1996R1255 — NL — 01.01.2011 — 029.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1255/96 VAN DE RAAD

van 27 juni 1996

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde ►M9  industrie-, landbouw- en visserijproducten ◄

(PB L 158, 29.6.1996, p.1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

 M1

VERORDENING (EG) Nr. 2484/96 VAN DE RAAD van 20 december 1996

  L 341

1

30.12.1996

 M2

VERORDENING (EG) Nr. 1186/97 VAN DE RAAD van 27 juni 1997

  L 172

1

30.6.1997

 M3

VERORDENING (EG) Nr. 2590/97 VAN DE RAAD van 16 december 1997

  L 355

1

30.12.1997

 M4

VERORDENING (EG) Nr. 1359/98 VAN DE RAAD van 29 juni 1998

  L 186

1

30.6.1998

 M5

VERORDENING (EG) Nr. 2797/98 VAN DE RAAD van 17 december 1998

  L 352

1

29.12.1998

 M6

VERORDENING (EG) Nr. 1381/1999 VAN DE RAAD van 28 juni 1999

  L 165

1

30.6.1999

 M7

VERORDENING (EG) Nr. 20/2000 VAN DE RAAD van 17 december 1999

  L 8

1

12.1.2000

 M8

VERORDENING (EG) Nr. 1297/2000 VAN DE RAAD van 19 juni 2000

  L 153

1

26.6.2000

►M9

VERORDENING (EG) Nr. 2801/2000 VAN DE RAAD van 14 december 2000

  L 331

1

27.12.2000

 M10

VERORDENING (EG) Nr. 1159/2001 VAN DE RAAD van 11 juni 2001

  L 169

1

23.6.2001

 M11

VERORDENING (EG) Nr. 2499/2001 VAN DE RAAD van 19 december 2001

  L 340

1

21.12.2001

 M12

VERORDENING (EG) Nr. 1120/2002 VAN DE RAAD van 26 juni 2002

  L 171

1

29.6.2002

 M13

VERORDENING (EG) Nr. 2264/2002 VAN DE RAAD van 19 december 2002

  L 350

1

27.12.2002

 M14

VERORDENING (EG) Nr. 1048/2003 VAN DE RAAD van 16 juni 2003

  L 161

1

30.6.2003

 M15

VERORDENING (EG) Nr. 2285/2003 VAN DE RAAD van 22 december 2003

  L 341

1

30.12.2003

 M16

VERORDENING (EG) Nr. 1241/2004 VAN DE RAAD van 5 juli 2004

  L 238

1

8.7.2004

 M17

VERORDENING (EG) Nr. 2271/2004 VAN DE RAAD van 22 december 2004

  L 396

13

31.12.2004

 M18

VERORDENING (EG) Nr. 989/2005 VAN DE RAAD van 27 juni 2005

  L 168

1

30.6.2005

 M19

VERORDENING (EG) Nr. 300/2006 VAN DE RAAD van 30 januari 2006

  L 56

1

25.2.2006

 M20

VERORDENING (EG) Nr. 963/2006 VAN DE RAAD van 27 juni 2006

  L 176

3

30.6.2006

 M21

VERORDENING (EG) Nr. 1897/2006 VAN DE RAAD van 19 december 2006

  L 395

1

30.12.2006

 M22

VERORDENING (EG) Nr. 729/2007 VAN DE RAAD van 25 juni 2007

  L 166

4

28.6.2007

 M23

VERORDENING (EG) Nr. 1527/2007 VAN DE RAAD van 17 december 2007

  L 349

7

31.12.2007

 M24

VERORDENING (EG) Nr. 595/2008 VAN DE RAAD van 16 juni 2008

  L 164

1

25.6.2008

 M25

VERORDENING (EG) Nr. 1/2009 VAN DE RAAD van 18 december 2008

  L 1

1

5.1.2009

 M26

VERORDENING (EG) Nr. 564/2009 VAN DE RAAD van 25 juni 2009

  L 168

4

30.6.2009

►M27

VERORDENING (EU) Nr. 12/2010 VAN DE RAAD van 22 december 2009

  L 4

1

8.1.2010

►M28

VERORDENING (EU) Nr. 566/2010 VAN DE RAAD van 29 juni 2010

  L 163

4

30.6.2010

►M29

VERORDENING (EU) Nr. 1265/2010 VAN DE RAAD van 20 december 2010

  L 347

9

31.12.2010


Gerectificeerd bij:

 C1

Rectificatie, PB L 107, 7.4.1998, blz. 16  (2590/1997)

 C2

Rectificatie, PB L 125, 19.5.1999, blz. 40  (2797/1998)

 C3

Rectificatie, PB L 247, 30.9.2003, blz. 26  (2264/2002)
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1255/96 VAN DE RAAD

van 27 juni 1996

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde ►M9  industrie-, landbouw- en visserijproducten ◄DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de produktie in de Gemeenschap van de in deze verordening bedoelde produkten momenteel onvoldoende of nihil is en dat de producenten derhalve niet kunnen voldoen aan de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is dat de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op deze produkten gedeeltelijk of geheel worden geschorst;

Overwegende dat het de taak van de Gemeenschap is over schorsing van deze autonome rechten besluiten te nemen;

Overwegende dat de verordeningen houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten op bepaalde ►M9  industrie-, landbouw- en visserijproducten ◄ grotendeels betrekking hebben op de verlenging van voorgaande maatregelen; dat het ter vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging van de betrokken maatregelen dienstig is de geldigheidsduur van deze verordening niet te beperken, aangezien aanpassing ervan, met name toevoeging of schrapping van bepaalde produkten, indien zulks noodzakelijk is bij verordening van de Raad kan geschieden;

Overwegende dat wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur of van de Taric-codes niet tot materiële wijzigingen leiden; dat ter vereenvoudiging dient te worden bepaald dat de Commissie, na raadpleging van het Comité Douanewetboek, de nodige technische aanpassingen in de bijlage bij deze verordening kan aanbrengen, waaronder ook de publikatie van een geconsolideerde versie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de in de bijlage vermelde produkten worden geschorst tot het niveau dat bij elk van deze produkten is aangegeven.

Artikel 2

Technische aanpassingen, waaronder begrepen de publikatie van een geconsolideerde versie, als gevolg van wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur of de Taric-codes, worden door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 3.

Artikel 3

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het Comité Douanewetboek dat bij artikel 247 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 ( 1 ) is ingesteld.

2.  De vertegenwoordiger van de Commissie dient bij het Comité een ontwerp voor de te nemen maatregelen in. Het Comité brengt over dit ontwerp advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het advies wordt uitgebracht met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is vastgesteld voor besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming in het Comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewogen zoals in genoemd artikel is vastgesteld. De Voorzitter neemt niet deel aan de stemming.

3.  De maatregelen die de Commissie vaststelt zijn onmiddellijk van toepassing.

Indien de maatregelen echter niet in overeenstemming zijn met het advies van het Comité, worden zij onverwijld aan de Raad in kennis gesteld. In dat geval stelt de Commissie de toepassing van de door haar vastgestelde maatregelen met drie maanden uit, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving.

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid binnen de in de voorgaande alinea genoemde termijn een ander besluit nemen.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

▼M27
BIJLAGEGN-code

TARIC

Omschrijving

Autonoom recht

Geldigheidsperiode

ex030269 99

30

Rode snapper (Lutjanus purpureus), vers of gekoeld, bestemd om te worden verwerkt (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex030270 00

95

Kuit, vers, gekoeld of bevroren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Kuit, gezouten of gepekeld

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030520 00

30

ex071021 00

10

Erwten in de peul, van de soort Pisum sativum van de variëteit Hortense axiphium, bevroren, met een totale dikte van niet meer dan 6 mm, bestemd om in hun geheel te worden gebruikt voor de vervaardiging van „kant-en-klaar-maaltijden” (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071080 95

50

Bamboescheuten, bevroren, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071159 00

11

Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van de geslachten Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum en Tricholoma, voorlopig verduurzaamd in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, bestemd voor de vervaardiging van conserven door de levensmiddelenindustrie (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex071232 00

10

Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van het geslacht Agaricus, gedroogd, in gehele staat of in herkenbare stukken of schijven, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Dadels, vers of gedroogd, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081040 50

10

Vruchten van de Vaccinium macrocarpon, vers

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 50

 

Vruchten van het geslacht Vaccinium, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 70

 

ex081190 95

69

ex081190 95

20

Boysenbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

30

Ananas (Ananas comosus), in stukken, bevroren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

40

Rozenbottels, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 19

10

Palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, bestemd voor de vervaardiging van:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 91

10

—  industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij onderverdeling 3823 19 10,

ex151311 10

10

—  methylesters van vetzuren bedoeld bij post 2915 of 2916,

ex151319 30

10

—  vetalcoholen bedoeld bij de onderverdelingen 2905 17, 2905 19 en 3823 70 bestemd voor de vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten,

ex151321 10

10

—  vetalcoholen bedoeld bij onderverdeling 2905 16, zuiver of gemengd, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten,

ex151329 30

10

— stearinezuur bedoeld bij onderverdeling 3823 11 00 of

— producten bedoeld bij post 3401 (1)

▼M28

ex151519 10

10

Lijnolie met een joodgetal van 190 of meer gemeten volgens ISO-norm 150-2006

0 %

1.7.2010-31.12.2010

▼M27

ex151590 99

92

Plantaardige olie, geraffineerd, bevattende 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten arachidonzuur of 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten docosahexaeenzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex151620 96

10

Geraffineerde, gebleekte, gehydrogeneerde sojaolie in de vorm van vlokken, zoals gebruikt bij de fabricage van cosmetica

0 %

1.7.2010-31.12.2010

ex151620 96

20

Jojobaolie, gehydrogeneerd en intermoleculair veresterd, zonder enige verdere chemische wijziging en niet onderworpen aan enig texturizeringsproces

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex151790 99

10

Geraffineerde plantaardige olie, bevattende 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten arachidonzuur of 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten docosahexaeenzuur en gestandaardiseerd met zonnebloemolie met een hoog oliezuurgehalte (HOSO)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Pacifische zalm (Oncorhynchus spp.), bestemd voor de verwerkende industrie voor de vervaardiging van pasta’s of smeersels (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160430 90

10

Kuit, gewassen, ontdaan van het aanklevende bindweefsel, enkel gezouten of gepekeld, bestemd om te worden verwerkt (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

11

Krabben van de soorten „King” (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki” (Paralithodes brevipes), „Kegani” (Erimacrus isenbecki), „Queen” en „Snow” (Chionoecetes spp.), „Red” (Geryon quinquedens), „Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud” (Scylla serrata), „Blue” (Portunus spp.), enkel in water gekookt en ontdaan van de schaal, ook indien bevroren, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 2 kg of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Doorzichtige noedels, in stukken gesneden, op basis van bonen van de soort Vigna radiata (L.) Wilczek, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Bamboescheuten, bereid of verduurzaamd, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 5 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex200860 19

30

Zoete kersen met toegevoegde alcohol, al dan niet met een suikergehalte van 9 gewichtspercenten, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, met pit, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten (1)

10 % (3)

1.1.2010-31.12.2012

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Gezoete gedroogde veenbessen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 49

30

Pitloze boysenbessenpuree zonder toegevoegde alcohol, al dan niet toegevoegde suiker bevattend

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 99

40

▼M27

 (4)ex200949 30

91

Ananassap, anders dan in poedervorm:

— met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67,

— met een waarde van meer dan € 30 per 100 kg nettogewicht,

— toegevoegde suiker bevattend

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex200980 79

82

Geconcentreerd veenbessensap met een brixwaarde van 40 of meer maar niet meer dan 66

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex200980 79

87

Ingevroren geconcentreerd boysenbessensap met een brixwaarde van 61 of meer, maar niet meer dan 65

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex200980 99

93

Onbehandeld ingevroren kokoswater, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex210610 20

10

Sojaeiwitisolaat, bevattende 6,6 of meer doch niet meer dan 8,6 gewichtspercenten calciumfosfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex271011 25

10

Mengsel van de isomeren 2,4,4-trimethylpent-1-een en 2,4,4-trimethylpent-2-een

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280450 90

10

Telluur met een zuiverheid van 99,99 of meer doch niet meer dan 99,999 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280530 10

10

Legeringen van cerium met andere zeldzame aardmetalen, bevattende 47 of meer gewichtspercenten cerium

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, met een zuiverheid van 98,5 gewichtspercenten of meer

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex281119 80

10

Sulfamidezuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

10

Siliciumdioxide in de vorm van poeder, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie, zogenaamde „hoge prestatie vloeistofchromatografie” (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

20

Microbolletjes van amorf silicium met een deeltjesgrootte van 5 μm (± 1 μm), bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van cosmetische producten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281122 00

30

Bolletjes van poreus wit kiezelzuur met een deeltjesgrootte van meer dan 1 μm, voor gebruik bij de vervaardiging van cosmetische producten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281290 00

10

Stikstoftrifluoride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281290 00

20

Siliciumtetrafluoride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex281820 00

10

Geactiveerde aluminiumoxide met een specifiek oppervlak van ten minste 350 m2/g

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex281830 00

10

Aluminiumhydroxideoxide in de vorm van pseudoboehmiet

4 %

1.1.2010-31.12.2013

2819 10 00

 

Chroomtrioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282300 00

10

Titaandioxide, met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten, met een gemiddelde korrelgrootte van 1,2 of meer doch niet meer dan 1,8 μm, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8532 of 8533 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex282550 00

11

Oxyde de cuivre (I ou II) contenant en poids 78 % ou plus de cuivre et pas plus de 0,03 % de chlorure

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex282550 00

19

 
 
 

▼M27

ex282739 85

10

Kopermonochloride, met een zuiverheid van 96 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282739 85

20

Antimoonpentachloride met een zuiverheid van 99 gewichtspercenten of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282739 85

30

Mangaandichloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282749 90

10

Zirkoniumdichlorideoxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283010 00

10

Dinatriumtetrasulfide, bevattende niet meer dan 38 gewichtspercenten natrium, berekend op de droge stof

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283329 80

10

Mangaansulfaat monohydraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283510 00

10

Natriumhypofosfietmonohydraat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283691 00

20

Lithiumcarbonaat, bevattende één of meer van de volgende onzuiverheden in de aangegeven concentraties:

— 2 mg/kg of meer arseen,

— 200 mg/kg of meer calcium,

— 200 mg/kg of meer chloriden,

— 20 mg/kg of meer ijzer,

— 150 mg/kg of meer magnesium,

— 20 mg/kg of meer zware metalen,

— 300 mg/kg of meer kalium,

— 300 mg/kg of meer natrium,

— 200 mg/kg of meer sulfaten,

bepaald volgens de methoden vermeld in de Europese Farmacopee

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283699 17

10

Basisch zirkonium(IV)carbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283719 00

20

Kopercyanide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283720 00

10

Tetranatriumhexacyanoferraat (II)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex283919 00

10

Dinatriumdisilicaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283990 90

10

Loodsilicaathydraat, in de vorm van poeder, met een gehalte aan lood, berekend als loodmonoxide, van 84,5 (± 1,5) gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283990 90

20

Calciumsilicaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2841 30 00

 

Natriumdichromaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284180 00

10

Diammoniumwolframaat (ammoniumparawolframaat)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284190 85

10

Lithiumkobalt(III)oxide met een kobaltgehalte van ten minste 59 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284210 00

10

Synthetisch beta-zeolietpoeder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex284210 00

20

Synthetisch chabasietzeolietpoeder

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex284290 10

10

Natriumselenaat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex284329 00

10

Zilveroxide, vrij van nitraat en carbonaat, met een zilvergehalte van ten minste 99,99 gewichtspercenten van het gewicht van het metaal, bestemd voor het vervaardigen van zilveroxidebatterijen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2845 10 00

 

Zwaar water (deuteriumoxide) (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2845 90 10

 

Deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbindingen daarvan, verrijkt met deuterium; mengsels en oplossingen die deze producten bevatten (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

10

Helium-3

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

20

Water dat tot 95 gewichtspercenten of meer verrijkt is met zuurstof-18

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

30

Koolstofmonoxide 13C

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

40

IJzerboride, tot meer dan 95 gewichtspercenten verrijkt met boor-10

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

10

Concentraten van zeldzame aardmetalen, bevattende 60 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten zeldzame aardmetaaloxiden en niet meer dan 1 gewichtspercent zirkoniumoxide, aluminiumoxide of ijzeroxide, en met een gloeiverlies van 5 of meer gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Diceriumtricarbonaat, al dan niet gehydrateerd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

30

Ceriumlanthaancarbonaat, al dan niet gehydrateerd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

40

Ceriumlanthaanneodymiumpraseodymiumcarbonaat, al dan niet gehydrateerd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2846 90 00

 

Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2846 10 00

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284800 00

10

Fosfine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

10

Silaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

20

Arsine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

30

Titaannitride met een deeltjesgrootte van niet meer dan 250 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex285000 60

10

Natriumazide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

10

Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

30

Perfluorethaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

40

1,1-Difluorethaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluorpropaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

70

1,1,1,2 Tetrafluorethaan, gecertificeerd geurloos, ten hoogste bevattende:

— 600 ppm in gewicht 1,1,2,2 tetrafluorethaan

— 2 ppm in gewicht pentafluoroethaan

— 2 ppm in gewicht chlorodifluoromethaan

— 2 ppm in gewicht chloropentafluoroethaan

— 2 ppm in gewicht dichlorodifluoromethaan

bestemd voor de vervaardiging van drijfgas van farmaceutische kwaliteit voor medische dosis-aërosols (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-een

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

80

Hexafluorpropeen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290343 00

10

1,1,1-Trichloortrifluorethaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dieen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

30

Octafluorcyclopenteen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290369 90

10

Mengsels van isomeren van di- of tetrachloortricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

20

1,2-Bis(pentabroomfenyl)ethaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

40

2,6-Dichloortolueen, met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en bevattende:

— niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzodioxinen,

— niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzofuranen,

— niet meer dan 0,2 mg/kg tetrachloorbifenylen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

50

Fluorbenzeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

60

α-Chloor(ethyl)toluenen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290410 00

30

Natrium-p-styreensulfonaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290410 00

40

Natriumtolueen-4-sulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex290410 00

50

Natrium-2-methylprop-2-een-1-sulfonaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290420 00

10

Nitromethaan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

20

Nitroëthaan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

30

1-Nitropropaan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290420 00

40

2-Nitropropaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 40

10

Trichloornitromethaan, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3808 92 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 95

20

1-Chloor-2,4-dinitrobenzeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290490 95

30

Tosylchloride

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290519 00

11

Kalium-tert-butanolaat (kalium-tert-butoxide), ook indien opgelost in tetrahydrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-Dimethylheptaan-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Dimethylheptaan-2-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex290529 90

10

3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex290529 90

20

Dec-9-een-1-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290539 95

10

Propaan-1,3-diol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex290549 00

10

Ethylidyntrimethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex290559 98

20

2,2,2-Trifluorethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

2906 11 00

 

Menthol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

10

Cyclohex-1,4-yleendimethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

20

4,4′-Isopropylideendicyclohexanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290629 00

10

2,2’-(m-Fenyleen)dipropaan-2-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

10

2,3,5-Trimethylfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

20

Bifenyl-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290721 00

10

Resorcinol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimethylcyclohexylideen)difenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

30

4,4′,4″-Ethylidyntrifenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

50

6,6′,6″-Tricyclohexyl-4,4′,4″-butaan-1,1,3-triyltri(m-kresol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

70

2,2’,2″,6,6’,6″-Hexa-tert-butyl-α,α’,α″-(mesityleen-2,4,6-triyl)tri-p-kresol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

85

Floroglucinol, al dan niet gehydrateerd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290899 90

30

4-Nitrofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

20

Bis(2-chloorethyl)ether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

30

Mengsels van isomeren van (nonafluorbutyl)methylether of (nonafluorbutyl)ethylether, met een zuiverheid van 99 gewichtspercenten of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

50

3-Ethoxy-perfluor-2-methylhexaan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290919 90

60

1-Methoxyheptafluorpropaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290930 38

10

Bis(pentabroomfenyl)ether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290930 90

10

2-(Fenylmethoxy)naftaleen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethaan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-Methoxyethyl)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex290950 00

20

Ubiquinol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290960 00

10

Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

30

2,3-Epoxypropaan-1-ol (glycidol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

60

1,2-Epoxyoctadecaan, met een zuiverheid van 82 gewichtspercenten of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291229 00

30

α,α,3-Trimethylbenzeenpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

2912 41 00

 

Vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291249 00

10

3-Fenoxybenzaldehyde

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291249 00

20

4-Hydroxybenzaldehyde

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291419 90

20

Heptaan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

30

3-Methylbutanon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

40

Pentaan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

2914 21 00

 

Kamfer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291429 00

20

Cyclohexadec-8-enon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291429 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-dieen-2-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291439 00

20

Stearoyl-benzoyl-methaan

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

30

Benzofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

40

1,3-Difenylpropaan-1,3-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

50

4-Fenylbenzofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291439 00

60

4-Methylbenzofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291450 00

20

3’-Hydroxyacetofenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291450 00

30

2′-Hydroxyacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291450 00

60

2-Fenyl-2,2-dimethoxyacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

70

16α,17α-Epoxy-3β-hydroxypregn-5-een-20-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

80

2′,6′-dihydroxyacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

10

2-Ethylantrachinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

20

2-Pentylantrachinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

30

1,4-Dihydroxyantrachinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

10

1-Chloor-3,3-dimethylbutaan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

40

Perfluor(2-methylpentaan-3-on)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

50

3′-Chloorpropiofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291470 00

60

4’-tert-Butyl-2’,6’-dimethyl-3’,5’-dinitroacetofenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291529 00

10

Antimoontriacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

40

tert-Butylacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

50

3-Acetylfenylacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291590 00

40

Nonaanzuur (pelargoonzuur)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291590 00

50

Allylheptanoaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291590 00

60

Ethyl-6,8-dichlooroctanoaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291612 00

10

2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenylacrylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

20

2-Ethoxyethylacrylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

30

Isobutylacrylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

40

2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylacrylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291613 00

10

Hydroxyzinkmethacrylaat, in poedervorm

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex291613 00

20

Zinkdimethacrylaat, in de vorm van poeder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291614 00

10

2,3-Epoxypropylmethacrylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291619 95

20

Methyl-3,3-dimethylpent-4-enoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291620 00

50

Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropaancarboxylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291620 00

60

3-Cyclohexylpropionzuur

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

20

3,5-Dichloorbenzoylchloride

3,6 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291639 00

25

2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchloride

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291639 00

30

2,4,6-Trimethylbenzoylchloride

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

40

Vinyl-4-tert-butylbenzoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

45

2-Chloorbenzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291639 00

50

3,5-Dimethylbenzoylchloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

55

4-tert-Butylbenzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291639 00

60

4-Ethylbenzoylchloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

65

2-(4-nitrofenyl)boterzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

70

Ibuprofeen (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

80

Ethyl-2-(4-nitrofenyl)butyraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291711 00

20

Bis(p-methylbenzyl)oxalaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291711 00

30

Kobaltoxalaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex291719 10

10

Dimethylmalonaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291719 90

20

Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethaansulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291719 90

30

Ethyleenbrassylaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291719 90

50

Tetradecaandizuur

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291719 90

70

Itaconzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Hexachloor-8,9,10-trinorborn-5-een-2,3-dicarbonzuuranhydride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

40

3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydroftaalzuuranhydride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291734 90

10

Diallylftalaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291739 95

10

Bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzeendicarboxylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex291739 95

20

Dibutyl-1,4-benzeendicarboxylaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291739 95

30

Benzeen-1,2:4,5-tetracarbonzuurdianhydride

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex291819 98

20

L-Appelzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

10

Monohydroxynaftoëzuren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

30

Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291829 00

50

Hexamethyleenbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

30

Methyl-2-benzoylbenzoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

40

Ftaalaldehydzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291830 00

50

Methyl(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291899 90

10

3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexaancarboxylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

20

Methyl-3-methoxyacrylaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291899 90

30

Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

40

trans-4-Hydroxy-3-methoxykaneelzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

50

Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

60

3,4,5-Trimethoxybenzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

70

Allyl-(3-methylbutoxy)acetaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291990 00

10

2,2’-Methyleenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfaat, mononatriumzout

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

30

Aluminiumhydroxybis[2,2’-methyleenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfaat]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

40

Tri-n-hexylfosfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

10

Fenitrothion (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

20

Tolclofos-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

10

Diëthylsulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

20

Diallyl 2,2′-oxydiethyldicarbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

40

Dimethylcarbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

50

Di-tert-butyldicarbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 30

 

Trimethylfosfiet

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 40

 

Triethylfosfiet

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292090 85

10

O,O’-Dioctadecylpentaërytritolbis(fosfiet)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292119 50

10

Diethylaminotriethoxysilaan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex292990 00

20

▼M27

 (4)ex292119 99

20

Ethyl(2-methylallyl)amine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

30

Allylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

40

Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantaal (V)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

50

Tetrakis(ethylmethylamino)hafnium (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

60

Tetrakis(ethylmethylamino)zirkonium (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

10

N,N,N′,N′-Tetrabutylhexamethyleendiamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

20

Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

30

Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292129 00

40

Decamethyleendiamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292130 99

10

Dicyclohexyl(methyl)amine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292130 99

20

Cyclohex-1,3-yleenbis(methylamine), bestemd voor de vervaardiging van vaatwasmiddelen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292130 99

30

1,3-Cyclohexaandimethaanamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Dichloor-4-nitroaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

15

4-Amino-3-nitrobenzeensulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

25

Natriumwaterstof-2-aminobenzeen-1,4-disulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

35

2-Nitroaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

45

2,4,5-Trichlooraniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

50

3-Aminobenzeensulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

70

2-Aminobenzeen-1,4-disulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

80

4-Chloor-2-nitroaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

85

3,5-Dichlooraniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

10

5-Amino-2-chloortolueen-4-sulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

20

4-Amino-6-chloortolueen-3-sulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluïdine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

40

4-Aminotolueen-3-sulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292144 00

20

Difenylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

10

Natriumhydrogeen-3-aminonaftaleen-1,5-disulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

20

2-Aminonaftaleen-1,5-disulfonzuur en natriumzouten daarvan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

40

1-Naftylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

20

Pendimethaline (ISO)

3,5 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

40

N-1-Naftylaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292149 00

60

N-Benzyl-N-ethylaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex292149 00

70

2-Chloorbenzylamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292151 19

20

Tolueendiamine (TDA), bevattende 78 of meer doch niet meer dan 82 gewichtspercenten 4-methyl-m-fenyleendiamine en 18 of meer doch niet meer dan 22 gewichtspercenten 2-methyl-m-fenyleendiamine, met een residugehalte aan teer van niet meer dan 0,23 gewichtspercent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

30

2-Methyl-p-fenyleendiaminesulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

40

p-Fenyleendiamine

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292151 19

50

Mono- en dichloorderivaten van p-fenyleendiamine en p-diaminotolueen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

10

Mengsels van isomeren van 3,5-diethyltolueendiamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

30

3,3’-dichloorbenzidinedihydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292159 90

40

4,4’-Diaminostilbeen-2,2′-disulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292159 90

50

N-Ethyl-N’,N’-dimethyl-N-fenylethyleen-1,2-diamine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292219 85

30

N,N,N’,N’-Tetramethyl-2,2′-oxybis(ethylamine)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292219 85

40

2-(Dimethylamino)ethylbenzoaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292219 85

50

2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

60

N,N,N’-Trimethyl-N’-(2-hydroxy-ethyl) 2,2’-oxybis(ethylamine)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

70

D-(-)-threo-2-amino-1-(p-nitrofenyl)propaan-1,3-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]-N-methyl-1,3-propaandiamine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292221 00

10

2-Amino-5-hydroxynaftaleen-1,7-disulfonzuur en zouten daarvan, met een zuiverheid van 60 of meer gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

30

6-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

40

7-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

50

Natriumhydrogeen-4-amino-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

10

2-Methyl-N-fenyl-p-anisidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

20

3-Aminofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

25

5-Amino-o-kresol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

35

Natrium-2-amino-4,6-dinitrofenol, bevattende ten minste 20 % water

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292229 00

45

Anisidinen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

46

p-Anisidine-3-sulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

50

6-Methoxy-m-toluïdine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292229 00

55

3-Amino-4-hydroxybenzeensulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292229 00

65

4-Trifluormethoxyaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anisidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-Aminoethyl)fenol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292229 00

80

3-Diethylaminofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292239 00

10

1-Amino-4-broom-9,10-dioxoantraceen-2-sulfonzuur en zouten daarvan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292239 00

20

2-Amino-5-chloorbenzofenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Chloorethyl)ethylamino]benzaldehyde

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292243 00

10

Antranilzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

10

Ornithineaspartaat (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292249 85

15

DL-asparaginezuur gebruikt voor de vervaardiging van integratiesubstanties voor levensmiddelen (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292249 85

40

Norvaline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

50

D-(-)-Dihydrofenylglycine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

60

Ethyl-4-dimethylaminobenzoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292249 85

70

2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochloride

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292250 00

40

4,4-Dimethoxybutylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292250 00

70

2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylammoniumacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

10

Tetramethylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende:

— 25 (± 0,5) gewichtspercenten tetramethylammoniumhydroxide,

— niet meer dan 500 mg/kg carbonaat,

— niet meer dan 200 mg/kg chloride en

— niet meer dan 5 mg/kg kalium

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

25

Tetrakis(dimethylditetradecylammonium)molybdaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

35

Tetrabutylammoniumfluoridetrihydraat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292390 00

45

Tetrabutylammoniumhydroxide in de vorm van een waterige oplossing, bevattende 55 (± 1) gewichtspercenten tetrabutylammoniumhydroxide

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292390 00

70

Tetrapropylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende:

— 40 (± 2) gewichtspercenten tetrapropylammoniumhydroxide,

— niet meer dan 0,3 gewichtspercent carbonaat,

— niet meer dan 0,1 gewichtspercent tripropylamine,

— niet meer dan 500 mg/kg bromide en

— niet meer dan 25 mg/kg kalium en natrium, beide elementen tezamen genomen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

80

Diallyldimethylammoniumchloride, in de vorm van een waterige oplossing bevattende 63 of meer doch niet meer dan 67 gewichtspercenten diallyldimethylammoniumchloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

10

2-Acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur en natrium- of ammoniumzouten daarvan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

30

Methyl-2-aceetamido-3-chloorpropionaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

50

Acrylamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

60

N,N-Dimethylacrylamide

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292419 00

70

Methylcarbamaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292421 00

10

4,4’-Dihydroxy-7,7’-ureyleendi(naftaleen-2-sulfonzuur) en natriumzouten daarvan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

10

Alachloor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

15

Acetochloor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292429 98

20

2-Chloor-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(propaan-2-yloxymethyl)aceetamide

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292429 98

25

3′-Diethylaminoaceetanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

30

Propachloor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

65

2-(4-Hydroxyfenyl)aceetamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

75

3-Amino-p-anisanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

80

5’-Chloro-3-hydroxy-2’,4’-dimethoxy-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

85

p-Aminobenzamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

86

Antranilamide met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292429 98

87

Paracetamol (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

88

5’-Chloor-3-hydroxy-2’-methyl-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

91

3-Hydroxy-2′-methoxy-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

92

3-Hydroxy-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

93

3-Hydroxy-2′-methyl-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

94

2′-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

96

4′-Chloor-3-hydroxy-2′,5′-dimethoxy-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

97

1,1-Cyclohexaandiazijnzuur monoamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292511 00

20

Saccharine en het natriumzout daarvan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292519 95

10

N-Fenylmaleïmide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292529 00

10

Dicyclohexylcarbodiïmide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

20

2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

35

2-Broom-2(broommethyl)pentaandinitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

45

2-Cyaanaceetamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

50

Alkyl- of alkoxyalkylesters van cyaanazijnzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

55

Methyl-2-cyaan-2-fenylbutyraat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292690 95

60

Cyaanazijnzuur in kristallijne vorm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

61

m-(1-Cyaanethyl)benzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292690 95

63

1-(Cyaanacetyl)-3-ethylureum

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292690 95

64

Esfenvaleraat met een zuiverheid van ten minste 83 gewichtspercenten, gemengd met zijn isomeren

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292690 95

65

Malononitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292690 95

70

Methacrylonitril

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292690 95

74

Chloorthalonil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex292690 95

75

Ethyl-2-cyaan-2-ethyl-3-methylhexanoaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292690 95

80

Ethyl-2-cyaan-2-fenylbutyraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

81

4-aminobenzonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

86

Ethyleendiaminetetraacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

87

Nitrilotriacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

88

1,3-Propyleendiaminetetraacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

89

Butyronitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

10

2,2′-Dimethyl-2,2′-azodipropionamidinedihydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

20

4-Anilino-2-methoxybenzeendiazoniumhydrogeensulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

30

4’-Aminoazobenzeen-4-sulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

40

2-Hydroxynaftaleen-1-diazonium-4-sulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

50

2-Hydroxy-6-nitronaftaleen-1-diazonium-4-sulfonaat, met een zuiverheid van 60 of meer gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

60

4,4′-Dicyaan-4,4′-azodivaleriaanzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292700 00

70

Tetranatrium 3,3’-[azoxybis[(2-methoxy-4,1-fenyleen)azo]]bis[4,5-dihydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat]

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292800 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N′-bipropionamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

15

1,1′-(Hydroxyimino)bis(2-propanol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292800 90

20

2,4,6-Trichloorfenylhydrazine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292800 90

25

Acetaldehydeoxime in waterige oplossing

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292800 90

40

O-Ethylhydroxylamine, in de vorm van een waterige oplossing

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

60

Adipohydrazide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

70

Butanonoxim

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

80

Cyflufenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

10

Methyleendicyclohexyldiïsocyanaten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292910 00

15

3,3’-Dimethylbifenyl-4,4’-diyldiisocyanaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292910 00

40

m-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzylisocyanaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

50

m-Fenyleendiïsopropylideendiïsocyanaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

60

Mengsels van isomeren van trimethylhexamethyleendiïsocyanaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

80

1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzeen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293020 00

10

Prosulfocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

15

Ethoprofos (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

25

Thiofanaat-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

30

4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

35

Glutathion

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

40

3,3′-Thiodipropionzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

45

2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogeensulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R, R)]-2-Amino-1-[4-(methylthio)-fenyl]-1,3-propaandiol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293090 99

60

Fenylmethylsulfide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

62

Zink-bis(benzeensulfinaat)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

64

3-Chloor-2-methylfenyl-methyl-sulfide

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

66

Difenylsulfide

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

67

3-Broommethyl-2-chloor-4-(methylsulfonyl)-benzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

68

Clethodim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

69

2-Amino-4-methylsulfonyl-N-methylaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

71

Trifenylsulfoniumchloride

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

76

2,2′-Dithiodibenzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

77

4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

78

4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octaandithiol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

80

Captan (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293090 99

81

Dinatriumhexamethyleen-1,6-bisthiosulfaat, dihydraat

3 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

82

Natriumtolueen-4-sulfinaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

83

Methyl-p-tolylsulfon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex293090 99

84

2-Chloor-4-(methylsulfonyl)benzoëzuur

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

86

4-Hydroxybenzeenthiol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

87

3-Sulfinobenzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

89

Kalium- of natriumzout van O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- of O-pentyldithiocarbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10

 

Dimethylmethylfosfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

05

Butylethylmagnesium, opgelost in heptaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293100 99

10

Diethylmethoxyboraan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293100 99

15

Triethylboraan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293100 99

20

Methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl met ten hoogste 4,9 gewichtspercenten cyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

24

Methyl-tris-(2-pentanonoxime)silaan

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

40

N-(Fosfonomethyl)iminodiazijnzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

50

Bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinezuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

55

Dimethyl[dimethylsilyldiïndenyl]hafnium

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

70

N,N-Dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)boraat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

85

Tributyl(tetradecyl)fosfoniumchloride, ook indien in de vorm van een waterige oplossing

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

86

Mengsels van de isomeren 9-icosyl-9-fosfabicyclo[3.3.1]nonaan en 9-icosyl-9-fosfabicyclo[4.2.1]nonaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

87

Tris(4-methylpentaan-2-oximino)methylsilaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

89

Tetrabutylfosfoniumacetaat, in de vorm van een waterige oplossing

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

91

Trimethylsilaan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293100 99

92

Trimethylboraan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293100 99

96

3-(Hydroxyfenylfosfinoyl)propionzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

97

Kalium-4-tolylfosfinaat in de vorm van een waterige oplossing

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293213 00

10

Tetrahydrofurfurylalcohol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

40

Furaan met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

41

2,2 di(tetrahydrofuryl)propaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293219 00

45

1,6-Dichloor-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloor-4-deoxy-α-D-galactopyranoside

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex293219 00

50

2-Methylfuran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293219 00

70

Furfurylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

75

Tetrahydro-2-methylfuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

10

2′-Anilino-6′-[ethyl(isopentyl)amino]-3′-methylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9′-xantheen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

35

6′-Diethylamino-3′-methyl-2′-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuraan-1(3H),9′-xantheen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

55

6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

60

6′-(Dibutylamino)-3′-methyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobenzofuraan-1(3H),9′-[9H]xantheen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

70

3′,6′-Bis(ethylamino)-2′,7′-dimethylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9′-[9H]-xantheen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

71

6′-(Diethylamino)-3′-methyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobenzofuraan-1(3H),9′-[9H]xantheen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

72

2’-[Bis(fenylmethyl)amino]-6’-(diethylamino)-spiro[isobenzofuraan-1(3H),9’-[9H]xantheen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

80

Gibberellinezuur met een zuiverheid van ten minste 88 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

84

Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaft[2,1-b]furan-2(1H)-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

85

Hexaan-4-olide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

10

Bendiocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

30

Carbofuran (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propyl fenyl)methyleen]-nonitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzylideen)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293299 00

50

7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-3-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293299 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetramethyl-2,4,5,5a,7,8,9,9b-octahydro-1H-benzo[e][1]benzofuraan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benzylideen-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

75

3-(3,4-Methyleendioxyfenyl)-2-methylpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Methylbenzylideen)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293319 90

30

3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

40

Edaravon (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

50

Fenpyroximaat (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

60

Pyraflufen-ethyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

70

4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazoolsulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

10

Hydantoïne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

50

1-Broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

60

DL-p-Hydroxyfenylhydantoïne

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

70

α-(4-Methoxybenzoyl)-α-(1-benzyl-5-ethoxy-3-hydantoinyl)-2-chloor-5-dodecyloxycarbonylacetanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293329 90

40

Triflumizool (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293329 90

50

1,3-Dimethylimidazolidine-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

15

Pyridine-2,3-dicarbonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

20

Koperpyrithionpoeder

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293339 99

24

2-(Chloormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine-hydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

25

Imazethapyr (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

30

Fluazinam (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293339 99

35

Aminopyralide (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

40

2-Chloorpyridine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

45

5-Difluormethoxy-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazool

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

48

Flonicamide (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazool

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

50

N-Fluor-2,6-dichloorpyridiniumtetrafluorboraat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293339 99

55

Pyriproxyfeen (ISO) met een zuiverheid van ten minste 97 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

60

2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

70

2-Chloormethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine-hydrochloride

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

75

Picolinafen (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

80

5-Difluormethoxy-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazool

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 10

10

Quinmerac (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 10

20

3-Hydroxy-2-methylchinoline-4-carbonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293349 90

30

Chinoline

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293349 90

40

Isochinoline

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 90

50

Methyl-2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chloor-2-chinolyl)vinyl]fenyl}-3-hydroxypropyl] benzoaatmonohydraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahydrochinoline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

70

Chinoline-8-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293352 00

10

Malonylureum (barbituurzuur)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

15

(2r)-4-oxo-4[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8h)-yl]-1-(2,4,5-trifluorfenyl)butaan-2-amine fosforzuur zout monohydraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-chloorpyrimidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

25

2,5-Diamino-4,6-dihydroxypyrimidine monohydrochloride, monohydraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

30

Mepanipyrim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

35

4-Amino-2,6-dichloorpyrimidine

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

40

Guanine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazine

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

55

Thiopental (INNM)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Dichloor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

65

1-Chloormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octaanbis(tetrafluorboraat)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-ylcarbonyl)-D-2-fenylglycine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chloor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)butaan-2-ol hydrochloride

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293369 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibroompropyl)-1,3,5-triazinaan-2,4,6-trion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293369 80

60

Cyanuurzuur

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293369 80

80

Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

10

Ezetimibe (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Broom-3-methyl-3H-dibenz(f,ij)isochinoline-2,7-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293379 00

60

3,3-Pentamethyleen-4-butyrolactam

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293379 00

70

(S)-N-[(Diethylamino)methyl]-α-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineaceetamide-L-(+)-tartraat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-tert-butylfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

15

2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

20

2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

25

6,6′-Di-2H-benzotriazool-2-yl-4,4′-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2′-methyleendifenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

30

Quizalofop-P-ethyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Broommethyl)bifenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazool

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293399 80

35

1,3,3-Trimethyl-2-methyleenindoline

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex293399 80

37

8-Chloor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine-11-on

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293399 80

40

trans-4-Hydroxy-L-proline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

45

Maleïnehydrazide (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

50

Metconazool (ISO)

3,2 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293399 80

55

Pyridabeen (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293399 80

60

1,3-Bis(3-isocyanatomethylfenyl)-1,3-diazetidine-2,4-dion (dimeer 2,4-tolueendiïsocyanaat)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

65

Candesartan cilexetil (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

69

[(3R)-4-(4-Chloorbenzyl)-7-fluor-5-(methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indool-3-yl]azijnzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

70

6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

71

10-methoxyiminostilbeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

72

1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

73

5-(acetoacetylamino)benzimidazolon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

74

Imidazo[1,2-b]pyridazine-hydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

76

Mangaan(2+), bis(octahydro-1,4,7-trimethyl-1H-1,4,7-triazonine-N1,N4,N7)tri-μ-oxodi-, acetaat (1:2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

77

Mangaan(2+), bis(octahydro-1,4,7-trimethyl-1H-1,4,7-triazonine-N1,N4,N7)tri-μ-oxodi-, sulfaat (1:1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

78

3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octaanhydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

81

1,2,3-Benzotriazool

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

82

Tolyltriazool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

88

2,6-Dichloorchinoxaline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

89

Carbendazim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

10

Hexythiazox (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

20

2-(4-Methylthiazool-5-yl)ethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

40

(Z)-2-(2-tert-Butoxycarbonylaminothiazool-4-yl)-2-penteenzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

50

2-(2-Formylaminothiazool-4-yl)azijnzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293410 00

60

Fosthiazaat (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293420 80

10

4-Chloor-1,3-benzothiazool-2(3H)-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293420 80

40

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT))

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293420 80

50

S-(1,3-Benzothiazool-2-yl)-(Z)-2-(2-aminothiazool-4-yl)-2-(acetyloxyimino)thioacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293420 80

60

Benzothiazool-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazool-4-yl)-thioacetaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropaan-2-amine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

15

Carboxine (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293499 90

20

Thiofeen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293499 90

25

2,4-Diethyl-9H-thioxantheen-9-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M28

ex293499 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine-11(10H)-on

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293499 90

35

Dimethenamide (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

40

2-Thiofeenethylamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinaantrion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

50

10-[1,1’-Bifenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9H-thioxanthenium hexafluorofosfaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

55

Olmesartan medoxomil (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

60

DL-Homocysteïnethiolactonhydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

65

Methyl-3-aminothiofeen-2-carboxylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

66

Tetrahydrothiofeen-1,1-dioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylideenamino]imidazolidine-2,4-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

74

2-Isopropylthioxanthon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimethylethyl-6-[2[2-(4-fluorfenyl)-5-(1-isopropyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino)carbonyl]-1H-pyrrool-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxaan-4-acetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

76

2,5-Thiofeendiylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazool)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320420 00

10

ex293499 90

77

Kalium 5-methyl-1,3,4-oxadiazool-2-carboxylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

78

5-[(Ethoxycarbonyl)amino]-1,2,4-thiadiazool-3-azijnzuur methylester

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

79

Thiofeen-2-ethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

81

2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazool-3-yl)-(Z)-2-methoxyiminoazijnzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

82

2-Methyl-1-[4-(methylthio)fenyl]-2-morfolinopropaan-1-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293499 90

83

Flumioxazine (ISO) met een zuiverheid van ten minste 96 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293499 90

84

Etoxazool (ISO) met een zuiverheid van ten minste 94,8 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

15

Flupyrsulfuron-methyl-natrium (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

20

Tolueensulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

25

Triflusulfuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

30

Mengsels van isomeren bestaande uit N-ethyltolueen-2-sulfonamide en N-ethyltolueen-4-sulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

35

Chlorsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

45

Rimsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

50

4,4′-Oxydi(benzeensulfonohydrazide)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

53

2,4-Dichloor-5-sulfamoylbenzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

55

Thifensulfuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

63

Nicosulfuron (ISO) met een zuiverheid van ten minste 91 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

65

Tribenuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

75

Metsulfuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

76

4-Tolueensulfonylureum

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293500 90

77

[[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrool-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]fenyl]sulfonyl]carbamidezuur, ethylester

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293500 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenyl)benzeensulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

82

N-(5,7-Dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluormethyl)pyridine-3-sulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

83

3-Amino-N,N-diethyl-4-methoxybenzeensulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

85

N-[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]methaansulfonamidehydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

86

4-(m-Tolylamino)pyridine-3-sulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

88

N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluïdino)ethyl)methaansulfonamidesesquisulfaatmonohydraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

89

3-(3-Broom-6-fluor-2-methylindool-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1,2,4-triazool-1-sulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex293890 30

10

Ammoniumglycyrrhizaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293890 90

10

Hesperidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3201 20 00

 

Looiextract van mimosabast

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320190 90

20

Looiextracten van gambir en myrobalanen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320413 00

10

Kleurstof C.I. Basic Red 1

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320415 00

10

Kleurstof C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320415 00

60

Kleurstof C.I. Vat Blue 4

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

10

Kleurstof C.I. Pigment Yellow 81

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

30

Kleurstof C.I. Pigment Yellow 97

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex320417 00

40

Kleurstof C.I. Pigment Yellow 120

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320417 00

50

Kleurstof C.I. Pigment Yellow 180

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

11

Fotochromische kleurstof,3-(4-butoxyfenyl-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-11-carbonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromeen-3-yl]fenyl}morfoline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

21

Fotochromische kleurstof, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluormethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-7-yl)morfoline

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

25

Cyclohexyl-8-methyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromeen-5-carboxylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

31

Fotochromische kleurstof, N-hexyl -6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-11-carboxamide

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

41

Fotochromische kleurstof, 4,4’-(13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-3,3-diyl)difenol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

51

Fotochromische kleurstof, 4-(4-(6,11-difluor-13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromeen-3-yl)fenyl)morfoline

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

61

Fotochromische kleurstof, 3-(4-butoxyfenyl)-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluormethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

65

6-Methoxy-7-morfolino-13-ethyl-13-methoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

70

Kleurstof C.I. Solvent Red 49

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

75

6,7-Dimethoxy-13-ethyl-13-methoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

80

(R)- en (S)-isomeren van 6,7-dimethoxy-13-ethyl-13-[2-(2-methoxyethoxy)-ethoxy]-3-(4-methoxyfenyl)-3-(4-fluorfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

81

6,11-Difluor-3,3-di(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

82

3-(4-Fluorfenyl)-3-(4-piperidinofenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

83

6,7-Dimethoxy-11-cyano-3,3-di(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320500 00

10

Uit kleurstoffen bereide aluminiumlakken, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van pigmenten voor de farmaceutische industrie (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320611 00

10

Titaandioxide, bedekt met isopropoxytitaantriisostearaat, bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 2,5 gewichtspercenten isopropoxytitaantriisostearaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320642 00

10

Lithopoon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3206 50 00

 

Anorganische producten van de soort gebruikt als „lichtgevende stoffen” (luminoforen)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320730 00

10

Preparaat dat bevat:

— ten hoogste 85 gewichtspercenten zilver,

— ten minste 2 gewichtspercenten palladium,

— bariumtitanaat,

— terpineol en

— ethylcellulose,

bestemd om te worden gebruikt voor zeefdrukken bij de vervaardiging van keramische meerlagencondensatoren (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

20

Schilfers van glas, bedekt met zilver, met een gemiddelde diameter van 40 (± 10) μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

30

Glasfritten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kathodestraalbuizen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320810 90

10

Antireflectiecoating, bestaande uit een polymeer op basis van ester, gemodificeerd met een chromofore groep, in de vorm van een oplossing van 2-methoxy-1-propanol, 2-methoxy-1-methylethylacetaat of methyl-2-hydroxyisobutyraat, die niet meer dan 10 gewichtspercenten polymeer bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

60

ex320820 10

10

Copolymeren van N-vinylcaprolactam, N-vinyl-2-pyrrolidon en dimethylaminoëthylmethacrylaat, opgelost in ethanol bevattende 34 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten copolymeren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

20

Immersie topcoatoplossingen bevattende 2 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten van acrylaat-methacrylaat-alkeensulfonaat-copolymeren met gefluoreerde zijketens, in een oplossing van n-butanol en/of 4-methyl-2-pentanol en/of diisoamylether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

40

Poly(1H, 1H-heptafluorbutylmethacrylaat), opgelost in een mengsel van methylperfluorbutylether en methylperfluorisobutylether

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320890 19

10

Copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether, monoveresterd met ethyl- en/of isopropyl- en/of butylgroepen, opgelost in ethanol, ethanol en butanol, isopropanol of isopropanol en butanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

15

Gemodificeerde gechloreerde polyolefinen, al dan niet in oplossing of dispersie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Polymeren van methylsiloxaan, opgelost in een mengsel van aceton, butanol, ethanol en isopropanol, bevattende 5 of meer doch niet meer dan 11 gewichtspercenten polymeren van methylsiloxaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

50

Oplossingen bevattende:

— 65 (± 10) gewichtspercenten γ-butyrolacton,

— 30 (± 10) gewichtspercenten polyamidehars,

— 3,5 (± 1,5) gewichtspercenten naftochinonesterderivaat en

— 1,5 (± 0,5) gewichtspercenten arylkiezelzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

Copolymeer van hydroxystyreen met een of meer van de volgende stoffen:

— styreen

— alkoxystyreen

— alkylacrylaten

opgelost in ethyllactaat

0 %

1.1.2011-31.12.2011

▼M27

ex320890 19

75

Copolymeer van acenaftaleen, opgelost in ethyllactaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 19

85

Mengsel dat bestaat uit:

— 30 of meer maar niet meer dan 45 gewichtspercenten polyamidehars;

— 2 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten diazonaftochinon;

— 50 of meer maar niet meer dan 65 gewichtspercenten γ-butyrolacton

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 91

10

Preparaat op basis van polyhydroxyamide bevattende ten minste naftochinon-esterderivaat of tosylaat opgelost in γ-butyrolacton en/of 2-methoxy-1-methylethylacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 99

10

Oplossingen op basis van chemisch gewijzigde natuurlijke polymeren, bevattende twee of meer van de volgende kleurstoffen:

— methyl-8’-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1H-indool-2,3’-nafto[2,1-b][1,4]oxazine]-9’-carboxylaat,

— methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromeen-5-carboxylaat,

— 13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromeen-13-ol,

— ethoxycarbonylmethyl-8-methyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromeen-5-carboxylaat,

— 13-ethyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromeen-13-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 99

20

Oplossingen op basis van chemisch gewijzigde natuurlijke polymeren, bevattende twee of meer van de volgende kleurstoffen:

— 4-[4-(13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromeen-3-yl)fenyl]morfoline,

— 4-{4-[3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-3-yl]fenyl}morfoline,

— cyclohexyl-8-methyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromeen-5-carboxylaat,

— ethoxycarbonylmethyl-6-acetoxy-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromeen-5-carboxylaat,

— 2-pentyl-7,7-difenylbenzo[h]chromeno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-on,

— 13-butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromeen,

— 3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromeen,

— 6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321511 00

10

Drukinkt, vloeibaar, bestaande uit een dispersie van een vinylacrylaatcopolymeer en kleurpigmenten in isoparaffines, bevattende niet meer dan 13 gewichtspercenten vinylacrylaatcopolymeer en kleurpigmenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321519 00

10

 (4)ex321590 00

10

Inktpreparaten, bestemd voor de vervaardiging van patronen voor inktstraal-afdrukkers (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

20

Warmtegevoelige inkt aangebracht op een folie van kunststof

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

30

Inkt bevattende 5 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten amorf siliciumdioxide, verpakt in wegwerppatronen, bestemd om te worden gebruikt bij de markering van geïntegreerde schakelingen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3301 12 10

 

Etherische sinaasappelolie, waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340211 90

10

Natriumlauroylmethylisethionaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340213 00

10

Tensioactief product op basis van een vinylcopolymeer en polypropyleenglycol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex340213 00

20

Tensioactieve stof bevattende 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butyn-1,4-diylether, gepolymeriseerd met oxiraan, met een methyleindgroep

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex340290 10

20

Mengsels van natriumdocusaat (INN) en natriumbenzoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

30

Tensioactieve bereiding, bestaande uit een mengsel van natriumdocusaat en geëthoxyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340290 10

40

Amfotere gefluoreerde tensioactieve stof in een mengsel van water en ethanol dat ten minste 25 maar ten hoogste 30 gewichtspercenten tensioactieve stof bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

50

Tensioactieve bereiding, bestaande uit een mengsel van polysiloxaan en poly(ethyleenglycol)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex340290 10

60

Tensioactieve bereiding, bevattende 2-ethylhexyloxymethyloxiraan

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340290 10

70

Tensioactieve bereiding, bevattende geëthoxyleerde 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340399 00

10

Snijvloeistoffen op basis van een waterige oplossing van synthetische polypeptiden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350400 90

10

Avidine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex350510 50

20

O-(2-Hydroxyethyl)-derivaat van gehydrolyseerd maiszetmeel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

10

Kleefmiddel op basis van een waterige dispersie van een mengsel van gedimeriseerd colofonium en copolymeren van ethyleen en vinylacetaat (EVA)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

30

Twee componenten micro-ingekapseld epoxy kleefstof gedispergeerd in een solvent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350691 00

40

Drukgevoelige zelfklevende acryllijmlaag met een dikte van ten minste 0,076 mm, maar ten hoogste 0,127 mm, opgemaakt in rollen met een breedte van ten minste 45,7 cm, maar ten hoogste 132 cm, geleverd op een verwijderbare onderlaag („release liner”) met een aanvankelijke aftrekkracht („peel adhesion release”-waarde) van niet minder dan 15N/25 mm (gemeten volgens ASTM D3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370130 00

10

Reliëfdrukplaten, van de soort gebruikt voor het bedrukken op krantenpapier, bestaande uit een drager van metaal voorzien van een laag van fotopolymeer met een dikte van 0,2 of meer doch niet meer dan 0,8 mm, niet voorzien van een verwijderbare beschermingsfolie, met een totale dikte van niet meer dan 1 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370130 00

20

Lichtgevoelige plaat, bestaande uit een fotopolymeerlaag op een polyesterfolie met een totale dikte van meer dan 0,43 mm maar niet meer dan 3,18 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370130 00

30

Aluminium drukplaat voor waterloze offset:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex844250 80

10

—  met kunststoflaag,

—  zonder drukbeeld

▼M27

ex370199 00

10

Platen van kwarts of van glas, bekleed met een laag van chroom en bedekt met een laag van lichtgevoelige of elektronengevoelige hars, bestemd voor de vervaardiging van maskers voor de producten bedoeld bij post 8541 of 8542 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370590 90

10

Fotomaskers om schakelschemapatronen fotografisch op halfgeleider wafers over te brengen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370710 00

10

Lichtgevoelige emulsies, bestemd voor het lichtgevoelig maken van schijfjes (wafers) van silicium (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Lichtgevoelig makende emulsie, bestaande uit:

— niet meer dan 12 gewichtspercenten diazooxonaftaleensulfonzuurester

— fenolharsen

in een oplossing die ten minste 2-methoxy-1-methylethylacetaat of ethyllactaat of methyl-3-methoxypropionaat of 2-heptanon bevat

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex370710 00

25

Lichtgevoelig makende emulsie, bestaande uit:

— fenol- of acrylharsen

— ten hoogste 2 gewichtspercenten lichtgevoelige zuur-precursor,

in een oplossing die 2-methoxy-1-methylethylacetaat of ethyllactaat bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370710 00

30

Preparaat op basis van een lichtgevoelige acrylhoudende polymeer dat kleurpigmenten, 2-methoxy-1-methylethylacetaat en cyclohexanon bevat en al dan niet ethyl-3-ethoxypropionaat bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Lichtgevoelig makende emulsie of bereiding, bevattende één of meer:

0 %

1.1.2011-31.12.2011

ex370790 90

70

—  acrylaatpolymeren,

—  methacrylaatpolymeren,

—  derivaten van styreenpolymeren,

die ten hoogste 7 gewichtspercenten lichtgevoelige zuurprecursors bevat, opgelost in een organisch oplosmiddel dat ten minste 2-methoxy-1-methylethylacetaat bevat

▼M27

ex370710 00

40

Emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken, bevattende

— niet meer dan 10 gewichtspercenten esters van diazooxonaftaleensulfonzuur,

— 2 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten hydroxystyreen copolymeren en

— niet meer dan 7 gewichtspercenten verbindingen die epoxygroepen dragen

opgelost in 1-ethoxy-2-propylacetaat en/of ethyllactaat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex370710 00

45

Fotogevoelige emulsie bestaande uit cyclisch polyisopreen bevattend:

— 55 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercenten xyleen en

— 12 of meer doch niet meer dan 18 gewichtspercenten ethylbenzeen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex370710 00

50

Fotogevoelige emulsie bevattende:

— 20 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten copolymeren van acrylaten en/of methacrylaten en hydroxystyreen derivaten,

— 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten organisch oplosmiddel bevattende ten minste ethyllactaat en /of propyleenglycol methylether acetaat,

— 5 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten acrylaten,

— niet meer dan 12 gewichtspercenten fotoinitiator

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex370710 00

55

Rollen polyethyleentereftalaatfolie:

— aan één zijde bekleed met een droge laag acrylfotopolymeerhars,

— voorzien van een polyethyleen beschermfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex370790 20

10

Toner, in de vorm van poeder, bestaande uit copolymeren van styreen en butylacrylaat en hetzij magnetiet hetzij roet, bestemd om te worden gebruikt als ontwikkelmiddel bij de vervaardiging van patronen voor telekopieertoestellen of computerafdrukeenheden (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

20

Toner, op basis van een polyolhars, in de vorm van poeder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

40

Toner op basis van polyesterhars, vervaardigd met behulp van een polymerisatieprocédé, gebruikt als ontwikkelaar bij de fabricage van patronen voor computerprinters en kopieerapparaten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

10

Antireflectiemiddelen, bestaande uit een gewijzigd methacrylpolymeer, bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten polymeer, opgelost in 2-methoxy-1-methylethylacetaat en 1-methoxypropaan-2-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

30

Antireflectiemiddelen, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370790 90

40

Antireflectiemiddel, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende niet meer dan:

— 2 gewichtspercent halogeenvrij alkylsulfonzuur, en

— 5 gewichtspercent van een gefluoreerd polymeer

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370790 90

80

Antireflectiecoating bestaande uit, hetzij een siloxaanpolymeer, hetzij een organisch polymeer, met een fenolhydroxygroep gemodificeerd met een chromofoorgroep, in de vorm van een oplossing van een organisch oplosmiddel, bevattende hetzij 1-ethoxy-2-propanol, hetzij 2-methoxy-1-methylethylacetaat, die niet meer dan 10 gewichtspercenten polymeer bevat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

91

— niet meer dan 2 gewichtspercenten geperhalogeneerde sulfonzuurderivaten,

— niet meer dan 1 gewichtspercent vinylpolymeer

 
 

ex380120 90

10

Colloïdaal grafiet, gedispergeerd in water, bestemd om te worden gebruikt als inwendige coating in kathodestraalbuizen voor kleurenweergave (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3805 90 10

 

Pijnolie

1,7 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

10

Indoxacarb (ISO) en zijn (R)-isomeer, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380891 90

30

Preparaten bevattende endosporen of sporen en eiwitkristallen verkregen uit:

— Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai en kurstaki, of

— Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki of,

— Bacillus thuringiensis subsp. israelensis of,

— Bacillus thuringiensis subsp. aizawai of,

— Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex380891 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

50

Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus (SeNPV) in een waterige glycerol suspensie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380892 90

10

Schimmelwerende middelen, in de vorm van poeder, bevattende 65 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercenten hymexazool (ISO), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Preparaat dat bestaat uit een suspensie van pyrithionzink (INN) in water, bevattende:

— 24 of meer maar niet meer dan 26 gewichtspercenten pyrithionzink (INN), of

— 39 of meer maar niet meer dan 41 gewichtspercenten pyrithionzink (INN)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex380892 90

50

Preparaten op basis van koperpyrithion

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 15

10

Preparaat op basis van een concentraat dat 45 of meer gewichtspercenten maar niet meer dan 55 gewichtspercenten van het werkzame herbicidebestanddeel penoxsulam als waterige suspensie bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 23

10

Herbicide dat flazasulfuron (ISO) als werkzaam bestanddeel bevat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 27

20

Organische oplossing van clethodim (ISO), met een clethodimgehalte van 37 (± 2) of 70 (± 2) gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 90

10

Preparaat, in de vorm van korrels, bevattende:

— 38,8 of meer maar niet meer dan 41,2 gewichtspercenten Gibberelline A3, of

— 9,5 of meer maar niet meer dan 10,5 gewichtspercenten Gibberelline A4 en A7

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex380899 90

10

Oxamyl (ISO) in een oplossing van cyclohexanon en water

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex380991 00

10

Mengsels van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxafosforan-5-yl-methyl)methylmethylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxafosforan-5-yl-methyl)methylfosfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380992 00

10

Anti-ontkleuringsmiddel voor papier, bestaande uit een mengsel van magnesiumtrisilicaat en mononatriumzout van 2,2′-methyleenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380992 00

20

Ontschuimer, bestaande uit een mengsel van oxydipropanol en 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yn-5,8-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex381010 00

10

Soldeerpasta, bestaande uit een mengsel van metalen en hars, bevattende:

— 70 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercenten tin

— niet meer dan 10 gewichtspercenten van een of meer van de metalen zilver, koper, bismut, zink of indium,

bestemd voor gebruik in de elektrotechnische industrie (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381119 00

10

Oplossing van 61 of meer doch niet meer dan 63 gewichtspercenten methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl in een aromatisch koolwaterstof-oplosmiddel, die ten hoogste bevat:

— 4,9 gewichtspercenten 1,2,4-trimethylbenzeen,

— 4,9 gewichtspercenten naftaleen en

— 0,5 gewichtspercent 1,3,5-trimethylbenzeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

10

Zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, opgelost in minerale olie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

20

Additieven voor smeerolie, op basis van complexe organische verbindingen van molybdeen, in de vorm van een oplossing in minerale olie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

10

Dinonylnaftylsulfonzuurzout, in de vorm van een oplossing in minerale olie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

20

Oxidatievertrager, bestaande uit reactieproducten van vetzuren en tallolie met formaldehyde en Z-N-9-octadecenyl-1,3-propaandiamine

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381230 80

20

Mengsels hoofdzakelijk bevattende bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381230 80

30

Stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling bevattende 15 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten natriumperchloraat en niet meer dan 70 gewichtspercenten 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex381230 80

40

Mengsel van:

— 80 gewichtspercenten (± 5 %) 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat, en

— 20 gewichtspercenten (± 5 %) 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex381400 90

20

Mengsels bevattende:

— 69 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten 1-methoxypropaan-2-ol,

— 29 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten 2-methoxy-1-methylethylacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381400 90

40

Azeotropische mengsels die isomeren van nonafluorbutylmethylether en/of nonafluorbutylethylether bevatten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381512 00

10

Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van 3 mm of meer doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide, bevattende 8 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten zilver

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

10

Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxide of dichroomtrioxide gefixeerd op een drager van siliciumdioxide met een poriënvolume, bepaald volgens de stikstofabsorptiemethode, van 2 cm3/g of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

15

Katalysatoren, in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, met een gehalte aan molybdeen, bismut en ijzer van totaal 20 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylonitril (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

30

Katalysatoren, bevattende titaantetrachloride gefixeerd op een drager van magnesiumdichloride, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polypropyleen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

40

Katalysatoren, in de vorm van bolletjes met een diameter van 4,2 of meer doch niet meer dan 9 mm, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden, hoofdzakelijk bevattende oxiden van molybdeen, vanadium en koper, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide en/of aluminiumoxide, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

41

Katalysatoren in de vorm van tabletten, bestaande uit 60 (± 2) gewichtspercenten koperoxide op een drager van aluminiumoxide

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381519 90

50

Katalysatoren bestaande uit organo-metaalverbindingen van titaan, magnesium en aluminium gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van een suspensie in tetrahydrofuraan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

60

Katalysatoren bestaande uit dichroomtrioxide, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

65

Katalysatoren, bestaande uit fosforzuur chemisch gebonden op een drager van siliciumdioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

70

Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium en zirkonium, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

75

Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium en chroom, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

80

Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van een suspensie in minerale olie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

85

Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium, magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van poeder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

86

Katalysator met titaantetrachloride op een drager van magnesiumdichloride, gebruikt bij de fabricage van polyolefinen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

16

Initiator op basis van dimethylaminopropyl ureum

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

20

Katalysatoren in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van titaantrichloride en aluminiumchloride, bevattende:

— 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten titaan en

— 55 of meer doch niet meer dan 72 gewichtspercenten chloor

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

50

Katalysatoren, bevattende titaantrichloride, gesuspendeerd in hexaan of heptaan, met een gehalte aan titaan van 9 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten, berekend op de hexaan- of heptaanvrije massa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

70

Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van (2-hydroxypropyl)trimethylammoniumformiaat en dipropyleenglycolen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

71

Katalysator, bevattende N-(2-hydroxypropylammonium)diazabicyclo(2,2,2)octaan-2-ethylhexanoaat, opgelost in ethaan-1,2-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381590 90

77

Katalysatorpoeder in waterige suspensie, bevattende:

— 1 of meer maar niet meer dan 3 gewichtspercenten palladium,

— 0,25 of meer maar niet meer dan 3 gewichtspercenten lood,

— 0,25 of meer maar niet meer dan 0,5 gewichtspercent loodhydroxide,

— 5,5 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten aluminium,

— 4 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten magnesium,

— 30 of meer maar niet meer dan 50 gewichtspercenten siliciumdioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

80

Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit dinonylnaftaleendisulfonzuur opgelost in isobutanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

81

Katalysatoren, bevattende 69 of meer doch niet meer dan 79 gewichtspercenten (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium-2-ethylhexanoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

84

Katalysator in poedervorm die ten minste 96 gewichtspercenten koper-, chroom- en ijzeroxiden bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

85

Katalysatoren op basis van aluminosilicaat (zeoliet), bestemd voor de alkylering van aromatische koolwaterstoffen, de transalkylering van alkylaromatische koolwaterstoffen of de oligomerisatie van olefinen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

86

Katalysatoren, in de vorm van ronde staafjes, bestaande uit een aluminosilicaat (zeoliet), bevattende 2 of meer doch niet meer dan 3 gewichtspercenten oxiden van zeldzame aardmetalen en minder dan 1 gewichtspercent dinatriumoxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

87

Reactie-initiatoren, bestaande uit diisopropylperoxydicarbonaat, opgelost in diallyl-2,2′-oxydiethyldicarbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

88

Katalysatoren bestaande uit titaantetrachloride en magnesiumchloride, met een gehalte, berekend op het product zonder olie of hexaan, aan:

— titaan van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten en

— magnesium van 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

89

Rhodococcus rhodochrous J1 bacteriën, die enzymen bevatten, gesuspendeerd in een polyacrylamidegel of in water, bestemd om te worden gebruikt als katalysator bij de productie van acrylamide door hydratie van acrylonitril (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381700 50

10

Mengsel van alkylbenzenen (C14-26), bevattende:

— 35 of meer maar niet meer dan 60 gewichtspercenten eicosylbenzeen,

— 25 of meer maar niet meer dan 50 gewichtspercenten docosylbenzeen,

— 5 of meer maar niet meer dan 25 gewichtspercenten tetracosylbenzeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

10

Mengsel van alkylnaftalenen bevattende:

— 88 of meer doch niet meer dan 98 gewichtspercenten hexadecylnaftaleen

— 2 of meer doch niet meer dan 12 gewichtspercenten dihexadecylnaftaleen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

20

Mengsel van vertakte alkylbenzenen dat voornamelijk dodecylbenzenen bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381900 00

20

Vuurbestendige hydraulische vloeistof op basis van fosfaatester

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 15

10

Zuur aluminosilicaat (kunstmatig zeoliet van het type Y) in de natriumvorm, met een gehalte aan natrium, berekend als natriumoxide, van niet meer dan 11 gewichtspercenten, in de vorm van ronde staafjes

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

05

Mengsel van methylmethacrylaatmonomeer en butylacrylaatmonomeer in een oplossing van xyleen en butylacetaat, bevattende meer dan 54 maar niet meer dan 56 gewichtspercenten oplosmiddelen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex382490 97

06

Paraffine met een chloreringsgehalte van 70 % of meer

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex382490 97

07

Folie bevattende barium- of calciumoxiden gecombineerd met titaan- of zirkoniumoxiden, in een bindmiddel van acryl

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex382490 97

08

Mengsel van divinylbenzeen-isomeren en ethylvinylbenzeen-isomeren, bevattende 56 of meer maar niet meer dan 80 gewichtsprocent divinylbenzeen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

09

Roestwerende preparaten, bestaande uit zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, hetzij:

— gefixeerd op een drager van minerale was of chemisch gewijzigde minerale was, hetzij

— opgelost in organische oplosmiddelen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

10

Gecalcineerd bauxiet (vuurvast)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

11

Mengsel van fytosterolen, niet in poedervorm, bevattende:

— 40 of meer maar niet meer dan 58 gewichtspercenten beta-sitosterolen

— 20 of meer maar niet meer dan 28 gewichtspercenten campesterolen

— 14 of meer maar niet meer dan 23 gewichtspercenten stigmasterolen

— 0 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten andere sterolen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

12

Oligomeer van tetrafluorethyleen met één joodethyl-eindgroep

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

13

Preparaten die ten minste 92 maar ten hoogste 96,5 gewichtspercenten 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzylideen)-D-glucitol bevatten en tevens carbonzuurderivaten en een alkylsulfaat bevatten

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

14

Calciumfosfonaatfenaat, opgelost in minerale olie

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

15

Gestructureerd silicoaluminiumfosfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

16

Mengsel van bis{4-(3-(3-fenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}fenylsulfon, difenyltolueen-2,4-dicarbamaat en 1-[4-(4-aminobenzeensulfonyl)fenyl]-3-(3-fenoxycarbonylaminotolyl)ureum

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

17

Mengsel van acetaten van 3-butyleen-1,2-diol met een gehalte van ten minste 65 maar ten hoogste 90 gewichtpercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

18

4-Methylamandelzuur, ruw

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

20

Preparaten bestaande uit 83 of meer gewichtspercenten 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindeen (dicyclopentadieen), een synthetische rubber, al dan niet bevattende 7 of meer gewichtspercenten tricyclopentadieen, en:

— hetzij een aluminium-alkylverbinding,

— hetzij een organisch complex van wolfraam,

— hetzij een organisch complex van molybdeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

21

Mengsel van 2-propeenzuur, (1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy-2,1-ethaandiyloxy-2,1-ethaandiyl)ester met 2-propeenzuur, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethaandiylester en 1-hydroxycyclohexylfenylketon, opgelost in methylethylketon en tolueen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

22

Preparaten die ten minste 47 gewichtspercenten 1,3:2,4-bis-O-benzylideen-D-glucitol bevatten

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex382490 97

23

Mengsel van urethaanacrylaten, tripropyleenglycoldiacrylaat, geëthoxyleerd bisfenol-A-acrylaat en poly(ethyleenglycol)-400-diacrylaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex382490 97

24

Oplossing van (chloormethyl)bis(4-fluorfenyl)methylsilaan met een nominale concentratie van 65 % in tolueen

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

25

Schijven van niet-gedoopt lithiumtantalaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex382490 97

27

Preparaat, bestaande uit een mengsel van 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol en propaan-2-ol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex382490 97

28

Bereiding bevattende:

— 85 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten α-4-(2-cyano-2-butoxycarbonyl)vinyl-2-methoxyfenyl-ω-hydroxyhexa(oxyethyleen) en

— 5 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten polyoxyethyleen (20) sorbitan monopalmitaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

29

Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit γ-butyrolacton en quaternaire ammoniumzouten, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

30

Gehydroxyethyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

34

Mengsel van fytosterolen in de vorm van een kristallijn wasachtig poeder, bevattende:

— 36 of meer, doch niet meer dan 79 gewichtspercenten sitosterolen,

— 15 of meer, doch niet meer dan 34 gewichtspercenten sitostanolen,

— 4 of meer, doch niet meer dan 25 gewichtspercenten campesterolen,

— 0 of meer, doch niet meer dan 14 gewichtspercenten campestanolen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

36

Preparaat op basis van 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diolethoxylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

37

Mengsel van vloeibare kristallen, bestemd voor gebruik bij de fabricage van displays (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

38

Preparaat op basis van alkylcarbonaten dat ook een UV-absorberend middel bevat, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van brillenglas (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

39

Mengsels bevattende 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten 2-hydroxyethylmethacrylaat en 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten glycerolester van boorzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

40

Azelainezuur met een zuiverheid van 75 of meer doch niet meer dan 85 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

42

Mengsels van metaaloxiden, in de vorm van poeder, bevattende:

— hetzij 5 of meer gewichtspercenten barium, neodymium of magnesium en 15 of meer gewichtspercenten titaan,

— hetzij 30 of meer gewichtspercenten lood en 5 of meer gewichtspercenten niobium,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van di-elektrische films of bestemd om te worden gebruikt als di-elektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Mengsel van fytosterolen, niet in poedervorm, bevattende:

— 75 of meer gewichtspercenten sterolen en

— niet meer dan 25 gewichtspercenten stanolen,

bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2012

▼M27

ex382490 97

45

Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit ethyleenglycol en:

— hetzij diëthyleenglycol, dodecaandizuur en ammoniak,

— hetzij N,N-dimethylformamide,

— hetzij γ-butyrolacton,

— hetzij siliciumoxide,

— hetzij ammoniumhydrogeenazelaat,

— hetzij ammoniumhydrogeenazelaat en siliciumoxide,

— hetzij dodecaandizuur, ammoniak en siliciumoxide,

bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

46

Verhardingsmiddel voor epoxyhars, op basis van anhydride van carbonzuur, in vloeibare vorm, met een dichtheid bij 25 °C van 1,15 of meer doch niet meer dan 1,18 g/cm3

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

47

4-Methoxysalicylaldehyde, opgelost in N-methylpyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

52

Poly(tetramethyleenglycol)bis[(2-benzoylfenoxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

53

Poly(ethyleenglycol)bis(p-dimethyl)aminobenzoaat met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

54

2-Hydroxybenzonitril, in de vorm van een oplossing in N,N-dimethylformamide, bevattende 45 of meer doch niet meer dan 55 gewichtspercenten 2-hydroxybenzonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

60

α-Fenoxycarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen) isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

63

Triethylboraan, opgelost in tetrahydrofuraan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

64

Aluminiumnatriumsilicaat, in de vorm van bolletjes met een diameter van:

— hetzij 1,6 of meer doch niet meer dan 3,4 mm,

— hetzij 4 of meer doch niet meer dan 6 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

66

Mengsels van primaire tert-alkylaminen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

70

Pasta met 75 of meer gewichtspercenten maar niet meer dan 85 gewichtspercenten koper, die tevens anorganische oxiden, ethylcellulose en een oplosmiddel bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

72

Oplossing bevattende 80 of meer gewichtspercenten 2,4,6-trimethylbenzaldehyd in aceton

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

73

Deeltjes van siliciumdioxide waarop organische verbindingen covalent zijn gebonden, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie zogenaamde „hoge prestatie vloeistofchromatografie” (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

75

Poly(tetramethyleenglycol)bis[(9-oxo-9H-thioxantheen-1-yloxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

77

Diethylmethoxyboraan, opgelost in tetrahydrofuraan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

78

Mengsel van fytosterolen, afkomstig van hout en oliën op houtbasis (tallolie), in de vorm van een poeder met een deeltjesgrootte van niet meer dan 300 μm, bevattende:

— 60 of meer maar niet meer dan 80 gewichtspercenten sitosterolen,

— niet meer dan 15 gewichtspercenten campesterolen,

— niet meer dan 5 gewichtspercentenen stigmasterolen en

— niet meer dan 15 gewichtspercenten betasitostanolen

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

79

Mengsel van 80 (± 10) gewichtspercenten 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine en 20 (± 10) gewichtspercenten 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy)but-2-ylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

82

α-(2,4,6-Tribroomfenyl)-ω-(2,4,6-tribroomfenoxy)poly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

84

Reactieproducten, bevattende:

— 1 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten molybdeenoxide,

— 10 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten nikkeloxide,

— 30 of meer doch niet meer dan 70 gewichtspercenten wolfraamoxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

88

Oligomeer reactieproduct, bestaande uit bis(4-hydroxyfenyl)sulfon en 1,1’-oxybis(2-chloorethaan)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

89

Oligomeren van tetrafluorethyleen, met eindstandige tetrafluorjoodethylgroepen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

90

Holle bolletjes van gesmolten aliminiumsilicaat, bevattende 65-80 % amorf aluminiumsilicaat, met de volgende kenmerken:

— een smeltpunt tussen 1 600 °C en 1 800 °C,

— een dichtheid van 0.6 - 0.8 g/cm3,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van deeltjesfilters voor motorvoertuigen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex382490 97

92

Preparaat, bestaande uit 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol en siliciumdioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex382490 97

95

Mengsel van fytosterolen, in de vorm van vlokken en bolletjes, bevattende 80 of meer gewichtspercenten sterolen en niet meer dan 4 gewichtspercenten stanolen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex382490 97

97

Preparaten bevattende hetzij 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten lithiumhexafluorofosfaat hetzij 5 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten lithiumperchloraat in mengels van organische oplosmiddelen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Polyethyleen, in de vorm van korrels, met een relatieve dichtheid van 0,925 (± 0,0015), een zogenaamde „melt flow” index van 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), bestemd voor de vervaardiging van geblazen foliën met een troebeling van niet meer dan 6 % en een treksterkte (MD/TD) van 210/340 (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M27

ex390120 90

10

Polyethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een relatieve dichtheid van 0,945 of meer doch niet meer dan 0,985, bestemd voor de vervaardiging van foliën voor linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390120 90

20

Polyethyleen bevattende 35 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten mica

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

91

Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur

4 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

92

Gechloorsulfoneerd polyethyleen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

93

Copolymeren van ethyleen, vinylacetaat en koolstofmonoxide, bestemd om te worden gebruikt als weekmaker bij de vervaardiging van vellen voor dakbedekking (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

94

Mengsels van A-B blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen-butyleen en A-B-A blockcopolymeren van polystyreen, een copolymeer van ethyleen-butyleen en polystyreen, bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

97

Gechloreerd polyethyleen, in de vorm van poeder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

10

Polypropyleen bevattende geen weekmaker en niet meer dan:

— 7 mg/kg aluminium,

— 2 mg/kg ijzer,

— 1 mg/kg magnesium,

— 8 mg/kg chloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

20

Polypropyleen, geen weekmaker bevattende,

— met een smeltpunt van meer dan 150 °C (volgens de methode ASTM D 3417),

— met een smeltwarmte van 15 J/g of meer doch niet meer dan 70 J/g,

— met een breukrek van 1 000 % of meer (volgens de methode ASTM D 638),

— met een treksterkte-modulus (tensile modulus) van 69 MPa of meer doch niet meer dan 379 MPa (volgens de methode ASTM D 638)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

30

Polypropyleen, bevattende niet meer dan 1 mg/kg aluminium, 0,05 mg/kg ijzer, 1 mg/kg magnesium en 1 mg/kg chloride, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van verpakkingen voor contactlenzen voor eenmalig gebruik (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390210 00

40

Polypropyleen, geen weekmaker bevattend:

— met een treksterkte van 32-44 MPa (bepaald volgens methode ASTM D638);

— met een buigsterkte van 50-66 MPa (bepaald volgens methode ASTM D790);

— met een smeltindex (Melt Flow Rate – MFR) bij 230 °C/ 2,16 kg belasting van 5-15 g/10 min (bepaald volgens methode ASTM D1238);

— 40 of meer doch niet meer dan 80 gewichtspercenten polypropyleen bevattend,

— 10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten glasvezel bevattend,

— 10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten mica bevattend

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex390210 00

50

Hoog-isotactisch polypropyleen (HIPP), al dan niet gekleurd, bestemd voor de vervaardiging van kunststofcomponenten voor luchtverfrissers met de volgende eigenschappen:

— een dichtheid van 0,880 g/cm3 of meer doch niet meer dan 0,913 g/cm3 (zoals bepaald volgens testmethode ASTM D1505),

— een treksterkte bij breekpunt van 350 kg/cm2 of meer doch niet meer dan 390 kg/cm2 (zoals bepaald volgens testmethode ASTM D638),

— een doorbuigingstemperatuur van 135 °C of meer onder een belasting van 0,45 MPa (zoals bepaald volgens testmethode ASTM 648)

 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390220 00

10

Polyisobutyleen, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 700 of meer doch niet meer dan 800

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390220 00

20

Gehydrogeneerd polyisobuteen, in vloeibare vorm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390230 00

91

A-B Blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen en propyleen, bevattende niet meer dan 40 gewichtspercenten styreen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

52

Amorf poly-alfa-olefine-copolymeermengsel van poly(propyleen-co-1-buteen) en koolwaterstofhars uit aardolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

55

Thermoplastisch elastomeer met een A-B-A-blokcopolymeerstructuur van polystyreen, polyisobutyleen en polystyreen met ten minste 10 maar ten hoogste 35 gewichtpercenten polystyreen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390290 90

60

Niet-gehydrogeneerde 100 % alifatische hars (polymeer), met de volgende kenmerken:

— vloeibaar bij kamertemperatuur

— verkregen door polymerisatie van C5-alkeenmonomeren

— met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 370 (± 50)

— met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 500 (± 100)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390290 90

92

Polymeren van 4-methylpent-1-een

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

93

Synthetisch poly-alfa-oléfine met een viscositeit van 38 × 10-6m2s-1 (38 centistokes) of meer bij 100 °C, volgens de methode ASTM D 445

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390290 90

98

Synthetische poly-alfa-olefine met een viscositeit bij 100 °C (gemeten volgens methode ASTM D 445) tussen 3 en 9 centistoke, verkregen door polymerisatie van een mengsel van dodeceen en tetradeceen dat ten hoogste 40 % tetradeceen bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390311 00

10

Witte expandeerbare polystyreenkorrels met een warmtegeleidingsvermogen van niet meer dan 0,034 W/mK bij een dichtheid van 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), die 50 % gerecycleerd materiaal bevatten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390319 00

30

Kristallijn polystyreen met een smeltpunt van 268 °C of meer maar niet meer dan 272 °C en een stolpunt van 232 °C of meer maar niet meer dan 242 °C, al dan niet met additieven en vulstoffen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390390 90

35

Copolymeren van α-methylstyreen en styreen, met een verwekingspunt van meer dan 113 °C

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

40

Copolymeren van styreen, α-methylstyreen en acrylzuur, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 500 of meer doch niet meer dan 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Kristallijn copolymeer van styreen en p-methylstyreen:

— met een smeltpunt van 240 °C of meer doch niet meer dan 260 °C,

— bevattende 5 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten p-methylstyreen

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390390 90

65

Copolymeren van styreen, butylacrylaat, butylmethacrylaat, methylmethacrylaat en acrylzuur, in de vorm van poeder, bevattende 81 (± 1) gewichtspercenten styreen, 6 (± 1) gewichtspercenten butylacrylaat, 5 (± 1) gewichtspercenten butylmethacrylaat, 7 (± 1) gewichtspercenten methylmethacrylaat en 1 (± 0,5) gewichtspercent acrylzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

75

Copolymeren van styreen en vinylpyrrolidon, bevattende niet meer dan 1 gewichtspercent natriumdodecylsulfaat, in de vorm van waterige emulsie, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3305 20 00 of van haarverven bedoeld bij onderverdeling 3305 90 90 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

80

Korrels van copolymeren van styreen en divinylbenzeen met een diameter van ten minste 150 en ten hoogste 800 μm met

— ten minste 65 gewichtspercenten styreen en

— ten hoogste 25 gewichtspercenten divinylbenzeen,

bestemd om te worden gebruikt bij de fabricage van ionenwisselaarsharsen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

Mengsel bevattende:

— 45 of meer doch niet meer dan 65 gewichtspercenten styreenpolymeren

— 35 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercent poly(fenyleenether)

— niet meer dan 10 gewichtspercenten andere additieven

en met één of meer van de volgende speciale kleureffecten:

— metaal- of parelglans met een visueel angulair metamerisme veroorzaakt door ten minste 0,3 % vlokkengebaseerd pigment

— fluorescentie, als gekenmerkt door de uitzending van licht bij de absorptie van ultraviolette straling

— helderwit, als gekenmerkt door L niet minder dan 92 en b niet meer dan 2 en a tussen -5 en 7 op de CIELab-kleurschaal

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex390410 00

20

Poly(vinylchloride) in de vorm van poeder, niet gemengd met enige andere substantie of vinylacetaatmonomeren bevattende, met:

— een polymerisatiegraad van 1 000 (± 300) monomeereenheden,

— een warmtetransmissiecoëfficient (K-waarde) van ten minste 60, maar niet meer dan 70,

— een gehalte aan vluchtig materiaal van minder dan 2,00 gewichtspercenten,

— een fractie van niet meer dan 1 gewichtspercent die niet door een zeef met een maaswijdte van 120 μm gaat,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van batterijseparators (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex390430 00

20

Copolymeer van vinylchloride met vinylacetaat en maleïnezuur bevattende:

— 80,5 of meer doch niet meer dan 81,5 gewichtspercenten vinylchloride,

— 16,5 of meer doch niet meer dan 17,5 gewichtspercenten vinylacetaat en

— 1,5 of meer doch niet meer dan 2,5 gewichtspercenten maleïnezuur,

bestemd om te worden gebruikt bij „heat sealing” van kunststof op een stalen ondergrond voor industriële toepassingen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390440 00

91

Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende

— 87 of meer doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride,

— 2 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten vinylacetaat, en

— 1 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol,

in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of 8523 of om te worden gebruikt bij de vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390440 00

93

Copolymeren van vinylchloride en methylacrylaat, bevattende 80 (± 1) gewichtspercenten vinylchloride en 20 (± 1) gewichtspercenten methylacrylaat, in de vorm van een waterige emulsie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390450 90

92

Vinylideen-chloride-methacrylaat-copolymeer bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van monofilamenten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390461 00

10

Mengsels van polytetrafluorethyleen en mica, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

20

Copolymeren van tetrafluorethyleen en trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen, bevattende 3,2 of meer doch niet meer dan 4,6 gewichtspercenten trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen en minder dan 1 mg/kg extraheerbare fluoride-ionen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

30

Polytetrafluorethyleen, in de vorm van poeder, met een specifieke oppervlakte van 8 m2/g of meer doch niet meer dan 12 m2/g, met een deeltjesgrootteverdeling van niet meer dan 10 % deeltjes met een grootte van minder dan 10 μm en 90 % deeltjes met een grootte van minder dan 35 μm, en een gemiddelde deeltjesgrootte van 20 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Poly(vinylideenfluoride)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex390469 80

93

Copolymeren van ethyleen en chloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

94

Copolymeren van ethyleen en tetrafluorethyleen

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

96

Polychloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

97

Copolymeer van chloortrifluorethyleen en vinylideendifluoride

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390599 90

92

Polymeren van vinylpyrrolidon en dimethylaminoethylmethacrylaat, bevattende 97 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspercenten vinylpyrrolidon, opgelost in water

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex390599 90

95

Gehexadecyleerd of geëicosyleerd polyvinylpyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

96

Polymeren van vinylformal, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 25 000 of meer doch niet meer dan 150 000, en met een gehalte aan:

— acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten en

— hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van 5 of meer doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

97

Povidon (INN)-jood

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

98

Poly(vinylpyrrolidon), gedeeltelijk gesubstitueerd met triacontylgroepen, bevattende 78 of meer doch niet meer dan 82 gewichtspercenten triacontylgroepen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60

 

Copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd met siliciumdioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

10

Polymerisatieproducten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3003 of 3004 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

15

Lichtgevoelige hars, bestaande uit gemodificeerd acrylaat, acrylmonomeer, katalysator (foto-initiator) en stabilisator

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

20

Polymerisatieproducten van acrylzuur met kleine hoeveelheden van een meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd om te worden gebruikt als stabilisator in emulsies of dispersies met een pH van meer dan 13 (1)

6 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

25

Transparante, niet in water oplosbare vloeistof, bevattende:

— 50 of meer maar niet meer dan 51 gewichtspercenten poly(methylmethacrylaat)copolymeer

— 37 of meer maar niet meer dan 39 gewichtspercenten xyleen en

— 11 of meer maar niet meer dan 13 gewichtspercenten n-butylacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

30

Copolymeren van styreen, hydroxyethylmethacrylaat en 2-ethylhexylacrylaat, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 500 of meer doch niet meer dan 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

Wit poeder van 1,2-ethaandiol dimethacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer met een deeltjesgrootte van niet meer dan 18 μm, niet in water oplosbaar

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M29

ex390690 90

40

Transparant acrylpolymeer in pakketten van niet meer dan 1 kg, niet bestemd voor kleinhandelsverkoop, met:

— een viscositeit van niet meer dan 50 000 Pa.s bij 120 °C als bepaald aan de hand van testmethode ASTMD 3835

— een gewichtsgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van meer dan 500 000 doch niet meer dan 1 200 000 overeenkomstig de gelpermeatiechromatografietest (GPC),

— een residueel monomeergehalte van minder dan 1 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390690 90

41

Polyalkylacrylaat met een ester alkylketen van C10 tot en met C30

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390690 90

50

Polymeren van esters van acrylzuur met een of meer van de volgende monomeren in de keten:

— chloormethylvinylether,

— chloorethylvinylether,

— chloormethylstyreen,

— vinylchlooracetaat,

— methacrylzuur,

— buteendizuurmonobutylester,

bevattende niet meer dan 5 gewichtspercenten van elk van deze monomeereenheden, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

65

Polyalkylacrylaat, chemisch gewijzigd met kobalt, met een smelttemperatuur (Tm) van 65 °C (± 5 °C), gemeten met dynamische differentiecalorimetrie (DSC)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

80

Polydimethylsiloxaan-graft-(polyacrylaten; polymethacrylaten)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

85

Niet-waterige polymerendispersie van esters van acrylzuur met een hydrolyseerbare silylgroep op één of beide polymeereinden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

10

Poly(ethyleenoxide) met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 100 000 of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

20

bis[Methoxypoly(ethyleenglycol)]maleïmidopropionamide, chemisch gemodificeerd met lysine, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

30

bis[Methoxypoly(ethyleenglycol)], chemisch gemodificeerd met lysine, met bis(maleïmide)-eindgroepen, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390720 11

40

Polyethyleenglycol met een ethyleenoxideketenlengte van niet meer dan 30, met butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxyfenyl)acrylaat-eindgroepen, bestemd voor gebruik als UV-barrière in vloeibare masterbatches (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390720 20

11

Mengsel, bevattende 70 of meer doch niet meer dan 80 gewichtspercenten van een polymeer van glycerol en 1,2-epoxypropaan en 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten van een copolymeer van dibutylmaleaat en N-vinyl-2-pyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390720 20

12

Copolymeer van tetrahydrofuran en 3-methyltetrahydrofuran met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 3 500 (± 100)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Poly(oxypropyleen) met eindstandige alkoxysilylgroepen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

30

Homopolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

35

Polyethyleenglycol, chemisch gewijzigd met een isocyanaatgroep die een carbodiimidegroep bevat, opgelost in 2-methoxy-1-methylethylacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

45

Copolymeren van ethyleenoxide en propyleenoxide, met eindstandige aminopropyl- en methoxygroepen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

50

Perfluorpolyether met eindstandige vinyl-silyl groepen of een assortiment van twee componenten, bestaande uit hetzelfde type polymeer met eindstandige vinyl-silylgroepen als hoofdbestanddeel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

55

Succinimidylester van methoxypoly(ethyleenglycol)propionzuur, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390730 00

40

Epoxyhars, bevattende 70 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide, bestemd voor het inkapselen van producten bedoeld bij post 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 of 8548 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

70

ex390730 00

50

Vloeibare epoxyhars van 2-propeennitril/1,3-butadieenepoxide-copolymeer, zonder oplosmiddel, met:

— een gehalte aan zinkboraathydraat van ten hoogste 40 gewichtspercenten,

— een gehalte aan diantimoontrioxide van ten hoogste 5 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

10

Copolymeren van tereftaalzuur en isoftaalzuur met ethyleenglycol, butaan-1,4-diol en hexaan-1,6-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

30

Zuurstofbindend concentraat, bestaande uit een mengsel van:

— een copolymeer van poly(ethyleentereftalaat), pyromellietzuurdianhydride (PMDA) en een hydroxyl-gesubstitueerd polybutadieen,

— een barrièrecopolymeer (bepaald overeenkomstig ASTM-methode F1115-95 (2001)) van xylyleendiaminen en adipinezuur, en

— organische kleurstoffen en/of organische en anorganische pigmenten,

waarin het eerste copolymeer overheerst

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3907 70 00

 

Poly(melkzuur)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390791 90

10

Prepolymeer van diallylftalaat, in de vorm van poeder

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex390799 90

10

Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl), in de vorm van poeder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390799 90

20

Vloeibaar-kristallijn copolyester waarvan het smeltpunt niet lager ligt dan 270 °C, al dan niet met toevoeging van vulstoffen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390799 90

30

Poly(hydroxyalkanoaat), voornamelijk bestaande uit poly(3-hydroxybutyraat)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390799 90

50

Semi-kristallijne polycyclohexyleendimethyleen-tereftalaat-polymeerhars die ten minste 10 maar ten hoogste 40 gewichtspercenten glasvezel bevat, in de vorm van korrels of pellets

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex390799 90

60

Copolymeer van tereftaalzuur en isoftaalzuur met bisfenol A

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex390799 90

70

Copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en cyclohexaandimethanol, bevattende meer dan 10 gewichtspercenten cyclohexaandimethanol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390890 00

10

Poly(iminomethyleen-1,3-fenyleenmethyleeniminoadipoyl), in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Reactieproduct van mengsels van octadecaancarbonzuren, gepolymeriseerd met een alifatisch polyetherdiamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390890 00

50

Zuurstofbindend concentraat, bestaande uit een mengsel van:

— een copolymeer van poly(ethyleentereftalaat), pyromellietzuurdianhydride (PMDA) en een hydroxyl-gesubstituteerd polybutadieen

— een barrièrecopolymeer (bepaald overeenkomstig ASTM-methode F1115-95 (2001)) van xylyleendiaminen en adipinezuur, en

— organische kleurstoffen en/of organische en anorganische pigmenten,

waarin het tweede copolymeer overheerst

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390940 00

10

Polycondensatieproducten van fenol en formaldehyde, in de vorm van holle bolletjes met een diameter van minder dan 150 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390950 90

10

UV-verhardbaar, vloeibaar fotopolymeer, bestaande uit een mengsel dat ten minste 60 gewichtspercenten polyurethanen en 30 gewichtspercenten (± 8 gewichtspercenten) acrylaten bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391000 00

20

Blokcopolymeren van poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxaan) en poly[methyl(vinyl)siloxaan]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391000 00

40

Biocompatibele siliconen voor de vervaardiging van duurzame chirurgische implantaten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391000 00

50

Drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van siliconen in een oplosmiddel dat copoly(dimethylsiloxaan/difenylsiloxaan-)gom bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391000 00

60

Polydimethylsiloxaan, al dan niet gesubstitueerd met polyethyleenglycol en trifluorpropyl, met methacrylaat-eindgroepen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex391110 00

81

Niet-gehydrogeneerde koolwaterstofhars, verkregen door polymerisatie van C5 tot C10 alkenen, cyclopentadieen en dicyclopentadieen, met een kleur op de kleurschaal van Gardner van meer dan 10 voor het zuivere product of meer dan 8 voor een 50 %-oplossing (V/V) in tolueen (bepaald overeenkomstig ASTM-methode D6166)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

10

Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-4,4′-bifenyleen)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

30

Copolymeer van ethyleenimine en ethyleeniminedithiocarbamaat, in een waterige oplossing met natriumhydroxide

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391190 99

25

Copolymeren van vinyltolueen en α-methylstyreen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391190 99

31

Copolymeren van butadieen en maleïnezuur, ook indien ammoniumzouten bevattende

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391190 99

40

Mengsels bestaande uit calcium- en natriumzout van copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether, met een gehalte aan calcium van 9 of meer doch niet meer dan 16 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

45

Copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

65

Calciumzinkzout van een copolymeer van maleinezuur en methylvinylether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

86

Copolymeer van methylvinylether en maleïnezuuranhydride

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex391211 00

30

Cellulosetriacetaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391211 00

40

Cellulosediacetaatpoeder

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex391239 85

10

Ethylcellulose, geen weekmakers bevattend

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

20

Ethylcellulose, in de vorm van waterige dispersie bevattende hexadecaan-1-ol en natriumdodecylsulfaat, bevattende 27 (± 3) gewichtspercenten ethylcellulose

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

30

Gehydroxyethyleerde, gealkyleerde cellulose met alkylgroepen met een ketenlengte van 3 of meer koolstofatomen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

10

Celluloseacetaatpropionaat, geen weekmakers bevattend, in de vorm van poeder:

— bevattende 25 of meer gewichtspercenten propionyl (volgens de methode ASTM D 817-72) en

— met een viscositeit van niet meer dan 120 poise (volgens de methode ASTM D 817-72),

bestemd voor de vervaardiging van drukinkt, verf, lak, reprografische en andere bedekkingsmiddelen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

20

Hydroxypropylmethylcelluloseftalaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

81

Mengsel van cyaanethylpullulan en cyaanethylpoly(vinylalcohol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

85

Steriel natriumhyaluronaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

92

Proteïne, chemisch gemodificeerd door carboxylering en/of ftaalzuur-additie, met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 100 000 tot 300 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

94

Korrels die bevatten:

— ten minste 35 maar minder dan 75 gewichtspercenten amyloserijke geëxtrudeerde biopolymeer, vervaardigd uit maiszetmeel,

— ten minste 5 maar minder dan 16 gewichtspercenten polyvinylalcohol,

— ten minste 10 maar minder dan 46 gewichtspercenten polyol-weekmakers,

— ten minste 0,25 maar minder dan 3 gewichtspercenten stearinezuur,

— al dan niet 30 (± 10) gewichtsprocenten biologisch afbreekbare polyesterhars, maar nooit zoveel dat deze hoeveelheid de hoeveelheid amyloserijke biopolymeer overschrijdt

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391390 00

95

Chondroïtinezwavelzuur, natriumzout

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

96

Poeder dat bestaat uit 90 (± 5) gewichtspercenten amyloserijke geëxtrudeerde biopolymeer, vervaardigd uit maiszetmeel, 10 (± 5) gewichtspercenten van een synthetische polymeer en 0,5 (± 0,25) gewichtspercent stearinezuur

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391620 00

91

Profielen van poly(vinylchloride) van het soort dat wordt gebruikt bij de fabricage van damwandplanken en bekledingen, die de volgende additieven bevatten:

— titaandioxide

— poly(methylmethacrylaat)

— calciumcarbonaat

— bindmiddelen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391732 00

91

Slang bestaande uit een blokcopolymeer van polytetrafluorethyleen en polyperfluoralkoxytrifluorethyleen, met een lengte van niet meer dan 600 mm, een diameter van niet meer dan 85 mm en een wanddikte van 30 of meer doch niet meer dan 110 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391740 00

91

Verbindingsstukken van kunststof bevattende O-ringen, een klem en een ontgrendelingssysteem om te worden aangebracht in slangen voor autobrandstoffen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391910 19

10

Reflecterende folien, bestaande uit een laag polyurethaan, aan één zijde voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, en ingebedde glazen bolletjes, en aan de andere zijde voorzien van een kleeflaag en aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Rollen tweezijdig kleefband:

— bedekt met niet-gevulkaniseerde natuurlijke of synthetische rubber

— met een breedte van 20 mm of meer maar niet meer dan 40 mm

— bevattende siliconen, aluminiumhydroxide, acryl en urethaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Reflecterend vel bestaande uit:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

21

—  een folie van polycarbonaat of van een acrylpolymeer, aan één zijde geheel voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen („embossed”),

ex392061 00

20

—  aan beide zijden bedekt met één of meer lagen kunststof,

—  al dan niet aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie

▼M28

ex391910 80

23

Reflecterende folie, bestaande uit verschillende lagen waaronder:

— poly(vinylchloride);

— polyurethaan met aan één zijde merktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren en aan de andere zijde een laag van glazen microbolletjes;

— een laag met een beveiligings- en/of officieel merkteken dat afhankelijk van de gezichtshoek van uiterlijk verandert;

— gemetalliseerd aluminium;

— en een kleeflaag, aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391910 80

27

Polyesterfolie:

— aan één kant voorzien van een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm, en

— aan de andere kant al dan niet voorzien van een drukgevoelige acryl kleeflaag of een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391990 00

20

▼M27

 (4)ex391910 80

30

Tweezijdig zelfklevende folie van gemodificeerde epoxyhars, in rollen met een breedte van 10-20 cm, een lengte van 10-210 m en een totale dikte van 10-50 μm, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391910 80

32

Polytetrafluorethyleenfolie:

— met een dikte van 110 μm of meer,

— met een oppervlakteweerstand van 102-1014 ohm, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D 257,

— aan één zijde voorzien van een drukgevoelige acryl-kleeflaag

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391910 80

35

Reflecterende foliën, bestaande uit een laag van poly(vinylchloride), een laag van alkydpolyester, aan één zijde voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, die alleen zichtbaar zijn met behulp van retroreflecterende belichting, en ingebedde glazen bolletjes, en aan de andere zijde voorzien van een kleeflaag, aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391910 80

37

Polytetrafluorethyleenfolie:

— met een dikte van 100 μm of meer,

— een breukrek van niet meer dan 100 %,

— aan één zijde voorzien van een drukgevoelige siliconen-kleeflaag

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Zwarte poly(vinylchloride)folie:

0 %

1.7.2010-31.12.2011

ex391990 00

43

— met een glans van meer dan 30 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457,

— al dan niet aan één zijde voorzien van een beschermende polyethyleentereftalaatfolie, en aan de andere zijde van een drukgevoelige kleeflaag met profiel en een verwijderbare beschermfolie

 
 

▼M27

 (4)ex391910 80

45

Versterkte polyethyleen schuimtape met aan beide zijden een acryl drukgevoelige zelfklevende lijmlaag voorzien van microgroeven en aan één zijde een schutblad, met een toepassingsdikte van 0,38 mm of meer maar niet meer dan 1,53 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Kleeffoliën bestaande uit een basislaag van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat (EVA) met een dikte van 70 μm of meer, voorzien van een kleeflaag van acryl met een dikte van 5 μm of meer, bestemd om te worden gebruikt bij het polijsten en/of versnijden van siliciumschijven (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

 (4)ex391910 80

55

Band van acrylschuim, aan een zijde bedekt met een door warmte activeerbare kleefstof of een drukgevoelige kleefstof van acryl, en aan de andere zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een verwijderbare beschermingsfolie, met een aftrekkracht (peel adhesion) onder een hoek van 90° van meer dan 25 N/cm (volgens de methode ASTM D 3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

53

 (4)ex391910 80

60

Reflecterende gelaagde folie waarin een regelmatig patroon is aangebracht, achtereenvolgens bestaande uit een laag van poly(methylmetacrylaat), een laag van acrylpolymeer bevattende microprisma’s, een laag poly(methylmetacrylaat), een lijmlaag en een verwijderbare folie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Zelfklevende reflecterende folie, al dan niet in stukken gesneden:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

57

—  met een regelmatig patroon,

—  al dan niet met een toepassingslaag,

—  bestaande uit een laag acrylpolymeer gevolgd door een laag poly(methylmethacrylaat) met microprisma’s,

—  al dan niet met nog een laag polyester en

—  een kleeflaag met een verwijderbare beschermfolie

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Transparante zelfklevende folie van poly(ethyleentereftalaat):

— vrij van onzuiverheden of gebreken,

— aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een beschermfolie en aan de andere zijde van een antistatische laag van een ionische organische cholineverbinding,

— al dan niet met een bedrukbare stofwerende laag van een gemodificeerde organische lange keten alkylverbinding,

— met een totale dikte zonder de beschermfolie van 54μm of meer doch niet meer dan 64μm, en

— een breedte van meer dan 1 295 mm doch niet meer dan 1 305 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex391990 00

22

Zwarte polypropyleenfolie:

— met een glans van meer dan 20 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457,

— al dan niet aan één zijde voorzien van een beschermende polyethyleentereftalaatfolie en aan de andere zijde met een drukgevoelige kleeflaag met profiel en een verwijderbare beschermfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

23

Vellen, bestaande uit 1 tot 3 gelamineerde lagen poly(ethyleentereftalaat) en een copolymeer van tereftaalzuur, sebacinezuur en ethyleenglycol, aan een zijde voorzien van een laag slijtvast acryl en aan de andere zijde van een drukgevoelige kleefstof van acryl, een in water oplosbare laag methylcellulose en een beschermingsfolie van poly(ethyleentereftalaat)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

24

Reflecterende gelaagde folie:

— bestaande uit een epoxyacrylaatlaag die aan één zijde is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen,

— aan beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof en

— aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

25

Film bestaande uit meerdere lagen poly(ethyleentereftalaat) en een copolymeer van butylacrylaat en methylmetacrylaat, aan één zijde bedekt met een slijtvaste acrylic laag waarin nanopartikels van antimoontinoxide en carbonblack verwerkt zijn, en aan de andere zijde een acryl drukgevoelige zelfklevende lijmlaag en een gesiliconiseerd poly(ethyleentereftalaat) schutblad

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391990 00

26

Ethyleen-vinylacetaatfolie:

— met een dikte van 100 μm of meer,

— aan één zijde bekleed met een druk- of UV-gevoelige acryl kleefstof en een polyester beschermfilm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

27

Folie van poly(ethyleentereftalaat), met een hechtingssterkte van niet meer dan 0,147N/25 mm en een elektrostatische ontlading van niet meer dan 500 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

28

Folie van poly(vinylchloride) of polyethyleen of van een ander polyolefine:

— met een dikte van 65 μm of meer,

— aan één zijde voorzien van een UV-gevoelige acryl kleeflaag en een polyester beschermfilm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

29

Polyesterfolie die aan beide zijden is bedekt met een drukgevoelige zelfklevende acryl en/of rubber lijmlaag, opgemaakt in rollen met een breedte van ten minste 45,7 cm, maar ten hoogste 132 cm, voorzien van een verwijderbare beschermfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391990 00

33

Transparante zelfklevende folie van polyethyleen, vrij van onzuiverheden of gebreken, aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl, met een dikte van 60 μm of meer, maar niet meer dan 70 μm, en met een breedte van meer dan 1 245 mm maar niet meer dan 1 255 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

35

Feuille stratifiée réfléchissante en rouleaux, d’une largeur de plus de 20 cm, présentant un motif régulier, consistant en un film de polychlorure de vinyle enduit d’un côté avec:

— une couche de polyuréthane contenant des microsphères de verre,

— une couche de poly(éthylène acétate de vinyle),

— une couche adhésive et

— une feuille amovible

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

37

UV-absorberende folie van poly(vinylchloride):

— met een dikte van ten minste 78 μm,

— aan één kant bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie,

— met een hechtsterkte van ten minste 1 764 mN/25 mm

0 %

1.1.2011-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

39

Foliën van poly(vinylchloride) met een dikte van minder dan 1 mm, voorzien van een laag glazen bolletjes met een diameter van niet meer dan 100 μm die in lijm zijn ingebed

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

47

Polariserende folie, op rollen, bestaande uit een meerlaagse folie van poly(vinylalcohol), aan weerszijden ondersteund door een folie van cellulosetriacetaat, met aan één zijde een drukgevoelige hechtende lijmlaag en een verwijderbare beschermingsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex900120 00

40

 (4)ex391990 00

49

Reflecterende gelaagde vellen, bestaande uit een folie van poly(methylmethacrylaat), aan één zijde voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen, een folie van een polymeer met daarin glazen microbolletjes, een kleeflaag en een verwijderbare beschermingsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

51

Biaxiaal georiënteerde foliën van poly(methylmethacrylaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 90 μm, al dan niet aan een zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermingsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

30

 (4)ex391990 00

55

Rollen biaxiaal georiënteerd polypropyleenfolie met:

— een zelfklevende coating,

— een breedte van 363 mm of meer maar niet meer dan 507 mm,

— een totale laagdikte van 10 μm of meer maar niet meer dan 100 μm,

bestemd om te worden gebruikt voor de bescherming van LCD-schermen tijdens de fabricage van LCD-modules (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex391990 00

60

Reflecterende foliën, bevattende:

— een laag poly(vinylchloride),

— een laag polyurethaan,

— een laag glazen microbolletjes,

— een laag waarin al dan niet een veiligheids- en/of officieel merkteken is aangebracht waarvan het uiterlijk verandert met de gezichtshoek,

— een gemetalliseerde aluminium laag, en

— een kleeflaag, aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermfolie

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

65

Zelfklevende folie met een dikte van 40 μm of meer, doch niet meer dan 400 μm, bestaande uit een of meer lagen transparant, gemetalliseerd of gekleurd poly(ethyleentereftalaat), aan een zijde bedekt met een krasbestendige laag, en aan de andere zijde met een drukgevoelige kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie van siliconen

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

70

Zelfklevende polijstschijven van microporeus polyurethaan, al dan niet bekleed met een pad

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex392010 25

10

Foliën met een dikte van niet meer dan 0,20 mm, van een mengsel van polyethyleen en een copolymeer van ethyleen en oct-1-een, voorzien van ruitvormige inpersingen, bestemd om te worden aangebracht op beide zijden van een laag van niet-gevulcaniseerd rubber (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

20

 (4)ex392010 25

20

Foliën van polyethyleen, van de soort gebruikt voor linten voor schrijfmachines

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 28

91

Folie van polyethyleen met een dikte van 19 μm (± 1), bedrukt met een grafisch ontwerp bestaande uit acht verschillende kleuren aan één zijde van de folie en één kleur aan de andere zijde, waarbij het grafisch ontwerp de volgende kenmerken heeft:

— het herhaalt zich met gelijke afstanden over de gehele lengte van de folie

— de patronen aan elk van beide zijden vallen precies over elkaar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

40

Composietplaat bevattende een acryllaag en gelamineerd aan een laag van polyethyleen met hoge dichtheid, met een totale dikte van 0,8 mm of meer doch niet meer dan 1,2 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392020 21

30

Biaxiaal georiënteerde folie van polypropyleen, aan één zijde voorzien van een gecoëxtrudeerde laag van polyethyleen, met een totale dikte van 11,5 μm of meer doch niet meer dan 13,5 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex392020 29

92

Monoaxiaal georiënteerde folie, met een totale dikte van niet meer dan 75μm, bestaande uit twee of drie lagen, waarbij elke laag een mengsel van polypropyleen en polyethyleen bevat, met een kernlaag die al dan niet titaandioxide bevat, en:

— een treksterkte in de lengterichting van 140MPa of meer doch niet meer dan 270MPa, en

— een treksterkte in de dwarsrichting van 20MPa of meer doch niet meer dan 40MPa,

bepaald volgens testmethode ASTM D882/ISO 527-3

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex392020 29

93

Monoaxiaal georiënteerde folie, bestaande uit drie lagen, waarbij elke laag bestaat uit een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat, met:

— een dikte van 55 of meer doch niet meer dan 97 μm,

— een elasticiteitsmodule in de lengterichting van 0,75 of meer doch niet meer dan 1,45 GPa en

— een elasticiteitsmodule in de dwarsrichting van 0,20 of meer doch niet meer dan 0,55 GPa

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex392020 80

92

Gelaagde foliën of banden, bestaande uit een folie met een dikte van 181 of meer doch niet meer dan 223 μm van een mengsel van een copolymeer van propyleen en ethyleen en een copolymeer van styreen-ethyleen-butyleen-styreen (SEBS) aan één zijde voorzien van een laag van een copolymeer van styreen-ethyleen-butyleen-styreen (SEBS) en een laag van polyester

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

92

Foliën van poly(vinylchloride), bevattende stabilisatoren tegen ultraviolette stralen, zonder microscopisch gaatje, met een dikte van 60 of meer doch niet meer dan 80 μm en bevattende 30 of meer doch niet meer dan 40 delen weekmaker op 100 delen poly(vinylchloride)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

94

Foliën met een spiegelglansgraad van 70 of meer, gemeten onder een hoek van 60° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit een of meer lagen poly(vinylchloride) aan beide zijden bekleed met een laag kunststof, met een dikte van 0,26 mm of meer doch niet meer dan 1,0 mm, aan de glanzende zijde bedekt met een beschermende laag polyethyleen, in rollen met een breedte van 1 000 mm of meer doch niet meer dan 1 450 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392049 10

93

ex392043 10

95

Reflecterende gelaagde foliën, bestaande uit een folie van poly(vinylchloride) en een folie van een andere kunststof, geheel voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen, aan een zijde bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

96

Foliën, met een spiegelglansgraad van 70 of meer gemeten onder een hoek van 60° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit een laag poly(ethyleentereftalaat) en een laag gekleurde poly(vinylchloride), bestemd voor het bedekken van platen en deuren van de soort gebruikt bij de vervaardiging van apparaten voor huishoudelijk gebruik (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

97

Foliën, gegaufreerde tot een diepte van niet meer dan 12 μm, met een spiegelglansgraad van 7 of meer doch niet meer dan 17, gemeten onder een hoek van 60° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit ten minste twee lagen poly(vinylchloride), met een totale dikte van niet meer dan 0,5 mm, aan de gegaufreerde zijde bedekt met een beschermende laag, in rollen met een breedte van 1 400 mm of meer doch niet meer dan 1 420 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

10

Platen van poly(methylmethacrylaat), met antistatische bekleding, waarvan de afmetingen 738 × 972 mm (± 1,5 mm) bedragen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

20

Platen van poly(methylmethacrylaat) bevattende aluminiumtrihydroxide, met een dikte van 3,5 mm of meer doch niet meer dan 19 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

40

Vellen van poly(methylmethacrylaat), overeenkomstig de normen EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) en EN 4366 (MIL-PRF-25690)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392059 90

10

Niet-cellulaire en niet-gelamineerde vellen van gemodificeerd copolymeer van acrylonitril-methylacrylaat met een dikte van 1,0 mm of meer maar niet meer dan 1,3 mm, aangeboden in rollen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex392059 90

20

Reflecterende gelaagde folie, bestaande uit een epoxyacrylaatlaag die aan één zijde is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen, aan beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex392062 19

01

Gecoëxtrudeerde ondoorzichtige foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 350 μm, in het bijzonder bestaande uit een laag die roet bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

03

ex392062 19

07

Foliën van poly(ethyleentereftalaat), niet voorzien van een kleeflaag, met een dikte van niet meer dan 25 μm,:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

09

— hetzij alleen gekleurd in de massa,

— hetzij gekleurd in de massa en aan een zijde gemetalliseerd

ex392062 19

11

Foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 μm, bestaande uit een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

13

ex392062 19

14

Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 20 μm of meer doch niet meer dan 150 μm, aan één zijde voorzien van een laag van siliconen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van folie voor ruiten (1)

3 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392062 19

16

ex392062 19

17

Gelaagde foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 μm, bestaande uit een laag die enkel gemetalliseerd is en een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal

0 %

1.1.2010-31.12.2013