1996R1255 — RO — 01.01.2011 — 029.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1255/96 AL CONSILIULUI

din 27 iunie 1996

de suspendare temporară a drepturilor autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun pentru anumite ►M9  produse industriale, agricole și de pescuit ◄

(JO L 158, 29.6.1996, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

COUNCIL REGULATION (EC) No 2484/96 of 20 December 1996 (*)

  L 341

1

30.12.1996

 M2

COUNCIL REGULATION (EC) No 1186/97 of 27 June 1997 (*)

  L 172

1

30.6.1997

 M3

COUNCIL REGULATION (EC) No 2590/97 of 16 December 1997 (*)

  L 355

1

30.12.1997

 M4

COUNCIL REGULATION (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 (*)

  L 186

1

30.6.1998

 M5

COUNCIL REGULATION (EC) No 2797/98 of 17 December 1998 (*)

  L 352

1

29.12.1998

 M6

COUNCIL REGULATION (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 (*)

  L 165

1

30.6.1999

 M7

COUNCIL REGULATION (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 (*)

  L 8

1

12.1.2000

 M8

COUNCIL REGULATION (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 (*)

  L 153

1

26.6.2000

►M9

REGULAMENTUL (CE) NR. 2801/2000 AL CONSILIULUI din 14 decembrie 2000

  L 331

1

27.12.2000

 M10

COUNCIL REGULATION (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 (*)

  L 169

1

23.6.2001

 M11

COUNCIL REGULATION (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 (*)

  L 340

1

21.12.2001

 M12

COUNCIL REGULATION (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 (*)

  L 171

1

29.6.2002

 M13

COUNCIL REGULATION (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 (*)

  L 350

1

27.12.2002

 M14

COUNCIL REGULATION (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 (*)

  L 161

1

30.6.2003

 M15

REGULAMENTUL (CE) NR. 2285/2003 AL CONSILIULUI din 22 decembrie 2003

  L 341

1

30.12.2003

 M16

REGULAMENTUL (CE) NR. 1241/2004 AL CONSILIULUI din 5 iulie 2004

  L 238

1

8.7.2004

 M17

REGULAMENTUL (CE) NR. 2271/2004 AL CONSILIULUI din 22 decembrie 2004

  L 396

13

31.12.2004

 M18

REGULAMENTUL (CE) NR. 989/2005 AL CONSILIULUI din 27 iunie 2005

  L 168

1

30.6.2005

 M19

REGULAMENTUL (CE) NR. 300/2006 AL CONSILIULUI din 30 ianuarie 2006

  L 56

1

25.2.2006

 M20

REGULAMENTUL (CE) NR. 963/2006 AL CONSILIULUI din 27 iunie 2006

  L 176

3

30.6.2006

 M21

REGULAMENTUL (CE) NR. 1897/2006 AL CONSILIULUI din 19 decembrie 2006

  L 395

1

30.12.2006

 M22

REGULAMENTUL (CE) NR. 729/2007 AL CONSILIULUI din 25 iunie 2007

  L 166

4

28.6.2007

 M23

REGULAMENTUL (CE) NR. 1527/2007 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2007

  L 349

7

31.12.2007

 M24

REGULAMENTUL (CE) NR. 595/2008 AL CONSILIULUI din 16 iunie 2008

  L 164

1

25.6.2008

 M25

REGULAMENTUL (CE) NR. 1/2009 AL CONSILIULUI din 18 decembrie 2008

  L 1

1

5.1.2009

 M26

REGULAMENTUL (CE) NR. 564/2009 AL CONSILIULUI din 25 iunie 2009

  L 168

4

30.6.2009

►M27

REGULAMENTUL (UE) NR. 12/2010 AL CONSILIULUI din 22 decembrie 2009

  L 4

1

8.1.2010

►M28

REGULAMENTUL (UE) NR. 566/2010 AL CONSILIULUI din 29 iunie 2010

  L 163

4

30.6.2010

►M29

REGULAMENTUL (UE) NR. 1265/2010 AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2010

  L 347

9

31.12.2010(*)

Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1255/96 AL CONSILIULUI

din 27 iunie 1996

de suspendare temporară a drepturilor autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun pentru anumite ►M9  produse industriale, agricole și de pescuit ◄CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 28,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât producția în cadrul Comunității a produselor menționat de prezentul regulament este în prezent insuficientă sau inexistentă; întrucât producătorii nu pot răspunde astfel nevoilor sectoarelor industriale din cadrul Comunității care utilizează aceste produse;

întrucât este în interesul Comunității să suspende parțial sau integral drepturile vamale autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun pentru aceste produse;

întrucât sarcina de a decide suspendarea unor astfel de drepturi revine Comunității;

întrucât regulamentele de suspendare temporară a drepturilor vamale autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun pentru anumite ►M9  produse industriale, agricole și de pescuit ◄ au reînnoit în mare parte măsurile anterioare; întrucât, prin urmare, din motive de raționalizare a punerii în aplicare a măsurilor în cauză, este oportun să nu se limiteze termenul de valabilitate al prezentului regulament, dată fiind posibilitatea de a adapta domeniul său de aplicare și de a adăuga sau de a elimina anumite produse din listă printr-un regulament al Consiliului, în cazul în care este necesar;

întrucât modificările aduse Nomenclaturii Combinate și codurilor Taric nu antrenează modificări substanțiale; întrucât, din motive de simplificare, este necesar să se prevadă ca, după primirea avizului Comitetului Codului Vamal, Comisia să poate aduce modificările și adaptările tehnice necesare ale anexei la prezentul regulament, inclusiv publicarea unei variante consolidate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Drepturile vamale autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun pentru produsele enumerate în anexă se suspendă la nivelul indicat pentru fiecare dintre ele.

Articolul 2

Adaptările tehnice care decurg din modificările privind Nomenclatura Combinată și codurile Taric, inclusiv publicarea unei variante consolidate, se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura stabilită în articolul 3.

Articolul 3

(1)  Comisia este asistată de Comitetul Codului Vamal instituit prin articolul 247 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 ( 1 ).

(2)  Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile care urmează a fi adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de gradul de urgență al subiectului în cauză. Avizul se emite cu majoritatea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. În cadrul comitetului voturile reprezentanților statelor membre respectă ponderea stabilită prin dispozițiile prevăzute de articolul menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

(3)  Comisia adoptă măsuri care au aplicabilitate imediată.

Cu toate acestea, în cazul în care aceste măsuri nu sunt conforme cu avizul comitetului, aceste măsuri sunt de îndată comunicate Consiliului de către Comisie. În acest caz, Comisia amână aplicarea măsurilor adoptate cu trei luni de la data comunicării acestora.

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate să ia o decizie diferită în termenul prevăzut de alineatul anterior.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 iulie 1996.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M27
ANEXĂCodul NC

TARIC

Descrierea

Nivelul taxei autonome

Perioada de valabilitate

ex030269 99

30

Pești din specia (Lutjanus purpureus), destinați prelucrării (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex030270 00

95

Icre, proaspete, refrigerate sau congelate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Icre, sărate sau în saramură

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030520 00

30

ex071021 00

10

Mazăre păstăi, din specia Pisum sativum, din soiul Hortense axiphium, congelată, cu o grosime totală de maximum 6 mm, destinată a fi utilizată, cu păstaie, în fabricarea mâncărurilor preparate (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071080 95

50

Lăstari de bambus, congelați, necondiționați pentru vânzarea cu amănuntul

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071159 00

11

Ciuperci, excluzând ciupercile din speciile Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum și Tricholoma, conservate provizoriu în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare dar improprii consumului ca atare, destinate industriei de conserve alimentare (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex071232 00

10

Ciuperci, cu excepția celor din specia Agaricus uscate, întregi, în bucăți sau felii ușor de identificat, destinate a fi supuse unor alte operațiuni altele decât cele de simplă reambalare pentru vânzarea cu amănuntul (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Curmale, proaspete sau uscate, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081040 50

10

Fructe din specia Vaccinium macrocarpon, proaspete

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 50

 

Fructe din specia Vaccinium, negătite sau gătite prin fierbere în apă sau în abur, congelate, care nu conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 70

 

ex081190 95

69

ex081190 95

20

Fructe Boysenberries, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

30

Ananas (Ananas comosus), în bucăți, congelate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

40

Măceșe negătite sau gătite prin fierbere în apă sau în abur, congelate, care nu conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 19

10

Ulei de palmier, ulei de cocos (copra), ulei de sâmburi de palmier, destinate fabricării de:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 91

10

—  acizi grași monocarboxilici industriali, încadrați la codul 3823 19 10,

ex151311 10

10

—  esteri metilici de acizi grași de la pozițiile 2915 sau 2916,

ex151319 30

10

—  alcooli grași de la subpozițiile 2905 17, 2905 19 și 3823 70 utilizați la fabricarea produselor cosmetice, pentru spălat sau a produselor farmaceutice

ex151321 10

10

—  alcooli grași de la subpoziția 2905 16, în stare pură sau în amestec, utilizați la fabricarea produselor cosmetice, pentru spălat sau a produselor farmaceutice

ex151329 30

10

— acid stearic de la codul 3823 11 00 sau

— produse încadrate la poziția 3401 (1)

▼M28

ex151519 10

10

Ulei de semințe de in cu un indice de iod de minimum 190, măsurat conform standardului ISO 150-2006

0 %

1.7.2010-31.12.2010

▼M27

ex151590 99

92

Ulei vegetal, rafinat, cu un conținut de acid arahidonic de minimum 35 %, dar de maximum 50 %, din greutate sau cu un conținut de acid docosahexaenoic de minimum 35 %, dar de maximum 50 %, din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex151620 96

10

Ulei de boabe de soia rafinat, decolorat și hidrogenat sub formă de fulgi de tipul celor utilizați la fabricarea produselor cosmetice

0 %

1.7.2010-31.12.2010

ex151620 96

20

Ulei de jojoba, hidrogenat și intersterificat, nesupus niciunei alte modificări chimice și niciunui proces de texturizare

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex151790 99

10

Ulei vegetal rafinat care conține în greutate minimum 35 % dar maximum 50 % acid arahidonic sau minimum 35 % dar maximum 50 % acid docosahexaenoic și normalizat cu ulei de turnesol cu un conținut ridicat de acid oleic (HOSO-High oleic sunflower oil)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Somoni de Pacific (Oncorhynchus spp.), destinați industriei de prelucrare și fabricare a pate-urilor sau pastelor pentru tarte (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160430 90

10

Icre de pește, spălate, curățate de organe lipite de ele, doar sărate sau în saramură, destinate prelucrării (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

11

Crabi de alte specii „King” (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki” (Paralithodes brevipes), „Kegani” (Erimacrus isenbecki), „Queen” și „Snow” (Chionoecetes spp.), „Red” (Geryon quinquedens), „Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud” (Scylla serrata), „Blue” (Portunus spp.), numai fierte în apa și decorticate, congelate sau nu, în ambalaje directe cu un conținut net de 2 kilograme

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Tăiței transparenți, tăiați în bucăți, obținuți din fasole, din specia (Vigna radiata (L.) Wilczek), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Muguri de bambus, preparați sau conservați, în ambalaje imediate cu un conținut net peste 5 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex200860 19

30

Cireșe care conțin un adaos de alcool, cu sau fără un adaos de zahăr în proporție de 9 % din greutate, având un diametru mai mic de 19,9 mm împreună cu sâmburele, utilizate la confecționarea produselor din ciocolată (1)

10 % (3)

1.1.2010-31.12.2012

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Merișoare uscate îndulcite

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 49

30

Piure de boysenberry fără semințe, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 99

40

▼M27

 (4)ex200949 30

91

Suc de ananas, altfel decât sub formă de pulbere:

— cu o valoare Brix de peste 20, dar de maxim 67,

— cu o valoare de peste 30 EUR la 100 de kg greutate netă;

— cu adaos de zahăr

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex200980 79

82

Suc concentrat de merișoare cu o valoare Brix de minimum 40 și maximum 66

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex200980 79

87

Suc de mure varietatea Boysen concentrat, cu o valoare Brix cuprinsă între 61 și 65, congelat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex200980 99

93

Apă de cocos netratată, congelată, neprelucrată pentru vânzarea cu amănuntul

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex210610 20

10

Izolat proteic de soia, cu un conținut de fosfat de calciu de minimum 6,6 %, dar de maximum 8,6 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex271011 25

10

Amestecuri de izomeri 2,4,4-trimetil-1-pentena și 2,4,4-trimetil-2-pentena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280450 90

10

Telur de o puritate în greutate de 99,99 % sau mai mult, dar nu mai mult de 99,999 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280530 10

10

Aliaj de ceriu și alte metale din pământuri rare, cu un conținut de ceriu de minimum 47 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Metale din pământuri rare, scandiu și ytriu cu o puritate de minimum 98,5 % din greutate

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex281119 80

10

Acid sulfamidic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

10

Dioxid de siliciu sub formă de pulbere, destinat a fi utilizat în fabricarea coloanelor de cromatografie lichidă de performanță ridicată (HPLC) și a cartușelor de preparare a eșantioanelor (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

20

Microsfere de siliciu amorf de 5 μm (± 1 μm), destinate fabricării de cosmetice (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281122 00

30

Bile de siliciu alb poros cu un diametru mai mare de 1 μm, destinate fabricării de cosmetice (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281290 00

10

Trifluorură de azot

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281290 00

20

Tetrafluorură de siliciu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex281820 00

10

Alumină activată cu o suprafață specifică de minim 350 m2/g

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex281830 00

10

Hidroxid-oxid de aluminiu sub formă de pseudo-boehmită

4 %

1.1.2010-31.12.2013

2819 10 00

 

Trioxid de crom

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282300 00

10

Dioxid de titan, cu o puritate peste 99,9 % din greutate, cu o dimensiune medie a granulelor de minimum 1,2 μm, dar de maximum 1,8 μm, destinat fabricării produselor de la pozițiile tarifare 8532 sau 8533 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex282550 00

11

Oxid de cupru (I sau II), cu un conținut de cupru de minimum 78 % din greutate, dar cu un conținut de clorură de maximum 0,03 % din greutate

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex282550 00

19

 
 
 

▼M27

ex282739 85

10

Monoclorură de cupru de puritate minimum 96 % dar maximum 99 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282739 85

20

Pentaclorură de stibiu cu puritate de minimum 99 % în greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282739 85

30

Diclorură de mangan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282749 90

10

Oxidiclorură de zirconiu hidratat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283010 00

10

Tetrasulfură de disodiu, cu un conținut de sodiu în greutate de maximum 38 % calculat în substanță uscată

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283329 80

10

Sulfat de mangan monohidrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283510 00

10

Hipofosfit de sodiu monohidrat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283691 00

20

Carbonat de litiu, conținând una sau mai multe din impuritățile următoare, în concentrațiile indicate:

— arsen: minimum 2 mg/kg,

— calciu: minimum 200 mg/kg,

— cloruri: minimum 200 mg/kg,

— fier: minimum 20 mg/kg,

— magneziu: minimum 150 mg/kg,

— metale grele: minimum 20 mg/kg,

— potasiu: minimum 300 mg/kg,

— sodiu: minimum 300 mg/kg,

— sulfați: minimum 200 mg/kg,

determinate conform metodelor prevăzute în Farmacopea Europeana

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283699 17

10

Carbonat bazic de zirconiu (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283719 00

20

Cianură de cupru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283720 00

10

Hexacianoferat (II) de tetrasodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex283919 00

10

Disilicat de disodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283990 90

10

Silicat de plumb hidrat, cu un conținut de plumb în greutate de (84,5 +/- 1,5) %, calculat ca monoxid de plumb, sub formă de pulbere

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283990 90

20

Silicat de calciu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2841 30 00

 

Dicromat de sodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284180 00

10

Wolframat de diamoniu (paratungstat de amoniu)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284190 85

10

Oxid de cobalt (III) și de litiu, cu un conținut de cobalt de cel puțin 59 %

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284210 00

10

Pudră de zeolit beta sintetic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex284210 00

20

Pulbere de chabazit-zeolit sintetic

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex284290 10

10

Selenat de sodium

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex284329 00

10

Oxid de argint, fără conținut de nitrați și carbonați, cu un conținut de argint de minimum 99,99 % în greutate raportat la conținutul de metal, destinat fabricării bateriilor cu oxid de argint (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2845 10 00

 

Apă grea (oxid de deuteriu) (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2845 90 10

 

Deuteriu și compuși de deuteriu; hidrogen și compușii săi, îmbogățiți în deuteriu; amestecuri și soluții conținând aceste produse (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

10

Heliu-3

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

20

Apă îmbogățită la 95 % sau mai mult cu oxigen-18

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

30

Monoxid de carbon 13C

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

40

Borură de fier îmbogățită cu bor-10 la un nivel de peste 95 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

10

Concentrat de pământuri rare, cu un conținut de oxizi din pamâturi rare de minimum 60 %, dar de maximum 95 % din greutate, cu un conținut de oxid de zirconiu, oxid de aluminiu sau oxid de fier de maximum 1 % din fiecare și având o pierdere prin calcinare de minimum 5 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Tricarbonat de diceriu, chiar hidratat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

30

Carbonat de ceriu și de lantan, chiar hidratat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

40

Carbonat de ceriu, de lantan, de neodim și de praseodim, chiar hidratat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2846 90 00

 

Compuși anorganici sau organici, ai metalelor rare de ytriu și scandiu ori ai amestecurilor acestor metale, alții decât cei de la subpziția 2846 10 00

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284800 00

10

Fosfină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

10

Silan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

20

Arsină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

30

Nitrură de titan având dimensiunea unei particule mai mici de 250 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex285000 60

10

Azidă de sodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

10

Tetrafluorura de carbon (tetrafluormetan)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

30

Perfluoretan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

40

1,1-Difluoretan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluorpropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

70

1,1,1,2 Tetrafluoretan, certificat fără miros, conținând în greutate maximum:

— 600 ppm 1,1,2,2-Tetrafluoretan

— 2 ppm pentafluoretan

— 2 ppm clordifluormetan

— 2 ppm clorpentafluoretan

— 2 ppm diclordifluormetan

utilizat pentru fabricarea propulsorului cu grad farmaceutic pentru dozele exacte de inhalanți de uz medical (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-enă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

80

Hexafluorpropenă

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290343 00

10

1,1,1-Triclortrifluoretan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

30

Octafluorciclopentenă

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290369 90

10

Amestec de izomeri de di - sau tetraclortriciclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

20

1,2-Bis(pentabromfenil)etan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

40

2,6-Diclortoluen, cu o puritate de minimum 99 % din greutate și cu un conținut de:

— maximum 0,001 mg/kg tetraclordibenzodioxine,

— maximum 0,001 mg/kg tetraclordibenzofurani,

— maximum 0,2 mg/kg tetraclorbifenili

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

50

Fluorobenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

60

α-Clor(etil)tolueni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290410 00

30

p-Stirensulfonat de sodiu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290410 00

40

Toluen-4-sulfonat de sodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex290410 00

50

2-Metilprop-2-enă-1-sulfonat de sodiu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290420 00

10

Nitrometan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

20

Nitroetan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

30

1-Nitropropan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290420 00

40

2-Nitropropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 40

10

Trichloronitrometan, destinat fabricării produselor clasificate la subpoziția tarifară 3808 92 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 95

20

1-Clor-2,4-dinitrobenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290490 95

30

Clorura de tosil

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290519 00

11

terț-Butanolat de potasiu (terț-butilat de potasiu), chiar sub forma de soluție în tetrahidrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-Dimetil-4-heptanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Dimetilheptan-2-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex290529 90

10

3,5-Dimetilhex-1-in-3-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex290529 90

20

Dec-9-een-1-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290539 95

10

Propan-1,3-diol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex290549 00

10

Etilidintrimetanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex290559 98

20

2,2,2-Trifluoroetanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

2906 11 00

 

Mentol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

10

Ciclo-1,4-hexilendimetanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

20

4,4′-Izopropilidendiciclohexanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290629 00

10

2,2’-(m-Fenilen)-2-dipropanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hidroximetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorbenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

10

2,3,5-Trimetilfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

20

Bifenil-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290721 00

10

Rezorcinol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimetilciclohexiliden)difenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

30

4,4′,4″-Etilidintrifenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

50

6,6′,6″-Triciclohexil-4,4′,4″-butan-1,1,3-triyltri(m-crezol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

70

2,2′,2″,6,6′,6″-Hexa-terț-butil-a,a′,a″-(mesitilen-2,4,6-triyl)tri-p-crezol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

85

Floroglucinol, chiar hidratat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290899 90

30

4-Nitrofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

20

Oxide de bis(2-cloretil)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

30

Amestecuri de izomeri de oxid de nonafluorbutil și de metil sau de oxid de nonafluorbutil și de etil, cu o puritate minimum 99 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

50

3-Etoxi-perfluor-2-metilhexan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290919 90

60

1-Metoxiheptafluoropropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290930 38

10

Oxid de bis(pentabromfenil)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290930 90

10

2-(Fenilmetoxi)naftalină

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-metilfenoxi)etan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-Metoxietil)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex290950 00

20

Ubichinol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290960 00

10

Peroxid de bis(α,α-dimetilbenzil)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

30

2,3-Epoxi-1-propanol (glicidol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

60

1,2-Epoxioctadecan, cu o puritate minimum 82 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291229 00

30

α,α,3-Trimetilbenzenpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

2912 41 00

 

Vanilina (metilprotocatechualdehida sau 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehida)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291249 00

10

3-Fenoxibenzaldehidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291249 00

20

4-Hidroxibenzaldehidă

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291419 90

20

Heptan-2-onă

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

30

3-Metilbutanonă

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

40

Pentan-2-onă

0 %

1.1.2010-31.12.2012

2914 21 00

 

Camfor

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291429 00

20

Ciclohexa-8-decanonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291429 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-onă

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291439 00

20

Stearoil-benzoil-metan

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

30

Benzofenonă

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

40

1,3-Difenilpropan-1,3-dionă

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

50

4-Fenilbenzofenonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291439 00

60

4-Metilbenzofenonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291450 00

20

3’-Hidroxiacetofenonă

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291450 00

30

2′-Hidroxiacetofenonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291450 00

60

2,2-Dimetoxi-2-fenilacetatofenonă

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

70

16α,17α-Epoxi-3β-hidrogenpregn-5-en-20-onă

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

80

2′,6′-dihidroxiacetofenonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

10

2-Etilantrachinonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

20

2-Pentilantrachinonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

30

1,4-Dihidroxiantrachinonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

10

1-Clor-3,3-dimetil-2-butanonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

40

Perfluor (2-metil-3-pentanona)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

50

3′-Clorpropiofenonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291470 00

60

4’-terț-Butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroacetofenonă

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291529 00

10

Triacetat de antimoniu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

40

terț-Butil acetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

50

3-Acetilfenil acetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291590 00

40

Acid nonanoic (acid pelargonic)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291590 00

50

Heptanoat de alil

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291590 00

60

Etil-6,8-diclorooctanoat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291612 00

10

Acrilat de 2-terț-butil-6-(3-terț-butil-2-hidroxi-5-metilbenzil)= -4-metilfenil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

20

Acrilat de 2-etoxietil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

30

Acrilat de izobutil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

40

Acrilat de 2,4-di-terț-pentil-6-[1-(3,5-di-terț-pentil-2-hidroxifenil)etil]fenil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291613 00

10

Metacrilat de hidroxizinc, sub formă de pulbere

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex291613 00

20

Dimetacrilat de zinc, sub formă de pulbere

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291614 00

10

Metacrilat de 2,3-epoxipropil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291619 95

20

Metil 3,3-dimetilpent-4-enoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291620 00

50

2,2-Dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclopropancarboxilat de etil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291620 00

60

Acid 3-ciclohexilpropionic

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

20

Clorura de 3,5-Diclorbenzoil

3,6 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291639 00

25

Clorură de 2-metil-3-(4-fluorofenil)-propionil

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291639 00

30

Clorură de 2,4,6-trimetilbenzoil

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

40

4-terț-Butilbenzoat de vinil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

45

Acid 2-clorobenzoic

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291639 00

50

Clorură de 3,5-dimetilbenzoil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

55

Acid 4-terț-butilbenzoic

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291639 00

60

Clorură de 4-etilbenzoil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

65

Acid 2-(4-nitrofenil)butiric

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

70

Ibuprofen (DCI)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

80

2-(4-Nitrofenil)butirat de etil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291711 00

20

Oxalat de bis(p-metilbenzil)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291711 00

30

Oxalat de cobalt

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex291719 10

10

Malonat de dimetil

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291719 90

20

1,2-Bis(ciclohexiloxicarbonil)etansulfonat de sodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291719 90

30

Brasilat de etilen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291719 90

50

Acid tetradecanedioic

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291719 90

70

Acid itaconic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

30

Anhidridă 1,4,5,6,7,7-hexaclor-8,9,10-trinorborn-5-ena-2,3-dicarboxilică

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

40

Anhidridă 3-metil-1,2,3,6-tetrahidroftalică

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291734 90

10

Dialil ftalat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291739 95

10

Bis(2-etilhexil)-1,4-benzendicarboxilat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex291739 95

20

Dibutil-1,4-benzendicarboxilat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291739 95

30

Dianhidrida benzen-1,2:4,5-tetracarboxilica

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex291819 98

20

L-Acid malic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

10

Acizi monohidroxinaftoici

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

30

Propionat de 3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil) octadecil

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291829 00

50

Bis[3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)propionat] de hexametilenă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

30

2-benzoilbenzoat de metil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

40

Acid ftalaldehidic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291830 00

50

(3-Oxo-2-pentilciclopentil)acetat de metil

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291899 90

10

3,4-Epoxiciclohexilmetil 3,4-epoxiciclohexancarboxilate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

20

Metil 3-metoxiacrilat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291899 90

30

Metil 2-(4-hidroxifenoxi)propionat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

40

trans-4-Hidroxi-3-metoxicinamic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

50

Metil 3,4,5-trimetoxibenzoat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

60

3,4,5-Trimetoxibenzoic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

70

(3-Metilbutoxi)-acetat de alil

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291990 00

10

2,2’-Metilenbis(4,6-di-terț-butilfenil) fosfat, sare monosodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

30

Hidroxibis[2,2’-metilenbis(4,6-di-terț-butilfenil)fosfat] de aluminiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

40

Tri-n-hexilfosfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

10

Fenitrotion (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

20

Tolclofos-metil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

10

Sulfat de dietil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

20

Dicarbonat de dialil și de 2,2′-oxidietil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

40

Carbonat de dimetil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

50

Dicarbonat de di-terț-butil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 30

 

Fosfit de trimetil (trimetoxifosfina)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 40

 

Fosfit de trietil

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292090 85

10

O,O?-Dioctadecilbis(fosfit) de pentaeritritol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292119 50

10

Dietilamino-trietoxisilan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex292990 00

20

▼M27

 (4)ex292119 99

20

Etil(2-metilalil)amină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

30

Alilamină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

40

Tris(dietilamido)terț-butilimido tantal (V)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

50

Tetrakis(Etilmetilamino)hafniu (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

60

Tetrakis(etilmetilamino) zirconiu (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

10

N,N,N′,N′-Tetrabutilhexametilendiamină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

20

Tris[3-(dimetilamino)propil]amină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

30

Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292129 00

40

Decametilendiamină

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292130 99

10

Diciclohexil(metil)amină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292130 99

20

1,3-Ciclohexilenbis(metilamina), destinată fabricării produselor pentru spălat vase (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292130 99

30

1,3-Ciclohexandimetanamină

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Diclor-4-nitroanilină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

15

Acid 4-Amino-3-nitrobenzensulfonic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

25

Hidrogen-2-aminobenzen-1,4-disulfonat de sodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

35

2-Nitroanilină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

45

2,4,5-Tricloranilină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

50

Acid 3-aminobenzensulfonic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

70

Acid 2-aminobenzen-1,4-disulfonic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

80

4-Clor-2-nitroanilină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

85

3,5-dicloranilină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

10

Acid 5-amino-2-clortoluen-4-sulfonic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

20

Acid 4-amino-6-clortoluen-3-sulfonic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluidină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

40

Acid 4-aminotoluen-3-sulfonic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292144 00

20

Difenilamină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

10

Hidrogeno-3-aminonaftalen-1,5-disulfonat de sodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

20

Acid 2-aminonaftalen-1,5-disulfonic și sărurile lui de sodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

40

1-Naftilamină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

20

Pendimetalină (ISO)

3,5 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

40

N-1-Naftilanilină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292149 00

60

N-Benzil-N-etilanilină

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex292149 00

70

2-Clorobenzilamină

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292151 19

20

Toluen diamina (TDA), cu un conținut de 4-metil-meta-fenilendiamină de minimum 78 %, dar maximum 82 % din greutate, cu un conținut de 2-metil-meta-fenilendiamină de minimum 18 %, dar de maximum 22 % din greutate și cu un conținut rezidual (reziduu) de gudron de maximum 0,23 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

30

Sulfat de 2-metil-p-fenilendiamină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

40

p-Fenilendiamină

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292151 19

50

Derivați mono- și diclorurați ai p-fenilenediaminei și ai p-diaminotoluenului

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

10

Amestec de izomeri de 3,5-dietiltoluendiamină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

30

Diclorhidrat de 3,3’-diclorbenzidină

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292159 90

40

Acid 4,4′-diaminostilben-2,2′-disulfonic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292159 90

50

N-Etil-N’,N’-dimetil-N-fenil-etilen-1,2-diamină

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292219 85

30

N,N,N′,N′-Tetrametil-2,2′-oxibis(etilamină)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292219 85

40

Benzoat de 2-(dimetilamino)etil

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292219 85

50

2-(2-Metoxifenoxi)etilamină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

60

N,N,N’-trimetil-N’-(2-hidroxi-etil) 2,2′-oxibis(etilamină)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

70

D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propan-1,3-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimetilamino)etoxi]etil]-N-metil-1,3-propandiamină

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292221 00

10

Acid 2-amino-5-hidroxinaftalen-1,7-disulfonic și sărurile lui, cu o puritate de minimum 60 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

30

Acid 6-amino-4-hidroxinaftalen-2-sulfonic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

40

Acid 7-amino-4-hidroxinaftalen-2-sulfonic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

50

Hidrogeno-4-amino-5-hidroxinaftalen-2,7-disulfonat de sodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

10

2-Metil-N-fenil-p-anisidina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

20

3-Aminofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

25

5-Amino-o-crezol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

35

2-Amino-4,6-dinitrofenolat de sodiu, cu un conținut de minimum 20 % apă

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292229 00

45

Anisidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

46

Acid p-anisidină-3-sulfonic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

50

6-Methoxi-m-toluidina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292229 00

55

Acid 3-amino-4-hidroxibenzensulfonic

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292229 00

65

4-Trifluormetoxianilină

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anisidina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-Aminoetil)fenol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292229 00

80

3-Dietilaminofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292239 00

10

Acid 1-amino-4-brom-9,10-dioxoantracen-2-sulfonic și sărurile lui

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292239 00

20

2-Amino-5-clorobenzofenonă

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Cloroetil)etilamino]benzaldehidă

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292243 00

10

Acid antranilic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

10

Aspartat de ornitina (DCIM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292249 85

15

Acid DL-aspartic utilizat la fabricarea suplimentelor alimentare (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292249 85

40

Norvalină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

50

D-(-)-Dihidrofenilglicină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

60

Etil-4-diaminobenzoat de etil

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292249 85

70

4-dimetilaminobenzoat de 2-etilhexil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoxifenil)-etil]-ciclohexanol clorhidrat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292250 00

40

4,4-Dimetoxibutilamină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292250 00

70

Acetat de 2-(1-hidroxiciclohexil)-2-(4-metoxifenil)etilamoniu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

10

Hidroxid de tetrametilamoniu, sub formă de soluție apoasă conținând:

— hidroxid de tetrametilamoniu: (25 +/- 0,5) % din greutate,

— carbonat: maximum 500 mg/kg,

— clorură: maximum 200 mg/kg și

— potasiu: maximum 5 mg/kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

25

Tetrakis(dimetilditetradecilamoniu) molibdat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

35

Fluorură de tetrabutilamoniu, trihidrat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292390 00

45

Hidroxid de tetrabutilamoniu sub formă de soluție apoasă conținând 55 % (± 1 %) în greutate de hidroxid de tetrabutilamoniu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292390 00

70

Hidroxid de tetrapropilamoniu, sub formă de soluție apoasă conținând:

— hidroxid de tetrapropilamoniu: (40 +/- 2) % din greutate,

— carbonat: maximum 0,3 % din greutate,

— tripropilamină: maximum 0,1 % din greutate,

— bromură: maximum 500 mg/kg și

— potasiu și sodiu luate împreună: maximum 25 mg/kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

80

Clorură de dialildimetilamoniu, sub formă de soluție apoasă, cu un conținut de clorură de dialildimetilamoniu de minimum 63 %, dar de maximum 67 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

10

Acid 2-acrilamido-2-metilpropansulfonic și sărurile lui de sodiu sau de amoniu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

30

2-Acetamido-3-clorpropionat de metil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimetil-3-oxobutil)acrilamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

50

Acrilamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

60

N,N-Dimetil acrilamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292419 00

70

Carbamat de metil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292421 00

10

Acid 4,4’-dihidroxi-7,7’-ureilendi(naftalen-2-sulfonic) și sărurile lui de sodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

10

Alaclor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

15

Acetoclor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292429 98

20

2-Cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloximetil)acetamidă

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292429 98

25

3′-Dietilaminoacetanilida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

30

Propaclor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

65

2-(4-Hidroxifenil)acetamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

75

3-Amino-p-anisanilida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

80

5’-Clor-3-hidroxi-2’,4’-dimetoxi-2-naftanilida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

85

p-Aminobenzamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

86

Antranilamida cu o puritate de peste 99,5 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292429 98

87

Paracetamol (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

88

5’-Clor-3-hidroxi-2’-metil-2-naftanilidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

91

3-hidroxi-2′-metoxi-2-naftanilidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

92

3-Hidroxi-2-naftanilidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

93

3-Hidroxi-2′-metil-2-naftanilidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

94

2′-Etoxi-3-hidroxi-2-naftanilidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

96

4′-Clor-3-hidroxi-2′,5′-dimetoxi-2-naftanilidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

97

Monoamida acidului 1,1-ciclohexandiacetic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292511 00

20

Zaharină și sarea ei de sodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292519 95

10

N-Fenilmaleimidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292529 00

10

Diciclohexilcarbodiimidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

20

2-(m-Benzoilfenil)propiononitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

35

2-Brom-2(brommetil)pentandinitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

45

2-Cianoacetamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

50

Esteri alchilici sau alcoxialchilici ai acidului cianoacetic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

55

2-Ciano-2-fenilbutirat de metil

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292690 95

60

Acid cianoacetic, sub formă cristalină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

61

Acid m-(1-cianoetil)benzoic

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292690 95

63

1-(Cianoacetil)-3-etiluree

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292690 95

64

Esfenvalerat cu o puritate de minim 83 % în greutate în amestec cu proprii izomeri

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292690 95

65

Malononitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292690 95

70

Metacrilonitril

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292690 95

74

Clorotalonil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex292690 95

75

2-Ciano-2-etil-3-metilhexanoat de etil

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292690 95

80

2-Ciano-2-fenilbutirat de etil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

81

4-aminobenzonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

86

Etilendiaminotetraacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

87

Nitrilotriacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

88

1,3-Propilendiaminotetraacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

89

Butironitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

10

Diclorhidrat de 2,2′-dimetil-2,2′-azodipropionamidină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

20

Hidrogenosulfat de 4-anilino-2-metoxibenzendiazoniu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

30

Acid 4′-aminoazobenzen-4-sulfonic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

40

2-Hidroxinaftalen-1-diazoniu-4-sulfonat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

50

2-Hidroxi-6-nitronaftalen-1-diazoniu-4-sulfonat, cu o puritate minimum 60 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

60

Acid 4,4′-diciano-4,4′-azodivaleric

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292700 00

70

3,3’-[Azoxibis[(2-metoxi-4,1-fenilen)azo]]bis[4,5-dihidroxinaftalenă-2,7-disulfonat] de tetrasodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292800 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)-N,N′-bipropionamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

15

1,1′-(Hidroxiimino)bis-(2-propanol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292800 90

20

2,4,6-Triclorfenilhidrazină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292800 90

25

Acetaldehidă oximă în soluție apoasă

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292800 90

40

O-Etilhidroxilamina, sub formă de soluție apoasă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

60

Adipohidrazida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

70

Butanon-oximă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

80

Ciflufenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

10

Diizocianați de metilendiciclohexil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292910 00

15

Diisocianat de 3,3’-dimetilbifenil-4,4’-diil

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292910 00

40

Izocianat de m-izopropenil-α,α-dimetilbenzil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

50

Diizocianat de m-fenilenediizopropilidenă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

60

Amestec de izomeri de diizocianat de trimetilhexametilenă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

80

1,3-Bis(izocianatometil)benzen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293020 00

10

Prosulfocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

15

Etoprofos (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

25

Tiofanat-metil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

30

4-(4-Isopropoxifenilsulfonil)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

35

Glutation

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

40

3,3’-Tiodi(acid propionic)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

45

2-[(p-Aminofenil)sulfonil]etil hidrogen sulfate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R, R)]-2-Amino-1-[4-(metiltio)-fenil]-1,3-propandiol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293090 99

60

Metil fenil sulfură

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

62

Bis(benzensulfinat) de zinc

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

64

3-Cloro-2-metilfenil sulfură de metal

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

66

Sulfură de difenil

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

67

Acid 3-bromometil-2-cloro-4-(metilsulfonil)-benzoic

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

68

Clethodim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

69

2-Amino-4-metilsulfonil-N-metilanilină

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

71

Clorură de trifenilsulfoniu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

76

2,2′-Ditiodi(acid benzoic)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

77

4-[4-(2-Propeniloxi)fenilsulfonil]fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

78

4-Mercaptometil-3,6-ditia-1,8-octanditiol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

80

Captan (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293090 99

81

Hexametilen-1,6-bitiosulfat de disodiu dihidrat

3 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

82

Toluen-4-sulfinat de sodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

83

Metil-p-tolil sulfonă

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex293090 99

84

Acid 2-cloro-4-(metilsulfonil)-benzoic

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

86

4-Hidroxibenzentiol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

87

3-Sulfinobenzoic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

89

Sare de potasiu sau de sodiu a ditiocarbonaților de O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- sau O-pentil

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10

 

Metilfosfonat de dimetil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

05

Butiletilmagneziu, sub formă de soluție în heptan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293100 99

10

Dietilmetoxiboran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293100 99

15

Trietilboran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293100 99

20

Metilciclopentadienil mangan tricarbonil, conținând în greutate nu mai mult de 4,9 % ciclopentadienil mangan tricarbonil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

24

3-Cloro-2-metilfenil sulfură de metil

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

40

Acid N-(fosfonometil)iminodiacetic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

50

Acid bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

55

Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafniu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

70

Tetrachis(pentafluorofenil)borat de N,N-dimetilaniliniu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

85

Clorură de tributil(tetradecil)fosfoniu, chiar sub formă de soluție apoasă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

86

Amestec de izomeri 9-icosil-9-fosfabiciclo[3.3.1]nonan și 9-icosil-9-fosfabiciclo[4.2.1]nonan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

87

Tris(4-metilpentan-2-oximino)metilsilan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

89

Acetat de tetrabutilfosfoniu, sub formă de soluție apoasă

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

91

Trimetilsilan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293100 99

92

Trimetilborano

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293100 99

96

Acid propionic de 3-(hidroxifenilfosfinoil)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

97

4-Tolilfosfinat de potasiu, sub formă de soluție apoasă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293213 00

10

Alcool tetrahidrofurfurilic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

40

Furan cu o puritate de peste 99 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

41

2,2 di(tetrahidrofuril)propan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293219 00

45

1,6-Dicloro-1,6-dideoxi-β-D-fructofuranozil-4-cloro-4 deoxi-α-D-galactopiranozid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex293219 00

50

2-Metilfuran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293219 00

70

Furfurilamină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

75

Tetrahidro-2-metilfuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

10

2′-Anilino-6′-[etil(izopentil)amino]-3′-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9′-xanten]-3-onă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

35

6′-Dietilamino-3′-metil-2′-(2,4-xilidino)spiro[izobenzofuran-1(3H),9′-xanten]-3-onă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

55

6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

60

6′-(Dibutilamino)-3′-metil-2′(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-onă

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

70

3′,6′-Bis(etilamino)-2′,7′-dimetilspiro[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]-xanten]-3-onă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

71

6′-(Dietilamino)-3′-metil-2′(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-onă

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

72

2’-[Bis(fenilmetil)amino]6’-(dietilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9’-[9H]xanten]-3-onă

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

80

Acid gibberelic, cu puritate în greutate minimum 88 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

84

Decahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-onă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

85

Hexan-4-olidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

10

Bendiocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

30

Carbofuran (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoxi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenzilidena)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293299 00

50

7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-onă

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293299 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametill-2,4,5,5a,7,8,9,9b-octahidro-1H-benzo[e][1]benzofuran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4—bis-O-Benziliden-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

75

3-(3,4-Metilendioxifenil)-2-metilpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenziliden)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293319 90

30

3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

40

Edaravona (DCI)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

50

Fenpiroximat (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

60

Piraflufen-etil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

70

Sulfat de 4,5-diamino-1-(2-hidroxietil)-pirazol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

10

Hidantoină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

50

1-Brom-3-clor-5,5-dimetilhidantoină

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

60

DL-p-Hidroxifenilhidantoină

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

70

α-(4-Metoxibenzoil)-α-(1-benzil-5-etoxi-3-hidantoinil)-2-cloro-5-dodeciloxicarbonilacetanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293329 90

40

Triflumizol (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293329 90

50

1,3-Dimetilimidazolidin-2-onă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

15

Acid piridin-2,3-dicarboxilic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

20

Pudră de piritionă de cupru

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293339 99

24

Clorhidrat de 2-Clorometil-4-metoxi-3,5-dimetilpiridină

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

25

Imazetapir (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

30

Fluazinam (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293339 99

35

Aminopiralid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

40

2-Cloropiridină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

45

5-Difluorometoxi-2-[[(3,4-dimetoxi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluorofenil)-3-hidroximetil-N-metilpiperidină

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

48

Flonicamid (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridinil]metil]tio]-1H-benzimidazol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

50

Tetrafluorborat de N-fluoro-2,6-dicloropiridinium

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293339 99

55

Piriproxifen (ISO) cu o puritate de minim 97 % în greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

60

2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

70

Clorhidrat de 2-Clorometil-4-metoxi-3,5-dimetilpiridină

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

75

Picolinafen (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

80

5-Difluorometoxi-2-[[(3,4-dimetoxi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 10

10

Chinmerac (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 10

20

Acid 3-hidroxi-2-metilchinolină-4-carboxilic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293349 90

30

Chinoleină

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293349 90

40

Izochinoleină

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 90

50

2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-clor-2-chinolil)vinil]fenil}-3-hidroxipropil] benzoat de metil monohidrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahidrochinolină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

70

Chinolin-8-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293352 00

10

Maloniluree (acid barbituric)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

15

Fosfat de (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorometil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazin-7(8H)-il]-1-(2,4,5-trifluorofenil)butil-2-amoniu, monohidrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-clorpirimidină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

25

Monoclorhidrat, monohidrat de 2,5-diamino-4,6-dihidroxipirimidină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

30

Mepanipirim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

35

4-Amino-2,6-diclorpirimidină

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

40

Guanină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(Hidroximetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazină

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Piperazin-1-iletoxi)etanol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

55

Tiopental (INNM)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Diclor-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

65

Bis(tetrafluoroborat) de 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Etil-2,3-dioxopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

75

Clorhidrat de (2R,3S/2S,3R)-3-(6-cloro-5-fluoro pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Tris[(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)metil]-1,3,5-triazin= -2,4,6(1H,3H,5H)-trionă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293369 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazină

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trionă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293369 80

60

Acid cianuric

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293369 80

80

Tris(2-hidroxietil)-1,3,5-triazintrionă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

10

Ezetimibe (DCI)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

30

5-Vinil-2-pirolidonă

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij)isochinolină-2,7-dionă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293379 00

60

3,3-pentametilen-4-butirolactam

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293379 00

70

(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-oxo-1-pirrolidinacetamidă L-(+)-tartrat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terț-butilfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terț-pentilfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

20

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-pheniletil)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

25

6,6′-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4′-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2′-metilendifenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

30

Chizalofop-P-etil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Bromometil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293399 80

35

1,3,3-Trimetil-2-metilenindolină

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex293399 80

37

8-Cloro-5,10-dihidro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-onă

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293399 80

40

trans-4-Hidroxi-L-prolină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

45

Hidrazidă maleică (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

50

Metconazol (ISO)

3,2 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293399 80

55

Piridaben (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293399 80

60

1,3-Bis(3-izocianatometilfenil)-1,3-diazetidina-2,4-diona (diisocianat de 2,4-toluen dimeric)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

65

Candesartan cilexetil (DCIM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

69

Acid [(3R)-4-(4-clorbenzil)-7-fluor-5-(metilsulfonil)-1,2,3,4-tetraidrociclopenta[b]indol-3-il]acetic

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

70

6,7-Dihidro-5H-ciclopenta[b]piridină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

71

10-metoxiiminostilben

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

72

1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciclononană

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

73

5-(acetoacetilamino)benzimidazolonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

74

Imidazo[1,2-b] piridazin-hidrochlorid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

76

Mangan(2+), bis(octahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, acetat (1:2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

77

Mangan(2+), bis(octahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, sulfat (1:1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

78

Hidroclorură 3-amino-3-azabiciclo (3.3.0) octan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

81

1,2,3-Benzotriazol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

82

Toliltriazol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

88

2,6-Diclorchinoxalină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

89

Carbendazim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

10

Hexitiazox (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

20

2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

40

Acid (Z)-2-(2-t-butoxicarbonilaminotiazol-4-il)-2-pentenoic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

50

Acid 2-(2-Formilaminotiazol-4-il)acetic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293410 00

60

Fostiazat (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293420 80

10

4-Clor-1,3-benzotiazol-2(3H)-onă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293420 80

40

1,2-Benzotiazol-3(2H)-onă (Benziothiazolinon (BIT))

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293420 80

50

S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloxiimino)tioacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293420 80

60

Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloxiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-amină

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

15

Carboxina (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293499 90

20

Tiofen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293499 90

25

2,4-Dietil-9H-tioxanten-9-onă

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M28

ex293499 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-onă

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293499 90

35

Dimetenamidă (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

40

2-Tiofen etilamină

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoxipropil)-1,3,5-triazinanetrionă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

50

Hexafluorofosfat de 10-[1,1’-bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-oxo-9H-tioxantenium

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

55

Olmesartan medoxomil (DCI)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

60

Clorhidrat de DL-homocisteină tiolactonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

65

3-Aminotiofen-2-carboxilat de metil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

66

1,1-Dioxid de tetrahidrotiofen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidenamino]imidazolidina-2,4-dionă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

74

2-Izopropil tioxantonă

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-acetat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

76

2,5-Tiofenediilbis(5-terț-butil-1,3-benzoxazol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320420 00

10

ex293499 90

77

Potasiu 5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carboxilat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

78

1,2,4-tiadiazol-3-acid acetic 5-[(etoxicarbonil)amino]-ester metilic

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

79

Tiofen-2-etanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

81

Acid 2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-(Z)-2-metoxiiminoacetic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

82

2-Metil-1-[4-(metiltio)fenil]-2-morfolinopropan-1-onă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293499 90

83

Flumioxazin (ISO) cu o puritate de minim 96 % în greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293499 90

84

Etoxazol (ISO) cu o puritate de minim 94,8 % în greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

15

Flupirsulfuron-metil-sodiu (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

20

Toluensulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

25

Triflusulfuron-metil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

30

Amestec de izomeri alcătuit din N-etiltoluen-2-sulfonamidă și N-etiltoluen-4-sulfonamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

35

Clorsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

45

Rimsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

50

4,4′-Oxidi(benzensulfonohidrazidă)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

53

Acid 2,4-Dicloro-5-sulfamoilbenzoic

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

55

Tifensulfuron-metil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

63

Nicosulfuron (ISO), cu o puritate de minim 91 % în greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

65

Tribenuron-metil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

75

Metsulfuron-metil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

76

4-Toluensulfonil uree

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293500 90

77

Ester etilic al acidului [[4-[2-[[(3-etil-2,5-dihidro-4-metil-2-oxo-1H-pirol-1-il)carbonil]amino] etil]fenil]sulfonil]-carbamic

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293500 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenil)benzensulfonamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

82

N-(5,7-Dimetoxi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoxi-4-(trifluorometil)piridin-3-sulfonamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

83

3-amino-N,N-dietil-4-metoxibenzensulfonamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

85

Clorhidrat de N-[4-(izopropilaminoacetil)fenil]metansulfonamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

86

4-(m-Tolilamino)piridina-3-sulfonamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

88

Seschisulfat monohidrat de N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil)metansulfonamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

89

3-(3-Brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex293890 30

10

Glicirizat de amoniu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293890 90

10

Hesperidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3201 20 00

 

Extract de salcâm australian (de mimoză)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320190 90

20

Extracte tanante obținute din fructe de gambier și mirobalan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320413 00

10

Colorant C.I. Basic Red 1

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320415 00

10

Colorant C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320415 00

60

Colorant C.I. Vat Blue 4

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

10

Colorant C.I. Pigment Yellow 81

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

30

Colorant C.I. Pigment Yellow 97

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex320417 00

40

Colorant C.I Pigment Yellow 120

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320417 00

50

Colorant C.I Pigment Yellow 180

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

11

Colorant fotocromic,3-(4-butoxifenil-6,7-dimetoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-11-carbonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo= [h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenil}morfolin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

21

Colorant fotocromic 4-(3-(4-butoxifenil)-6-metoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-7-il)morfolină

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

25

8-Metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carboxilate de ciclohexil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

31

Colorant fotocromic, N-hexil -6,7-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-11-carboxamidă

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

41

Colorant fotocromic, 4,4’-(13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3,3-diil)difenol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

51

Colorant fotocromic,4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f ]cromen-3-il)fenil)morfolină

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

61

Colorant fotocromic, 3-(4-butoxifenil)-6,7-dimetoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f ]cromen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

65

6-Metoxi-7-morfolino-13-etil-13-metoxi-3,3-bis-(4-metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

70

Colorant C.I. Solvent Red 49

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

75

6,7-Dimetoxi-13-etil-13-metoxi-3,3-bis-(4-metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

80

Izomeri (R) și (S) de 6,7-dimetoxi-13-etil-13-[2-(2-metoxietoxi)-etoxi]-3-(4-metoxifenil)-3-(4-fluorofenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

81

6,11-Difluor-3,3-di-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

82

3-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinofenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzen[h]indeno[2,1-f]cromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

83

6,7-Dimetoxi-11-ciano-3,3-di-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320500 00

10

Lacuri aluminici preparați din coloranți, destinați a fi utilizați în fabricarea de pigmenți pentru industria farmaceutică (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320611 00

10

Dioxid de titan acoperit cu triizostearat de izopropoxititan, cu un conținut de triizostearat de izopropoxititan de minimum 1,5 %, dar de maximum 2,5 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320642 00

10

Litopon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3206 50 00

 

Produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320730 00

10

Preparat conținând:

— în greutate de maximum 85 % argint,

— în greutate minimum 2 % paladiu,

— titanat de bariu,

— terpineol, și

— etil celuloză,

utilizat pentru imprimarea serigrafică în fabricarea condensatorilor ceramici multistrat (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

20

Sticlă sub formă de fulgi, acoperită cu argint, cu un diametru mediu de 40 (± 10) μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

30

Frite de sticlă, destinate a fi utilizate în fabricarea tuburilor catodice (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320810 90

10

Înveliș antireflectorizant alcătuit dintr-un polimer pe bază de esteri, modificat cu un grup cromofor, sub formă de soluție de acetat de 2-metoxi-1-propanol, de acetat de 2-methoxi-1-metiletil sau de 2-hidroxiizobutirat de metil, cu un conținut de polimer de maximum 10 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

60

ex320820 10

10

Copolimer de N-vinilcaprolactam, de N-vinil-2-pirrolidon și de metacrilat de dimetilaminoetil, sub formă de soluție în etanol, cu un conținut de copolimer de minimum 34 %, dar de maximum 40 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

20

Soluție pentru straturi de finisare prin imersare conținând în greutate 2 % sau mai mult, dar nu mai mult de 15 % acrilat-metacrilat-alchensulfonat-copolimeri cu catene laterale fluorurate, într-o soluție de n-butanol și/sau 4-metil-2-pentanol și/sau diisoamileter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

40

Poli(1H,1H-heptafluorbutil metacrilat) dizolvat într-un amestec de metil perfluorbutil eter și metil perfluorizobuil eter

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320890 19

10

Copolimer de acid maleic și de eter de metil și de vinil, monoesterifiat cu grupele de etil și/sau izopropil și/sau butil, sub formă de soluție în etanol, de etanol și butanol, de izopropanol sau de izopropanol și butanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

15

Poliolefine modificate, clorurate, chiar într-o soluție sau într-o dispersie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Polimer de metilsiloxan, sub formă de soluție într-un amestec de acetona, butanol, etanol și izopropanol, cu un conținut de polimer de metilsiloxan de minimum 5 %, dar de maximum 11 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

50

Soluție cu un conținut de:

— γ-butirolactonă: (65 +/- 10) %,

— rășină poliamidă: (30 +/- 10) %,

— derivat de ester de naftochinonă: (3,5 +/- 1,5) % și

— acid arilsilicic: (1,5 +/- 0,5) %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

Copolimer al hidroxistirenului cu unul sau mai multe din următoarele:

— stiren

— alcoxistiren

— alchilacrilați

dizolvat în lactat de etil

0 %

1.1.2011-31.12.2011

▼M27

ex320890 19

75

Copolimer de acenaftalenă în soluție de lactat de etil

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 19

85

Amestec conținând în greutate:

— 30-45 % rășină poliamidă;

— 2-10 % diazonaftochinonă;

— 50-65 % γ-butirolactonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 91

10

Preparat pe bază de polihidroxiamidă conținând cel puțin un derivat de ester de naftochinonă sau tosilat dizolvat în γ-butirolactonă și/sau 2-metoxi-1-metiletilacetat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 99

10

Soluție pe bază de polimeri naturali modificați chimic, conținând doi sau mai mulți din următorii coloranți:

— 8’-acetoxi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1H-indol-2,3’-nafto[2,1-b][1,4]oxazin]-9’-carboxilat de metil,

— 6-(izobutiriloxi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carboxilat de metil,

— 13-izopropil-3,3-bis(4-metoxipenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-13-ol,

— 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carboxilat de etoxicarbonilmetil,

— 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-13-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 99

20

Soluție pe bază de polimeri naturali modificați chimic, conținând doi sau mai mulți din următorii coloranți:

— 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil]morfolină,

— 4-{4-[3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenil}morfolină,

— 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carboxilat de ciclohexil,

— 6-acetoxi-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carboxilat de etoxicarbonilmetil,

— 2-pentil-7,7-difenilbenzo[h]cromeno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-onă,

— 13-butil-13-etoxi-6,11-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen,

— 3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromene,

— 6,7-dimetoxi-3,3-bis(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]cromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321511 00

10

Cerneală de imprimat, lichidă, alcătuită dintr-o dispersie a unui copolimer de acrilat de vinil și de pigmenți coloranți în izoparafine, conținând în greutate maximum 13 % copolimer de acrilat de vinil și de pigmenți coloranți

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321519 00

10

 (4)ex321590 00

10

Preparat de cerneală, destinat a fi utilizat în fabricarea cartușelor de imprimantă cu jet de cerneală (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

20

Cerneală termosensibilă fixată pe un film din material plastic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

30

Cerneală, conținând în greutate 5 % sau mai mult, dar nu mai mult de 10 % dioxid de siliciu amorf, în cartușe de unică folosință, folosită la marcarea circuitelor integrate (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3301 12 10

 

Ulei esențial de portocale, nedeterpenizat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340211 90

10

Lauril metil isetionat de sodiu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340213 00

10

Copolimer vinilic tensioactiv pe bază de polipropilen glicol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex340213 00

20

Agent tensioactiv, conținând 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butină-1,4-diil eter, polimerizat cu oxiran, terminat cu metil

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex340290 10

20

Amestec de docusat sodic (DCI) și de benzoat de sodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

30

Preparat tensioactiv format dintr-un amestec de docusat sodic (DCI) și 2,4,7,9-tetrametildec-5-ină-4,7-diol etoxilat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340290 10

40

Tensioactiv amfoter fluorat într-un amestec de apă și etanol, cu un conținut de tensioactiv de minimum 25 %, dar de maximum 30 % din greutate.

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

50

Preparat tensioactiv, constând într-un amestec de polisiloxan și poli(etilen glicol)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex340290 10

60

Preparat tensioactiv conținând 2-etilhexiloximetil oxiran

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340290 10

70

Preparat tensioactiv conținând 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol etoxilat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340399 00

10

Fluid de tăiat (lichid de răcire folosit la tăierea materialelor) pe bază de soluție apoasă de polipeptide sintetice

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350400 90

10

Avidin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex350510 50

20

Derivat O-(2-hidroxietil)- de amidon de porumb hidrolizat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

10

Adeziv pe bază de dispersie apoasă dintr-un amestec de colofoniu dimerizat și dintr-un copolimer de etilenă și de acetat de vinil (EVA)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

30

Microcapsule de adeziv epoxi bicomponent, dispersat într-un solvent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350691 00

40

Auto-adeziv acrilic sensibil la presiune cu o grosime de minimum 0,076 mm și maximum 0,127 mm, ambalat sub formă de role cu o lățime minimă de 45,7 cm și maximă de 132 cm, pe bandă protectoare antiadezivă cu o forță de dezlipire minimă de 15 N/25 mm (măsurată conform ASTM D3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370130 00

10

Placă pentru tipărire în relief, de tipul celor utilizate la tipărirea ziarelor, constând dintr-un suport metalic acoperit cu un strat de fotopolimer cu grosimea de minimum 0,2 mm dar de maximum 0,8 mm, neacoperit de o folie protectoare amovibilă, având grosimea totală de maximum 1 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370130 00

20

Placă fotosensibilă constând dintr-o folie de poliester acoperită cu un strat de fotopolimer cu grosimea totală de peste 0,43 mm, dar nu mai mult de 3,18 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370130 00

30

Plăci din aluminiu pentru tipar offset uscat:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex844250 80

10

—  cu înveliș de plastic,

—  fără imagine de tipărit

▼M27

ex370199 00

10

Placa de cuară sau de sticlă, acoperită cu o peliculă de crom și învelită cu un strat de rășină fotosensibilă sau electrosensibilă, destinată fabricării de măști pentru produsele de la poziția 8541 sau 8542 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370590 90

10

Măști pentru transferul fotografic al schemelor de circuit pe plachete de semiconductori

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370710 00

10

Emulsie fotosensibilă destinată sensibilizării discurilor de siliciu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Emulsie pentru sensibilizarea suprafețelor conținând:

— în greutate, maximum 12 % ester de acid diazooxonaftalensulfonic

— rășini fenolice

într-o soluție conținând cel puțin acetat de 2-metoxi-1-metiletil sau lactat de etil sau metil 3-metoxipropionat sau 2-heptanonă

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex370710 00

25

Emulsie pentru sensibilizarea suprafețelor conținând:

— rășini fenolice sau acrilice

— precursor acid fotosensibil: maximum 2 % din greutate,

într-o soluție conținând acetat de 2-metoxi-1-metiletil sau lactat de etil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370710 00

30

Preparat pe baza acrilică fotosensibilă constituit dintr-un polimer cu pigmenți coloranți, metoxi-1-metiletilacetat și ciclohexanonă, cu sau fără etil-3-etoxipropionat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Emulsie sau preparat pentru sensibilizarea suprafețelor constituită dinr-una sau mai multe dintre substanțele următoare:

0 %

1.1.2011-31.12.2011

ex370790 90

70

—  polimeri de acrilat

—  polimeri de metacrilat

—  derivați ai polimerilor de stiren

care conține maximum 7 % în greutate precursori de acid fotosensibil dizolvați într-un solvent organic conținând cel puțin 2-metoxi-1-metiletil acetat

▼M27

ex370710 00

40

Emulsie destinată sensibilizării suprafețelor la lumină, ce conține

— cel mult 10 % din greutate esteri de naftochinonediazide,

— între 2 și 20 % din greutate copolimeri de hidroxistiren și

— cel mult 7 % din greutate derivați epoxidici

dizolvați în 1-etoxi-2-propilacetat și/sau lactat de etil

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex370710 00

45

Emulsie fotosensibilă formată din poliizopren ciclic care conține:

— minimum 55 %, dar nu mai mult de 75 % din greutate xilen și

— minimum 12 %, dar nu mai mult de 18 % din greutate etilbenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex370710 00

50

Emulsie fotosensibilă conținând în greutate:

— minimum 20 %, dar nu mai mult de 45 % copolimeri de acrilați și/sau metacrilați și derivați de hidroxistiren

— minimum 25 %, dar nu mai mult de 50 % solvent organic conținând cel puțin lactat de etil și/sau propilenglicol metil eter acetat

— minimum 5 % dar nu mai mult de 30 % acrilați

— nu mai mult de 12 % fotoinițiator

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex370710 00

55

Rulouri de folie din polietilen tereftalat:

— acoperită pe o parte cu un strat uscat de rășină acrilică fotopolimer,

— acoperită cu o folie de protecție din polietilen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex370790 20

10

Cerneală (toner), sub formă de pulbere, alcătuită dintr-un copolimer de stiren și acrilat de butil și magnetită, destinată a fi utilizată ca revelator în fabricarea de cartușe pentru copiatoare (xeroxuri) (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

20

Cerneală (toner), pe bază de rășină de poliol, sub formă de pulbere

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

40

Pulbere de cerneală (toner) pe bază de rășină de poliester, obținuta prin polimerizare, destinată a fi utilizata ca revelator în fabricarea cartușelor de cerneala pentru imprimante de calculatoare/copiatoare (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

10

Înveliș antireflectorizant, alcătuit dintr-un polimer metacrilic modificat, conținând în greutate maximum 10 % polimer, sub formă de soluție în acetat de 2-metoxi-1-metiletil și 1-metoxipropan-2-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

30

Înveliș antireflectorizant, sub formă de soluție apoasă, conținând în greutate:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370790 90

40

Strat exterior antireflectorizant sub formă de soluție apoasă, conținând în greutate maximum:

— 2 % acid alchilsulfonic fără halogen, și

— 5 % polimer fluorurat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370790 90

80

Înveliș antireflectorizant, format dintr-un polimer de siloxan sau dintr-un polimer organic cu un grup hidroxifenolic modificat cu un grup cromofor, sub formă de soluție de solvent organic care conține acetat de 1-etoxi-2-propanol sau 2-metoxi-1 metiletil cu un conținut de polimer de maximum 10 % din greutate

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

91

— maximum 2 % derivați perhalogenti de acid sulfonic,

— maximum 1 % polimer vinilic

 
 

ex380120 90

10

Grafit coloidal sub formă de suspensie în apă, destinat a fi utilizat ca înveliș intern în tuburile catodice color (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3805 90 10

 

Ulei de pin

1,7 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

10

Indoxacarb (ISO) și izomerii lui (R), fixat pe un suport de dioxid de siliciu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380891 90

30

Preparat care conține endospori sau spori și cristale proteice derivate fie din:

— Bacillus thuringiensis Berliner subspecia aizawai și kurstaki, sau

— Bacillus thuringiensis subspecia kurstaki sau

— Bacillus thuringiensis subspecia israelensis sau

— Bacillus thuringiensis subspecia aizawai sau

— Bacillus thuringiensis subspecia tenebrionis

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex380891 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

50

Virusul poliedrozei nucleare Spodoptera exigua (SeNPV) în suspensie apoasă de glicerol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380892 90

10

Fungicid sub formă de pudră, conținând în greutate minimum 65 % dar maximum 75 % himexazol (ISO), neambalat pentru vânzarea cu amănuntul

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Preparat constând dintr-o suspensie de piritionă de zinc (DCI) în apă, conținând în greutate:

— minimum 24 % și maximum 26 % piritionă de zinc (DCI), sau

— minimum 39 % și maximum 41 % piritionă de zinc (DCI)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex380892 90

50

Preparate pe bază de piritionă de cupru

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 15

10

Preparare pe baza unui concentrat cu un conținut egal sau mai mare de 45 %, însă care nu depășește 55 % din greutate, de materie activă erbicidă Penoxsulam în suspensie apoasă

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 23

10

Erbicid cu conținut de flazasulfuron (ISO) ca substanță activă

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 27

20

Soluție organică de cletodim (ISO), cu un conținut de cletodim în greutate de 37 % (± 2 %) sau de 70 % (± 2 %)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 90

10

Preparat sub formă de granule, conținând în greutate:

— cel puțin 38,8 % dar nu mai mult de 41,2 % giberelină A3, sau

— cel puțin 9,5 % dar nu mai mult de 10,5 % giberelină A4 și A7

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex380899 90

10

Oxamil (ISO) în soluție de ciclohexanonă și apă

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex380991 00

10

Amestec de metilfosfonat de metil și de 5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2? 5-dioxafosforan-5-ilmetil și de metilfosfonat de bis(5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2? 5-dioxafosforan-5-ilmetil)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380992 00

10

Antidecolorant pentru hârtie, alcătuit dintr-un amestec de trisilicat de magneziu și de sare monosodică de fosfat de 2,2′-metilenbis(4,6-di-terț-butilfenil)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380992 00

20

Despumant format dintr-un amestec de oxidipropanol și 2,5,8,11-tetrametildodec-6-in-5,8-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex381010 00

10

Pastă de lipit, formată dintr-un amestec de metale și rășini, conținând în greutate:

— minimum 70 %, dar maximum 90 % cositor

— maximum 10 % din unul sau mai multe metale precum argint, cupru, bismut, zinc sau indiu

utilizată în industria electrotehnică (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381119 00

10

Soluție de peste 61 %, dar nu mai mult de 63 % în greutate de metilciclopentadienil mangan tricarbonil în solvent de hidrocarburi aromatice, conținând în greutate nu mai mult de:

— 4,9 % 1,2,4-trimetil-benzen,

— 4,9 % naftalină, și

— 0,5 % 1,3,5-trimetil-benzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

10

Săruri de acid dinonilnaftalensulfonic, sub formă de soluție în uleiuri minerale

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

20

Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, pe baza de compuși organici complecși de molibden, sub formă de soluție în ulei mineral

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

10

Sare de acid dinonilnaftilsulfonic, sub formă de soluție în ulei mineral

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

20

Inhibitor de coroziune conținând produși de reacție ai aizilor grași și ai uleiului de tal cu formaldehidă și (Z)-N-9-octadecenil-1,3-propandiamină

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381230 80

20

Amestec cu un conținut predominant de sebasat de (2,2,6,6-tetrametil-1-octiloxi-4-piperidil)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381230 80

30

Stabilizatori compuși conținând în greutate minimum 15 %, dar maximum 40 % perclorat de sodiu și maximum 70 % 2-(2-metoxietoxi)etanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex381230 80

40

Amestec:

— conținând în greutate 80 % (± 5 %) 10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanattetradecanoat de 2-etilhexil și

— conținând în greutate 20 % (± 5 %) 2-etilhexil 10-etil-4-[[2-[(2-etilhexil)oxi]-2-oxoetil]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanattetradecanoat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex381400 90

20

Amestec conținând în greutate:

— minimum 69 %, dar maximum 71 % 1-metoxipropan-2-ol,

— minimum 29 %, dar maximum 31 % acetat de 2-metoxi-1-metiletil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381400 90

40

Amestecuri azeotrope conținând izomeri de eter metilic de nonafluorbutil și/sau de eter etilic de nonafluorobutil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381512 00

10

Catalizator, sub formă de granule sau inele cu un diametru de minimum 3 mm, dar de maximum 10 mm, alcătuit din argint fixat pe un suport de oxid de aluminiu, cu un conținut de argint de minimum 8 %, dar de maximum 40 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

10

Catalizator compus din trioxid de crom sau trioxid de dicrom, fixat pe un suport de dioxid de siliciu, cu un volum al porilor, determinat după metoda de absorbție a azotului, de peste 2 cm3/g

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

15

Catalizator, sub formă de pulbere, alcătuit dintr-un amestec de oxizi de metal, fixați pe un suport de dioxid de siliciu, conținând în greutate minimum 20 %, dar maximum 40 % molibden, bismut și fier evaluate împreună, destinat a fi utilizat la fabricarea de acrilonitril (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

30

Catalizator, cu un conținut de tetraclorură de titan, fixată pe un suport de diclorură de magneziu, destinat a fi utilizat la fabricarea polipropilenei (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

40

Catalizator, sub formă de sfere cu un diametru de minimum 4,2 mm, dar de maximum 9 mm, alcătuit dintr-un amestec de oxizi de metal, cu un conținut predominat de oxizi de molibden, vanadiu și cupru, fixat pe un suport de dioxid de siliciu și/sau de oxid de aluminiu, destinat a fi utilizat la fabricarea de acid acrilic (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

41

Catalizatori sub formă de tablete, care conțin oxid de cupru în proporție de 60 % (± 2 %) din greutate pe un suport de oxid de aluminiu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381519 90

50

Catalizator, alcătuit din compuși organo-metalici de titan, de magneziu și de aluminiu, fixați pe un suport de dioxid de siliciu, sub formă de suspensie în tetrahidrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

60

Catalizator, cu un conținut de trioxid de dicrom, fixat pe un suport de oxid de aluminiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

65

Catalizator compus din acid fosforic legat chimic la un suport de dioxid de siliciu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

70

Catalizator, alcătuit din compuși organo-metalici de aluminiu și zirconiu, fixați pe un suport de dioxid de siliciu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

75

Catalizator, alcătuit din compuși organo-metalici de aluminiu și crom, fixați pe un suport de dioxid de siliciu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

80

Catalizator, alcătuit din compuși organo-metalici de magneziu și titan, fixați pe un suport de dioxid de siliciu, sub formă de suspensie în ulei mineral

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

85

Catalizator, alcătuit din compuși organo-metalici de aluminiu, magneziu și titan, fixați pe un suport de dioxid de siliciu, sub formă de pulbere

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

86

Catalizator, cu un conținut de tetraclorură de titan, fixata pe un suport de diclorură de magneziu, destinat a fi utilizat la fabricarea poliolefinelor (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

16

Inițiator pe baza de dimetilaminopropil uree

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

20

Catalizator, sub formă de pulbere, compus dintr-un amestec de triclorură de titan și clorură de aluminiu, conținând în greutate:

— minimum 20 %, dar maximum 30 % titan și

— minimum 55 %, dar maximum 72 % clor

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

50

Catalizator conținând triclorura de titan sub formă de suspensie în hexan sau heptan, cu un conținut de titan de minimum 9 %, dar de maximum 30 % din greutate, calculat pe produs fără hexan sau heptan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

70

Catalizator compus dintr-un amestec de formiat de (2-hidroxipropil)trimetilamoniu și de dipropilen glicoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

71

Catalizator, conținând N-(2-hidroxipropilamoniu)diazabiciclo[2,2,2]octan-2-etil hexanoat, dizolvat în etan-1,2-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381590 90

77

Praf de catalizator în suspensie apoasă conținând în greutate:

— minimum 1 %, dar maximum 3 % paladiu,

— minimum 0,25 %, dar maximum 3 % plumb,

— minimum 0,25 %, dar maximum 0,5 % hidroxid de plumb,

— minimum 5,5 %, dar maximum 10 % aluminiu,

— minimum 4 %, dar maximum 10 % magneziu,

— minimum 30 %, dar maximum 50 % dioxid de silicon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

80

Catalizator cu un conținut predominant de acid dinonilnaftalendisulfonic, sub formă de soluție în izobutanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

81

Catalizator, cu un conținut de 2-etilhexanoat de (2-hidroxi-1-metiletil)trimetilamoniu de minimum 69 %, dar de maximum 79 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

84

Catalizator, sub formă de pulbere, cu un conținut de oxizi de cupru, de crom și de fier de minimum 96 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

85

Catalizator pe bază de aluminosilicat (zeolit), destinat pentru alchilarea hidrocarburilor aromatice, pentru transalchilarea hidrocarburilor alchilaromatice sau pentru oligomerizarea olefinelor (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

86

Catalizator, sub formă de batoane rotunde, alcătuit dintr-un silicat de aluminiu (zeolit), conținând în greutate minimum 2 %, dar maximum 3 % oxizi metalici din pământuri rare și maximum 1 % oxid de disodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

87

Inițiator de reacție, compus din peroxidicarbonat de diizopropil, sub formă de soluție în dicarbonat de dialil și de 2,2′-oxidietil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

88

Catalizator compus din clorură de titan și clorură de magneziu, cu un conținut în greutate, calculat pe un amestec fără ulei și fără hexan:

— de minimum 4 %, dar de maximum 10 % titan și

— de minimum 10 %, dar de maximum 20 % magneziu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

89

Bacterie de Rhodococcus rhodocrous J1, conținând enzime, intro suspensie de gel poliacrilamidic sau in apă, utilizata drept catalizator în fabricarea acrilamidei pentru hidratarea acrilonitrilei (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381700 50

10

Alchilbenzeni în amestec (C14-26) conținând în greutate:

— minimum 35 %, dar maximum 60 % eicosilbenzen,

— minimum 25 %, dar maximum 50 % docosilbenzen,

— minimum 5 %, dar maximum 25 % tetracosilbenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

10

Amestec de alchil-naftaline, conținând în greutate:

— minimum 88 %, dar maximum 98 % hexadecilnaftalină

— minimum 2 %, dar maximum 12 % dihexadecilnaftalină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

20

Amestec de alchilbenzeni cu catene ramificate conținând în principal dodecilbenzeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381900 00

20

Fluid hidraulic rezistent la foc pe baza de esterfosforic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 15

10

Silicat de aluminiu acid (zeolit artificial de tip Y), sub formă de sodiu, conținând în greutate maximum 11 % sodiu, evaluat ca oxid de sodiu, sub formă de batoane rotunde

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

05

Amestec de monomer metilmetacrilat și monomer butilacrilat într-o soluție de xilen și butilacetat, cu un conținut de solvenți în greutate mai mare de 54 % dar mai mic sau egal cu 56 %

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex382490 97

06

Parafină cu un nivel de clorinare de minimum 70 %

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex382490 97

07

Folie conținând oxizi de bariu sau de calciu, combinați cu oxizi de titan sau de zirconiu, într-un liant acrilic

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex382490 97

08

Amestec de izomeri de divinilbenzen și de izomeri de etilvinilbenzen, conținând în greutate minimum 56 %, dar nu mai mult de 80 % divinilbenzen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

09

Preparat anti-coroziune constând din săruri ale acidului dinonilnaftalensulfonic, fie:

— pe un suport de ceară minerală, chiar modificată chimic, sau

— sub formă de soluție într-un solvent organic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

10

Bauxită calcinată (grad refractar)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

11

Amestec de fitosteroli, nu sub formă de pudră, cu un conținut în greutate de:

— 40 % sau mai mult, dar nu mai mult de 58 % beta-sitosteroli

— 20 % sau mai mult, dar nu mai mult de 28 % campesteroli

— 14 % sau mai mult, dar nu mai mult de 23 % stigmasteroli

— 0 % sau mai mult, dar nu mai mult de 15 % alți steroli

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

12

Oligomer of tetrafluoretilenă, având o grupa terminală de tipul iodură de etil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

13

Preparate care conțin minimum 92 % dar maximum 96,5 % în greutate 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenziliden)-D-glucitol și care conțin și derivați de acid carboxilic și un alchil sulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

14

Fosfonat-fenat de calciu, dizolvat în ulei mineral

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

15

Silicoaluminofosfat structurat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

16

Amestec de bis{4-(3-(3-fenoxicarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfonă, difeniltoluen-2,4-dicarbamat și 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxicarbonilamino-tolil)-uree

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

17

Amestec de acetați de 3-butilenă-1,2-diol cu un conținut în greutate de 65 % sau mai mult, dar nu mai mult de 90 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

18

Acid 4-metilmandelic, brut

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

20

Preparat conținând în greutate minimum 83 % 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden (diciclopentadienă), un cauciuc sintetic, chiar cu un conținut de minimum 7 % triciclopentadienă, și:

— fie un compus aluminiu-alchil,

— sau un complex organic de tungsten

— sau un complex organic de molibden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

21

Amestec de acid 2-propenoic, (1-metiletiliden)bi(4,1-fenilenoxi-2,1-etandiiloxi-2,1-etandiil)ester cu acid 2-propenoic, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etandiil ester și 1-hidroxi-ciclohexil-fenil cetonă în soluție de metil etil cetonă și toluen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

22

Preparate care conțin minimum 47 % în greutate 1,3:2,4-bis-O-benziliden-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex382490 97

23

Amestec de acrilați de uretan, tripropilenglicol diacrilat, bisfenol A etoxilat acrilat și poli(etilenglicol) 400 diacrilat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex382490 97

24

Soluție de (clorometil)bis(4-fluorofenil)metilsilan în toluen cu o concentrație nominală de 65 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

25

Discuri (wafers) din tantalat de litiu, nedopate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex382490 97

27

Preparat, constând într-un amestec de 2,4,7,9-tetrametildec-5-ină-4,7-diol și propan-2-ol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex382490 97

28

Preparat conținând în greutate:

— 85 % sau mai mult, dar nu mai mult de 95 %, α-4-(2-ciano-2-butoxicarbonil)vinil-2-metoxi-fenil-ω-hidroxihexa(oxietilenă) și

— 5 % sau mai mult, dar nu mai mult de 15 %, polioxietilenă (20) sorbitan monopalmitat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

29

Preparat constând predominant din γ-butirolactonă și săruri cuaternare de amoniu, pentru fabricarea condensatorilor electrolitici (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

30

2,4,7,9-Tetrametildec-5-ina-4,7-diol, hidroxietilat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

34

Amestec de fitosteroli sub formă de pudră fină cristalină cu textura ceroasă, conținând în greutate:

— minimum 36 % dar maximum 79 % sitosteroli,

— minimum 15 % dar maximum 34 % sitostanoli,

— minimum 4 % dar maximum 25 % campesteroli,

— minimum 0 % dar maximum 14 % campestanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

36

Preparat pe bază de etoxilat de 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

37

Amestec de cristale lichide destinat fabricării de ecrane (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

38

Preparat pe bază de carbonați de alchil conținând și un absorbant de ultraviolete, folosit în fabricarea lentilelor de ochelari (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

39

Amestec conținând în greutate minimum 40 % dar maximum 50 % 2-hidroxietil metacrilat și minimum 40 % dar maximum 50 % ester de glicerina cu acid boric

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

40

Acid azelaic cu puritate în greutate minimum 75 % dar maximum 85 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

42

Amestec de oxizi metalici, sub formă de pulbere, conținând în greutate:

— fie minimum 5 % bariu, neodimiu sau magneziu și minimum 15 % titan,

— sau minimum 30 % plumb și minimum 5 % niobiu,

pentru utilizare în fabricarea filmelor dielectrice sau pentru utilizare ca materiale dielectrice în fabricarea condensatoarelor multistrat ceramice (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Amestec de fitosteroli, nu sub formă de pudră, conținând în greutate:

— minimum 75 % steroli,

— maximum 25 % stanoli,

utilizat la fabricarea stenolilor/sterolilor sau a esterilor de stenoli/steroli (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2012

▼M27

ex382490 97

45

Preparate constând predominant din etilen glicol și:

— fie dietilen glicol, acid dodecandioic și soluție amoniac,

— sau N,N-dimetilformamida,

— sau γ-butirolactona,

— sau oxid de siliciu,

— sau hidrogenoazelat de amoniu,

— sau hidrogenoazelat de amoniu și oxid de siliciu,

— sau acid dodecandioic, soluție de amoniac și oxid de siliciu,

pentru fabricarea condensatoarelor electrolitice (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

46

Substanță de întărire pentru rășini epoxidice, pe bază de anhidridă de acid carboxilic, sub formă lichidă, cu greutate specifică la 25 °C de minimum 1,15 g/cm3 dar maximum 1,18 g/cm3

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

47

4-Metoxisalicilaldehidă, în soluție de N-metil pirolidonă

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

52

Poli(tetrametilen glicol) bis[(2-benzoil-fenoxi)acetat] cu o lungime medie a lanțului polimeric de mai puțin de 5 unități monomerice

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

53

Poli (etilen glicol) bis(p-dimetil)aminobenzoat cu o lungime medie a lanțului polimeric de mai puțin de 5 unități monomerice

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

54

2-Hidroxibenzonitril, sub formă de soluție în N,N-dimetilformamidă, conținând în greutate minimum 45 % dar maximum 55 % 2-hidroxibenzonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

60

a-Fenoxicarbonil-?-fenoxipoli[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oxicarbonil]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

63

Trietilboran, sub formă de soluție în tetrahidrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

64

Silicat de aluminiu și sodiu, sub formă de sfere de diametru de:

— fie minimum 1,6 mm dar maximum 3,4 mm,

— sau minimum 4 mm dar maximum 6 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

66

Amestec de tert-alchilamine primare

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

70

Clei cu un conținut de cupru în proporție de 75 % sau mai mult, însă care nu depășește 85 % din greutate și care conține, de asemenea, oxizi anorganici, etilceluloză și un solvent

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

72

Soluție conținând în greutate minimum 80 % 2,4,6-trimetilbenzaldehidă în acetonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

73

Particule de dioxid de siliciu pe care sunt legate covalent compuși organici, utilizate la fabricarea coloanelor pentru cromatografie lichidă de înalta performanță (HPLC) și a cartușelor de preparare a eșantioanelor (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

75

Poli(tetrametilen glicol) bis[(9-oxo-9H-tioxanten-1-iloxi)acetat] cu o lungime medie a lanțului polimeric de mai puțin de 5 unități monomerice

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

77

Dietilmetoxiboran, sub formă de soluție în tetrahidrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

78

Amestec de fitosteroli derivați din uleiuri de lemn sau uleiuri pe bază de lemn (ulei de tal), sub formă de praf având dimensiunea unei particule mai mici de 300 μm, conținând în greutate:

— 60 % sau mai mult de sitosteroli, însă care nu depășește 80 %,

— cel mult 15 % campesteroli,

— cel mult 5 % stigmasteroli,

— cel mult 15 % betasitostanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

79

Amestec de 80 % (± 10 %) de 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ilamină și 20 % (± 10 %) de 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metil} propoxi)but-2-ilamină

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

82

α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenoxi)poli[oxi(2,6-dibromo- 1,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oxicarbonil]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

84

Produs de reacție, conținând în greutate:

— minimum 1 % dar maximum 40 % oxid de molibden,

— minimum 10 % dar maximum 50 % oxid de nichel,

— minimum 30 % dar maximum 70 % oxid de tungsten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

88

Produs de reacție oligomeric constituit din bis(4-hidroxifenil) sulfonă și 1,1’-oxibis(2-cloretan)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

89

Oligomer de tetrafluoretilenă, având grupe terminale tetrafluoriodetil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

90

Sfere găurite din aluminosilicat topit, conținând 65-80 % aluminosilicat amorf, cu următoarele caracteristici:

— punct de topire între 1 600 °C și 1 800 °C,

— densitate 0,6-0,8 g/cm3,

pentru utilizare la fabricarea filtrelor cu particule pentru autovehicule (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex382490 97

92

Preparat compus din 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diol și dioxid de siliciu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex382490 97

95

Amestec de fitosteroli, sub forma de fulgi și sfere, conținând în greutate minimum 80 % steroli și maximum 4 % stanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex382490 97

97

Preparat conținând în greutate sau minimum 10 % dar maximum 20 % hexafluorofosfat de litiu sau minimum 5 % dar maximum 10 % perclorat de litiu, în amestec cu solvenți organici

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Polietilenă, sub formă de granule, cu o densitate specifică de 0,925 (± 0,0015), cu un indice de fluiditate la topire (melt flow index) de 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), destinată fabricării de folii suflante, cu o valoare a turbidității de maximum 6 % și cu o alungire la rupere (MD/TD) de 210/340 (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M27

ex390120 90

10

Polietilenă, în una din formele menționate în Nota 6 (b) a Capitolului 39, cu o densitate specifică de minimum 0,945, dar de maximum 0,985, destinată fabricării panglicilor (riboanelor) pentru mașini de scris sau alte riboane similar (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390120 90

20

Poloietilenă, cu un conținut de mică de minimum 35 %, dar de maximum 45 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

91

Rășină de ionomer alcătuită dintr-o sare a unui terpolimer de etilenă și de acid metacrilic

4 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

92

Polietilenă clorosulfonată

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

93

Copolimer de etilenă, de acetat de vinil și de monoxid de carbon, destinat a fi utilizat ca plastifiant în fabricarea acoperișurilor (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

94

Amestecuri de copolimer de polistiren de tip bloc A-B, copolimer de etilenă-butilenă și copolimer de polistiren de tip bloc A-B-A, copolimer de etilenă-butilenă și polistiren, conținând în greutate maximum 35 % stiren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

97

Polietilenă clorată, sub formă de pulbere

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

10

Polipropilenă, fără plastifiant și cu un conținut de:

— maximum 7 mg/kg aluminiu,

— maximum 2 mg/kg fier,

— maximum 1 mg/kg magneziu,

— maximum 8 mg/kg clorură

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

20

Polipropilenă, fără plastifiant,

— cu un punct de topire de maximum 150 °C (determinat după metoda ASTM D 3417),

— cu o energie calorică de topire de minimum 15 J/g, dar de maximum 70 J/g,

— cu o alungire la rupere de peste 1 000 % (determinată după metoda ASTM D 638),

— cu un modul de rezistență la rupere (tensile modulus) de minimum 69 MPa, dar de maximum 379 MPa (determinat după metoda ASTM D 638)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

30

Polipropilenă conținând maximum 1 mg/kg de aluminiu, 0,05 mg/kg de fier, 1 mg/kg de magneziu și 1 mg/kg de clorură, destinată a fi utilizată la fabricarea de ambalaje pentru lentile de contact detașabile (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390210 00

40

Polipropilenă fără plastifiant:

— cu o rezistență la tracțiune de 32-44 MPa (determinată prin metoda ASTM D638);

— cu o rezistență la îndoire de 50-66 MPa (determinată prin metoda ASTM D790);

— cu un indice de fluiditate la cald (MFR) la 230 °C/ 2,16 kg de 5-15 g/10 min (determinat prin metoda ASTM D1238);

— care conține în greutate 40 % sau mai mult dar maximum 80 % polipropilenă;

— care conține în greutate 10 % sau mai mult dar maximum 30 % fibră de sticlă;

— care conține în greutate 10 % sau mai mult dar maximum 30 % mică

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex390210 00

50

Polipropilenă izotactică (HIPP), chiar și colorată, destinate fabricării de componente din plastic pentru purificatoare de aer, având următoarele proprietăți:

— o densitate de cel puțin 0,880 g/cm3, dar nu mai mare de 0,913 g/cm3 (determinată conform metodei de testare ASTM D1505),

— o rezistență la tracțiune de cel puțin 350 kg/cm2, dar nu mai mare de 390 kg/cm2 (determinată conform metodei de testare ASTM D638)

— o temperatură de deformare la căldură de cel puțin 135 °C sub sarcină de 0,45 MPa (determinată conform metodei de testare ASTM 648)

 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390220 00

10

Poliizobutilenă, cu o masă moleculară medie numerică (Mn) de minimum 700, dar de maximum 800

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390220 00

20

Poliizobutena hidrogenată, în formă lichidă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390230 00

91

Copolimer de polistiren de tip bloc A-B și copolimer de etilenă-propilenă, conținând în greutate maximum 40 % stiren, în una din formele menționate în Nota 6(b) a Capitolului 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

52

Amestec copolimeric amorf poli-alfa-olefin format din poli(propilen-co-1-buten) și rășină din hidrocarburi petroliere

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

55

Elastomer termoplastic cu o structură de copolimer bloc tip A-B-A de polistiren, poliisobutilenă și polistiren, conținând în greutate 10 % sau mai mult, dar nu mai mult de 35 % polistiren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390290 90

60

Rășină 100 % alifatică nehidrogenată (polimer), cu următoarele caracteristici:

— lichidă la temperatura camerei

— obținută prin polimerizarea cationică a monomerilor de alchene C-5

— cu o masă moleculară medie numerică (Mn) de 370 (± 50)

— cu o masă moleculară medie gravimetrică (Mw) de 500 (± 100)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390290 90

92

Polimeri de 4-metilpent-1-ena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

93

Poli-alfa olefină sintetică, cu o vâscozitate peste 38 × 10-6m2s-1 (38 centistokes) la 100 °C, măsurată după metoda ASTM D 445

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390290 90

98

Poli-alfa-olefine sintetice cu vâscozitatea la 100 grade Celsius (măsurată conform metodei ASTM D 445) cuprinsă între 3 și 9 centistokși, obținute prin polimerizarea unui amestec de dodecenă și tetradecenă și care conține maximum 40 % tetradecenă

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390311 00

10

Granule albe de polistiren expandabil cu o conductivitate termică nu mai mare de 0,034 W/mK la o densitate de 14,0 kg/m3 (± 1,5), cu conținut de material reciclat de 50 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390319 00

30

Polistiren cristalin cu punctul de topire cuprins între 268 °C și 272 °C și punctul de solidificare cuprins între 232 °C și 242 °C, care conține sau nu aditivi și excipienți

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390390 90

35

Copolimer de a-metilstiren și de stiren, cu un punct de plasticizare (înmuiere) de 113 °C

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

40

Copolimer de stiren cu α-metilstiren și acid acrilic, cu o masă moleculara medie numerică (Mn) de minimum 500, dar de maximum 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Copolimer cristalin de stiren și de p-metilstiren:

— cu punctul de topire de cel puțin 240 °C, dar nu mai mare de 260 °C,

— conținând p-metilstiren în proporție de cel puțin 5 % dar nu mai mult de 15 % din greutate

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390390 90

65

Copolimer de stiren, de acrilat de butil, de metacrilat de butil, de metacrilat de metil și de acid acrilic, sub formă de pulbere, conținând în greutate: (81 +/- 1) % stiren, (6 +/- 1) % acrilat de butil, (5 +/- 1) % metacrilat de butil, (7 +/- 1) % metacrilat de metil și (1 +/- 0,5) % acid acrilic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

75

Copolimer de stiren și de pirrolidona de vinil, conținând în greutate maximum 1 % sulfat de sodiu și de dodecil, sub formă de emulsie apoasă, destinată fabricării produselor încadrate la codul 3305 20 00 sau a vopselelor de par de la codul 3305 90 90 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

80

Granule de polimer de stiren și de divinilbenzen, cu un diametru de minimum 150 μm, dar de maximum 800 μm și conținând în greutate:

— minimum 65 % stiren,

— maximum 25 % divinilbenzen

pentru fabricarea rășinilor pentru schimbători de ioni (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

Amestec conținând în greutate:

— minimum 45 %, dar maximum 65 % polimeri de stiren

— minimum 35 %, dar maximum 45 % poli(fenilen eter)

— maximum 10 % alți aditivi,

cu unul sau mai multe efecte cromatice speciale:

— metalic sau sidefiu, cu metamerie angulară vizuală provocată de conținutul de minimum 0,3 % pigment pe bază de fulgi

— fluorescent, caracterizat de emiterea luminii în timpul absorbției de radiații ultraviolete

— alb strălucitor, caracterizat de L nu mai puțin de 92 și b nu mai mare de 2 și a între -5 și 7 pe scara cromatică CIELab

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex390410 00

20

Pulbere de poli(clorură de vinil), neamestecată cu alte substanțe sau care nu conține monomeri de acetat de vinil, care prezintă:

— un grad de polimerizare de 1 000 (± 300) unități monomere,

— un coeficient de conductivitate termică (valoarea K) de minimum 60 și de maximum 70,

— un conținut de material volatil de mai puțin de 2,00 % în greutate,

— un rest pe sită de granulație de 120 μm de cel mult 1 % din greutate,

pentru fabricarea separatoarelor de baterii (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex390430 00

20

Copolimer de clorură de vinil, de acetat de vinil și de acid maleic, conținând în greutate:

— minimum 80,5 %, dar maximum 81,5 % clorură de vinil,

— minimum 16,5 %, dar maximum 17,5 % acetat de vinil și

— minimum 1,5 %, dar maximum 2,5 % acid maleic,

destinat pentru termosudarea materialelor plastice pe suporți de oțel, pentru utilizare industrială (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390440 00

91

Copolimer de clorură de vinil, de acetat de vinil și de alcool vinilic, conținând în greutate:

— minimum 87 %, dar maximum 92 % clorură de vinil,

— minimum 2 %, dar maximum 9 % acetat de vinil și

— minimum 1 %, dar maximum 8 % alcool vinilic,

în una din formele menționate în Nota 6 (a) sau (b) a Capitolului 39, destinată fabricării produselor de la poziția 3215 sau 8523, sau pentru fabricarea învelișurilor de recipienți și sisteme de închidere de tipul celor utilizate pentru păstrarea produselor alimentare și băuturilor (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390440 00

93

Copolimer de clorură de vinil și de acrilat de metil, conținând în greutate (80 +/- 1) % clorură de vinil și (20 +/- 1) % acrilat de metil, sub formă de emulsie apoasă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390450 90

92

Copolimer de clorură de viniliden și de metacrilat pentru fabricarea monofilamentelor (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390461 00

10

Amestec de politetrafluoroetilenă și de mică, în una din formele menționate în Nota 6 (b) a Capitolului 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

20

Copolimer de tetrafluoroetilenă și de trifluoro(heptafluoropropoxi)etilenă, conținând în greutate minimum 3,2 %, dar maximum 4,6 % trifluoro(heptafluoropropoxi)etilenă și maximum 1 mg/kg de ioni de florură extractabilă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

30

Politetrafluoroetilenă, sub formă de pulbere, cu o suprafața specifică de minimum 8 m2/g, dar de maximum 12 m2/g, cu o distribuție a dimensiunii particulelor de 10 %, la dimensiuni de maximum 10 μm și de 90 %, la dimensiuni de maximum 35 μm și cu o medie a dimensiunii particulelor de 20 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Polifluorură de viniliden

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex390469 80

93

Copolimer de etilenă și de clortrifluoretilenă, în una din formele menționate în Nota 6 (b) a Capitolului 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

94

Copolimer de etilenă și de tetrafluoroetilenă

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

96

Policlortrifluoretilenă, în una din formele menționate în Nota 6 (a) sau (b) a Capitolului 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

97

Copolimer de clortrifluoretilenă și de difluorură de viniliden

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390599 90

92

Polimer de vinilpirrolidonă și de metacrilat de dimetilaminoetil, conținând în greutate minimum 97 %, dar maximum 99 % vinilpirrolidonă, sub formă de soluție în apă

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex390599 90

95

Polivinilpirrolidona hexadecilat sau eicosilat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

96

Polimer formal de vinil, în una din formele menționate în Nota 6(b) a Capitolului 39, cu o masă moleculară medie gravimetrică (Mw) de minimum 25 000, dar de maximum 150 000 și conținând în greutate:

— minimum 9,5 %, dar maximum 13 % grupări acetil evaluate ca acetat de vinil și

— minimum 5 %, dar maximum 6,5 % grupări hidroxi evaluate ca alcool vinilic

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

97

Povidon (DCI)-iod

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

98

Poli(pirrolidonă de vinil) înlocuită parțial cu grupări triacontil, conținând în greutate minimum 78 %, dar maximum 82 % grupări triacontil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60

 

Copolimer de acrilat de metil cu etilenă și un monomer conținând ca substituent o grupă carboxi neterminală, conținând în greutate minimum 50 % acrilat de metil, combinat sau nu cu silice

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

10

Produs de polimerizare de acid acrilic cu o cantitate mică de monomer polinesaturat, utilizat la fabricarea medicamentelor de la poziția 3003 sau 3004 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

15

Rășină fotosensibilă compusă din acrilat modificat, monomer acrilic, catalizator (fotoinițiator) și stabilizator

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

20

Produs de polimerizare de acid acrilic cu o cantitate mică de monomer polinesaturat, utilizat ca agent stabilizator în emulsii sau dispersii cu un pH peste 13 (1)

6 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

25

Lichid transparent, imiscibil cu apa, care conține în greutate:

— minimum 50 %, dar maximum 51 % copolimer poli(metacrilat de metil)

— minimum 37 %, dar maximum 39 % xilen

— minimum 11 %, dar maximum 13 % acetat de n-butil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

30

Copolimer de stiren, de metacrilat de hidroxietil și de acrilat de 2-etilhexil, cu o greutate moleculară medie numerică (Mn) de minimum 500, dar de maximum 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

Pudră albă de copolimer de 1,2-etandiol dimetacrilat de metacrilat de metil cu particule care nu măsoară mai mult de 18 μm, insolubil în apă

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M29

ex390690 90

40

Polimer acrilic transparent în pachete de maximum 1 kg neambalat pentru vânzarea cu amănuntul, cu:

— vâscozitate de maximum 50 000 Pa.s la 120 °C, conform determinării prin metoda de analiză ASTM D 3835

— greutate moleculară medie (Mw) mai mare de 500 000 dar de maximum 1 200 000 la testul GPC (cromatografie pe gel permeabil)

— conținut de monomer rezidual mai mic de 1 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390690 90

41

Poli(alchil acrilat) cu un lanț de alchil ester de C10 - C30

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390690 90

50

Polimeri de esteri ai acidului acrilic, cu unul sau mai mulți din următorii monomeri din lanțul:

— eter de clormetil și de vinil,

— eter de cloretil și de vinil,

— clormetilstiren,

— cloroacetat de vinil,

— acid metacrilic,

— ester monobutilic de acid butendioic,

conținând în greutate maximum 5 % din fiecare dintre unitățile monomerice, în una din formele menționate în Nota 6 (b) a Capitolului 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

65

Polialchilacrilat, modificat chimic cu cobalt, cu un punct de topire (Tm) de 65 °C (± 5 °C), măsurată prin calorimetrie diferențială dinamică (DSC)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

80

Polidimetilsiloxan-graft-(poliacrilati; polimetacrilati)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

85

Dispersie neapoasă de polimeri pe bază de esteri de acid acrilic, cu o grupă silil hidrolizabil în una sau în ambele terminale (extremități) ale polimerilor

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

10

Poli(oxid de etilenă), cu masă moleculară medie numerică (Mn) de peste 100 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

20

Bis[Metoxipoli[etilenglicol)]-maleimidopropionamidă, modificată chimic cu lizină, cu o masă moleculară medie numerică (Mn) de 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

30

Bis[Metoxipoli[etilenglicol)], modificat chimic cu lizină, cu grup terminal bi(maleimidă), cu masă moleculară medie numerică (Mn) de 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390720 11

40

Polietilen glicol cu o lungime a catenei de oxid de etilen de maximum 30, cu grupări terminale de acrilat de butil-2-ciano 3-(4-hidroxifenil), utilizat ca barieră împotriva razelor UV în preamestecuri lichide (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390720 20

11

Amestec care conține în greutate minimum 70 %, dar maximum 80 % un polimer de glicerol și de 1,2-epoxipropan și care conține în greutate minimum 20 %, dar maximum 30 % un copolimer de maleat de dibutil și de N-vinil-2-pirrolidonă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390720 20

12

Copolimer de tetrahidrofuran și de 3-metil tetrahidrofuran cu masă moleculară medie numerică (Mn) de 3 500 (± 100)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Poli(oxipropilenă), cu o grupa terminală alcoxisilil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

30

Homopolimer de 1-cloro-2,3-epoxipropan (epiclorhidrina)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

35

Polietilen-glicol, modificat chimic cu o grupă izocianat, conținând o grupă carbodiimidă, sub formă de soluție în acetat de 2-metoxi-1-metiletil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

45

Copolimer de oxid de etilena și de oxid de propilena, cu grupe terminale aminopropil și metoxi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

50

Polimer de tip perfluoropolieter cu grupe terminale vinil-silil sau un ansamblu de două elemente constând din același polimer de tip de perfluoropolieter cu grupe terminale vinil-silil ca ingredient principal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

55

Succinimidil ester de acid metoxi poli(etilenglicol)propionic, cu masă moleculară medie numerică (Mn) de 5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390730 00

40

Rășină epoxidica, conținând în greutate peste 70 % dioxid de siliciu, destinată pentru încapsularea bunurilor de la pozițiile 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 sau 8548 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

70

ex390730 00

50

Rășină epoxidica lichida compusă dintr-un copolimer pe bază de 2-propilen nitril/1,3-butadien-epoxid, care nu conține solvent și care conține

— maximum 40 % în greutatea hidrat de borat de zinc și

— 5 % în greutate trioxid de diantimoiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

10

Copolimer de acid tereftalic și de acid izoftalic cu etilen-glicol, butan-1,4-diol și hexan-1,6-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

30

Concentrat fixator de oxigen format dintr-un amestec de:

— copolimer obținut din polietilen tereftalat, dianhidridă piromelitică (PMDA) și un polibutadien hidroxil substituit

— o barieră copolimerică [determinată conform metodei ASTM F1115-95 (2001)] obținută din xililen diamine și acid adipic, și

— vopsele organice și/sau pigmenți organici și anorganici

în care predomină primul copolimer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3907 70 00

 

Poli(acid lactic)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390791 90

10

Prepolimer de ftalat de dialil, sub formă de pulbere

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex390799 90

10

Poli(oxi-1,4-fenilencarbonil), sub formă de pulbere

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390799 90

20

Copoliester cristal lichid, cu un punct de topire peste 270 °C, cu sau fără adaosuri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390799 90

30

Poli(hidroxi alcanoat), cu un conținut predominant de poli(3-hidroxibutirat)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390799 90

50

Rășină polimer de policiclohexilen-dimetilen tereftalat semi-cristalină, care conține minimum 10 % dar maximum 40 % în greutate fibră de sticlă, sub formă de granule sau pastile

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex390799 90

60

Copolimer de acid tereftalic și acid izoftalic cu bisfenol A

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex390799 90

70

Copolimer de etilenă tereftalat și de ciclohexan dimetanol, cu un conținut de ciclohexan dimetanol mai mare de 10 % în greutate

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390890 00

10

Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoil), în una din formele menționate în Nota 6 (b) a Capitolului 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Produs de reacție din amestecuri de acizi octadecancarboxilici polimerizati cu o polieteramină alifatică

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390890 00

50

Concentrat fixator de oxigen format dintr-un amestec de:

— copolimer obținut din polietilen tereftalat, dianhidridă piromelitică (PMDA) și un polibutadien hidroxil substituit

— o barieră copolimerică [determinată conform metodei ASTM F1115-95 (2001)] obținută din xililen diamine și acid adipic, și

— vopsele organice și/sau pigmenți organici și anorganici

în care predomină al doilea copolimer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390940 00

10

Produs de policondensare de fenol și de formaldehidă, sub formă de sfere scobite, cu un diametru de maximum 150 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390950 90

10

Fotopolimer lichid care se întărește în prezența UV, format dintr-un amestec conținând minimum 60 % în greutate poliuretani și 30 % (± 8 %) acrilați

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391000 00

20

Copolimer în bloc de poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsiloxan) și de poli[metil(vinil)siloxan]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391000 00

40

Siliconi biocompatibili destinați pentru fabricarea implanturilor chirurgicale pe termen lung (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391000 00

50

Adeziv sensibil la presiune pe bază de silicon în solvent conținând copoli(dimetil siloxan/difenil siloxan)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391000 00

60

Polidimetilsiloxan, substituit sau nu cu polietilenglicol și trifluorpropil, cu grupări terminale metacrilat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex391110 00

81

Rășină de hidrocarburi nehidrogenate, obținută prin polimerizarea alchenelor de la C-5 la C-10, ciclopentadiene și diciclopentadiene, cu o culoare Gardner mai mare de 10 pentru produsul pur sau cu o culoare Gardner mai mare de 8 pentru 50 % soluție per volum în toluen (determinat conform metodei ASTM D6166)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

10

Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoxi-4,4′-bifenilena)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

30

Copolimer de etilenimină și ditiocarbamat de etileneimină, în soluție apoasă de hidroxid de sodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391190 99

25

Copolimer de viniltoluen și de α-metilstiren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391190 99

31

Copolimeri de butadienă și acid maleic, cu sau fără sărurile sale de amoniu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391190 99

40

Sare mixtă de calciu și sodiu, a unui copolimer de acid maleic și de eter de metil și de vinil, cu un conținut de calciu de minimum 9 %, dar de maximum 16 % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

45

Copolimer de acid maleic și de eter de metil și de vinil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

65

Sare de calciu și de zinc a unui copolimer de acid maleic și de eter de metil și de vinil

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

86

Copolimer de eter metilvinilic și anhidridă a acidului maleic

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex391211 00

30

Triacetat de celuloză

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391211 00

40

Diacetat de celuloză pulbere

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex391239 85

10

Etilceluloză, neplastifiată

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

20

Etilceluloză, sub formă de dispersie apoasă, compusă din hexadecan-1-ol și sulfat de sodiu și de dodecil, cu un conținut de etilceluloză de (27 +/- 3) % din greutate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

30

Celuloză, hidroxietilată și alchilată, cu un lanț de alchil de o lungime de peste 3 atomi de carbon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

10

Acetat propionat de celuloză, neplastifiat, sub formă de pulbere:

— conținând în greutate peste 25 % propionil (determinat după metoda ASTM D 817-72) și

— cu o vâscozitate de maximum 120 poise (determinată după metoda ASTM D 817-72),

destinat fabricării cernelurilor de tipografie, vopselelor, lacurilor și a altor materiale de acoperit, precum și pentru acoperiri în reprografiere (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

20

Ftalat de hidroxipropil metilceluloza

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

81

Amestec de cianoetil pullulan și cianoetil poli(vinil alcool)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

85

Hialuronat de sodiu steril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

92

Proteină, modificată chimic prin carboxilare și/sau prin adăugare de acid ftalic, cu o masă moleculară medie gravimetrică (Mw) de la 100 000 la 300 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

94

Granule care conțin în greutate:

— minimum 35 % dar maximum 75 % biopolimer extrudat cu conținut ridicat de amiloză obținut din amidon de porumb,

— minimum 5 % dar maximum 16 % alcool polivinilic,

— minimum 10 % dar maximum 46 % plastifianți pe bază de poliol,

— minimum 0,25 % dar maximum 3 % acid stearic,

— conținând sau nu 30 % (±10 %) rășină poliester biodegradabilă dar într-o cantitate care să nu depășească conținutul în biopolimerul cu conținut ridicat de amiloză

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391390 00

95

Acid condroitinosulfuric, sare de sodiu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

96

Pudră care conține 90 % (±5 %) în greutate biopolimer extrudat cu conținut ridicat de amiloză obținut din amidon de porumb, 10 % (± 5 %) în greutate un polimer sintetic și 0.5 % (± 0,25 %) acid stearic

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391620 00

91

Profiluri din poli(clorură de vinil) de tipul celor utilizate pentru fabricarea de palplanșe și căptușeli, conținând următorii aditivi:

— dioxid de titan

— poli(metacrilat de metil)

— carbonat de calciu

— lianți

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391732 00

91

Tub constituit dintr-un copolimer bloc din politetrafluoretilenă și poliperfluoralcoxitrifluoretilenă, de lungime maximum 600 mm, cu diametrul maximum 85 mm și grosimea peretelui minimum 30 μm și maximum 110 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391740 00

91

Conectori din plastic conținând garnituri inelare, o clamă de fixare și un sistem de deblocare care se introduc în furtunurile pentru combustibil ale automobilelor

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391910 19

10

Folie reflectorizantă, constând dintr-un strat de poliuretan care, pe una din fețe, are imprimat un semn distinctiv împotriva contrafacerii, modificării sau înlocuirii datelor sau duplicării, sau o marcă oficială pentru o utilizare determinată, și sfere de sticlă încastrate și, pe alta fată, un strat de adeziv, acoperită pe una din fețe sau pe ambele fețe cu o folie de protecție

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Bandă adezivă pe ambele părți în rulouri:

— acoperită cu cauciuc natural sau sintetic nevulcanizat

— cu o lățime de minimum 20 mm, dar maximum 40 mm

— care conține silicon, hidroxid de aluminiu, acril și uretan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Folie reflectorizantă, constituită din:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

21

—  un strat de policarbonat sau polimer acrilic încastrat total pe una din fețe într-o formă regulată

ex392061 00

20

—  acoperită pe ambele fețe cu unul sau mai multe straturi de material plastic

—  pe una din fețe acoperită sau nu cu un strat autoadeziv și o folie de protecție

▼M28

ex391910 80

23

Folie reflectorizantă, constituită din mai multe straturi incluzând:

— poli(clorură de vinil);

— poliuretan care, pe una din fețe are imprimat un semn distinctiv împotriva contrafacerii, modificării sau înlocuirii datelor sau duplicării , iar pe cealaltă față are un strat de microsfere din sticlă

— un strat care include o marcă de securitate și/sau oficială care își schimbă aspectul în funcție de unghiul din care este privită;

— aluminiu metalizat;

— un adeziv acoperit pe o față cu un strat antiadeziv

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391910 80

27

Folie de poliester:

— acoperită pe o față cu un adeziv acrilic termodetașabil care se dezlipește la temperaturi cuprinse între 90 °C și 200 °C, și un strat de poliester și

— pe cealaltă față neacoperită sau acoperită cu un adeziv acrilic sensibil la presiune sau cu un adeziv acrilic termodetașabil care se dezlipește la temperaturi cuprinse între 90 °C și 200 °C, și un strat de poliester

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391990 00

20

▼M27

 (4)ex391910 80

30

Film din rășină epoxidică modificată, autoadeziv pe ambele fețe, prezentat în rulouri cu lățimea de 10-20 cm, lungimea de 10-210 m și grosimea totală de 10-50 μm, neambalat pentru vânzarea cu amănuntul

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391910 80

32

Folie de politetrafluoroetilenă:

— cu o grosime de minimum 110 μm,

— cu o rezistență superficială între 102-1014 ohmi determinată prin metoda ASTM D 257,

— acoperită pe una din fețe cu un adeziv acrilic sensibil la presiune

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391910 80

35

Film reflectorizant constituit dintr-un strat de poli(clorura de vinil), un strat de poliester alchida, prezentând pe una din fețe un semn distinctiv de securitate împotriva contrafacerii, modificării sau înlocuirii datelor sau duplicării, sau o marca oficială pentru o utilizare determinata, vizibila numai prin iluminare retroreflectorizantă, și încastrate mici sfere de sticla și, pe cealaltă față, un strat adeziv, acoperit pe una sau pe ambele fețe cu o folie protectoare detașabilă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391910 80

37

Folie de politetrafluoroetilenă:

— cu o grosime de minimum 110 μm,

— cu o alungire la rupere de maximum 100 %,

— acoperită pe una din fețe cu un adeziv din silicon sensibil la presiune

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Folie neagră din poli(clorură de vinil):

— cu o strălucire de peste 30 de grade măsurată prin metoda ASTM D 2457,

— acoperită sau nu pe una din fețe cu o folie de protecție din polietilen tereftalat și, pe cealaltă față, cu un strat canelat de adeziv sensibil la presiune și un strat antiadeziv

0 %

1.7.2010-31.12.2011

ex391990 00

43

▼M27

 (4)ex391910 80

45

Bandă armată din spumă de polietilen, acoperită pe ambele fețe cu adeziv autocolant cu microcanale sensibil la presiune și dublat, pe una din fețe, de o bandă protectoare cu o grosime minimă de 0,38 mm și maximă de 1,53 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Film adeziv constituit dintr-o bază de copolimer de etilenă și acetat de vinil (EVA) cu grosime de minimum 70 μm și o parte adezivă de tip acrilic cu grosime de minimum 5 μm, utilizat la polizarea și/sau la decuparea discurilor de siliciu (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

 (4)ex391910 80

55

Banda din spuma acrilica, acoperita pe una din fete cu un adeziv termoactivabil sau un adeziv sensibil la presiune și pe cealaltă față cu un adeziv acrilic sensibil la presiune și o folie detașabila, cu lipire prin exfoliere (peel adhesion) la un unghi de 90° la mai mult de 25 N/cm (determinat prin metoda ASTM D 3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

53

 (4)ex391910 80

60

Folii reflectorizante laminate prezentând un motiv regulat, constituite dintr-o succesiune de un strat de poli(metilmetacrilat), un strat de polimer acrilic conținând microprisme, un strat de poli(metilmetacrilat), un strat de adeziv și o folie detașabilă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Folii stratificate reflectorizante autoadezive, segmentate sau nu

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

57

—  care prezintă un motiv regulat

—  cu sau fără un strat de bandă de aplicare

—  constând dintr-un strat de polimer acrilic, urmat de un strat de poli(metil metacrilat) care conține microprisme

—  cu sau fără un strat suplimentar de poliester

—  un strat de adeziv și o folie protectoare detașabilă

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Film autoadeziv transparent din poli(etilen tereftalat):

— fără impurități sau defecte,

— acoperit pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la presiune și o căptușeală protectoare, pe cealaltă parte având un strat antistatic din compus de colină organică pe bază ionică,

— cu sau fără un strat imprimabil rezistent la praf de compus organic alchilic cu lanț lung modificat,

— cu o grosime totală fără căptușeală de minim 54μm, dar maxim 64μm, și

— o lățime de minim 1 295 mm, dar maxim 1 305 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex391990 00

22

Folie neagră din polipropilenă:

— cu strălucire de peste 20 de grade măsurată prin metoda ASTM D2457,

— acoperită sau nu pe una din fețe cu o bandă de protecție din polietilen tereftalat și pe cealaltă față cu un strat canelat de adeziv sensibil la presiune și un strat antiadeziv

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

23

Folie laminată constând din 1 până la 3 straturi de poli(etilen tereftalat) și un copolimer de acid tereftalic, acid sebacic și etilen glicol, acoperit pe una din fețe cu un start acrilic rezistent la abraziune și pe cealaltă față cu un adeziv acrilic sensibil la presiune, un strat de metilceluloză solubilă în apă și o folie de protecție din poli(etilentereftalat)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

24

Folie laminată reflectorizantă:

— constând dintr-un strat de acrilat epoxidic imprimat pe una din fețe cu un model regulat,

— acoperită pe ambele fețe cu unul sau mai multe straturi de material plastic și

— acoperită pe una din fețe cu un strat adeziv și o folie detașabilă

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

25

Film multistrat de poli(etilen tereftalat) și copolimer de acrilat de butil și metacrilat de metil, acoperit pe o față cu un strat acrilic rezistent la abraziune încorporând nanoparticule de oxid de staniu cu antimoniu și negru de fum, iar pe cealaltă față cu un adeziv sensibil la presiune autocolant și de o bandă protectoare de poli(etilen tereftalat)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391990 00

26

Folie de etilen-vinil acetat:

— cu o grosime de minimum 100 μm,

— acoperită pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la presiune sau sensibil la UV și un strat protector din poliester

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

27

Film de poli(etilen tereftalat) cu putere de lipire maximă de 0,147N/25 mm și descărcare electrostatică maximă de 500 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

28

Folie de poli(clorură de vinil) sau polietilenă sau orice altă poliolefină:

— cu grosimea de minimum 65 μm,

— acoperită pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la UV și un strat de poliester

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

29

Film poliester acoperit pe ambele fețe cu un auto-adeziv acrilic sau pe bază de cauciuc sensibil la presiune, prezentat sub formă de role cu o lățime minimă de 45,7 cm și maximă de 132 cm (pe bandă protectoare)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391990 00

33

Film autoadeziv transparent din poli(etilenă), fără impurități sau defecte, căptușit pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la presiune, cu o grosime de minimum 60 μm, dar maximum 70 μm, și cu o lățime mai mare de 1 245 mm, dar maximum 1 255 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

35

Folie stratificată reflectorizantă în rulouri, cu o lățime mai mare de 20 cm, prezentând un model regulat în relief, compusă dintr-o folie de poli(clorură de vinil) acoperită pe o parte cu:

— un strat de poliuretan cu microgranule de sticlă,

— un strat de poli(acetat de etilen vinil),

— un strat de adeziv și

— o folie de protecție

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

37

Folie de poli(clorură de vinil) cu absorbție UV:

— cu o grosime de 78 μm sau mai mult,

— acoperită pe o parte cu un strat adeziv și cu o folie protectoare detașabilă,

— cu o forță de lipire de 1 764 mN/25 mm sau mai mult

0 %

1.1.2011-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

39

Folie din poli(clorura de vinil), cu grosimea sub 1 mm, acoperită cu un adeziv în care sunt înglobate sfere de sticlă cu diametru de maximum 100 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

47

Peliculă polarizantă, sub formă de role, compusă dintr-o peliculă din alcool polivinilic multistratificată, susținută la fiecare capăt de o peliculă din triacetil-celuloză, prevăzută la unul din capete cu o peliculă adezivă fixă și sensibilă la presiune

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex900120 00

40

 (4)ex391990 00

49

Folie laminată reflectorizantă care este formată dintr-un film de poli(metil metacrilat) imprimat pe o parte cu un model de formă regulată, un film dintr-un polimer care conține microsfere de sticlă, un strat adeziv și o folie detașabilă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

51

Film orientat biaxial din poli(metil metacrilat), cu grosime de minimum 50 μm dar maximum 90 μm, acoperit sau nu pe una din fețe cu un strat adeziv și o folie protectoare detașabilă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

30

 (4)ex391990 00

55

Folie de polipropilenă orientată biaxial cu:

— un strat exterior autoadeziv,

— o lățime egală sau mai mare de 363 mm, dar care nu depășește 507 mm,

— o grosime totală a foliei egală sau mai mare de 10 μm, însă care nu depășește 100 μm,

pentru a fi utilizată la protecția monitoarelor cu cristale lichide (LCD) în timpul fabricării modulelor LCD (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex391990 00

60

Folie reflectorizantă, constând din:

— un strat de poli(clorură de vinil),

— un strat de poliuretan,

— un strat de microsfere din sticlă,

— un strat care include o marcă de securitate și/sau oficială care își schimbă aspectul în funcție de unghiul din care este privită,

— un strat de aluminiu metalizat și

— un adeziv acoperit pe o față cu un strat antiadeziv

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

65

Folie autoadezivă cu o grosime de minim 40 μm, dar maxim 400 μm formată dintr-unul sau mai multe straturi de poli(etilen tereftalat) transparent, metalizat sau colorat, acoperit pe o parte cu o căptușeală rezistentă la zgâriere și pe cealaltă parte cu un adeziv sensibil la presiune și un strat antiadeziv din silicon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

70

Discuri de polizat autoadezive din poliuretan microporos, prevăzute sau nu cu flanșă

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex392010 25

10

Folie cu grosime de maximum 0,20 mm, dintr-un amestec de polietilenă și un copolimer de etilenă cu 1-octena, având ștanțate forme regulate romboidale, pentru acoperirea pe ambele fețe a cauciucului nevulcanizat (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

20

 (4)ex392010 25

20

Folie din polietilenă, de tipul celor utilizate pentru panglici pentru mașini de scris

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 28

91

Film din poli(etilenă) cu o grosime de 19 μm (± 1), imprimat pe o parte cu un model grafic format din opt culori diferite, și cu o singură culoare pe partea opusă; modelul grafic prezintă, de asemenea, următoarele caracteristici:

— se repetă și este dispus la distanțe egale pe toată lungimea filmului

— este aliniat egal și vizibil când este privit din spatele sau din fața filmului

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

40

Folie multistratificată cu acoperire acrilică și laminată cu un strat din polietilenă de înaltă densitate, cu grosime totală de minimum 0,8 mm dar maximum 1,2 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392020 21

30

Folie din polipropilenă orientată biaxial, acoperită (coextrudată) cu un strat exterior de polietilenă, cu o grosime totală de minimum 11,5 μm dar de maximum 13,5 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex392020 29

92

Film orientat monoaxial, cu o grosime totală de maxim 75 μm, format din două sau trei straturi, fiecare strat conținând un amestec de polipropilenă și polietilenă, cu un strat central care conține sau nu conține dioxid de titaniu, având:

— o rezistență la întindere în direcția utilajului de minim 140 MPa, dar maxim 270 MPa și

— o rezistență la întindere în direcție transversală de minim 20 MPa, dar maxim 40 MPa

conform metodei de testare ASTM D882/ISO 527-3

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex392020 29

93

Folie orientată mono-axial, formată din trei straturi, fiecare strat fiind constituit dintr-un amestec de polipropilenă și de copolimer de etilenă și vinil acetat, având:

— grosime de minimum 55 μm dar maximum 97 μm,

— coeficient de elasticitate în direcția mașină de minimum 0,75 GPa dar maximum 1,45 GPa și

— coeficient de elasticitate în direcția transversală de minimum 0,20 GPa dar maximum 0,55 GPa

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex392020 80

92

Folie sau bandă laminată constituită dintr-o folie de grosime minimum 181 μm dar maximum 223 μm, compusă dintr-un amestec de copolimer de propilena și etilena cu un copolimer stiren-etilen-butilen-stiren (SEBS) acoperită pe una din fețe cu un strat de copolimer stiren-etilen-butilen-stiren (SEBS) și un strat de poliester

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

92

Folie din poli(clorura de vinil) stabilizată împotriva razelor ultraviolete, fără găuri, nici microscopice, cu grosimea de minimum 60 μm dar maximum 80 μm, conținând minimum 30 dar maximum 40 părți de plastifiant la 100 părți de poli(clorura de vinil)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

94

Folie cu luciu cu reflexie de minimum 70, măsurat la un unghi 60° utilizând un aparat pentru măsurarea strălucirii (determinată conform metodei ISO 2813:2000), constituită din unul sau două straturi de poli(clorură de vinil) acoperite pe ambele fețe cu un strat de material plastic, cu grosimea de minimum 0,26 mm dar maximum 1,0 mm, acoperită pe suprafața lucioasă cu o folie protectoare de polietilenă, prezentată în rulouri cu lățimea de minimum 1 000 mm dar maximum 1 450 mm, utilizată la fabricarea produselor clasificate la poziția tarifară 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392049 10

93

ex392043 10

95

Folie laminată reflectorizantă, constând dintr-o peliculă din poli(clorura de vinil) și o peliculă din alt material plastic cu forme regulate piramidale ștanțate, acoperită pe una din fețe cu o folie de protecție detașabilă

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

96

Folie cu un nivel de strălucire de minimum 70, măsurat la un unghi de 60° utilizând un aparat pentru măsurarea strălucirii (determinat conform metodei ISO 2819:2000), constând dintr-un strat de poli(etilentereftalat) și un strat de poli(clorură de vinil) colorată, utilizată pentru acoperirea panourilor și a ușilor în amenajări interioare (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

97

Folie ștanțată până la o adâncime de maximum 12 μm, cu luciu cu reflexie de minimum 7 dar maximum 17, măsurat la un unghi de 60° utilizând un aparat pentru măsurarea strălucirii (determinat conform metodei ISO 2819:2000), constând din cel puțin doua straturi de poli(clorură de vinil), cu grosimea totală de maximum 0,5 mm, acoperită pe suprafața ștanțată cu o folie protectoare, prezentată în rulouri cu lățimea de minimum 1 400 mm dar maximum 1 420 mm, utilizată la fabricarea produselor clasificate la poziția tarifară 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

10

Placă din poli(metacrilat de metil), cu o acoperire antistatică, având dimensiunile de 738 × 972 mm (+/- 1,5 mm)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

20

Placă din poli(metacrilat de metil) conținând hidroxid de aluminiu, cu grosimea de minimum 3,5 mm dar maximum 19 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

40

Foi de plastic polimetilmetacrilat conform standardelor EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) et EN 4366 (MIL-PRF-25690)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392059 90

10

Folie necelulară și nelaminată de copolimer modificat de acrilonitril-metil-acrilat cu o grosime cuprinsă între 0,1 mm și 1,3 mm, rulată

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex392059 90

20

Folie stratificată reflectorizantă, formată dintr-un strat de epoxiacrilat ștanțată pe o față în formă regulată, acoperită pe ambele fețe cu unul sau mai multe straturi de material plastic

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex392062 19

01

Folie opacă coextrudată din poli(etilen tereftalat), cu grosimea de minimum 50 μm dar maximum 350 μm, constând în principal dintr-un strat conținând negru de cărbune

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

03

ex392062 19

07

Peliculă din poli(etilen tereftalat), neacoperită cu adeziv, cu grosime maximum 25 μm, care:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

09

— fie este numai colorată în masă, sau

— este colorată în masă și metalizată pe una din fețe

ex392062 19

11

Folie numai din poli(etilen tereftalat), cu grosime maximum 120 μm, constând din unul sau doua straturi care fiecare conține în masă un material colorat și/sau un material absorbant UV, neacoperită cu adeziv sau cu alt material

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

13

ex392062 19

14

Folie din poli(etilen tereftalat), cu grosime minimum 20 μm dar maximum 150 μm, acoperită pe una din fețe cu silicon, utilizate pentru fabricarea foliilor pentru ferestre (1)

3 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392062 19

16

ex392062 19

17

Folie laminată numai din poli(etilen tereftalat), cu grosime totală maximum 120 μm, constând dintr-un strat numai metalizat și unul sau două straturi care fiecare conține în masă un material colorat și/sau un material absorbant UV, neacoperită cu adeziv sau cu alt material

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

19

ex392062 19

20

Pelicula reflectorizantă din poliester, având ștanțațe forme piramidale, pentru fabricarea autocolantelor și semnelor distinctive de siguranța, a îmbrăcămintei de protecție și accesoriile pentru aceasta, a servietelor, pungilor, genților sau obiectelor similare (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

21

Folie din poli(etilen tereftalat), acoperită sau îmbrăcată pe una sau pe ambele fețe cu un strat din poliester modificat, cu grosime totala de minimum 7 μm dar maximum 11 μm, pentru fabricarea benzilor video cu un strat magnetic din pigmenți metalici și o lățime de 8 mm sau de 12,7 mm (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

23

▼M28

ex392062 19

24

Folie din poli(etilen tereftalat) cu o grosime de minimum 186 μm și maximum 191 μm acoperită pe una din fețe cu un strat acrilic cu imprimeuri în formă de matrice

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex392062 19

26

▼M27

ex392062 19