1996R1255 — SK — 01.01.2011 — 029.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 1255/96

z 27. júna 1996,

ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré ►M9  priemyselné, poľnohospodárske a rybárske výrobky ◄

(Ú. v. ES L 158, 29.6.1996, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

COUNCIL REGULATION (EC) No 2484/96 of 20 December 1996 (*)

  L 341

1

30.12.1996

 M2

COUNCIL REGULATION (EC) No 1186/97 of 27 June 1997 (*)

  L 172

1

30.6.1997

 M3

COUNCIL REGULATION (EC) No 2590/97 of 16 December 1997 (*)

  L 355

1

30.12.1997

 M4

COUNCIL REGULATION (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 (*)

  L 186

1

30.6.1998

 M5

COUNCIL REGULATION (EC) No 2797/98 of 17 December 1998 (*)

  L 352

1

29.12.1998

 M6

COUNCIL REGULATION (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 (*)

  L 165

1

30.6.1999

 M7

COUNCIL REGULATION (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 (*)

  L 8

1

12.1.2000

 M8

COUNCIL REGULATION (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 (*)

  L 153

1

26.6.2000

►M9

NARIADENIE RADY (ES) č. 2801/2000 zo 14. decembra 2000,

  L 331

1

27.12.2000

 M10

COUNCIL REGULATION (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 (*)

  L 169

1

23.6.2001

 M11

COUNCIL REGULATION (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 (*)

  L 340

1

21.12.2001

 M12

COUNCIL REGULATION (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 (*)

  L 171

1

29.6.2002

 M13

COUNCIL REGULATION (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 (*)

  L 350

1

27.12.2002

 M14

COUNCIL REGULATION (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 (*)

  L 161

1

30.6.2003

 M15

NARIADENIE RADY (ES) č. 2285/2003 z 22. decembra 2003,

  L 341

1

30.12.2003

 M16

NARIADENIE RADY (ES) č. 1241/2004 z 5. júla 2004,

  L 238

1

8.7.2004

 M17

NARIADENIE RADY (ES) č. 2271/2004 z 22. decembra 2004,

  L 396

13

31.12.2004

 M18

NARIADENIE RADY (ES) č. 989/2005 z 27. júna 2005,

  L 168

1

30.6.2005

 M19

NARIADENIE RADY (ES) č. 300/2006 z 30. januára 2006,

  L 56

1

25.2.2006

 M20

NARIADENIE RADY (ES) č. 963/2006 z 27. júna 2006,

  L 176

3

30.6.2006

 M21

NARIADENIE RADY (ES) č. 1897/2006 z 19. decembra 2006

  L 395

1

30.12.2006

 M22

NARIADENIE RADY (ES) č. 729/2007 z 25. júna 2007,

  L 166

4

28.6.2007

 M23

NARIADENIE RADY (ES) č. 1527/2007 zo 17. decembra 2007,

  L 349

7

31.12.2007

 M24

NARIADENIE RADY (ES) č. 595/2008 zo 16. júna 2008,

  L 164

1

25.6.2008

 M25

NARIADENIE RADY (ES) č. 1/2009 z 18. decembra 2008,

  L 1

1

5.1.2009

 M26

NARIADENIE RADY (ES) č. 564/2009 z 25. júna 2009,

  L 168

4

30.6.2009

►M27

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 12/2010 z 22. decembra 2009,

  L 4

1

8.1.2010

►M28

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 566/2010 z 29. júna 2010,

  L 163

4

30.6.2010

►M29

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1265/2010 z 20. decembra 2010,

  L 347

9

31.12.2010(*)

Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 1255/96

z 27. júna 1996,

ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré ►M9  priemyselné, poľnohospodárske a rybárske výrobky ◄RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä jej článok 28,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže v súčasnosti je v spoločenstve výroba výrobkov, ktoré sú uvedené v tomto nariadení, neprimeraná alebo nejestvuje; keďže výrobcovia preto nemôžu uspokojovať potreby spotrebiteľských odvetví spoločenstva;

keďže čiastočné alebo úplné pozastavenie uplatňovania autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka na tieto výrobky je v záujme spoločenstva;

keďže spoločenstvo by malo prijať rozhodnutie o pozastavení uplatňovania takých autonómnych ciel;

keďže nariadenia, ktoré dočasne pozastavujú uplatňovanie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré ►M9  priemyselné, poľnohospodárske a rybárske výrobky ◄ z veľkej časti aktualizovali predchádzajúce opatrenia; keďže z toho dôvodu, v záujme racionalizácie zavádzania príslušných opatrení sa javí primerané neobmedziť obdobie platnosti tohto nariadenia, pretože jeho rozsah možno upraviť a výrobky do zoznamu zaradiť alebo zo zoznamu vypustiť podľa potreby nariadením Rady;

keďže zmeny a doplnky kombinovanej nomenklatúry a číselných znakov Taric si nevyžadujú žiadnu podstatnú zmenu alebo doplnenie; keďže z dôvodov zjednodušenia by bolo potrebné prijať opatrenie, ktoré umožní Komisii, aby po prijatí stanoviska Výboru pre colný kódex, vypracovala potrebné zmeny a doplnky a technické úpravy prílohy k tomuto nariadeniu, vrátane uverejnenia konsolidovanej verzie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na tovary uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu majú byť pozastavené na úrovni uvedenej pri každom z nich.

Článok 2

Technické úpravy, vrátane uverejnenia konsolidovanej verzie, ktorá vznikne zo zmien a doplnkov kombinovanej nomenklatúry a číselných znakov Taric, prijme Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 3.

Článok 3

1.  Komisii asistuje Výbor pre colný kódex, ustanovený článkom 247 nariadenia (EHS) č. 2913/92 ( 1 ).

2.  Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vydá svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú podľa naliehavosti záležitosti môže stanoviť predseda. V prípade rozhodnutí, ktoré Rada prijíma na návrh Komisie, schvaľuje stanovisko väčšina ustanovená v článku 148 (2) zmluvy. Hlasy zástupcov členských štátov vo výboresa posudzujú spôsobom, ktorý je uvedený v tom istom článku. Predseda nehlasuje.

3.  Komisia prijme opatrenia, ktoré platia okamžite.

Ak ale tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich bezodkladne oznámi Rade. Komisia v takom prípade odloží uplatňovanie opatrení, o ktorých rozhodla, o tri mesiace od dátumu takého oznámenia.

Rada, ktorá rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, môže prijať odlišné rozhodnutie v lehote, uvedenej v predchádzajúcom odseku.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda platnosť nasledujuci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku európskych spoločenstiev.

Nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M27
PRÍLOHAKód KN

TARIC

Opis

Sadzba všeobecného cla

Doba platnosti

ex030269 99

30

Ryby druhu Lutjanus purpureus, čerstvé, chladené, na spracovanie (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex030270 00

95

Tvrdé rybacie ikry, čerstvé, chladené alebo mrazené

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Tvrdé rybacie ikry, solené alebo v slanom náleve

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030520 00

30

ex071021 00

10

Hrach v strukoch, druhu Pisum sativum odrody Hortense axiphium, mrazený, s hrúbkou najviac 6 mm, na použitie, vo svojich strukoch, na výrobu pripravených pokrmov (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071080 95

50

Bambusové výhonky, mrazené, neupravené na predaj v malom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071159 00

11

Huby, okrem húb rodov Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum a Tricholoma, dočasne konzervované v slanom náleve, sírenej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch, v tomto stave však nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, určené pre konzervárenský priemysel (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex071232 00

10

Huby, okrem húb rodu Agaricus, sušené, celé alebo v identifikovateľných plátkoch alebo kúskoch, na spracovanie inak ako jednoduchým prebalením na maloobchodný predaj (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Datle, čerstvé alebo sušené, neupravené na predaj v malom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081040 50

10

Ovocie druhu Vaccinium macrocarpon, čerstvé

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 50

 

Ovocie rodu Vaccinium, nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 70

 

ex081190 95

69

ex081190 95

20

Ostružiny, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor, neupravené na predaj v malom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

30

Ananás (Ananas comosus), v kúskoch, mrazený

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

40

Šípky, nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 19

10

Palmový olej, olej z kokosových orechov (koprový olej), olej z palmových jadier, na výrobu:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 91

10

—  technických monokarboxylových mastných kyselín podpoložky 3823 19 10,

ex151311 10

10

—  metylesterov mastných kyselín položky 2915 alebo 2916,

ex151319 30

10

—  mastných alkoholov podpoložiek 2905 17, 2905 19 a 3823 70 používaných na výrobu kozmetiky, umývacích a pracích prostriedkov alebo farmaceutických výrobkov,

ex151321 10

10

—  mastných alkoholov podpoložky 2905 16, čistých alebo v zmesi, používaných na výrobu kozmetiky, umývacích a pracích prostriedkov alebo farmaceutických výrobkov,

ex151329 30

10

— kyseliny stearovej podpoložky 3823 11 00 alebo

— tovaru položky 3401 (1)

▼M28

ex151519 10

10

Ľanový olej s jódovým číslom 190 alebo viac meraným podľa normy ISO 150-2006

0 %

1.7.2010-31.12.2010

▼M27

ex151590 99

92

Rastlinný olej, rafinovaný, obsahujúci v hmotnosti 35 % alebo viac, ale najviac 50 % kyseliny arachidónovej alebo 35 % alebo viac, ale najviac 50 % kyseliny dokosahexaénovej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex151620 96

10

Rafinovaný, bielený, hydrogenovaný sójový olej vo forme vločiek druhu používaného na výrobu kozmetiky

0 %

1.7.2010-31.12.2010

ex151620 96

20

Jojobový olej, hydrogenovaný a interesterifikovaný, inak chemicky nemodifikovaný a bez žiadneho texturizačného spracovania

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex151790 99

10

Rastlinný olej, rafinovaný, obsahujúci v hmotnosti 35 % alebo viac, ale najviac 50 % kyseliny arachidónovej, alebo 35 % alebo viac, ale najviac 50 % kyseliny dokosahexaénovej a štandardizovaný slnečnicovým olejom s vysokým obsahom kyseliny olejovej (HOSO)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Tichomorský losos (Oncorhynchus spp.), na priemyselné spracovanie na výrobu pást a nátierok (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160430 90

10

Tvrdé rybacie ikry, prané, očistené od prídavných orgánov a jednoducho solené alebo v slanom náleve, na spracovanie (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

11

Kraby druhov „King“ (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki“ (Paralithodes brevipes), „Kegani“ (Erimacrus isenbecki), „Queen“ a „Snow“ (Chionoecetes spp.), „Red“ (Geryon quinquedens), „Rough stone“ (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud“ (Scylla serrata), „Blue“ (Portunus spp.), jednoducho varené vo vode a bez pancierov, tiež mrazené, v bezprostrednom obale s čistým obsahom 2 kg alebo viac

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Priesvitné cestoviny, narezané na kusy, získané z fazule (Vigna radiata (L.) Wilczek), neupravené na predaj v malom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Bambusové výhonky pripravené alebo konzervované, v bezprostrednom obale s čistým obsahom viac ako 5 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex200860 19

30

Čerešne obsahujúce pridaný alkohol, tiež s obsahom cukru 9 % hmotnosti, s priemerom najviac 19,9 mm, s kôstkou, na použitie v čokoládových výrobkoch (1)

10 % (3)

1.1.2010-31.12.2012

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Sladené sušené brusnice

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 49

30

Pyré z ostružín bez jadier neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 99

40

▼M27

 (4)ex200949 30

91

Ananásová šťava, iná ako vo forme prášku:

— s Brixovou hodnotou viac ako 20, ale najviac 67,

— s hodnotou viac ako 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti,

— obsahujúca pridané cukry

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex200980 79

82

Koncentrovaná šťava z brusníc s Brixovou hodnotou 40 alebo viac, ale najviac 66

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex200980 79

87

Mrazená koncentrovaná šťava z ostružín s Brixovou hodnotou 61 alebo viac, ale najviac 65

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex200980 99

93

Nespracovaná mrazená kokosová voda, neupravená na predaj v malom

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex210610 20

10

Izolovaný sójový proteín, obsahujúci v hmotnosti 6,6 % alebo viac, ale najviac 8,6 % fosforečnanu vápenatého

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex271011 25

10

Zmes izomérov 2,4,4-trimetylpent-1-énu a 2,4,4-trimetylpent-2-énu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280450 90

10

Telúr s čistotou 99,99 % v hmotnosti alebo viac, ale najviac 99,999 % v hmotnosti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280530 10

10

Zliatina céru a ostatných kovov vzácnych zemín, obsahujúca v hmotnosti 47 % alebo viac céru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Kovy vzácnych zemín, skandium a ytrium s čistotou v hmotnosti minimálne 98,5 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex281119 80

10

Kyselina sulfamidová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

10

Oxid kremičitý vo forme prášku, na použitie vo výrobe kolón vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) a kartridžov na predúpravu vzorky (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

20

Mikroguľôčky z amorfného oxidu kremičitého s veľkosťou častíc 5 μm (± 1 μm), na použite pri výrobe kozmetiky (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281122 00

30

Guľôčky z porózneho bieleho oxidu kremičitého s veľkosťou častíc väčšou ako 1 μm na použitie pri výrobe kozmetických výrobkov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281290 00

10

Fluorid dusitý (Fluorodusík)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281290 00

20

Fluorid kremičitý

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex281820 00

10

Aktivovaný oxid hlinitý so špecifickou povrchovou plochou aspoň 350 m2/g

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex281830 00

10

Hydroxid-oxid hlinitý vo forme pseudo - böhmitu

4 %

1.1.2010-31.12.2013

2819 10 00

 

Oxid chrómový

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282300 00

10

Oxid titaničitý, s čistotou v hmotnosti 99,9 % alebo viac, s priemernou veľkosťou kryštálikov 1,2 μm alebo vyššou, ale nepresahujúcou 1,8 μm na výrobu tovaru položky 8532 alebo 8533 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex282550 00

11

Oxid meďný alebo meďnatý obsahujúci v hmotnosti 78 % alebo viac medi a nie viac ako 0,03 % chloridu

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex282550 00

19

 
 
 

▼M27

ex282739 85

10

Chlorid meďný s čistotu v hmotnosti 96 % alebo viac, ale nepresahujúcou 99 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282739 85

20

Chlorid antimoničný s čistotou 99 % v hmotnosti alebo viac

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282739 85

30

Chlorid mangánatý

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282749 90

10

Hydratovaný dichlorid-oxid zirkoničitý

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283010 00

10

Tetrasulfid disodný, obsahujúci v hmotnosti 38 % alebo menej sodíka počítaného na suchú hmotnosť

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283329 80

10

Monohydrát síranu manganatého

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283510 00

10

Fosfornan sodný, monohydrát

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283691 00

20

Uhličitan lítny obsahujúci jednu alebo viacero z nasledujúcich nečistôt v uvedených koncentráciách:

— 2 mg/kg alebo viac arzénu,

— 200 mg/kg alebo viac vápnika,

— 200 mg/kg alebo viac chloridov,

— 20 mg/kg alebo viac železa,

— 150 mg/kg alebo viac horčíka,

— 20 mg/kg alebo viac ťažkých kovov,

— 300 mg/kg alebo viac draslíka,

— 300 mg/kg alebo viac sodíka,

— 200 mg/kg alebo viac síranov,

stanovených podľa metód uvedených v Európskom liekopise

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283699 17

10

Základný uhličitan zirkoničitý

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283719 00

20

Kyanid medi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283720 00

10

Hexakyanoželeznatan sodný (Ferokyanid sodný)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex283919 00

10

Dikremičitan disodný

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283990 90

10

Hydrát kremičitanu olovnatého, s obsahom olova v hmotnosti (84,5 ± 1,5) %, vyčíslený ako oxid olovnatý, vo forme prášku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283990 90

20

Kremičitan vápenatý

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2841 30 00

 

Dichróman sodný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284180 00

10

Volfráman diamónny

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284190 85

10

Oxid kobaltito lítny s obsahom kobaltu namenej 59 %

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284210 00

10

Prášok zo syntetického β-zeolitu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex284210 00

20

Prášok zo syntetického zeolitu typu chabazit

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex284290 10

10

Selénan sodný

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex284329 00

10

Oxid strieborný, bez dusičnanov a uhličitanov, s obsahom striebra minimálne 99,99 % v hmotnosti z obsahu kovu, na výrobu batérií z oxidu strieborného (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2845 10 00

 

Ťažká voda (oxid deutérny) (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2845 90 10

 

Deutérium a jeho zlúčeniny; vodík a jeho zlúčeniny, obohatené deutériom; zmesi a roztoky obsahujúce tieto výrobky (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

10

Hélium-3

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

20

Voda obohatená o minimálne 95 % kyslíkom 18O

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

30

Oxid uhoľnatý 13C

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

40

Borid železitý obohatený o minimálne 95 % v hmotnosti bórom 10B

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

10

Koncentráty vzácnych zemín obsahujúce v hmotnosti 60 % alebo viac ale nie viac ako 95 % oxidov vzácnych zemín a nie viac ako 1 % každého z oxidov zirkónia, hliníka alebo oxidu železa, a so stratou pri žíhaní 5 % alebo viac v hmotnosti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Uhličitan cérny, tiež hydratovaný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

30

Uhličitan céru a lantánu, tiež hydratovaný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

40

Uhličitan céru, lantánu, neodýmu a prazeodýmu, tiež hydratovaný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2846 90 00

 

Anorganické alebo organické zlúčeniny kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia alebo zmesí týchto kovov, iné ako podpoložky 2846 10 00

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284800 00

10

Fosfín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

10

Silán

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

20

Arzin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

30

Nitrid titanitý s veľkosťou častíc najviac 250 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex285000 60

10

Azid sodný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

10

Tetrafluórmetán

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

30

Perfluoretán

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

40

1,1-Difluóretán

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-pentafluórpropán

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

70

1,1,1,2 Tetrafluóretén, certifikovaný, bez zápachu, obsahujúci v hmotnosti maximálne:

— 600 ppm 1,1,2,2-tetrafluóretánu

— 2 ppm pentafluóretánu

— 2 ppm difluórchlórmetánu

— 2 ppm pentafluórchlóretánu

— 2 ppm difluórdichlórmetánu

Na výrobu farmaceutického hnacieho plynu pre medicínske dávkovacie inhalátory (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluórprop-1-én

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

80

Hexafluórpropén

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290343 00

10

1,1,1-Trichlórtrifluóretán

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlórpentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dién

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

30

Oktafluórcyklopentén

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290369 90

10

Di- alebo tetrachlórtricyklo[8.2.2.24,7]hexadeka-1(12),4,6,10,13,15-hexaén, zmiešané izoméry

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

20

1,2-Bis(pentabrómfenyl)etán

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

40

2,6-Dichlórtoluén, s čistotou 99 % v hmotnosti alebo viac a obsahujúci:

— 0,001 mg/kg alebo menej tetrachlórdibenzodioxínov,

— 0,001 mg/kg alebo menej tetrachlórdibenzofuránov,

— 0,2 mg/kg alebo menej tetrachlórbifenylov

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

50

Fluórbenzén

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

60

α-Chlór(etyl)toluény

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290410 00

30

p-Styrénsulfonát sodný

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290410 00

40

4-Metylbenzénsulfonát sodný

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex290410 00

50

2-Metyl-2-propén-1-sulfonát sodný

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290420 00

10

Nitrometán

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

20

Nitroetán

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

30

1-Nitropropán

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290420 00

40

2-Nitropropán

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 40

10

Trichlórnitrometán, na výrobu tovaru podpoložky 3808 92 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 95

20

1-Chlór-2,4-dinitrobenzén

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290490 95

30

Tosyl chlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290519 00

11

terc-Butanolát draselný (terc-butoxid draselný), tiež vo forme roztoku v tetrahydrofuráne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-Dimetylheptán-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Dimetylheptán-2-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex290529 90

10

3,5-Dimetylhex-1-ín-3-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex290529 90

20

9- Decén-1-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290539 95

10

Propán-1,3-diol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex290549 00

10

Etylidíntrimetanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex290559 98

20

2,2,2-Trifluóretanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

2906 11 00

 

Mentol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

10

Cyklohex-1,4-yléndimetanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

20

4,4′-Izopropylidéndicyklohexanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290629 00

10

2,2’-(m-Fenylén)dipropán-2-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hydroxymetyl-4-metyl-2,3,5,6-tetrafluórbenzén

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

10

2,3,5-Trimetylfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

20

Bifenyl-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290721 00

10

Rezorcinol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimetylcyklohexylidén)difenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

30

4,4′,4″-Etylidíntrifenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

50

6,6′,6″-Tricyklohexyl-4,4′,4″-bután-1,1,3-triyltri(m-krezol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

70

2,2′,2″,6,6′,6″-Hexa-terc-butyl-,α,α′,α″-(mezitylén-2,4,6-triyl)tri-p-krezol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

85

Floroglucinol, tiež hydratovaný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290899 90

30

4-Nitrofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

20

Bis(2-chlóretyl) éter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

30

Zmes izomérov nonafluórbutylmetyléteru alebo nonafluórbutyletyléteru, s čistotou 99 % hmotnosti alebo viac

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

50

3-Etoxy-perfluór-2-metylhexán

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290919 90

60

1-Metoxyheptafluórpropán

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290930 38

10

Bis(pentabrómfenyl) éter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290930 90

10

2-(Fenylmetoxy)naftalén

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-metylfenoxy)etán

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-Metoxyetyl)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex290950 00

20

Ubichinol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290960 00

10

Bis(α,α-dimetylbenzyl) peroxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

30

2,3-Epoxypropán-1-ol (glycidol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

60

1,2-Epoxyoktadekán, s čistotu v hmotnosti 82 % alebo viac

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291229 00

30

α,α,3-Trimetylbenzénpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

2912 41 00

 

Vanilín (4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyd)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291249 00

10

3-Fenoxybenzaldehyd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291249 00

20

4-Hydroxybenzaldehyd

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291419 90

20

Heptán-2-ón

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

30

3-Metylbutanón

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

40

Pentán-2-ón

0 %

1.1.2010-31.12.2012

2914 21 00

 

Gáfor

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291429 00

20

Cyklohexadek-8-enón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291429 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dién-2-ón

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291439 00

20

Stearoyl(benzoyl)metán

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

30

Benzofenón

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

40

1,3-Difenylpropán-1,3-dión

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

50

4-Fenylbenzofenón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291439 00

60

4-Metylbenzofenón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291450 00

20

3’-Hydroxyacetofenón

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291450 00

30

2'-Hydroxyacetofenón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291450 00

60

2,2-Dimetoxy-2-fenylacetofenón

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

70

16α,17α-Epoxy-3β-hydroxypregn-5-én-20-ón

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

80

2',6'-Dihydroxyacetofenón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

10

2-Etylantrachinón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

20

2-Pentylantrachinón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

30

1,4-Dihydroxyantrachinón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

10

1-Chlór-3,3-dimethylbután-2-ón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

40

Perfluór(2-metylpentán-3-ón)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

50

3′-Chlórpropiofenón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291470 00

60

4’-terc-Butyl-2’,6’-dimetyl-3’,5’-dinitroacetofenón

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291529 00

10

Octan antimonitý

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

40

terc-Butylacetát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

50

3-Acetylfenylacetát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291590 00

40

Kyselina nonánová (kyselina pelargónová)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291590 00

50

Alyl-heptanoát

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291590 00

60

Etyl-6,8-dichlóroktanoát

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291612 00

10

2-terc-Butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-metylbenzyl)-4-metylfenylakrylát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

20

2-Etoxyetylakrylát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

30

Izobutylakrylát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

40

2,4-Di-terc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)etyl]fenylakrylát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291613 00

10

Metakrylát hydroxyzinočnatý, vo forme prášku

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex291613 00

20

Dimetakrylát zinočnatý, vo forme prášku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291614 00

10

2,3-Epoxypropylmetakrylát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291619 95

20

Metyl 3,3-dimetylpent-4-enoát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291620 00

50

Etyl 2,2-dimetyl-3-(2-metylpropenyl)cyklopropánkarboxylát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291620 00

60

Kyselina 3-cyklohexylpropánová

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

20

3,5-Dichlórbenzoyl chlorid

3,6 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291639 00

25

2-Metyl-3-(4-fluórfenyl)-propionylchlorid

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291639 00

30

2,4,6-Trimetylbenzoylchlorid

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

40

Vinyl 4-terc-butylbenzoát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

45

Kyselina 2-chlórbenzoová

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291639 00

50

3,5-Dimetylbenzoyl chlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

55

Kyselina 4-terc-butylbenzoová

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291639 00

60

4-Etylbenzoyl chlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

65

Kyselina 2-(4-nitrofenyl)butánová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

70

Ibuprofén (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

80

Etyl 2-(4-nitrofenyl)butyrát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291711 00

20

Bis(p-metylbenzyl) oxalát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291711 00

30

Oxalát kobaltnatý

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex291719 10

10

Dimetyl malonát

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291719 90

20

1,2-bis(cyklohexyloxykarbonyl)etánsulfonát sodný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291719 90

30

Etylénbrasylát

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291719 90

50

Kyselina tetradekándiová

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291719 90

70

Kyselina itakonová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

30

Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlór-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboxylovej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

40

Anhydrid kyseliny 3-metyl-1,2,3,6-tetrahydroftalovej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291734 90

10

Diallylftalát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291739 95

10

Bis(2-etylhexyl)-1,4-benzéndikarboxylát

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex291739 95

20

Dibutyl-1,4-benzéndikarboxylát

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291739 95

30

Dianhydrid kyseliny benzén-1,2:4,5-tetrakarboxylovej

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex291819 98

20

Kyselina L-jablčná

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

10

Kyseliny monohydroxynaftoové

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

30

Oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291829 00

50

Hexametylén bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyphenyl)propionát]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

30

Metyl-2-benzoylbenzoát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

40

Kyselina 2-formylbenzoová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291830 00

50

Metyl-(3-oxo-2-pentylcyklopentyl) acetát

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291899 90

10

3,4-Epoxycyklohexylmetyl 3,4-epoxycyklohexánkarboxylát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

20

Metyl 3-metoxyakrylát

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291899 90

30

Metyl 2-(4-hydroxyfenoxy)propionát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

40

Kyselina trans-4-hydroxy-3-metoxyškoricová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

50

Metyl 3,4,5-trimetoxybenzoát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

60

Kyselina 3,4,5-trimetoxybenzoová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

70

Alyl-(3-metylbutoxy)acetát

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291990 00

10

2,2’-Metylénbis(4,6-di-terc-butylfenyl) fosfát, monosodná soľ

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

30

Hydroxybis[2,2’-metylénbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfát] hlinitý

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

40

Tri-n-hexylfosfát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

10

Fenitrotion (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

20

Tolklofos-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

10

Dietyl sulfát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

20

Diallyl-2,2’-oxydietyldikarbonát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

40

Dimetylkarbonát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

50

Di-terc-butyl dikarbonát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 30

 

Trimetylfosfit

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 40

 

Trietylfosfit

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292090 85

10

O,O’-Dioktadecyl pentaerytritol bis(fosfit)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292119 50

10

Dietylaminotrietoxysilán

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex292990 00

20

▼M27

 (4)ex292119 99

20

Etyl(2-metylallyl)amín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

30

Allylamín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

40

Tris(dietylamido)terc-butylimido tantal (V)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

50

Tetrakis(etylmetylamino)hafnium (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

60

Tetrakis(etylmetylamino)zirkónium (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

10

N,N,N',N'-Tetrabutylhexametyléndiamín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

20

Tris[3-(dimetylamino)propyl]amín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

30

Bis[3-(dimetylamino)propyl]metylamín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292129 00

40

Dekametyléndiamín

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292130 99

10

Dicyklohexyl(metyl)amín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292130 99

20

Cyklohex-1,3-ylénbis(metylamín), na výrobu prostriedkov na umývanie riadu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292130 99

30

1,3-Cyklohexándimetánamín

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Dichlór-4-nitroanilín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

15

Kyselina 4-amino-3-nitrobenzénsulfónová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

25

Hydrogén 2-aminobenzén-1,4-disulfonát sodný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

35

2-Nitroanilín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

45

2,4,5-Trichlóranilín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

50

Kyselina 3-aminobenzénsulfónová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

70

Kyselina 2-aminobenzén-1,4-disulfónová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

80

4-Chlór-2-nitroanilín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

85

3,5-Dichlóranilín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

10

Kyselina 5-amino-2-chlórtoluén-4-sulfónová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

20

Kyselina 4-amino-6-chlórtoluén-3-sulfónová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluidín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

40

Kyselina 4-aminotoluén-3-sulfónová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292144 00

20

Difenylamín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

10

Hydrogén-3-aminonaftalén-1,5-disulfonát sodný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

20

Kyselina 2-aminonaftalén-1,5-disulfónová a jej sodné soli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

40

1-Naftylamín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

20

Pendimetalín (ISO)

3,5 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

40

N-1-Naftylanilín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292149 00

60

N-Benzyl-N-etylanilín

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex292149 00

70

2-Chlórbenzylamín

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292151 19

20

Diaminotoluén (TDA) obsahujúci 78 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 82 % hmotnosti 4-metyl-m-fenyléndiamínu a 18 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 22 % hmotnosti 2-metyl-m-fenyléndiamínu, so zvyškovým obsahom dechtu najviac 0,23 % hmotnosti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

30

2-Metyl-p-fenyléndiamín sulfát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

40

p-Fenyléndiamín

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292151 19

50

Mono- a dichlórderiváty p-fenyléndiamínu a p-toluéndiamínu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

10

Zmes izomérov 3,5-dietyltoluéndiamínu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

30

3,3′-Dichlorbenzidín dihydrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292159 90

40

Kyselina 4,4′-diaminostilbén-2,2′-disulfónová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292159 90

50

N-Etyl-N’,N’-dimetyl-N-fenyl-etylén-1,2-diamín

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292219 85

30

N,N,N′,N′-Tetrametyl-2,2′-oxybis(etylamín)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292219 85

40

2-(Dimetylamino)etylbenzoát

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292219 85

50

2-(2-Metoxyfenoxy)etylamín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

60

N,N,N’-Trimetyl-N’-(2-hydroxy-etyl) 2,2’-oxybis(etylamín)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

70

D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenyl)propán-1,3-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimetylamino)etoxy]etyl]-N-metyl-1,3-propándiamín

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292221 00

10

Kyselina 2-amino-5-hydroxynaftalén-1,7-disulfónová a jej soli, s čistotou v hmotnosti 60 % alebo viac

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

30

Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalén-2-sulfónová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

40

Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalén-2-sulfónová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

50

Hydrogén 4-amino-5-hydroxynaftalén-2,7-disulfonát sodný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

10

2-Metyl-N-fenyl-p-anizidín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

20

3-Aminofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

25

5-Amino-o-krezol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

35

Sodná soľ 2-amino-4,6-dinitrofenolu obsahujúca najmenej 20 % vody

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292229 00

45

Anizidíny

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

46

Kyselina 4-metoxyanilín 3-sulfónová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

50

6-Metoxy-m-toluidín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292229 00

55

Kyselina 3-amino-4-hydroxybenzénsulfónová

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292229 00

65

4-Trifluórmetoxyanilín

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anizidín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-Aminoetyl)fenol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292229 00

80

3-Dietylaminofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292239 00

10

Kyselina 1-amino-4-bróm-9,10-dioxoantracén-2-sulfónová a jej soli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292239 00

20

2-Amino-5-chlórbenzofenón

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Chlóretyl)etylamino]benzaldehyd

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292243 00

10

Kyselina antranilová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

10

Ornitín aspartát (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292249 85

15

Kyselina DL-asparágová používaná na výrobu potravinových doplnkov (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292249 85

40

Norvalín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

50

D-(-)-Dihydrofenylglycín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

60

Etyl-4-(dimetylamino)benzoát

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292249 85

70

2-Etylhexyl-4-dimetylaminobenzoát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoxyfenyl)-etyl]-cyklohexanol, hydrochlorid

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292250 00

40

4,4-Dimetoxybutylamín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292250 00

70

2-(1-Hydroxycyklohexyl)-2-(4-metoxyfenyl)acetát amonný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

10

Hydroxid tetrametylamonný, vo forme vodného roztoku, obsahujúci:

— 25 % (± 0,5 %) v hmotnosti hydroxidu tetrametylamonného,

— 500 mg/kg alebo menej uhličitanu,

— 200 mg/kg alebo menej chloridu a

— 5 mg/kg alebo menej draslíka

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

25

Tetrakis(dimetylditetradecyl) molybdénan amonný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

35

Tetrabutyl-fluorid amonný, trihydrát

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292390 00

45

Tetrabutyl-hydroxid amonný vo forme vodného roztoku, obsahujúci 55 % (± 1 %) v hmotnosti tetrabutyl-hydroxidu amonného

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292390 00

70

Tetrapropyl-hydroxid amonný vo forme vodného roztoku obsahujúci:

— 40 % (± 2 %) v hmotnosti tetrapropyl-hydroxidu amonného,

— 0,3 % v hmotnosti alebo menej uhličitanu,

— 0,1 % v hmotnosti alebo menej tripropylamínu,

— 500 mg/kg alebo menej bromidu a

— 25 mg/kg alebo menej draslíka a sodíka dohromady

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

80

Diallyldimetyl-chlorid amonný, vo forme vodného roztoku, obsahujúci v hmotnosti 63 % alebo viac, ale nie viac ako 67 % diallyldimetyl-chloridu amonného

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

10

Kyselina 2-akrylamido-2-metylpropánsulfónová a jej sodné alebo amónne soli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

30

Metyl 2-acetamido-3-chlórpropionát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimetyl-3-oxobutyl)akrylamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

50

Akrylamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

60

N,N-Dimetylakrylamid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292419 00

70

Metylkarbamát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292421 00

10

Kyselina 4,4’-dihydroxy-7,7’-ureyléndi(naftalén-2-sulfónová) a jej sodné soli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

10

Alachlór (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

15

Acetochlór (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292429 98

20

2-Chlór-N-(2-etyl-6-metylfenyl)-N-(propán-2-yloxymetyl)acetamid

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292429 98

25

3′-Dietylaminoacetanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

30

Propachlór (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

65

2-(4-Hydroxyfenyl)acetamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

75

3-Amino-p-anizanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

80

5’-Chlór-3-hydroxy-2’,4’-dimetoxy-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

85

p-Aminobenzamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

86

Antranilamid s čistotu v hmotnosti 99,5 % alebo viac

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292429 98

87

Paracetamol (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

88

5’-Chlór-3-hydroxy-2’-metyl-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

91

3-Hydroxy-2′-metoxy-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

92

3-Hydroxy-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

93

3-Hydroxy-2′-metyl-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

94

2'-Etoxy-3-hydroxy-2-naftnanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

96

4'-Chlór-3-hydroxy-2',5'-dimetoxy-2-naftanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

97

Monoamid kyseliny 1,1-cyklohexándioctovej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292511 00

20

Sacharín a jeho sodná soľ

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292519 95

10

N-Fenylmaleimid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292529 00

10

Dicyklohexylkarbodiimid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

20

2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

35

2-Bróm-2(brómmetyl)pentándinitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

45

2-Kyanoacetamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

50

Alkyl alebo alkoxyalkyl estery kyseliny kyanooctovej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

55

Metyl-2-kyano-2-fenylbutyrát

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292690 95

60

Kyselina kyanooctová v kryštalickej forme

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

61

Kyselina m-(1-kyanoetyl) benzoová

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292690 95

63

1-(Kyanoacetyl)-3-etylmočovina

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292690 95

64

Esfenvalerát s čistotou v hmotnosti 83 % alebo viac, v zmesi so svojmi izomérmi

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292690 95

65

Malononitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292690 95

70

Metakrylonitril

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292690 95

74

Chlórtalonil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex292690 95

75

Etyl 2-kyano-2-etyl-3-metylhexanoát

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292690 95

80

Etyl 2-kyano-2-fenylbutyrát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

81

4-Aminobenzonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

86

Etyléndiamíntetraacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

87

Nitrilotriacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

88

1,3-Propyléndiamíntetraacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

89

Butyronitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

10

2,2′-Dimetyl-2,2′-azodipropionamidíndihydrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

20

4-Anilíno-2-metoxybenzéndiazónium hydrogén sulfát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

30

Kyselina 4’-aminoazobenzén-4-sulfónová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

40

2-Hydroxynaftalén-1-diazónium-4-sulfonát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

50

2-Hydroxy-6-nitronaftalén-1-diazónium-4-sulfonát, s čistotou v hmotnosti 60 % alebo viac

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

60

Kyselina 4,4′-dikyano-4,4′-azodivalérová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292700 00

70

3,3’-[Azoxybis[(2-metoxy-4,1-fenylén)azo]]bis(4,5-dihydroxynaftalén-2,7-disulfonát) tetrasodný

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292800 90

10

3,3'-Bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N'-bipropionamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

15

1,1′-(Hydroxyimino)bis-(2-propanol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292800 90

20

2,4,6-Trichlórfenylhydrazín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292800 90

25

Acetaldehydoxim vo vodnom roztoku

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292800 90

40

O-Etylhydroxylamín, vo forme vodného roztoku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

60

Adipohydrazid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

70

Butanón-oxím

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

80

Cyflufenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

10

Metyléndicyklohexyl diizokyanáty

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292910 00

15

3,3’-Dimetylbifenyl-4,4’-diyldiizokyanát

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292910 00

40

m-Izopropenyl-α,α-dimetylbenzyl izokyanát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

50

m-Fenyléndiizopropylidén diizokyanát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

60

Trimetylhexametylén diizokyanát, zmes izomérov

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

80

1,3-Bis(izokyanatometyl)benzén

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293020 00

10

Prosulfocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

15

Etoprofos (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

25

Tiofanát-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

30

4-(4-Izopropoxyfenylsulfonyl)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

35

Glutation

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

40

Kyselina 3,3'-tiodi(propiónová)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

45

2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]etyl hydrogénsulfát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R, R)]-2-Amino-1-[4-(metyltio)-fenyl]-1,3-propándiol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293090 99

60

Metylfenylsulfid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

62

Bis(benzénsulfinát) zinku

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

64

3-Chlór-2-metylfenyl(metyl)sulfid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

66

Difenylsulfid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

67

Kyselina 3-brómmetyl-2-chlór-4-(metylsulfonyl)benzoová

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

68

Clethodim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

69

2-Amino-4-metylsulfonyl-N-metylanilín

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

71

Trifenylsulfónium-chlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

76

Kyselina 2,2’-ditiodibenzoová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

77

4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

78

4-Merkaptometyl-3,6-ditia-1,8-oktánditiol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

80

Kaptán (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293090 99

81

Hexametylén-1,6-bistiosulfát disodný, dihydrát

3 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

82

4-Toluénsulfinát sodný

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

83

Metyl-p-tolylsulfón

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex293090 99

84

Kyselina 2-chlór-4-(metylsulfonyl)benzoová

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

86

4-Hydroxybenzéntiol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

87

Kyselina 3-sulfinobenzoová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

89

Draselná alebo sodná soľ O-etyl-, O-izopropyl-, O-butyl-, O-izobutyl- alebo O-pentyl-ditiokarbonátov

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10

 

Dimetyl metylfosfonát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

05

Butyletylmagnézium, vo forme roztoku v heptáne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293100 99

10

Dietylmetoxyborán

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293100 99

15

Trietylborán

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293100 99

20

Trikarbonyl(metylcyklopentadienyl)mangán obsahujúci nie viac ako 4,9 % hmotnosti trikarbonyl(cyklopentadienyl)mangánu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

24

Metyl-tris(2-pentánónoxím)silán

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

40

Kyselina N-(fosfónmetyl)iminodioctová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

50

Kyselina bis(2,4,4-trimetylpentyl)fosfinová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

55

Dimetyl[dimetylsilyldiindenyl]hafnium

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

70

N,N-Dimetylanilíniumtetrakis(pentafluórfenyl)borát

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

85

Tributyl(tetradecyl)fosfónium chlorid, tiež vo forme vodného roztoku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

86

Zmes izomérov 9-ikozyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonánu a 9-ikozyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonánu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

87

Tris(4-metylpentán-2-oximino)metylsilán

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

89

Tetrabutylfosfóniumacetát, vo forme vodného roztoku

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

91

Trimetylsilán

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293100 99

92

Trimetylbóran

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293100 99

96

Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propiónová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

97

4-Tolylfosfinát draselný, vo forme vodného roztoku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293213 00

10

Tetrahydrofurfuryl alkohol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

40

Furán s čistotu 99 % v hmotnosti alebo viac

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

41

2,2di(tetrahydrofuryl)propán

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293219 00

45

1,6-Dichlór-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranozyl-4-chlór-4 deoxy-α-D-galaktopyranozid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex293219 00

50

2-Metylfurán

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293219 00

70

Furfurylamín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

75

Tetrahydro-2-metylfurán

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

10

2′-Anilín-6′-[etyl(izopentyl)amino]-3′-metylspiro[izobenzofurán-1(3H),9′-xantén]-3-ón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

35

6′-Dietylamino-3′-metyl-2′-(2,4-xylidino)spiro[izobenzofurán-1(3H),9′-xantén]-3-ón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

55

6-Dimetylamino-3,3-bis(4-dimetylaminofenyl)ftalid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

60

6′-(Dibutylamino)-3′-metyl-2′(fenylamino)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9′-[9H]xantén]-3-ón

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

70

3′,6′-Bis(etylamino)-2′,7′-dimetylspiro[izobenzofurán-1(3H),9′-[9H]-xantén]-3-ón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

71

6′-(Dietylamino)-3′-metyl-2′(fenylamino)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9′-[9H]xantén]-3-ón

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

72

2′-[bis(Fenylmetyl)amino]6′-(dietylamino)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9′-[9H]xantén]-3-ón

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

80

Kyselina giberelínová s minimálnou čistotou 88 % v hmotnosti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

84

Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametylnafto[2,1-b]furán-2(1H)-ón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

85

Hexán-4-olid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

10

Bendiokarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

30

Karbofurán (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)metylén]-nonitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetylbenzilidén)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293299 00

50

7-Metyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepín-3-ón

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293299 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametyl-2,4,5,5a,7,8,9,9b-oktahydro-1H-benzo[e][1]benzofurán

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benzylidén-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

75

3-(3,4-Metyléndioxyfenyl)-2-metylpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metylbenzylidén)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293319 90

30

3-Metyl-1-p-tolyl-5-pyrazolón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

40

Edaravón (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

50

Fenpyroximát (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

60

Pyraflufen-etyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

70

4,5-Diamino-1-(2-hydroxyetyl)-pyrazolsulfát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

10

Hydantoín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

50

1-Bróm-3-chlór-5,5-dimetylhydantoín

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

60

DL-p-Hydroxyfenylhydantoín

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

70

α-(4-Metoxybenzoyl)-α-(1-benzyl-5-etoxy-3-hydantoinyl)-2-chloro-5-dodecyloxykarbonylacetanilíd

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293329 90

40

Triflumizol (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293329 90

50

1,3-Dimetylimidazolidín-2-ón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

15

Kyselina pyridín-2,3-dikarboxylová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

20

Pyritión medi vo forme prášku

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293339 99

24

2-Chlórmetyl-4-metoxy-3,5-dimetylpyridín, hydrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

25

Imazetapyr (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

30

Fluazinam (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293339 99

35

Aminopyralid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

40

2-Chlópyridín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

45

5-Difluórmetoxy-2-[[(3,4-dimetoxy-2-pyridyl)metyl]tio]-1H-benzimidazol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluórfenyl)-3-hydroxymetyl-N-metylpiperidín

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

48

Flonikamid (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-Metyl-4-(2,2,2-trifluóretoxy)-2-pyridinyl]metyl]tio]-1H-benzimidazol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

50

N-Fluór-2,6-dichlórpyridíniumtetrafluórborát

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293339 99

55

Pyriproxyfén (ISO) s čistotou v hmotnosti 97 % alebo viac

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

60

2-Fluór-6-(trifluórmetyl)pyridín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

70

2-Chlórmetyl-4-metoxy-3,5-dimetylpyridín hydrochlorid

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

75

Pikolinafen (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

80

5-Difluórmetoxy-2-[[(3,4-dimetoxy-2-pyridyl)metyl]tio]-1H-benzimidazol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 10

10

Quinmerak (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 10

20

Kyselina 3-hydroxy-2-metylchinolín-4-karboxylová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293349 90

30

Chinolín

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293349 90

40

Izochinolín

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 90

50

Monohydrát metyl 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chlór-2-chinolyl)vinyl]fenyl}-3-hydroxypropyl] benzoátu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahydrochinolín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

70

Chinolín-8-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293352 00

10

Malonylmočovina (kyselina barbiturová)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

15

Monohydrát (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluórmetyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazol [4,3-a] pyrazín-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluórfenyl)butyl-2-fosfátu amónného

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-chlórpyrimidín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

25

Monohydrát 2,5-diamino-4,6-dihydroxypyrimidín monohydrochloridu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

30

Mepanipyrim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

35

4-Amino-2,6-dichlórpyrimidín

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

40

Guanín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(Hydroxymetyl)pyridín-2-yl]-4-metyl-2-fenylpiperazín

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Piperazín-1-yletoxy)etanol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

55

Tiopental (INNM)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Dichlór-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

65

1-Chlórmetyl-4-fluór-1,4-diazóniabicyklo[2.2.2]oktán-bis(tetrafluórborát)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Etyl-2,3-dioxopiperazín-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlór-5-fluór pyrimidín-4-yl)-2-(2,4-difluórfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)bután-2-ol, hydrochlorid

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Tris[(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)metyl]-1,3,5-triazíne-2,4,6(1H,3H,5H)-trión

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293369 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazín

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazínan-2,4,6-trión

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293369 80

60

Kyselina kyanurová

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293369 80

80

Tris(2-hydroxyetyl)-1,3,5-triazíntrión

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

10

Ezetimib (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

30

5-Vinyl-2-pyrolidón

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Bróm-3-metyl-3H-dibenz(f,ij)izochinolín-2,7-dión

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293379 00

60

3,3-pentametylén-4-butyrolaktám

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293379 00

70

(S)-N-[(Dietylamino)metyl]-alfa-etyl-2-oxo-1-pyrolidínacetamid L-(+)-tartarát

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-butylfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-pentylfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

20

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-metyl-1-fenyletyl)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

25

6,6′-Di-2H-benzotriazol-2-yl-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametylbutyl)-2,2'-metyléndifenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

30

Quizalofop-P-etyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Brómmetyl)bifenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293399 80

35

1,3,3-Trimetyl-2-metylidénindolín

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex293399 80

37

8-Chlór-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepín-11-ón

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293399 80

40

trans-4-Hydroxy-L-prolín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

45

Hydrazid kyseliny maleínovej (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

50

Metkonazol (ISO)

3,2 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293399 80

55

Pyridaben (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293399 80

60

1,3-Bis(3-izokyanátometylfenyl)-1,3-diazetidín-2,4-dión (dimerik 2,4-toluén diizokyanát)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

65

Kandesartan cilexetil (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

69

Kyselina [(3R)-4-(4-chlórbenzyl)-7-fluór-5-(metylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyklopenta[b]indol-3-yl]octová

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

70

6,7-Dihydro-5H-cyklopenta[b]pyridín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

71

10-metoxyiminostilbén

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

72

1,4,7-trimetyl-1,4,7-triazacyklononán

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

73

5-(acetoacetylamino)benzimidazolón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

74

Imidazo[1,2-b] pyridazín hydrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

76

Mangán(2+), bis(oktahydro-1,4,7-trimetyl-1H-1,4,7-triazonín-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, acetát (1:2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

77

Mangán(2+), bis(oktahydro-1,4,7-trimetyl-1H-1,4,7-triazonín-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, sulfát (1:1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

78

3-Amino-3-azabicyklo [3.3.0] oktán hydrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

81

1,2,3-Benzotriazol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

82

Tolyltriazol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

88

2,6-Dichlórchinoxalín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

89

Karbendazim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

10

Hexytiazox (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

20

2-(4-Metyltiazol-5-yl)etanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

40

Kyselina (Z)-2-(2-terc-butoxykarbonylaminotiazol-4-yl)pent-2-énová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

50

Kyselina 2-(2-formylaminotiazol-4-yl)octová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293410 00

60

Fostiazát (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293420 80

10

4-Chlór-1,3-benzotiazol-2(3H)-ón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293420 80

40

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ón (Benzizotiazolinón (BIT))

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293420 80

50

S-(1,3-Benzotiazol-2-yl)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-(acetyloxyimín)tioacetát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293420 80

60

Benzotiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminotiazol-4-yl)-tioacetát

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ylsulfanyl)-2-metylpropán-2-amín

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

15

Karboxín (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293499 90

20

Tiofén

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293499 90

25

2,4-Dietyl-9H-tioxantén-9-ón

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M28

ex293499 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]tiazepín-11(10H)-ón

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293499 90

35

Dimetenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

40

2-Tiofénetylamín

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazínantrión

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

50

10-[1,1’-Bifenyl]-4-yl-2-(1-metyletyl)-9-oxo-9H-tioxantén hexafluórfosfát

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

55

Olmesartan medoxomil (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

60

DL-Homocysteíntiolaktón hydrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

65

Metyl 3-aminotiofén-2-karboxylát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

66

Tetrahydrotiofén-1,1-dioxid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidénamino]imidazolidín-2,4-dión

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

74

2-Izopropyltioxantón

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-[2[2-(4-fluórfenyl)-5-(1-izopropyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino)karbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]etyl]-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

76

Tiofén-2,5-diylbis(5-terc-butyl-1,3-benzoxazol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320420 00

10

ex293499 90

77

5-Metyl-1,3,4-oxadiazol-2-karboxylát draselný

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

78

Metylester kyseliny 5-[(Etoxykarbonyl)amino]-metyl-1,2,4-tiadiazol-3-octovej

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

79

Tiofén-2-etanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

81

Kyselina 2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-yl)-(Z)-2-metoxyiminooctová

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

82

2-Metyl-1-[4-(metyltiofenyl]-2-morfolinopropán-1-ón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293499 90

83

Flumioxazín (ISO) s čistotou v hmotnosti 96 % alebo viac

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293499 90

84

Etoxazol (ISO) s čistotou v hmotnosti 94,8 % alebo viac

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

15

Flupyrsulfuron-metyl sodný (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

20

Toluénsulfónamidy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

25

Triflusulfuron-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

30

Zmes izomérov obsahujúca N-etyltoluén-2-sulfónamid a N-etyltoluén-4-sulfónamid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

35

Chlórsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

45

Rimsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

50

4,4′-Oxydi(benzénsulfónhydrazid)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

53

Kyselina 2,4-dichlór-5-sulfamoylbenzoová

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

55

Tifensulfuron-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

63

Nikosulfurón (ISO) s čistotou v hmotnosti 91 % alebo viac

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

65

Tribenuron-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

75

Metsulfuron-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

76

4-Toluénsulfonyl-močovina

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293500 90

77

Etylester kyseliny [[4-[2-[[(3-etyl-2,5-dihydro-4-metyl-2-oxo-1H-pyrol-1-yl)karbonyl]amino] etyl]fenyl]sulfonyl]-karbamidovej

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293500 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenyl)benzénsulfónamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

82

N-(5,7-dimetoxy[1,2,4]triazol[1,5-a]pyrimidín-2-yl)-2-metoxy-4-(trifluórmetyl)pyridín-3-sulfónamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

83

3-Amino-N,N-dietyl-4-metoxybenzénsulfónamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

85

N-[4-(Izopropylaminoacetyl)fenyl]metánsulfónamid hydrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

86

4-(m-Tolylamino)pyridín-3-sulfónamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

88

Monohydrát N-(2-(4-amino-N-etyl-m-toluidín)etyl) metánsulfónamid sesquisulfátu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

89

3-(3-Bróm-6-fluór-2-metylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimetyl-1,2,4-triazol-1-sulfónamid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex293890 30

10

Glycyrizát amónny

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293890 90

10

Hesperidín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3201 20 00

 

Akáciový výťažok

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320190 90

20

Trieslovinové výťažky získané z gambíru a plodov myrobalanu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320413 00

10

Farbivo C.I. Basic Red 1

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320415 00

10

Farbivo C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320415 00

60

Farbivo C.I. Vat Blue 4

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

10

Farbivo C.I. Pigment Yellow 81

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

30

Farbivo C.I. Pigment Yellow 97

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex320417 00

40

Farbivo C.I pigment yellow 120

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320417 00

50

Farbivo C.I pigment yellow 180

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

11

Fotochromatické farbivo, 3-(4-butoxyfenyl-6,7-dimetoxy-3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén-11-karbonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo [h]indén[2,1-f]chromén-3-yl]fenyl}morfolín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

21

Fotochromatické farbivo, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-metoxy-3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-11-(trifluórmetyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeén[2,1-f]chromén-7-yl)morfolín

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

25

Cyklohexyl 8-metyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromén-5-karboxylát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

31

Fotochromatické farbivo, N-hexyl -6,7-dimetoxy-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén-11-karboxamid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

41

Fotochromatické farbivo, 4,4’-(13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén-3,3-diyl)difenol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

51

Fotochromatické farbivo, 4-(4-(6,11-difluór-13,13-dimetyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f ]chromén-3-yl)fenyl)morfolín

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

61

Fotochromatické farbivo, 3-(4-butoxyfenyl)-6,7-dimetoxy-3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-11-(trifluórmetyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f ]chromén

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

65

6-Metoxy-7-morfolino-13-etyl-13-metoxy-3,3-bis-(4-metoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

70

Farbivo C.I. Solvent Red 49

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

75

6,7-Dimetoxy-13-etyl-13-metoxy-3,3-bis-(4-metoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

80

((R) a (S) izoméry 6,7-dimetoxy-13-etyl-13-[2-(2-metoxyetoxy)-etoxy]-3-(4-metoxyfenyl)-3-(4-fluórfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

81

6,11-Difluór-3,3-di-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

82

3-(4-Fluórfenyl)-3-(4-piperidínfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

83

6,7-Dimetoxy-11-kyano-3,3-di-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320500 00

10

Hliníkové laky pripravené z farbív na výrobu pigmentov používaných vo farmaceutickom priemysle (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320611 00

10

Oxid titaničitý potiahnutý izopropoxytitán triizostearátom, obsahujúci v hmotnosti 1,5 % alebo viac, ale nie viac ako 2,5 % izopropoxytitán triizostearátu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320642 00

10

Litopón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3206 50 00

 

Anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320730 00

10

Prípravok obsahujúci:

— nie viac ako 85 % striebra v hmotnosti,

— nie menej ako 2 % paládia v hmotnosti,

— titaničitan bárnatý,

— terpineol, a

— etylcelulózu,

používaný na sieťotlač pri výrobe viacvrstvových keramických kondenzátorov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

20

Sklené šupinky potiahnuté striebrom, s priemerným priemerom 40 (± 10) μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

30

Sklenená frita, určená na výrobu obrazoviek (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320810 90

10

Antireflexný náter pozostávajúci z polyméru na základe esteru modifikovaného chrómfórovou skupinou, vo forme roztoku buď 2-metoxy-1-propanolu, 2-metoxy-1-metyletyl-acetátu alebo metyl-2-hydroxyizobutyrátu, obsahujúci nie viac ako 10 % v hmotnosti polyméru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

60

ex320820 10

10

Kopolymér N-vinylkaprolaktámu, N-vinyl-2-pyrolidónu a dimetylaminoetyl metakrylátu, vo forme roztoku v etanole obsahujúci v hmotnosti 34 % alebo viac ale nie viac ako 40 % kopolyméru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

20

Roztok ponorného krycieho náteru obsahujúci v hmotnosti 2 % alebo viac, ale najviac 15 % akrylát-metakrylát-alkénsulfonát-kopolymérov s fluórovanými bočnými reťazcami, v roztoku n-butanolu a/alebo 4-metyl-2-pentanolu a/alebo diizoamyléteru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

40

Poly(1H,1H-heptafluórbutyl-metakrylát) rozpustený v zmesi metyl-perfluórbutyl-éteru a metyl-perfluórizobutyl-éteru

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320890 19

10

Kopolymér kyseliny maleínovej a metyl vinyl éteru, monoesterifikovaný s etylovými a/alebo izopropylovými a/alebo butylovými skupinami, vo forme roztoku v etanole, etanole a butanole, izopropanole alebo izopropanole a butanole

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

15

Modifikované chlórované polyolefíny, tiež vo forme roztoku alebo disperzie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Polymér metylsiloxánu, vo forme roztoku v zmesi acetónu, butanolu, etanolu a izopropanolu, obsahujúci v hmotnosti 5 % alebo viac ale nie viac ako 11 % polyméru metylsiloxánu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

50

Roztok obsahujúci v hmotnosti:

— (65 ± 10) % γ-butyrolaktónu,

— (30 ± 10) % polyamidovej živice,

— (3,5 ± 1,5) % esterového derivátu naftochinónu a

— (1,5 ± 0,5) % kyseliny arylkremičitej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

Kopolymér hydroxystyrénu s jednou alebo viacerými uvedenými látkami:

— styrénom

— alkoxystyrénom

— alkylakrylátmi

rozpustenými v etyllaktáte

0 %

1.1.2011-31.12.2011

▼M27

ex320890 19

75

Kopolymér acenaftalénu v roztoku etyllaktátu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 19

85

Zmes obsahujúca v hmotnosti:

— 30~45 % polyamidovej živice,

— 2~10 % diazonaftochinónu,

— 50~65 % γ-butyrolaktónu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 91

10

Prípravok na základe poly(hydroxyamidu) obsahujúci aspoň ester derivát naftochinónu alebo tosylát rozpustený v γ-butyrolaktóne a/alebo (2-metoxy-1-metyletyl)acetáte

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 99

10

Roztok na základe chemicky modifikovaných prírodných polymérov obsahujúci dve alebo viacero z nasledovných farbív:

— metyl 8’-acetoxy-1, 3,3,5,6-pentametyl-2,3-dihydrospiro[1H-indol-2,3’-nafto[2,1-b] [ 1,4] oxazín] -9’-karboxylát,

— metyl 6-(izobutyryloxy)-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromén-5-karboxylát,

— 13-izopropyl-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-6,1 1-dimetyl-3,13-dihydrobenzo [h]indén[2,1-f]chromén-13-ol,

— etoxykarbonylmetyl 8-metyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromén-5-karboxylát,

— 13-etyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indén[2,1-f]chromén-13-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 99

20

Roztok na základe chemicky modifikovaných prírodných polyméroch, obsahujúci dve alebo viac z nasledovných farbív:

— 4-[4-(13,13-dimetyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén-3-yl)fenyl]morfolín,

— 4-{4-[3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén-3-yl]fenyl}morfolín,

— cyklohexyl-8-metyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromén-5-karboxylát,

— etoxykarbonylmetyl-6-acetoxy-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromén-5-karboxylát,

— 2-pentyl-7,7-difenylbenzo[h]chromeno[6,5-d]-1,3-dioxín-4(7H)-ón,

— 13-butyl-13-etoxy-6,11-dimetoxy-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén,

— 3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén,

— 6,7-dimetoxy-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indén[2,1-f]chromén

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321511 00

10

Tlačiarenska farba, tekutá, pozostávajúca z disperzie vinylakrylátového kopolyméru a farebných pigmentov v izoparafínoch, obsahujúca v hmotnosti nie viac ako 13 % vinylakrylátového kopolyméru a farebných pigmentov

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321519 00

10

 (4)ex321590 00

10

Atramentová formulácia určená na výrobu kartridžov do atramentových tlačiarní (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

20

Tepelne citlivý atrament fixovaný na plastickom filme

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

30

Atrament obsahujúci v hmotnosti 5 % alebo viac, ale najviac 10 % amorfného oxidu kremičitého, v náplniach na jednorazové použitie, určený na značenie integrovaných obvodov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3301 12 10

 

Silica pomarančová, nedeterpénovaná

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340211 90

10

Lauroylmetylizetionát sodný

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340213 00

10

Vinylkopolymérová povrchovo aktívna látka na základe polypropylénglykolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex340213 00

20

Povrchovo aktívna látka obsahujúca [1,4-dimetyl-1,4-bis(2-metylpropyl)but-2-ín-1,4-diyl]éter polymerizovaná oxiránom, zakončená metylovou skupinou

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex340290 10

20

Zmes dokuzátu sodného (INN) a benzoátu sodného

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

30

Povrchovo aktívny prípravok, pozostávajúci zo zmesi dokuzátu sodného a etoxylovaného 2,4,7,9-tetrametyldek-5-ín-4,7-diolu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340290 10

40

Amfoterná fluórovaná povrchovo aktívna látka v zmesi s vodou a etanolom, obsahujúca v hmotnosti 25 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % povrchovo aktívnej látky

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

50

Povrchovo aktívny prípravok, pozostávajúci zo zmesi polysiloxánu a polyetylénglykolu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex340290 10

60

Povrchovo aktívny prípravok obsahujúci [[(2-etylhexyl)oxy]metyl]oxirán

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340290 10

70

Povrchovo aktívny prípravok obsahujúci etoxylovaný 2,4,7,9-tetrametyl-dec-5-ín-4,7-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340399 00

10

Prípravok rezanej kvapaliny na základe vodných roztokov syntetických polypeptidov

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350400 90

10

Avidín

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex350510 50

20

O-(2-Hydroxyetyl)-derivát hydrolyzovaného kukuričného škrobu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

10

Lepidlo na základe vodnej disperzie zmesi dimerizovaných živíc a kopolyméru etylén a vinyl acetátu (EVA)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

30

Dvojzložkové mikrokapsulované epoxidové lepidlo dispergované v rozpúšťadle

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350691 00

40

Akrylová samolepiaca páska s hrúbkou 0,076 až 0,127 mm, zvinutá do kotúča so šírkou 45,7 až 132 cm dodávaná s ochrannou snímateľnou fóliou s počiatočnou pevnosťou pri odtrhnutí minimálne 15N/25 mm (meranou podľa ASTM D3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370130 00

10

Reliéfne tlačiarenské platne, druhov používaných na tlačenie novín, pozostávajúce z kovovej podložky potiahnutej fotopolymérnou vrstvou s hrúbkou 0,2 mm až 0,8 mm, nepotiahnuté ochranným filmom, s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 1 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370130 00

20

Svetlocitlivá platňa pozostávajúca z fotopolymérnej vrstvy na polyesterovej fólii s celkovou hrúbkou viac ako 0,43 mm, ale nie viac ako 3,18 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370130 00

30

Hliníková tlačiarenská doska pre bezvodý ofset:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex844250 80

10

—  s plastovým poťahom,

—  bez tlačiarenských znakov

▼M27

ex370199 00

10

Platne z kremeňa alebo skla, pokryté filmom chrómu a potiahnuté fotocitlivou alebo elektrón-citlivou živicou, na výrobu masiek pre tovar položky 8541 alebo 8542 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370590 90

10

Fotomasky na fotografický prenos schém obvodov na polovodičové doštičky

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370710 00

10

Svetlocitlivé emulzie na scitlivenie silikónových diskov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Scitlivujúca emulzia pozostávajúca z:

— najviac 12 % hmotnosti esteru kyseliny diazooxonaftalénsulfónovej

— fenolových živíc

v roztoku obsahujúcom aspoň 2-metoxy-1-metyletylacetát alebo etyllaktát alebo metyl 3-metoxypropionát alebo 2-heptanón

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex370710 00

25

Scitlivujúca emulzia obsahujúca:

— fenolové alebo akrylové živice

— najviac 2 % v hmotnosti kyslého prekurzoru citlivého na svetlo, v roztoku

obsahujúcom 2-metoxy-1-metyletylacetát alebo etyllaktát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370710 00

30

Prípravok na základe fotosenzitívneho z akryl obsahujúceho polyméru, obsahujúci farebné pigmenty, 2-metoxy-1-metyletylacetát a cyklohexanón, tiež obsahujúci etyl-3-etoxypropionát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Scitlivujúca emulzia alebo prípravok obsahujúce jeden alebo viac:

0 %

1.1.2011-31.12.2011

ex370790 90

70

—  akrylátových polymérov,

—  metakrylátových polymérov,

—  derivátov styrénových polymérov,

obsahujúce v hmotnosti najviac 7 % fotocitlivých kyslých prekurzorov, rozpustené v organickom rozpúšťadle obsahujúcom aspoň 2-metoxy-1-metyletylacetát

▼M27

ex370710 00

40

Scitlivujúca emulzia, obsahujúca v hmotnosti:

— maximálne 10 % esterov naftochinóndiazidu,

— minimálne 2 % ale maximálne 20 % kopolymérov hydroxystyrénu

— maximálne 7 % epoxy-derivátov

rozpustených v 1-etoxy-2-propyl-acetáte a/alebo etyllaktáte

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex370710 00

45

Svetlocitlivá emulzia pozostávajúca z cyklizovaného polyizoprénu, obsahujúca v hmotnosti:

— aspoň 55 %, ale nie viac ako 75 % xylénu a

— aspoň 12 %, ale nie viac ako 18 % etylbenzénu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex370710 00

50

Svetlocitlivá emulzia obsahujúca v hmotnosti:

— aspoň 20 %, ale nie viac ako 45 % kopolymérov akrylátov a/alebo metakrylátov a derivátov hydroxystyrénu

— aspoň 25 %, ale nie viac ako 50 % organického rozpúšťadla obsahujúceho aspoň etyl-laktát a/alebo metoxypropyl-acetát

— aspoň 5 %, ale nie viac ako 30 % akrylátov

— najviac 12 % fotoiniciátora

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex370710 00

55

Zvitky polyetyléntereftalátového filmu:

— pokrytého na jednej strane suchou vrstvou akrylovej fotopolymérnej živice,

— potiahnutého ochrannou fóliou z polyetylénu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex370790 20

10

Toner, vo forme prášku, pozostávajúci z kopolyméru styrénu a butyl akrylátu, a buď magnetitu alebo sadze, na použitie ako vývojka pri výrobe náplní na rozmnožovacie stroje alebo počítačové tlačiarne (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

20

Toner, založený na polyolovej živici, vo forme prášku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

40

Toner na základe polyesterovej živice, vyrobenej polymerizačným procesom, na použitie ako vývojka pri výrobe náplní do počítačových tlačiarní a kopírovacích prístrojov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

10

Antireflexný náter, pozostávajúci z modifikovaného metakrylového polyméru, obsahujúci v hmotnosti nie viac ako 10 % polyméru, vo forme roztoku v 2-metoxy-1-metyletylacetáte a 1-metoxypropán-2-ole

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

30

Antireflexný náter, vo forme vodného roztoku, obsahujúci v hmotnosti:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370790 90

40

Antireflexný náter, vo forme vodného roztoku, obsahujúci v hmotnosti nie viac ako:

— 2 % kyseliny sulfónovej bez halogenovaného alkylu, a

— 5 % fluórovaného polyméru

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370790 90

80

Antireflexný náter, pozostávajúci buď z polyméru siloxánu alebo organického polyméru s fenolovou hydroxylovou skupinou modifikovanou chromofórovou skupinou, vo forme roztoku organického rozpúšťadla obsahujúceho buď 1-etoxy-2-propanol alebo 2-metoxy-1-metyletylacetát s obsahom najviac 10 % polyméru v hmotnosti

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

91

— nie viac ako 2 % perhalogénderivátov kyseliny sulfónovej,

— nie viac ako 1 % vinylpolyméru

 
 

ex380120 90

10

Koloidný grafit vo vodnej suspenzii, na použitie ako vnútorný náter vo farebných obrazovkách (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3805 90 10

 

Borovicový olej

1,7 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

10

Indoxakarb (ISO) a jeho (R) izomér, fixovaný na podložke z oxidu kremičitého

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380891 90

30

Prípravok obsahujúci endospóry alebo spóry a proteínové kryštály pochádzajúce buď:

— z Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai a kurstaki, alebo

— z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, alebo

— z Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, alebo

— z Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, alebo

— z Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex380891 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

50

Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis vírus (SeNPV) vo vodnej suspenzii glycerolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380892 90

10

Fungicíd vo forme prášku, obsahujúci v hmotnosti 65 % alebo viac, ale nie viac ako 75 % hymexazolu (ISO), neupravené na predaj v malom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Prípravok pozostávajúci zo suspenzie pyritionu zinku (INN) vo vode, obsahujúci v hmotnosti:

— 24 % alebo viac, ale nie viac ako 26 % pyritionu zinku (INN), alebo

— 39 % alebo viac, ale nie viac ako 41 % pyritionu zinku (INN)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex380892 90

50

Prípravky na základe pyritiónu medi

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 15

10

Prípravky na základe koncentrátu obsahujúci v hmotnosti 45 % alebo viac, ale nie viac ako 55 % aktívnej herbicídnej zložky Penoxsulamu ako vodnej suspenzie

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 23

10

Herbicíd obsahujúci flazasulfurón (ISO) ako aktívnu zložku

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 27

20

Organický roztok clethodimu, s obsahom clethodimu (ISO) 37 % (± 2 %) alebo 70 % (± 2 %) v hmotnosti

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 90

10

Prípravok, vo forme granúl, obsahujúci v hmotnosti:

— 38,8 % alebo viac, ale nie viac ako 41,2 % giberelínu A3, alebo

— 9,5 % alebo viac, ale nie viac ako 10,5 % giberelínu A4 a A7

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex380899 90

10

Oxamyl (ISO) v roztoku cyklohexanónu a vody

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex380991 00

10

Zmes 5-etyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxafosforan-5-ylmetyl metyl metylfosfonátu a bis(5-etyl-2-metyl-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxafosforan-5-ylmetyl) metylfosfonátu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380992 00

10

Papier s anti-fadingovým činidlom, pozostávajúcim zo zmesi trikremičitanu horčnatého a monosódnej soli 2,2′-metylénbis(4,6-di-terc-butylfenyl) fosfátu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380992 00

20

Odpeňovač pozostávahúci zo zmesi oxydipropanolu a 2,5,8,11-tetrametyldodec-6-ín-5,8-diolu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex381010 00

10

Spájkovacia pasta, pozostávajúca zo zmesi kovov a živice, obsahujúca v hmotnosti:

— minimálne 70 %, ale maximálne 90 % cínu

— maximálne 10 % jedného alebo viacerých kovov striebra, medi, bizmutu, zinoku alebo india

na použitie v elektrotechnickom priemysle (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381119 00

10

Roztok pozostávajúci z viac ako 61 %, ale najviac 63 % v hmotnosti trikarbonyl(metylcyklopentadienyl)mangánu v aromatickom uhľovodíkovom rozpúšťadle, obsahujúci v hmotnosti najviac:

— 4,9 % 1,2,4-trimetylbenzénu,

— 4,9 % naftalénu, a

— 0,5 % 1,3,5-trimetylbenzénu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

10

Soli kyseliny dinonylnaftalénsulfónovej, vo forme roztoku v minerálnych olejoch

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

20

Aditíva pre mazacie oleje, na základe komplexných organických zlúčenín molybdénu, vo forme roztoku v minerálnom oleji

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

10

Soľ kyseliny dinonylnaftylsulfónovej, vo forme roztoku v minerálnom oleji

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

20

Inhibítor korózie, obsahujúci produkty reakcie mastných kyselín a talového oleja s formaldehydom a (Z)-N-9-oktadecenyl-1,3-propándiamínom

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381230 80

20

Zmes obsahujúca prevažne bis(2,2,6,6-tetrametyl-1-oktyloxy-4-piperidyl) sebakát

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381230 80

30

Zložené stabilizátory obsahujúce v hmotnosti 15 % alebo viac ale nie viac ako 40 % chloristanu sodného a nie viac ako 70 % 2-(2-metoxyetoxy)etanolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex381230 80

40

Zmes:

— 80 % (± 5 %) hmotnosti 2-etylhexyl 10-etyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoátu, a

— 20 % (± 5 %) hmotnosti 2-etylhexyl 10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxy]-2-oxoetyl]tio]-4-metyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoátu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex381400 90

20

Zmes obsahujúca v hmotnosti:

— 69 % alebo viac, ale nie viac ako 71 % 1-metoxypropán-2-olu,

— 29 % alebo viac, ale nie viac ako 31 % 2-metoxy-1-metyletylacetátu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381400 90

40

Azeotropné zmesi obsahujúce izoméry nonafluórbutylmetyléteru a/alebo nonafluórbutyletyléteru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381512 00

10

Katalyzátor, vo forme granulí alebo krúžkov s priemerom 3 mm alebo viac, ale nie viac ako 10 mm, pozostávajúci zo striebra na podložke z oxidu hlinitého a obsahujúci v hmotnosti 8 % alebo viac, ale nie viac ako 40 % striebra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

10

Katalyzátor, pozostávajúci z oxidu chrómového alebo oxidu chromitého fixovanom na podložke oxidu kremičitého, s pórovitým objemom, určeným dusíkovou absorpčnou metódou, 2 cm3/g alebo viac

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

15

Katalyzátor, vo forme prášku, pozostávajúci zo zmesi oxidov kovov fixovaných na podložke z oxidu kremičitého, obsahujúci v hmotnosti 20 % alebo viac, ale nie viac ako 40 % molybdénu, bismutu a železa vyjadrených dohromady, určených na výrobu akrylonitrilu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

30

Katalyzátor obsahujúci chlorid titaničitý nanesený na podložke z chloridu horečnatého, na použitie vo výrobe polypropylénu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

40

Katalyzátor vo forme guličiek s priemerom 4,2 mm alebo viac, ale nepresahujúcim 9 mm, pozostávajúci zo zmesi oxidov kovov obsahujúcich predovšetkým oxidy molybdénu, vanádu a medi, na podložke z oxidu kremičitého a/alebo oxidu hlinitého, na použitie vo výrobe kyseliny akrylovej (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

41

Katalyzátory vo forme tabliet, obsahujúci v hmotnosti 60 % (± 2 %) oxidu meďnatého na podložke z oxidu hlinitého

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381519 90

50

Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín titánu, horčíka a hliníka na podložke z oxidu kremičitého, vo forme suspenzie v tetrahydrofuráne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

60

Katalyzátor pozostávajúci z oxidu chromitého, fixovaný na podložke z oxidu hlinitého

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

65

Katalyzátor pozostávajúci z kyseliny fosforečnej chemicky naviazanej na podložke z oxidu kremičitého

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

70

Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín hliníka a zirkónia, fixovaných na podložke z oxidu kremičitého

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

75

Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín hliníka a chrómu, fixovaných na podložke z oxidu kremičitého

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

80

Katalyzátor pozostávajúci z organo-kovových zlúčenín horčíka a titánu, fixovaných na podložke z oxidu kremičitého, vo forme suspenzie v minerálnom oleji

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

85

Katalyzátor pozostávajúci organo-kovových zlúčenín hliníka, horčíka a titánu, fixovaných na podložke z oxidu kremičitého, vo forme prášku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

86

Katalyzátor obsahujúci chlorid titaničitý viazaný na chlorid horečnatý, na použitie pri výrobe polyolefínov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

16

Iniciátor reakcií na základe dimetylaminopropyl močoviny

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

20

Katalyzátor vo forme prášku pozostávajúci zo zmesi chloridu titanitého a chloridu hlinitého, obsahujúci v hmotnosti:

— 20 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % titánu a

— 55 % alebo viac, ale nie viac ako 72 % chlóru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

50

Katalyzátor obsahujúci chlorid titanitý, vo forme suspenzie v hexáne alebo heptáne obsahujúcej v hmotnosti, 9 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % titánu, v bez-hexánovom alebo bez- heptánovom materiáli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

70

Katalyzátor, obsahujúci zmes mravčanu (2-hydroxypropyl)trimetyl amónneho a dipropylén glykolov

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

71

Katalyzátor obsahujúci N-(2-hydroxypropylamono)diazabicyklo (2,2,2) oktán-2-etyl hexanoát, rozpustený v etán-1,2-diole

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381590 90

77

Katalyzátorový prášok vo vodnej suspenzii obsahujúci v hmotnosti:

— minimálne 1 %, ale maximálne 3 % paládia,

— minimálne 0,25 %, ale maximálne 3 % olova,

— minimálne 0,25 %, ale maximálne 0,5 % hydroxidu olovnatého,

— minimálne 5,5 %, ale maximálne 10 % hliníka,

— minimálne 4 %, ale maximálne 10 % horčíka,

— minimálne 30 %, ale maximálne 50 % oxidu kremičitého

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

80

Katalyzátor, obsahujúci predovšetkým kyselinu dinonylnaftaléndisulfónovú vo forme roztoku v izobutanole

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

81

Katalyzátor, obsahujúci v hmotnosti 69 % alebo viac, ale nie viac ako 79 % 2-etylhexanoátu (2-hydroxy-1-metyletyl)trimetylamónneho

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

84

Práškový katalyzátor obsahujúci v hmotnosti minimálne 96 % oxidov medi, chrómu a železa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

85

Katalyzátor na základe hlinitokremičitanu (zeolitu), na alkyláciu aromatických uhľovodíkov, na transalkyláciu alkylaromatických uhľovodíkov alebo na oligomerizáciu olefínov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

86

Katalyzátor, vo forme tyčí, pozostávajúci z hlinotokremičitanu (zeolitu) obsahujúci v hmotnosti 2 % alebo viac, ale nie viac ako 3 % oxidov kovov vzácnych zemín a menej ako 1 % oxidu sódneho

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

87

Iniciátor reakcie, pozostávajúci z diizopropylperoxydiuhličitanu, vo forme roztoku v diallyl-2,2’-oxydietyldiuhličitane

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

88

Katalyzátor pozostávajúci z chloridu titaničitého a chloridu horečnatého, obsahujúci v hmotnosti v bez-olejových a bez-hexánových základoch:

— 4 % alebo viac, ale nie viac ako 10 % titánu a

— 10 % alebo viac, ale nie viac ako 20 % horčíka

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

89

Rhodococcus rhodocrous J1 baktéria obsahujúca enzýmy, suspendované v polyakrylamidovom geli alebo vo vode, na použitie ako katalyzátor vo výrobe akrylamidu hydráciou akrylnitrilu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381700 50

10

Zmes alkylbenzénov (C14-26) obsahujúca v hmotnosti:

— minimálne 35 %, ale maximálne 60 % eikozylbenzénu,

— minimálne 25 %, ale maximálne 50 % dokozylbenzénu,

— minimálne 5 %, ale maximálne 25 % tetrakozylbenzénu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

10

Zmes alkylnaftalénov obsahujúca v hmotnosti:

— 88 % alebo viac, ale nie viac ako 98 % hexadecylnaftalénu

— 2 alebo viac, ale nie viac ako 12 % dihexadecylnaftalénu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

20

Zmes rozvetvených alkylbenzénov obsahujúca hlavne dodecylbenzény

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381900 00

20

Ohňovzdorná hydraulická kvapalina na základe fosfátesteru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 15

10

Kyselina hlinotkremičitanová (umelý zeolit typu Y) v sodnej forme, obsahujúca v hmotnosti nie viac ako 11 % sodíka vyjadreného ako oxid sodný, vo forme tyčiniek

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

05

Zmes monoméru metylmetakrylátu a monoméru butylakrylátu v roztoku xylénu a butylacetátu, obsahujúcom v hmotnosti viac ako 54 %, ale nie viac ako 56 % rozpúšťadiel

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex382490 97

06

Parafín so stupňom chlorácie 70 % alebo viac

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex382490 97

07

Film obsahujúci oxidy bária alebo vápnika kombinované buď s oxidom titánu alebo zirkónia, v akrylovom lepivom materiáli

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex382490 97

08

Zmes izomérov divinylbenzénu a izomérov etylvinylbenzénu, obsahujúca v hmotnosti 56 % alebo viac, ale nie viac ako 80 % divinylbenzénu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

09

Antikorózne prípravky pozostávajúce zo solí kyseliny dinonylnaftalénsulfónovej buď:

— na podložke z minerálneho vosku, tiež chemicky modifikovaného, alebo

— vo forme roztoku v organickom rozpúšťadle

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

10

Kalcinovaný bauxit (žiaruvzdornej kvality)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

11

Zmes rastlinných sterolov, nie v forme prášku, obsahujúca v hmotnosti:

— 40 % alebo viac, ale nie viac ako 58 % beta-sitosterolov

— 20 % alebo viac, ale nie viac ako 28 % kampesterolov

— 14 % alebo viac, ale nie viac ako 23 % stigmasterolov

— 0 % alebo viac, ale nie viac ako 15 % iných sterolov

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

12

Oligomér tetrafluóretylénu s jednou jódetylovou koncovou skupinou

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

13

Prípravky obsahujúce v hmotnosti nie menej ako 92 %, ale nie viac ako 96,5 % 1,3:2,4-bis-O-(4-metylbenzylidén)-D-glucitolu a tiež obsahujúce deriváty kyseliny karboxylovej a alkyl-sulfát

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

14

Fosfonát-fenolát vapenáty, rozpustený v minerálnom oleji

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

15

Štrukturovaný oxid hlinito-kremičito fosforečný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

16

Zmes bis{4-(3-(3-fenoxykarbonylamino)tolyl)ureido}fenylsulfónu, difenyltoluén-2,4-dikarbamátu a 1-[4-(4-aminobenzénsulfonyl)-fenyl]-3-(3-fenoxykarbonylamino-tolyl)močoviny

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

17

Zmes acetátov 3-butylén-1,2-diolu s obsahom v hmotnosti 65 % alebo viac, ale najviac 90 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

18

Kyselina 4-metyl-mandľová, surová

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

20

Prípravok pozostávajúci v hmotnosti z 83 % alebo viac 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metánindén (dicyklopentadiénu), syntetického kaučuku, tiež obsahujúceho 7 % alebo viac tricyklopentadiénu a:

— buď alkyl zlúčeniny hliníka,

— alebo organokomplexnú zlúčeninu volfrámu,

— alebo organokomplexnú zlúčeninu molybdénu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

21

Zmes esteru kyseliny (1-metyletylidén)bis(4,1-fenylénoxy-2,1-etándiyloxy-2,1-etándiyl) 2-propénovej s esterom kyseliny (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazín-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-etánediyl 2-propénovej a 1-hydroxy-cyklohexyl-fenyl ketónom v roztoku metyletylketónu a toluénu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

22

Prípravky obsahujúci najmenej 47 % v hmotnostni 1,3:2,4-bis-O-benzylidén-D-glucitolu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex382490 97

23

Zmes uretánových akrylátov, tripropylénglykoldiakrylátu, etoxylovaného bisfenol A akrylátu a polyetylénglykol 400 diakrylátu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex382490 97

24

Roztok (chlórmetyl)bis(4-fluórfenyl)metylsilánu s menovitou koncentráciou 65 % v toluéne

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

25

Litiovo tantalové doštičky, nedopované

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex382490 97

27

Prípravok obsahujúci zmes 2,4,7,9-tetrametyldek-5-yne-4,7-diolu a propán-2-olu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex382490 97

28

Prípravok obsahujúci v hmotnosti:

— 85 % alebo viac, ale najviac 95 % α-4-(2-kyano-2-butoxykarbonyl)vinyl-2-methoxyfenyl-ω-hydroxyhexa(oxyetylénu), a

— 5 % alebo viac, ale najviac 15 % polyoxyetylén (20) sorbitan monopalmitátu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

29

Prípravok pozostávajúci predovšetkým z γ-butyrolaktónu a kvartérnych amónnych solí, na výrobu elektrolytických kondenzátorov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

30

2,4,7,9-Tetrametyldec-5-ín-4,7-diol, hydroxyetylovaný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

34

Zmes rastlinných sterolov vo forme kryštalického voskového prášku obsahujúca v hmotnosti:

— 36 alebo viac %, ale maximálne 79 % sitosterolov,

— 15 alebo viac %, ale maximálne 34 % sitostanolov,

— 4 alebo viac %, ale maximálne 25 % kampesterolov,

— 0 alebo viac %, ale maximálne 14 % kampestanolov

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

36

Prípravok na základe 2,5,8,11-tetrametyldode-6-cín-5,8-diol etoxyláte

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

37

Zmes tekutých kryštálov určená na výrobu displejov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

38

Prípravok na základe alkyl-karbonátov, obsahujúci takisto UV absorbent, používaný pri výrobe šošoviek na okuliare (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

39

Zmes obsahujúca v hmotnosti 40 % alebo viac, ale nie viac ako 50 % 2-hydroxyetyl metakrylátu a 40 % alebo viac, ale nie viac ako 50 % glycerol esteru kyseliny borovej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

40

Kyselina azelaová s čistotou v hmotnosti 75 % alebo viac, ale nie viac ako 85 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

42

Zmiešané oxidy kovov, vo forme prášku, obsahujúci v hmotnosti:

— buď 5 % alebo viac bária, neodýmu, alebo horčíka a 15 % alebo viac titánu,

— alebo 30 % alebo viac olova a 5 % alebo viac nióbu,

na použitie vo výrobe dielektrických filmov alebo na použitie ako dielektrické materiály vo výrobe mnohovrstvových keramických kondenzátorov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Zmes rastlinných sterolov, nie vo forme prášku, obsahujúca v hmotnosti:

— 75 % alebo viac sterolov

— nie viac ako 25 % stanolov,

na použitie pri výrobe stanolov/sterolov alebo esterov stanolov/sterolov (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2012

▼M27

ex382490 97

45

Prípravky pozostávajúce hlavne z etylén glykolu a:

— buď dietylén glykolu, kyseliny dodekándiovej a amoniakovej vody,

— alebo N,N-dimetylformamidu,

— alebo γ-butyrolaktónu,

— alebo oxidu kremičitého,

— alebo amónneho vodíka azelátu,

— alebo amónneho vodíka azelátu a oxidu kremičitého,

— alebo kyseliny dodekándiovej, amoniakovej vody a oxidu kremičitého,

na výrobu elektrolytických kondenzátorov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

46

Anhydrid kyseliny karboxylovej základné tvrdidlo pre epoxidovú živicu, v tekutej forme so špecifickou hmotnosťou pri 25 °C 1,15 g/cm3 alebo viac, ale nepresahujúcou 1,18 g/cm3

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

47

4-Metoxysalicylaldehyd, rozpustený v N-metylpyrolidone

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

52

Poly(tetrametylénglykol) bis[(2-benzoyl-fenoxy)acetát s priemernou dĺžkou polymérneho reťazca maximálne 5 monomérnych jednotiek

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

53

Poly(etylénglykol) bis(p-dimetyl)aminobenzoan s priemernou dĺžkou polymérneho reťazca maximálne 5 monomérových jednotiek

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

54

2-Hydroxybenzonitril, vo forme roztoku v N,N-dimetylformamide, obsahujúcim v hmotnosti 45 % alebo viac, ale nie viac ako 55 % 2-hydroxybenzonitrilu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

60

α-Fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibróm-1,4-fenylén) izopropylidén(3,5-dibróm-1,4-fenylén)oxykarbonyl]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

63

Trietylborán, vo forme roztoku v tetrahydrofuráne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

64

Hlinitokremičitan sodný, vo forme guličiek s priemerom:

— buď 1,6 mm alebo viac, ale nepresahujúcim 3,4 mm,

— alebo 4 mm alebo viac ale nepresahujúcim 6 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

66

Zmes primárnych terc-alkylamínov

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

70

Pasta obsahujúca v hmotnosti 75 % alebo viac, ale najviac 85 % medi a tiež obsahujúca anorganické oxidy, etylcelulózu a rozpúšťadlo

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

72

Roztok obsahujúci v hmotnosti 80 % alebo viac 2,4,6-trimetylbenzaldehydu v acetóne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

73

Častice oxidu kremičitého, na ktorých sú kovalentne naviazané organické zlúčeniny, na použitie vo výrobe kolón vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) a kartridžov na predúpravu vzorky (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

75

Polytetrametylénglykol bis[(9-oxo-9H-tioxantén-1-yloxy)acetát] s priemernou dĺžkou polymérneho reťazca maximálne 5 monomérnych jednotiek

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

77

Dietylmetoxyborán, vo forme roztoku v tetrahydrofuráne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

78

Zmes rastlinných sterolov získaných z dreva a drevných olejov (talový olej) vo forme prášku s veľkosťou častíc nepresahujúcou 300 μm, obsahujúca v hmotnosti:

— najmenej 60 %, ale najviac 80 % sitosterolov,

— najviac 15 % kampesterolov,

— najviac 5 % stigmasterolov a

— najviac 15 % betasitostanolov

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

79

Zmes obsahujúca v hmotnosti 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoxy)etoxy]but-2-ylamínu a 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoxy)etoxy]metyl} propoxy)but-2-ylamínu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

82

α-(2,4,6-Tribrómfenyl)-ω-(2,4,6-tribrómfenoxy)poly[oxy(2,6-dibróm-1,4-fenylén)izopropylidén(3,5-dibróm-1,4-fenylén)oxykarbonyl]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

84

Reaktívny produkt obsahujúci v hmotnosti:

— 1 % alebo viac, ale nie viac ako 40 % oxidu molybdénu,

— 10 % alebo viac, ale nie viac ako 50 % oxidu niklu,

— 30 % alebo viac, ale nie viac ako 70 % oxidu volfrámu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

88

Oligomerický reakčný produkt, pozostávajúci z bis(4-hydroxyfenyl) sulfónu a 1,1’-oxybis(2-chlóroetánu)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

89

Oligomér tetraflóretylénu, s tetraflórjódetylovou koncovou funkčnou skupinou

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

90

Duté guľôčky z roztaveného hlinitokremičitanu, obsahujúce amorfný hlinitokremičitan 65-80 % s týmito vlastnosťami:

— bod tavenia medzi 1 600 °C a 1 800 °C,

— hustota 0,6 – 0,8 g/cm3,

určené na výrobu častíc filtrov pre motorové vozidlá (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex382490 97

92

Prípravok pozostávajúci z 2,4,7,9-tetrametyldec-5-ín-4,7-diolu a oxidu kremičitého

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex382490 97

95

Zmes rastlinných sterolov, vo forme vločiek a guľôčok, obsahujúca v hmotnosti 80 % alebo viac sterolov a nie viac ako 4 % stanolov

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex382490 97

97

Prípravok obsahujúci v hmotnosti 10 % alebo viac, ale nie viac ako 20 % fluórfosfátu lítneho alebo 5 % alebo viac, ale nie viac ako 10 % chloristanu lítneho v zmesi organických rozpúšťadiel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Polyetylén, vo forme granúl, so špecifickou hmotnosťou 0,925 (± 0,0015), indexom tavenia 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), na výrobu fúkaných filmov s Haze hodnotou (svetelná priepustnosť) nie viac ako 6 % a hodnotou ťažnosti pri pretrhnutí (MD/TD) 210/340 (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M27

ex390120 90

10

Polyetylén, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 (b) k 39. kapitole, so špecifickou hmotnosťou 0,945 alebo viac, ale nepresahujúcou 0,985, na výrobu filmov pre pásky do písacích strojov alebo podobné pásky (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390120 90

20

Polyetylén, obsahujúci v hmotnosti 35 % alebo viac ale nie viac ako 45 % sľudy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

91

Ionomérová živica pozostávajúca zo soli kopolyméru etylénu s kyselinou metakrylovou

4 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

92

Chlórsulfónovaný polyetylén

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

93

Kopolymér etylénu, vinyl acetátu a oxidu uhoľnatého, na použitie ako plastifikátor pri výrobe strešných krytín (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

94

Zmesi A-B blokového kopolyméru polystyrénu a etylén-butylénového kopolyméru a A-B-A blokového kopolyméru polystyrénu, etylén-butylénového kopolyméru a polystyrénu, obsahujúce v hmotnosti nie viac ako 35 % styrénu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

97

Chlórovaný polyetylén, vo forme prášku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

10

Polypropylén bez zmäkčovadla a obsahujúci nie viac ako:

— 7 mg/kg hliníka,

— 2 mg/kg železa,

— 1 mg/kg horčíka,

— 8 mg/kg chlóru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

20

Polypropylén bez zmäkčovadla:

— s bodom topenia vyšším ako 150 °C (stanoveným metódou ASTM D 3417),

— presunom tepla 15 J/g alebo viac, ale nepresahujúcim 70 J/g,

— s ťažnosťou pri pretrhnutí 1 000 % alebo viac (stanovenou metódou ASTM D 638),

— s modulom pružnosti 69 MPa alebo vyšším ale nepresahujúcim 379 MPa (stanoveným metódou ASTM D 638)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

30

Polypropylén, obsahujúci nie viac ako 1 mg/kg hliníka, 0,05 mg/kg železa, 1 mg/kg horčíka a 1 mg/kg chloridu, na použitie vo výrobe obalov pre jednorazové kontaktné šošovky (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390210 00

40

Polypropylén bez zmäkčovadla s:

— pevnosťou v ťahu 32-44 MPa (určenou podľa metódy ASTM D638);

— pevnosťou v ohybe 50-66 MPa (určenou metódy ASTM D790);

— s indexom toku taveniny (MFR) 5-15 g/10 min pri 230 °C/ 2,16 kg (určeným podľa metódy ASTM D1238);

— 40 % alebo viac, ale maximálne 80 % v hmotnosti polypropylénu,

— 10 % alebo viac, ale maximálne 30 % v hmotnosti sklenených vlákien,

— 10 % alebo viac, ale maximálne 30 % v hmotnosti sľudy

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex390210 00

50

Vysoko izostatický polypropylén (HIPP), tiež farbený, určený na použitie pri výrobe plastových komponentov v osviežovačoch vzduchu, s týmito vlastnosťami:

— hustotou 0,880 g/cm3 alebo viac, ale najviac 0,913 g/cm3 (stanovené podľa skúšobnej metódy ASTM D1505),

— pevnosťou v ťahu pri pretrhnutí 350 kg/cm2 alebo viac, ale najviac 390 kg/cm2 (stanovené podľa skúšobnej metódy ASTM D638)

— teplotou pri ohybe teplom 135 °C a viac pri záťaži 0,45 MPa (stanovené podľa skúšobnej metódy ASTM 648)

 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390220 00

10

Polyizobutylén, s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 700 alebo viac, ale najviac 800

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390220 00

20

Hydrogenovaný polyizobutén, v kvapalnej forme

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390230 00

91

A-B blokový kopolymér polystyrénu a etylén-propylénový kopolymér, obsahujúci v hmotnosti 40 % alebo menej styrénu, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

52

Amorfná poly-alfa-olefín kopolymérová zmes poly(propylén-ko-1-buténu) a ropnej uhľovodíkovej živice

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

55

Termoplastický elastomér, so štruktúrou A-B-A blokového kopolyméru polystyrénu, polyizobutylénu a polystyrénu, obsahujúci v hmotnosti 10 % alebo viac, ale najviac 35 % polystyrénu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390290 90

60

Nehydrogenovaná 100 % alifatická živica (polymér), s týmito vlastnosťami:

— tekutá pri izbovej teplote

— získaná katiónovou polymerizáciou C-5 alkénových monomérov

— s číselnou priemernou molekulovou hmotnosťou (Mn) 370 (± 50)

— s hmotnostnou priemernou molekulovou hmotnosťou (Mw) 500 (± 100)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390290 90

92

Polyméry 4-metylpent-1-énu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

93

Syntetický poly-alfa-olefin s viskozitou nie menšou ako 38 x 10-6m2s-1 (38 centistokov) pri 100 °C určenou podľa metódy ASTM D 445

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390290 90

98

Syntetický poly-alfa-olefín s viskozitou pri 100 °C (určenou podľa metódy ASTM D 445) v rozmedzí od 3 centistokov do 9 centistokov a získaný polymerizáciou zmesi dodecénu a tetradecénu, obsahujúci najviac 40 % tetradecénu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390311 00

10

Biele rozpínavé polystyrénové guľôčky s tepelnou vodivosťou nie viac ako 0,034 W/mK pri hustote 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), obsahujúce 50 % recyklovaného materiálu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390319 00

30

Kryštalický polystyrén s teplotou topenia minimálne 268 °C a maximálne 272 °C a teplotou tuhnutia minimálne 232 °C a maximálne 242 °C, tiež obsahujúci aditíva a plniace materiály

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390390 90

35

Kopolymér α-metylstyrénu a styrénu, s bodom mäknutia presahujúcim 113 °C

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

40

Kopolymér styrénu s α-metylstyrénom a kyselinou akrylovou, s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 500 alebo viac, ale najviac 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Kryštalický kopolymér styrénu a p-metylstyrénu

— s teplotou topenia 240 °C alebo viac, ale najviac 260 °C

— obsahujúci 5 % alebo viac, ale najviac 15 % hmotnosti p-metylstyrénu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390390 90

65

Kopolymér styrénu, butyl akrylátu, butyl metakrylátu, metyl metakrylátu a kyseliny akrylovej, vo forme prášku, obsahujúci v hmotnosti 81 % (± 1 %) styrénu, 6 % (± 1 %) butyl akrylátu, 5 % (± 1 %) butyl metakrylátu, 7 % (± 1 %) metyl metakrylátu a 1 % (± 0,5 %) kyseliny akrylovej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

75

Kopolymér styrénu a vinyl pyrolidónu, obsahujúci v hmotnosti nie viac ako 1 % dodecyl sulfátu sodného, vo forme vodnej emulzie, na výrobu tovaru podpoložky 3305 20 00 alebo farieb na vlasy podpoložky 3305 90 90 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

80

Granule kopolyméru styrénu alebo divinylbenzénu s priemerom najmenej 150 μm a najviac 800 μm a obsahujúci v hmotnosti:

— najmenej 65 % styrénu,

— najviac 25 % divinylbenzénu

na použitie pri výrobe ionomeničových živíc (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

Zmes obsahujúca v hmotnosti:

— 45 % alebo viac, ale najviac 65 % polymérov styrénu

— 35 % alebo viac, ale najviac 45 % polyfenylénéteru

— najviac 10 % ostatných prídavných látok

a s jedným alebo viacerými nasledujúcimi špeciálnymi farebnými efektmi:

— kovovým alebo perleťovým efektom s vizuálnym uhlovým metamerizmom spôsobeným aspoň 0,3 % pigmentu vo forme vločiek

— fluorescenčným efektom, charakterizovaným vysielaním svetla počas absorpcie ultrafialového žiarenia

— jasným bielym efektom, charakterizovaným L najmenej 92, b najviac 2, a v rozmedzí –5 a 7 na farebnej škále CIELab

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex390410 00

20

Polyvinylchlorid vo forme prášku, nezmiešaný s ostatnými látkami ani neobsahujúci monoméry vinylacetátu so:

— stupňom polymerizácie 1 000 (± 300) monomérnych jednotiek,

— koeficientom prenosu tepla (hodnota K) 60 alebo viac, ale nie viac ako 70,

— obsahom prchavého materiálu menej ako 2 % v hmotnosti,

— sieťovým filtrom neprepúšťajúcim frakciu pri šírke oka 120 μm najviac 1 % v hmotnosti,

na použitie vo výrobe prepážok akumulátorov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex390430 00

20

Kopolymér vinylchloridu s vinylacetátom a kyselinou maleínovou, obsahujúci v hmotnosti:

— 80,5 % alebo viac, ale nie viac ako 81,5 % vinylchloridu,

— 16,5 % alebo viac, ale nie viac ako 17,5 % vinylacetátu a

— 1,5 % alebo viac, ale nie viac ako 2,5 % kyseliny maleínovej,

na priemyselné použitie pri tepelnom spájaní plastov s oceľovým substrátom (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390440 00

91

Kopolymér vinylchloridu s vinylacetátom a vinylalkohol, obsahujúci v hmotnosti:

— 87 % alebo viac, ale nie viac ako 92 % vinylchloridu,

— 2 % alebo viac, ale nie viac ako 9 % vinylacetátu a

— 1 % alebo viac, ale nie viac ako 8 % vinylalkoholu,

v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 a) alebo b) k 39. kapitole, na výrobu tovaru položky 3215 alebo 8523, alebo na použitie vo výrobe poťahov nádob alebo uzáverov druhov používaných na konzervovanie potravín a nápojov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390440 00

93

Kopolymér vinylchloridu a metylakrylátu, obsahujúci v hmotnosti 80 % (± 1 %) vinylchloridu a 20 % (± 1 %) metylakrylátu, vo forme vodnej emulzie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390450 90

92

Kopolymér vinylidénchloridu a metakrylátu na použitie vo výrobe monofilov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390461 00

10

Zmes polytetrafluóretylénu a sľudy, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

20

Kopolymér tetrafluóroetylénu a trifluór(heptafluórpropoxy)etylénu, obsahujúci 3,2 % alebo viac, ale nie viac ako 4,6 % v hmotnosti trifluór(heptafluórpropoxy)etylénu a menej ako 1 mg/kg extrahovateľných fluoridových iónov

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

30

Polytetrafluóretylén, vo forme prášku, so špecifickým povrchom 8 m2/g alebo viac, ale nie viac ako 12 m2/g, s rozložením častíc 10 % menších ako 10 μm a 90 % menších ako 35 μm a s priemernou veľkosťou častíc 20 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Polyvinylidénfluorid

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex390469 80

93

Kopolymér etylénu s chlórtrifluóretylénom, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

94

Kopolymér etylénu a tetrafluóretylénu

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

96

Polychlórtrifluóretylén, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 a) a b) k 39. kapitole

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

97

Kopolymér z chlórtrifluóretylénu a vinylidéndifluoridu

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390599 90

92

Polymér vinylpyrolidónu a dimetylaminoetylmetakrylátu, obsahujúci v hmotnosti 97 % alebo viac, ale najviac 99 % vinylpyrolidónu, vo forme vodného roztoku

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex390599 90

95

Hexadecylovaný alebo eikosylovaný polyvinylpyrolidón

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

96

Polymér vinylformalu, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole, s hmotnostne strednou molekulovou hmotnosťou (Mw) 25 000 alebo viac, ale najviac 150 000 a obsahujúci v hmotnosti:

— 9,5 % alebo viac, ale najviac 13 % acetylových skupín vyjadrených ako vinylacetát a

— 5 % alebo viac, ale najviac 6,5 % hydroxylových skupín, vyjadrených ako vinylalkohol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

97

Povidón (INN)-jód

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

98

Polyvinylpyrolidón čiastočne substituovaný triakontylovými skupinami, obsahujúci v hmotnosti 78 % alebo viac, ale nie viac ako 82 % triakontylových skupín

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60

 

Kopolymér metylakrylátu s etylénom a monomérom obsahujúcim ako substituent nekoncovú karboxylovú skupinu, obsahujúci 50 % v hmotnosti alebo viac metylakrylátu, tiež zmiešaný s oxidom kremičitým

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

10

Polymerizačný produkt kyseliny akrylovej s malými množstvami polynenasýteného monoméru, na výrobu liekov položky 3003 alebo 3004 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

15

Svetlocitlivá živica pozostávajúca z modifikovaného akrylátu, akrylového monoméru, katalyzátora (fotoiniciátor) a stabilizátora

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

20

Polymerizačný produkt kyseliny akrylovej s malými množstvami polynenasýteného monoméru, na použitie ako stabilizátor v emulziách alebo disperziách s pH vyšším ako 13 (1)

6 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

25

Priehľadná kvapalina, nemiešateľná s vodou, obsahujúca v hmotnosti:

— minimálne 50 %, ale maximálne 51 % kopolyméru polymetylmetakrylátu

— minimálne 37 %, ale maximálne 39 % xylénu a

— minimálne 11 %, ale maximálne 13 % n-butylacetátu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

30

Kopolymér styrénu s hydroxyetyl-metakrylátom a 2-etylhexyl-akrylátom, s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 500 alebo viac, ale najviac 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

Biely prášok kopolyméru 1,2-etándiol dimetakrylát–metylmetakrylátu s veľkosťou častíc nie viac ako 18 μm, nerozpustný vo vode

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M29

ex390690 90

40

Priehľadný akrylpolymér v baleniach najviac 1 kg, ktorý nie je určený na maloobchodný predaj:

— s viskozitou najviac 50 000 Pa.s pri 120 °C stanovenou podľa skúšobnej metódy ASTM D 3835,

— s hmotnostne strednou molekulovou hmotnosťou (Mw) viac ako 500 000, ale najviac 1 200 000 podľa testu gélovej permeačnej chromatografie (GPC),

— s reziduálnym obsahom monomérov menším ako 1 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390690 90

41

Poly(alkylakrylát) s reťazcom alkylesteru C10 až C30

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390690 90

50

Polyméry esterov kyseliny akrylovej s jedným alebo viacerými z nasledujúcich monomérov v reťazci:

— chlórmetylvinyléter,

— chlóretylvinyléter,

— chlórmetylstyrén,

— vinylchlóracetát,

— kyselina metakrylová,

— monobutylester kyseliny buténdiovej,

obsahujúce v hmotnosti nie viac ako 5 % z každej monomérnej jednotky, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

65

Polyalkylakrylát, chemicky modifikovaný kobaltom, s teplotou topenia (Tm) 65 °C (± 5 °C) určenou diferenčnou snímacou kalorimetriou (Differential Scanning Calorimetry DSC)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

80

Polydimetylsiloxán-graft-(polyakryláty; polymetakryláty)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

85

Nevodná polymérna disperzia esteru kyseliny akrylovej s vo vode rozpustnou silylovou skupinou na jednom alebo oboch polymérnych koncoch

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

10

Polyetylénoxid s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 100 000 alebo viac

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

20

Bis[metoxypoly(etylénglykol)]-maleimidopropiónnamid, chemicky modifikovaný lyzínom, s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

30

Bis[metoxypoly[etylénglykol)], chemicky modifikovaný lyzínom, ukončený bis(maleimidom), s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390720 11

40

Polyetylénglykol s etylénoxidovým reťazcom nie dlhším ako 30, s butyl-2-kyano 3-(4-hydroxyfenyl)akrylátom ako koncovou skupinou, na použitie ako UV ochrana v tekutých predzmesiach (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390720 20

11

Zmes obsahujúca v hmotnosti 70 % alebo viac, ale nie viac ako 80 % polyméru glycerolu a 1,2-epoxypropánu a 20 % alebo viac, ale nie viac ako 30 % kopolyméru dibutylmaleátu a N-vinyl-2-pyrolidónu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390720 20

12

Kopolymér tetrahydrofuránu a tetrahydro-3-metylfuránu s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 3 500 (± 100)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Poly(oxypropylén) s alkoxysilyl koncovými skupinami

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

30

Homopolymér 1-chlór-2,3-epoxypropánu (epichlórhydrínu)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

35

Polyetylénglykol chemicky modifikovaný s izokyanátovou skupinou obsahujúcou karbodiimidovú skupinu,vo forme roztoku v 2-metoxy-1-metyletyl acetáte

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

45

Kopolymér etylénoxidu a propylénoxidu, s aminopropyl a metoxy koncovými skupinami

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

50

Perfluórpolyéterový polymér ukončený vinyl-silylom alebo zoskupenie dvoch zložiek pozostávajúcich z rovnakého typu perfluóropolyéterého polyméru ukončeného vinyl-silylom ako hlavnej prísady

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

55

Sukcínimidylester kyseliny metoxypoly(etylénglykol)propánovej, s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390730 00

40

Epoxidové živice, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac oxidu kremičitého, na enkapsuláciu tovarov položky 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 alebo 8548 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

70

ex390730 00

50

Kvapalná epoxidová živica z kopolyméru 2-propénnitrilu/1,3-butadién-epoxidu, bez obsahu rozpúšťadiel,

— s obsahom hydrátu boritanu zinočnatého nie viac ako 40 % v hmotnosti,

— s obsahom oxidu antimonitého nie viac ako 5 % v hmotnosti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

10

Kopolymér kyseliny tereftalovej a kyseliny izoftalovej s etylénglykolom, bután-1,4-diolom a hexán-1,6-diolom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

30

Koncentrát viažuci kyslík, pozostávajúci zo zmesi:

— kopolyméru získaného z polyetyléntereftalátu, pyromelitdianhydridu (PMDA) a polybutadiénu substituovaného hydroxylom,

— bariérového kopolyméru (určeného podľa metódy ASTM F1115-95 (2001)) získaného z xylyléndiamínov a kyseliny adipovej, a

— organických farbív a/alebo organických a anorganických pigmentov,

v ktorých prevláda prvý kopolymér

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3907 70 00

 

Poly(kyselina mliečna)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390791 90

10

Dialyl ftalátový prepolymér, vo forme prášku

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex390799 90

10

Poly(oxy-1,4-fenylénkarbonyl), vo forme prášku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390799 90

20

Tekutý kryštalický kopolyester s bodom topenia nie menším ako 270 °C, tiež obsahujúci plnidlá

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390799 90

30

Polyhydroxyalkanoát, pozostávajúci predovšetkým z poly(3-hydroxybutyrátu)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390799 90

50

Semi-kryštalická polycyklo-hexylén-dimetylén-tereftalátová polymerická živica, obsahujúca v hmotnosti 10 % alebo viac, ale nie viac ako 40 % skleného vlákna, vo forme granúl alebo peliet

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex390799 90

60

Kopolymér kyseliny tereftalovej a kyseliny izoftalovej s bisfenolom A

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex390799 90

70

Kopolymér polyetyléntereftalátu a cyklohexán dimetanolu, obsahujúci viac ako 10 % hmotnostných cyklohexán dimetanolu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390890 00

10

Poly(iminometylén-1,3-fenylénmetyléniminoadipoyl), v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Produkt reakcie zmesí kyselín oktadekánkarboxylových polymerizovaných s alifatickým polyéterdiamínom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390890 00

50

Koncentrát viažuci kyslík, pozostávajúci zo zmesi:

— kopolyméru získaného z polyetyléntereftalátu, pyromelitdianhydridu (PMDA) a polybutadiénu substituovaného hydroxylom;

— bariérového kopolyméru (určeného podľa metódy ASTM F1115-95 (2001)) získaného z xylyléndiamínov a kyseliny adipovej, a

— organických farbív a/alebo organických a anorganických pigmentov,

v ktorých prevláda druhý kopolymér

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390940 00

10

Polykondenzačný produkt fenolu s formaldehydom, vo forme dutých guľôčok s priemerom menším ako 150 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390950 90

10

Kvapalný fotopolymér tvrditeľný UV žiarením, pozostávajúci zo zmesi obsahujúcej v hmotnosti 60 % polyuretánov a 30 % (± 8 %) akrylátov

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391000 00

20

Blokový kopolymér poly(metyl-3,3,3-trifluórpropylsiloxánu) a poly[metyl(vinyl)siloxánu]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391000 00

40

Biokompatibilné silikóny na výrobu dlhodobých chirurgických implantátov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391000 00

50

Silikónová na tlak citlivá vrstva, v rozpúšťadle obsahujúcom živicu z kopolyméru dimetylsiloxán/difenylsiloxán

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391000 00

60

Polydimetylsiloxán, tiež substituovaný polyetylénglykolom a trifluórpropylom, s metakrylátovými koncovými skupinami

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex391110 00

81

Nehydrogenovaná uhľovodíková živica, získaná polymerizáciou alkénov C5 – C10, cyklopentadiénu a dicyklopentadiénu, s farbou na Gardnerovej stupnici farieb minimálne 10 pre čistý produkt alebo s farbou na Gardnerovej stupnici farieb minimálne 8 pre roztok s obsahom 50 % objemu v toluéne (určenou podľa metódy ASTM D6166)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

10

Poly(oxy-1,4-fenylénsulfonyl-1,4-fenylénoxy-4,4’-bifenylén)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

30

Kopolymér etylénimínu a etylenimínditiokarbamátu, vo vodnom roztoku hydroxidu sodného

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391190 99

25

Kopolymér vinyltoluénu a α-metylstyrénu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391190 99

31

Kopolyméry butadiénu a kyseliny maleínovej, tiež obsahujúce jej amónne soli

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391190 99

40

Zmiešané vápenaté a sódne soli kopolyméru kyseliny maleínovej a metylvinyléteru, s obsahom vápnika 9 % alebo viac, ale nie viac ako 16 % v hmotnosti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

45

Kopolymér kyseliny maleínovej a metyl vinyl éteru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

65

Vápenatozinočnatá soľ kopolyméru kyseliny maleínovej a metyl vinyl éteru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

86

Kopolymér metyl-vinyl-éteru a anhydridu kyseliny maelínovej

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex391211 00

30

Triacetát celulózy

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391211 00

40

Práškový diacetát celulózy

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex391239 85

10

Etylcelulóza, nemäkčená

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

20

Etylcelulóza, vo forme vodnej disperzie obsahujúcej hexadekán-1-ol a dodecylsíran sodný, obsahujúci v hmotnosti (27 ± 3) % etylcelulózy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

30

Celulóza, aj hydroxyetylovaná a alkylovaná s alkylovým reťazcom s dĺžkou 3 alebo viac atómov uhlíka

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

10

Propionát acetátu celulózy, nemäkčený, vo forme prášku:

— obsahujúci v hmotnosti 25 % alebo viac propionylu (určeným podľa metódy ASTM D 817-72) a

— s viskozitou nepresahujúcou hodnotu 120 (určenou podľa metódy ASTM D 817-72),

na výrobu tlačiarenských atramentov, farieb, lakov a ostatných náterov, a reprografických náterov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

20

Ftalát hydroxypropylmetylcelulózy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

81

Zmes kyanoetyl-pululánu a kyanoetyl-poly(vinylalkoholu)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

85

Sterilný hyaluronát sodný

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

92

Proteín, chemicky modifikovaný karboxyláciou a/alebo pridaním kyseliny ftalovej, s hmotnostne strednou molekulovou hmotnosťou (Mw) 100 000 až 300 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

94

Granule obsahujúce v hmotnosti:

— 35 % alebo viac, ale najviac 75 % extrudovaného biopolyméru amylózy s vysokým stupňom polymerizácie, získaného z kukuričného škrobu,

— 5 % alebo viac, ale najviac 16 % polyvinyl-alkoholu,

— 10 % alebo viac, ale najviac 46 % polyolových zmäkčovadiel,

— 0,25 % alebo viac, ale najviac 3 % kyseliny stearovej,

— tiež obsahujúce 30 % (± 10 %) biologicky rozložiteľnej polyesterovej živice, ale nikdy nie viac, ako je koncetrácia biopolyméru amylózy s vysokým stupňom polymerizácie

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391390 00

95

Kyselina chondroitinsírová, sodná soľ

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

96

Prášok pozostávajúci z 90 % (± 5 %) v hmotnosti extrudovaného biopolyméru amylózy, s vysokým stupňom polymerizácie, získaného z kukuričného škrobu, 10 % (± 5 %) v hmotnosti syntetického polyméru a 0,5 % (± 0,25 %) kyseliny stearovej

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391620 00

91

Profily z polyvinylchloridu používané na výrobu štetovníc a obkladov stien, obsahujúce tieto aditíva:

— oxid titaničitý,

— polymetylmetakrylát,

— uhličitan vápenatý,

— spojivá

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391732 00

91

Rúry pozostávajúce z blokového kopolyméru z polytetrafluóretylénu a polyperfluóralkoxytrifluóretylénu, s dĺžkou nie väčšou ako 600 mm a priemerom nie väčším ako 85 mm a hrúbkou steny 30 μm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 110 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391740 00

91

Plastové spojky s O-krúžkami, príchytkou a systémom uvoľnenia, na použitie do palivových hadíc vo vozidlách

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391910 19

10

Reflexný film, pozostávajúci z vrstvy polyuretánu, na jednej strane s ochrannými prvkami, proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, alebo oficiálnou značkou, pre určené použitie, a vtlačenými sklenými guľôčkami a na druhej strane, lepiacou vrstvu, pokrytá na jednej alebo na oboch stranách ochrannou snímateľnou fóliou

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Kotúče obojstrannej lepiacej pásky:

— pokrytej s nevulkanizovaným prírodným alebo syntetickým kaučukom

— so šírkou minimálne 20 mm a maximálne 40 mm

— s obsahom silikónu, hydroxidu hlinitého, akrylu a uretánu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Reflexný list, pozostávajúci z:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

21

—  polykarbonátového filmu alebo filmu z akrylátového polyméru, na jednej strane úplne razený do pravidelného vzoru,

ex392061 00

20

—  pokrytý na oboch stranách jednou alebo viacerými vrstvami plastového materiálu,

—  tiež na jednej strane pokrytý samolepiacou vrstvou a odnímateľnou ochrannou fóliou

▼M28

ex391910 80

23

Reflexný film, pozostávajúci z niekoľkých vrstiev vrátane:

— polyvinylchloridu,

— polyuretánu na jednej strane s ochrannými prvkami proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, a na druhej strane vrstvou sklených mikroguličiek,

— vrstvy obsahujúcej ochrannú a/alebo oficiálnu značku, ktorej vzhľad sa mení v závislosti od uhľa pohľadu,

— metalizovaného hliníka,

— a lepidla pokrytého na jednej strane ochrannou snímateľnou fóliou

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391910 80

27

Polyesterový film:

— potiahnutý na jednej strane akrylovým tepelne uvoľňujúcim lepidlom, ktoré sa uvoľňuje pri teplotách v rozmedzí 90 °C až 200 °C a fóliou z polyesteru, a

— na druhej strane nepotiahnutý alebo potiahnutý akrylovým na tlak citlivým lepidlom alebo akrylovým tepelne uvoľňujúcim lepidlom, ktoré sa uvoľňuje pri teplotách v rozmedzí 90 °C až 200 °C a fóliou z polyesteru

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391990 00

20

▼M27

 (4)ex391910 80

30

Obojstranná samolepiaca fólia z modifikovanej epoxidovej živice vo zvitkoch, so šírkou 10-20 cm, dĺžkou 10-210 m a s celkovou hrúbkou 10-50 μm, nie na predaj v malom

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391910 80

32

Polytetrafluóretylénový film:

— s hrúbkou 110 μm alebo viac,

— s povrchovým odporom medzi 102–1014 ohmov, stanoveným podľa skúšobnej metódy ASTM D 257,

— potiahnutý na jednej strane akrylovým lepidlom citlivým na tlak

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391910 80

35

Reflexný film, pozostávajúci z vrstvy polyvinylchloridu, z vrstvy alkydpolyesteru, ktorý je na jednej strane s ochrannými prvkami, proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu, alebo oficiálnou značkou, viditeľnou iba pomocou osvetlenia so spätným odrazom, a vtlačenými sklenými guľôčkami a na druhej strane, lepiacou vrstvu, pokrytý na jednej alebo na oboch stranách ochrannou fóliou

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391910 80

37

Polytetrafluóretylénový film:

— s hrúbkou 100 μm alebo viac,

— s ťažnosťou pri pretrhnutí nie viac ako 100 %,

— potiahnutý na jednej strane silikónovým lepidlom citlivým na tlak

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Čierny polyvinylchloridový film:

— s leskom viac ako 30 stupňov podľa ASTM D2457,

— tiež na jednej strane pokrytý ochranným polyetyléntereftalátovým filmom, a na druhej strane lepidlom citlivým na tlak s drážkami a ochrannou snímateľnou fóliou

0 %

1.7.2010-31.12.2011

ex391990 00

43

▼M27

 (4)ex391910 80

45

Spevnená polyetylénová penová páska, potiahnutá na oboch stranách akrylovou mikrodrážkovanou samolepiacou vrstvou a na jednej strane vonkajšou vrstvou s hrúbkou 0,38 až 1,53 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Lepiaci film pozostávajúci z podkladu z kopolyméru etylénu a vinylacetátu (EVA) s hrúbkou 70 μm alebo viac a z lepiacej časti z akrylovej pásky s hrúbkou 5 μm alebo viac, na použitie pri brúsení a/alebo rezaní silikónových kotúčov (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

 (4)ex391910 80

55

Akrylová penová páska, pokrytá na jednej strane lepidlom aktivovateľným teplom alebo akrylovou samolepiacou vrstvou a na druhej strane akrylovou samolepiacou vrstvou a ochrannou fóliou zabraňujúcou zlepeniu, s pevnosťou v odtrhu pri 90 ° väčšou ako 25 N/cm (stanovenou podľa metódy ASTM D 3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

53

 (4)ex391910 80

60

Odrazové laminované listy s rovnomerne naneseným vzorom, pozostávajúce z filmu polymetylmetakrylátu, na ktorom je vrstva akrylpolyméru obsahujúca mikroprizmy, z filmu polymetylmetakrylátu, lepiacej vrstvy a ochrannej fólie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Samolepiaci reflexný list, tiež rozčlenený na segmenty:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

57

—  s pravidelným vzorom,

—  s vrstvou aplikačnej pásky alebo bez nej,

—  pozostávajúci z filmu z akrylového polyméru, na ktorom je vrstva polymetylmetakrylátu obsahujúca mikroprizmy,

—  tiež obsahujúci ďalšiu vrstvu polyesteru, a

—  lepidlo a odnímateľnú ochrannú fóliu

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Priehľadný samolepiaci film z polyetyléntereftalátu:

— bez nečistôt alebo chýb,

— potiahnutý na jednej strane akrylovým na tlak citlivým lepidlom a ochrannou fóliou, a na druhej strane antistatickou vrstvou organickej zlúčeniny cholínu s iónovým základom,

— tiež s potlačiteľnou prachotesnou vrstvou z modifikovanej alkylovej organickej zlúčeniny s dlhým reťazcom,

— s celkovou hrúbkou bez ochrannej fólie 54 μm alebo viac, ale nie viac ako 64 μm, a

— šírkou viac ako 1 295 mm, ale nie viac ako 1 305 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex391990 00

22

Čierny film z polypropylénu:

— s leskom viac ako 20 stupňov stanoveným podľa skúšobnej metódy ASTM D2457,

— tiež pokrytý na jednej strane ochranným polyetyléntereftalátovým filmom a na druhej strane na tlak citlivým lepidlom s drážkami a snímateľnou ochrannou fóliou

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

23

Film pozostávajúci z 1 až 3 laminovaných vrstiev polyetyléntereftalátu a kopolyméru kyseliny tereftalovej, kyseliny sebakovej a etylénglykolu, potiahnutý na jednej strane s akrylovým náterom odolným proti oderu a na druhej strane akrylovou na tlak citlivou lepiacou vrstvou, vodou rozpustným metylcelulózovým náterom a polyetyléntereftalátovou ochrannou fóliou

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

24

Odrazový laminovaný list:

— pozostávajúci z epoxidovej akrylovej vrstvy reliéfovanej na jednej strane do vzoru pravidelného tvaru,

— pokrytý na obidvoch stranách jednou alebo viacerými vrstvami plastického materiálu a

— na jednej strane pokrytý lepiacou vrstvou a snímateľnou ochrannou fóliou

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

25

Fólia pozostávajúca z viacerých vrstiev polyetyléntereftalátu a kopolyméru butyl-akrylátu a metyl-metakrylátu, potiahnutá na jednej strane akrylovým náterom odolným voči oderu, do ktorého sú zakomponované nanočastice oxidu antimónu s cínom a sadze, a na druhej strane akrylovou na tlak citlivou lepiacou vrstvou a ochrannou fóliou z polyetyléntereftalátu potiahnutou silikónom

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391990 00

26

Etylénvinylacetátový film:

— s hrúbkou 100 μm alebo viac,

— potiahnutý na jednej strane akrylovým lepidlom citlivým na tlak alebo lepidlom citlivým na UV žiarenie a fóliou z polyesteru

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

27

Polyetyléntereftalátová fólia s priľnavosťou maximálne 0,147N/25 mm a elektrostatickým výbojom maximálne 500 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

28

Polyvinylchloridový alebo polyetylénový alebo akýkoľvek iný polyolefínový film:

— s hrúbkou 65 μm alebo viac,

— potiahnutý na jednej strane akrylovým lepidlom citlivým na UV žiarenie a fóliou z polyesteru

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

29

Polyesterová fólia potiahnutá na oboch stranách akrylovou a/alebo kaučukovou (na tlak citlivou) lepiacou vrstvou, zvitkoch so šírkou 45,7 až 132 cm (dodáva sa s ochrannou vrstvou)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391990 00

33

Priehľadný samolepiaci film z polyetyléntereftalátu, bez nečistôt alebo chýb, na jednej strane potiahnutý akrylovou lepiacou vrstvou citlivou na tlak, s hrúbkou minimálne 60 μm, ale maximálne 70 μm a so šírkou minimálne 1 245 mm, ale maximálne 1 255 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

35

Reflexný vrstvený list vo zvitkoch, so šírkou viac ako 20 cm, s pravidelným razeným vzorom, pozostávajúci z polyvinylchloridu potiahnutého na jednej strane:

— vrstvou polyuretánu obsahujúcou sklenené mikroguľôčky,

— vrstvou polyetylénvinylacetátu,

— lepiacou vrstvou, a

— odnímateľnou ochrannou fóliou

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

37

Film z polyvinylchloridu absorbujúci UV žiarenie:

— s hrúbkou 78 μm alebo viac,

— pokrytý na jednej strane lepiacou vrstvou a ochrannou odnímateľnou fóliou,

— s priľnavosťou 1 764 mN/25 mm alebo viac

0 %

1.1.2011-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

39

Polyvinylchloridová plachtovina, s hrúbkou menšou ako 1 mm, potiahnutá lepidlom, v ktorom sú zakomponované sklenené guľôčky s priemerom nepresahujúcim 100 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

47

Polarizačný film, vo zvitkoch, pozostávajúci z viacvrstvového filmu z polyvinylalkoholu vystuženého na oboch stranách filmom z triacetylovej celulózy, s lepiacou na tlak citlivou a ochrannou fóliou na jednej strane

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex900120 00

40

 (4)ex391990 00

49

Odrazové laminované listy pozostávajúce z polymetylmetakrylátového filmu embosovaného na jednej strane pravidelným vzorom, polymérneho filmu obsahujúceho sklenené mikroguľôčky, lepiacej vrstvy a ochrannej fólie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

51

Dvojosovo orientovaný film z polymetylmetakrylátu, s hrúbkou 50 μm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 90 μm, tiež pokrytý na jednej strane lepivou vrstvou a ochranou fóliou

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

30

 (4)ex391990 00

55

Zvitky dvojosovo orientovaného polypropylénového filmu:

— so samolepiacim náterom,

— so šírkou najmenej 363 mm a najviac 507 mm,

— s celkovou hrúbkou filmu najmenej 10 μm a najviac 100 μm,

používané na ochranu LCD displejov počas výroby LCD modulov (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex391990 00

60

Reflexný film obsahujúci:

— polyvinylchloridovú vrstvu,

— polyuretánovú vrstvu,

— vrstvu sklenených mikroguľ§čok,

— vrstvu, ktorá môže obsahovať bezpečnostnú a/alebo úradnú značku, ktorá pri zmene uhla pohľadu mení vzhľad,

— vrstvu metalizového hliníka, a

— lepidlo na jednej strane pokryté odnímateľnou ochrannou fóliou

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

65

Samolepiaci film s hrúbkou 40 μm alebo viac, ale najviac 400 μm, pozostávajúci z jednej alebo viacerých vrstiev priehľadných, metalizových alebo zafarbených polyetyléntereftalátových vrstiev, pokrytých na jednej strane vrstvou odolnou voči poškrabaniu a na druhej strane lepidlom citlivým na tlak a silikónovou odnímateľnou ochrannou fóliou

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

70

Samolepiace leštiace kotúče z mikropórovitého polyuretánu, tiež pokryté podložkou

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex392010 25

10

Film s hrúbkou nepresahujúcou 0,20 mm, zo zmesi polyetylénu a kopolyméru etylénu s okt-1-énom, s vytlačeným pravidelným kosoobdĺžnikovým vzorom, na potiahnutie po oboch stranách vrstvou nevulkanizovaného kaučuku (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

20

 (4)ex392010 25

20

Polyetylénový film druhov používaných na pásky do písacieho stroja

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 28

91

Polyetylénový film s hrúbkou 19 μm (± 1), potlačený grafickým vzorom, ktorý pozostáva z ôsmich rôznych farieb na jednej strane filmu a jednej farby na opačnej strane, pričom grafický vzor má aj tieto vlastnosti:

— opakuje sa a je rovnomerne rozložený po dĺžke filmu

— je identicky zarovnaný pri pohľade z prednej alebo zadnej strany filmu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

40

Kompozitné listy obsahujúce akrylový náter a laminované do polyetylénovej vrstvy s vysokou hustotou, s celkovou hrúbkou 0,8 mm alebo viac, ale nie viac ako 1,2 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392020 21

30

Dvojosovo orientovaný polypropylénový film s koextrudovanou vrstvou polyetylénu na jednej strane a celkovou hrúbkou 11,5 μm alebo viac, ale nie viac ako 13,5 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex392020 29

92

Jednosovo orientovaný film, s celkovou hrúbkou najviac 75 μm, pozostávajúci z dvoch alebo troch vrstiev, každá vrstva obsahuje zmes polypropylénu a polyetylénu, so stredovou vrstvou tiež obsahujúcou oxid titaničitý, s:

— pevnosťou v ťahu v strojovom zaťažení 140 MPa alebo viac, ale najviac 270 MPa a

— pevnosťou v ťahu v priečnom smere 20 MPa alebo viac, ale najviac 40 MPa

stanovenou skúšobnou metódou ASTM D882/ISO 527-3

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex392020 29

93

Jednoosovo orientovaný film pozostávajúci z troch vrstiev, každá vrstva pozostáva zo zmesi polypropylénu a kopolyméru etylénu a vinylacetátu s:

— hrúbkou 55 μm alebo viac, ale nepresahujúcou 97 μm,

— modulom pružnosti v strojovom zaťažení 0,75 GPa alebo viac, ale nepresahujúcim 1,45 GPa, a

— modulom pružnosti v priečnom zaťažení 0,20 GPa alebo väčším ale nepresahujúcim 0,55 GPa

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex392020 80

92

Laminované listy alebo pásky, pozostávajúce z filmu s hrúbkou 181 μm alebo viac ale nepresahujúce 223 μm zložené zo zmesi kopolyméru propylénu s etylénom a kopolymér styrén-etylén-butylén-styrénu (SEBS) potiahnuté alebo pokryté na jednej strane vrstvou kopolyméru styrén-etylén-butylén-styrén (SEBS) a vrstvou polyesteru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

92

Plachtovina z polyvinyl chloridu, stabilizovaná proti ultrafialovému žiareniu, bez akýchkoľvek dierok, vrátane mikroskopických, s hrúbkou 60 μm alebo viac, ale nepresahujúcou 80 μm, obsahujúca 30 alebo viac, ale nie viac ako 40 dielov plastifikátoru na 100 dielov polyvinylchloridu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

94

Film so zrkadlovým leskom 70 alebo väčším, meraným pri uhle 60 ° použitím leskomera (určeným podľa metódy ISO 2813:2000), pozostávajúci z jednej alebo dvoch vrstiev polyvinylchloridu pokrytých na oboch stranách vrstvou plastu, s hrúbkou 0,26 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 1,0 mm, pokrytý na lesklom povrchu ochranným polyetylénovým filmom, v kotúčoch so šírkou 1 000 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 1 450 mm, na použitie pri výrobe tovaru položky 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392049 10

93

ex392043 10

95

Odrazové laminátové listy, pozostávajúce z filmu z polyvinylchloridu a filmu z iného plastu úplne embosovaným pravidelným pyramidálnym vzorom, poktyté na jednej strane ochrannou fóliou

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

96

Film so zrkadlovým leskom 70 alebo viac, meraným pri uhle 60 ° použitím leskometra (určeným podľa metódy ISO 2813:2000), pozostávajúci z vrstvy polyetyléntereftalátu a vrstvy farbeného polyvinylchloridu, na poťahovanie panelov a dverí, druhov používaných pri výrobe zariadení pre domácnosti (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

97

Film embosovaným do hĺbky nie väčšej ako 12 μm, so zrkadlovým leskom 7 alebo viac, ale nepresahujúcim 17, meraným pri uhle 60 ° použitím leskomera (určeným podľa metódy ISO 2813:2000), pozostávajúci aspoň z dvoch vrstiev polyvinylchloridu, s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 0,5 mm, pokrytý na embosovanej strane ochranným filmom, vo zvitkoch so šírkou 1 400 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 1 420 mm, na použitie pri výrobe tovaru položky 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

10

Poly(metyl metakrylátová) platňa, s antistatickým poťahom, s rozmermi 738 × 972 mm (± 1,5 mm)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

20

Platne z poly(metylmetakrylátu) obsahujúce hydroxid hlinitý, s hrúbkou 3,5 mm alebo viac ale nepresahujúcou 19 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

40

Platne z polymetylmetakrylátového plastu spĺňajúce normy EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) a EN 4366 (MIL-PRF-25690)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392059 90

10

Neľahčené a nelaminované hárky modifikovaného kopolyméru akrylonitryl-metyl-akrylátu s hrúbkou minimálne 1,0 mm a minimálne 1,3 mm, predkladaný v kotúčoch

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex392059 90

20

Odrazový laminovaný list, pozostávajúci z epoxy-akrylátovej vrstvy na jednej strane potlačenej vzorom pravidelného tvaru, pokrytý na obidvoch stranách jednou alebo viacerými vrstvami plastického materiálu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex392062 19

01

Koextrudované nepriehľadné listy z polyetylénterefthalátu, s hrúbkou 50 μm alebo viac, ale nepresahujúcou 350 μm, pozostávajúce najmä z vrstvy obsahujúcej sadze

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

03

ex392062 19

07

Polyetyléntereftalátový film, nepotiahnutý lepidlom, s hrúbkou nepresahujúcou 25 μm, buď:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

09

— iba farbený v hmote, alebo

— farbený v hmote a pokovovaný na jednej strane

ex392062 19

11

Film len z polyetyléntereftalátu, s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 120 μm, pozostávajúci z jednej alebo dvoch vrstiev, ktorých každá obsahuje farbiace a/alebo UV absorpčné materiály priamo v hmote, nepotiahnutý lepivým alebo iným materiálom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

13

ex392062 19

14

Polyetyléntereftalátový film, s hrúbkou 20 μm alebo viac, ale nepresahujúcou 150 μm, potiahnutý na jednej strane silikónom, určený na výrobu okenných fólií (1)

3 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392062 19

16

ex392062 19

17

Laminovaný film len z polyetyléntereftalátu s celkovou hrúbkou nepresahujúcou 120 μm, pozostávajúci z jednej vrstvy, ktorá je len pokovovaná a jednej alebo dvoch vrstiev, z ktorých každá obsahuje farbiace a/alebo UV absorpčné materiály priamo v hmote, nepotiahnutý lepivým alebo iným materiálom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

19

ex392062 19

20

Odrazové polyesterové listy embosované v pyramidálnom vzore, na výrobu bezpečnostných nálepiek a značiek, ochranných odevov a ich príslušenstva, alebo školských tašiek, vakov alebo podobných schránok (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

21

Film z polyetyléntereftalátu, potiahnutý alebo pokrytý na jednej alebo na oboch strán vrstvou modifikovaného polyesteru, s celkovou hrúbkou 7 μm alebo viac, ale nepresahujúcou 11 μm, na výrobu video pások s magnetickou vrstvou z kovových pigmentov a so šírkou 8 mm alebo 12,7 mm (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

23

▼M28

ex392062 19

24

Polyetyléntereftalátový film s hrúbkou 186 μm alebo viac, ale nie viac ako 191 μm, potiahnutý na jednej strane akrylovou vrstvou vo vzore matrice

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex392062 19

26

▼M27

ex392062 19

37

Polyetyléntereftalátový film, s hrúbkou nepresahujúcou 12 μm, z jednej strany potiahnutý vrstvou oxidu hlinitého s hrúbkou nepresahujúcou 35 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

39

ex392062 19

41

Polyetyléntereftalátový film, s hrúbkou 18 μm alebo viac, ale nepresahujúcou 25 μm, so:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

43

— stratou (3,4 ± 0,1) % v strojovom zaťažení (určenou podľa metódy ASTM D 1204) a

— stratou (0,3 ± 0,2) % (určenou podľa metódy ASTM D 1204)

▼M29

ex392062 19

47

Listy alebo zvitky polyetyléntereftalátu:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex392062 19

49

—  potiahnuté na oboch stranách vrstvou epoxidovej akrylovej živice,

—  s celkovou hrúbkou 37 μm (± 3 μm)