1996R1255 — PL — 01.01.2011 — 029.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1255/96

z dnia 27 czerwca 1996 r.

zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre ►M9  produkty przemysłowe, rolne i rybne ◄

(Dz.U. L 158, 29.6.1996, p.1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

COUNCIL REGULATION (EC) No 2484/96 of 20 December 1996 (*)

  L 341

1

30.12.1996

 M2

COUNCIL REGULATION (EC) No 1186/97 of 27 June 1997 (*)

  L 172

1

30.6.1997

 M3

COUNCIL REGULATION (EC) No 2590/97 of 16 December 1997 (*)

  L 355

1

30.12.1997

 M4

COUNCIL REGULATION (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 (*)

  L 186

1

30.6.1998

 M5

COUNCIL REGULATION (EC) No 2797/98 of 17 December 1998 (*)

  L 352

1

29.12.1998

 M6

COUNCIL REGULATION (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 (*)

  L 165

1

30.6.1999

 M7

COUNCIL REGULATION (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 (*)

  L 8

1

12.1.2000

 M8

COUNCIL REGULATION (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 (*)

  L 153

1

26.6.2000

►M9

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2801/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r.

  L 331

1

27.12.2000

 M10

COUNCIL REGULATION (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 (*)

  L 169

1

23.6.2001

 M11

COUNCIL REGULATION (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 (*)

  L 340

1

21.12.2001

 M12

COUNCIL REGULATION (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 (*)

  L 171

1

29.6.2002

 M13

COUNCIL REGULATION (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 (*)

  L 350

1

27.12.2002

 M14

COUNCIL REGULATION (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 (*)

  L 161

1

30.6.2003

 M15

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2285/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

  L 341

1

30.12.2003

 M16

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1241/2004 z dnia 5 lipca 2004 r.

  L 238

1

8.7.2004

 M17

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2271/2004 z dnia 22 grudnia 2004

  L 396

13

31.12.2004

 M18

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 989/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r.

  L 168

1

30.6.2005

 M19

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 300/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r.

  L 56

1

25.2.2006

 M20

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 963/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.

  L 176

3

30.6.2006

 M21

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1897/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.

  L 395

1

30.12.2006

 M22

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 729/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r.

  L 166

4

28.6.2007

 M23

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1527/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

  L 349

7

31.12.2007

 M24

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 595/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r.

  L 164

1

25.6.2008

 M25

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r.

  L 1

1

5.1.2009

 M26

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 564/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

  L 168

4

30.6.2009

►M27

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r.

  L 4

1

8.1.2010

►M28

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 566/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.

  L 163

4

30.6.2010

►M29

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1265/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.

  L 347

9

31.12.2010(*)

Akt ten nie został nigdy opublikowany w języku polskim.
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1255/96

z dnia 27 czerwca 1996 r.

zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre ►M9  produkty przemysłowe, rolne i rybne ◄RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 28,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

produkcja we Wspólnocie produktów określonych w niniejszym rozporządzeniu jest obecnie niewystarczająca lub nieistniejąca; producenci nie mogą z tego powodu zaspokajać potrzeb gałęzi przemysłu odbierających te produkty we Wspólnocie;

w interesie Wspólnoty leży częściowe lub całkowite zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na te produkty;

decyzja o zawieszeniu tych ceł autonomicznych powinna zostać podjęta przez Wspólnotę;

rozporządzenia czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre ►M9  produkty przemysłowe, rolne i rybne ◄ w dużym stopniu wznowiły działanie poprzednich środków; dlatego w celu racjonalizacji stosowania tych środków, wydaje się właściwe nieograniczanie okresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia, gdyż, w razie potrzeby, jego zakres może być dostosowany, a produkty dodane lub usunięte z wykazu w drodze rozporządzenia Rady;

zmiany nomenklatury scalonej i kodów Taric nie powodują żadnej merytorycznej zmiany; z uwagi na uproszczenie, należy ustanowić przepisy uprawniające Komisję, po uzyskaniu opinii Komitetu Kodeksu Celnego, do dokonywania niezbędnych zmian i technicznych dostosowań Załącznika do niniejszego rozporządzenia, w tym do opublikowania wersji ujednoliconej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na produkty wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zawiesza się na poziomie wskazanym przy każdym z nich.

Artykuł 2

Dostosowania techniczne, w tym publikacja wersji ujednoliconej, wynikające ze zmian nomenklatury scalonej i kodów Taric, przyjmuje Komisja zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 3.

Artykuł 3

1.  Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Kodeksu Celnego powołany na mocy art. 247 rozporządzenia (EWG) nr 2913/91 ( 1 ).

2.  Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt środków, które należy przyjąć. Komitet wydaje opinię o tym projekcie w terminie, który może zostać wyznaczony przez przewodniczącego stosownie do pilności sprawy. Opinię wydaje się większością ustanowioną w art. 148 ust. 2 Traktatu, w przypadku decyzji, które Rada jest zobowiązana podjąć na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w Komitecie są ważone w sposób określony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

3.  Komisja przyjmuje środki, które stosuje się niezwłocznie.

Jednakże, jeżeli środki te nie są zgodne z opinią Komitetu, Komisja niezwłocznie przekazuje je Radzie. W takim wypadku Komisja odracza stosowanie środków, o których zadecydowała, na trzy miesiące od daty przekazania takiego powiadomienia.

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może podjąć odmienną decyzję w terminie określonym w poprzednim akapicie.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 1996 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

▼M27
ZAŁĄCZNIKKod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

ex030269 99

30

Czerwony lucjan (Lutjanus purpureus), świeży, schłodzony, do przetwórstwa (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex030270 00

95

Ikry rybie, świeże, schłodzone lub zamrożone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Ikry rybie, solone lub w solance

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030520 00

30

ex071021 00

10

Groch w strąkach, z gatunku Pisum sativum odmiany Hortense axiphium, zamrożony, o grubości nie większej niż 6 mm, stosowany wraz ze strąkami, do produkcji gotowych dań (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071080 95

50

Pędy bambusa, zamrożone, niepakowane do sprzedaży detalicznej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071159 00

11

Grzyby, z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum i Tricholoma, tymczasowo zakonserwowane w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, dla przemysłu produkującego konserwy spożywcze (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex071232 00

10

Grzyby, z wyłączeniem grzybów z gatunku Agaricus, suszone, całe lub w identyfikowalnych plasterkach lub kawałkach, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie w celu sprzedaży detalicznej (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Daktyle, świeże lub suszone, niepakowane do sprzedaży detalicznej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081040 50

10

Owoce z gatunku Vaccinium macrocarpon, świeże

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 50

 

Owoce z rodzaju Vaccinium, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 70

 

ex081190 95

69

ex081190 95

20

„Boysenberries”, zamrożone, niezawierające dodatku cukru, niepakowane do sprzedaży detalicznej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

30

Ananasy (Ananas comosus), w kawałkach, zamrożone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

40

Owoce dzikiej róży, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 19

10

Olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, do produkcji

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 91

10

—  przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych podpozycją 3823 19 10,

ex151311 10

10

—  estrów metylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 2915 lub 2916,

ex151319 30

10

—  alkoholi tłuszczowych objętych podpozycjami 2905 17, 2905 19 i 3823 70 wykorzystywanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,

ex151321 10

10

—  alkoholi tłuszczowych objętych podpozycją 2905 16, czystych lub mieszanych, wykorzystywanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,

ex151329 30

10

— kwasu stearynowego objętego podpozycją 3823 11 00 lub

— towarów objętych pozycją 3401 (1)

▼M28

ex151519 10

10

Olej lniany o liczbie jodowej 190 lub większej, mierzonej zgodnie z normą ISO 150-2006

0 %

1.7.2010-31.12.2010

▼M27

ex151590 99

92

Olej roślinny, rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokozaheksaenowego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex151620 96

10

Rafinowany, bielony, utwardzony olej sojowy w postaci płatków w rodzaju stosowanych do produkcji kosmetyków

0 %

1.7.2010-31.12.2010

ex151620 96

20

Olej jojoba, uwodorniony i estryfikowany wewnętrznie, bez żadnych dalszych modyfikacji chemicznych i niepoddany żadnemu procesowi teksturyzacji

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex151790 99

10

Olej roślinny, rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokozaheksaenowego i standaryzowany za pomocą wysokooleinowego oleju słonecznikowego (HOSO)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus spp.), dla przemysłu przetwórczego w celu przetworzenia na pasty lub produkty do smarowania (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160430 90

10

Ikra rybia, płukana, oczyszczona z przylegających organów i jedynie solona lub w solance, do przetwórstwa (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

11

Kraby z gatunków „King” (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki” (Paralithodes brevipes), „Kegani” (Erimacrus isenbecki), „Queen” i „Snow” (Chionoecetes spp.), „Red” (Geryon quinquedens), „Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud” (Scylla serrata), „Blue” (Portunus spp.), jedynie gotowane w wodzie i obrane ze skorupek, nawet zamrożone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 2 kg lub większej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Przezroczysty makaron, cięty na kawałki, otrzymany z fasoli (Vigna radiata (L.) Wilczek), niepakowany do sprzedaży detalicznej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Pędy bambusa, przetworzone lub zakonserwowane, w opakowaniach bezpośrednich o masie netto ponad 5 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex200860 19

30

Czereśnie z dodatkiem spirytusu, o zawartości cukru 9 % masy lub bez zawartości cukru, o średnicy nie większej niż 19,9 mm, z pestką, stosowane w produktach czekoladowych (1)

10 % (3)

1.1.2010-31.12.2012

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Słodzona suszona żurawina

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 49

30

Przecier z owoców „boysenberry”, bez pestek, niezawierający dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 99

40

▼M27

 (4)ex200949 30

91

Sok ananasowy, inny niż sproszkowany:

— o liczbie Brixa większej niż 20, ale nie większej niż 67,

— o wartości większej niż 30 EUR za 100 kg masy netto,

— zawierający dodatek cukru

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex200980 79

82

Koncentrat soku żurawinowego o liczbie Brixa 40 lub większej, ale nie większej niż 66

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex200980 79

87

Sok z owoców Boysenberry, zagęszczony, zamrożony, o wartości Brix 61 lub większej, ale nie większej niż 65

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex200980 99

93

Woda kokosowa, niepoddana przetworzeniu, zamrożona, niepakowana do sprzedaży detalicznej

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex210610 20

10

Izolat białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex271011 25

10

Mieszanina izomerów 2,4,4-trimetylopent-1-enu i 2,4,4-trimetylopent-2-enu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280450 90

10

Tellur o czystości 99,99 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,999 % masy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280530 10

10

Stop ceru oraz pozostałych metali ziem rzadkich zawierający 47 % masy lub więcej ceru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Metale ziem rzadkich, skand i itr o czystości 98,5 % masy lub większej

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex281119 80

10

Kwas amidosulfonowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

10

Ditlenek krzemu w postaci proszku, stosowany do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz do przygotowania próbki wkładu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

20

Mikrokulki z bezpostaciowego krzemu o cząstkach wielkości 5 μm (± 1 μm), stosowane do produkcji produktów kosmetycznych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281122 00

30

Kulki z porowatego białego ditlenku krzemu (krzemionki) o cząstkach wielkości powyżej 1 μm, stosowane do produkcji produktów kosmetycznych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281290 00

10

Trifluorek azotu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281290 00

20

Tetrafluorek krzemu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex281820 00

10

Aktywowany tlenek glinu o powierzchni właściwej wynoszącej co najmniej 350 m2/g

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex281830 00

10

Tlenek wodorotlenku glinu w postaci pseudo boehmitu

4 %

1.1.2010-31.12.2013

2819 10 00

 

Tritlenek chromu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282300 00

10

Ditlenek tytanu, o czystości 99,9 % masy lub większej, o średniej wielkości ziarna 1,2 μm lub większej, ale nie większej niż 1,8 μm, do produkcji towarów objętych pozycją 8532 lub 8533 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex282550 00

11

Tlenek miedzi (I lub II) zawierający 78 % masy lub więcej miedzi i nie więcej niż 0,03 % chlorku

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex282550 00

19

 

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex282739 85

10

Monochlorek miedzi o czystości 96 % masy lub większej, ale nie większej niż 99 % masy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282739 85

20

Pentachlorek antymonu o czystości 99 % masy lub większej

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282739 85

30

Dichlorek manganu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282749 90

10

Uwodniony tlenodichlorek cyrkonu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283010 00

10

Tetrasiarczek disodu zawierający 38 % masy lub mniej sodu, w przeliczeniu na suchą masę

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283329 80

10

Monohydrat siarczanu manganu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283510 00

10

Monohydrat fosforanu (I) sodu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283691 00

20

Węglan litu zawierający jedno lub więcej z następujących zanieczyszczeń w podanych stężeniach:

— 2 mg/kg lub więcej arsenu;

— 200 mg/kg lub więcej wapnia;

— 200 mg/kg lub więcej chlorków;

— 20 mg/kg lub więcej żelaza;

— 150 mg/kg lub więcej magnezu;

— 20 mg/kg lub więcej metali ciężkich;

— 300 mg/kg lub więcej potasu;

— 300 mg/kg lub więcej sodu;

— 200 mg/kg lub więcej siarczanów,

określonych zgodnie z metodami podanymi przez Farmakopeę Europejską (European Pharmacopoeia)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283699 17

10

Zasadowy węglan cyrkonu (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283719 00

20

Cyjanek miedzi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283720 00

10

Heksacyjanożelazian (II) tetrasodu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex283919 00

10

Dikrzemian disodu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283990 90

10

Hydrat krzemianu ołowiu o zawartości ołowiu (84,5 +/- 1,5) % masy, w przeliczeniu na tlenek ołowiu (II), w postaci proszku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283990 90

20

Krzemian wapnia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2841 30 00

 

Dichromian sodu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284180 00

10

Wolframian diamonu (parawolframian amonu)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284190 85

10

Tlenek kobaltu (III) litu o zawartości kobaltu co najmniej 59 %

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284210 00

10

Sproszkowany syntetyczny beta zeolit

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex284210 00

20

Sproszkowany syntetyczny zeolit typu chabazyt

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex284290 10

10

Selenian sodu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex284329 00

10

Tlenek srebra niezawierający azotanów i węglanów, o zawartości srebra co najmniej 99,99 % masy w odniesieniu do zawartości metalu, do produkcji ogniw tlenkowo-srebrowych. (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2845 10 00

 

Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2845 90 10

 

Deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

10

Hel-3

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

20

Woda wzbogacona tlenem-18 na poziomie 95 % masy lub większym

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

30

Monotlenek węgla 13C

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

40

Borek żelaza wzbogacony borem-10 na poziomie wyższym niż 95 % masy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

10

Koncentrat metali ziem rzadkich zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy tlenków metali ziem rzadkich i nie więcej niż po 1 % masy tlenku cyrkonu, tlenku glinu lub tlenku żelaza, oraz charakteryzujący się stratą w wyniku prażenia 5 % masy lub większą

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Triwęglan diceru, nawet uwodniony

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

30

Węglan ceru lantanu, nawet uwodniony

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

40

Węglan ceru lantanu neodymu prazeodymu, nawet uwodniony

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2846 90 00

 

Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali, inne niż te objęte podpozycją 2846 10 00

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284800 00

10

Fosfina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

10

Krzemowodór (silan)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

20

Arsenowodór (arsyna)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

30

Azotek tytanu o wielkości cząstek nie większej niż 250 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex285000 60

10

Azydek sodu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

10

Tetrafluorek węgla (tetrafluorometan)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

30

Perfluoroetan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

40

1,1-Difluoroetan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluoropropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

70

1,1,1,2 tetrafluoroetan, certyfikowany, bezzapachowy, zawierający w masie maksymalnie:

— 600 ppm masy 1,1,2,2-tetrafluoroetanu

— 2 ppm masy pentafluoroetanu

— 2 ppm masy chlorodifluorometanu

— 2 ppm masy chloropentafluoroetanu

— 2 ppm masy dichlorodifluorometanu

stosowany do produkcji farmaceutycznych gazów pędnych do medycznych inhalatorów ciśnieniowych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

80

Heksafluoropropen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290343 00

10

1,1,1-Trichlorotrifluoroetan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachloropentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

30

Oktafluorocyklopenten

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290369 90

10

Mieszanina izomerów di- lub tetrachlorotricyklo[8.2.2.24,7]heksadeka-1(12),4,6,10,13,15-heksanu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

20

1,2-Bis(pentabromofenylo)etan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

40

2,6-Dichlorotoluen o czystości 99 % masy lub większej i zawierający:

— 0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzodioksyn,

— 0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzofuranów,

— 0,2 mg/kg lub mniej tetrachlorobifenyli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

50

Fluorobenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

60

α-Chloro(etylo)tolueny

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290410 00

30

p-Styrenosulfonian sodu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290410 00

40

Tolueno-4-sulfonian sodu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex290410 00

50

2-Metyloprop-2-eno-1-sulfonian sodu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290420 00

10

Nitrometan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

20

Nitroetan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

30

1-Nitropropan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290420 00

40

2-Nitropropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 40

10

Trichloronitrometan, do produkcji towarów objętych podpozycją 3808 92 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 95

20

1-Chloro-2,4-dinitrobenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290490 95

30

Chlorek tosylu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290519 00

11

tert-Butanolan potasu (tert-butoksylan potasu), nawet w postaci roztworu w tetrahydrofuranie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-Dimetyloheptan-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Dimetyloheptan-2-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex290529 90

10

3,5-Dimetyloheks-1-in-3-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex290529 90

20

Deka-9-en-1-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290539 95

10

Propano-1,3-diol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex290549 00

10

Etylidynotrimetanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex290559 98

20

2,2,2-Trifluoroetanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

2906 11 00

 

Mentol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

10

Cykloheksa-1,4-ylenodimetanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

20

4,4′-Izopropylidenodicykloheksanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290629 00

10

2,2’-(m-Fenyleno)dipropan-2-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hydroksymetylo-4-metylo-2,3,5,6-tetrafluorobenzen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

10

2,3,5-Trimetylofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

20

Bifenyl-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290721 00

10

Rezorcyna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimetylocykloheksylideno)difenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

30

4,4′,4″-Etylidynotrifenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

50

6,6′,6″-Tricykloheksylo-4,4′,4″-butano-1,1,3-triyltri(m-krezol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

70

2,2’,2’’,6,6’,6’’-Heksa-tert-butylo-α,α’,α’’-(mezytyleno-2,4,6-triyl)tri-p-krezol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

85

Floroglucyna, nawet uwodniona

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290899 90

30

4-Nitrofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

20

Eter bis(2-chloroetylowy)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

30

Mieszanina izomerów eteru metylowego nonafluorobutylu lub eteru etylowego nonafluorobutylu, o czystości 99 % masy lub większej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

50

3-Etoksy-perfluoro-2-metyloheksan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290919 90

60

1-Metoksyheptafluoropropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290930 38

10

Eter bis(pentabromofenylowy)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290930 90

10

2-(Fenylometoksy)naftalen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-metylofenoksy)etan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-Metoksyetylo)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex290950 00

20

Ubichinol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290960 00

10

Nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

30

2,3-Epoksypropan-1-ol (glicyd)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

60

1,2-Epoksyoktadekan, o czystości 82 % masy lub większej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291229 00

30

α,α,3-Trimetylobenzenopropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

2912 41 00

 

Wanilina (aldehyd 4-hydroksy-3-metoksybenzoesowy)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291249 00

10

3-Fenoksybenzaldehyd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291249 00

20

4-Hydroksybenzaldehyd

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291419 90

20

Heptan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

30

3-Metylobutanon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

40

Pentan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

2914 21 00

 

Kamfora

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291429 00

20

Cykloheksadec-8-enon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291429 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291439 00

20

Stearoilo-benzoilo-metan

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

30

Benzofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

40

1,3-Difenylopropan-1,3-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

50

4-Fenylobenzofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291439 00

60

4-Metylobenzofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291450 00

20

3’-Hydroksyacetofenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291450 00

30

2′-Hydroksyacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291450 00

60

2,2-Dimetoksy-2-fenyloacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

70

16α,17α-Epoksy-3β-hydroksypregn-5-en-20-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

80

2’,6’-Dihydroksyacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

10

2-Etyloantrachinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

20

2-Pentyloantrachinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

30

1,4-Dihydroksyantrachinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

10

1-Chloro-3,3-dimetylobutan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

40

Perfluoro(2-metylopentan-3-on)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

50

3′-Chloropropiofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291470 00

60

4′-tert-Butylo-2′,6′-dimetylo-3′,5′-dinitroacetofenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291529 00

10

Trioctan antymonu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

40

Octan tert-butylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

50

Octan 3-acetylofenylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291590 00

40

Kwas nonanowy (kwas pelargonowy)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291590 00

50

Heptanian allilu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291590 00

60

6,8-Dichlorooktanian etylu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291612 00

10

Akrylan 2-tert-butylo-6-(3-tert-butylo-2-hydroksy-5-metylobenzylo)-4-metylofenylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

20

Akrylan 2-etoksyetylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

30

Akrylan izobutylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

40

Akrylan 2,4-di-tert-pentylo-6-[1-(3,5-di-tert-pentylo-2-hydroksyfenylo)-etylo] fenylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291613 00

10

Sproszkowany metakrylan hydroksycynku

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex291613 00

20

Dimetakrylan cynku, w postaci proszku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291614 00

10

Metakrylan 2,3-epoksypropylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291619 95

20

3,3-Dimetylopent-4-enonian metylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291620 00

50

2,2-Dimetylo-3-(2-metylopropenylo)cyklopropanokarboksylan etylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291620 00

60

Kwas 3-cykloheksylopropionowy

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

20

Chlorek 3,5-dichlorobenzoilu

3,6 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291639 00

25

Chlorek 2-metylo-3-(4-fluorofenylo)-propionylu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291639 00

30

Chlorek 2,4,6-trimetylobenzoilu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

40

4-tert-Butylobenzoesan winylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

45

Kwas 2-chlorobenzoesowy

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291639 00

50

Chlorek 3,5-dimetylobenzoilu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

55

Kwas 4-tert-butylobenzoesowy

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291639 00

60

Chlorek 4-etylobenzoilu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

65

Kwas 2-(4-nitrofenylo)masłowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

70

Ibuprofen (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

80

2-(4-Nitrofenylo)maślan etylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291711 00

20

Szczawian bis(p-metylobenzylu)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291711 00

30

Szczawian kobaltu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex291719 10

10

Malonian dimetylu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291719 90

20

1,2-Bis(cykloheksylooksykarbonylo)etanosulfonian sodu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291719 90

30

Brasydynian etylenu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291719 90

50

Kwas tetradekanodiowy

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291719 90

70

Kwas metylenobursztynowy (itakonowy)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

30

Bezwodnik 1,4,5,6,7,7-heksachloro-8,9,10-trinorborn-5-eno-2,3-dikarboksylowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

40

Bezwodnik 3-metylo-1,2,3,6-tetrahydroftalowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291734 90

10

Ftalan diallilu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291739 95

10

Bis(2-etyloheksylo)-1,4-benzenodikarboksylan

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex291739 95

20

1,4-Benzenodikarboksylan dibutylu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291739 95

30

Dibezwodnik benzeno-1,2:4,5-tetrakarboksylowy

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex291819 98

20

Kwas L-jabłkowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

10

Kwasy monohydroksynaftoesowe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

30

Oktadecylo-3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291829 00

50

Bis[3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian] heksametylenu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

30

2-Benzoilobenzoesan metylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

40

Kwas ftalaldehydowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291830 00

50

Octan (3-okso-2-pentylocyklopentylo) metylu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291899 90

10

3,4-Epoksycykloheksanokarboksylan 3,4-epoksycykloheksylometylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

20

3-Metoksyakrylan metylu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291899 90

30

2-(4-Hydroksyfenoksy)propionian metylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

40

Kwas trans-4-hydroksy-3-metoksycynamonowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

50

3,4,5-Trimetoksybenzoesan metylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

60

Kwas 3,4,5-trimetoksybenzoesowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

70

(3-Metylobutoksy)octan allilu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291990 00

10

Fosforan 2,2’-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylu), sól monosodowa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

30

Hydroksybis[2,2′-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylo)fosforan] glinu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

40

Tri-n-heksylofosforan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

10

Fenitrotion (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

20

Tolclofos-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

10

Siarczan dietylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

20

Diwęglan diallilo-2,2′-oksydietylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

40

Węglan dimetylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

50

Diwęglan di-tert-butylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 30

 

Fosforyn trimetylu (trimetoksyfosfina)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 40

 

Fosforyn trietylu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292090 85

10

Bis(fosforyn) O,O’-dioktadecylo pentaerytrytolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292119 50

10

Dietyloamino-trietoksysilan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex292990 00

20

▼M27

 (4)ex292119 99

20

Etylo(2-metyloallilo)amina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

30

Alliloamina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

40

Tris(dietyloamido)tert-butyloimidotantal (V)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

50

Tetrakis(etylometyloamino)hafn (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

60

Tetrakis(etylometyloamino)cyrkon (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

10

N,N,N′,N′-Tetrabutyloheksametylenodiamina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

20

Tris[3-(dimetyloamino)propylo]amina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

30

Bis[3-(dimetyloamino)propylo]metyloamina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292129 00

40

Dekametylenodiamina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292130 99

10

Dicykloheksylo(metylo)amina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292130 99

20

Cykloheksa-1,3-ilenobis(metyloamina), do produkcji środków do mycia naczyń (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292130 99

30

1,3-Cykloheksanodimetanamina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Dichloro-4-nitroanilina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

15

Kwas 4-amino-3-nitrobenzenosulfonowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

25

Wodoro 2-aminobenzeno-1,4-disulfonian sodu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

35

2-Nitroanilina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

45

2,4,5-Trichloroanilina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

50

Kwas 3-aminobenzenosulfonowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

70

Kwas 2-aminobenzeno-1,4-disulfonowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

80

4-Chloro-2-nitroanilina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

85

3,5-Dichloroanilina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

10

Kwas 5-amino-2-chlorotolueno-4-sulfonowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

20

Kwas 4-amino-6-chlorotolueno-3-sulfonowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluidyna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

40

Kwas 4-aminotolueno-3-sulfonowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292144 00

20

Difenyloamina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

10

Wodoro 3-aminonaftaleno-1,5,disulfonian sodu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

20

Kwas 2-aminonaftaleno-1,5-disulfonowy i jego sole sodowe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

40

1-Naftyloamina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

20

Pendimetalin (ISO)

3,5 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

40

N-1-Naftyloanilina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292149 00

60

N-Benzylo-N-etyloanilina

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex292149 00

70

2-Chlorobenzyloamina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292151 19

20

Diaminotoluen (TDA) zawierający 78 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 82 % masy 4-metylo-m-fenylenodiaminy (2,4-diaminotoluenu) oraz 18 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 22 % masy 2-metylo-m-fenylenodiaminy (2,6-diaminotoluenu), oraz śladową ilość substancji smolistych nie większą niż 0,23 % masy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

30

Siarczan 2-metylo-p-fenylenodiaminy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

40

p-Fenylenodiamina

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292151 19

50

Mono- i dichloropochodne p-fenylenodiaminy i p-diaminotoluenu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

10

Mieszanina izomerów 3,5-dietylotoluenodiaminy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

30

Dichlorowodorek 3,3’-dichlorobenzydyny

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292159 90

40

Kwas 4,4′-diaminostilbeno-2,2′-disulfonowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292159 90

50

N-Etylo-N’,N’-dimetylo-N-fenylo-etyleno-1,2-diamina

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292219 85

30

N,N,N′,N′-Tetrametylo-2,2′-oksybis(etyloamina)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292219 85

40

Benzoesan 2-(dimetyloamino)etylu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292219 85

50

2-(2-Metoksyfenoksy)etyloamina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

60

N,N,N’-Trimetylo-N’-(2-hydroksy-etylo) 2,2’-oksybis(etyloamina)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

70

D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenylo)propano-1,3-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimetyloamino)etoksy]etylo]-N-metylo-1,3-propanodiamina

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292221 00

10

Kwas 2-amino-5-hydroksynaftaleno-1,7-disulfonowy i jego sole, o czystości 60 % masy lub większej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

30

Kwas 6-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

40

Kwas 7-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

50

Wodoro 4-amino-5-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian sodu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

10

2-Metylo-N-fenylo-p-anizydyna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

20

3-Aminofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

25

5-Amino-o-krezol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

35

Sól sodowa 2-amino-4,6-dinitrofenolu, zawierająca przynajmniej 20 % wody

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292229 00

45

Anizydyny

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

46

Kwas p-anizydyno-3-sulfonowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

50

6-Metoksy-m-toluidyna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292229 00

55

Kwas 3-amino-4-hydroksybenzenosulfonowy

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292229 00

65

4-Trifluorometoksyanilina

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anizydyna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-Aminoetylo)fenol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292229 00

80

3-Dietyloaminofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292239 00

10

Kwas 1-amino-4-bromo-9,10-dioksoantraceno-2-sulfonowy i jego sole

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292239 00

20

2-Amino-5-chlorobenzofenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Chloroetylo)etyloamino]benzaldehyd

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292243 00

10

Kwas antranilowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

10

Asparaginian ornityny (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292249 85

15

Kwas DL-asparaginowy używany do produkcji suplementów diety (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292249 85

40

Norwalina (kwas 2-aminopentanowy)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

50

D-(-)-Dihydrofenyloglicyna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

60

4-Dimetyloaminobenzoesan etylu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292249 85

70

Benzoesan 2-etyloheksylo-4-dimetyloaminy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292250 00

20

Chlorowodorek 1-[2-amino-1-(4-metoksfenylo)-etylo]-cykloheksanolu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292250 00

40

4,4-Dimetoksybutyloamina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292250 00

70

Octan 2-(1-hydroksycykloheksylo)-2-(4-metoksyfenylo)etyloamonu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

10

Wodorotlenek tetrametyloamonu, w postaci roztworu wodnego, zawierający:

— 25 (+/- 0,5) % masy wodorotlenku tetrametyloamonu,

— 500 mg/kg lub mniej węglanu,

— 200 mg/kg lub mniej chlorku, oraz

— 5 mg/kg lub mniej potasu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

25

Molibdenian tetrakis(dimetyloditetradecyloamonu)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

35

Trihydrat fluorku tetrabutyloamonu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292390 00

45

Wodorotlenek tetrabutyloamonowy, w postaci roztworu wodnego, zawierający 55 % (± 1 %) masy wodorotlenku tetrabutyloamonu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292390 00

70

Wodorotlenek tetrapropyloamonu, w postaci roztworu wodnego, zawierający:

— 40 (+/- 2) % masy wodorotlenku tetrapropyloamonu,

— 0,3 % masy lub mniej węglanu,

— 0,1 % masy lub mniej tripropyloaminy,

— 500 mg/kg lub mniej bromku, oraz

— 25 mg/kg lub mniej potasu i sodu razem wziętych

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

80

Chlorek diallilodimetyloamonu, w postaci roztworu wodnego zawierającego 63 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 67 % masy chlorku diallilodimetyloamonu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

10

Kwas 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowy i jego sole sodowe lub amonowe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

30

2-Acetamido-3-chloropropionian metylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimetylo-3-oksobutylo)akryloamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

50

Akryloamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

60

N,N-Dimetyloakryloamid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292419 00

70

Karbaminian metylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292421 00

10

Kwas 4,4’-dihydroksy-7,7’-ureilenodi(naftaleno-2-sulfonowy) i jego sole sodowe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

10

Alachlor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

15

Acetochlor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292429 98

20

2-Chloro-N-(2-etylo-6-metylofenylo)-N-(propano-2-yloksymetylo)acetamid

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292429 98

25

3′-Dietyloaminoacetanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

30

Propachlor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

65

2-(4-Hydroksyfenylo)acetamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

75

3-Amino-p-anisanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

80

5’-Chloro-3-hydroksy-2’,4’-dimetoksy-2-naftalenoanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

85

p-Aminobenzamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

86

Antranilamid o czystości 99,5 % masy lub większej

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292429 98

87

Paracetamol (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

88

5’-Chloro-3-hydroksy-2’-metylo-2-naftalenoanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

91

3-Hydroksy-2’-metoksy-2-naftalenoanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

92

3-Hydroksy-2-naftalenoanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

93

3-Hydroksy-2’-metylo-2-naftalenoanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

94

2’-Etoksy-3-hydroksy-2-naftalenoanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

96

4’-Chloro-3-hydroksy-2’,5’-dimetoksy-2-naftalenoanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

97

Monoamid kwasu 1,1-cykloheksanodioctowego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292511 00

20

Sacharyna i jej sól sodowa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292519 95

10

N-Fenylomaleimid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292529 00

10

Dicykloheksylokarbodiimid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

20

2-(m-Benzoilofenylo)propiononitryl

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

35

2-Bromo-2-(bromometylo)pentanodinitryl

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

45

2-Cyjanoacetamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

50

Alkil lub alkoksyalkil estrów kwasu cyjanooctowego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

55

2-Cyjano-2-fenylomaślan metylu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292690 95

60

Kwas cyjanooctowy w postaci krystalicznej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

61

Kwas m-(1-cyjanoetylo)benzoesowy

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292690 95

63

1-(Cyjanoacetylo)-3-etylomocznik

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292690 95

64

Esfenwalerat o czystości 83 % masy lub większej w mieszaninie własnych izomerów

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292690 95

65

Malononitryl

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292690 95

70

Metakrylonitryl

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292690 95

74

Chlorotalonil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex292690 95

75

2-Cyjano-2-etylo-3-metyloheksanian etylu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292690 95

80

2-Cyjano-2-fenylomaślan etylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

81

4-Aminobenzonitryl

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

86

Etylenodiaminotetraacetonitryl

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

87

Nitrylotriacetonitryl

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

88

1,3-Propylenodiaminotetraacetonitryl

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

89

Butyronitryl

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

10

Dichlorowodorek 2,2′-dimetylo-2,2′-azodipropionoamidyny

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

20

Wodorosiarczan 4-anilino-2-metoksybenzenodiazoniowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

30

Kwas 4’-aminoazobenzeno-4-sulfonowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

40

2-Hydroksynaftaleno-1-diazonio-4-sulfonian

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

50

2-Hydroksy-6-nitronaftaleno-1-diazonio-4-sulfonian, o czystości 60 % masy lub większej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

60

Kwas 4,4’-dicyjano-4,4’-azodiwalerianowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292700 00

70

3,3’-[Azoksybis[(2-metoksy-4,1-fenyleno)azo]]bis[4,5-dihydroksynaftaleno-2,7-disulfonian] tetrasodu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292800 90

10

3,3’-Bis(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)-N,N’-bipropionoamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

15

1,1’-(Hydroksyimino)bis-(2-propanol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292800 90

20

2,4,6-Trichlorofenylohydrazyna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292800 90

25

Oksym aldehydu octowego w roztworze wodnym

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292800 90

40

O-Etylohydroksyloamina, w postaci roztworu wodnego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

60

Adypohydrazyd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

70

Oksym butanonu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

80

Cyflufenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

10

Diizocyjaniany metylenodicykloheksylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292910 00

15

Diizocyjanian 3,3’-dimetylobifenylo-4,4’-diylu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292910 00

40

Izocyjanian m-izopropenylo-α,α-dimetylobenzylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

50

Diizocyjanian m-fenylenodiizopropylidenu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

60

Diizocyjanian trimetyloheksametylenu, mieszanina izomerów

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

80

1,3-Bis(izocyjanianometylo)benzen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293020 00

10

Prosulfocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

15

Etoprofos (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

25

Tiofanat-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

30

4-(4-Izopropoksyfenylosulfonylo)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

35

Glutation

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

40

3,3’-Tiodi(kwas propionowy)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

45

Wodoro siarczan 2-[(p-aminofenylo)sulfonylo]etylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R, R)]-2-Amino-1-[4-(metylotio)-fenylo]-1,3-propanodiol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293090 99

60

Siarczek metylofenylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

62

Bis(benzenosulfonian) cynku

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

64

Siarczek 3-chloro-2-metylofenylo metylowy

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

66

Siarczek difenylu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

67

Kwas 3-bromometylo-2-chloro-4-(metylosulfonylo)-benzoesowy

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

68

Clethodim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

69

2-Amino-4-metylosulfonylo-N-metyloanilina

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

71

Chlorek trifenylosulfoniowy

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

76

2,2’-Ditiodi(kwas benzoesowy)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

77

4-[4-(2-Propenylooksy)fenylosulfonylo]fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

78

4-Merkaptometylo-3,6-ditio-1,8-oktanoditiol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

80

Kaptan (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293090 99

81

Dihydrat heksametyleno-1,6-bistiosiarczanu disodu

3 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

82

Tolueno-4-sulfinian sodu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

83

Metylo-p-tolilo sulfon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex293090 99

84

Kwas 2-chloro-4-(metylosulfonylo)benzoesowy

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

86

4-Hydroksybenzenotiol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

87

Kwas 3-sulfinobenzoesowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

89

Sól potasowa lub sodowa O-etylo-, O-izopropylo-, O-butylo-, O-izobutylo- lub O-pentylo-ditiowęglanów

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10

 

Metylofosfonian dimetylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

05

Butyloetylomagnez, w postaci roztworu w heptanie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293100 99

10

Dietylometoksyboran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293100 99

15

Trietyloboran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293100 99

20

Trikarbonylek metylocyklopentadienylomanganu zawierający nie więcej niż 4,9 % masy trikarbonylku cyklopentadienylomanganu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

24

Silan metylo tris(2-pentanooksimu)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

40

Kwas N-(fosfonometylo)iminodioctowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

50

Kwas bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

55

Dimetylo[dimetylosililodiindenylo]hafn

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

70

Tetrakis(pentafluorofenylo)boran N,N-dimetyloaniliny

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

85

Chlorek tributylo(tetradecylo)fosfoniowy, nawet w postaci roztworu wodnego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

86

Mieszanina izomerów 9-icosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonanu i 9-icosyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonanu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

87

Tris(4-metylopentano-2-oksimino)metylosilan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

89

Octan tetrabutylofosfoniowy, w postaci roztworu wodnego

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

91

Trimetylosilan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293100 99

92

Trimetyloboran

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293100 99

96

Kwas 3-(hydroksyfenylofosfinoilo) propionowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

97

4-Tolilofosfinian potasu, w postaci roztworu wodnego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293213 00

10

Alkohol tetrahydrofurfurylowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

40

Furan o czystości 99 % masy lub większej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

41

2,2 Di(tetrahydrofurylo)propan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293219 00

45

1,6-Dichloro-1,6-dideoksy-β-D-fruktofuranozylo-4-chloro-4 deoksy-α-D-galaktopiranozyd

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex293219 00

50

2-Metylofuran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293219 00

70

Furfuryloamina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

75

Tetrahydro-2-metylofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

10

2′-Anilino-6′-[etylo(izopentylo)amino]-3′-metylospiro[izobenzofuran-1(3H),9′-ksanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

35

6′-Dietyloamino-3′-metylo-2′-(2,4-ksylidyno)spiro[izobenzofuran-1(3H),9′-ksanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

55

6-Dimetyloamino-3,3-bis(4-dimetyloaminofenylo)ftalid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

60

6’-(Dibutyloamino)-3’-metylo-2’(fenyloamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9’-[9H]ksanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

70

3’,6’-Bis(etyloamino)-2’,7’-dimetylospiro[izobenzofuran-1(3H),9’-[9H]-ksanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

71

6′-(Dietyloamino)-3′-metylo-2′(fenyloamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

72

2’-[Bis(fenylometylo)amino]6’-(dietyloamino)-spiro[izobenzofuran-1(3H),9’-[9H]ksanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

80

Kwas giberelinowy o czystości co najmniej 88 % masy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

84

Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametylonafto [2,1-b] furan-2 (1H)-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

85

Heksan-4-olid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

10

Bendiocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

30

Carbofuran (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoksy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylofenylo)metyleno]-nonitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylobenzylideno)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293299 00

50

7-Metylo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioksepin-3-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293299 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametylo-2,4,5,5a,7,8,9,9b-oktahydro-1H-benzo[e][1]benzofuran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benzylideno-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

75

3-(3,4-Metylenodioksyfenylo)-2-metylopropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metylobenzylideno)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293319 90

30

3-Metylo-1-p-tolilo-5-pirazolon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

40

Edarawon (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

50

Fenpyroksymat (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

60

Piraflufen etylu (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

70

Siarczan 4,5-diamino-1-(2-hydroksyetylo)-pirazolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

10

Hydantoina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

50

1-Bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

60

DL-p-Hydroksyfenylohydantoina

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

70

α-(4-Metoksybenzoilo)-α-(1-benzylo-5-etoksy-3-hydantoinylo)-2-chloro-5-dodecylooksykarbonyloacetanilid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293329 90

40

Triflumizol (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293329 90

50

1,3-Dimetyloimidazolidyn-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

15

Kwas pirydyno-2,3-dikarboksylowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

20

Pirytion miedzi w proszku

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293339 99

24

Chlorowodorek 2-chlorometylo-4-metoksy-3,5-dimetylopirydyny

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

25

Imazethapyr (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

30

Fluazinam (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293339 99

35

Aminopyralid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

40

2-Chloropirydyna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

45

5-Difluorometoksy-2-[[(3,4-dimetoksy-2-pirydylo)metylo]tio]-1H-benzoimidazol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluorofenylo)-3-hydroksymetylo-N-metylopiperydyna

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

48

Flonikamid (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-Metylo-4-(2,2,2-trifluoroetoksy)-2-pirydynylo]metylo]tio]-1H-benzimidazol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

50

Tetrafluoroboran N-fluoro-2,6-dichloropirydyny

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293339 99

55

Pyriproksyfen (ISO) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

60

2-Fluoro-6-(trifluorometylo)pirydyna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

70

Chlorowodorek 2-chlorometylo-4-metoksy-3,5-dimetylopirydyny

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

75

Picolinafen (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

80

5-Difluorometoksy-2-[[(3,4-dimetoksy-2-pirydylo)metylo]tio]-1H-benzimidazol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 10

10

Quinmerac (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 10

20

Kwas 3-hydroksy-2-metylochinolino-4-karboksylowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293349 90

30

Chinolina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293349 90

40

Izochinolina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 90

50

Monohydrat benzoesanu 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chloro-2-chinolilo)winylo]fenylo}-3-hydroksypropylo] metylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahydrochinolina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

70

Chinolin-8-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293352 00

10

Malonylomocznik (kwas barbiturowy)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

15

Monohydrat fosforanu (2R)-4-okso-4-[3-(trifluorometylo)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazyno-7(8H)-ilo]-1-(2,4,5-trifluorofenylo)butylo-2-amonu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-chloropirymidyna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

25

Jednowodzian monochlorowodorku 2,5-diamino-4,6-dihydroksypirymidyny

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

30

Mepanipyrim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

35

4-Amino-2,6-dichloropirymidyna

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

40

Guanina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(Hydroksymetylo)pirydyno-2-ylo]-4-metylo-2-fenylopiperazyna

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Piperazyno-1-yloetoksy)etanol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

55

Tiopental (INNM)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Dichloro-4,8-dipiperydynopirymido[5,4-d]pirymidyna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

65

Bis(tetrafluoroboran)1-chlorometylo-4-fluoro-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Etylo-2,3-dioksopiperazyn-1-ilokarbonylo)-D-2-fenyloglicyna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

75

Chlorowodorek (2R,3S/2S,3R)-3-(6-chloro-5-fluoro pirymidyno-4-ylo)-2-(2,4-difluorofenylo)-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-ylo)butan-2-olu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)metylo]-1,3,5-triazino-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293369 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetyloamino)propylo]heksahydro-1,3,5-triazyna

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromopropylo)-1,3,5-triazinano-2,4,6-trion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293369 80

60

Kwas cyjanurowy

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293369 80

80

Tris(2-hydroksyetylo)-1,3,5-triazynotrion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

10

Ezetimibe (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

30

5-Winylo-2-pirolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Bromo-3-metylo-3H-dibenzo(f,ij)izochinolino-2,7-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293379 00

60

3,3-pentametyleno-4-butyrolaktam

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293379 00

70

L-(+)-Winian (S)-N-[(dietyloamino)metylo]-alfa-etylo-2-okso-1-pirolidynoacetamidu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-di-tert-butylofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-di-tert-pentylofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

20

2-(2H-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-bis(1-metylo-1-fenyloetylo)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

25

6,6′-Di-2H-benzotriazol-2-ilo-4,4′-bis(1,1,3,3-tetrametylobutylo)-2,2′-metylenodifenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

30

Quizalofop-P-etylu (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Bromometylo)bifenylo-2-ylo]-2-tritylo-2H-tetrazol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293399 80

35

1,3,3-Trimetylo-2-metylenoindolina

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex293399 80

37

8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293399 80

40

trans-4-Hydroksy-L-prolina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

45

Hydrazyd maleinowy (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

50

Metkonazol (ISO)

3,2 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293399 80

55

Pyridaben (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293399 80

60

1,3-Bis(3-izocyjanianometylofenylo)-1,3-diazetydyno-2,4-dion (dimer diizocyjanianu 2,4-toluenu)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

65

Cyleksetyl kandesartanu (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

69

Kwas [(3R)-4-(4-chlorobenzylo)-7-fluoro-5-(metylosulfonylo)-1,2,3,4-tetrahydrocyklopenta [b]indol-3-ilo]octowy

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

70

6,7-Dihydro-5H-cyklopenta[b]pirydyna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

71

10-metoksyiminostylben

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

72

1,4,7-Trimetylo-1,4,7-triazacyklononan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

73

5-(Acetoacetyloamino)benzoimidazolon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

74

Chlorowodorek imidazo[1,2-b]pirydazyny

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

76

Octan bis(oktahydro-1,4,7-trimetylo-1H-1,4,7-triazonino-N1,N4,N7)tri-μ-oksodimanganu(2+) (1:2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

77

Siarczan bis(oktahydro-1,4,7-trimetylo-1H-1,4,7-triazonino-N1,N4,N7) tri-μ-oksodimanganu(2+) (1:1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

78

Chloroworodek 3-amino-3-azabicyklo (3.3.0) oktanu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

81

1,2,3 Benzotriazol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

82

Tolitriazol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

88

2,6-Dichlorochinoksalina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

89

Karbendazym (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

10

Heksytiazoks (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

20

2-(4-Metylotiazol-5-ilo)etanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

40

Kwas (Z)-2-(2-tert-butoksykarbonyloaminotiazol-4-ilo)-2-pentenowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

50

Kwas 2-(2-formyloaminotiazol-4-ilo) octowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293410 00

60

Fostiazat (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293420 80

10

4-Chloro-1,3-benzotiazol-2(3H)-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293420 80

40

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on (Benzizothiazolinon (BIT))

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293420 80

50

(Z)-2-(2-Aminotiazol-4-ilo)-2-(acetylooksyimino)tiooctan (S)-1,3-benzotiazol-2-ilu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293420 80

60

Benzotiazol-2-ilo-(Z)-2-trityloksyimino-2-(2-aminotiazol-4-ilo)-tiooctan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-benzotiazolo-2-ilosulfanylo)-2-metylopropano-2-amina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

15

Karboksyna (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293499 90

20

Tiofen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293499 90

25

2,4-Dietylo-9H-tioksanten-9-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M28

ex293499 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293499 90

35

Dimetenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

40

2-Tiofen etyloaminy

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoksypropylo)-1,3,5-triazynanotrion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

50

Heksafluorofosforan 10-[1,1’-bifenylo]-4-ilo-2-(1-metyloetylo)-9-okso-9H-tioksantenu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

55

Olmesartan medoxomil (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

60

Chlorowodorek tiolaktonu DL-homocysteiny

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

65

3-Aminotiofeno-2-karboksylan metylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

66

1,1-Ditlenek tetrahydrotiofenu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furylo)allilidenoamino]imidazolidyno-2,4-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

74

2-Izopropylotioksanton

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetyloetylo-6-[2[2-(4-fluorofenylo)-5-(1-izopropylo)-3-fenylo-4-[(fenyloamino)karbonylo]-1H-pirolo-1-ilo]etylo]-2,2-dimetylo-1,3-dioksano-4-octan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

76

2,5-Tiofenodiilobis(5-tert-butylo-1,3-benzoksazol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320420 00

10

ex293499 90

77

5-Metylo-1,3,4-oksadiazolo-2-karboksylan potasu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

78

5-[(Etoksykarbonylo)amino]-ester metylowy kwasu 1,2,4-tiadiazolo-3 octowego

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

79

Tiofeno-2-etanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

81

Kwas 2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-ilo)-(Z)-2-metoksyiminooctowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

82

2-Metylo-1-[4-(metylotio)fenylo]-2-morfolinopropan-1-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293499 90

83

Flumioksazyna (ISO) o czystości 96 % masy lub większej

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293499 90

84

Etoksazol (ISO) o czystości 94,8 % masy lub większej

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

15

Flupyrsulfuron-metyl-sodu (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

20

Toluenosulfonamidy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

25

Triflusulfuron-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

30

Mieszanina izomerów zawierająca N-etylotolueno-2-sulfonamid i N-etylotolueno-4-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

35

Chlorsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

45

Rimsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

50

4,4′-Oksydi(benzenosulfonohydrazyd)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

53

Kwas 2,4-dichloro-5-sulfamylobenzoesowy

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

55

Thifensulfuron-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

63

Nikosulfuron (ISO), o czystości 91 % masy lub większej

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

65

Tribenuron-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

75

Metsulfuron-metyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

76

4-Toluenosulfomocznik

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293500 90

77

Ester etylowy kwasu [[4-[2-[[(3-etylo-2,5-dihydro-4-metylo-2-okso-1H-pirolo-1-ylo)karbonylo]amino] etylo]fenylo]sulfonylo]-karbamowego

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293500 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenylo)benzenosulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

82

N-(5,7-Dimetoksy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyno-2-ilo)-2-metoksy-4-(trifluorometylo)pirydyno-3-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

83

3-Amino-N,N-dietylo-4-metoksybenzenosulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

85

Chlorowodorek N-[4-(izopropyloaminoacetylo)fenylo]metanosulfonamidu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

86

4-(m-Toliloamino)pirydyno-3-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

88

Monouwodniony półtorasiarczan N-(2-(4-amino-N-etylo-m-toluidyno)etylo) metanosulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

89

3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metyloindolo-1-ilosulfonylo)-N,N-dimetylo-1,2,4-triazolo-1-sulfonamid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex293890 30

10

Glicyryzynian amonu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293890 90

10

Hesperydyna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3201 20 00

 

Ekstrakt akacji

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320190 90

20

Ekstrakty garbarskie uzyskane z owoców gambiru i migdałecznika

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320413 00

10

Barwnik C.I. Basic Red 1

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320415 00

10

Barwnik C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320415 00

60

Barwnik C.I. Vat Blue 4

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

10

Barwnik C.I. Pigment Yellow 81

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

30

Barwnik C.I. Pigment Yellow 97

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex320417 00

40

Barwnik C.I. Pigment Yellow 120

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320417 00

50

Barwnik C.I. Pigment Yellow 180

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

11

Barwnik fotochromowy,3-(4-butoksyfenylo-6,7-dimetoksy-3-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-11-karbonitryl

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-ilo]fenylo}morfolina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

21

Barwnik fotochromowy, 4-(3-(4-butoksyfenylo)-6-metoksy-3-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-11-(trifluorometylo)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-7-ylo)morfolina

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

25

8-Metylo-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan cykloheksylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

31

Barwnik fotochromowy, N-heksylo -6,7-dimetoksy-3,3-bis(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11-karboksamid

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

41

Barwnik fotochromowy,4,4’-(13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3,3-diilo)difenol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

51

Barwnik fotochromowy, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimetylo-3-fenylo-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromen-3-ylo)fenylo)morfolina

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

61

Barwnik fotochromowy, 3-(4-butoksyfenylo)-6,7-dimetoksy-3-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-11-(trifluorometylo)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

65

6-Metoksy-7-morfolino-13-etylo-13-metoksy-3,3-bis-(4-metoksyfenylo)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

70

Barwnik C.I. Solvent Red 49

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

75

6,7-Dimetoksy-13-etylo-13-metoksy-3,3-bis-(4-metoksyfenylo)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

80

Izomery (R) i (S) 6,7-dimetoksy-13-etylo-13-[2-(2-metoksyetoksy)-etoksy]-3-(4-metoksyfenylo)-3-(4-fluorofenylo)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromenu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

81

6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

82

3-(4-Fluorofenylo)-3-(4-piperydynofenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

83

6,7-Dimetoksy-11-cyjano-3,3-di-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320500 00

10

Laki aluminiowe wytwarzane z barwników, stosowane do produkcji pigmentów w przemyśle farmaceutycznym (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320611 00

10

Ditlenek tytanu powleczony triizostearynianem izopropoksytytanu, zawierający 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,5 % masy triizostearynianu izopropoksytytanu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320642 00

10

Litopon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3206 50 00

 

Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320730 00

10

Preparat zawierający:

— nie więcej niż 85 % masy srebra,

— nie mniej niż 2 % masy palladu,

— tytanian baru,

— terpineol, oraz

— etylocelulozę,

stosowany do sitodruku do produkcji wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

20

Płatki szklane powleczone srebrem, o przeciętnej średnicy 40 (+/- 10) μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

30

Fryta szklana, stosowana do produkcji lamp elektronopromieniowych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320810 90

10

Powłoka przeciwodblaskowa składająca się z polimeru na bazie estru modyfikowanego grupą chromoforową, w postaci roztworu albo 2-metoksy-1-propanolu, octanu 2-metoksy-1-metyloetylu, albo metylo-2-hydroksyizomaślanu, zawierająca nie więcej niż 10 % masy polimeru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

60

ex320820 10

10

Kopolimer N-winylokaprolaktamu, N-winylo-2-pirolidonu oraz metakrylanu dimetyloaminoetylu, w postaci roztworu w etanolu zawierający 34 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy kopolimeru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

20

Roztwór do zewnętrznych powłok kontaktowych zawierający 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy kopolimerów akrylowo-metakrylowo-alkenosulfonowych z fluorowanymi łańcuchami bocznymi w roztworze n-butanolu i/lub 4-metylo-2-pentanolu i/lub diizoamyloeteru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

40

Poli(metakrylan 1H,1H-heptafluoro-butylu) rozpuszczony w mieszaninie eteru metyloperfluorobutylowego i eteru metyloperfluoroizobutylowego

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320890 19

10

Kopolimer kwasu maleinowego oraz eteru metylowinylowego, monoestryfikowany grupą etylową oraz/lub izopropylową oraz/lub butylową, w postaci roztworu w etanolu, etanolu i butanolu, izopropanolu lub izopropanolu i butanolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

15

Modyfikowane, chlorowane poliolefiny, nawet w postaci roztworu lub dyspersji

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Polimer metylosiloksanu, w postaci roztworu w mieszaninie acetonu, butanolu, etanolu i izopropanolu, zawierający 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 11 % masy polimeru metylosiloksanu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

50

Roztwór zawierający:

— (65 +/- 10) % masy γ-butyrolaktonu;

— (30 +/- 10) % masy żywicy poliamidowej;

— (3,5 +/- 1,5) % masy pochodnej estru naftochinonu, oraz

— (1,5 +/- 0,5) % masy kwasu arylokrzemowego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

Kopolimer hydroksystyrenu z jednym lub większą liczbą następujących składników:

— styren

— alkoksystyren

— alkiloakrylany

rozpuszczonych w mleczanie etylu

0 %

1.1.2011-31.12.2011

▼M27

ex320890 19

75

Kopolimer acenaftalenu w roztworze mleczanu etylu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 19

85

Mieszanina zawierająca:

— 30~45 % masy żywicy poliamidowej;

— 2~10 % masy diazonaftochinonu;

— 50~65 % masy γ-butyrolaktonu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 91

10

Preparat na bazie polihydroksyamidu zawierającego co najmniej pochodne esteru naftochinonu albo tosylan rozpuszczony w γ-butyrolaktonie i/lub 2-metoksy-1-metyloetylooctanie

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 99

10

Roztwór na bazie chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, zawierający dwa lub więcej z poniżej wymienionych barwników:

— 8’-acetoksy-1,3,3,5,6-pentametylo-2,3-dihydrospiro[1H-indolo-2,3’-nafto[2,1-b][1,4]oksazyno]-9’-karboksylanu metylu;

— 6-(izobutyryloksy)-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan metylu;

— 13-izopropylo-3,3-bis(4-metoksyfenylo)-6,11-dimetylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol;

— 8-metylo-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan etoksykarbonylometylu;

— 13-etylo-3-[4-(morfolino)fenylo]-3-fenylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 99

20

Roztwór na bazie chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, zawierający dwa lub więcej z poniżej wymienionych barwników:

— 4-[4-(13,13-dimetylo-3-fenylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-ilo)fenylo]morfolina;

— 4-{4-[3-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-ilo]fenylo}morfolina;

— 8-metylo-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan cykloheksylu;

— 6-acetoksy-2,2-difenylo-2H-benzo[h]chromeno-5-karboksylan etoksykarbonylometylu;

— 2-pentylo-7,7-difenylobenzo[h]chromeno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-on;

— 13-butylo-13-etoksy-6,11-dimetoksy-3,3-bis(4-metoksyfenylo)-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen;

— 3-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3-fenylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen;

— 6,7-dimetoksy-3,3-bis(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321511 00

10

Farba drukarska, płynna, składająca się z dyspersji kopolimeru akrylanu winylu i pigmentów barwnych w izoparafinach, zawierająca nie więcej niż 13 % masy kopolimeru akrylanu winylu i pigmentów barwnych

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321519 00

10

 (4)ex321590 00

10

Preparat tuszu, stosowany do produkcji kaset do drukarek strumieniowych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

20

Tusz wrażliwy na ciepło związany na folii z tworzywa sztucznego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

30

Atrament zawierający 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy bezpostaciowego ditlenku krzemu, którym napełniane są jednorazowe naboje, stosowane do znakowania układów scalonych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3301 12 10

 

Olejek eteryczny pomarańczowy, nieodterpenowany

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340211 90

10

Lauroilometyloizetionian sodu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340213 00

10

Substancja powierzchniowo czynna z kopolimeru winylu na bazie glikolu polipropylenowego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex340213 00

20

Substancja powierzchniowo czynna zawierająca eter 1,4-dimetylo-1,4-bis(2-metylopropylo)-2-butyno-1,4-diylu, polimeryzowany oksyranem, zakończonym metylem

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex340290 10

20

Mieszanina dokusatu sodu (INN) i benzoesanu sodu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

30

Preparat powierzchniowo czynny, składający się z mieszaniny dokusatu sodu i etoksylowanego 2,4,7,9-tetrametylodec-5-yno-4,7-diolu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340290 10

40

Amfoteryczna fluorowana substancja powierzchniowo czynna, w mieszaninie wody i etanolu zawierająca 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy substancji powierzchniowo czynnej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

50

Preparat powierzchniowo czynny, składający się z mieszaniny polisiloksanu i glikolu polietylenowego

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex340290 10

60

Preparat powierzchniowo czynny, zawierający 2-etyloheksylooksymetylooksiran

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340290 10

70

Preparat powierzchniowo czynny, zawierający oksyetylenowany 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340399 00

10

Chłodziwo na bazie wodnego roztworu syntetycznych polipeptydów

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350400 90

10

Awidyna

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex350510 50

20

O-(2-Hydroksyetylo)-pochodne hydrolizowanej skrobi kukurydzianej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

10

Spoiwo na bazie wodnej dyspersji mieszaniny dimeryzowanej żywicy i kopolimeru etylenu oraz octanu winylu (EVA)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

30

Dwuskładnikowy mikrokapsułkowany klej epoksydowy rozproszony w rozpuszczalniku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350691 00

40

Akrylowa wrażliwa na nacisk warstwa klejąca o grubości 0,076 mm lub większej, ale nie większej niż 0,127 mm, nawinięta na rolki o szerokości 45,7 cm lub większej, ale nie większej niż 132 cm z warstwą rozdzielającą, w której wartość siły umożliwiającej oddzielenie warstwy klejącej (mierzonej zgodnie z ASTM D3330) wynosi nie mniej niż 15 N/25 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370130 00

10

Płyta do druku wypukłego, w rodzaju stosowanych do drukowania na papierze gazetowym, składająca się z metalowego podłoża pokrytego warstwą fotopolimeru o grubości 0,2 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm, niepowleczona folią rozdzielającą, o całkowitej grubości nie większej niż 1 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370130 00

20

Płyta światłoczuła składająca się z warstwy fotopolimeru na folii poliestrowej, o całkowitej grubości większej niż 0,43 mm ale nie wiekszej niz 3,18 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370130 00

30

Płyta aluminiowa do druku offsetowego bezwodnego:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex844250 80

10

—  z powłoką z tworzywa sztucznego,

—  bez obrazu druku

▼M27

ex370199 00

10

Płytka kwarcowa lub szklana, pokryta warstwą chromu i powleczona żywicą światłoczułą lub wrażliwą na elektrony, do produkcji masek dla towarów objętych pozycją 8541 lub 8542 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370590 90

10

Fotomaski do fotograficznego przenoszenia schematów połączeń obwodów na płytki półprzewodnika

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370710 00

10

Światłoczuła emulsja do uczulenia dysków krzemowych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Emulsja zwiększająca czułość, składająca się z:

— nie więcej niż 12 % masy estru kwasu diazooksonaftalenosulfonowego,

— żywic fenolowych

w roztworze zawierającym co najmniej octan 2-metoksy-1-metyloetylu lub mleczan etylu lub 3-metoksypropionian metylu lub 2-heptanon

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex370710 00

25

Emulsja zwiększająca czułość, zawierająca:

— żywice fenolowe lub akrylowe

— maksymalnie 2 % masy światłoczułego prekursora kwasowego

w roztworze zawierającym octan 2-metoksy-1-metyloetylu lub mleczan etylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370710 00

30

Preparat na bazie światłoczułego akrylu zawierający polimery, pigmenty barwne, 2-metoksy-1-metyloetylooctan i cykloheksanon oraz nawet zawierający etylo-3-etoksypropionian

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Emulsja światłoczuła lub preparat światłoczuły zawierający jeden lub więcej następujących związków:

0 %

1.1.2011-31.12.2011

ex370790 90

70

—  polimery akrylowe,

—  polimer metakrylowe,

—  pochodne polimerów styrenu,

zawierający nie więcej niż 7 % masy światłoczułych prekursorów kwasowych, rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym, zawierającym co najmniej octan 2-metoksy-1-metyloetylowy

▼M27

ex370710 00

40

Emulsja do uczulania powierzchni, zawierająca:

— nie więcej niż 10 % masy estrów naftochinonodiazydowych,

— 2 % lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy kopolimerów hydroksystyrenu

— nie więcej niż 7 % masy pochodnych zawierających związki epoksydowe

rozpuszczone w octanie 1-etoksy-2-propylu i/lub mleczanie etylu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex370710 00

45

Światłoczuła emulsja składająca się z cyklizowanego poliizoprenu zawierająca:

— 55 % lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy ksylenu, oraz

— 12 % lub więcej, ale nie więcej niż 18 % masy etylobenzenu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex370710 00

50

Światłoczuła emulsja zawierająca:

— 20 % lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy kopolimerów akrylanów i/lubmetakrylanów i pochodnych hydroksystyrenu

— 25 % lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy rozpuszczalnika organicznego zawierającego co najmniej mleczan etylu i/lub octan eteru metylowego glikolu propylenowego

— 5 % lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy akrylanów

— nie więcej niż 12 % fotoinicjatora

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex370710 00

55

Rolki folii z poli(tereftalanu etylenu):

— pokrytej z jednej strony suchą warstwą fotopolimerowej żywicy akrylowej,

— powleczonej ochronną folią polietylenową

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex370790 20

10

Toner w postaci proszku, składający się z kopolimeru styrenu i akrylanu butylu, i albo magnetytu albo sadzy, stosowany jako wywoływacz do produkcji kaset do telefaksów lub drukarek komputerowych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

20

Toner, na bazie żywicy poliolowej, w postaci proszku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

40

Toner na bazie żywicy poliestrowej wytwarzany w procesie polimeryzacji, stosowany jako wywoływacz do produkcji wkładów do drukarek komputerowych i kserokopiarek (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

10

Powłoka przeciwodblaskowa, składająca się z modyfikowanego polimeru metakrylu, zawierająca nie więcej niż 10 % masy polimeru, w postaci roztworu w octanie 2-metoksy-1-metyloetylu i 1-metokspropan-2-olu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

30

Powłoka przeciwodblaskowa, w postaci roztworu wodnego, zawierająca:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370790 90

40

Powłoka przeciwodblaskowa, w postaci roztworu wodnego, zawierająca nie więcej niż:

— 2 % masy kwasu alkilosulfonowego niezawierajacego fluorowców, oraz

— 5 % masy fluorowanego polimeru

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370790 90

80

Powłoka przeciwodblaskowa, składająca się albo z polimeru siloksanowego albo polimeru organicznego, w którym fenolowa grupa wodorotlenowa została zmodyfikowana grupą chromoforową, w postaci roztworu rozpuszczalnika organicznego zawierającego albo 1-etoksy-2-propanol albo octan 2-metoksy-1-metyloetylu i nie więcej niż 10 % masy polimeru

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

91

— nie więcej niż 2 % masy pochodnych perfluorowcowanego kwasu sulfonowego,

— nie więcej niż 1 % masy polimeru winylu

 
 

ex380120 90

10

Grafit koloidalny w wodnej zawiesinie, stosowany jako warstwa wewnętrzna w kolorowych kineskopach (lampach elektronopromieniowych) (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3805 90 10

 

Olejek sosnowy

1,7 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

10

Indoxacarb (ISO) oraz jego (R) izomer związany na nośniku z ditlenku krzemu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380891 90

30

Preparat zawierający endospory lub spory i kryształy białka pochodzące z:

— Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai i kurstaki lub

— Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki lub

— Bacillus thuringiensis subsp. israelensis lub

— Bacillus thuringiensis subsp. aizawai lub

— Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex380891 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

50

Wirus poliedrozy nuklearnej Spodoptera exigua (SeNPV) w wodnej zawiesinie glicerolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380892 90

10

Środek grzybobójczy w postaci proszku, zawierający 65 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy hymeksazolu (ISO), niepakowany do sprzedaży detalicznej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Preparat zawierający zawiesinę pirytionianu cynku (INN) w wodzie, zawierający:

— 24 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy pirytionianu cynku (INN), lub

— 39 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41 % masy pirytionianu cynku (INN)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex380892 90

50

Preparaty na bazie pirytionianu miedzi

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 15

10

Preparat na bazie koncentratu zawierający 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 55 % masy aktywnego składnika chwastobójczego Penoxsulam w postaci zawiesiny wodnej

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 23

10

Herbicyd zawierający flazasulfuron (ISO) jako substancję aktywną

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 27

20

Roztwór organiczny kletodymu (ISO), o zawartości 37 % (± 2 %) masy lub 70 % (± 2 %) masy kletodymu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 90

10

Preparat w postaci granulatu, zawierający:

— 38,8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41,2 % masy giberelinu A3, lub

— 9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10,5 % masy giberelinu A4 i A7

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex380899 90

10

Oksamyl (ISO) w roztworze cykloheksanonu i wody

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex380991 00

10

Mieszanina 5-etylo-2-metylo-2-okso-1,3,2λ 5-dioksafosforan-5-ilometylu metylofosforanu metylu i metylofosfonianu bis(5-etylo-2-metylo-2-okso-1,3,2λ 5-dioksafosforan-5-ilometylu)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380992 00

10

Środek przeciwdziałający odbarwianiu papieru, zawierający mieszaninę trikrzemianu magnezu i soli monosodowej fosforanu 2,2′-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylu)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380992 00

20

Środek przeciwpieniący, składający się z mieszaniny oksydipropanolu i 2,5,8,11-tetrametylododek-6-yno-5,8-diolu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex381010 00

10

Pasta lutownicza złożona z mieszaniny metali i żywicy zawierającej:

— 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy cyny

— nie więcej niż 10 % masy jednego lub więcej metali: srebra, miedzi, bizmutu, cynku lub indu

stosowana w przemyśle elektrotechnicznym (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381119 00

10

Roztwór więcej niż 61 % masy, ale nie więcej niż 63 % masy metylocyklopentadienylu trikarbonylu manganu w rozpuszczalniku węglowodorów aromatycznych, zawierający nie więcej niż:

— 4,9 % masy 1,2,4-trimetylo-benzenu,

— 4,9 % masy naftalenu, i

— 0,5 % masy 1,3,5-trimetylo-benzenu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

10

Sole kwasu dinonylonaftalenosulfonowego, w postaci roztworu w olejach mineralnych

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

20

Dodatki do olejów smarowych na bazie organicznych związków kompleksowych molibdenu, w postaci roztworu w olejach mineralnych

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

10

Sól kwasu dinonylonaftylosulfonowego w roztworze oleju mineralnego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

20

Inhibitor korozji, zawierający produkty reakcji kwasów tłuszczowych i oleju talowego z formaldehydem i (Z)-N-9-oktadecenylo-1,3-propanodiaminą

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381230 80

20

Mieszanina zawierająca głównie sebacynian bis(2,2,6,6-tetrametylo-1-oktyloksy-4-piperidylu)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381230 80

30

Związki stabilizujące zawierające 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy nadchloranu sodu i nie więcej niż 70 % masy 2-(2-metoksyetoksy)etanolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex381230 80

40

Mieszanina:

— 80 % (± 5 %) masy 2-etyloheksylu 10-etylo-4,4-dimetylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanianu cyny, i

— 20 % (± 5 %) masy 2-etyloheksylu 10-etylo-4-[[2-[(2-etyloheksylo)oksy]-2-oksoetylo]-tio]-4-metylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanianu cyny

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex381400 90

20

Mieszanina zawierająca:

— 69 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 71 % masy 1-metoksypropan-2-olu,

— 29 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy octanu 2-metoksy-1-metyloetylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381400 90

40

Mieszaniny azeotropowe zawierające izomery eteru metylo-nonafluorobutylowego i/lub eteru etylononafluorobutylowego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381512 00

10

Katalizator, w postaci granulek lub pierścieni o średnicy 3 mm lub większej, ale nie większej niż 10 mm, składający się ze srebra na nośniku z tlenku glinu i zawierający 8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy srebra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

10

Katalizator, składający się z tritlenku chromu lub tritlenku dichromu osadzonego na nośniku z ditlenku krzemu, o wielkości porów 2 cm3/g lub większej, określonej metodą absorpcji azotu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

15

Katalizator w postaci proszku, składający się z mieszaniny tlenków metali, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, zawierający 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy molibdenu, bizmutu i żelaza liczonych łącznie, stosowany do produkcji akrylonitrylu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

30

Katalizator zawierający tetrachlorek tytanu na nośniku z dichlorku magnezu, stosowany do produkcji polipropylenu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

40

Katalizator w postaci kul o średnicy 4,2 mm lub większej, ale nie większej niż 9 mm, składający się z mieszaniny tlenków metali, zawierający głównie tlenki molibdenu, wanadu i miedzi, na nośniku z ditlenku krzemu i/lub tlenku glinu, stosowany do produkcji kwasu akrylowego (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

41

Katalizatory w postaci tabletek zawierające 60 % (± 2 %) masy tlenku miedzi na nośniku z tlenku glinu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381519 90

50

Katalizator składający się z metaloorganicznych związków tytanu, magnezu i glinu na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci zawiesiny w tetrahydrofuranie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

60

Katalizator składający się z tritlenku dichromu, osadzony na nośniku z tlenku glinu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

65

Katalizator składający się z kwasu fosforowego chemicznie osadzonego na nośniku z ditlenku krzemu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

70

Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu i cyrkonu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

75

Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu i chromu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

80

Katalizator składający się z metaloorganicznych związków magnezu i tytanu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci zawiesiny w oleju mineralnym

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

85

Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu, magnezu i tytanu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci proszku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

86

Katalizator zawierający tetrachlorek tytanu na nośniku z dichlorku magnezu, stosowany do produkcji poliolefin (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

16

Środek inicjujący na bazie mocznika dimetyloaminopropylu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

20

Katalizator, w postaci proszku, składający się z mieszaniny trichlorku tytanu i chlorku glinu, zawierający:

— 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy tytanu, oraz

— 55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 72 % masy chloru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

50

Katalizator składający się z trichlorku tytanu, w postaci zawiesiny w heksanie lub heptanie, zawierający, w heksanie lub w materiale wolnym od heptanu 9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy tytanu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

70

Katalizator składający się z mieszaniny mrówczanu (2-hydroksypropylo)trimetyloamonu i glikolu dipropylenowego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

71

Katalizator zawierający heksanian N-(2-hydroksypropyloamono)diazo-bicyklo (2,2,2) oktano-2-etylu rozpuszczony w etano-1,2-diolu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381590 90

77

Katalizator w postaci proszku w zawiesinie wodnej zawierający:

— 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy palladu

— 0,25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy ołowiu

— 0,25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,5 % masy wodorotlenku ołowiu

— 5,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy glinu

— 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy magnezu

— 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy ditlenku krzemu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

80

Katalizator składający się głównie z kwasu dinonylonaftalenodisulfonowego w postaci roztworu w izobutanolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

81

Katalizator zawierający 69 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 79 % masy 2-etyloheksanianu (2-hydroksy-1-metyloetylo)trimetyloamonu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

84

Katalizator w postaci proszku zawierający minimum 96 % masy tlenków miedzi, chromu i żelaza

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

85

Katalizator na bazie glinokrzemianu (zeolitu), do alkilacji węglowodorów aromatycznych, transalkilacji węglowodorów alkiloaromatycznych lub oligomeryzacji olefin (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

86

Katalizator, w postaci pręcików, składający się z glinokrzemianu (zeolitu), zawierający 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy tlenków metali ziem rzadkich oraz mniej niż 1 % masy tlenku disodu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

87

Inicjator reakcji, składający się z peroksydiwęglanu diizopropylu, w postaci roztworu w diwęglanie diallilo-2,2′-oksydietylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

88

Katalizator składający się z tetrachlorku tytanu i chlorku magnezu, zawierający w bazie wolnej od oleju i heksanu:

— 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy tytanu oraz

— 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy magnezu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

89

Bakteria Rhodococcus rhodocrous J1, zawierająca enzymy, zawieszona w żelu poliakryloamidowym lub w wodzie, stosowana jako katalizator do produkcji akryloamidu w procesie uwodnienia akrylonitrylu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381700 50

10

Mieszanina alkilobenzenów (C14-26) zawierająca:

— 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy eikozylobenzenu

— 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy dokozylobenzenu

— 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy tetrakozylobenzenu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

10

Mieszanina alkilonaftalenów, zawierająca:

— 88 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 98 % masy heksadecylonaftalenu

— 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 12 % masy diheksadecylonaftalenu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

20

Mieszanina rozgałęzionych alkilobenzenów zawierająca głównie dodecylobenzeny

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381900 00

20

Ognioodporny płyn hydrauliczny na bazie estru fosforanowego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 15

10

Kwaśny glinokrzemian (sztuczny zeolit typu Y) sodu, zawierający nie więcej niż 11 % masy sodu w przeliczeniu na tlenek sodu, w postaci pałeczek

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

05

Mieszanina monomeru metakrylanu metylu i monomeru akrylanu butylu w roztworze ksylenu i octanu butylu zawierająca 54 % masy lub więcej ale nie więcej niz 56 % masy rozpuszczalników

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex382490 97

06

Parafina o stopniu chlorowania 70 % lub większym

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex382490 97

07

Błona zawierająca tlenki baru lub wapnia w połączeniu z tlenkami tytanu lub cyrkonu, w akrylowym materiale wiążącym

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex382490 97

08

Mieszanina izomerów diwinylobenzenu i izomerów etylowinylobenzenu, zawierająca 56 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy diwinylobenzenu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

09

Preparaty antykorozyjne, składające się z soli kwasu dinonylonaftalenosulfonowego albo:

— na podłożu wosków mineralnych, nawet modyfikowanych chemicznie, lub

— w postaci roztworu w rozpuszalniku organicznym

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

10

Kalcynowany boksyt (klasa ogniotrwała)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

11

Mieszanina fitosteroli, w postaci innej niż proszek, zawierająca:

— 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 58 % masy betasitosteroli

— 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28 % masy kampesteroli

— 14 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 23 % masy stigmasteroli

— 0 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy innych steroli

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

12

Oligomer tetrafluoroetylenu, posiadający jedną jodoetylową grupę końcową

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

13

Preparaty zawierające nie mniej niż 92 % masy, ale nie więcej niż 96,5 % masy 1,3:2,4-bis-O-(4-metylobenzylideno)-D-glucitolu i zawierające także pochodne kwasu karboksylowego i siarczan alkilowy

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

14

Fenolan fosfoniowy wapnia, rozpuszczony w oleju mineralnym

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

15

Strukturalny fosforan glinukrzemionki

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

16

Mieszanina bis{4-(3-(3-fenoksykarbonyloamino)tolilo)ureido}fenylosulfonu, difenylotolueno-2,4-dikarbaminianu i 1-[4-(4-aminobenzenosulfonylo)-fenylo]-3-(3-fenoksykarbonyloamino-tolilo)-mocznika

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

17

Mieszanina octanów 3-butyleno-1,2-diolu o zawartości 65 % masy lub większej, ale nie większej niż 90 % masy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

18

Kwas 4-metylo-migdałowy, surowy

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

20

Preparat zawierający 83 % masy lub więcej 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindenu (dicyklopentadienu), kauczuk syntetyczny, nawet zawierający 7 % masy lub więcej tricyklopentadienu, oraz:

— albo związek alkilo-gilnowy;

— albo organiczny kompleks wolframu;

— lub organiczny kompleks molibdenu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

21

Mieszanina kwasu 2-propenowego, estru (1-metyloetylideno)bis(4,1-fenylenooksy-2,1-etanodiylooksy-2,1-etanodiylu) z kwasem 2-propenowym, estru (2,4,6-triokso-1,3,5-triazyno-1,3,5(2H,4H,6H)-triylo)tri-2,1- etanodiylu oraz ketonu 1-hydroksy-cykloheksylo-fenylowego w roztworze ketonu metylowoetylowego i toluenu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

22

Preparaty zawierające nie mniej niż 47 % masy 1,3:2,4-bis-O-benzylideno-D-glucitolu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex382490 97

23

Mieszanina akrylanów uretanowych, glikolodiakrylanu tripropylenu, akrylanu etoksylowanego bisfenolu A i diakrylanu poli(etylenoglikolu) 400

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex382490 97

24

Roztwór (chlorometylo)bis(4-fluorofenylo)metylosilanu o nominalnym stężeniu 65 % w toluenie

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

25

Płytki tantalanu litu, niedomieszkowane

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex382490 97

27

Preparat składający się z mieszaniny 2,4,7,9-tetrametylodec-5-yno-4,7-diolu i propan-2-olu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex382490 97

28

Preparat zawierający:

— 85 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy α-4-(2-cyjano-2-butoksykarbonylo)winylo-2-metoksy-fenylo-ω-hydroksyheksa(oksyetylenu), i

— 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy polioksyetylenu (20) monopalimitynian sorbitanu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

29

Preparat składający się głównie z γ-butyrolaktronu i czwartorzędowych soli amonowych, do produkcji kondensatorów elektrolitycznych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

30

2,4,7,9-Tetrametylodec-5-yno-4,7-diol, hydroksyetylowany

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

34

Mieszanina fitosteroli w postaci krystalicznego woskowatego proszku zawierająca:

— 36 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 79 % masy sitosteroli,

— 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 34 % masy sitostanoli,

— 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy kampesteroli,

— 0 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 14 % masy kampestanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

36

Preparat na bazie 2,5,8,11-tetrametylo-6-dodecyno-5,8-diol etoksyetylenu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

37

Mieszanina ciekłokrystaliczna, do stosowania w produkcji monitorów (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

38

Preparat na bazie węglanu alkilu, zawierający również absorber UV, stosowany do produkcji szkieł optycznych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

39

Mieszania zawierająca 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy metakrylanu 2-hydroksyetylu oraz 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy estru glicerolowego kwasu borowego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

40

Kwas azelainowy o czystości 75 % masy lub większej, ale nie większej niż 85 % masy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

42

Mieszanina tlenków metali, w postaci proszku, zawierająca:

— albo 5 % masy lub więcej baru, neodymu lub magnezu oraz 15 % masy lub więcej tytanu,

— albo 30 % masy lub więcej ołowiu oraz 5 % masy lub więcej niobu,

stosowana do produkcji błon dielektrycznych lub stosowana jako materiał dielektryczny do produkcji wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Mieszanina fitosteroli, w postaci innej niż proszek, zawierająca:

— 75 % lub więcej masy steroli,

— nie więcej niż 25 % masy stanoli

do stosowania w produkcji stanoli/steroli lub estrów stanoli/steroli (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2012

▼M27

ex382490 97

45

Preparaty składające się głównie z glikolu etylenowego oraz:

— albo glikolu dietylenowego, kwasu dodekanodiowego i wody amoniakalnej,

— albo N,N-dimetyloformamidu,

— albo γ-butyrolaktronu,

— albo tlenku krzemu,

— albo azelanianu wodoroamonowego,

— albo azelanianu wodoroamonowego i tlenku krzemu,

— albo kwasu dodekanodiowego, wody amoniakalnej i tlenku krzemu,

do produkcji kondensatorów elektrolitycznych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

46

Utwardzacz żywic epoksydowych na bazie bezwodnego kwasu karboksylowego, w postaci płynnej, o masie właściwej w temperaturze 25 °C 1,15 g/cm3 lub większej, ale nie większej niż 1,18 g/cm3

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

47

Aldehyd 4-metoksysalicylowy, rozpuszczony w N-metylo pirolidonie

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

52

Bis[(2-benzoilofenoksy)octan] poli(glikolu tetrametylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

53

Bis(p-dimetylo)aminobenzoesan poli(glikolu etylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

54

2-Hydroksybenzonitryl, w postaci roztworu w N,N,-dimetyloformamidzie, zawierający 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 55 % masy 2-hydroksybenzonitrylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

60

α-Fenoksykarbonylo-ω-fenoksypoli[oksy(2,6-dibromo-1,4-fenyleno) izopropylideno(3,5-dibromo-1,4-fenyleno)oksykarbonyl]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

63

Trietyloboran, w postaci roztworu w tetrahydrofuranie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

64

Krzemian glinu sodu, w postaci kul o średnicy:

— albo 1,6 mm lub większej, ale nie większej niż 3,4 mm,

— albo 4 mm lub większej, ale nie większej niż 6 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

66

Mieszanina pierwszorzędowych tert-alkiloamin

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

70

Pasta zawierająca 75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 85 % masy miedzi, zawierająca również tlenki nieorganiczne, etylocelulozę i rozpuszczalnik

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

72

Roztwór zawierający 80 % masy lub więcej 2,4,6-trimetylobenzaldehydu w acetonie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

73

Cząsteczki ditlenku krzemu, z którymi kowalencyjnie związane są związki organiczne, stosowane do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz przygotowania próbek wsadu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

75

Bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-ilooksy)octan] poli(glikolu tetrametylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

77

Dietylometoksyboran w postaci roztworu w tetraydrofuranie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

78

Mieszanka fitosteroli otrzymanych z drewna i olejów drewnopochodnych (oleju talowego) w postaci proszku o wielkości cząstek nie większej niż 300 μm, zawierająca:

— 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy sitosteroli,

— nie więcej niż 15 % masy kampesteroli,

— nie więcej niż 5 % masy stigmasteroli,

— nie więcej niż 15 % masy betasitostanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

79

Mieszanina 80 % (± 10 %) 1–[2–(2–aminobutoksy)etoksy]but-2-yloaminy i 20 % (± 10 %) 1–({[2–(2–aminobutoksy)etoksy]metylo}propoksy)but-2-yloaminy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

82

α-(2,4,6-Tribromofenylo)-ω-(2,4,6-tribromofenoksy)poli[oksy(2,6-dibromo-1,4-fenyleno)izopropylideno(3,5-dibromo-1,4-fenyleno)oksykarbonyl]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

84

Produkt reakcji zawierający:

— 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy tlenku molibdenu,

— 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy tlenku niklu,

— 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy tlenku wolframu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

88

Produkt reakcji oligomerycznej, składający się z sulfonu bis(4-hydroksyfenylu) i 1,1’-oksybis(2-chloroetanu)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

89

Oligomer tetrafluoroetylenu, posiadający tetrafluorojodoetylowe grupy końcowe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

90

Puste kule z topionego glinokrzemianu zawierające 65-80 % amorficznego glinokrzemianu, o następujących parametrach:

— temperatura topnienia między 1 600 °C i 1 800 °C,

— gęstość 0,6 – 0,8 g/cm3,

stosowane do produkcji filtrów cząsteczkowych do pojazdów silnikowych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex382490 97

92

Preparat składający się z 2,4,7,9-tetrametylodeco-5-ino-4,7-diolu i ditlenku krzemu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex382490 97

95

Mieszanina fitosteryn, w postaci płatków i kulek, zawierająca 80 % masy lub więcej steroli oraz nie więcej niż 4 % masy stanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex382490 97

97

Preparat zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy fluorofosforanu litu lub 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy nadchloranu litu w mieszaninach rozpuszczalników organicznych

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Polietylen w postaci granulek o gęstości 0,925 (± 0,0015), o wskaźniku szybkości płynięcia 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), do produkcji folii rozdmuchiwanych o współczynniku zamglenia nie większym niż 6 % oraz wydłużeniu przy zerwaniu (MD/TD) równym 210/340 (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M27

ex390120 90

10

Polietylen w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6(b) do działu 39, o gęstości 0,945 lub większej, ale nie większej niż 0,985, do produkcji błon do taśmy do maszyn do pisania lub podobnej taśmy (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390120 90

20

Polietylen zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy miki

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

91

Żywica jonomerowa zawierająca sole kopolimeru etylenu z kwasem metakrylowym

4 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

92

Polietylen chlorosulfonowany

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

93

Kopolimer etylenu, octanu winylu i monotlenku węgla, stosowany jako plastyfikator do produkcji arkuszy dachowych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

94

Mieszaniny kopolimeru blokowego A-B polistyrenu i kopolimeru etylenowo-butylenowego oraz kopolimeru blokowego A-B-A polistyrenu, kopolimeru etylenowo-butylenowego i polistyrenu, zawierające nie więcej niż 35 % masy styrenu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

97

Polietylen chlorowany, w postaci proszku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

10

Polipropylen niezawierający plastyfikatora i zawierający nie więcej niż:

— 7 mg/kg glinu,

— 2 mg/kg żelaza,

— 1 mg/kg magnezu,

— 8 mg/kg chlorku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

20

Polipropylen, niezawierający plastyfikatora:

— o temperaturze topnienia większej niż 150 °C (określonej metodą ASTM D 3417);

— o cieple topnienia 15 J/g lub większym, ale nie większym niż 70 J/g;

— o wydłużeniu przy zerwaniu 1 000 % lub większym (określonym metodą ASTM D 638);

— o module sprężystości przy rozciąganiu 69 MPa lub większym, ale nie większym niż 379 MPa (określonym metodą ASTM D 638)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

30

Polipropylen zawierający nie więcej niż 1 mg/kg glinu, 0,05 mg/kg żelaza, 1 mg/kg magnezu oraz 1 mg/kg chlorku, stosowany do produkcji opakowań do jednorazowych soczewek kontaktowych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390210 00

40

Polipropylen niezawierający plastyfikatora:

— o wytrzymałości na rozciąganie: 32-44 MPa (określonej metodą ASTM D638);

— o wytrzymałości na zginanie: 50-66 MPa (określonej metodą ASTM D790);

— o wskaźniku płynięcia (MFR) 5-15 g/10 min w 230 °C/2,16 kg (określonym metodą ASTM D1238);

— zawierający 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy polipropylenu,

— zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy włókien szklanych,

— zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy miki

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex390210 00

50

Polipropylen wysoko izotaktyczny (HIPP), nawet barwiony, przeznaczony do wytwarzania komponentów z tworzyw sztucznych do odświeżania powietrza o następujących właściwościach:

— o gęstości 0,880 g/cm3 lub większej, ale nie większej niż 0,913 g/cm3 (określonej metodą ASTM D1505),

— o wytrzymałości na rozciąganie pod działaniem siły 350 kg/cm2, ale nie większej niż 390 kg/cm2 (określonej metodą ASTM D638)

— o temperaturze ugięcia pod obciążeniem 135 °C lub większej pod ciśnieniem 0,45 MPa (określonej metodą ASTM 648)

 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390220 00

10

Poliizobutylen, o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 700 lub większej, ale nie większej niż 800

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390220 00

20

Uwodorniony poliizobuten w postaci płynnej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390230 00

91

Kopolimer blokowy A-B polistyrenu i kopolimeru etylenowo-propylenowego, zawierający 40 % masy lub mniej styrenu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

52

Bezpostaciowa mieszanina kopolimeru polialfaolefin z poli(propyleno-co-1 butenem) oraz żywicy z węglowodorów ropy naftowej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

55

Termoplastyczny elastomer ze strukturą kopolimerową o sekwencji A-B-A polistyrenu, poliizobutylenu i polistyrenu, zawierający 10 % masy lub więcej polistyrenu, ale nie więcej niż 35 % masy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390290 90

60

Nieuwodniona 100 % żywica alifatyczna (polimer) o następujących właściwościach:

— ciecz w temperaturze pokojowej

— otrzymywana poprzez kationową polimeryzację monomerów alkenów C-5

— o liczbowo średniej masie cząsteczkowej (Mn) 370 (± 50)

— o średniej masie cząsteczkowej (Mw) 500 (± 100)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390290 90

92

Polimery 4-metylopent-1-enu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

93

Syntetyczna polialfaolefina, o lepkości co najmniej 38 x 10-6m2s-1 (38 centystoksów) w temperaturze 100 °C określonej metodą ASTM D 445

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390290 90

98

Syntetyczna polialfaolefina o lepkości od 3 do 9 centystoksów w temperaturze 100 °C (określonej metodą ASTM D-445), otrzymana w wyniku polimeryzacji mieszaniny dodecenu i tetradecenu, zawierająca maksymalnie 40 % tetradecenu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390311 00

10

Białe, spieniające się granulki polistyrenu o przewodności cieplnej nie większej niż 0,034 W/mK przy gęstości 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), zawierające 50 % materiałów uzyskanych z recyklingu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390319 00

30

Krystaliczny polistyren o temperaturze topnienia 268 °C lub większej, ale nie większej niż 272 °C oraz temperaturze krzepnięcia 232 °C lub większej, ale nie większej niż 242 °C, nawet zawierający dodatki lub wypełniacze

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390390 90

35

Kopolimer α-metylostyrenu i styrenu, o temperaturze mięknienia większej niż 113 °C

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

40

Kopolimer styrenu z α-metylostyrenem i kwasem akrylowym, o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 500 lub większej, ale nie większej niż 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Krystaliczny kopolimer styrenu i p-metylostyrenu:

— o temperaturze topnienia 240 °C lub większej, ale nie większej niż 260 °C,

— zawierający 5 % lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy p-metylostyrenu

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390390 90

65

Kopolimer styrenu, akrylanu butylu, metakrylanu butylu, metakrylanu metylu i kwasu akrylowego, w postaci proszku zawierający 81 (+/- 1) % masy styrenu, 6 (+/- 1) % masy akrylanu butylu, 5 (+/- 1) % masy metakrylanu butylu, 7 (+/- 1) % masy metakrylanu metylu i 1 (+/- 0,5) % masy kwasu akrylowego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

75

Kopolimer styrenu i pirolidonu winylu, zawierający nie więcej niż 1 % masy siarczanu dodecylosodu, w postaci emulsji wodnej, do produkcji towarów objętych podpozycją 3305 20 00 lub farby do włosów objętej podpozycją 3305 90 90 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

80

Granulki kopolimeru styrenu i diwinylobenzenu, o średnicy minimum 150 μm i maksimum 800 μm, zawierające:

— minimum 65 % masy styrenu,

— maksimum 25 % masy diwinylobenzenu

stosowane do produkcji żywic jonowymiennych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

Mieszanina zawierająca:

— 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy polimerów styrenu

— 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy of poli(eteru fenylenu)

— nie więcej niż 10 % masy innych dodatków

dająca jeden lub więcej z następujących barwnych efektów specjalnych:

— metaliczny lub perłowy z kątowym wizualnym metameryzmem wywołanym przez co najmniej 0,3 % pigmentu płatkowego

— fluorescencyjny, charakteryzujący się wysyłaniem światła podczas absorpcji promieniowania ultrafioletowego

— jaskrawej bieli, charakteryzującej się L nie mniejszą niż 92 i b nie większą niż 2 oraz a pomiędzy -5 i 7 w skali barw CIELab

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex390410 00

20

Proszek poli(chlorku winylu) niezmieszany z innymi substancjami lub zawierający monomery octanu winylu, o:

— stopniu polimeryzacji 1 000 (± 300) jednostek monomerów,

— współczynniku przenikania ciepła (wartość K) 60 lub więcej, ale nie więcej niż 70,

— zawartości składników lotnych mniejszej niż 2,00 % masy,

— frakcji przesiewowej o wielkości oczek 120 μm nie więcej niż 1 % masy,

stosowany do produkcji separatorów baterii (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex390430 00

20

Kopolimer chlorku winylu z octanem winylu i kwasem maleinowym, zawierający:

— 80,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 81,5 % masy chlorku winylu,

— 16,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 17,5 % masy octanu winylu, oraz

— 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,5 % masy kwasu maleinowego,

stosowany do zgrzewania na gorąco tworzyw sztucznych z substratami stalowymi do zastosowań przemysłowych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390440 00

91

Kopolimer chlorku winylu z octanem winylu i alkoholem winylowym, zawierający:

— 87 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 92 % masy chlorku winylu,

— 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy octanu winylu oraz

— 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % masy alkoholu winylowego

w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (a) lub (b) do działu 39, do produkcji towarów objętych pozycją 3215 lub 8523, lub stosowany do produkcji pokryw do pojemników i zamknięć, w rodzaju stosowanych do ochrony żywności i napojów (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390440 00

93

Kopolimer chlorku winylu i akrylanu metylu, zawierający 80 (+/- 1) % masy chlorku winylu oraz 20 (+/- 1) % masy akrylanu metylu, w postaci emulsji wodnej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390450 90

92

Kopolimer metakrylanu i chlorku winylidenu stosowany do produkcji przędz jednowłóknowych (monofolamentów) (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390461 00

10

Mieszanina poli(tetrafluoroetylenu) i miki, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

20

Kopolimer tetrafluroetylenu i trifluoro(heptafluoropropoksy)etylenu, zawierający 3,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4,6 % masy trifluoro(heptafluoropropoksy)etylenu i mniej niż 1 mg/kg wyekstrahowanych jonów fluorkowych

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

30

Poli(tetrafluoroetylen), w postaci proszku, o powierzchni właściwej 8 m2/g lub większej, ale nie większej niż 12 m2/g, o rozkładzie wielkości cząstek 10 % mniejszych niż 10 μm i 90 % mniejszych niż 35 μm oraz o średniej wielkości cząstek 20 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Poli(fluorek winylidenu)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex390469 80

93

Kopolimer etylenu z chlorotrifluoroetylenem w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

94

Kopolimer etylenu i tetrafluoroetylenu

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

96

Poli(chlorotrifluoroetylen), w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (a) oraz (b) do działu 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

97

Kopolimer chlorotrifluoroetylenu i difluorku winylidenu

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390599 90

92

Polimer winylopirolidonu i metakrylanu dimetyloaminoetylu, zawierający 97 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 99 % masy winylopirylidonu, w postaci roztworu w wodzie

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex390599 90

95

Heksadecylowany lub eikozylowany poliwinylopirolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

96

Polimer metylalu winylu w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39, o wagowo średniej masie cząsteczkowej (Mw) 25 000 lub większej, ale nie większej niż 150 000 i zawierający:

— 9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 13 % masy grup acetylowych w przeliczeniu na octan winylu oraz

— 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,5 % masy grup hydroksylowych w przeliczeniu na alkohol winylowy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

97

Povidon (INN)-jodu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

98

Poli(pirolidon winylu) częściowo zastąpiony grupami triakontylowymi, zawierający 78 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 82 % masy grup triakontylowych

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60

 

Kopolimer akrylanu metylu z etylenem i z monomerem zawierającym niekońcową grupę karboksylową jako podstawnik, zawierający 50 % masy lub więcej akrylanu metylu, nawet zmieszanego z ditlenkiem krzemu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

10

Produkt polimeryzacji kwasu akrylowego z niewielkimi ilościami polinienasyconych monomerów, do produkcji leków objętych pozycją 3003 lub 3004 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

15

Żywica światłoczuła zawierająca zmodyfikowany akrylan, monomer akrylowy, katalizator (fotoinicjator) i stabilizator

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

20

Produkt polimeryzacji kwasu akrylowego z niewielkimi ilościami polinienasyconych monomerów, stosowany jako stabilizator w emulsjach lub dyspersjach o pH większym niż 13 (1)

6 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

25

Przezroczysty płyn, nierozpuszczalny w wodzie, zawierający:

— 50 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 51 % masy kopolimeru poli (metakrylanu metylu)

— 37 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 39 % masy ksylenu i

— 11 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 13 % masy octanu n-butylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

30

Kopolimer styrenu z metakrylanem hydroksyetylu i akrylanem 2-etyloheksylu o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 500 lub większej, ale nie większej niż 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

Biały proszek kopolimeru dimetakrylanu-1,2-etanodiolu metakrylanu metylu, o wielkości cząstek nie większej niż 18 μm, nierozpuszczalny w wodzie

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M29

ex390690 90

40

Przezroczysty polimer akrylowy w opakowaniach nie większych niż 1 kg i nieprzeznaczony do sprzedaży detalicznej:

— o lepkości nie większej niż 50 000 Pa w temperaturze 120 °C określonej metodą ASTM D 3835

— o wagowo średniej masie cząsteczkowej (Mw) większej niż 500 000, ale nie większej niż 1 200 000 zgodnie z testem chromatografii żelowo-permeacyjnej (GPC),

— o resztkowej zawartości monomeru poniżej 1 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390690 90

41

Poli(akrylan alkilu) z łańcuchem estru alkilowego C10 do C30

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390690 90

50

Polimery estrów kwasu akrylowego z jednym lub więcej następujących monomerów w łańcuchu:

— eterem chlorometylo winylowym;

— eterem chloroetylo winylowym;

— chlorometylostyrenem;

— chlorooctanem winylu;

— kwasem metakrylowym;

— estrem monobutylu kwasu butenodiowego,

zawierające nie więcej niż 5 % masy każdej z jednostek monomerów, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

65

Polialkiloakrylan, modyfikowany chemicznie kobaltem, o temperaturze topnienia (Tm) 65 °C (± 5 °C) mierzonej kalorymetrią skaningową różnicową (DSC)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

80

Polidimetylosiloksan-szczepiony-(poliakrylany, polimetyloakrylany)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

85

Bezwodny roztwór polimerów estrów kwasu akrylowego z hydrolizowalną grupą silylową na jednym lub obu końcach polimeru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

10

Poli(tlenek etylenu) o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 100 000 lub większej

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

20

Maleinoimidopropionamid bis[metoksypoli[glikolu etylenowego)], chemicznie modyfikowany lizyną o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

30

Bis(metoksypoli[glikol etylenowy], chemicznie modyfikowany lizyną, zakończony bis(maleinoimidem), o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390720 11

40

Glikol polietylenowy z łańcuchem tlenku etylenu o długości nie większej niż 30, z grupami końcowymi 2-cyjano 3-(4-hydroksyfenylo) akrylanu butylu, stosowane jako filtry UV w płynnych przedmieszkach (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390720 20

11

Mieszanina, zawierająca 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy polimeru glicerolu i 1,2-epoksypropanu oraz 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy kopolimeru maleinianu dibutylu i N-winylo-2-pirolidonu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390720 20

12

Kopolimer tetrahydrofuranu i tetrahydro-3-metylofuranu o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 3 500 (± 100)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Poli(oksypropylen) posiadający alkoksysililowe grupy końcowe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

30

Homopolimer 1-chloro-2,3-epoksypropanu (epichlorohydryna)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

35

Glikol polietylenowy chemicznie modyfikowany grupą izocyjanową zawierającą grupę karbodiimidową, w postaci roztworu w octanie 2-metoksy-1-metyloetylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

45

Kopolimer tlenku etylenu i tlenku propylenu, posiadający aminopropylowe i metoksowe grupy końcowe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

50

Polimer perfluoropolieterowy zakończony winylo-silylem lub dobór dwóch komponentów składających się z tego samego typu polimeru perfluoropolieterowego zakończonego winylo-sililem jako głównym składnikiem

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

55

Ester sukcynimidowy kwasu metoksy poli(etyleno glikolo)propionowego o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390730 00

40

Żywica epoksydowa zawierająca 70 % masy lub więcej ditlenku krzemu, do hermetycznego pakowania towarów objętych pozycją 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 lub 8548 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

70

ex390730 00

50

Ciekła żywica epoksydowa zawierająca kopolimer 2-propenonitrylu/1,3 epoksybutadienu, niezawierająca żadnych rozpuszczalników:

— o zawartości hydratu boranu cynku nie większej niż 40 % masy,

— o zawartości tritlenku diantymonu nie większej niż 5 % masy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

10

Kopolimer kwasu teraftalowego i kwasu izoftalowego z glikolem etylenowym, butano-1,4-diolem i heksano-1,6-diolem

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

30

Koncentrat wiążący tlen zawierający mieszaninę:

— kopolimeru otrzymanego z poli(tereftalanu etylenu), dibezwodnika piromelitowego (PMDA) oraz polibutadienu podstawionego grupami hydroksylowymi

— kopolimeru barierowego (oznaczonego metodą ASTM F1115-95 (2001)) otrzymanego z diamin ksylilenu i kwasu adypinowego oraz

— barwników organicznych i/lub pigmentów organicznych i nieorganicznych

z przeważającą zawartością pierwszego kopolimeru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3907 70 00

 

Poli(kwas mlekowy)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390791 90

10

Prepolimer ftlanu diallilu, w postaci proszku

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex390799 90

10

Poli(oksy-1,4-fenylenokarbonyl), w postaci proszku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390799 90

20

Kopoliester ciekłokrystaliczny o temperaturze topnienia nie mniejszej niż 270 °C, nawet zawierający wypełniacze

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390799 90

30

Poli(hydroksyalkanian), składający się głównie z poli(3-hydroksymaślanu)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390799 90

50

Semikrystaliczna policykloheksylenodimetylo tereftalanowa żywica polimerowa, zawierająca 10 % masy lub więcej, lecz nie więcej niż 40 % masy włókien szklanych w postaci granulek lub tabletek

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex390799 90

60

Kopolimer kwasu tereftalowego i kwasu izoftalowego z bisfenolem A

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex390799 90

70

Kopolimer poli(tereftalanu etylenu) i dimetanolu cykloheksanu, zawierający więcej niż 10 % masy dimetanolu cykloheksanu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390890 00

10

Poli(iminometyleno-1,3-fenylenometylenoiminoadypoil), w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Produkt reakcji mieszanin kwasów oktadekanokarboksylowych polimeryzowanych polieterodiaminą alifatyczną

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390890 00

50

Koncentrat wiążący tlen zawierający mieszaninę:

— kopolimeru otrzymanego z poli(tereftalanu etylenu), dibezwodnika piromelitowego (PMDA) oraz polibutadienu podstawionego grupami hydroksylowymi

— kopolimeru barierowego (oznaczonego metodą ASTM F1115-95 (2001)) otrzymanego z diamin ksylilenu i kwasu adypinowego oraz

— barwników organicznych i/lub pigmentów organicznych i nieorganicznych

z przeważającą zawartością drugiego kopolimeru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390940 00

10

Produkt polikondensacji fenolu z formaldehydem, w postaci pustych kulek o średnicy mniejszej niż 150 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390950 90

10

Ciekły fotopolimer utwardzany promieniowaniem UV składający się z mieszaniny zawierającej 60 % masy lub więcej poliuretanów i 30 % (± 8 %) masy akrylanów

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391000 00

20

Kopolimer blokowy poli(metylo-3,3,3-trifluoropropylosiloksanu) i poli[metylo(winylo)siloksanu]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391000 00

40

Biokompatybilne silikony do produkcji trwałych implantów chirurgicznych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391000 00

50

Klej rozpuszczalnikowy oparty na samoprzylepnej substancji silikonowej, zawierający żywicę kopoli(dimetoksysililanu/difenyloksysililanu)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391000 00

60

Polidimetylosiloksan, nawet podstawiony glikolem polietylenowym i trifluoropropylem, z metakrylowymi grupami końcowymi

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex391110 00

81

Nieuwodorniona żywica węglowodorowa, otrzymywana przez polimeryzację alkenów od C-5 do C-10, cyklopentadienu i dicyklopentadienu, o barwie na skali Gardnera większej niż 10 dla produktu czystego lub większej niż 8 dla 50 % obj. roztworu w toluenie (oznaczonego metodą ASTM D6166)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

10

Poli(oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenooksy-4,4’-bifenylen)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

30

Kopolimer etylenoiminy i ditiokarbaminianu etylenoiminy w roztworze wodnym wodorotlenku sodu

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391190 99

25

Kopolimer winylotoluenu i α-metylostyrenu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391190 99

31

Kopolimery butadienu i kwasu maleinowego, nawet zawierające sole amonowe

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391190 99

40

Mieszanina soli wapnia i sodu z kopolimerem kwasu maleinowego i eteru metylowo-winylowego, o zawartości wapnia 9 % masy lub większej, ale nie większej niż 16 % masy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

45

Kopolimer kwasu maleinowego i eteru metylowo-winylowego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

65

Sól cynku wapnia kopolimeru kwasu maleinowego i eteru metylowo-winylowego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

86

Kopolimer eteru metylowo-winylowego i bezwodnika kwasu maleinowego

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex391211 00

30

Trioctan celulozy

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391211 00

40

Dioctan celulozy, proszek

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex391239 85

10

Etyloceluloza, nieuplastyczniona

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

20

Etyloceluloza w postaci dyspersji w wodzie, zawierającej heksadekan-1-ol oraz dodecylo siarczanu sodu, zawierająca 27 (+/- 3) % masy etylocelulozy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

30

Celuloza, zarówno hydroksyetylowana jak alkilowana o długości łańcuchów alkilowych 3 lub więcej atomów węgla

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

10

Octanopropionian celulozy, nieuplastyczniony, w postaci proszku:

— zawierający 25 % masy lub więcej propionylu (określonego metodą ASTM D 817-72) oraz

— o lepkości nieprzekraczającej 120 puaz (określonej metodą ASTM D 817-72),

do produkcji tuszów drukarskich, farb, lakierów i innych powłok oraz powłok reprograficznych (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

20

Ftalan hydroksypropylometylocelulozy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

81

Mieszanina pullulanu cyjanoetylu i poli (alkoholu winylowego) cyjanoetylu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

85

Sterylny hialuronian sodu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

92

Białko, chemicznie modyfikowane w drodze karboksylacji i/lub dodania kwasu ftalowego, o masie cząsteczkowej średnio wagowo (Mw) 100 000 do 300 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

94

Granulki zawierające:

— 35 % masy lub więcej, lecz mniej niż 75 % masy wytłaczanego biopolimeru o wysokiej zawartości amylazy, produkowanego ze skrobi kurkurydzianej,

— 5 % masy lub więcej, lecz mniej niż 16 % masy alkoholu poliwinylowego,

— 10 % masy lub więcej, lecz mniej niż 46 % masy plastyfikatorów poliolowych,

— 0,25 % masy lub więcej, lecz mniej niż 3 % masy kwasu stearynowego,

— nawet zawierające 30 % (± 10 %) masy ulegającej biodegradacji żywicy poliesterowej, natomiast nigdy o zawartości przewyższającej ilość biopolimeru o wysokiej zawartości amylazy

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391390 00

95

Sól sodowa kwasu chondroitinosiarkowego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

96

Proszek zawierający 90 % (± 5 %) masy wytłaczanego biopolimeru o wysokiej zawartości amylazy, produkowanego ze skrobi kurkurydzianej 10 % (± 5 %) masy syntetycznego polimeru i 0,5 % (± 0,25 %) masy kwasu stearynowego

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391620 00

91

Profile z poli(chlorku winylu) w rodzaju stosowanych do produkcji ścianek szczelnych i okładzin, zawierające następujące dodatki:

— ditlenek tytanu

— poli(metakrylan metylu)

— węglan wapnia

— substancje wiążące

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391732 00

91

Rury składające się z kopolimerów blokowych poli(tetrafluoroetylenu) i poliperfluoroalkoksytrifluoroetylenu, o długości nie większej niż 600 mm, średnicy nie większej niż 85 mm oraz grubości ścianek 30 μm lub większej, ale nie większej niż 110 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391740 00

91

Złącza z tworzyw sztucznych zawierające pierścienie uszczelniające typu „O-ring”, klamrę zabezpieczającą i mechanizm zwalniający do wprowadzania w wąż paliwowy pojazdów

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391910 19

10

Refleksyjna folia, składająca się się z warstwy poliuretanu, ze znakami wytłoczonymi z jednej strony zabezpieczajacymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia wytłoczonymi kulkami szklanymi i warstwy klejącej z drugiej, pokrytej z jednej lub obydwu stron folią rozdzielającą

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Rolki taśmy dwustronnie przylepnej:

— pokrytej kauczukiem naturalnym lub syntetycznym niewulkanizowanym

— o szerokości 20 mm lub większej, jednak nie większej niż 40 mm

— zawierającej silikon, wodorotlenek glinu, akryl i mocznik

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Arkusz refleksyjny, składający się z:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

21

—  warstwy poliwęglanu lub polimeru akrylowego całkowicie wytłaczanego z jednej strony w regularnie ukształtowany wzór,

ex392061 00

20

—  pokryty z obydwu stron jedną lub więcej warstwami materiału z tworzywa sztucznego,

—  nawet pokryty z jednej strony warstwą samoprzylepną oraz arkuszem rozdzielającym

▼M28

ex391910 80

23

Folia refleksyjna składająca się z kilku warstw zawierająca:

— poli(chlorek winylu);

— poliuretan, z wytłoczonymi po jednej stronie znakami zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem, lub powielaniem danych, a na drugiej stronie z warstwy mikrokulek szklanych;

— warstwę zawierającej zabezpieczenie i/lub znak urzędowy, którego wygląd zmienia się w zależności od kąta patrzenia;

— metalizowane aluminium;

— i warstwę kleju, pokrytej z jednej strony warstwą rozdzielającą

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391910 80

27

Folia poliestrowa:

— powleczona z jednej strony termotopliwą akrylową warstwą przylepną o temperaturze topnienia 90 °C lub wyższej, ale nie wyższej niż 200 °C, i poliestrową warstwą oddzielającą oraz

— z drugiej strony niepowleczona lub powleczona klejem przylepcowym lub termotopliwą akrylową warstwą przylepną o temperaturze topnienia 90 °C, ale nie wyższej niż 200 °C, i poliestrową warstwą oddzielającą

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391990 00

20

▼M27

 (4)ex391910 80

30

Dwustronna, samoprzylepna folia z modyfikowanej żywicy epoksydowej, w rolkach, o szerokości 10 do 20 cm, długości 10 do 210 m, o całkowitej grubości 10 do 50 μm, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391910 80

32

Folia z politetrafluoroetylenu:

— o grubości 110 μm lub większej,

— o oporności powierzchniowej w zakresie 102-1014 omów, wyznaczonej metodą ASTM D 257,

— powleczona z jednej strony samoprzylepną warstwą akrylową

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391910 80

35

Refleksyjna folia, składająca się z warstwy poli(chlorku winylu), warstwy poliestru alkidowego, ze znakami wytłoczonymi z jednej strony zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem, albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia, widocznym jedynie w świetle odblaskowym, oraz wytłoczonymi kulkami szklanymi, a na drugiej stronie warstwą klejącą, pokryta z jednej lub z obu stron folią rozdzielającą

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391910 80

37

Folia z politetrafluoroetylenu:

— o grubości 100 μm lub większej,

— o wydłużeniu przy zerwaniu nieprzekraczającym 100 %,

— powleczona z jednej strony samoprzylepną warstwą silikonową

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Czarna folia z poli(chlorku winylu):

— o połysku większym niż 30 stopni określonym zgodnie z metodą ASTM D2457,

— nawet powlekana, z jednej strony ochronną warstwą poli(tereftalanu etylenu), z drugiej zaś warstwą samoprzylepną z kanałami i warstwą rozdzielającą

0 %

1.7.2010-31.12.2011

ex391990 00

43

▼M27

 (4)ex391910 80

45

Wzmocniona taśma ze spienionego polietylenu, pokryta z obu stron mikroskopijną samoprzylepną akrylową warstwą klejącą a z jednej strony warstwą o grubości 0,38 mm lub większej ale nie większej niż 1,53 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Folia klejąca składająca się z bazy kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA) o grubości 70 μm lub większej oraz klejącej części taśmy akrylowej o grubości 5 μm lub większej, stosowana do polerowania i/lub przycinania dysków krzemowych (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

 (4)ex391910 80

55

Taśma z pianki akrylowej, pokryta z jednej strony klejem aktywowanym na gorąco lub akrylowym klejem przylepcowym oraz z drugiej strony akrylowym klejem przylepcowym i arkuszem rozdzielającym, o wytrzymałości na zdzieranie pod kątem 90° większej niż 25 N/cm (określonym metodą ASTM D 3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

53

 (4)ex391910 80

60

Refleksyjny arkusz laminowany, o regularnym wzorze, składający się kolejno z warstwy poli(metakrylanu metylu), warstwy polimeru akrylowego zawierającej mikropryzmaty, warstwy poli(metakrylanu metylu), warstwy klejącej i arkusza rozdzielającego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Samoprzylepny arkusz refleksyjny, nawet w oddzielnych częściach:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

57

—  o regularnym wzorze,

—  z lub bez warstwy taśmy służącej do przytwierdzania,

—  składający się kolejno z warstwy polimeru akrylowego i warstwy poli(metakrylanu metylu), zawierającej mikropryzmaty,

—  nawet zawierający dodatkową warstwę poliestru i

—  kleju z końcowym arkuszem rozdzielającym

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Przezroczysta folia samoprzylepna z poli(tereftalanu etylenu):

— pozbawiona zanieczyszczeń lub wad,

— pokryta po jednej stronie warstwą samoprzylepną i warstwą ochronną, zaś po drugiej stronie mająca warstwę antystatyczną jonowego związku organicznego choliny,

— nawet nadającą się do drukowania warstwą pyłoszczelną ze zmodyfikowanego długołańcuchowego alkilowego związku organicznego,

— o grubości całkowitej, bez warstwy ochronnej, 54 μm lub większej, ale nie większej niż 64 μm, oraz

— szerokości większej niż 1 295 mm, ale nie większej niż 1 305 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex391990 00

22

Czarna folia z polipropylenu:

— o połysku większym niż 20 stopni określonym metodą ASTM D2457,

— nawet powleczona z jednej strony ochronną warstwą poli(tereftalanu etylenu), z drugiej zaś samoprzylepną taśmą z kanałami i warstwą rozdzielającą

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

23

Folia składająca się z od 1 do 3 laminowanych warstw poli(tereftalanu etylenu) i kopolimeru kwasu tereftalowego, kwasu sebacynowego i glikolu etylenowego, pokryta z jednej strony akrylową powłoką odporną na ścieranie oraz z drugiej strony akrylowym klejem przylepcowym, rozpuszczalną w wodzie powłoką metylocelulozową i wkładką zabezpieczającą z poli(tereftalanu etylenu)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

24

Odblaskowy laminowany arkusz:

— składający się z warstwy epoksyakrylanu, wytłaczany z jednej strony we wzór o regularnych kształtach,

— powleczony z obu stron co najmniej jedną warstwą tworzywa sztucznego oraz

— powleczony z jednej strony warstwą przyczepną i folią oddzielającą

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

25

Wielowarstwowa folia z poli(etylenu tereftalanu) oraz kopolibutylokrylanu i kopolimetyloakrylanu, pokryta z jednej strony akrylowym pokryciem odpornym na ścieranie zawierającym nanocząsteczki tlenku antymonu cyny oraz sadzą, a z drugiej strony samoprzylepną akrylową warstwą klejącą i warstwą ochronną z poli(etylenu tereftalanu) pokrytą silikonem

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391990 00

26

Folia z etylenu z octanem winylu:

— o grubości 100 μm lub większej

— powleczona z jednej strony akrylowym klejem przylepcowym lub klejem czułym na promieniowanie UV i z poliestrowym arkuszem oddzielającym

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

27

Folia z poli(tereftalanu etylenu), o sile kleju przylepcowego nie większej niż 0,147 N/25 mm i wyładowaniu elektrostatycznym nie większym niż 500 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

28

Folia z poli(chlorku winylu) lub polietylenu lub innej poliolefiny:

— o grubości 65 μm lub większej,

— powleczona z jednej strony akrylowym klejem czułym na promieniowanie UV i z poliestrową warstwą rozdzielającą

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

29

Folia poliestrowa pokryta z obu stron akrylową lub kauczukową samoprzylepną warstwą klejącą w rolkach o szerokości 45,7 cm lub większej ale nie większej niż 132 cm (dostarczana z warstwą rozdzielającą)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391990 00

33

Przezroczysta folia samoprzylepna z polietylenu, pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, powleczona po jednej stronie klejem akrylowym wrażliwym na nacisk, o grubości 60 μm lub większej, ale nie większej niż 70 μm oraz szerokości większej niż 1 245 mm, ale nie większej niż 1 255 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

35

Arkusz warstwowy odblaskowy w rolkach o szerokości większej niż 20 cm, z wytłaczanym regularnym wzorem, składający się z folii z poli(chlorku winylu) powleczonej z jednej strony:

— warstwą poliuretanu zawierającą szklane mikrolkulki,

— warstwą poli(octanu etylenowinylu),

— warstwą przylepną oraz

— arkuszem rozdzielającym

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

37

Folia pochłaniająca promieniowanie UV z poli(chlorku winylu):

— o grubości 78 μm lub większej,

— pokryta po jednej stronie warstwą kleju oraz arkuszem rozdzielającym,

— o sile przylegania 1 764 mN/25 mm lub większej

0 %

1.1.2011-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

39

Folia z poli(chlorku winylu), o grubości mniejszej niż 1 mm, pokryta klejem, do którego przymocowane są szklane kulki o średnicy nie większej niż 100 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

47

Folia polaryzacyjna w rolkach, składająca się z wielowarstwowej folii z polialkoholu winylowego, wzmocniona z obu stron folią z trioctanu celulozy, z klejem wrażliwym na nacisk i folią rozdzielającą z jednej strony

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex900120 00

40

 (4)ex391990 00

49

Folia odblaskowa laminowana złożona z folii z poli(metakrylanu metylu) z wytłoczonym z jednej strony regularnym wzorem, folii z polimeru zawierającego mikrokulki szklane, warstwy kleju i arkusza rozdzielającego

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

51

Dwuosiowo zorientowana folia z poli(metakrylanu metylu), o grubości 50 μm lub większej, ale nieprzekraczającej 90 μm, nawet pokryta z jednej strony warstwą kleju i arkuszem rozdzielającym

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

30

 (4)ex391990 00

55

Rolki zorientowanej dwuosiowo folii z polipropylenu:

— z warstwą samoprzylepną,

— o szerokości 363 mm lub większej, ale nie większej niż 507 mm,

— o całkowitej grubości folii 10 μm, ale nie większej niż 100 μm,

do ochrony wyświetlaczy LCD podczas produkcji modułów LCD (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex391990 00

60

Refleksyjna folia zawierająca:

— warstwę poli(chlorku winylu),

— warstwę poliuretanu,

— warstwę kuleczek szklanych,

— warstwę, która może zawierać zabezpieczenie i/lub znak urzędowy, której wygląd zmienia się w zależności od kąta, pod jakim się na nią patrzy,

— warstwę z metalizowanego aluminium oraz

— warstwę kleju, pokrytą z jednej strony warstwą rozdzielającą

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

65

Folia samoprzylepna o grubości 40 μm lub większej, ale nie większej niż 400 μm, składająca się z jednej lub więcej warstw przezroczystego, metalizowanego lub barwionego poli(tereftalanu etylenu), pokryta z jednej strony warstwą odporną na ścieranie a z drugiej strony substancją klejącą wrażliwą na nacisk i silikonową warstwą rozdzielającą

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

70

Samoprzylepne tarcze polerskie z mikroporowanego poliuretanu, nawet pokryte okładziną

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex392010 25

10

Folia o grubości nie większej niż 0,20 mm z mieszaniny polietylenu oraz kopolimeru etylenu z okt-1-enem, wytłoczona w regularny romboidalny wzór, do pokrycia z obydwu stron warstwą niewulkanizowanej gumy (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

20

 (4)ex392010 25

20

Folia z polietylenu, w rodzaju stosowanej do taśm do maszyn do pisania

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 28

91

Folia polietylenowa o grubości 19 μm (± 1) zadrukowana wzorem graficznym złożonym z ośmiu różnych barw z jednej strony folii i jednej barwy z drugiej strony; przy czym wzór graficzny ma następujący wygląd:

— jest powtarzalny i równomiernie rozmieszczony wzdłuż folii

— jest identycznie wyjustowany, niezależnie czy patrzy się na folię z tyłu czy z przodu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

40

Arkusz kompozytowy zawierający powłokę akrylową, laminowany warstwą polietylenu o wysokiej gęstości, o całkowitej grubości 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 1,2 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392020 21

30

Folia z polimerów propylenu, zorientowana dwuosiowo, z współwytłaczaną warstwą polietylenu z jednej strony, o całkowitej grubości 11,5 μm lub większej, ale nie większej niż 13,5 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex392020 29

92

Folia zorientowana jednoosiowo o całkowitej grubości nie większej niż 75 μm, składająca się z dwóch lub trzech warstw, przy czym każda warstwa zawiera mieszaninę polipropylenu i polietylenu, a warstwa środkowa, nawet zawierająca ditlenek tytanu, charakteryzuje się:

— wytrzymałością na rozciąganie w kierunku maszyny 140 MPa lub większą, ale nie większą niż 270 MPa oraz

— wytrzymałością na rozciąganie w kierunku poprzecznym 20 MPa lub większą, ale nie większą niż 40 MPa

określoną metodą ASTM D882/ISO 527-3

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex392020 29

93

Jednoosiowo zorientowana folia, składająca się z trzech warstw, każda warstwa składająca się z mieszaniny polipropylenu i kopolimeru etylenu i octanu winylu o:

— grubości 55 μm lub większej, ale nie większej niż 97 μm,

— module sprężystości przy rozciąganiu podłużnym 0,75 GPa lub większym, ale nie większym niż 1,45 GPa oraz

— module sprężystości przy rozciąganiu poprzecznym 0,20 GPa lub większym, ale nie większym niż 0,55 GPa

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex392020 80

92

Arkusz lub taśma laminowane złożone z folii o grubości 181 μm lub większej, ale nie większej niż 223 μm składającej się z mieszaniny kopolimerów propylenu z etylenem i kopolimerem styrenowo-etylenowo-butylenowo-styrenowym (SEBS) powleczona lub pokryta z jednej strony warstwą kopolimeru styrenowo-etylenowo-butylenowo-styrenowego (SEBS) i warstwą poliestru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

92

Folia z poli(chlorku winylu), stabilizowana promieniowaniem ultrafioletowym, bez jakichkolwiek otworów, nawet mikroskopowych, o grubości 60 μm lub większej ale nie większej niż 80 μm, zawierająca 30 lub więcej, ale nie więcej niż 40 części plastyfikatora na 100 części poli(chlorku winylu)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

94

Folia o połysku zwierciadlanym 70 lub większym, mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000), składająca się z dwóch warstw poli(chlorku winylu) pokrytych z obydwu stron warstwą z tworzywa sztucznego, o grubości 0,26 mm lub większej, ale nie większej niż 1,0 mm, pokryta z błyszczącej strony zabezpieczającą folią polietylenową, w rolkach o szerokości 1 000 mm lub większej, ale nie większej niż 1 450 mm, stosowana do produkcji towarów objętych pozycją 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392049 10

93

ex392043 10

95

Refleksyjny arkusz laminatu, składający się z warstwy poli(chlorku winylu) oraz warstwy dowolnego tworzywa sztucznego całkowicie wytłaczany w regularny tetragonalny wzór, pokryty z jednej strony arkuszem rozdzielającym

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

96

Folia o połysku zwierciadlanym 70 lub większym, mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000), składająca się z warstwy poli(tereftalanu etylenu) i warstwy barwnego poli(chlorku winylu), do pokrycia płyt i drzwi, w rodzaju stosowanych do produkcji sprzętu gospodarstwa domowego (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

97

Folia wytłoczona do głębokości nie większej niż 12 μm, o połysku zwierciadlanym 7 lub większym, ale nie większym niż 17, mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000), składająca się z co najmniej dwóch warstw poli(chlorku winylu), o całkowitej grubości nie większej niż 0,5 mm, pokryta na wytłoczonej stronie folią zabezpieczającą, w rolkach o szerokości 1 400 mm lub większej, ale nie większą niż 1 420 mm, stosowana do produkcji towarów objętych pozycją 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

10

Płytka z poli(metyloakrylanu metylu) z antystatyczną powłoką, o wymiarach 738 × 972 mm (+/- 1,5 mm)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

20

Płytka z poli(metyloakrylanu metylu) zawierająca wodorotlenek glinu, o grubości 3,5 mm lub większej, ale nie większej niż 19 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

40

Arkusze z poli(metakrylanu metylu) zgodne z normami EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) i EN 4366 (MIL-PRF-25690)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392059 90

10

Niekomórkowa i nielaminowana folia ze zmodyfikowanego kopolimeru akrylonitrylu z akrylanem metylu o grubości 1,0 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm, pakowana w rolkach

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex392059 90

20

Odbijająca folia laminowana, złożona z warstwy epoksyakrylowej, z jednej strony wytłoczona w regularny wzór, po obu stronach powleczona jedną warstwą tworzywa sztucznego lub wieloma jego warstwami

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex392062 19

01

Współwytłaczany nieprzezroczysty arkusz z poli(tereftalenu etylenu), o grubości 50 μm lub większej, ale nie większej niż 350 μm, składający się głównie z warstwy zawierającej sadzę

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

03

ex392062 19

07

Folia z poli(tereftalenu etylenu), niepowleczona klejem, o grubości nie większej niż 25 μm albo:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

09

— tylko barwiona w całości lub

— barwiona w całości i metalizowana z jednej strony

ex392062 19

11

Folia wyłącznie z poli(tereftalenu etylenu), o całkowitej grubości nie większej niż 120 μm, składająca się z jednej lub dwóch warstw, z których każda zawiera materiał barwiący i/lub pochłaniający promieniowanie UV w całej masie, niepowleczona klejem ani żadnym innym materiałem

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

13

ex392062 19

14

Folia z poli(tereftalenu etylenu), o grubości 20 μm lub większej, ale nie większej niż 150 μm, powleczona z jednej strony silikonem, stosowana do produkcji folii na okna (1)

3 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392062 19

16

ex392062 19

17

Laminowana folia wyłącznie z poli(tereftalenu etylenu), o całkowitej grubości nie większej niż 120 μm, składająca się z jednej warstwy, która jest wyłącznie metalizowana i jednej lub dwóch warstw, z których każda zawiera materiał barwiący i/lub pochłaniający promieniowanie UV w całej masie, niepowleczona klejem ani żadnym innym materiałem

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

19

ex392062 19

20

Odbijająca folia poliestrowa wytłaczana w tetragonalny wzór, do produkcji znaczków i naklejek bezpieczeństwa, ubrań ochronnych oraz ich akcesoriów lub małych toreb szkolnych, worków lub podobnych pojemników (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

21

Folia z poli(tereftalanu etylenu), powleczona lub pokryta z jednej strony lub z obu stron warstwą modyfikowanego poliestru, o całkowitej grubości 7 μm lub większej, ale nie większej niż 11 μm, do produkcji taśmy video z magnetyczną warstwą metalicznych pigmentów i szerokości 8 mm lub 12,7 mm (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

23

▼M28

ex392062 19

24

Folia z poli(tereftalenu etylenu) o grubości co najmniej 186 μm lub większej ale nie większej niż 191 μm, powleczona z jednej strony warstwą akrylu w formie matrycy

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex392062 19

26

▼M27

ex392062 19

37

<