegove spojine; obogaten z devterijem; mešanice in raztopine, ki vsebujejo te proizvode (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

10

Helij-3

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

20

Voda, obogatena z 95 mas. % ali več kisika-18

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

30

Ogljikov monoksid 13C

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

40

Železov borid, obogaten z več kot 95 mas. % bora-10

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

10

Koncentrat redkih zemljin, ki vsebuje 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 95 mas. % oksidov redkih zemljin in ne več kot 1 mas. % cirkonijevega oksida, aluminijevega oksida ali železovega oksida, z izgubo pri sežigu 5 mas. % ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Dicerijev trikarbonat, hidriran ali ne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

30

Cerijev lantanov karbonat, hidriran ali ne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

40

Cerijev lantanov neodimov prazeodimov karbonat, hidriran ali ne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2846 90 00

 

Anorganske ali organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin, razen tistih iz tarifne podštevilke 2846 10 00

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284800 00

10

Fosfin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

10

Silan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

20

Arzin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

30

Titanov nitrid z velikostjo delcev ne več kot 250 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex285000 60

10

Natrijev azid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

10

Ogljikov tretrafluorid (tetrafluorometan)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

30

Perfluoroetan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

40

1,1-difluoroetan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluoropropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

70

1,1,1,2 tetrafluoroetan, potrjen brez vonja, z vsebnostjo ne več kot:

— 600 mas. ppm 1,1,2,2-tetrafluoroetana

— 2 mas. ppm pentafluoroetana

— 2 mas. ppm klordifluorometana

— 2 mas. ppm klorpentafluoroetana

— 2 mas. ppm diklordifluorometana

za uporabo pri proizvodnji potisnih plinov farmacevtske kakovosti za medicinske inhalatorje z določenim odmerkom (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

80

Heksafluoropropen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290343 00

10

1,1,1-Triklorotrifluoroetan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekakloropentaciklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

30

Oktafluorociklopenten

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290369 90

10

Di- ali tetraklorotriciklo[8.2.2.24,7]heksadeka-1(12),4,6,10,13,15-heksan, mešani izomeri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

20

1,2-bis(pentabromofenil)etan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

40

2,6-diklorotoluen, s čistočo 99 mas. % ali več, in ki vsebuje:

— 0,001 mg/kg ali manj tetraklorodibenzodioksina,

— 0,001 mg/kg ali manj tetraklorodibenzifurana in,

— 0,2 mg/kg ali manj tetraklorobifenila

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

50

Fluorobenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

60

α-Kloro(etil)toluen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290410 00

30

Natrijev p-stirensulfonat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290410 00

40

Natrijev toluen-4-sulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex290410 00

50

Natrijev 2-metilprop-2-en-1-sulfonat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290420 00

10

Nitrometan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

20

Nitroetan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

30

1-Nitropropan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290420 00

40

2-Nitropropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 40

10

Trikloronitrometan, za proizvodnjo izdelkov iz tarifne podštevilke 3808 92 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 95

20

1-Kloro-2,4-dinitrobenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290490 95

30

Tozil klorid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290519 00

11

Kalijev terc-butanolat (kalijev terc-butoksid), v obliki raztopine v tetrahidrofuranu ali ne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-Dimetilheptan-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Dimetilheptan-2-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex290529 90

10

3,5-Dimetilheks-1-in-3-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex290529 90

20

Dec-9-en-1-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290539 95

10

Propan-1,3-diol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex290549 00

10

Etilidintrimetanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex290559 98

20

2,2,2-Trifluoroetanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

2906 11 00

 

Mentol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

10

Cikloheksa-1,4-ilendimetanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

20

4,4′-Izopropilidendicikloheksanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290629 00

10

2,2’-(m-Fenilen)dipropan-2-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorobenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

10

2,3,5-Trimetilfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

20

Bifenil-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290721 00

10

Rezorcinol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-trimetilcikloheksiliden)difenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

30

4, 4',4″-Etilidintrifenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

50

6,6′,6″-tricikloheksil-4,4′,4″-butan-1,1,3-triiltrii(m-kreozol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

70

2,2’,2’’,6,6’,6’’-Heksa-terc-butil-α,α’,α’’-(mezitilen-2,4,6-triil)tri-p-krezol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

85

Fluoroglucinol, hidriran ali ne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290899 90

30

4-Nitrofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

20

Bis(2-kloretil) eter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

30

Mešanica izomerov nonaflourobutil metil etra ali nonaflourobutil etil etra, s čistočo 99 mas. % ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

50

3-Etoksi-perfluoro-2-metilheksan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290919 90

60

1-Metoksiheptafluoropropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290930 38

10

Bis(pentabromofenil) eter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290930 90

10

2-(Fenilmetoksi)naftalen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-metoksietil)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex290950 00

20

Ubikinol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290960 00

10

Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

30

2,3-Epoksipropan-1-ol (glicidol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

60

1,2-Epoksioktadekan, s čistočo 82 mas. % ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291229 00

30

α,α,3-Trimetilbenzenpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

2912 41 00

 

Vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291249 00

10

3-Fenoksibenzaldehid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291249 00

20

4-Hidroksibenzaldehid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291419 90

20

Heptan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

30

3-Metilbutanon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

40

Pentan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

2914 21 00

 

Kafra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291429 00

20

Cikloheksadek-8-enon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291429 00

30

(R)-p-menta-1(6),8-dien-2-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291439 00

20

Stearoil benzoil metan

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

30

Benzofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

40

1,3-Difenilpropan-1,3-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

50

4-Fenilbenzofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291439 00

60

4-Metilbenzofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291450 00

20

3’-Hidroksiacetofenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291450 00

30

2′-Hidroksiacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291450 00

60

2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

70

16α,17α-Epoksi-3β-hidroksipregn-5-en-20-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

80

2’,6’-Dihidroksiacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

10

2-Etilantrakinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

20

2-Pentilantrakinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

30

1,4-Dihidroksiantrakinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

10

1-Kloro-3,3-dimetilbutan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

40

Perfluoro(2-metilpentan-3-on)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

50

3′-Kloropropiofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291470 00

60

4’-tert-Butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroacetofenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291529 00

10

Antimonov triacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

40

terc-Butil acetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

50

3-Acetilfenil acetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291590 00

40

Nonanojska kislina (pelargonska kislina)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291590 00

50

Alil heptanoat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291590 00

60

Etil-6,8-diklorooktanoat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291612 00

10

2-terc-Butil-6-(3-terc-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

20

2-Etoksietil akrilat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

30

Izobutil akrilat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

40

2,4-Di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291613 00

10

Hidroksicinkov metakrilat v prahu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex291613 00

20

Cinkov dimetakrilat, v obliki prahu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291614 00

10

2,3-Epoksipropil metakrilat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291619 95

20

Metil 3,3-dimetilpent-4-enoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291620 00

50

Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291620 00

60

3-Cikloheksilpropanojska kislina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

20

3,5-Diklorobenzoil klorid

3,6 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291639 00

25

2-Metil-3-(4-fluorofenil)-propionil klorid

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291639 00

30

2,4,6-Trimetilbenzoil klorid

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

40

Vinil 4-terc-butibenzoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

45

2-Klorobenzojska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291639 00

50

3,5-Dimetilbenzoil klorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

55

4-terc-Butilbenzojska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291639 00

60

4-Etilbenzoil klorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

65

2-(4-nitrofenil)maslena kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

70

Ibuprofen (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

80

Etil 2-(4-nitrofenil)butirat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291711 00

20

Bis(p-metilbenzil) oksalat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291711 00

30

Kobaltov oksalat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex291719 10

10

Dimetil malonat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291719 90

20

Natrijev 1,2-bis(cikloheksiloksikarbonil)etansulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291719 90

30

Etilen-brasilat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291719 90

50

Tetradekandiojska kislina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291719 90

70

Itakonska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksil anhidrid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

40

3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftal andhidrid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291734 90

10

Dialil ftalat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291739 95

10

Bis(2-etilheksil)-1,4-benzendikarboksilat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex291739 95

20

Dibutil-1,4-benzendikarboksilat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291739 95

30

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksil dianhidrid

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex291819 98

20

L-Maleinska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

10

Monohidroksinaftojske kisline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

30

Oktadecil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291829 00

50

Heksametilen bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

30

Metil-2-benzoilbenzoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

40

Ftalaldehidna kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291830 00

50

Metil (3-okso-2-pentilciklopentil)acetat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291899 90

10

3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

20

Metil 3-metoksiakrilat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291899 90

30

Metil 2-(4-hidroksifenoksi)propionat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

40

trans-4-Hidroksi-3-metoksicinamska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

50

Metil 3,4,5-trimetoksibenzoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

60

3,4,5-Trimetoksibenzojeva kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

70

Alil-(3-metilbutoksi)acetat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291990 00

10

2,2’-Metilen bis(4,6-di-terc-butilfenil) fostat, mononatrijeva sol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

30

Aluminijev hidroksi bis[2,2′-metilen bis(4,6-di-terc-butilfenil)fosfat]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

40

Tri-n-heksilfosfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

10

Fenitrotion (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

20

Tolklofos-metil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

10

Dietil sulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

20

Dialil 2,2′-oksidietil dikarbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

40

Dimetil karbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

50

Di-terc-butil dikarbonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 30

 

trimetil fosfit (trimetoksifosfin)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 40

 

Trietil fosfit

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292090 85

10

O,O’-Dioktadekil pentaeritritol bis(fosfit)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292119 50

10

Dietilamino-trietoksisilan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex292990 00

20

▼M27

 (4)ex292119 99

20

Etil(2-metilalil)amin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

30

Alilamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

40

Tris(dietilamido)terc-butilimido-tantal (V)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

50

Tetrakis(etilmetilamino) hafnij (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

60

Tetrakis(ethylmethylamino) cirkonij (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

10

N,N,N',N'-tetrabutilheksametilen diamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

20

Tris[3-(dimetilamino)propil]amin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

30

Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292129 00

40

Dekametilendiamin

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292130 99

10

Dicikloheksil(metil)amin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292130 99

20

Cikloheksa-1,3-ilenbis(metilamin), za proizvodnjo preparatov za pomivanje posod (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292130 99

30

1,3-Cikloheksandimetanamin

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Dikloro-4-nitroanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

15

4-Amino-3-nitrobenzensulfonska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

25

Natrijev hidrogen 2-aminobenzen-1,4-disulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

35

2-Nitroanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

45

2,4,5-Trikloroanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

50

3-Aminobenzensulfonska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

70

2-Aminobenzen-1,4-disulfonska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

80

4-Kloro-2-nitroanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

85

3,5-Dikloroanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

10

5-Amino-2-klorotoluen-4-sulfonska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

20

4-Amino-6-klorotoluen-3-sulfonska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

40

4-Aminotoluen-3-sulfonska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292144 00

20

Difenilamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

10

Natrijev hidrogen 3-aminonaftalen-1,5-disulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

20

2-Aminonaftalen-1,5-disulfonska kislina in njene natrijeve soli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

40

1-Naftilamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

20

Pendimetalin (ISO)

3,5 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

40

N-1-Naftilanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292149 00

60

N-Benzil-N-etilanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex292149 00

70

2-Klorobenzilamin

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292151 19

20

Toluendiamin (TDA), ki vsebuje 78 mas. % ali več, vendar ne več kot 82 mas. % 4-metil-m-fenilendiamina in 18 mas. % ali več, vendar ne več kot 22 mas. % 2-metil-m-fenilendiamina, in z vsebnostjo ostankov katrana, ki ne presega 0,23 mas. %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

30

2-Metil-p-fenilendiamin sulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

40

p-Fenilendiamin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292151 19

50

Mono- in dikloroderivati p-fenilendiamina in p-diaminotoluena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

10

Mešanice izomerov 3,5-dietiltoluendiamina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

30

3,3’-diklorobenzidin dihidroklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292159 90

40

4,4′-Diaminostilben-2,2′-disulfonska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292159 90

50

N-Etil-N’,N’-dimetil-N-fenil-etilen-1,2-diamin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292219 85

30

N,N,N′,N′-Tetrametil-2,2′-oksibis(etilamin)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292219 85

40

2-(Dimetilamino) etil benzoat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292219 85

50

2-(2-Metoksifenoksi)etilamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

60

N,N,N’-Trimetil-N’-(2-hidroksi-etil) 2,2’-oksibis(etilamin)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

70

D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propan-1,3-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiamin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292221 00

10

2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonska kislina in njene soli, s čistočo 60 mas. % ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

30

6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

40

7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

50

Natrijev hidrogen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

10

2-Metil-N-fenil-p-anizidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

20

3-Aminofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

25

5-Amino-o-krezol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

35

Natrijeva sol 2-amino-4,6-dinitrofenola, ki vsebuje najmanj 20 % vode

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292229 00

45

Anizidini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

46

p-Anizidin-3-sulfonska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

50

6-Metoksi-m-toluidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292229 00

55

3-Amino-4-hidroksibenzensulfonska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292229 00

65

4-Trifluormetoksianilin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anizidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-Aminoetil)fenol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292229 00

80

3-Dietilaminofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292239 00

10

1-Amino-4-brom-9,10-dioksoantracen-2-sulfonska kislina in njene soli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292239 00

20

2-Amino-5-klorobenzofenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Kloroetil)etilamino]benzaldehid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292243 00

10

Antranilna kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

10

Ornitin aspartat (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292249 85

15

DL-asparginska kislina za uporabo pri proizvodnji prehranskih dopolnil (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292249 85

40

Norvalin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

50

D-(-)-Dihidrofenilglicin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

60

Etil-4-dimetilaminobenzoat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292249 85

70

2-Etilheksil-4-dimetilaminobenzoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanol hidroklorid

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292250 00

40

4,4-Dimetoksibutilamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292250 00

70

2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonijev acetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

10

Tetrametilamonijev hidroksid, v obliki vodne raztopine, z vsebnostjo:

— (25 ± 0,5) mas. % tetrametilamonijegeva hidroksida,

— 500 mg/kg ali manj karbonata,

— 200 mg/kg ali manj klorida in

— 5 mg/kg ali manj kalija

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

25

Tetrakis(dimetilditetradecilamonijev) molibdat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

35

Tetrabutilamonijev fluorid trihidrat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292390 00

45

Tetrabutilamonijev hidroksid v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 55 mas. % (± 1 %) tetrabutilamonijevega hidroksida

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292390 00

70

Tetrapropilamonijev hidroksid, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje:

— (40 ± 2) mas. % tetrapropilamonijevega hidroksida,

— 0,3 mas. % ali manj karbonata,

— 0,1 mas. % ali manj tripropilamina,

— 500 mg/kg ali manj bromida in

— 25 mg/kg ali manj kalija in natrija skupaj

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

80

Dialildimetilamonijev klorid, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje 63 mas. % ali več vendar ne več kot 67 mas. % dialildimetilamonijevega klorida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

10

2-Akrilamido-2-metilpropansulfonska kislina in njene natrijeve ali amonijeve soli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

30

Metil 2-acetamido-3-klorpropionat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimetil-3-oksobutil)akrilamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

50

Akrilamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

60

N,N-Dimetilakrilamid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292419 00

70

Metilkarbamat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292421 00

10

4,4’-Dihidroksi-7,7’-ureilendi(naftalen-2-sulfonska kislina) in njene natrijeve soli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

10

Alaklor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

15

Acetoklor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292429 98

20

2-Kloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloksimetil)acetamid

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292429 98

25

3′-Dietilaminoacetanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

30

Propaklor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

65

2-(4-Hidroksifenil)acetamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

75

3-Amino-p-anisanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

80

5’-Kloro-3-hidroksi-2’,4’-dimetoksi-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

85

p-Aminobenzamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

86

Antranilamid, s čistočo 99,5 mas. % ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292429 98

87

Paracetamol (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

88

5’-kloro-3-hidroksi-2’-metil-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

91

3-Hidroksi-2′-metoksi-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

92

3-Hidroksi-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

93

3-Hidroksi-2′-metil-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

94

2′-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

96

4′-Kloro-3-hidroksi-2′,5′-dimetoksi-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

97

1,1-Cikloheksandiocetne kisline monoamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292511 00

20

Saharin in njegova natrijeva sol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292519 95

10

N-Fenilmaleimid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292529 00

10

Diciklokeksilkarbodiimid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

20

2-(m-Benzoilfenil)propionnitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

35

2-Bromo-2(bromometil)pentandinitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

45

2-Cianoacetamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

50

Alkilni ali alkoksialkilni estri cianoocetne kisline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

55

Metil-2-ciano-2-fenilbutirat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292690 95

60

Cianoocetna kislina v kristalinični obliki

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

61

m-(1-Cianoetil)benzojeva kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292690 95

63

1-(Cianoacetil)-3-etilsečnina

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292690 95

64

Esfenvalerat, s čistočo 83 mas. % ali več, v mešanicih lastnih izomerov

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292690 95

65

Malononitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292690 95

70

Metakrilonitril

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292690 95

74

Klorotalonil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex292690 95

75

Etil 2-ciano-2-etil-3-metilheksanoat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292690 95

80

Etil 2-ciano-2-fenilbutirat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

81

4-Aminobenzonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

86

Etilendiamintetraacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

87

Nitrilotriacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

88

1,3-Propilendiamintetraacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

89

Butironitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

10

2,2′-Dimetil-2,2′-azodipropionamidin dihidroklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

20

4-Anilino-2-metoksibenzendiazonjev hidrogen sulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

30

4’-Aminoazobenzen-4-sulfonska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

40

2-Hidroksinaftalen-1-diazo-4-sulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

50

2-Hidroksi-6-nitronaftalen-1-diazonium-4-sulfonat, s čistočo 60 mas. % ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

60

4,4′-Diciano-4,4′-azodivalerianova kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292700 00

70

Tetranatrijev 3,3’-[azoksibis[(2-metoksi-4,1-fenilen)azo]]bis[4,5-dihidroksinaftalen-2,7-disulfonat]

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292800 90

10

3,3’-Bis(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)-N,N’-bipropionamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

15

1,1′-(Hidroksiimino)bis-(2-propanol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292800 90

20

2,4,6-Triklorofenilhidrazin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292800 90

25

Acetaldehid oksim v vodni raztopini

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292800 90

40

O-Etilhidroksilamin, v obliki vodne raztopine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

60

Adipohidrazid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

70

Butanon oksim

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

80

Ciflufenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

10

Diizocianati metilendicikloheksila

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292910 00

15

3,3’-Dimetilbifenil-4,4’-diil diizocianat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292910 00

40

m-Izopropenil-α,α-dimetilbenzil izocianat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

50

m-Fenilendiizopropiliden diizocianat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

60

Trimetilheksametilen diizocianat, mešanica izomerov

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

80

1,3-Bis(izocianatometil)benzen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293020 00

10

Prosulfocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

15

Etoprofos (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

25

Tiofanat-metil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

30

4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

35

Glutation

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

40

3,3'-Tiodi(propanojska kislina)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

45

2-[(p-Aminofenil)sulfonil]etil hidrogen sulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R, R)]-2-Amino-1-[4-(metiltio)-fenil]-1,3-propandiol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293090 99

60

Metil fenil sulfid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

62

Cinkov bis(benzensulfinat)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

64

3-Kloro-2-metilfenil metil sulfid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

66

Difenil sulfid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

67

3-Bromometil-2-kloro-4-(metilsulfonil)benzojeva kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

68

Kletodim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

69

2-Amino-4-metilsulfonil-N-metilanilin

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

71

Trifenilsulfonijev klorid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

76

2,2’-Ditiodi(benzojeva kislina)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

77

4-[4-(2-Propeniloksi)fenilsulfonil]fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

78

4-(Merkaptometil)-3,6-ditia-1,8-oktanditiol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

80

Kaptan(ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293090 99

81

Dinatrijev heksametilen-1,6-bistiosulfat dihidrat

3 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

82

Natrijev toluen-4-sulfinat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

83

Metil-p-tolil sulfon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex293090 99

84

2-Kloro-4-(metilsulfonil) benzojeva kislina

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

86

4-Hidroksibenzentiol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

87

3-Sulfinobenzojeva kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

89

Kalijeva ali natrijeva sol O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- ali O-pentil-ditiokarbonatov

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10

 

Dimetil metilfosfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

05

Butiletilmagnezij, v obliki raztopine v heptanu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293100 99

10

Dietilmetoksiboran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293100 99

15

Trietilboran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293100 99

20

Metilciklopentadienil manganov trikarbonil, ki ne vsebuje več kot 4,9 mas. % ciklopentadienil manganovega trikarbonila

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

24

Metil tris (2-pentanonoksim) silan

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

40

N-(Fosfonometil)iminodiocetna kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

50

Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinova kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

55

Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnij

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

70

N,N-Dimetilanilin tetrakis(pentafluorofenil)borat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

85

Tributil(tetradecil)fosfonijev klorid, v vodni raztopini ali ne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

86

Mešanica izomerov 9-ikozil-9-fosfabiciklo[3.3.1]nonan in 9-ikozil-9-fosfabiciklo[4.2.1]nonan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

87

Tris(4-metilpentan-2-oksimino)metilsilan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

89

Tetrabutilfosfonijev acetat, v obliki vodne raztopine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

91

Trimetilsilan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293100 99

92

Trimetilboran

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293100 99

96

3-(Hidroksifenilfosfinoil)propanojska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

97

Kalijev 4-tolilfosfinat, v obliki vodne raztopine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293213 00

10

Tetrahidrofurfuril alkohol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

40

Furan, s čistočo 99 mas. % ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

41

2,2 di(tetrahidrofuril)propan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293219 00

45

1,6-Dikloro-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranozil-4-kloro-4 deoksi-α-D-galaktopiranozid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex293219 00

50

2-Metilfuran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293219 00

70

Furfurilamin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

75

Tetrahidro-2-metilfuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

10

2′-Anilin-6′-[etil(izopentil)amino]-3′-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9′-ksanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

35

6′-Dietilamin-3′-metil-2′-(2,4-ksilidin)spiro[izobenzofuran-1(3H),9′-ksanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

55

6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

60

6’-(Dibutilamino)-3’-metil-2’(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9’-[9H]ksanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

70

3′,6′-Bis(etilamino)-2′,7′-dimetilspiro[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]-ksanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

71

6′-(Dietilamino)-3′-metil-2′(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

72

2’-[Bis(fenilmetil)amino]6’-(dietilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9’-[9H]ksanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

80

Giberelinska kislina, z minimalno čistočo 88 mas. %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

84

Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

85

Heksan-4-olid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

10

Bendiokarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

30

Karbofuran (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293299 00

50

7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioksepin-3-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293299 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametil-2,4,5,5a,7,8,9,9b-oktahidro-1H-benzo[e][1]benzofuran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benziliden-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

75

3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenziliden)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293319 90

30

3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

40

Edaravon (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

50

Fenpiroksimat (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

60

Piraflufen-etil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

70

4,5-Diamino-l-(2-hidroksietil)-pirazol sulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

10

Hidantoin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

50

1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetilhidantoin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

60

DL-p-Hidroksifenilhidantoin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

70

α-(4-Metoksibenzoil)-α-(1-benzil-5-etoksi-3-hidantoinil)-2-kloro-5-dodeciloksikarbonilacetanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293329 90

40

Triflumizol (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293329 90

50

1,3-Dimetilimidazolidin-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

15

Piridin-2,3-dikarboksilna kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

20

Bakrov pirition v prahu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293339 99

24

2-Klorometil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridin hidroklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

25

Imazetapir (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

30

Fluazinam (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293339 99

35

Aminopiralid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

40

2-Kloropiridin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

45

5-Difluorometoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluorofenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidin

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

48

Flonikamid (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoksi)-2-piridinil]metil]tio]-1H-benzimidazol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

50

N-Fluoro-2,6-dikloropiridinijev tetrafluoroborat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293339 99

55

Piriproksifen (ISO), s čistočo 97 mas. % ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

60

2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

70

2-Klorometil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridin hidroklorid

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

75

Pikolinafen (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

80

5-Difluorometoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 10

10

Kinmerak (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 10

20

3-Hidroksi-2-metilkinolin-4-karboksilna kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293349 90

30

Kinolin

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293349 90

40

Izokinolin

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 90

50

Metil 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-kloro-2-kinolil)vinilfenil}-3-hidroksipropil] monohidrat benzoata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahidrokinolin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

70

Kinolin-8-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293352 00

10

Malonilsečnina (barbiturna kislina)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

15

(2R)-4-okso-4-[3-(trifluorometil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazin-7(8H)-il]-1-(2,4,5-trifluorofenil) butil-2-amonijev fosfat monohidrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-kloropirimidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

25

2,5-Diamino-4,6-dihidroksipirimidin monohidroklorid monohidrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

30

Mepanipirim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

35

4-Amino-2,6-dikloropirimidin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

40

Gvanin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-yl]-4-metil-2-fenilpiperazin

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Piperazin-1-iletoksi)etanol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

55

Tiopental (INNM)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

65

1-Klorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluoroborat)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Kloro-5-fluoro pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol hidroklorid

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Tris(3,5-di-terc-buttl-4-htdroksifenil)metil]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293369 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293369 80

60

Cianurska kislina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293369 80

80

Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

10

Ezetimib (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

30

5-Vinil-2-pirolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Bromo-3-metil-3H-dibenzo(f,ij)izokinolin-2,7-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293379 00

60

3,3-pentametilen-4-butirolaktam

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293379 00

70

(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidineacetamid L-(+)-tartrat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-butilfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-pentilfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

20

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletill)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

25

6,6′-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4′-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2′-metilendifenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

30

Kvizalofop -P-etil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Bromometil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293399 80

35

1,3,3-Trimetil-2-metilenindolin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex293399 80

37

8-Kloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293399 80

40

trans-4-Hidroksi-L-prolin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

45

Malein hidrazid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

50

Metkonazol (ISO)

3,2 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293399 80

55

Piridaben (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293399 80

60

1,3-Bis(3-izocianatometilfenil)-1,3-diazetidin-2,4-dion (dimerni 2,4-toluene diizocianat)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

65

Kandesartan cileksetil (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

69

[(3R)-4-(4-Klorobenzil)-7-fluoro-5-(metilsulfonil)-1,2,3,4-tetrahidrociklopenta[b]indol-3-il]ocetna kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

70

6,7-Dihidro-5H-ciklopenta[b]piridin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

71

10-metoksiiminostilben

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

72

1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

73

5-(acetoacetilamino)benzimidazolon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

74

Imidazo[1,2-b] piridazin hidroklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

76

Manganov(2+), bis(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oksodi-, acetat (1:2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

77

Manganov(2+), bis(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oksodi-, sulfat (1:1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

78

3-Amino-3-azabiciklo (3.3.0) oktan hidroklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

81

1,2,3-Benzotriazol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

82

Toliltriazol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

88

2,6-Diklorokinoksalin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

89

Karbendazim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

10

Heksitiazoks (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

20

2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

40

(Z)-2-(2-terc-butoksikarbonilaminotiazol-4-il)-2-pentenojska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

50

2-(2-formilaminotiazol-4-il)ocetna kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293410 00

60

Fostiazat (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293420 80

10

4-Kloro-1,3-benzotiazol-2(3H)-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293420 80

40

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (Benziothiazolinon (BIT))

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293420 80

50

S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloksiimino)tioacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293420 80

60

Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloksiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-amin

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

15

Karboksin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293499 90

20

Tiofen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293499 90

25

2,4-Dietil-9H-tioksanten-9-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M28

ex293499 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293499 90

35

Dimetenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

40

2-Tiofen etilamin

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazinantrion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

50

10-[1,1’-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-okso-9H-tioksanten heksafluorofosfat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

55

Olmesartan medoksomil (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

60

DL-Homocistein tiolakton hidroklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

65

Metil 3-aminotiofen-2-karboksilat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

66

1,1-Tetrahidrotiofen-1,1-dioksid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidenamino]imidazolidin-2,4-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

74

2-Izopropiltioksanton

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorofenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

76

2,5-Tiofendiilbis(5-terc-butil-1,3-benzoksazol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320420 00

10

ex293499 90

77

Kalijev 5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksilat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

78

1,2,4-Tiadiazol-3-ocetne kisline 5-[(etoksikarbonil)amino]metilni ester

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

79

Tiofen-2-etanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

81

2-(5-amino-1,2-tiadiazol-3-il)-(Z)-2-metoksiiminoocetna kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

82

2-Metill-1-[4-(metiltio)fenil]-2-morfolinopropan-1-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293499 90

83

Flumioksazin (ISO), s čistočo 96 mas. % ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293499 90

84

Etoksazol (ISO), s čistočo 94,8 mas. % ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

15

Flupirsulfuron-metil-natrij (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

20

Toluensulfonamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

25

Triflusulfuron-metil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

30

Mešanica izomerov, ki sestoje iz N-etiltoluen-2-sulfonamida in N-etiltoluen-4-sulfonamida

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

35

Klorsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

45

Rimsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

50

4,4′-Oksidi(benzensulfonhidrazid)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

53

2,4-Dikloro-5-sulfamoilbenzojska kislina

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

55

Tifensulfuron-metil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

63

Nikosulfuron (ISO), s čistočo 91 mas. % ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

65

Tribenuron-metil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

75

Metsulfuron-metil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

76

4-Toluensulfonil sečnina

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293500 90

77

[[4-[2-[[(3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-okso-1H-pirol-1-il)karbonil]amino]-etil]fenil]sulfonil]-etil ester karbamske kisline

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293500 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenil)benzensulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

82

N-(5,7-Dimetoksi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoksi-4-(trifluorometil)piridin-3-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

83

3-Amino-N,N-dietil-4-metoksibenzensulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

85

N-[4-(Izopropilaminoacetil)fenil]metansulfonamid hidroklorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

86

4-(m-Tolilamino)piridin-3-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

88

N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidino)etil) metansulfonamid seskisulfat monohidrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

89

3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex293890 30

10

Amonijev glicirizinat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293890 90

10

Hesperidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3201 20 00

 

Ekstrakt avstralske akacije

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320190 90

20

Strojilni ekstrakti, dobljeni iz sadežev „gambier“ in mirobolan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320413 00

10

Barvilo C.I. Basic Red 1

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320415 00

10

Barvilo: C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320415 00

60

Barvilo C.I. Vat Blue 4

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

10

Barvilo: C.I. Pigment Yellow 81

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

30

Barvilo: C.I. Pigment Yellow 97

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex320417 00

40

Barvilo C.I. Pigment Yellow 120

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320417 00

50

Barvilo C.I. Pigment Yellow 180

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

11

Fotokromatsko barvilo, 3-(4-butoksifenil-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-11-karbonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f-]kromen-3-il]phenil}morfolin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

21

Fotokromatsko barvilo, 4-(3-(4-butoksifenil)-6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-7-il)morfolin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

25

Cikloheksil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

31

Fotokromatsko barvilo, N-heksil -6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-11-karboksamid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

41

Fotokromatsko barvilo, 4,4′-(13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3,3-diil)difenol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

51

Fotokromatsko barvilo, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f ]kromen-3-il)fenil)morfolin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

61

Fotokromatsko barvilo, 3-(4-butoksifenil)-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

65

6-Metoksi-7-morfolino-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

70

Barvilo: C.I. Solvent Red 49

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

75

6,7-Dimetoksi-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

80

((R) in (S) izomeri 6,7-dimetoksi-13-etil-13-[2-(2-metoksietoksi)-etoksi]-3-(4-metoksifenil)-3-(4-fluorofenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

81

6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

82

3-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinofenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

83

6,7-Dimetoksi-11-ciano-3,3-di-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320500 00

10

Aluminijeva „lake“ barvila, pripravljena iz barvil, za proizvodnjo pigmentov, ki se uporabljajo v farmacevtski industriji (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320611 00

10

Titan dioksid, prevlečen z izopropoksititan triizostearatom, ki vsebuje 1,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 2,5 mas. % izopropoksititanovega triizostearata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320642 00

10

Litopon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3206 50 00

 

Anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320730 00

10

Preparat, ki vsebuje:

— ne več kot 85 mas. % srebra,

— ne manj kot 2 mas. % paladija,

— barijev titanat,

— terpinol, in

— etil celulozo,

ki se uporablja za sitotisk pri proizvodnji večplastnih keramičnih kondenzatorjev (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

20

Kosmiči iz stekla, prevlečeni s srebrom, s povprečnim premerom 40 (± 10) μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

30

Steklena frita, za uporabo v proizvodnji katodnih cevi (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320810 90

10

Proti-refleksijski premaz iz polimera na bazi estra, modificiranega s kromoforno skupino, v obliki raztopine iz ali 2-metoksi-1-propanol, 2-metoksi-1-metiletil acetata ali metil-2-hidroksiizobutirata, z vsebnostjo ne več kot 10 mas % polimera

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

60

ex320820 10

10

Kopolimer N-vinilkaprolatama, N-vinil-2-pirolidona in dimetilaminoetil metakrilata, v obliki raztopine v etanolu, ki vsebuje 34 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % kopolimerov

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

20

Imerzijska raztopina za zgornji premaz, ki vsebuje 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. %, akrilat-metakrilat-alkensulfonat-kopolimerov s fluoriranimi stranskimi verigami, v raztopini n-butanola in/ali 4-metil-2-pentanola in/ali diizoamiletra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

40

Poli(1H,1H-heptafluorobutil metakrilat) raztopljen v zmesi metil perfluorobutil etra in metil perfluoroizobutil etra

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320890 19

10

Kopolimer maleinske kisline in metil vinil etra, monoestrificiran z etilnimi in/ali izopropilnimi in/ali butilnimi skupinami, v obliki raztopine v etanolu, etanolu in butanolu, izopropanolu ali izopropanolu in butanolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

15

Modificirani klorirani poliolefini, v obliki raztopine ali disperzije ali ne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Polimer metilsiloksana, v obliki raztopine v mešanici acetona, butanola, etanola in izopropanola, ki vsebuje 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 11 mas. % polimera metilsiloksana

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

50

Raztopina, ki vsebuje:

— (65 ± 10) mas. % γ-butirolaktona,

— (30 ± 10) mas. % poliamidne smole,

— (3,5 ± 1,5) mas. % derivata naftokinonskega estra in

— (1,5 ± 0,5) mas. % arilsilicijeve kisline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

Kopolimer hidroksistirena z eno ali več naslednjih sestavin:

— stiren

— alkoksistiren

— alkilakrilati,

raztopljen v etil laktatu

0 %

1.1.2011-31.12.2011

▼M27

ex320890 19

75

Kopolimer acenaftalena v raztopini etil laktata

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 19

85

Mešanica, ki vsebuje:

— 30~45 mas % poliamidne smole;

— 2~10 mas % diazonaftokinona;

— 50~65 mas % γ-butirolaktona.

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 91

10

Pripravek na osnovi polihidroksiamida, ki vsebuje vsaj derivat naftokinon estra ali tozilat, raztopljen v γ-butirolaktonu in/ali 2-metoksi-1-metiletil acetatu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 99

10

Raztopina na podlagi kemično modificiranih naravnih polimerov, ki vsebuje dve ali več od naslednjih barvil:

— metil 8’-acetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1H-indol-2,3’-nafto[2,1-b][1,4]oksazin]-9’-karboksilat,

— metil 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat,

— 13-izopropil-3,3-bis(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]kromen-13-ol,

— etoksikarbonilmethil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat,

— 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f] kromen-13-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 99

20

Raztopina na osnovi kemično modificiranih naravnih polimerov, ki vsebujejo dva ali več sledečih barvil:

— 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f] kromen-3-il)fenil]morfolin,

— 4-{4-[3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2, 1-f]kromen-3-il]fenil}morfolin,

— cikloheksil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat,

— etoksikarbonilmetil 6-acetoksi-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromen-5-karboksilat,

— 2-pentil-7,7-difenilbenzo[h]kromen[6,5-d]-1,3-dioksin-4(7H)-on,

— 13-butil-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]kromen,

— 3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[ 2,1-f]kromen,

— 6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [ h]indeno[2,1-f]kromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321511 00

10

Tiskarsko črnilo, tekoče, ki sestoji iz disperzije kopolimera vinil akrilata in barvnih pigmentov v izoparafinih, ki vsebuje ne več kot 13 mas. % kopolimera vinil akrilata in barvnih pigmentov

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321519 00

10

 (4)ex321590 00

10

Pripravljena črnila, za uporabo v proizvodnji kartuš za brizgalne tiskalnike (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

20

Toplotno občutljivo črnilo, ki je nanešeno na plastični film

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

30

Črnilo, ki vsebuje 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 10 mas. %, amorfnega silicijevega dioksida, napolnjeno v kartuše za enkratno uporabo, za označevanje integriranih vezij (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3301 12 10

 

Eterično olje iz pomaranč, nedeterpenirano

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340211 90

10

Natrijev lauril metil izetionat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340213 00

10

Vinil kopolimerna površinsko aktivna snov na osnovi polipropilen glikola

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex340213 00

20

Površinsko aktivna snov, ki vsebuje 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eter, polimeriziran z oksiranom, zaključen z metilom

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex340290 10

20

Zmes dokuzat natrija (INN) in natrijevega benzoata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

30

Površinsko aktivni preparat, sestavljen iz mešanice dokuzat natrija in etoksiliranega 2,4,7,9-tetrametildeka-5-in-4,7-diola

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340290 10

40

Amfoterično fluorirano površinsko aktivno sredstvo v mešanici vode in etanola, z vsebnostjo 25 mas % ali več, vendar ne več kot 30 mas % površinsko aktivnega sredstva

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

50

Površinsko aktivni preparat, ki je sestavljen iz mešanice polisiloksana in poli(etilen glikola)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex340290 10

60

Površinsko aktivni preparat, ki vsebuje 2-etilheksiloksimetil oksiran

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340290 10

70

Površinsko aktivni preparat, ki vsebuje etoksiliran 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340399 00

10

Rezalne tekočine na osnovi vodne raztopine sintetičnih polipeptidov

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350400 90

10

Avidin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex350510 50

20

O-(2-Hidroksietil)-derivat hidroliziranega koruznega škroba

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

10

Lepila na osnovi vodne disperzije mešanice dimerizirane smole in kopolimera etilena in vinil acetata (EVA)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

30

Dvokomponentno mikroinkapsulirano epoksidno lepilo, dispergirano v topilu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350691 00

40

Akrilni lepljivi premaz, občutljiv na pritisk, debeline 0,076 mm ali več, vendar ne več kot 0,127 mm, pripravljen v zvitkih širine 45,7 cm ali več, vendar ne več kot 132 cm, na zaščitni plasti z vrednostjo lepljivosti pri odstranitvi z najmanj 15N/25 mm (izmerjeno v skladu z ASTM D3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370130 00

10

Reliefna tiskarska plošča, ki se uporablja za tiskanje časopisov in ki sestoji iz kovinske podlage, prevlečene s fotopolimerizirajočo plastjo debeline 0,2 mm ali več, vendar ne več kot 0,8 mm, neprekrita z odstranljivo zaščitno folijo in s skupno debelino ne več kot 1 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370130 00

20

Fotoobčutljiva plošča iz fotopolimerizirajoče plasti na poliestrski foliji skupne debeline več kot 0,43 mm, vendar največ 3,18 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370130 00

30

Ofsetna aluminijasta tiskarska plošča za brezvodno tiskanje:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex844250 80

10

—  prevlečena s plastiko,

—  brez tiskarskega odtisa

▼M27

ex370199 00

10

Plošča iz kremena ali stekla, prekrita s kromovim filmom in premazana s fotoobčutljivo ali elektron-občutljivo smolo, za proizvodnjo šablon za proizvode iz tarifne številke 8541 ali 8542 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370590 90

10

Fotomaske za fotografski prenos shem tokokrogov na polprevodniške rezine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370710 00

10

Emulzija občutljiva na svetlobo, ki se uporablja za senzibilizacijo silicijevih diskov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Senzibilna emulzija, ki je sestavljena iz:

— največ 12 mas. % estra diazooksonaftalensulfonske kisline in

— fenolnih smol,

v raztopini, ki vsebuje najmanj 2-metoksi-1-metiletil acetat ali etil laktat ali metil 3-metoksipropionat ali 2-heptanon

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex370710 00

25

Senzibilna emulzija, ki vsebuje:

— fenolne ali akrilne smole

— ne več kot 2 mas % na svetlobo občutljive predhodne sestavine za kislino,

v raztopini, ki vsebuje 2-metoksi-1-metiletil acetat ali etil laktat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370710 00

30

Preparat na osnovi fotoobčutljivega polimera z akrilno skupino v strukturi, ki vsebuje barvne pigmente, 2-metoksi-1-metiletilacetat in cikloheksanon ter lahko vsebuje ali ne vsebuje etil-3-etoksipropionat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Senzibilna emulzija ali preparat, sestavljen(-a) iz ene ali več naslednjih snovi:

0 %

1.1.2011-31.12.2011

ex370790 90

70

—  akrilatnih polimerov,

—  metakrilatnih polimerov,

—  derivatov polimerov stirena,

ki vsebuje ne več kot 7 mas. % fotoobčutljivih kislinskih predhodnih sestavin, raztopljenih v organskem topilu, ki vsebuje vsaj 2-metoksi-1-metiletil acetat

▼M27

ex370710 00

40

Senzibilna emulzija, ki vsebuje:

— ne več kot 10 mas. % naftokinondiazidnih estrov,

— 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 20 mas. % kopolimerov hidroksistirena,

— ne več kot 7 mas. % derivatov, ki vsebujejo epokside,

raztopljena v 1-etoksi-2-propil acetatu in/ali etil laktatu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex370710 00

45

Svetlobno občutljiva emulzija cikliziranega poliizoprena, ki vsebuje:

— 55 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % ksilena in

— 12 mas. % ali več, vendar ne več kot 18 mas. % etilbenzena

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex370710 00

50

Svetlobno občutljiva emulzija, ki vsebuje:

— 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. % kopolimerov akrilatov in/ali metakrilatov in derivatov hidroksistirena,

— 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % organskega topila, ki vsebuje vsaj etil laktat in/ali propilen glikolmetileter acetat,

— 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % akrilatov,

— največ 12 mas. % fotoiniciatorja

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex370710 00

55

Zvitki filma iz polietilentereftalata:

— na eni strani prekriti s suho plastjo akrilne fotopolimerne smole,

— prevlečeni z zaščitno folijo iz polietilena

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex370790 20

10

Toner, v obliki prahu, ki sestoji iz kopolimera stirena in butil akrilata in bodisi magnetita ali Carbon Black, ki se uporablja kot razvijalec v proizvodnji kartuš za telefakse ali tiskalnike (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

20

Toner, na osnovi smole poliola, v obliki prahu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

40

Toner na bazi poliesterne smole, izdelan s postopkom polimerizacije, ki se uporablja kot razvijalec pri izdelavi kartuš za tiskalnike in fotokopirne stroje (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

10

Protirefleksijski premaz iz modificiranega metakrilnega polimera, ki vsebuje ne več kot 10 mas. % polimera, v obliki raztopine v 2-metoksi-1-metiletil acetatu in1-metoksipropan-2-olu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

30

Protirefleksijski premaz, v obliki vodne raztopine, ki vsebuje:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370790 90

40

Protirefleksijski premaz v obliki vodne raztopine, ki vsebuje največ:

— 2 mas. % alkil sulfonske kisline brez halogenov ter

— 5 mas. % fluoriranega polimera

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370790 90

80

Protirefleksijski premaz, sestavljen iz polimera siloksana ali organskega polimera, ki ima fenolno hidroksi skupino modificirano s kromoforno skupino, v obliki raztopine organskega topila, ki vsebuje 1-etoksi-2-propanol ali 2-metoksi-1-metiletil acetat, z vsebnostjo največ 10 mas. % polimera

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

91

— ne več kot 2 mas. % perhalogeniranih derivatov sulfonske kisline,

— ne več kot 1 mas. % vinil polimera

 
 

ex380120 90

10

Koloidni grafit v obliki vodne suspenzije, za uporabo kot notranji premaz v barvnih katodnih ceveh (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3805 90 10

 

Borovo olje

1,7 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

10

Indoksakarb (ISO) in njegov (R) izomer, na podlagi iz silicijevega dioksida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380891 90

30

Preparat, ki vsebuje endospore ali spore in proteinske kristale, pridobljene iz:

— Bacillus thuringiensis Berliner podvrste aizawai in kurstaki ali

— Bacillus thuringiensis podvrste kurstaki ali

— Bacillus thuringiensis podvrste israelensis ali

— Bacillus thuringiensis podvrste aizawai ali

— Bacillus thuringiensis podvrste tenebrionis

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex380891 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

50

Virus jedrne poliedričnosti Spodoptera exigua (SeNPV) v vodni suspenziji glicerola

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380892 90

10

Fungicidi v obliki prahu, ki vsebujejo 65 mas. % ali več, vendar ne več kot 75 mas. % himeksazola (ISO), ki ni namenjen prodaji na drobno

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Preparat iz suspenzije cinkovega piritiona (INN) v vodi, ki vsebuje:

— 24 mas. % ali več, vendar največ 26 mas. % cinkovega piritiona (INN) ali

— 39 mas. % ali več, vendar največ 41 mas. % cinkovega piritiona (INN)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex380892 90

50

Pripravki na osnovi bakrovega piritiona

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 15

10

Pripravek na osnovi koncentrata, ki vsebuje 45 mas. % ali več, vendar ne več kot 55 mas. % aktivne herbicidne sestavine Penoksulam, kot vodne suspenzije

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 23

10

Herbicid, ki vsebuje aktivno snov flazasulfuron (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 27

20

Organska raztopina kletodima (ISO) z vsebnostjo kletodima 37 mas. % (± 2 %) ali 70 mas. % (± 2 %)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 90

10

Pripravek v obliki zrnc, ki vsebuje:

— 38,8 mas % ali več, vendar ne več kot 41,2 mas % giberelina A3, ali

— 9,5 mas % ali več, vendar ne več kot 10,5 mas % giberelina A4 in A7

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex380899 90

10

Oksamil (ISO) v raztopini cikloheksanona in vode

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex380991 00

10

Zmes 5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ 5-dioksafosforan-5-ilmetil metil metilfosfonata in bis(5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ 5-dioksafosforan-5-ilmetil) metilfosfonata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380992 00

10

Agent proti izginevanju jasnosti papirja, ki sestoji iz zmesi magnezijevega trisilikata in mononatrijeve soli 2,2’-metilenbis(4,6-di-terc-butilfenil) fosfata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380992 00

20

Sredstvo proti penjenju, sestavljeno iz mešanice oksidipropanola in 2,5,8,11-tetrametildodec-6-in-5,8-diola

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex381010 00

10

Pasta za spajkanje iz zmesi kovin in smole, ki vsebuje:

— 70 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. % kositra

— ne več kot 10 mas. % ene ali več kovin srebra, bakra, bizmuta, cinka ali indija

za uporabo v elektrotehnični industriji (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381119 00

10

Raztopina z več kot 61 mas. %, vendar ne več kot 63 mas. %, metilciklopentadienil manganovega trikarbonila v topilu aromatskega ogljikovodika, ki ne vsebuje več kot:

— 4,9 mas. % 1,2,4-trimetil-benzena,

— 4,9 mas. % naftalena in

— 0,5 mas. % 1,3,5-trimetil-benzena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

10

Soli dinonilnaftalensulfonske kisline, raztopljene v mineralnih oljih

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

20

Dodatki za mazalna olja, na osnovi organskih kompleksnih spojin z molibdenom, v obliki raztopine v mineralnih oljih

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

10

Sol dinonilnaftilsulfonske kisline, v raztopini mineralnega olja

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

20

Zaviralec korozije, ki vsebuje produkte reakcije maščobnih kislin in tal-olja s formaldehidom in (Z)-N-9-oktadecenil-1,3-propandiaminom

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381230 80

20

Zmes, ki vsebuje pretežno bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksi-4-piperidil) sebakat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381230 80

30

Stabilizatorji spojin, ki sestojijo iz 15 mas. % ali več, vendar 40 mas. % natrijevega perklorata in ne več kot 70 mas. % 2-(2-metoksietoksi)etanola

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex381230 80

40

Mešanica:

— 80(± 5) mas. % 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoata in

— 20(± 5) mas. % 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoata

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex381400 90

20

Mešanica, ki vsebuje:

— 69 mas. % ali več vendar ne več kot 71 mas. % 1-metoksipropan-2-ola,

— 29 mas. % ali več vendar ne več kot 31 mas. % 2-metoksi-1-metiletil acetata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381400 90

40

Azeotropna mešanica, ki vsebuje izomere nonafluorbutil metil etra in/ali nonafluorbutil etil etra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381512 00

10

Katalizator v obliki zrnc ali obročkov, s premerom 3 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm, ki sestoji iz srebra na podlagi iz aluminijevega oksida, in ki vsebujejo 8 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % srebra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

10

Katalizator, ki sestoji iz kromovega troksida ali dikromovega trioksida, na podlagi iz silicijevega dioksida, s prostornino luknjic 2 cm3/g ali več (določeno po postopku dušikove absorbcije

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

15

Katalizator v obliki prahu, ki sestoji iz zmesi kovinskih oksidov, na podlagi iz silicijevega dioksida in ki vsebuje 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % molibdena, bizmuta in železa računano skupaj, za uporabo pri pridobivanju akrilonitrila (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

30

Katalizator, ki vsebuje titanov tetraklorid na podlagi iz magnezijevega diklorida, za uporabo v proizvodnji polipropilena (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

40

Katalizator v obliki kroglic s premerom 4,2 mm ali več, vendar ne več kot 9 mm, ki sestoji iz zmesi kovinskih oksidov, predvsem oksidi molibdena, vanadija in bakra, na podlagi iz silicijevega dioksida in/ali aluminijevega oksida, za uporabo v proizvodnji akrilne kisline (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

41

Katalizator v obliki tablet, ki vsebuje 60 mas. % (± 2 mas. %) bakrovega oksida na nosilcu iz aluminijevega oksida

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381519 90

50

Katalizator, ki sestoji iz organsko-kovinskih spojin titana, magnezija in aluminija, na podlagi iz silicijevega dioksida in v obliki suspenzije v tetrahidrofuranu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

60

Katalizator, ki sestoji iz dikromovega trioksida, na podlagi iz aluminijevega oksida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

65

Katalizator, ki sestoji iz fosforne kisline, ki je kemično vezana na podlago iz silicijevega dioksida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

70

Katalizator, ki sestoji iz organo kovinskih spojin aluminija in cirkonija, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

75

Katalizator, ki sestoji iz organo kovinskih spojin aluminija in kroma, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

80

Katalizator, ki sestoji iz organo kovinskih spojin magnezija in titana, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida, v obliki suspenzije v mineralnih oljih

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

85

Katalizator, ki sestoji iz organo kovinskih spojin aluminija, magnezija in titana, nameščen na podlagi iz silicijevega dioksida, v obliki prahu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

86

Katalizator, ki vsebuje titanijev tetraklorid, nameščen na podlagi iz magnezijevega diklorida, za uporabo pri proizvodnji poliolefinov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

16

Iniciator na osnovi dimetilaminopropilsečnine

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

20

Katalizator v obliki prahu, ki sestoji iz zmesi titanovega triklorida in aluminijevega klorida in ki vsebuje:

— 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % titana in

— 55 mas. % ali več, vendar ne več kot 72 mas. % klora

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

50

Katalizator, ki vsebuje titanov triklorid, v obliki suspenzije v heksanu ali heptanu in ki vsebuje (računano brez heptana ali heksana) 9 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % titana

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

70

Katalizator, ki vsebuje mešanico (2-hidroksipropil)trimetilamonijevega formata in dipropilenskih glikolov

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

71

Katalizator, ki vsebuje N-(2-hidroksipropilamonijev)diazabiciklo (2,2,2) oktan-2-etil heksanoat, raztopljen v etan-1,2-diolu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381590 90

77

Prašnati katalizator v vodni suspenziji, ki vsebuje:

— 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 3 mas. % paladija,

— 0,25 mas. % ali več, vendar ne več kot 3 mas. % svinca,

— 0,25 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,5 mas. % svinčevega hidroksida,

— 5,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 10 mas. % aluminija,

— 4 mas. % ali več, vendar ne več kot 10 mas. % magnezija,

— 30 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % silicijevega dioksida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

80

Katalizator, ki sestoji predvsem iz dinonilnaftalendisulfonske kisline, v obliki raztopine v izobutanolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

81

Katalizator, ki vsebuje 69 mas. % ali več, vendar ne več kot 79 mas. % (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonijevega 2-etilheksanonata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

84

Katalizator v prahu, z vsebnostjo vsaj 96 mas % bakrovega, kromovega in železovega oksida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

85

Katalizator na osnovi aluminijevega silikata (zeolita), za alkilizacijo aromatičnih ogljikovodikov, za transalkilizacijo akriloaromatskih ogljikovodikov ali za oligomerizacijo olefinov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

86

Katalizator v obliki palčk, iz aluminijevaga silikata (zeolit), ki vsebuje 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 3 mas. % oksidov redkih zemeljskih kovin in manj kot 1 mas. % dinatrijevega oksida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

87

Iniciator reakcije, ki sestoji iz diizopropil peroksidikarbonata, v obliki raztopine v dialil 2,2′-oksidietil dikarbonata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

88

Katalizator iz titanovega tetraklorida in magnezijevega klorida, ki vsebuje računano brez olja in heksana:

— 4 mas % ali več, vendar ne več kot 10 mas % titana in

— 10 mas % ali več, vendar ne več kot 20 mas % magnezija

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

89

Bakterije rhodococcus rhodocrous J1 z encimi, raztopljenimi v poliakrilamidnem gelu ali v vodi, ki se uporabljajo kot katalizatorji pri proizvodnji akrilamida s hidratacijo akrilonitrila (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381700 50

10

Mešanica alkilbenzenov (C14-26), ki vsebuje:

— 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 60 mas. % eikozilbenzena,

— 25 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % dokozilbenzena,

— 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % tetrakozilbenzena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

10

Mešanica alkilnaftalenov, ki vsebuje:

— 88 mas. % ali več, vendar ne več kot 98 mas. % heksadecilnaftalena

— 2 mas. % ali več, vendar ne več kot 12 mas. % diheksadecilnaftalena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

20

Mešanica razvejenih alkil benzenov, ki vsebuje predvsem dodecil benzene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381900 00

20

Ognjevzdržna hidravlična tekočina na osnovi estrov fosforne kisline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 15

10

Kisli aluminijevi silikat (umetni zeolit tipa Y) v obliki natrija, ki vsebuje ne več kot 11 mas. % natrija, računanega kot natrijev oksid, v obliki palčk

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

05

Mešanica monomera metilmetakrilata in butilakrilata v raztopini ksilena in butilacetata, ki vsebuje več kot 54 mas %, vendar ne več kot 56 mas. % topil

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex382490 97

06

Parafin s stopnjo kloriranja 70 % ali več

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex382490 97

07

Film, ki sestoji iz barijevega ali kalcijevega oksida in titanovega ali cirkonijevega oksida, pomešanih z vezivi

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex382490 97

08

Mešanica izomerov divinilbenzena in izomerov etilvinilbenzena, ki vsebuje 56 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 mas. % divinilbenzena

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

09

Sredstva proti rjavenju, ki sestoje iz soli dinonilnaftalensulfonske kisline bodisi:

— na nosilcu iz mineralnih voskov, kemično modificiranimi ali ne, ali

— v obliki raztopine v organskem topilu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

10

Kalcinirani boksit (ognjevarne čistoče)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

11

Mešanica fitosterolov, ne v obliki prahu, ki vsebuje:

— 40 mas. % ali več, vendar ne več kot 58 mas. % beta-sitosterolov

— 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 28 mas. % kampesterolov

— 14 mas. % ali več, vendar ne več kot 23 mas. % stigmasterolov

— 0 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. % drugih sterolov

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

12

Oligomer iz tetrafluoretilena z eno jodoetilno končno skupino

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

13

Pripravki, ki vsebujejo vsaj 92 mas. %, vendar ne več kot 96,5 mas. % 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glucitola, in vsebujejo tudi derivate karboksilne kisline in alkil sulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

14

Kalcijev fosfonat fenat, raztopljen v mineralnem olju

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

15

Stukturiran silicijev aluminijev fosfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

16

Mešanica bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfona, difeniltoluen-2,4-dikarbamata in 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)-sečnine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

17

Mešanica s 65 mas. % ali več, vendar ne več kot 90 mas. %, acetatov 3-butilen-1,2-diola

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

18

4-Metilmandljeva kislina, surova

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

20

Preparat, ki sestojijo iz 83 mas. % ali več 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindiena (diciklopentadiena), sintetične gume, ki vsebujejo ali ne vsebujejo 7 mas. % ali več triciklopentadiena in:

— bodisi aluminij alkilno spojino ali

— organski kompleks z volframom ali

— organski kompleks z molibdenom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

21

Mešanica 2-propenojske kisline, (1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoksi-2,1-etandiiloksi-2,1-etandiil)estra z 2-propenojsko kislino, (2,4,6-triokso-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etandiil estra in 1-hidroksi-cikloheksil-fenil ketona v raztopini metil etil ketona in toluena

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

22

Pripravki, ki vsebujejo vsaj 47 mas. % 1,3:2,4-bis-O-benziliden-D-glucitola

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex382490 97

23

Mešanica uretan akrilatov, tripropilen glikoldiakrilata, etoksiliranega bisfenol A akrilata in poli(etileneglikol) 400 diakrilata

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex382490 97

24

Raztopina (klorometil)bis(4-fluorofenil)metilsilana z nominalno koncentracijo 65 % v toluenu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

25

Rezine litijevevega tantalata, nedopirane

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex382490 97

27

Preparat, ki je sestavljen iz mešanice 2,4,7,9-tetrametildeka-5-in-4,7-diola in propan-2-ola

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex382490 97

28

Preparat z vsebnostjo:

— 85 mas. % ali več, vendar ne več kot 95 mas. %, α-4-(2-ciano-2-butoksikarbonil)vinil-2-metoksi-fenil-ω-hidroksiheksa(oksietilena) in

— 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. %, polioksietilen (20) sorbitan monopalmitata

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

29

Pripravek, ki sestoji pretežno iz γ-butirolaktona in kvaternih amonijevih soli, za proizvodnjo elektrolitskih kondenzatorjev (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

30

2,4,7,9-Tetrametildeka-5-in-4,7-diol, hidroksietiliran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

34

Mešanica fitosterolov v obliki kristaliničnega voskastega prahu, ki vsebuje:

— 36 mas. % ali več, vendar ne več kot 79 mas. % sitosterolov,

— 15 mas. % ali več, vendar ne več kot 34 mas. % sitostanolov,

— 4 mas. % ali več, vendar ne več kot 25 mas. % kampesterolov in

— 0 mas. % ali več, vendar ne več kot 14 mas. % kampestanolov

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

36

Pripravek na osnovi 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol etoksilata

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

37

Zmes tekočih kristalov za uporabo pri proizvodnji prikazovalnikov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

38

Pripravek na osnovi alkilkarbonata, ki vsebuje tudi absorber UV žarkov, ki se uporablja pri proizvodnji leč za očala (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

39

Mešanica, ki vsebuje 40 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % 2-hidroksietil metakrilata in 40 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % glicerinskih estrov borove kisline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

40

Azealinska kislina s čistočo 75 mas. % ali več, vendar ne več kot 85 mas. %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

42

Mešanica kovinskih oksidov, v obliki prahu, ki vsebuje:

— 5 mas. % ali več barija, neodima ali magnezija in 15 mas. % ali več titana ali

— 30 mas. % ali več svinca in 5 mas. % ali več niobija,

za uporabo pri proizvodnji dielektričnih plasti, ali kot dielektrični materiali za proizvodnjo večplastnih keramičnih kondenzatorjev (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Mešanica fitosterolov, ki niso v obliki prahu in vsebujejo:

— 75 mas. % ali več sterolov

— ne več kot 25 mas. % stanolov

za uporabo v proizvodnji stanolov/sterolov ali estrov stanolov/sterolov (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2012

▼M27

ex382490 97

45

Preparati, ki sestoje predvsem iz etilen glikola in:

— dietilen glikola, dodekandiojske kisline in vodne raztopine amoniaka ali

— N,N-dimetilformamida ali

— γ-butirolaktona ali

— amonijevega hidrogen azelata ali

— or ammonium hydrogen azelate,

— amonijevega hidrogen azelata in silicijevega oksida ali

— dodekandiojske kisline, vodne raztopine amoniaka in silicijevega oksida,

za proizvodnjo elektrolitskih kondenzatorjev (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

46

Trdilec za epoksidno smolo na osnovi anhidrida karboksilne kisline, v tekoči obliki, s specifično maso 1,15 g/cm3 ali več, vendar ne več kot 18 g/cm3, merjeno pri 25 °C

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

47

4-Metoksisalicilaldehid, raztopljen v N-metilpirolidonu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

52

Poli(tetrametilen glikol) bis[(2-benzoil-fenoksi)acetat] s povprečno dolžino polimerne verige manj kot 5 monomernih enot

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

53

Poli(etilen glikol) bis(p-dimetil)aminobenzoat s povprečno dolžino polimerne verige manj kot 5 monomernih enot

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

54

2-Hidroksibenzonitril, v obliki raztopine v N,N-dimetilformamida, ki vsebuje 45 mas. % ali več, vendar ne več kot 55 mas. % 2-hidroksibenzonitrila

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

60

α-Fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

63

Trietilborid, v obliki raztopine v tetrahidrofuranu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

64

Aluminij-natrijev silikat, v obliki kroglic s premerom:

— 1,6 mm ali več, vendar ne več kot 3,4 mm ali

— 4 mm ali več, vendar ne več kot 6 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

66

Mešanica primarnih terc-alkilaminov

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

70

Pasta, ki vsebuje 75 mas. % ali več, vendar ne več kot 85 mas. % bakra in vsebuje tudi anorganske okside, etil celulozo in topilo

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

72

Raztopina, ki vsebuje 80 mas. % ali več 2,4,6-trimetilbenzaldehida v acetonu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

73

Delci silicijevega dioksida, na katere so s kovalentno vezjo vezane organske spojine, za uporabo v proizvodnji kolon za visoko ločljivo tekočinsko kromatografijo (HPLC) in kartuše za pripravo vzorcev (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

75

Poli(tetrametilen glikol) bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)acetat] s povprečno dolžino polimerne verige manj kot 5 monomernih enot

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

77

Dietilmetoksiborid, v obliki raztopine v tetrahidrofuranu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

78

Mešanica fitosterolov iz lesa in olj na osnovi lesnega olja (talovega olja) v obliki prahu z velikostjo delcev ne več kot 300 μm, ki vsebuje:

— 60 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 mas. % sitosterolov,

— ne več kot 15 mas. % kampesterolov,

— ne več kot 5 mas. % stigmasterolov,

— ne več kot 15 mas. % betasitostanolov

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

79

Zmes 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamina in 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil} propoksi)but-2-ilamina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

82

α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenoksi)poli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

84

Reakcijski produkt, ki vsebuje:

— 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % molibden oksida,

— 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 50 mas. % nikljevega oksida,

— 30 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % volframovega oksida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

88

Oligomerni reakcijski produkt iz bis (4-hidroksifenil) sulfona in 1,1’-oksibis(2-kloroetana)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

89

Oligomer iz tetrafluoretilena s končno skupino iz tetrafluorojodoetila

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

90

Votle kroglice iz taljenega alumosilikata z vsebnostjo 65–80 mas. % amorfnega alumosilikata, ki imajo naslednje značilnosti:

— tališče med 1 600 °C in 1 800 °C,

— gostoto 0,6–0,8 g/cm3,

uporabljajo se pri izdelavi filtrov za zaščito pred delci za motorna vozila (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex382490 97

92

Preparat, sestavljen iz 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diola in silicijevega dioksida

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex382490 97

95

Mešanica fitosterolov, v obliki kosmičev in kroglic, ki vsebuje 80 mas. % ali več sterolov in ne več kot 4 mas. % stanolov

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex382490 97

97

Preparat z vsebnostjo 10 mas % ali več, vendar ne več kot 20 mas % litijevega heksafluorofosfata ali 5 mas % ali več, vendar ne več kot 10 mas % litijevega perklorata v mešanicah organskih topil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Polietilen v obliki zrnc, gostoto 0,925 (± 0,0015), z indeksom pretoka taline 0,3 g/10 min. (± 0,05 g/10 min.), za proizvodnjo ekspandiranih folij s stopnjo motnosti („haze“ vrednostjo) ne več kot 6 % in z raztezkom do pretrga (MD/TD) 210/340 (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M27

ex390120 90

10

Polietilen v eni od obliki, navedenih v opombi 6(b) k poglavju 39, z gostoto 0,945 ali več, vendar ne več kot 0,985, za proizvodnjo folij za trakove pisalnih strojev in podobne trakove (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390120 90

20

Polietilen, ki vsebuje 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. % sljude

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

91

Ionomerna smola, ki sestoji iz soli kopolimera etilena z metakrilno kislino

4 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

92

Klorosulfoniran polietilen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

93

Kopolimer etilena, vinil acetata in ogljikovega monoksida, za uporabo kot mehčalec v proizvodnji strešne kritine (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

94

Mešanica A-B blok kopolimera polistirena in kopolimera etilen-butilena z A-B-A blok kopolimera polistirena, kopolimera etilen-butilena in polistirena, ki vsebujejo ne več kot 35 mas. % stirena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

97

Kloriran polietilen, v obliki prahu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

10

Polipropilen, ki ne vsebuje mehčalca in ne več kot:

— 7 mg/kg aluminija;

— 2 mg/kg železa;

— 1 mg/kg magnezija

— 8 mg/kg klorida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

20

Polipropilen, ki ne vsebuje mehčalca

— s tališčem, višjim od 150 °C (določenim po postopku ASTM D 3417);

— s toploto razprševanja od 15 J/g ali več, vendar ne več kot 70 J/g;

— z raztezkom do pretrganja 1 000 % ali več (določeno po metodi ASTM D 638),

— z nateznim modulom 69 MPa ali več, vendar ne več kot 379 MPa (določeno po metodi ASTM D 638)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

30

Polipropilen, ki ne vsebuje več kot 1 mg/kg aluminija; 0,05 mg/kg železa; 1 mg/kg magnezija in 1 mg/kg klorida, za uporabo v proizvodnji embalaže za kontaktne leče za enkratno uporabo (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390210 00

40

Polipropilen, ki ne vsebuje mehčalca:

— z natezno trdnostjo 32–44 MPa (kot je opredeljeno z metodo ASTM D638);

— z upogibno trdnostjo 50–66 MPa (kot je opredeljeno z metodo ASTM D790);

— s stopnjo pretoka taline pri 230 °C/2,16 kg 5–15 g/10 min (kot je opredeljeno z metodo ASTM D1238);

— z vsebnostjo polipropilena 40 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 mas. %,

— z vsebnostjo steklenih vlaken 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %,

— z vsebnostjo sljude 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. %

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex390210 00

50

Visoko izotaktični polipropilen (HIPP), obarvan ali neobarvan, namenjen za izdelavo plastičnih komponent za osvežilec zraka, z naslednjimi lastnostmi:

— gostoto 0,880 g/cm3 ali več, vendar ne več kot 0,913 g/cm3 (določeno s preskusno metodo ASTM D1505),

— natezno trdnostjo v višini 350 kg/cm2 ali več, vendar ne več kot 390 kg/cm2 (določeno s preskusno metodo ASTM D638),

— temperaturo toplotnega upogiba 135 oC ali več, z obremenitvijo 0,45 MPa (določeno s preskusno metodo ASTM 648)

 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390220 00

10

Poliizobutilen, s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 700 ali več, vendar ne več kot 800

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390220 00

20

Hidrogeniran poliizobutilen, v tekoči obliki

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390230 00

91

A-B blok kopolimer polistirena in kopolimera etilena s propilenom, ki vsebuje 40 mas. % ali manj stirena, v eni od oblik, navedenih v opombi 6(b) k poglavju 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

52

Amorfna poli-alfa-olefinska zmes kopolimera poli(propilen-ko-1-butena) in smole ogljikovodikov nafte

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

55

Termoplastičen elastomer, z A-B-A blokovnimi kopolimeri polistirena, poliizobutilena in polistirena, ki vsebuje 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 35 mas. %, polistirena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390290 90

60

Nehidrogenirane 100 % alifatske smole (polimer) z naslednjimi značilnostmi:

— tekoče pri sobni temperaturi,

— pridobljene s kationsko polimerizacijo C-5 alkenov monomerov,

— s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 370 (± 50),

— s tehtanim povprečjem molekulske mase (Mw) 500 (± 100)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390290 90

92

Polimeri 4-metilpent-1-ena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

93

Sintetični poli-alfa olefin z viskoznostjo vsaj 38 × 10-6m2s-1 (38 centistokov) pri 100 °C, izmerjeno po metodi ASTM D 445

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390290 90

98

Sintetični poli-alfa olefin z viskoznostjo pri 100 °C (izmerjeno po metodi ASTM D 445) v razponu od 3 centistokov do 9 centistokov, pridobljen pri polimerizaciji zmesi dodecena in tetradecena, ki vsebuje ne več kot 40 % tetradecena

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390311 00

10

Bele kroglice ekspandiranega polistirena s toplotno prevodnostjo največ 0,034 W/mK pri gostoti 14,0 kg/m3 (± 1.5 kg/m3) in vsebnostjo 50 % recikliranega materiala

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390319 00

30

Kristalinični polistiren s tališčem 268 °C ali več, vendar ne več kot 272 °C, in strdiščem pri 232 °C ali več, vendar ne več kot 242 °C, ki lahko vsebuje dodatke in polnilo

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390390 90

35

Kopolimerα-metilstirena in stirena, z zmehčiščem več kot 113 °C

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

40

Kopolimer stirena z α-metilstirenom in akrilno kislino, s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 500 ali več, vendar ne več kot 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Kristalinični kopolimer stirena in p-metilstirena:

— s tališčem 240 °C ali več, vendar ne več kot 260 °C,

— ki vsebuje 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 15 mas. % p-metilstirena

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390390 90

65

Kopolimer stirena, butil akrilata, butil metakrilata, metil metakrilata in akrilne kisline, v obliki prahu, ki vsebuje 81 (± 1) mas. % stirena, 6 (± 1) mas. % butil akrilata, 5 (± 1) mas. % butil metakrilata, 7 (± 1) mas. % metil metakrilata in 1 (± 0,5) mas. % akrilne kisline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

75

Kopolimer stirena in vinil pirolidona, ki ne vsebuje več kot 1 mas. % natrijevega dodecil sulfata, v obliki vodne emulzije, za proizvodnjo blaga iz tar. podšt. 3305 20 00 ali barv za lase iz tar. podšt. 3305 90 90 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

80

Granule kopolimera iz stirena in divinilbenzena z najmanjšim premerom od 150 μm do ne več kot 800 μm, z vsebnostjo:

— najmanj 65 mas % stirena,

— ne več kot 25 mas % divinilbenzena

za uporabo pri proizvodnji smol za ionsko izmenjavo. (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

Zmes, ki vsebuje glede na težo:

— 45 mas. % ali več, vendar ne več kot 65 mas. % polimerov stirena,

— 35 mas. % ali več, vendar ne več kot 45 mas. % poli(fenilen etra),

— ne več kot 10 mas. % drugih dodatkov

in ima enega ali več naslednjih posebnih barvnih učinkov:

— kovinski ali biserni učinek z vizualnim metamerizmom pod kotom, ki ga povzroča najmanj 0,3 % barvilo na osnovi kosmičev;

— fluorescenčni učinek, opisan kot oddajanje svetlobe med absorpcijo ultravijoličnega sevanja;

— učinek svetlo bele barve, opredeljen z barvno lestvico CIELab, pri čemer je os L najmanj 92 ter barvni koordinati b največ 2 in a med – 5 in 7

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex390410 00

20

Poli(vinil klorid) v prahu, nepomešan z drugimi snovmi ali brez vsebnosti kakršnih koli monomerov vinil acetata:

— s stopnjo polimerizacije 1 000 (± 300) monomernih enot,

— s koeficientom prehajanja toplote (vrednost K) 60 ali več, vendar ne več kot 70,

— z vsebnostjo hlapnih snovi manj kot 2,00 mas. %,

— z deležem ostanka na situ s širino rež 120 μm ne več kot 1 mas. %,

za uporabo v proizvodnji separatorjev v baterijah (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex390430 00

20

Kopolimer vinilklorida z vinilacetatom in maleinsko kislino, z vsebnostjo:

— 80,5 mas % ali več, vendar ne več kot 81,5 mas. % vinilklorida,

— 16,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 17,5 mas. % vinilacetata in

— 1,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 2,5 mas. % maleinske kisline,

za varjenje plastike na jekleno podlago, za uporabo v industrijske namene (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390440 00

91

Kopolimer vinil klorida z vinil acetatom in vinil alkoholom, ki vsebuje:

— 87 mas. % ali več, vendar ne več kot 92 mas. % vinil klorida;

— 2 mas. % ali več, vendar ne vesč kot 9 mas. % vinil acetata in

— 1 mas. % ali več, vendar ne več kot 8 mas. % vinil alkohola,

v eni od oblik, navedenih v opombi 6(a) ali 6(b) k poglavju 39, za proizvodnjo izdelkov iz tarifnih oznak 3215 ali 8523, ali pa za uporabo v proizvodnji premazov za posode in pokrove, ki se uporabljajo za konzerviranje živil in pijač (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390440 00

93

Kopolimer vinil klorida in metil akrilata, ki vsebuje:

— 80 (± 1) mas. % vinil klorida in

— 20 (± 1) mas. % metil akrilata,

v obliki vodne emulzije

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390450 90

92

Kopolimer vinilidenklorida in metakrilata za uporabo v proizvodnji monofilamentov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390461 00

10

Mešanica politetrafluoretilena in sljude, v eni od oblik, navedenih v opombi 6(b) k poglavju 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

20

Kopolimer tetrafluoroetilena in trifluoro(heptafluoropropoksi)etilena, ki vsebuje 3,2 mas. % ali več, vendar ne več kot 4,6 mas. % trifluoro(heptafluoropropoksi)etilena in manj kot 1 mg/kg fluoridnih ionov, ki jih lahko estrahiramo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

30

Politetraflouretilen, v obliki prahu, specifične površine 8 m2/g ali več vendar ne več kot 12 m2/g, z 10 % distribucijo delcev velikosti manj kot 10 μm in z 90 % distribucijo delcev manj kot 35 μm, in povprečno velikostjo delcev 20 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Poli(viniliden fluorid)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex390469 80

93

Kopolimer etilena z klorotrifluoretilenom, v eni od oblik, navedenih v opombi 6(b) k poglavju 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

94

Kopolimer etilena in tetrafluooretilena

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

96

Poliklorotrifluoroetilen, v eni od oblik, navedenih v opombi 6(a) in 6(b) k poglavju 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

97

Kopolimer klorotrifluoretilena in viniliden difluorida

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390599 90

92

Polimer vinilpirolidona in dimetilaminoetil metakrilata, ki vsebuje 97 mas. % ali več, vendar ne več kot 99 mas. % vinilpirolidona, v obliki vodne raztopine

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex390599 90

95

Heksadecikliran ali ikoziliran polivinilpirolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

96

Polimer vinil formala, v eni od oblik, navedenih v opombi 6(b) k poglavju 39, s tehtanim povprečjem molekulske mase (Mw) 25 000 ali več, vendar ne več kot 150 000, in ki vsebuje:

— 9,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 13 mas. % acetilnih skupin, računanih kot vinil acetat in

— 5 mas. % ali več, vendar ne več kot 6,5 mas. % hidroksilnih skupin, računanih kot vinil alkohol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

97

Povidon (INN)-jod

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

98

Poli(vinil pirolidon), delno nadomeščen s skupinami triakontila, ki vsebuje 78 mas. % ali več, vendar ne več kot 82 mas. % skupin triakontila

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60

 

Kopolimer metilnega akrilata z etilenom in monomerom, ki kot substituenta vsebuje neterminalne karboksilne skupine in ki vsebuje 50 mas. % ali več metil akrilata, spojenega ali nespojenega s silicijevim dioksidom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

10

Polimerizacijski proizvodi akrilne kisline z majhnimi količinami polinenasičenega monomera, za proizvodnjo zdravil iz tarifne številke 3003 ali 3004 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

15

Fotoobčutljiva smola iz modificiranega akrilata, akrilnih monomerov, katalizatorja (fotoiniciatorja) in stabilizatorja

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

20

Polimerizacijski proizvodi akrilne kisline z majhnimi količinami polinenasičenega monomera, za uporabo kot stabilizator v emulzijah in disperzijah s pH večjim od 13 (1)

6 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

25

Prozorna, v vodi netopna tekočina, ki vsebuje:

— 50 mas. % ali več, vendar ne več kot 51 mas. % kopolimera poli(metil metakrilata)

— 37 mas. % ali več, vendar ne več kot 39 mas. % ksilena in

— 11 mas. % ali več, vendar ne več kot 13 mas. % n-butil acetata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

30

Kopolimer stirena s hidroksietil metakrilatom in 2-etilheksil akrilatom, s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 500 ali več, vendar ne več kot 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

Bel prah kopolimera 1,2-etandiol dimetakrilat-metil metakrilata, z delci ne večjimi od 18 μm, netopen v vodi

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M29

ex390690 90

40

Prozorni akrilni polimer v embalaži s težo največ 1 kg, ki ni namenjen za maloprodajo:

— z viskoznostjo največ 50 000 Pa.s pri 120 °C, kot je določeno s testno metodo ASTM D 3835,

— s tehtanim povprečjem molekulske mase (Mw) več kot 500 000, vendar ne več kot 1 200 000 v skladu s testom gelske permeacijske kromatografije (GPC),

— z vsebnostjo preostanka monomera manj kot 1 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390690 90

41

Poli(alkil akrilat) z estersko alkilno verigo z 10 do 30 ogljikovimi atomi

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390690 90

50

Polimeri estrov akrilne kisline z enim ali več sledečih monomerov v verigi:

— klormetil vinil eter,

— kloretil vinil eter,

— klormetilstiren,

— vinil kloracetat,

— metakrilna kislina,

— butendionična kislina monobutil estra,

ki vsebuje ne več kot 5 mas. % vsake od monomernih enot, v eni ob oblik, navedenih v opombi 6 (b) k poglavju 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

65

Polialkilakrilat, kemijsko spremenjen s kobaltom, s temperaturo tališča (Tm) 65 °C (± 5 °C), merjeno z diferenčno dinamično kalorimetrijo (DSC)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

80

Polidimetilsiloksan-graft-(polikrilati; polimetakrilati)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

85

Nevodna disperzija polimerov estrov akrilne kisline s sililno skupino, ki lahko hidrolizira, na enem ali obeh koncih polimera

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

10

Poli(etilen oksid), s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 100 000 ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

20

Bis[Metoksipoli(etilen glikol)]-maleimidopropionamid, kemijsko spremenjen z lizinom, s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

30

Bis[metoksipoli(etilen glikol)], kemijsko spremenjen z lizinom, s končno skupino bis(maleimid) in številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390720 11

40

Polietilen glikol z verigo etilen oksida, dolgo največ 30, s končnimi skupinami butil-2-ciano 3-(4-hidroksifenil) akrilata, za uporabo kot prepreka ultravijoličnom žarkom v tekočih matičnih zmeseh (masterbatch) (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390720 20

11

Mešanica, ki vsebuje 70 mas. % ali več, vendar ne več kot 80 mas. % polímera glicerola in 1,2-epoksipropana in 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 30 mas. % kopolímera dibutil maleata in N-vinil-2-pirolidona

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390720 20

12

Kopolimer tetrahidrofurana in tetrahidro-3-metilfurana, s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 3 500 (± 100)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Poli(oksipropilen) z alkoksililnimi končnimi skupinami

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

30

Homopolimer 1-klor-2,3-epoksipropana (epiklorohidrin)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

35

Polietilen glikol, kemično modificiran z izocianatno skupino, ki vsebuje karbodiimidno skupino, v obliki raztopine v 2-metoksi-1-metiletil acetatu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

45

Kopolimer etilen oksida in propilen oksida, ki vsebuje aminopropilne in metoksi končne skupine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

50

Perfluoropolieter polimer s končno skupino vinil-silil ali zmes dveh komponent, ki sestojita iz istega tipa perfluoropolieter polimera s končno skupino vinil-silil kot glavno sestavino

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

55

Sukcinimidil ester metoksi poli(etilen glikol)propanojske kisline, s številčnim povprečjem molekulske mase (Mn) 5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390730 00

40

Epoksida smola, ki vsebuje 70 mas. % ali več silicijevega dioksida, za kapsuliranje izdelkov iz tarifnih oznak 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 ali 8548 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

70

ex390730 00

50

Tekoča epoksidna smola iz kopolimera 2-propennitrila/1,3-butadien epoksida, brez topil, ki vsebuje:

— cinkov borat hidrat, z vsebnostjo ne več kot 40 mas. %,

— diantimonov trioksid, z vsebnostjo ne več kot 5 mas. %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

10

Kopolimer tereftalne kisline in izoftalne kisline z etilen glikol, butan-1,4-diolom in heksan-1,6-diolom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

30

Koncentrat, ki veže kisik, sestavljen iz zmesi:

— kopilomera, pridobljenega iz polietilentereftalata, dianhidrida piromelitinske kisline (PMDA) in polibutadiena, substituiranega s hidroksilnimi skupinami

— zapornega kopolimera (kot je opredeljen z ASTM-metodo F1115-95 (2001)), pridobljenega iz ksililenovih diaminov in adipinske kisline, in

— organskih barvil in/ali organskih in anorganskih pigmentov

pri čemer prevladuje prvi kopilimer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3907 70 00

 

Poli(mlečna kislina)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390791 90

10

Predpolimer dialil ftalata, v obliku prahu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex390799 90

10

Poli(oksi-1,4-fenilenkarbonil), v obliki prahu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390799 90

20

Tekoči kristal kopoliestra s tališčem, ki ni nižje od 270 °C, s polnili ali ne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390799 90

30

Poli(hidroksialkanoat), ki je sestavljen predvsem iz poli(3-hidroksibutirata)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390799 90

50

Semi-kristalinična policikloheksilendimetilen tereftalatna polimerna smola, ki vsebuje 10 mas. % ali več, vendar ne več kot 40 mas. % steklenih vlaken, v obliki granul ali peletov

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex390799 90

60

Kopolimer tereftalne kisline in izoftalne kisline z bisfenolom A

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex390799 90

70

Kopolimer poli(etilentereftalata) in cikloheksan dimetanola, ki vsebuje več kot 10 mas. % cikloheksan dimetanola

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390890 00

10

Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoil), v eni od oblik, navedenih v opombi 6 (b) k poglavju 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Reakcijski produkt iz mešanic oktadekankarboksilnih kislin, polimeriziranih z alifatskim polieterdiaminom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390890 00

50

Koncentrat, ki veže kisik, sestavljen iz zmesi:

— kopilomera, pridobljenega iz polietilentereftalata, dianhidrida piromelitinske kisline (PMDA) in polibutadiena, substituiranega s hidroksilnimi skupinami

— zapornega kopolimera (kot je opredeljen z ASTM-metodo F1115-95 (2001)), pridobljenega iz ksililenovih diaminov in adipinske kisline, in

— organskih barvil in/ali organskih in anorganskih pigmentov

pri čemer prevladuje drugi kopilimer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390940 00

10

Proizvodi polikondenzacije fenola s formaldehidom, v obliki votlih kroglic s premerom manj kot 150 μ m

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390950 90

10

Tekoči fotopolimer, ki se utrjuje z UV svetlobo, sestavljen iz mešanice 60 mas. % ali več poliuretanov in 30 mas. % (± 8 %) akrilatov

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391000 00

20

Blok kopolimer poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsiloksan) in poli[metil(vinil)siloheksana]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391000 00

40

Biokompatibilni silikoni za izdelavo dolgotrajnih kirurških vsadkov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391000 00

50

Lepljivi premaz v topilu na osnovi silikona, občutljiv na tlak, in vsebuje kopoli(dimetilsiloksan/difenilsiloksan) gumo

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391000 00

60

Polidimetilsiloksan, s polietilenglikol in trifluoropropil nadomestilom ali brez, z metakrilatnimi končnimi skupinami

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex391110 00

81

Nehidrogenirane smole ogljikovodikov, pridobljene s polimerizacijo alkenov C-5 do C-10, ciklopentadiena in diciklopentadiena, katerih vrednost po Gardnerjevi barvni lestvici je več kot 10 za čisti produkt, ali več kot 8 za 50 vol. % raztopino v toluenu (kot je opredeljeno z ASTM-metodo D6166)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

10

Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4′-bifenilen)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

30

Kopolimer etilenimina in etilenimin ditiokarbamata v vodni raztopini natrijevega hidroksida

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391190 99

25

Kopolimer viniltoluena in α-metilstirena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391190 99

31

Kopolimeri butadiena in maleinske kisline, z ali brez njenih amonijevih soli

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391190 99

40

Mešanica kalcijeve in natrijeve soli kopolimera maleinske kisline in metil vinil etra, z vsebnostjo kalcija 9 mas. % ali več, vendar ne več kot 16 mas. %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

45

Kopolimer maleinske kisline in metil vinil etra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

65

Kalcijeva cinkova sol kopolimera maleinske kisline in metil vinil etra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

86

Kopolimer metil vinil etra in anhidrida maleinske kisline

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex391211 00

30

Celulozni triacetat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391211 00

40

Celulozni diacetat v prahu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex391239 85

10

Etilceluloza, nemehčana

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

20

Etilceluloza, v obliki vodne disperzije z vsebnostjo heksadekan-1-diola in natrijevega dodecil sulfata, ki vsebuje 27 (± 3) mas. % etilceluloze

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

30

Celoloza, hidroksietilirana in alkilirana z alkili s 3 ali več ogljikovimi atomi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

10

Celulozni aceto-propionat, nemehčan, v obliki prahu:

— ki vsebuje 25 mas. % ali več propionata (določeno po metodi ASTM D 817-12) in

— z viskoznostjo ne več kot 120 poisov (določeno po metodi ASTM D 917-72),

za proizvodnjo tiskarskega črnila, barv, lakov in drugih premazov ter reprografskih premazov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

20

Hidroksipropil metilceluloza ftalat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

81

Zmes cianoetil pululana in cianoetil poli(vinil alkohola)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

85

Sterilen natrijev hialuronat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

92

Beljakovina, kemijsko spremenjena s karboksilacijo in/ali z dodajanjem ftalne kisline, s tehtanim povprečjem molekulske mase (Mw) od 100 000 do 300 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

94

Granule, ki vsebujejo:

— 35 mas. % ali več, vendar manj kot 75 mas. % visoko amiloznega ekstrudiranega biopolimera, izdelanega iz koruznega škroba,

— 5 mas. % ali več, vendar manj kot 16 mas. % polivinil alkohola,

— 10 mas. % ali več, vendar manj kot 46 mas. % poliolnih mehčalcev,

— 0,25 mas. % ali več, vendar manj kot 3 mas. % stearinske kisline,

— 30 mas. % (± 10 mas. %) biološko razgradljive poliestrske smole ali brez nje, njena količina pa nikoli ne presega količine visoko amiloznega biopolimera

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391390 00

95

Natrijeva sol kondroitinžveplove kisline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

96

Zmes v obliki prahu iz 90 mas. % (± 5 %) visoko amiloznega ekstrudiranega biopolimera, izdelanega iz koruznega škroba, 10 mas. % (± 5 %) sintetičnega polimera in 0,5 mas. % (± 0,25 %) stearinske kisline

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391620 00

91

Profili iz poli(vinil klorida), ki se uporabljajo v proizvodnji pilotov in fasad ter vsebujejo naslednje dodatke:

— titanov dioksid,

— poli(metilmetakrilat),

— kalcijev karbonat,

— vezivna sredstva

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391732 00

91

Cev iz blok kopolimera politetrafluoretilena in poliperfluoralkoksifluoretilena, dolžine ne več kot 600 mm, premera ne več kot 85 mm in debeline stene 30 μm ali več, vendar ne več kot 110 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391740 00

91

Plastične spojke z O-tesnilom, zadrževalno sponko in sprostilnim sistemom za vstavitev v cev za gorivo osebnega vozila

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391910 19

10

Odsevna folija, ki sestoji iz plasti poliuretana z vtisnjenimi varnostnimi odtisi proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju, ali uradno oznako za predvideno uporabo in steklenimi kroglicami na eni strani ter z lepilno plastjo na drugi strani, prekrito na eni ali obeh straneh z odstranljivo zaščitno folijo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Zvitki obojestranskega lepilnega traku:

— prevlečenega z nevulkaniziranim naravnim ali sintetičnim kavčukom

— širine 20 mm ali več, vendar ne več kot 40 mm

— vsebuje silikon, aluminijev hidroksid, akril in uretan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Odbojni list:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

21

—  ki sestoji iz polikarbonatnega filma ali filma iz akrilnih polimerov, ki je na eni strani v celoti reliefiran v pravilno oblikovanem vzorcu,

ex392061 00

20

—  ki je na obeh straneh prekrit z eno ali več plastmi plastičnega materiala,

—  ki je na eni strani lahko prekrit s samolepilno plastjo in odstranljivo zaščitno folijo

▼M28

ex391910 80

23

Odsevni film, sestavljen iz več plasti, ki vključujejo:

— poli(vinil klorid),

— poliuretan z varnostnimi odtisi proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju na eni strani ter plastjo steklenih mikrokroglic na drugi strani,

— plast z varnostno in/ali uradno oznako, ki spreminja videz glede na zorni kot,

— metaliziran aluminij,

— ter lepilo, na eni strani prekrito z odstranljivo zaščitno plastjo

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391910 80

27

Film iz poliestra:

— na eni strani premazan z akrilnim termalnim lepilom, ki odstopi pri temperaturi 90 °C ali več, vendar največ 200 °C, in poliestrsko zaščitno plastjo, ter

— na drugi strani premazan ali ne z akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk, ali z akrilnim termalnim lepilom, ki odstopi pri temperaturah od 90 °C do največ 200 °C, in poliestrsko zaščitno plastjo

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391990 00

20

▼M27

 (4)ex391910 80

30

Dvostranska, samolepilna folija iz modificirane epoksidne smole, v zvitkih, širokih 10 do 20 cm in dolgih 10 do 210 m ter skupne debeline 10 do 50 μm, ki ni za prodajo na drobno

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391910 80

32

Politetrafluoroetilenski film:

— debeline 110 μm ali več,

— s površinsko odpornostjo med 102–1014 ohmi, določeno s preskusno metodo ASTM D 257,

— na eni strani prevlečen z akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391910 80

35

Odsevna folija, ki sestoji iz plasti poli(vinil klorida), plasti alkidnega poliestra z vtisnjenimi varnostnimi odtisi proti ponarejanju, spreminjanju ali zamenjavi podatkov ali podvajanju, ali uradno oznako za predvideno uporabo, vidno samo z odsevno svetlobo, in steklenimi kroglicami na eni strani in iz lepilne plasti na drugi strani, prekrito na eni ali obeh straneh z odstranljivo zaščitno folijo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391910 80

37

Politetrafluoroetilenski film:

— debeline 100 μm ali več,

— z raztezkom do pretrganja največ 100 %,

— na eni strani prevlečen s silikonskim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Črni polivinilkloridni film:

— s stopnjo sijajnosti več kot 30 stopinj v skladu z ASTM D2457,

— prekrit ali ne z zaščitnim filmom iz polietilen tereftalata na eni strani ter lepilom, občutljivim na pritisk, s kanali in odstranljivo zaščitno plastjo na drugi strani

0 %

1.7.2010-31.12.2011

ex391990 00

43

▼M27

 (4)ex391910 80

45

Ojačan trak iz polietilenske pene, na obeh straneh premazan z akrilnim lepljivim premazom z mikrokanali, občutljivim na pritisk, ter na eni strani s premazom debeline 0,38 mm ali več, vendar ne več kot 1,53 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Lepljivi film, sestavljen iz osnove iz kopolimera etilena in vinil acetata (EVA) debeline 70 μm ali več in lepilne plasti na osnovi akrila debeline 5 μm ali več, za brušenje in/ali rezanje silicijevih diskov (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

 (4)ex391910 80

55

Trak iz akrilne pene, na eni strani prekrit s toplotno aktivnim lepilnim premazom ali akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, na drugi strani pa prekrit z akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk in odstranljivim zaščitnim listom, z lepljivostjo pri odstranitvi pod kotom 90 ° več kot 25 N/cm (kot je določeno z metodo ASTM D 3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

53

 (4)ex391910 80

60

Odsevni laminiran list s pravilnim vzorcem, sestavljen iz folije iz poli(metilmetakrilata), plasti iz akrilnega polimera, ki vsebuje mikroprizme, folije iz poli(metilmetakrilata), lepilne plasti in odstranljive zaščitne folije

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Samolepilni odsevni list, razrezan na kose ali ne:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

57

—  s pravilnim vzorcem,

—  s plastjo prenosljive folije ali brez nje,

—  sestavljen iz filma iz akrilnega polimera, ki mu sledi plast poli(metil metakrilata), ki vsebuje mikroprizme,

—  z dodatno plastjo poliestra ali brez nje

—  in z lepilom s posebno plastjo, ki se odlepi

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Prosojni poli(etilen tereftalatni) samolepilni film:

— brez nečistoč ali napak,

— na eni strani prevlečen z akrilnim lepilom, občutljivim na pritisk, in zaščitno prevleko ter na drugi strani z antistatičnim slojem organske spojine holina na ionski podlagi,

— z natisljivo plastjo modificirane dolgoverižne alkilne organske spojine, odporne na prah, ali brez te plasti,

— s skupno debelino (brez zaščitne prevleke) 54 μm ali več, vendar ne več kot 64 μm ter

— širine več kot 1 295 mm, vendar ne več kot 1 305 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex391990 00

22

Črni polipropilenski film:

— s stopnjo sijajnosti več kot 20 stopinj, določeno s preskusno metodo ASTM D2457,

— prekrit ali ne na eni strani z zaščitnim filmom iz polietilen tereftalata in na drugi strani z lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, s kanali in z odstranljivo zaščitno plastjo

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

23

Folja, ki je sestavljena iz 1 do 3 laminiranih plasti poli(etilen tereftalata) in kopolimera tereftalne kisline, sebacinske kisline in etilen glikola, na eni strani premazana z akrilnim premazom, odpornim proti obrabi, in na drugi strani premazana z akrilnim lepljivim premazom, občutljivim na pritisk, vodotopnim metilceluloznim premazom in z zaščitno prevleko iz poli(etilen tereftalata)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

24

Odsevni laminiran list:

— sestavljen iz epoksi akrilatne plasti, ki je na eni strani reliefiran v pravilno oblikovanem vzorcu,

— na obeh straneh prekrit z eno ali več plastmi plastičnega materiala in

— na eni strani prekrit z lepilno plastjo in odstranljivo zaščitno folijo

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

25

Film sestavljen iz večplastnega poli(etilen tereftalata) ter kopolimera butilakrilata in metilmetakrilata, na eni strani premazan z akrilnim premazom, odpornim proti obrabi, ki vsebuje nanodelce antimon-kositrovega oksida in industrijskega oglja, na drugi strani pa je premazan z akrilnim lepljivim premazom, občutljivim na pritisk, in s silikonom premazano zaščitno prevleko iz poli(etilen tereftalata)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391990 00

26

Film iz etilena in vinil acetata:

— debeline 100 μm ali več,

— na eni strani prekrit z akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk ali UV svetlobo, ter poliestrsko prevleko

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

27

Film iz poli (etilen tereflatata) z lepilno močjo ne več kot 0,147N/25 mm in elektrostatičnim praznjenjem ne več kot 500 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

28

Film iz poli(vinil klorida) ali polietilena ali katerega drugega poliolefina:

— debeline 65 μm ali več,

— prevlečena na eni strani z akrilnim lepilom, občutljivim na UV svetlobo, in zaščitno plastjo iz poliestra

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

29

Film iz poliestra, na obeh straneh premazan z akrilnim in/ali gumastim lepljivim premazom, občutljivim na pritisk, pripravljenim v zvitkih širine 45,7 cm ali več, vendar ne več kot 132 cm (z odstranljivo zaščitno plastjo)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391990 00

33

Prosojni polietilenski samolepilni film, brez nečistoč ali napak, na eni strani prevlečen z akrilnim lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, debeline 60 μm ali več, vendar ne več kot 70 μm, in širine več kot 1 245 mm, vendar ne več kot 1 255 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

35

Odsevna večplastna folija na zvitkih širine več kot 20 cm, ki je v rednih presledkih reliefno pretisnjena z vzorci in sestavljena iz polivinilkloridnega filma, na eni strani prekritega s:

— plastjo poliuretana, ki vsebuje steklene mikrokroglice,

— plastjo poli(etilen vinil acetata),

— plastjo lepila in

— odstranljivo zaščitno plastjo

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

37

Film iz poli(vinil klorida), ki absorbira UV svetlobo:

— debeline 78 μm ali več,

— prekrit na eni strani z lepilom in odstranljivo zaščitno plastjo,

— z lepilno močjo 1 764 mN/25 mm ali več

0 %

1.1.2011-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

39

Listi iz poli(vinil klorida), debeline manj kot 1 mm, premazani z lepilno plastjo, v katero so vtisnjene steklene kroglice premera ne več kot 100 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

47

Polarizirajoči film v zvitkih, sestavljen iz večplastnega filma polivinilalkohola, ki je na vsaki strani podprt s triacetil celuloznim filmom in prevlečen z lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, in odstranljivo zaščitno folijo na eni strani

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex900120 00

40

 (4)ex391990 00

49

Odsevna laminirana folija, ki sestoji iz poli(metilmetakrilatnega) filma, ki je na eni strani v rednih presledkih reliefno pretisnjen z vzorci, iz polimernega filma, ki vsebuje steklene mikrokroglice, ter plasti lepila in odstranljive zaščitne plasti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

51

Biaksialno usmerjena folija iz poli(metil metakrilata), debeline 50 μm ali več, vendar ne več kot 90 μm, na eni strani prekrita z lepilno plastjo in odstranljivo zaščitno plastjo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

30

 (4)ex391990 00

55

Zvitki biaksialno usmerjene polipropilenske folije s/z:

— samolepljivim premazom,

— širino 363 mm ali več, vendar ne več kot 507 mm,

— skupno debelino folije 10 μm ali več, vendar ne več kot 100 μm,

za uporabo pri zaščiti zaslonov LCD med proizvodnjo modulov LCD (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex391990 00

60

Odsevna folija, ki je sestavljena iz:

— plasti poli(vinil klorida),

— plasti poliuretana,

— plasti steklenih mikrokroglic,

— plasti, ki ima lahko varnostno in/ali uradno oznako, ki spreminja videz glede na zorni kot,

— metalizirane aluminijeve plasti in

— lepilne plasti, na eni strani prekrite z odstranljivo zaščitno folijo

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

65

Samolepilni film debeline 40 μm ali več, vendar ne več kot 400 μm, sestavljen iz ene ali več plasti prosojnega, metaliziranega ali barvanega poli(etilen tereftalata), na eni strani prekrit s premazom, odpornim proti praskam, ter na drugi stani z lepilnim premazom, občutljivim na pritisk, in silikonsko odstranljivo zaščitno plastjo

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

70

Samolepilne polirne plošče iz mikroporoznega poliuretana, prekrite z varovalno podlogo ali ne

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex392010 25

10

Folija debeline ne več kot 0,20 mm, iz mešanice polietilena in kopolimera etilena z okt-1-enom, z relifiranim pravilno romboidnim vzorcem, za prekrivanje obeh strani plasti nevulkaniziranega kavčuka (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

20

 (4)ex392010 25

20

Folija iz polietilena, ki se uporablja za trakove pisalnih strojev

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 28

91

Polietilenski film debeline 19 μm (± 1), na eni strani potiskan z grafičnim vzorcem iz osmih različnih barv, na drugi pa enobarvnim vzorcem, vzorec ima še naslednje značilnosti:

— po vsej dolžini filma se ponavlja v rednih presledkih in z enakomernim razmikom,

— gledano z zadnje in sprednje strani filma se vzorci enakomerno prekrivajo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

40

Sestavljen list, laminiran s plastjo polietilena visoke gostote, premazan z akrilnim premazom, skupne debeline 0,8 mm ali več, vendar ne več kot 1,2 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392020 21

30

Biaksialno usmerjena polipropilenska folija s koekstrudirano plastjo polietilena na eni strani in skupne debeline 11,5 μm ali več, vendar ne več kot 13,5 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex392020 29

92

Monoaksialno orientirani film, katerega skupna debelina ne presega 75 μm, ki sestoji iz dveh ali treh plasti, od katerih vsaka vsebuje zmes polipropilena in polietilena, osrednja plast pa lahko vsebuje titanov dioksid, njegova:

— natezna trdnost v vzdolžni smeri znaša 140 MPa ali več, vendar ne več kot 270 MPa in

— natezna trdnost v prečni smeri pa znaša 20 MPa ali več, vendar ne več kot 40 MPa,

kot je opredeljeno z ASTM-metodo D882/ISO 527-3

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex392020 29

93

Monoaksialno orientirana folija, ki sestoji iz treh plasti, od katerih vsaka sestoji iz mešanice polipropilena in kopolimera etilena in vinil acetata in ki:

— je debeline 55 μm ali več, vendar ne več kot 97 μm;

— ima natezni modul v smeri stroja 0,75 GPa ali več, vendar ne več kot 1,45 GPa in

— ima natezni modul v obratni smeri 0,20 GPa ali več, vendar ne več kot 0,55 GPa

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex392020 80

92

Laminiran list ali trak, ki sestoji iz folije debeline 181 μm ali več, vendar ne več kot 223 μm, izdelan iz mešanice kopolimera propilena z etilenom in kopolimera stiren-etilen-butilen-stirena (SEBS), premazan ali prekrit na eni strani s plastjo kopolimera stiren-etilen-butilen-stirena (SEBS) in s plastjo poliestra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

92

Listi iz poli(vinil klorida), stabilizirani proti ultravijoličnim žarkom, brez luknjic, tudi mikroskopsko majhnih, debeline 60 μm ali več, vendar ne več kot 80 μm, ki vsebujejo 30 ali več, vendar ne več kot 40 delov mehčalca na 100 delov poli(vinil klorida).

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

94

Folija stopnje sijajnosti 70 ali več, merjeno pri kotu 60 °, z uporabo merila sijajnosti (kot je določeno v metodi ISO 2813:2000), ki sestoji iz ene ali dveh plasti poli(vinil klorida), na obeh straneh premazanih s plastjo plastične mase, debeline 0,26 mm ali več, vendar ne več kot 1,00 mm, na svetleči se strani prevlečena z zaščitno folijo iz polietilena, v zvitkih širine 1 000 mm ali več, vendar ne več kot 1 450 mm, za uporabo v proizvodnji blaga iz tar. št. 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392049 10

93

ex392043 10

95

Odsevni laminiran list, ki sestoji iz folije iz poli(vinil klorida) in iz folije iz druge plastike, v celoti reliefirana z vzorcem pravilnih piramid in na eni strani prekrit z odstranljivo zaščitno folijo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

96

Folija stopnje sijajnosti 70 ali več, merjeno pri kotu 60 °, z uporabo merila sijajnosti (kot je določeno v metodi ISO 2813:2000), ki sestoji iz plasti poli(etilenteraftalata) in plasti obarvanega poli(vinilklorida), za prekrivanje plošč in vrat, ki se uporabljajo v proizvodnji gospodinjskih aparatov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

97

Folija, reliefirana v globino ne več kot 12 μm, stopnje sijajnosti 7 ali več, vendar ne več kot 17, merjeno pri kotu 60 °, z uporabo merila sijajnosti (kot je določeno v metodi ISO 2813:2000), ki sestoji iz vsaj dveh plasti poli(vinil klorida), skupne debeline ne več kot 0,5 mm, na reliefni strani prekrita z zaščitno folijo, v zvitkih širine 1 400 mm ali več, vendar ne več kot 1 420 mm, za uporabo v proizvodnji blaga iz tar. št. 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

10

Plošča iz poli(metilkrilata), z antistatičnim premazom, dimenzije of 738 × 972 mm (± 1,5 mm)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

20

Plošča iz poli(metil metakrilata), ki vsebuje aluminijev trihidroksid, debeline 3,5 mm ali več, vendar ne več kot 19 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

40

Plošče iz polimetilmetakrilatne plastične mase, ki izpolnjujejo standarde EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) in EN 4366 (MIL-PRF-25690)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392059 90

10

Necelični in nelaminirani listi iz modificiranih kopolimerov akrilonitril-metil akrilata z debelino 1,0 mm ali več, vendar ne več kot 1,3 mm, pripravljeni v zvitkih

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex392059 90

20

Odsevni laminiran list iz epoksi akrilatne plasti, ki je na eni strani reliefiran v pravilno oblikovanem vzorcu, na obeh straneh pa prekrit z eno ali več plastmi plastičnega materiala

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex392062 19

01

Koekstrudirana neprosojna folija iz poli(etilentereftalata), debeline 50 μm ali več, vendar ne več kot 350 μm, ki sestoji iz plasti z ogljem

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

03

ex392062 19

07

Film poli(etilentereftalata), nepremazan z lepilom, debeline ne več kot 25 μm, ki je:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

09

— samo barvan v masi ali

— barvan v masi in metaliziran na eni strani

ex392062 19

11

Film, zgolj iz poli(etilentereftalata), skupne debeline ne več kot 120 μm, ki sestoji iz ene ali dveh plasti, od katerih vsaka vsebuje barvilo in/ali material za absorbcijo UV žarkov v masi, nepremazana z lepilnim ali katerimkoli drugim materialom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

13

ex392062 19

14

Film iz poli(etilentereftalata), debeline 20 μm ali več, vendar ne več kot 150 μm, premazan z ene strani s silikonom, za uporabo v proizvodnji okenskih folij (1)

3 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392062 19

16

ex392062 19

17

Laminiran film, zgolj iz poli(etilentereftalata), skupne debeline ne več kot 120 μm, ki sestoji iz ene ali dveh plasti, od katerih vsaka vsebuje barvilo in/ali material za absorbcijo UV žarkov v masi, nepremazan z lepilnim ali katerim koli drugim materialom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

19

ex392062 19

20

Odsevne poliestrske plahte, z reliefnim piramidnim vzorcem, za proizvodnjo varnostnih nalepk in priponk, varnostnih oblačil in oblačilnih dodatkov ali za šolske nahrbtnike, torbe ali podobne vsebnike (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

21

Film iz poli(etilentereftalata), prevlečen ali premazan na eni ali obeh straneh s plastjo modificiranega poliestra, skupne debeline 7 μm ali več, vendar ne več kot 11 μm, za proizvodnjo video trakov z magnetno plastjo iz kovinskega pigmena in širine 8 mm ali 12,7 mm (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

23

▼M28

ex392062 19

24

Film iz poli(etilentereftalata) debeline 186 μm ali več, vendar največ 191 μm, na eni strani prevlečen z akrilno plastjo v matričnem vzorcu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex392062 19

26

▼M27

ex392062 19

37

Film poli(etilentereftalata), debeline ne več kot 12 μm, na eni strani prevlečen s plastjo aluminijevega oksida debeline ne več kot 35 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

39

ex392062 19

41

Film poli(etilentereftalata), debeline 18 μm ali več, vendar ne več kot 25 μm, s:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

43

— skrčenjem v smeri stroja (3,4 ± 0,1) % (po metodi ASTM D 1204) in

— s prečnim skrčenjem (0,3 ± 0,2) % (po metodi ASTM D 1204)

▼M29

ex392062 19

47

Listi ali zvitki poli(etilen tereftalata):

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex392062 19

49

—  na obeh straneh prevlečeni s plastjo epoksi akrilne smole,

—  s skupno debelino 37 μm (± 3 μm)

▼M27

ex392062 19

51

Film iz poli(etilentereftalata), poli(etilen-naftalata) ali podobnega poliestra, na eni strani premazan s kovino in/ali s kovinskimi oksidi, z vsebnostjo manj kot 0,1 mas. % aluminija, debeline ne več kot 300 μm in s površinsko upornostjo ne več kot 10 000 ohmov (na kvadrat) (določeno po metodi ASTM D 257-99)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

53

ex392062 19

54

Mat film iz poli(etilentereftalata), z odsevnim sijajem 15, merjeno pod kotom 45 °, in 18, merjeno pod kotom 60 ° ob uporabi merilnika sijaja (po metodi ISO 2813:2000), ter s širino 1 600 mm ali več

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

56

ex392062 19

57