1996R1255 — MT — 01.01.2011 — 029.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1255/96

tas-27 ta' Ġunju 1996

li jissospendi b'mod temporanju d-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni fuq ċerti ►M9  prodotti industrijali, agrikoli u tas-sajd ◄

(ĠU L 158, 29.6.1996, p.1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

 M1

COUNCIL REGULATION (EC) No 2484/96 of 20 December 1996 (*)

  L 341

1

30.12.1996

 M2

COUNCIL REGULATION (EC) No 1186/97 of 27 June 1997 (*)

  L 172

1

30.6.1997

 M3

COUNCIL REGULATION (EC) No 2590/97 of 16 December 1997 (*)

  L 355

1

30.12.1997

 M4

COUNCIL REGULATION (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 (*)

  L 186

1

30.6.1998

 M5

COUNCIL REGULATION (EC) No 2797/98 of 17 December 1998 (*)

  L 352

1

29.12.1998

 M6

COUNCIL REGULATION (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 (*)

  L 165

1

30.6.1999

 M7

COUNCIL REGULATION (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 (*)

  L 8

1

12.1.2000

 M8

COUNCIL REGULATION (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 (*)

  L 153

1

26.6.2000

►M9

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 2801/2000 tal-14 ta' Diċembru 2000

  L 331

1

27.12.2000

 M10

COUNCIL REGULATION (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 (*)

  L 169

1

23.6.2001

 M11

COUNCIL REGULATION (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 (*)

  L 340

1

21.12.2001

 M12

COUNCIL REGULATION (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 (*)

  L 171

1

29.6.2002

 M13

COUNCIL REGULATION (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 (*)

  L 350

1

27.12.2002

 M14

COUNCIL REGULATION (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 (*)

  L 161

1

30.6.2003

 M15

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 2285/2003 tat-22 ta' Diċembru 2003

  L 341

1

30.12.2003

 M16

COUNCIL REGULATION (EC) No 1241/2004 of 5 July 2004 (*)

  L 238

1

8.7.2004

 M17

COUNCIL REGULATION (EC) No 2271/2004 of 22 December 2004 (*)

  L 396

13

31.12.2004

 M18

COUNCIL REGULATION (EC) No 989/2005 of 27 June 2005 (*)

  L 168

1

30.6.2005

 M19

COUNCIL REGULATION (EC) No 300/2006 of 30 January 2006 (*)

  L 56

1

25.2.2006

 M20

COUNCIL REGULATION (EC) No 963/2006 of 27 June 2006 (*)

  L 176

3

30.6.2006

 M21

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1897/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006

  L 395

1

30.12.2006

 M22

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 729/2007 tal-25 ta’ Ġunju 2007

  L 166

4

28.6.2007

 M23

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1527/2007 tal-17 ta’ Diċembru 2007

  L 349

7

31.12.2007

 M24

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 595/2008 tas-16 ta’ Ġunju 2008

  L 164

1

25.6.2008

 M25

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008

  L 1

1

5.1.2009

 M26

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 564/2009 tal-25 ta’ Ġunju 2009

  L 168

4

30.6.2009

►M27

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 12/2010 tat-22 ta' Diċembru 2009

  L 4

1

8.1.2010

►M28

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (EU) Nru 566/2010 tad-29 ta' Ġunju 2010

  L 163

4

30.6.2010

►M29

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 1265/2010 tal-20 ta’ Diċembru 2010

  L 347

9

31.12.2010


Ikkoreġut b'

 C1

Rettifika, ĠU L 064M, 10.3.2009, p. 324  (1897/2006)(*)

Dan l-att qatt ma ġie ppubblikat bil-Malti.
▼B

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1255/96

tas-27 ta' Ġunju 1996

li jissospendi b'mod temporanju d-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni fuq ċerti ►M9  prodotti industrijali, agrikoli u tas-sajd ◄IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 28 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi l-produzzjoni fil-Komunità tal-prodotti speċifikati f'dan ir-Regolament hija fil-preżent mhux adegwata jew ineżistenti; billi għaldaqstant, il-produtturi ma jistgħux ilaħħqu mal-ħtiġiet ta' industriji utenti fil-Komunità;

Billi huwa fl-interess tal-Komunità li tissospendi b'mod parzjali jew totali, id-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni għal dawn il-prodotti;

Billi d-deċiżjoni dwar is-sospensjoni ta' dawn id-dazji awtonomi għandha tittieħed mill-Komunità;

Billi r-Regolamenti li jissospendu b'mod temporanju d-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni fuq ċerti ►M9  prodotti industrijali, agrikoli u tas-sajd ◄ kienu pjuttost ġeddu l-miżuri preċedenti; billi, għalhekk, fl-interess tar-razzjonalizzazzjoni ta' l-implimentazjoni tal-miżuri konċernati, għandu jidher propizju li ma jkunx limitat il-perjodu tal-validità ta' dan ir-Regolament minħabba li l-milja tiegħu tista' tkun addattata u li jiġu miżjuda jew imneħħija prodotti mil-lista permezz tar-Regolament tal-Kunsill, jekk ikun meħtieġ;

Billi l-emendi għan-nomenklatura magħquda u l-Kodiċi Taric ma jagħtux lok għal xi emendi sostantivi; billi, għal raġunijiet ta' simplifikazzjoni, għandu jkun hemm provvediment sabiex jawtorizza lill-Kummissjoni, wara li tkun irċeviet l-opinjoni tal-Kumitat tal-Kodiċi Doganali, biex tagħmel l-emendi meħtieġa u l-addattazjonijiet tekniċi għall-Anness ta' dan ir-Regolament, inkluża l-pubblikazzjoni ta' verżjoni konsolidata,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:L-Artikolu 1

Id-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni għall-prodotti elenkati fl-Anness ma' dan ir-Regolament għandhom jiġu sospiżi fil-livell indikat maġenb kull wieħed minnhom.

L-Artikolu 2

L-addattazzjonijiet tekniċi, inkluża l-pubblikazjoni ta' verżjoni konsolidata, li toriġina mill-emendi tan-nomenklatura magħquda u tal-Kodiċi Taric għandhom jiġu addottati mill-Kummissjoni bi qbil mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 3.

L-Artikolu 3

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat tal-Kodiċi Doganali mwaqqaf permezz ta' l-Artikolu 247 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 ( 1 ).

2.  Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jissottometti abbozz tal-miżuri li għandhom jittieħdu lill-Kumitat. Il-Kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu fuq l-abbozz fi żmien terminu li l-president jista' jistabbilixxi skond l-urġenza tal-materja. L-opinjoni għandha tkun mogħtija mill-maġġoranza stipulata fl-Artikolu 148(2) tat-Trattat fil-każ ta' deċiżjonijiet li l-Kunsill huwa meħtieġ li jaddotta wara proposta mill-Kummissjoni. Il-voti tar-rappreżentanti ta' l-Istati Membri fi ħdan il-Kumitat għandhom jingħataw importanza partikolari skond kif imniżżel f'dak l-Artikolu. Il-president m'għandux jivvota.

3.  Il-Kummissjoni għandha taddotta miżuri li japplikaw immedjatament.

Madankollu, jekk il-miżuri ma jkunux jaqblu ma' l-opinjoni tal-Kumitat, dawn għandhom jiġu mgħarrfa lill-Kummissjoni mill-Kunsill minnufih. F'dak il-każ, il-Kummissjoni għandha tiddifferixxi l-applikazzjoni tal-miżuri li hija tkun iddeċidiet dwarhom għal tliet xhur mid-data ta' dik il-komunikazzjoni.

Il-Kunsill, meta jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata jista' jieħu deċiżjoni differenti fil-limiti tat-terminu imsemmi fis-subparagrafu preċedenti.

L-Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Għandu japplika mill-1 ta' Lulju 1996.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼M27
ANNESSIl-kodiċi tan-NM

TARIC

Deskrizzjoni

Ir-rata ta' dazji awtonomi

Perjodu ta’ validità

ex030269 99

30

Red snapper (Lutjanus purpureus), frisk, imkessaħ, għall-ipproċessar (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex030270 00

95

Bajd tal-ħut, frisk, imkessaħ jew iffriżat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Bajd tal-ħut, immellaħ jew fis-salmura

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030520 00

30

ex071021 00

10

Piżelli fl-imżiewed, tal-ispeċi Pisum sativum tal-varjetà Hortense axiphium, iffriżati, bi ħxuna li ma taqbiżx 6 mm, biex ikunu użati, fl-imżiewed tagħhom, għall-fabbrikazzjoni ta’ ikliet ippreparati (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071080 95

50

Nebbieta tal-bambù, iffriżati, mhux ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071159 00

11

Faqqiegħ, barra mill-faqqiegħ tal-ġeneri Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum u Tricholoma, temporanjament ippreżervat fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit, jew f’taħlitiet oħrajn biex jippreżervaw, mhux tajbin f’dak l-istat għall-konsum immedjat, għall-industrija tal-ikel ippreżervat fil-laned (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex071232 00

10

Faqqiegħ, barra mill-faqqiegħ tal-ġeneru Agaricus, imnixxef, sħiħ jew fi flieli jew biċċiet identifikabbli, għat-trattament barra mis-sempliċi ppakkjar mill-ġdid ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Tamal, frisk jew imnixxef, mhux ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081040 50

10

Frott tal-ispeċi Vaccinium macrocarpon, frisk

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 50

 

Frott tal-ġeneru Vaccinium, mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew mgħolli fl-ilma, iffriżat, li ma fihx zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħti l-ħlewwa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 70

 

ex081190 95

69

ex081190 95

20

Boysenberries, iffriżati, li ma fihomx zokkor miżjud, mhux ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

30

Ananas (Ananas comosus), f’biċċiet, iffriżata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

40

Rose-hips mhux imsajrin jew msajrin bil-fwar jew mgħollijin fl-ilma, iffriżati, li ma fihomx zokkor miżjud jew materjal ieħor biex jagħmel il-ħelu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 19

10

Żejt tal-palm, żejt tal-ġewż tal-Indi (kopra), żejt tal-qalba tal-ġewż tal-palm, għall-manifattura ta’:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 91

10

—  aċti xaħmin monokarbosiliċi industrijali tas-subtitlu 3823 19 10,

ex151311 10

10

—  esteri tal-metil tal-aċti xaħmin tat-titlu 2915 jew 2916,

ex151319 30

10

—  Alkoħol xaħmi tas-subtitli 2905 17, 2905 19 u 3823 70 użat fil-manifattura tal-kożmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi,

ex151321 10

10

—  Alkoħol xaħmi tas-subtitlu 2905 16, pur jew imħallat, użat fil-manifattura tal-kożmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi,

ex151329 30

10

— aċtu steariku tas-subtitlu 3823 11 00 jew

— oġġetti tat-titlu Nru 3401 (1)

▼M28

ex151519 10

10

Żejt tal-kittien b’indiċi ta’ jodju 190 jew aktar imkejjel skont l-istandard tal-ISO 150-2006

0 %

1.7.2010-31.12.2010

▼M27

ex151590 99

92

Żejt veġetali, irfinat, li fih, f’piż, 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu arakidoniku jew 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu dokosaeżaenojku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex151620 96

10

Żejt li ġej mill-fażola tas-soja idroġinat, raffinat, blijċjat fil-forma ta’ frak tat-tip użat fil-manifattura tal-kożmetiċi

0 %

1.7.2010-31.12.2010

ex151620 96

20

Żejt tal-jojoba, idroġenat u interesterifikat, mingħajr ebda modifika kimika ulterjuri u mhux suġġet għal ebda proċess ta’ testurizzazzjoni

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex151790 99

10

Żejt veġetali, irfinat, li fih, f’piż, 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu arakidonic jew 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu dokosaeżaenojku standardizzat b’żejt tal-ġirasol b’kontenut olejku għoli (HOSO)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus spp.), għall-industrija tal-ipproċessar għall-fabbrikazzjoni ta' pejsts jew dlik (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160430 90

10

Bajd tal-ħut, maħsul, imnaddaf mill-organi aderenti u sempliċement immellaħ jew fis-salmura, għall-ipproċessar (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

11

Granċi tal-ispeċi “King” (Paralithodes camchaticus), “Hanasaki” (Paralithodes brevipes), “Kengani” (Erimacrus isenbecki), “Queen” u “Snow” (Chionoecetes spp.), “Red” (Geryon quinquedens), “Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, “Mud” (Scylla serrata), “Blue” (Portunus spp.), sempliċement mgħollija fl-ilma u mqaxxrin, anki jekk iffriżati, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett ta’ 2 kg jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Noodles trasparenti, imqattgħin f’biċċiet, miksubin mill-ful (Vigna radiata (L.) Wilczek), ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Nebbieta tal-bambù, ippreparati jew ippreżervati, f’pakketti immedjati ta’ kontenut nett li jaqbeż 5 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex200860 19

30

Ċirasa ħelwa li fiha spirtu miżjud, b’kontenut, jew mingħajr, ta’ zokkor ta’ 9 % f’piż, ta’ dijametru ta’ ta’ mhux aktar minn 19.9 mm bl-għadma, għall-użu fi prodotti taċ-ċikkulata (1)

10 % (3)

1.1.2010-31.12.2012

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Cranberries niexfa b’togħma ħelwa

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 49

30

Polpa tal-boysenberry mingħajr żerriegħa li ma fihiex spirtu miżjud, kemm jekk fiha zokkor miżjud u kemm jekk le

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 99

40

▼M27

 (4)ex200949 30

91

Meraq tal-ananas, għajr milli f’għamla ta’ trab:

— b’valur Brix ta’ aktar minn 20 iżda mhux aktar minn 67,

— valur ta’ aktar minn EUR 30 għal kull 100 kg piż nett,

— li jkun fih zokkor miżjud

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex200980 79

82

Konċentrat tal-meraq tal-cranberry b’valur Brix ta’ 40 jew aktar iżda mhux aktar minn 66

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex200980 79

87

Konċentrat iffriżat tal-meraq tal-boysenberry b’valur Brix ta’ 61 jew aktar, iżda mhux aktar minn 65

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex200980 99

93

Ilma tal-ġewż tal-indi (coconut) iffriżat mhux ittrattat, mhux maħruġ għall-bejgħ bl-imnut

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex210610 20

10

Iżolat ta’ proteini tas-sojja, li fih, f’piż, 6,6 % jew aktar iżda mhux aktar minn 8,6 % fosfat tal-kalċju

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex271011 25

10

Taħlita ta’ isomeri 2,4,4-trimetilpent-1-ene u 2,4,4-trimetilpent-2-ene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280450 90

10

Tellurju ta’ purità bil-piż ta’ 99.99 % jew iżjed, iżda li ma jaqbiżx 99.999 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280530 10

10

Liga taċ-ċerju u elementi kimiċi metalliċi rari (rare-earth metals) oħrajn li fihom, f’piż, 47 % jew aktar ċerju

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Elementi kimiċi metalliċi rari, skandju u ittriju ta’ purità bil-piż ta’ 98,5 % jew iżjed

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex281119 80

10

Aċidu sulfamidiku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

10

Dijossidu tas-silikon f’forma ta’ trab, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta’ kolonni kromatografiċi likwidi bi prestazzjonijiet għoljin (high performance liquid chromatography columns HPLC) u cartridges għall-preparazzjoni ta’ kampjuni (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

20

Mikrosferi ta’ silkon amorfi b’daqs tal-partiċelli ta’ 5 μm (± 1 μm), għall-użu fil-manifattura ta’ prodotti kożmetiċi (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281122 00

30

Boċċi ta’ silika bajda poruża b’daqs tal-partiċelli ta’ aktar minn 1 μm għall-użu fil-manifattura ta’ prodotti kożmetiċi (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281290 00

10

Triflorur tan-nitroġenu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281290 00

20

Tetraflorur tas-silikon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex281820 00

10

Alumina attivata b’żona tal-wiċċ speċifika ta’ mill-inqas 350 m2/g

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex281830 00

10

Ossidu idrossidu tal-aluminju, f’forma ta’ psewdo-boehmite

4 %

1.1.2010-31.12.2013

2819 10 00

 

Trijossidu tal-kromju

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282300 00

10

Dijossidu tat-titanju, ta’ purezza, f’piż, ta’ 99,9 % jew aktar, b’medja tad-daqs tal-granuli ta’ 1.2 μm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 1.8 μm, għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura Nru 8532 jew 8533 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex282550 00

11

Ossidu tar-ram (I jew II) li fih, f’piż, 78 % jew aktar ta’ ram iżda mhux aktar minn 0,03 % klorur

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex282550 00

19

 
 
 

▼M27

ex282739 85

10

Monoklorur tar-ram ta’ purezza, f’piż, ta’ 96 % jew aktar iżda li ma taqbiżx 99 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282739 85

20

Pentakloridu tal-antimonju b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282739 85

30

Diklorur tal-manganiż

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282749 90

10

Ossidu diklorur taż-żirkonju idratat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283010 00

10

Tetrasulfur tad-disodju, li fih, f’piż, 38 % jew anqas sodju kkalkolat fuq il-prodott xott

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283329 80

10

Manganiż sulfat monoidrat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283510 00

10

Ipofosfit tas-sodju monoidrat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283691 00

20

Karbonat tal-litju, li fih waħda jew aktar minn dawn l-impurezzi li ġejjin fil-konċentrazzjonijiet indikati:

— 2 mg/kg jew aktar arseniku,

— 200 mg/kg jew aktar kalċju,

— 200 mg/kg jew aktar kloruri,

— 20 mg/kg jew aktar ħadid,

— 150 mg/kg jew aktar manjeżju,

— 20 mg/kg jew aktar metalli tqal,

— 300 mg/kg jew aktar potassju,

— 300 mg/kg jew aktar sodju,

— 200 mg/kg jew aktar sulfati,

iddeterminati skont il-metodi speċifikati fil-Farmakopea Ewropea

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283699 17

10

Karbonat bażiku taż-żirkonju (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283719 00

20

Ċjanur tar-ram

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283720 00

10

Eżaċjanoferrat (II) tat-tetrasodju

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex283919 00

10

Disilikat tad-disodju

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283990 90

10

Silikat taċ-ċomb idrat, b’kontenut ta’ ċomb ta’ (84,5 ± 1,5) %, f’piż, ikkalkolat bħala monossidu taċ-ċomb, f’forma ta’ trab

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283990 90

20

Silikat tal-kalċju

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2841 30 00

 

Dikromat tas-sodju

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284180 00

10

Wolframat tad-diammonju (paratungstat tad-diammonju)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284190 85

10

Ossidu tal-kobalt(III) u tal-litju b’kontenut ta’ kobalt ta’ mhux inqas minn 59 %

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284210 00

10

Trab tal-Beta Zeolite sintetiku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex284210 00

20

Trab Sintetiku tal-Chabasite Zeolite

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex284290 10

10

Selenat tas-sodju

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex284329 00

10

Ossidu tal-fidda, ħieles minn nitrati u karbonati, b’kontenut ta’ fidda ta’ talanqas 99,99 % f’piż, għall-fabbrikazzjoni ta’ batteriji bl-ossidu tal-fidda (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2845 10 00

 

Ilma tqil (ossidu tad-dewterju) (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2845 90 10

 

Dewterju u l-komposti tiegħu; idroġenu u l-komposti tiegħu, arrikkit fid-dewterju; taħlitiet u soluzzjonijiet li fihom dawn il-prodotti (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

10

Elju-3

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

20

Ilma arrikkit fuq livell ta’ 95 % jew aktar bl-ossiġenu-18

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

30

Monossidu tal-karbon 13C

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

40

Borur tal-ħadid arrikkit f’livell ta’ aktar minn 95 % tal-piż bil-boron-10

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

10

Konċentrat ta' elementi kimiċi rari (rare-earth concentrate) li fihom, f'piż, 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 95 % ossidi ta' elementi kimiċi rari u mhux aktar minn 1 % ta' kull wieħed tal-ossidu taż-żirkonju, l-ossidu tal-aluminju jew l-ossidu tal-ħadid, u b'telf malli jitqabbdu (bin-nar) ta' 5 % jew aktar f'piż

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Trikarbonat tad-diċerju, anki jekk idratat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

30

Karbonat taċ-ċerju u tal-lantanju, anki jekk idratat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

40

Karbonat taċ-ċerju, tal-lantanju, tan-neodimju u tal-praseodimju, anki jekk idratat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2846 90 00

 

Komposti, inorganiċi jew organiċi, tal-metalli tal-elementi kimiċi rari (rare-earth metals), tal-ittrju jew tal-iskandju jew ta’ taħlitiet ta’ dawn il-metalli, differenti minn dawk tas-subintestatura 2846 10 00

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284800 00

10

Fosfina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

10

Silan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

20

Arsina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

30

Nitrid tat-titanju b’daqs ta’ partikula ta’ mhux aktar minn 250 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex285000 60

10

Ażidu tas-Sodju

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

10

Tetraflorur tal-karbonju (tetraflorometan)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

30

Perfloroetan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

40

1,1-Difloroetan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafloropropan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

70

1,1,1,2 Tetrafluoroethane, iċċertifikat bħala mingħajr riħa, li fih massimu ta’:

— 600 ppm f’piż 1,1,2,2-Tetrafluoroethane,

— 2 ppm f’piż pentafluoroethane,

— 2 ppm f’piż chlorodifluoromethane,

— 2 ppm f’piż chloropentafluoroethane,

— 2 ppm f’piż dichlorodifluoromethane,

Għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta’ propellent ta’ kwalità farmaċewtika għal metred dose inhalers għal użu mediku (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

80

Hexafluoropropene

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290343 00

10

1,1,1-Trichlorotrifluoroethane

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

30

Octafluorocyclopentene

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290369 90

10

Di- jew tetrachlorotricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexadeca, isomeri mħallta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

20

1,2-Bis(pentabromophenyl)ethane

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

40

2,6-Dichlorotoluene, ta’ purezza, f’piż, ta’ 99 % jew aktar u li fih:

— 0,001 mg/kg jew anqas tetrachlorodibenzodioxines,

— 0,001 mg/kg jew anqas tetrachlorodibenzofurans,

— 0,2 mg/kg jew anqas tetrachlorobiphenyls

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

50

Fluworobenżin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

60

α-Chloro(ethyl)toluenes

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290410 00

30

Sodium p-styrenesulfonate

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290410 00

40

Toluene-4-sulfonat tas-sodju

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex290410 00

50

2-Metilprop-2-en-1-solfonat tas-sodju

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290420 00

10

Nitromethane

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

20

Nitroethane

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

30

1-Nitropropane

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290420 00

40

2-Nitropropane

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 40

10

Trichloronitromethane, għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura 3808 92 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 95

20

1-Chloro-2,4-dinitrobenzene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290490 95

30

Klorur tat-tosile

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290519 00

11

Potassium tert-butanolate (potassium tert-butoxide), anki jekk f'forma ta' soluzzjoni fil-tetrahydrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-Dimethylheptan-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Dimetileptan-2-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex290529 90

10

3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex290529 90

20

Dec-9-en-1-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290539 95

10

Propan-1,3-diol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex290549 00

10

Ethylidynetrimethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex290559 98

20

2,2,2-Trifluoroethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

2906 11 00

 

Mentol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

10

Cyclohex-1,4-ylenedimethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

20

4,4′-Isopropylidenedicyclohexanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290629 00

10

2,2’-(m-Phenylene)dipropan-2-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

10

2,3,5-Trimethylphenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

20

Bifenil-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290721 00

10

Resorċinol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimethylcyclohexylidene)diphenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

30

4,4′,4″-Ethylidynetriphenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

50

6,6′,6″-Tricyclohexyl-4,4′,4″-butane-1,1,3-triyltri(m-cresol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

70

2,2',2″,6,6',6″-Hexa-tert-butyl-α,α',α″-(mesitylene-2,4,6-triyl)tri-p-cresol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

85

Phloroglucinol anki jekk idratat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290899 90

30

4-Nitrophenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

20

Bis(2-chloroethyl) ether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

30

Taħlita ta’ isomeri tan-nonafluorobutyl methyl ether jew nonafluorobutyl ethyl ether, ta’ purezza, f’piż, ta’ 99 % jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

50

3-Ethoxy-perfluoro-2-methylhexane

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290919 90

60

1-Méthoxyheptafluoropropane

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290930 38

10

Bis(pentabromophenyl) ether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290930 90

10

2-(Phenylmethoxy)naphthalene

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-methyl-phenoxy)ethane

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-Methoxyethyl)phenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex290950 00

20

Ubiquinol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290960 00

10

Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

30

2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

60

1,2-Epoxyoctadecane, ta' purezza, f'piż, ta' 82 % jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291229 00

30

α,α,3-Trimethylbenzenepropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

2912 41 00

 

Vanillin (4-idrossi-3-metoksibenżaldeide)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291249 00

10

3-Phenoxybenzaldehyde

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291249 00

20

4-Hydroxybenzaldehyde

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291419 90

20

Heptan-2-one

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

30

3-Metilbutanone

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

40

Pentan-2-one

0 %

1.1.2010-31.12.2012

2914 21 00

 

Ganfra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291429 00

20

Cyclohexadec-8-enone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291429 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291439 00

20

Stearoyl benzoyl methane

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

30

Benzofenone

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

40

1,3-Difenilpropan-1,3-dione

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

50

4-Phenylbenzophenone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291439 00

60

4-Methylbenzophenone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291450 00

20

3’-Hydroxyacetophenone

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291450 00

30

2′-Hydroxyacetophenone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291450 00

60

2,2-Dimetossi-2-fenilaċetofenone

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

70

16α,17α-epossi-3β-idrossipregn-5-en-20-one

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

80

2',6′-dihydroxyacetophenone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

10

2-Ethylanthraquinone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

20

2-Pentylanthraquinone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

30

1,4-Dihydroxyanthraquinone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

10

1-Chloro-3,3-dimethylbutan-2-one

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

40

Perfluoro(2-methylpentan-3-one)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

50

3′-Chloropropiophenone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291470 00

60

4’-tert-Butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroacetofenone

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291529 00

10

Antimony triacetate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

40

tert-Butyl acetate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

50

3-Acetylphenyl acetate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291590 00

40

Aċidu nonanojku (aċidu pelargoniku)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291590 00

50

Allyl heptanoate

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291590 00

60

6,8-Dikloroottanoat tal-etil

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291612 00

10

2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl acrylate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

20

2-Ethoxyethyl acrylate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

30

Isobutyl acrylate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

40

2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]phenylacrylate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291613 00

10

Metakrilat tal-idrossiżingu, f’forma ta’ trab

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex291613 00

20

Dimetakrilat taż-żingu, f'forma ta' trab

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291614 00

10

2,3-Epoxypropyl methacrylate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291619 95

20

Methyl 3,3-dimethylpent-4-enoate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291620 00

50

Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291620 00

60

Aċidu 3-Cyclohexylpropionic

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

20

3,5-Dichlorobenzoyl chloride

3,6 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291639 00

25

Kloru tat-2-Metil-3-(4-Fluorophenyl)-propionyl

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291639 00

30

Kloru tat-2,4,6-Trimethylbenzoyl

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

40

Vinyl 4-tert-butylbenzoate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

45

Aċdu 2-klorobenżojku

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291639 00

50

3,5-Dimethylbenzoyl chloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

55

Aċidu 4-tert-butilbenżojku

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291639 00

60

4-Ethylbenzoyl chloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

65

Aċidu 2-(4-Nitrofenil)butiriku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

70

Ibuprofen (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

80

Ethyl 2-(4-nitrophenyl)butyrate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291711 00

20

Bis(p-methylbenzyl) oxalate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291711 00

30

Ossalat tal-kobalt

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex291719 10

10

Dimethyl malonate

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291719 90

20

Sodium 1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethanesulfonate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291719 90

30

Ethylene brassylate

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291719 90

50

Aċidu Tetradecanedioic

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291719 90

70

Aċidu itakoniku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

40

3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291734 90

10

Diallyl phthalate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291739 95

10

Bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzenedicarboxylate

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex291739 95

20

Dibutyl-1,4-benzenedicarboxylate

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291739 95

30

Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex291819 98

20

Aċidu L-maliku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

10

Aċidi monoidrossinaftojċi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

30

Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291829 00

50

Hexamethylene bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

30

Methyl-2-benzoylbenzoate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

40

Aċidu Ftalaldeidiku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291830 00

50

Aċetat (3-oxo-2-pentylcyclopentyl)metiliku

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291899 90

10

3,4-Epoxycyclohexylmethyl 3,4-epoxycyclohexanecarboxylate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

20

Methyl 3-methoxyacrylate

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291899 90

30

Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propionate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

40

trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

50

Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

60

3,4,5-Trimethoxybenzoic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

70

Allyl-(3-methylbutoxy)acetate

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291990 00

10

2,2'-Methylenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) phosphate, melħ tal-monosodju

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

30

Aluminium hydroxybis[2,2'-methylenebis(4,6-di-tert-butylphenyl)phosphate]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

40

Tri-n-hexylphosphate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

10

Fenitrothion (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

20

Tolclofos-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

10

Diethyl sulfate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

20

Diallyl 2,2′-oxydiethyl dicarbonate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

40

Dimethyl carbonate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

50

Di-tert-butyl dicarbonate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 30

 

Trimethyl phosphite

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 40

 

Fosfit trietiliku

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292090 85

10

O,O'-Dioctadecyl pentaerythritol bis(phosphite)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292119 50

10

Diethylamino-triethoxysilane

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex292990 00

20

▼M27

 (4)ex292119 99

20

Ethyl(2-methylallyl)amine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

30

Allylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

40

Tris(diethylamido)tert-butylimido tantalum (V)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

50

Tetrakis(Etilmetilamino) ħafniju (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

60

Tetrakis(ethylmethylamino) żirkonju (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

10

N,N,N′,N′-Tetrabutylhexamethylenediamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

20

Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

30

Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292129 00

40

Decamethylenediamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292130 99

10

Dicyclohexyl(methyl)amine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292130 99

20

Cyclohex-1,3-ylenebis(methylamine), għall-fabbrikazzjoni tal-prodotti tal-ħasil tal-platti (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292130 99

30

1,3-Cyclohexanedimethanamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Dichloro-4-nitroaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

15

4-Amino-3-nitrobenzenesulphonic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

25

Sodium hydrogen 2-aminobenzene-1,4-disulphonate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

35

2-Nitroaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

45

2,4,5-Trichloroaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

50

3-Aminobenzenesulfonic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

70

2-Aminobenzene-1,4-disulfonic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

80

4-Chloro-2-nitroaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

85

3,5-Dichloroaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

10

5-Amino-2-chlorotoluene-4-sulfonic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

20

4-Amino-6-chlorotoluene-3-sulfonic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

40

4-Aminotoluene-3-sulphonic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292144 00

20

Diphenylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

10

Sodium hydrogen 3-aminonaphthalene-1,5-disulfonate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

20

2-Aminonaphthalene-1,5-disulfonic acid u l-imluħa tiegħu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

40

1-Naphthylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

20

Pendimethalin (ISO)

3,5 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

40

N-1-Naphthylaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292149 00

60

N-Benzyl-N-ethylaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex292149 00

70

2-Chlorobenzylamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292151 19

20

Toluene diamine (TDA), li fiha, f’piż, 78 % jew aktar iżda mhux aktar minn 82 % ta’ 4-methyl-m-phenylenediamine u 18 % jew aktar iżda mhux aktar minn 22 % ta’ 2-methyl-m-phenylenediamine, u b’kontenut residwu ta’ qatran ta’ mhux aktar minn 0,23 % f’piż

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

30

2-Methyl-p-phenylenediamine sulphate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

40

p-Fenilenedijamin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292151 19

50

Mono- u dikloroderivati ta' p-fenilenediammina u p-diamminotoluen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

10

Taħlita ta' isomeri ta' 3,5-diethyltoluenediamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

30

3,3'-dichlorobenzidine dihydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292159 90

40

4,4′-Diaminostilbene-2,2′-disulphonic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292159 90

50

N-Ethyl-N',N'-dimethyl-N-phenyl-ethylene-1,2-diamine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292219 85

30

N,N,N′,N′-Tetramethyl-2,2′-oxybis(ethylamine)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292219 85

40

2-(Dimethylamino) ethyl benzoate

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292219 85

50

2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

60

N,N,N'-trimethyl-N'-(2-hydroxy-ethyl) 2,2'-oxybis(ethylamine)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

70

D-(-)-threo-2-amino-1-(p-nitrophenyl)propane-1,3-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]-N-methyl-1,3-propanediamine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292221 00

10

2-Amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulfonic acid u l-imluħa tiegħu, ta' purezza, f'piż, ta' 60 % jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

30

6-Amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

40

7-Amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

50

Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

10

2-Methyl-N-phenyl-p-anisidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

20

3-Aminophenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

25

5-Amino-o-cresol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

35

2-Amino-4,6-dinitrophenol sodium salt, li fih talanqas 20 % ilma

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292229 00

45

Anisidines

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

46

Aċidu sulfoniku p-Anisidine-3-

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

50

6-Methoxy-m-toluidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292229 00

55

Aċidu 3-Amino-4-hydroxybenzenesulphonic

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292229 00

65

4-Trifluormethoxyaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anisidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-Aminoethyl)fenol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292229 00

80

3-Diethylaminophenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292239 00

10

1-Amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonic acid u l-imluħa tiegħu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292239 00

20

2-Amino-5-chlorobenzophenone

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Chloroethyl)ethylamino]benzaldehyde

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292243 00

10

Aċidu antraniliku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

10

Ornithine aspartate (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292249 85

15

Aċtu aspartiku DL użat fil-manifattura tal-integraturi tal-ikel (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292249 85

40

Norvaline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

50

D-(-)-Dihydrophenylglycine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

60

4-Dimetilaminobenżoat tal-etil

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292249 85

70

2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanol hydrochloride

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292250 00

40

4,4-Dimethoxybutylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292250 00

70

2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylammonium acetate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

10

Tetramethylammonium hydroxide, f’forma ta’ soluzzjoni ilmija li fih:

— (25 ± 0,5) %, f’piż, tetramethylammonium hydroxide,

— 500 mg/kg jew anqas karbonat,

— 200 mg/kg jew anqas klorur u

— 5 mg/kg jew anqas potassju

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

25

Tetrakis(dimetilditetradeċilammonju) molibdat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

35

Tetrabutylammonium fluoride trihydrate

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292390 00

45

Idossidu tat-Tetrabutylammonium fil-forma ta’ taħlita tal-aqueous li tinkludi 55 % (± 1 %) f’piż ta’ idrossidu tat-tetrabutylammonium

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292390 00

70

Tetrapropylammonium hydroxide, f’forma ta’ soluzzjoni ilmija li fih:

— (40 ± 2) %, f’piż, tetrapropylammonium hydroxide,

— 0,3 % f’piż, jew anqas karbonat,

— 0,1 %, f’piż jew anqas tal-piż tripropylamine,

— 500 mg/kg jew anqas bromur u

— 25 mg/kg jew anqas potassju u sodju meħudin flimkien

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

80

Diallyldimethylammonium chloride, f'forma ta' soluzzjoni ilmija li fih, f'piż, 63 % jew aktar iżda mhux aktar minn 67 % ta' diallyldimethylammonium chloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

10

2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid u l-imluħa tas-sodju jew tal-ammonju tiegħu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

30

Methyl 2-acetamido-3-chloropropionate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

50

Acrylamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

60

N,N-Dimetilakrilamid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292419 00

70

Metilkarbamat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292421 00

10

4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureylenedi(naphthalene-2-sulfonic acid) u l-imluħa tas-sodju tiegħu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

10

Alachlor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

15

Acetochlor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292429 98

20

2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamide

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292429 98

25

3′-Diethylaminoacetanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

30

Propachlor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

65

2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

75

3-Amino-p-anisanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

80

5'-Chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphtanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

85

p-Aminobenzamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

86

Anthranilamide b'purita bil-piż ta' 99,5 % jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292429 98

87

Paracetamol (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

88

5'-Kloro-3-idrossi-2'-metil-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

91

3-Hydroxy-2′-methoxy-2-naphthanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

92

3-Hydroxy-2-naphthanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

93

3-Hydroxy-2′-methyl-2-naphthanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

94

2′-Ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

96

4′-Chloro-3-hydroxy-2′,5′-dimethoxy-2-naphthanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

97

1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292511 00

20

Sakkarina u l-melħ tas-sodju tagħha

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292519 95

10

N-Phenylmaleimide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292529 00

10

Dicyclohexylcarbodiimide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

20

2-(m-Benzoylphenyl)propiononitrile

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

35

2-Bromo-2(bromomethyl)pentanedinitrile

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

45

2-Cyanoacetamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

50

Esteri alkil jew alkossialkil tal-aċidu ċjanoaċetiku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

55

Methyl-2-cyano-2-phenylbutyrate

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292690 95

60

Aċidu ċjanoaċetiku f’forma kristallina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

61

Aċdu m-(1-Ċanoetil)benżojku

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292690 95

63

1-(Cyanoacetyl)-3-ethylurea

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292690 95

64

Esfenvalerate ta’ purità f’piż ta’ 83 % jew aktar f’taħlita tal-iżomeri tiegħu stess

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292690 95

65

Malononitrile

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292690 95

70

Methacrylonitrile

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex292690 95

74

Chlorothalonil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex292690 95

75

Ethyl 2-cyano-2-ethyl-3-methylhexanoate

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292690 95

80

Ethyl 2-cyano-2-phenylbutyrate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

81

4-Aminobenzonitrile

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

86

Ethylenediaminetetraacetonitrile

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

87

Nitrilotriacetonitrile

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

88

1,3-Propylenediaminetetraacetonitrile

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

89

Butyronitrile

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

10

2,2′-Dimethyl-2,2′-azodipropionamidine dihydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

20

4-Anilino-2-methoxybenzenediazonium hydrogen sulfate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

30

4'-Aminoazobenzene-4-sulfonic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

40

2-Hydroxynaphthalene-1-diazonium-4-sulfonate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

50

2-Hydroxy-6-nitronaphthalene-1-diazonium-4-sulphonate, ta' purezza, f'piż, ta' 60 % jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

60

4,4′-Dicyano-4,4′-azodivaleric acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292700 00

70

Tetrasodium 3,3'-[azoxybis[(2-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292800 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N,N′-bipropionamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

15

1,1′-(Hydroxyimino)bis-(2-propanol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292800 90

20

2,4,6-Trichlorophenylhydrazine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292800 90

25

Acetaldehyde oxime fis-soluzzjoni ta’ ilma

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292800 90

40

O-Ethylhydroxylamine, fil-forma ta' soluzzjoni ilmija

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

60

Adipohydrazide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

70

Butanon ossim

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

80

Cyflufenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

10

Methylenedicyclohexyl diisocyanates

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292910 00

15

Diisoċjanat ta’ 3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diil

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292910 00

40

m-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzyl isocyanate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

50

m-Phenylenediisopropylidene diisocyanate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

60

Trimethylhexamethylene diisocyanate, isomeri mħallta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

80

1,3-Bis(isoċjanatometil)benżin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293020 00

10

Prosulfocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

15

Ethoprophos (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

25

Thiophanate-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

30

4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

35

Glutathione

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

40

3,3′-Thiodi(propionic acid)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

45

2-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R, R)]-2-Amino-1-[4-(methylthio)-phenyl]-1,3-propanediol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293090 99

60

Methyl phenyl sulfide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

62

Zinc bis(benzenesulfinate)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

64

Sulfat tal-methyl 3-Chloro-2-methylphenyl

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

66

Sulfur tat-difenil

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

67

3-Bromomethyl-2-chloro-4-(methylsulphonyl)-benzoic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

68

Clethodim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

69

2-Amino-4-metilsulfonil-N-metilanilina

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

71

Klorur tat-trifenilsulfonju

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

76

Aċidu 2,2′-ditiodi(benżojku)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

77

4-[4-(2-Propenilossi)fenilsulfonil]fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

78

4-Merkaptomeil-3,6-ditja-1,8-oktanditjol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

80

Captan (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293090 99

81

Disodju essametilene-1,6-betjoiosulfat diidrat

3 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

82

Toluwin-4-sulfinat tas-sodju

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

83

Metil-p-tolilsulfon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex293090 99

84

2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aċtu benzoiku

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

86

4-Idrossibenżenetiol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

87

Aċidu 3-sulfinobenżojku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

89

Potassium- jew sodium-salt of O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- jew O-pentyl-dithiocarbonates

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10

 

Dimethyl methylphosphonate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

05

Butylethylmagnesium, fil-forma ta' soluzzjoni fil-heptane

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293100 99

10

Diethylmethoxyborane

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293100 99

15

Triethylborane

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex293100 99

20

Managiż Methylcyclopentadienyl tricarbonyl b’kontenut ta’ cyclopentadienyl manganese tricarbonyl li ma jaqbiżx il-4.9 % tal-piż tiegħu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

24

Methyl tris (2-pentanoneoxime) silan

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

40

N-(Phosphonomethyl)iminodiacetic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

50

Bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

55

Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

70

N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

85

Tributyl(tetradecyl)phosphonium chloride, fil-forma ta’ soluzzjoni ilmija jew le

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

86

Taħlita tal-isomeri 9-icosyl-9-phosphabicyclo[3.3.1]nonane u 9-icosyl-9-phosphabicyclo[4.2.1]nonane

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

87

Tris(4-methylpentan-2-oximino)methylsilane

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

89

Tetrabutylphosphonium acetate, fil-forma ta’ soluzzjoni ilmija

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

91

Trimethylsilane

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293100 99

92

Trimetilboranu

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293100 99

96

3-(Hydroxyphenylphosphinoyl)propionic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

97

Potassium 4-tolylphosphinate, fil-forma ta’ soluzzjoni ilmija

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293213 00

10

Tetrahydrofurfuryl alcohol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

40

Furan ta’ purezza, f’piż, ta’ 99 % jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

41

Propan 2,2 di(tetrahydrofuryl)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293219 00

45

1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4 deoxy-α-D-galactopyranoside

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex293219 00

50

2-Methylfuran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293219 00

70

Furfurylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

75

Tetrahydro-2-methylfuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

10

2′-Anilino-6′-[ethyl(isopentyl)amino]-3′-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-one

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

35

6′-Diethylamino-3′-methyl-2′-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-one

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

55

6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl)phthalide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

60

6′-(Dibutilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]żanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

70

3′,6′-Bis(ethylamino)-2′,7′-dimethylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]-xanthen]-3-one

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

71

6′-(Dijetilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]zanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

72

2’-[Bis(fenilmetil)amino]-6’-(dijetilamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9’-[9H]żanten]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

80

Aċidu ġibberelliku b’purezza minima, f’piż, ta’ 88 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

84

Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth [2,1-b] furan-2 (1H)-one

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

85

Essan-4-olidu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

10

Bendiocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

30

Carbofuran (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphenyl)methylene]-nonitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzylidene)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293299 00

50

7-Metil-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-one

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293299 00

60

3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetramethyl-2,4,5,5a,7,8,9,9b-octahydro-1H-benzo[e][1]benzofuran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benzylidene-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

75

3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-methylpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Methylbenzylidene)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293319 90

30

3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

40

Edaravone (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

50

Fenpyroximate (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

60

Piraflufen-etil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

70

4,5-Dijamino-1-(2-idrossi-etil)-pyrażosulfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

10

Hydantoin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

50

1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

60

DL-p-Hydroxyphenylhydantoin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

70

α-(4-Metoksibenzojl)-α-(1-benzil-5-etoksi-3-ħidantojnil)-2-kloro-5-dodesiloksikarbonilaċetanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293329 90

40

Triflumizole (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293329 90

50

1,3-Dimethylimidazolidin-2-one

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

15

Pyridine-2,3-dicarboxylic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

20

Trab tal-piritjon tar-ramm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293339 99

24

2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

25

Imazethapyr (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

30

Fluazinam (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293339 99

35

Aminopyralid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

40

2-Chloropyridine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

45

5-Difluoromethoxy-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

48

Flonicamid (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluworoetossi)-2-piridinil]metil]tijo]-1H-benżimidażol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

50

N-Floro-2,6-dikloropiridinium tetrafloroborat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293339 99

55

Pyriproxyfen (ISO) ta’ purità f’piż ta’ 97 % jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

60

2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

70

Kloridrat ta’ 2-Klorometil-4-metossi-3,5-dimetilpiridina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

75

Picolinafen (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

80

5-Difluworometossi-2-[[(3,4-dimetossi-2-piridil)metil]tijo]-1H-benżimidażol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 10

10

Quinmerac (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 10

20

Aċidu Idrossi-2-metilkinolin-4-karbossiliku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293349 90

30

Kinolina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293349 90

40

Isokinolina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 90

50

Methyl 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chloro-2-quinolyl)vinyl]phenyl}-3-hydroxypropyl] benzoate monohydrate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahydroquinoline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

70

Quinolin-8-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293352 00

10

Malonylurea (aċidu barbituriku)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

15

(2R)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl-2-ammonium phosphate monohydrate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-chloropyrimidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

25

2,5-Diamino-4,6-dihydroxypyrimidine monohydrochloride monohydrate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

30

Mepanipyrim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

35

4-Amino-2,6-dichloropyrimidine

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

40

Guanine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-phenylpiperazine

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

55

Thiopental (INNM)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Dichloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

65

Bis(tetrafluworoborat) ta' 1-klorometil-4-fluworo-1,4-diażoniabiċiklo[2.2.2]ottan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-phenylglycine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chloro-5-fluoro pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochloride

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293369 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293369 80

60

Aċidu ċjanuriku

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293369 80

80

Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

10

Ezetimibe (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidone

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Bromo-3-methyl-3H-dibenz(f,ij)isoquinoline-2,7-dione

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293379 00

60

3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293379 00

70

(S)-N-[(Dietilammino)metil]-alfa-etil-2-osso-1-pirrolidinaċetammid L-(+)-tartrat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butylphenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

20

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

25

6,6′-Di-2H-benzotriazol-2-yl-4,4′-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2′-methylenediphenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

30

Quizalofop-P-ethyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Bromomethyl)biphenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazole

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex293399 80

35

1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex293399 80

37

8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293399 80

40

trans-4-Hydroxy-L-proline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

45

Maleic hydrazide (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

50

Metconazole (ISO)

3,2 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293399 80

55

Pyridaben (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293399 80

60

1,3-Bis(3-isocyanatomethylphenyl)-1,3-diazetidine-2,4-dione (dimeric 2,4-toluene diisocyanate)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

65

Candesartan cilexetil (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

69

[(3R)-4-(4-chlorobenzyl)-7-fluoro-5-(methylsulphonyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indole-3-yl]acetic acid

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

70

6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

71

10-methoxyiminostilbene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

72

1,4,7-trimetil-1,4,7-trijażaċiklononan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

73

5-(acetoacetylamino)benzimidazolone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

74

Kloroidrat tal-imidazo [1,2-b] pyridazine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

76

Manganiż(2+), bis(ottaidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-trijażonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, aċetat (1:2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

77

Manganiż(2+), bis(ottaidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-trijażonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, sulfat (1:1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

78

Idrokloridu ta’ ottan ta’ 3-Amino-3-azabicyclo (3.3.0)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

81

1,2,3-Benżotrijażol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

82

Toliltrijażol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

88

2,6-Dichloroquinoxaline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

89

Carbendazim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

10

Hexythiazox (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

20

2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

40

Aċidu (Z)-2-(2-t-butoxycarbonylaminothiazol-4-yl)-2-pentoniku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

50

Aċidu 2-(2-Formylaminothiazol-4-yl)aċetiku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293410 00

60

Fosthiazat (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293420 80

10

4-Chloro-1,3-benzothiazol-2(3H)-one

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293420 80

40

1,2-Benzisotijazol-3(2H)-on (Benzisotijazolinon (BIT))

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293420 80

50

S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(acetyloxyimino)thioacetate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293420 80

60

Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazole-4-yl)-thioacetate

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-benzotiazolu -2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-ammina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

15

Carboxin (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293499 90

20

Thiophene

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293499 90

25

2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-one

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M28

ex293499 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293499 90

35

Dimethenamide (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

40

2-Thiophene etilamina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinanetrione

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

50

10-[1,1’-Biphenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9H-thioxanthenium hexafluorophosphate

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

55

Olmesartan medoxomil (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

60

DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

65

Methyl 3-aminothiophene-2-carboxylate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

66

Tetraidrotijofen-1,1-diossidu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylideneamino]imidazolidine-2,4-dione

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

74

2-Isopropylthioxanthone

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimethylethyl-6-[2[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-isopropyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

76

2,5-Thiophenediylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazole)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320420 00

10

ex293499 90

77

Potassium 5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

78

1,2,4-Thiadiazole-3-aċidu aċetiku 5-[(ethoxycarbonyl)amino]- esteru metiliku

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

79

Tijofen-2-etanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

81

Aċidu 2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-(Z)-2-metossiminoaċetiku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

82

2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-one

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293499 90

83

Flumioxazin (ISO) ta’ purità f’piż ta’ 96 % jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293499 90

84

Etoxazole (ISO) ta’ purità f’piż ta’ 94,8 % jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

15

Flupyrsulfuron-methyl-sodium (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

20

Toluenesulfonamides

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

25

Triflusulfuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

30

Taħlita ta’ isomeri li jikkonsistu fi N-ethyltoluene-2-sulfonamide and N-ethyltoluene-4-sulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

35

Chlorsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

45

Rimsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

50

4,4′-Oxydi(benzenesulfonohydrazide)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

53

Aċidu 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

55

Thifensulfuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

63

Nicosulphuron (ISO), ta’ purità f’piż ta’ 91 % jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

65

Tribenuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

75

Metsulfuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

76

4-Toluenesulphonyl urea

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293500 90

77

[[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino] ethyl]phenyl]sulfonyl]-carbamic acid ethyl ester

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293500 90

81

4-Amino-N-(4-aminophenyl)benzenesulphonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

82

N-(5,7-Dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

83

3-amino-N,N-diethyl-4-methoxybenzenesulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

85

N-[4-(Isopropylaminoacetyl)phenyl]methanesulfonamide hydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

86

4-(m-Tolylamino)pyridine-3-sulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

88

N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl)methanesulfonamide sesquisulfate monohydrate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

89

3-(3-Bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-ylsulphonyl)-N,N-dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulphonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex293890 30

10

Ammonium glycyrrhizate

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293890 90

10

Hesperidin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3201 20 00

 

Estratt ta′ akaċja Awstraljana (wattle)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320190 90

20

Estratti tal-kunzatura dderivati mill-gambier u mill-frott myrobalan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320413 00

10

Żebgħa C.I. Basic Red 1

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320415 00

10

Żebgħa C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320415 00

60

Sustanzi taż-żbigħ C.I. Vat Blue 4

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

10

Żebgħa C.I. Pigment Yellow 81

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

30

Żebgħa C.I. Pigment Yellow 97

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex320417 00

40

Żebgħa C.I pigment isfar 120

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320417 00

50

Żebgħa C.I pigment isfar 180

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

11

Żebgħa fotokromika,3-(4-butoxyphenyl-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene-11-carbonitrile

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl]phenyl}morpholine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

21

Żebgħa fotokromika, 4-(3-(4-butoxyphenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-7-yl)morpholine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

25

Cyclohexyl 8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

31

Żebgħa fotokromika, N-hexyl -6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene-11-carboxamide

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

41

Żebgħa fotokromika,4,4’-(13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene-3,3-diyl)diphenol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

51

Żebgħa fotokromika, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromen-3-yl)phenyl)morpholine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

61

Żebgħa fotokromika, 3-(4-butoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromene

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

65

6-Methoxy-7-morpholino-13-ethyl-13-methoxy-3,3-bis-(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

70

Żebgħa C.I. Solvent Red 49

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

75

6,7-Dimethoxy-13-ethyl-13-methoxy-3,3-bis-(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

80

(Isomeri (R) u (S) ta’ 6,7-Dimethoxy-13-ethyl-13-[2-(2-methoxyethoxy)-ethoxy]-3-(4-methoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

81

6,11-Difluoro-3,3-di-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

82

3-(4-Fluorophenyl)-3-(4-piperidinophenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

83

6,7-Dimethoxy-11-cyano-3,3-di-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320500 00

10

Koloranti (lake pigment) tal-aluminju preparati minn żebgħat, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta’ pigmenti użati fl-industrija farmaċewtika (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320611 00

10

Dijossidu tat-titanju miksi bl-isopropoxytitanium triisostearate, li fih, f'piż, 1,5 % jew aktar imma mhux aktar minn 2,5 % ta' isopropoxytitanium triisostearate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320642 00

10

Lithopone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3206 50 00

 

Prodotti inorganiċi tat-tip użat bħala luminofori

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320730 00

10

Preparazzjoni li fiha:

— mhux aktar minn 85 % f'piż fidda,

— mhux anqas minn 2 % f'piż palladju,

— titanat tal-barju,

— terpineol, u

— etilċelluloża,

użata għas-serigrafija (screen printing) fil-produzzjoni ta' capacitors b'ħafna saffi taċ-ċeramika (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

20

Laqx tal-ħġieġ miksi bil-fidda, b’dijametru medju ta’ 40 (± 10) μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

30

Fritt tal-ħġieġ, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' tubi katodiċi (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320810 90

10

Kisja antiriflessi, li tikkonsisti f’polimeru abbażi ta’ esteri, modifikat minn grupp kromoforu, fil-forma ta’ soluzzjoni ta’ 2-methoxy-1-propanol, 2-methoxy-1-methylethyl acetate jew methyl-2-hydroxyisobutyrate, li fiha, f’piż, mhux aktar minn 10 % ta’ polimeru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

60

ex320820 10

10

Kopolimeru ta’ N-vinylcaprolactam, N-vinyl-2-pyrrolidone u dimethylaminoethyl methacrylate, fil-f’forma ta’ soluzzjoni fl-ethanol li fih, f’piż, 34 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % kopolimeru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

20

Likwidu biex bih tingħata passata ta’ fuq tat tip immersion b’kontenut ta’ acrylate-methacrylate-alkenesulfonate-copolymers b’fluorinated side chains ta’ 2 % jew iżjed tal-piż tiegħu iżda li ma jaqbiżx il-15 %, fl-likwidu magħmul minn n-butanol u/jew 4-methyl-2-pentanol u/jew diisoamylether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

40

Poly(1H,1H-heptafluorobutyl methacrylate) imdewweb f’taħlita ta’ methyl perfluorobutyl ether u methyl perfluoroisobutyl ether

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320890 19

10

Kopolimeru tal-aċidu malejku u methyl vinyl ether, monoesterifikat bl-ethyl u/jew isopropyl u/jew gruppi butyl, fil-forma ta’ soluzzjoni fl-ethanol, ethanol u butanol, isopropanol jew isopropanol u butanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

15

Polyolefins modifikati u klorinati, anki f'soluzzjoni jew dispersjoni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Polimeru ta' methylsiloxane, fil-forma ta' soluzzjoni f'taħlita ta' acetone, butanol, ethanol u isopropanol, li fih, f'piż, 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 11 % polimeru ta' methylsiloxane

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

50

Soluzzjoni li fiha, f’piż:

— (65 ± 10) % γ-butyrolactone,

— (30 ± 10) % polyamide resin,

— (3,5 ± 1,5) % derivat esteru ta’ naphthoquinone u

— (1,5 ± 0,5) % acido arilsiliċiku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

Kopolimer ta’ idrostirene b’wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

— stirene

— alkossistiren

— alkylacrylates

maħlula f’laktat tal-aċetat

0 %

1.1.2011-31.12.2011

▼M27

ex320890 19

75

Kopolimeru ta' aċenaftalene f'soluzzjoni fil-lattat tal-etil

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 19

85

Taħlita li fiha, f’piż:

— 30~45 % Polyamide resin,

— 2~10 % Diazonaphthoquinone,

— 50~65 % γ-Butyrolactone.

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 91

10

Preparazzjoni abbażi tal-polyhydroxyamide li fiha talanqas naphtoquinone ester derivate jew tosylate maħlula f’γ-butyrolactone u/jew 2-methoxy-1-methylethylacetate

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 99

10

Soluzzjoni abbażi ta’ polimeri naturali modifikati kimikament, li fiha żewġ żebgħat jew aktar minn dawn li ġejjin:

— methyl 8’-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1H-indole-2,3’-naphtho[2,1-b][1,4]oxazine]-9’-carboxylate,

— methyl 6-(isobutyryloxy)-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate,

— 13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol,

— ethoxycarbonylmethyl 8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate,

— 13-ethyl-3-[4-(morpholino)phenyl]-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-13-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 99

20

Soluzzjoni abbażi ta’ polimeri naturali modifikati kimikament, li fiha żewġ żebgħat jew aktar minn dawn li ġejjin:

— 4-[4-(13,13-dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)phenyl]morpholine,

— 4-{4-[3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl]phenyl}morpholine,

— cyclohexyl 8-methyl-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate,

— ethoxycarbonylmethyl 6-acetoxy-2,2-diphenyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate,

— 2-pentyl-7,7-diphenylbenzo[h]chromeno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-one,

— 13-butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromene,

— 3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3-phenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromene,

— 6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321511 00

10

Linka tal-istampar, likwida, li tikkonsisti f’dispersjoni ta’ kopolimeru ta’ vinyl acrilate u pigmenti li jagħtu l-kulur f’isoparaffini, li fiha, f’piż, mhux aktar minn 13 % kopolimeru ta’ vinyl acrilate u pigmenti li jagħtu l-kulur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321519 00

10

 (4)ex321590 00

10

Formulazzjoni tal-linka, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-cartridges bil-ġettijiet tal-linka (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

20

Linka sensibbli għas-sħana ffissata fuq film tal-plastik

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

30

Inka, b’kontenut ta’ diossidu tas-siliku amorfu ta’ 5 % tal-piż tagħha jew iżjed, iżda li ma jaqbiżx l-10 %, li titferra’ f’skartoċċi disponibbli u li tintuża biex jiġu mmarkati ċirkuwiti integrati (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3301 12 10

 

Żejt essenzjali tal-larinġ, mhux deterpenat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340211 90

10

Sodju lawrojl metil isetionat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340213 00

10

Aġent li jaġixxi fuq il-proprjetajiet li jxarrbu (surface-active) ta’ kopolimeru tal-vinyl abbażi ta’ polypropylene glycol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex340213 00

20

Surfactant li fih 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl ether, polimerizzat bl-oxirane, methyl terminated

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex340290 10

20

Taħlita ta' docusate sodium (INN) u sodium benzoate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

30

Preparazzjoni tensjoattiva, li tikkonsisti f’taħlita ta’ dokusat tas-sodju u ta’ 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-dioloetossilat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340290 10

40

Surfactant amfoteriku fluworinati f'taħlita ta' ilma u ethanol, li fih, f'piż, bejn 25 % u 30 % surfactant

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

50

Preparazzjoni li hi attiva fuq iż-żona tal-wiċċ,li tikkonsisiti minn taħlita ta’ polisilossan u Poli(etilenglikol)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex340290 10

60

Preparazzjoni li hi attiva fuq iż-żona tal-wiċċ, li tinkludi 2-ethylhexyloxymethyl oxirane

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340290 10

70

Preparazzjoni li hi attiva fuq iż-żona tal-wiċċ, li tinkludi ethoxylated 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340399 00

10

Preparazzjoni tal-likwidu tat-tqattigħ abbażi ta’ soluzzjoni ilmija tal-polipeptidi sintetiċi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350400 90

10

Avidin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex350510 50

20

O-(2-Hydroxyethyl)-derivative tal-lamtu tal-qamħirrum idrolizzat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

10

Adeżiv abbażi ta' dispersjoni ilmija ta' taħlita ta' rożin dimerizzat u kopolimeru tal-ethylene u vinyl acetate (EVA)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

30

Mikrokapsula ta' adeżiv epossidiku b'żewġ komponenti dispersi f'solvent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350691 00

40

Adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa bi ħxuna ta’ 0,076 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,127 mm, imrambal f’wisa’ ta’ 45,7 ċm jew aktar iżda li ma taqbiżx 132 ċm fornut f’film protettiv li jitneħħa (release film) b’valur inizjali tal-adeżjoni tat-tqaxxir ta’ mhux anqas minn 15N/25 mm (imkejla skont l-ASTM D3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370130 00

10

Pjanċa bir-riljiev għall-istampar, tat-tip użat għall-istampar tal-gazzetti, li tikkonsisti f’substrat metalliku miksi f’saff ta’ fotopolimeru bi ħxuna ta’ 0,2 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,8 mm, mhux mgħottija b’release film, bi ħxuna totali li ma taqbiżx 1 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370130 00

20

Pjanċja fotosensittiva magħmula minn filata tal-fotopolimeru fuq folja tal-polijester bi ħxuna totali ta' aktar minn 0,43 mm iżda mhux aktar minn 3,18 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370130 00

30

Pjanċa tal-aluminju tal-istampar offset bla ilma

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex844250 80

10

—  b’kisja tal-plastik

—  mingħajr imaġni tal-istampar

▼M27

ex370199 00

10

Pjanċa tal-kwarz jew tal-ħġieġ, mgħottija b’saff ta’ kromju u miksija b’reżina fotosensittiva jew elettronsensittiva, għall-fabbrikazzjoni tal-maskri għall-oġġetti tal-intestatura Nru 8541 jew 8542 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370590 90

10

Maskli fotografiċi għat-trasferiment fotografiku ta’ tifsiliet dijagramma taċ-ċirkwit għal fuq wafers ta’ semikondutturi

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370710 00

10

Emulsjoni fotosensittiva għas-sensitizzazzjoni tad-diski tas-silikon (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Emulsjoni sensitizzanti li fiha:

— f’piż, mhux aktar minn 12 % ta’ aċidu diazooxonapthtalenesulphonic ester

— rażi fenoliċi

f’soluzzjoni li jkun fiha mill-inqas 2-methoxy-1-methylethyl acetate jew ethyl lactate jew methyl 3-methoxypropionate jew 2-heptanone

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex370710 00

25

Emulsjoni għas-sensitizzazzjoni, li fiha:

— reżini fenoliċi jew akriliċi

— sa massimu ta’ 2 %, f’piż, ta’ prekursur aċidu fotosensittiv,

f’soluzzjoni li fiha 2-methoxy-1-methylethyl acetate jew ethyl lactate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370710 00

30

Preparazzjoni abbażi ta’ polimeru fotosensittiv akriliku, li fih pigmenti li jagħtu l-kulur, 2-methoxy-1-methylethylacetate u cyclohexanone u li fih ethyl-3-ethoxypropionate jew le

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Emulsjoni għas-sensitizzazzjoni jew preparazzjoni li jkun fiha wieħed jew aktar mill-komponenti li ġejjin:

0 %

1.1.2011-31.12.2011

ex370790 90

70

—  polimeri tal-akrilat,

—  polimeri tal-metakrilati,

—  derivattivi ta’ polimeri tal-istirene,

li fiha f’piż, mhux aktar minn 7 % prekursuri ta’ aċidi fotosensittivi, mdewba f’solvent organiku li fih talanqas aċetat 2-metossi-1-metiletil

▼M27

ex370710 00

40

Emulsjoni sensitizzanti, li fiha:

— mhux aktar minn 10 % bil-piż ta’ esteri tan-naftokwinondijazid,

— 2 % jew aktar iżda mhux aktra minn 20 % bil-piż ta’ kopolimeri ta’ idroksistirene,

— mhux aktar minn 7 % ta’ deriviatti li fihom l-epoksi

maħlula f’aċetat 1-etoksi-2-propil u/jew laktat tal-aċetat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex370710 00

45

Emulsjoni fotosensibilizzanti li tikkonsisti minn polyisoprene ċiklizzata li tinkludi:

— 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % f’piż ta’ xylene, u

— 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 % f’piż ta’ ethylbenzene

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex370710 00

50

Emulusjoni fotosensibilizzanti li tinkludi f’piż:

— 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 45 % ta’ copolymers tal-acrylates u/jewderivattivi mill-methacrylates u hydroxystyrene,

— 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 %ta’ solvent organiku li jinkludi mill-inqasethyl lactate u/jew propylene glycolmethylether acetate,

— 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta’ acrylates,

— mhux aktar minn 12 % ta’ fotosensibilizzant

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex370710 00

55

Rombli ta’ film tal-polyethylene terephthalate:

— miksija fuq naħa waħda b’saff niexef ta’ raża tal-fotopolimer tal-akriliku,

— miksija b’fojl ta’ protezzjoni tal-polyethylene

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex370790 20

10

Toner, f’forma ta’ trab, li jikkonsisti f’kopolimeru ta’ styrene u butyl acrylate u kemm manjetite kif ukoll karbonju iswed, għall-użu bħala żviluppatur fil-fabbrikazzjoni ta’ cartridges għall-magni tal-facsimile (telefax) jew printers tal-kompjuter (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

20

Toner, abbażi ta' polyol resin, f'forma ta' trab

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

40

Toner abbażi ta' reżina tal-poliester, prodott bi proċess ta' polimerizzazzjoni, għall-użu bħala żviluppatur fil-fabbrikazzjoni ta' cartridges għal printers tal-kompjuter u kopijers (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

10

Kisja antiriflessi, li tikkonsisti f’polimeru metakriliku modifikat, li fih, f’piż, mhux aktar minn 10 % polimeru, f’forma ta’ soluzzjoni fi 2-methoxy-1-methylethyl acetate and 1-methoxypropan-2-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

30

Kisja antiriflessi, f’forma ta’ soluzzjoni ilmija li fiha, f’piż:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370790 90

40

Kisja antiriflessi, fil-forma ta’ soluzzjoni ilmija, li f’piż fiha mhux iktar minn:

— 2 % ta’ aċidu sulfoniku alkyl mingħajr aloġeni, u

— 5 % ta’ polimeru florinat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370790 90

80

Kisja antiriflettenti, li tikkonsisti jew f’polimeru ta’ silossan jew f’polimeru organiku li jkollu grupp idrossifenoliku mmodifikat minn grupp kromoforu, f’forma ta’ taħlita likwida ta’ solvent organiku li jkun fih aċetat jew 1-etossi-2-propanu jew 2-metossi-1-metiletil li f’piż fih mhux iżjed minn 10 % ta’ polimeru

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

91

— mhux aktar minn 2 % derivati peraloġenati tal-aċidu sulfoniku,

— mhux aktar minn 1 % vinyl polymer

 
 

ex380120 90

10

Grafita kollojdali f'sospensjoni fl-ilma, għall-użu bħala kisja interna fit-tubi katodiċi tal-kulur (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3805 90 10

 

Żejt tal-arżnu

1,7 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

10

Indoxacarb (ISO) u l-isomeru (R) tiegħu, imwaħħal fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380891 90

30

Preparazzjoni li fiha endospori u kristalli ta’ proteini dderivati jew minn:

— Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai u kurstaki jew,

— Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki jew,

— Bacillus thuringiensis subsp. israelensis jew,

— Bacillus thuringiensis subsp. aizawai jew,

— Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex380891 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

50

Virus Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis (SeNPV) f’sospensjoni ta’ ilma gliċerolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380892 90

10

Funġiċida f'forma ta' trab, li fih, f'piż, 65 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % hymexazole (ISO), mhux ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Taħlita li fiha sospensjoni ta’ żingu pyrithione (INN) fl-ilma, li fiha bil-piż:

— 24 % jew iżjed iżda li ma jabiżx 26 % ta’ żingu pyrithione (INN), jew

— 39 % jew iżjed iżda li ma jaqbiżx 41 % ta’ żingu pyrithione (INN)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex380892 90

50

Preparazzjonijiet ibbażati fuq il-piritjon tar-ram

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 15

10

Preparazzjoni bbażata fuq konċentrat li jikkonsisti, f'piż, minn 45 % jew aktar iżda mhux aktar minn 55 % tal-ingredjent attiv erbiċidali Penoxsulam bħala sospensjoni fl-ilma

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 23

10

Erbiċida li fiha flazasulfuron (ISO) bħala ingredjent attiv

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 27

20

Soluzzjoni organika ta’ Clethodim (ISO), b’kontenut ta’ Clethodim ta’ 37 % (± 2 %) jew 70 % (± 2 %) tal-piż

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 90

10

Preparazzjoni, fil-forma ta’ granuli, li fiha bil-piż:

— 38,8 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 41,2 % Gibberellin A3, jew

— 9,5 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 10,5 % Gibberellin A4 u A7

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex380899 90

10

Ossamil (ISO) f’taħlita likwida ta’ ċikloeżanun u ilma

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex380991 00

10

Taħlita ta’ 5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ5-dioxaphosphoran-5-ylmethyl methyl methylphosphonate u bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ5-dioxaphosphoran-5-ylmethyl) methylphosphonate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380992 00

10

Aġent kontra t-tifi tal-kulur, li jikkonsisti f'taħlita ta' trisilikat tal-manjeżju u melħ tal-monosodju ta' 2,2′-methylenebis(4,6-di-tert-butylphenyl) phosphate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380992 00

20

Aġent kontra r-ragħwa, li jikkonsisti minn taħlità ta’ oxydipropanol and 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yn-5,8-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex381010 00

10

Pejst għas-saldjar, magħmul minn taħlita ta' metalli u ta' raża li fih, bil-piż,:

— 70 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % ta' landa,

— mhux aktar minn 10 % ta' wieħed jew aktar mill-metalli tal-fidda, ir-ramm, il-biżmut, iż-żingu, jew l-indju,

għall-użu fl-industrija elettroteknika (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381119 00

10

Likwidu b’kontenut ta’ managiż methylcyclopentadienyl tricarbonyl ta’ iżjed minn 61 % tal-piż tiegħu iżda li ma jaqbiżx it-63 %, f’solvent tal-idrokarbonju aromatiku,

— b’kontenut ta’ 1,2,4-trimethyl-benzene, ma jaqbiżx il-4.9 % tal-piż tiegħu,

— u b’kontenut ta’ naphthalene ma jaqbiżx il-4.9 % tal-piż tiegħu,

— u b’kontenut ta’ 1,3,5-trimethyl-benzene ma jaqbiżx il-0.5 % tal-piż tiegħu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

10

Imluħa ta' dinonylnaphthalenesulfonic acid, f'forma ta' soluzzjoni fi żjut minerali

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

20

Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, abbażi ta' komposti organiċi kompessi tal-molibdenu, f'forma ta' soluzzjoni f'żejt minerali

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

10

Melħ ta’ dinonylnaphthylsulphonic acid, f’soluzzjoni f’żejt minerali

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

20

Inibitur tal-korrużjoni, li fih prodotti ta' reazzjoni ta' aċidi xaħmin u di tall oil bi formaldehyde u (Z)-N-9-octadecenyl-1,3-propanediamine

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381230 80

20

Taħlita li fiha, fil-biċċa l-kbira, bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl) sebacate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381230 80

30

Stabbilizzanti komposti li fihom, f’piż, 15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % perklorat tas-sodju iżda mhux aktar minn 70 % 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex381230 80

40

Taħlita ta’:

— 80 % (± 5 %) f’piż ta’2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate, u

— 20 % (± 5 %) f’piż ta’ 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex381400 90

20

Taħlita li fiha, f’piż:

— 69 % jew aktar iżda mhux aktar minn 71 % 1-methoxypropan-2-ol,

— 29 % jew aktar iżda mhux aktar minn 31 % 2-methoxy-1-methylethyl acetate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381400 90

40

Taħlitiet ażeotropiċi li fihom isomeri ta' nonafluorobutyl methyl ether u/jew nonafluorobutyl ethyl ether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381512 00

10

Katalizzatur, f'forma ta' granuli jew ta' ċrieki b'dijametru ta' 3 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 10 mm, li jikkonsisti f'fidda fuq struttura tal-ossidu tal-aluminju u li fih, f'piż, 8 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % fidda

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

10

Katalizzatur, li jikkonsisti fi trijossidu tal-kromju jew trijossidu tad-dikromju mwaħħla fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon, b'volum tal-pori, skont il-metodu tal-assorbiment tan-nitroġenu, ta' 2 cm3/g jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

15

Katalizzatur, f'forma ta' trab, li jikkonsisti f'taħlita ta' ossidi tal-metalli ffissati fuq stuttura tad-dijossidu tas-silikon, li fih, f'piż, 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % molibdenu, bismut u ħadid evalwati flimkien, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-acrylonitrile (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

30

Katalizzatur, li fih tetraklorur tat-titanju ffissat fuq struttura tad-diklorur tal-manjeżju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta’ polipropilene (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

40

Katalizzatur, f’forma ta’ sferi b’dijametru ta’ 4,2 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 9 mm, li jikkonsisti f’taħlita ta’ ossidi tal-metalli li fil-biċċa l-kbira fihom ossidi tal-molibdenu, vanadju u ram, fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon u/jew ossidu ta’ aluminju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-aċidu akriliku (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

41

Katalizzaturi f’forma ta’ pilloli, li jikkonsistu minn 60 % (± 2 %) f’piż ossidu tar-ramm fuq irfid ta’ ossidu tal-aluminju

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381519 90

50

Katalizzatur, li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi tat-titanju, manjeżju u aluminju fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon, f'forma ta' sospensjoni fit-tetrahydrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

60

Katalizzatur li jikkonsisti fi trijossidu tal-kromju, iffissat fuq struttura tal-ossidu tal-aluminju

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

65

Katalizzatur, li jikkonsisti f’aċidu fosforiku marbut kimikament ma’ struttura tad-dijossidu tas-silikon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

70

Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi tal-aluminju u żirkonju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

75

Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi tal-aluminju u kromju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

80

Katalizzatur li jikkonsisti f’komposti organo-metalliċi ta’ manjeżju u titanju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon, f’forma ta’ sospensjoni f’żejt minerali

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

85

Katalizzatur li jikkonsisti f’komposti organo-metalliċi tal-aluminju u żirkonju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon, f’forma ta’ trab

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

86

Katalizzatur li fih it-tetraklorur tat-titanju ffissat fuq struttura tad-diklorur tal-manjeżju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' polyolefins (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

16

Inizjatur ibbażat fuq urea dimetilaminpropilika

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

20

Katalizzatur, f'forma ta' trab, li jikkonsisti f'taħlita ta' triklorur tat-titanju u klorur tal-aluminju, li fih, f'piż:

— 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % titanju, u

— 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 72 % kloru

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

50

Katalizzatur li fih triklorur tat-titanju, f'forma ta' sospensjoni f'hexane jew heptane li fih, f'piż, fil-prodott mingħajr hexane jew heptane, 9 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % titanju

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

70

Katalizzatur, li jikkonsisti f'taħlita ta' (2-hydroxypropyl)trimethylammonium formate u dipropylene glycols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

71

Katalist, li fih N-(2-idroksipropilammonjum)dijazabiċiklo (2,2,2) oktan-2-ethil essanoat, maħlul fl-etan-1,2-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381590 90

77

Trab kataliista f’sospensjoni ilmija li fih, bil-piż:

— 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 3 % ta’ palladju,

— 0.25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 3 % ċomb,

— 0.25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0.5 % ta’ idrossidu taċ-ċomb,

— 5.5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % ta’ aluminju,

— 4 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % ta’ manjeżju,

— 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % dijossidu tas-silikon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

80

Katalizzatur li jikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'dinonylnaphthalenedisulfonic acid f'forma ta' soluzzjoni f'isobutanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

81

Katalizzatur, li fih, f'piż, 69 % jew aktar iżda mhux aktar minn 79 % (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

84

Katalizzatur fi trab li fih, f’piż, talanqas 96 % ossidi tar-ram, kromju u ħadid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

85

Katalizzatur abbażi ta’ aluminosilikat (zeolite), għall-alkilazzjoni ta’ idrokarburi aromatiċi, għat-transalkilazzjoni ta’ idrokarburi alkilaromatiċi jew għall-oligomerizzazzjoni ta’ olefini (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

86

Katalizzatur, f'forma ta' ċilindri, li jikkonsisti f'aluminosilikat (żeolite), li fih, f'piż, 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 3 % ossidi ta' metalli tal-elementi kimiċi rari (rare-earth metals) u anqas minn 1 % ossidu tad-disodju

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

87

Inizjatur ta' reazzjoni, li jikkonsisiti f'diisopropyl peroxydicarbonate, f'forma ta' soluzzjoni f'diallyl 2,2'-oxydiethyl dicarbonate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

88

Katalizzatur, li jikkonsisti f'tetraklorur tat-titanju u klorur tal-manjeżju, b'kontenut f'piż ikkalkolat fuq il-prodott mingħajr żejt jew eżan:

— 4 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % titanju, u

— 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % manjeżju

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

89

Batterji Rhodococcus rhodocrous J1, li fihom enżimi, f’sospensjoni f’ġel ta’ polyacrylamide jew fl-ilma, għall-użu bħala katalizzatur fil-produzjoni ta’ acrylamide permezz ta’ idratazzjoni tal-acrylonitrile (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381700 50

10

Taħlita ta’ alkilbenżeni (C14-26) li fiha, bil-piż:

— 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 60 % ta’ eicosylbenzene,

— 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ta’ docosylbenzene,

— 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta’ tetracosylbenzene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

10

Taħlita ta' alkylnaphthalenes li fiha, f'piż:

— 88 % jew aktar iżda mhux aktar minn 98 % hexadecylnaphthalene,

— 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 12 % dihexadecylnaphthalene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

20

Taħlita ta’ friegħi ta’ alkyl benzenes li fihom prinċipalment dodecyl benzenes

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381900 00

20

Fluwidu idrawliku reżistenti għan-nar abbażi ta’ esteru tal-fosfat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 15

10

Silikat ta' aluminju aċidu (żeolite artifiċjali tat-tip Y) f'forma ta' sodju, li fih, f'piż, mhuż aktar minn 11 % sodju evalwat bħala ossidu tas-sodju, f'forma ta' ċilindri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

05

Taħlita ta’ monomeru tal-methylmethacrylate u monomeru tal-butilakrilat f’soluzzjoni ta’ xylene u butilaċetat li fiha bl-użin iktar minn 54 % iżda mhux iktar minn 56 % ta’ solventi

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex382490 97

06

Pitrolju b'livell ta' klorinazzjoni ta' 70 % jew aktar

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex382490 97

07

Film li jikkonsisti f’ossidi tal-barju jew kalċju u tat-titanju jew żirkonju, imħallat ma’ materjali li jorbtu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex382490 97

08

Taħlita ta’ iżomeri tad-divinilbenżin u ta’ iżomeri tal-etilvinilbenżin, li fiha bil-piż 56 % jew iżjed divinilbenżin iżda mhux aktar minn 80 %

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

09

Preparazzjonijiet antikorrużjoni li jikkonsistu fi mluħa ta' dinonylnaphthalenesulfonic acid, jew:

— fuq struttura tax-xema' minerali, anki modifikata kimikament, jew

— f'forma ta' soluzzjoni f'solvent organiku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

10

Boksajt ikkalċinat (grad refrattarju)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

11

Taħlita ta’ fitosteroli, mhux fil-forma ta’ trab, li fiha bl-użin:

— 40 % jew aktar, iżda mhux iktar minn 58 % ta’ beta-sitosteroli

— 20 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 28 % ta’ kampesteroli

— 14 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 23 % ta’ stigmasteroli

— 0 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 % ta’ steroli oħra

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

12

Oligomeru tat-tetrafluoroethylene, b'iodoethyl end-group wieħed

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

13

Preparazzjonijiet li fihom mhux anqas minn 92 % iżda mhux aktar minn 96,5 % f’piż 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzylidene)-D-glucitol u fih ukoll derivati minn carboxylic acid u alkyl sulphate wieħed

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

14

Fenat tal-fosfonat tal-kalċju, imdewweb f'żejt minerali

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

15

Fosfat strutturat tas-silika alumina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

16

Taħlita ta’ bis{4-(3-(3-phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulphone, diphenyltoluene-2,4-dicarbamate u 1-[4-(4-aminobenzenesulphonyl)-phenyl]-3-(3-phenoxycarbonylamino-tolyl)-urea

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

17

Taħlita ta’ aċetati ta’ 3-butylene-1,2-diol b’kontenut ta’ 65 % jew iżjed, iżda li ma jaqbiżx id-90 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

18

Aċidu 4-metilmandeliku, mhux irfinat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

20

Preparazzjoni li tikkonsisti, f'piż, fi 83 % jew aktar 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene (dicyclopentadiene), gomma sintetika, anki jekk fiha f'piż, 7 % jew aktar tricyclopentadiene, u:

— jew kompost aluminju-alkil,

— jew kumpless organiku ta' tangstin,

— jew kumpless organiku ta' molibdenu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

21

Taħlita ta’ aċtu 2-propenoic, (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)ester with aċtu 2-propenoic, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl ester u 1-hydroxy-cyclohexyl-phenyl ketone f’likwidu ta’ methyl ethyl ketone u toluene

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

22

Preparazzjonijiet li fihom mhux anqas minn 47 % f’piż 1,3:2,4-bis-O-benzylidene-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex382490 97

23

Taħlita ta' urethane acrylates, tripropylene glycoldiacrylate, ethoxylated bisphenol A acrylate u poli(ethyleneglycol) 400 diacrylate

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex382490 97

24

Soluzzjoni ta’ (chloromethyl)bis(4-fluorophenyl)methylsilane ta’ konċentrazzjoni nominali ta’ 65 % f’toluene

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

25

Wafers tat-tantalat tal-litju mhux żviluppat [undoped]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex382490 97

27

Preparazzjoni, li tikkonsisti f’taħlita ta’2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol u propan-2-ol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex382490 97

28

Preparazzjoni li fiha, f’piż:

— 85 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 95 % ta’ α-4-(2-cyano-2-butoxycarbonyl)vinyl-2-methoxy-phenyl-ω-hydroxyhexa(oxyethylene), u

— 5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 % ta’ polyoxyethylene (20) sorbitan monopalmitate

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

29

Preparazzjoni li fil-biċċa l-kbira tikkonsisti fi γ-butyrolactone u mluħa tal-ammonju kwaternarju, għall-fabbrikazzjoni ta’ capacitors elettrolitiċi (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

30

2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, idrossietilat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

34

Taħlita ta' fitosteroli, f'forma ta' trab kristallin li jixbah ix-xema', li fih, f'piż:

— 36 % jew aktar iżda mhux aktar minn 79 % sitosteroli,

— 15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 34 % sitostanoli,

— 4 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % kampesteroli,

— 0 % jew aktar iżda mhux aktar minn 14 % kampestanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

36

Preparazzjoni abbażi ta' 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diol ethoxylate

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

37

Taħlita ta' kristalli likwidi għall-fabbrikazzjoni ta' displays (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

38

Preparazzjoni abbażi ta' karbonati tal-alkili li fiha wkoll assorbent UV, użat fil-fabbrikazzjoni ta' lentijiet tan-nuċċalijiet (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

39

Taħlita li fiha, f'piż, 40 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % 2-hydroxyethyl methacrylate u 40 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % esteru tal-glycerol tal-aċidu boriku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

40

Aċidu ażealiku ta' purezza, f'piż, ta' 75 % jew aktar iżda li ma taqbiżx 85 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

42

Metal ossidi imħallta, f’forma ta’ trab, li fihom, f’piż:

— jew 5 % jew aktar barju, neodimju jew manjeżju u 15 % jew aktar titanju,

— jew 30 % jew aktar ċomb u 5 % jew aktar nijobju,

għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta’ films dijelettriċi jew għall-użu bħala materjal dijelettriku fil-fabbrikazzjoni ta’ capacitors taċ-ċeramika b’ħafna saffi (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Taħlita ta’ fitosteroli, mhux fil-forma ta’ trab, li fiha, bil-piż:

— 75 % jew aktar ta steroli,

— mhux aktar minn 25 % ta’ stanoli,

għal użu fil-manifattura tal-istanoli/sterolijew stanoli/steroli esters (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2012

▼M27

ex382490 97

45

Preparazzjonijiet li fil-biċċa l-kbira jikkonsistu f'ethylene glycol u:

— jew diethylene glycol, aċidu dodekandjotiku u ilma tal-ammonja,

— jew N,N-dimethylformamide,

— jew γ-butyrolactone,

— jew ossidu tas-silikon,

— jew idroġenoażelat tal-ammonju,

— jew idroġenoażelat tal-ammonju u ossidu tas-silikon,

— jew aċidu dodekanojku, ilma tal-ammonja u ossidu tas-silikon,

għall-fabbrikazzjoni ta' capacitors elettrolitiċi (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

46

Webbies għal reżina epossidika abbażi ta’ aċidu karbossiliku anidru, f’forma likwida, b’piż speċifiku f’25 °C ta’ 1,15 g/cm3 jew aktar iżda ma jaqbiżx 1,18 g/cm3

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

47

4-Methoxysalicylaldehyde, maħlul fi N-methyl pyrrolidone

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

52

Poli(tetrametilen glikol) bis[(2-benżojl-fenossi)aċetat] b'tul medju ta' katena polimerika ta' anqas minn 5 unitajiet monomeriċi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

53

Poli(etilenglikol) bis(p-dimetil)aminobenżoat b’tul medju ta’ katina polimerika ta’ anqas minn 5 unitajiet monomeriċi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

54

2-Hydroxybenzonitrile, f'forma ta' soluzzjoni fi N,N-dimethylformamide, li fih, f'piż,45 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % 2-hydroxybenzonitrile

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

60

α-Phenoxycarbonyl-ω-phenoxypoly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene) isopropylidene(3,5-dibromo-1,4-phenylene)oxycarbonyl]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

63

Triethylborane, f'forma ta' soluzzjoni f'tetrahydrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

64

Silikat tal-aluminju sodju, f'forma ta' sferi b'dijametru ta':

— 1,6 mm jew aktar iżda ma jaqbiżx 3,4 mm,

— jew 4 mm jew aktar iżda ma jaqbiżx 6 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

66

Taħlita ta’ tert-alkylamines primarji

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

70

Pejst li jikkonsisti f’piż minn 75 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 85 % ramm, u fih ukoll ossidi inorganiċi, etilċelluloża u solvent

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

72

Soluzzjoni li fiha, f'piż, 80 % jew aktar 2,4,6-trimethylbenzaldehyde fl-aċetun

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

73

Partiċelli tad-dijossidu tas-silikon li fuqhom jintrabtu b'mod kovalenti komposti organiċi, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' kolonni kromatografiċi likwidi bi prestazzjonijiet għoljin (high performance liquid chromatography columns HPLC) u skrataċ għall-preparazzjoni ta' kampjuni (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

75

Poli(tetrametilenglikol) bis[(9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi)aċetat] b’tul medju ta’ katina polimerika ta’ anqas minn 5 unitajiet monomeriċi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

77

Diethylmethoxyborane, f'forma ta' soluzzjoni f'tetrahydrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

78

Taħlita ta’ fitosteroli derivati mill-injam jew minn żjut b’bażi ta’ injam (tall oil), f’forma ta’ trab b’daqs ta’ partikula ta’ mhux aktar minn 300 μm, li tikkonsisti, f’piż, minn:

— 60 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 % sitosteroli,

— mhux aktar minn 15 % kampesteroli,

— mhux aktar minn 5 % stigmasteroli, u

— mhux aktar minn 15 % betasitostanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

79

Taħlita ta’ 80 % (± 10 %) ta 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine u 20 % (± 10 %) ta’ 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl} propoxy)but-2-ylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

82

α-(2,4,6-Tribromophenyl)-ω-(2,4,6-tribromophenoxy)poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene)isopropylidene(3,5-dibromo-1,4-phenylene)oxycarbonyl]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

84

Prodott ta' reazzjoni, li fih, f'piż:

— 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % ossidu tal-molibdenu,

— 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ossidu tan-nikil,

— 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % ossidu tat-tangstin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

88

Prodott ta’ reazzjoni oligomerika, li jikkonsisti f’bis(4-hydroxyphenyl) sulfone u 1,1’-oxybis(2-chloroethane)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

89

Oligomeru tat-tetrafluoroethylene, li jkollu tetrafluoroiodoethyl end-groups

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

90

Sferi vojta ta’ aluminosilikat fused li fihom 65-80 % aluminosilikat amorfi b’dan il-karatteristiċi:

— punt tat-tidwib bejn 1 600 °C u 1 800 °C,

— densità ta’ 0.6 - 0.8 g/ċm3,

għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta’ filtri tal-partiċelli f’vetturi bil-mutur (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex382490 97

92

Preparazzjoni, li tikkonsisti minn 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol u dijossidu tas-silikon

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex382490 97

95

Taħlita ta’ fitosteroli, f’forma ta’ qxur, li fiha, f’piż, 80 % jew aktar steroli u mhux aktar minn 4 % stanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex382490 97

97

Preparazzjoni li fiha, f’piż, jew 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % lithiumfluorophosphate jew 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % perklorat tal-litju f’taħlitiet ta’ solventi organiċi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Polyethylene, f’forma ta’ granuli, bi gravità speċifika ta’ 0,925 (± 0,0015), indiċi tat-tidwib (melt flow index) ta’ 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), għall-fabbrikazzjoni ta’ films minfuħa ta’ valur ta’ turbidità ta’ mhux aktar minn 6 % u titwil sal-ksur (elongation at break) (MD/TD) ta’ 210/340 (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M27

ex390120 90

10

Polyethylene, f’waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39, bi gravità speċifika ta’ 0,945 jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,985, għall-fabbrikazzjoni tal-films għaż-żigarelli tat-tajprajter jew bħalhom (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390120 90

20

Polyethylene, li fih, f'piż, 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 45 % majka

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

91

Reżina jonomera, li tikkonsisiti f'melħ ta' kopolimeru ta' ethylene u aċidu metakriliku

4 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

92

Chlorosulphonated polyethylene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

93

Kopolimeru ta' ethylene, vinyl acetate u monossidu tal-karbonju, għall-użu bħala plastifikanti fil-fabbrikazzjoni ta' pjanċi tas-soqfa (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

94

Taħlitiet ta’ kopolimeru fi blokok A-B, ta’ polystyrene u ta’ kopolimeru ethylene-butylene, u ta’ kopolimeru fi blokok A-B-A, ta’ polystyrene, ta’ kopolimeru ethylene-butylene u ta’ polystyrene, li fih, f’piż, 35 % jew anqas styrene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

97

Chlorinated polyethylene, f'forma ta' trab

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

10

Polypropylene mingħajr plastifikanti u mhux aktar minn:

— 7 mg/kg aluminju,

— 2 mg/kg ħadid,

— 1 mg/kg manjeżju,

— 8 mg/kg klorur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

20

Polipropilene mingħajr plastifikanti,

— b’punt tat-tidwib ta’ aktar minn 150 °C (skont il-metodu ASTM D 3417),

— bi sħana tal-fużjoni ta’ 15 J/g jew aktar iżda li ma taqbiż 70 J/g,

— b’titwil sal-ksur (elongation at break) ta’ 1 000 % (skont il-metodu ASTM D 638),

— b’tensile modulus ta’ 69 MPA jew aktar iżda li ma jaqbiż 379 MPa (skont il-metodu ASTM D 638)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

30

Polypropylene, li fih mhux aktar minn 1 mg/kg aluminju, 0,05 mg/kg ħadid, 1 mg/kg manjeżju u 1 mg/kg klorur, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta’ ppakkjar ta’ lentijiet tal-kuntatt li jintużaw darba biss (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390210 00

40

Polipropilen li ma fihx plastifikant:

— ta’ reżistenza għat-tensjoni: ta’ 32-44 MPa (kif inhu determinat fil-metodu ASTM D638 );

— ta’ qawwa flessurali ta’ 50-66 MPa (kif inhu determinat fil-metodu ASTM D790 );

— b’Melt Flow Rate (MFR) ta’ 230 °C/2,16 kg ta’ 5-15 g/10 min (kif inhu determinat fil-metodu ASTM D1238);

— b’40 % jew aktar iżda anqas minn 80 % tal-piż tal-Polipropilen,

— b’10 % jew aktar iżda anqas minn 30 % tal-piż tal-fibri tal-ħġieġ,

— b’10 % jew aktar iżda anqas minn 30 % tal-piż tal-majka

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex390210 00

50

Polipropilen b’isotattiċità għolja kemm jekk ikkulurit u kemm jekk le, bil-ħsieb li jintuża fil-produzzjoni ta’ komponenti tal-plastik għal apparat li jiffriska l-arja, bil-proprjetajiet li ġejjin:

— densità ta’ 0,880 g/cm3 jew iżjed iżda mhux aktar minn 0,913 g/cm3 (kif determinat bil-metodu ta’ ittestjar ASTM D1505),

— saħħa tensili ta’ 350 kg/cm2 jew aktar iżda mhux aktar minn 390 kg/cm2 (kif determinat bil-metodu ta’ ttestjar ASTM D638)

— temperatura li fiha sseħħ deformazzjoni ta’ 135 °C jew iżjed taħt tgħabbija ta’ 0,45 MPa (kif determinat mill-metodu ta’ ttestjar ASTM 648)

 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390220 00

10

Polyisobutylene, ta’ piż molekulari medju (Mn) ta’ 700 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 800

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390220 00

20

Polyisobutene idroġenat, f’forma likwida

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390230 00

91

Kopolimeru fi blokok A-B ta’ polystyrene u kopolimeru ta’ ethylene-propylene, li fih, f’piż, 40 % jew anqas styrene, f’waħda mill-forom imsemmija min-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

52

Taħlita kopolimerika amorfa poli-alfa-olefina ta' poli(propilen-ko-1-butene) u raża idrokarbonika taż-żejt (petroleum)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

55

Elastomeru termoplastiku, b’struttura A-B-A block kopolimeru polistrene, poliisobutileneu polistrene b’kontenut bil-piż ta’ polistrene ta’ 10 % jew iżjed, iżda li ma jaqbiżx it-35 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390290 90

60

100 % raża alifatika mhux idrogenata (polimeru), bil-karatteristiċi li ġejjn:

— likwida fit-temperatura tal-ambjent

— li tiġi minn polimerizzazzjoni katajonika ta’ monomeri ta’ alkeni C-5

— b’numru melokulari medju (Mn) ta’ 370 (± 50)

— b’piż molekulari medju (Mw) ta’ 500 (± 100)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390290 90

92

Polimeri ta' 4-methylpent-1-ene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

93

Poli-alfa-olefini sintetiċi b’viskożità ta’ mill-inqas 38 x 10-6m2s-1 (38 centistokes) f’temperatura ta’ 100 °C imkejla bl-użu tal-metodu ASTM D 445

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390290 90

98

Poly-alpha-olefin sintetika b’viskożità ta’ 100 ° Celsius (imkejla skont il-metodu ASTM D 445) bejn 3 u 9 centistokes u miksuba mill-polimerizzazzjoni ta’ taħlita ta’ dodecene u tetradecene, li fiha massimu ta’ 40 % tetradecene

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390311 00

10

Boċċi tal-polistirene li jitwessa’, b’konduttività termali ta’ mhux aktar minn 0.034 W/mK u b’densità ta’ 14.0 kg/m3 (± 1.5 kg/m3), li fihom kontenut ta’ 50 % materjal riċiklat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390319 00

30

Polistajrin kristallin b’punt tat-tidwib ta’ 268 oC jew aktar iżda mhux aktar minn 272 oC u punt ta’ solidifikazzjoni ta’ 232 oC jew aktar iżda mhux aktar minn 242 oC, fih jew ma fihx adittivi u materjal għall-mili

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390390 90

35

Kopolimeru ta’ α-methylstyrene u styrene, li jkollu punt tat-trattib li jaqbeż 113 oC

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

40

Kopolimeru ta’ styrene bi α-methylstyrene u aċidu akriliku, ta’ piż molekulari (Mn) ta’ medja ta’ 500 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Kopolimeru tal-kristallina ta’ stiren u p-metilstiren:

— b’temperatura li fiha tinħall ta’ 240 °C jew aktar iżda li ma taqbiżx 260 °C,

— li fih 5 % jew aktar bil-piż iżda li ma jaqbiżx 15 % bil-piż ta’ p-metilstiren

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390390 90

65

Kopolimeru ta’ styrene, butyl acrylate, butyl methacrylate, methyl methacrylate u aċidu akriliku, f’forma ta’ trab, li fih, f’piż (81 ± 1) % styrene, (6 ± 1) % butyl acrylate, (5 ± 1) % butyl methacrylate, (7 ± 1) % methyl methacrylate u (1 ± 0,5) % aċidu akriliku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

75

Kopolimeru ta' styrene u vinyl pyrrolidone, li fih, f'piż, mhux aktar minn 1 % sodium dodecyl sulfate, f'forma ta' emulsjoni ilmija, għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura 3305 20 00 jew taż-żebgħa tax-xagħar tas-subintestatura 3305 90 90 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

80

Granuli ta' kopolimeru ta' styrene u divinylbenezene b'dijametru ta' 15 μm u massimu ta' 800 μm u li fihom, f'piż:

— minimu ta' 65 % styrene,

— massimu ta' 25 % divinylbenezene,

għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' reżini bi skambju ta' joni (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

Taħlita li fiha f’piż:

— 45 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 65 % ta’ polimeri tal-istirene

— 35 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 45 % ta’ etere tal-polifenilin

— Mhux aktar minn 10 % ta’ addittivi oħra

u li jkollha wieħed jew aktar mill-effetti speċjali tal-kulur li ġejjin:

— effett metallliku jew li jixbah il-madriperla b’metameriżmu angolari kkawżat minn pigment b’bażi ta’ mill-anqas 0,3 % ta’ qxur

— effett florexxenti, ikkaratterizzat minn emissjoni ta’ dawl matul l-assorbiment ta’ radjazzjoni ultravjola

— effett abjad jixgħel, ikkaratterizzat minn L mhux anqas minn 92 u b mhux aktar minn 2 u a bejn 5 u 7 fuq l-iskala tal-kuluri CIELab

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex390410 00

20

Trab tal-Poly(vinyl chloride), li mhux imħallat ma’ sustanzi oħrajn jew li jinkludi kwalunkwe vinyl acetate monomers, bi:

— grad ta’ polimerizzazzjoni ta’ 1 000 (± 300) unitajiet ta’ monomeri,

— koeffiċjent ta’ trażmissjoni tas-sħana (valur-K) ta’ 60 jew aktar, iżda mhux aktar minn 70,

— kontenut ta’ materjal volatili ta’ inqas minn 2,00 % f’piż,

— frazzjoni ta’ mogħdija minn għarbiel b’malji ta’ 120 μm ta’ mhux aktar minn 1 % f’piż,

għall-manifattura ta’ separaturi tal-batteriji (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex390430 00

20

Kopolimeru ta’ vinyl chloride b’vinyl acetate u aċidu malejku, li fih, f’piż

— 80,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 81,5 % vinyl choride,

— 16,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 17,5 % vinyl acetate, u

— 1,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2,5 % aċidu malejku,

għall-użu, fil-qasam industrijali, għall-issiġillar bis-sħana ta’ materjali tal-plastik fuq substrat tal-azzar (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390440 00

91

Kopolimeru ta’ vinyl chloride b’vinyl acetate u vinyl alcohol, li fih, f’piż

— 87 % jew aktar iżda mhux aktar minn 92 % vinyl chloride,

— 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 9 % vinyl acetate, u

— 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 8 % vinyl alcohol,

f’waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (a) jew (b) tal-Kapitolu 39 għall-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tas-subintestatura Nru 3215 jew 8523 jew għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-kisi għal reċipjenti u sistemi ta’ għeluq tat-tip użat għall-ippreżervar ta’ ikel u xorb (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390440 00

93

Kopolimeru ta’ vinyl chloride u methyl acrylate, li fih, f’piż (80 ± 1) % vinyl chloride u (20 ± 1) % methyl acrylate, f’forma ta’ emulsjoni ilmija

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390450 90

92

Vinylidene-chloride methacrylate co-polymer għall-użu fil-manifattura ta’ monofilamenti (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390461 00

10

Taħlita ta’ polytetrafluoroethylene u majka, f’waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

20

Kopolimeru ta' tetrafluoroethylene u trifluoro(heptafluoropropoxy)ethylene, li fih 3,2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 4,6 % f'piż trifluoro(heptafluoropropoxy)ethylene u anqas minn 1 mg/kg joni tal-florur li jistgħu jiġu estratti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

30

Polytetrafluoroethylene, f’forma ta’ trab, b’wiċċ speċifiku ta’ 8 m2/g jew aktar iżda li ma jaqbiżx 12 m2/g, distribuzzjoni ta’ daqs tal-partiċella ta’ 10 % anqas minn 10 μm u 90 % anqas minn 35 μm u daqs ta’ partiċella medja ta’ 20 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Poli(vinylidene fluoride)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex390469 80

93

Kopolimeru ta’ ethylene bil-chlorotrifluoroethylene, f’waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

94

Kopolimeru ta’ ethylene u tetrafluoroethylene

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

96

Polychlorotrifluoroethylene, f’waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (a) u (b) tal-Kapitolu 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

97

Kopolimeru ta’ chlorotrifluoroethylene u vinylidene difluoride

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390599 90

92

Polimeru ta’ vinylpyrrolidone u dimethylaminoethyl methacrylate, li fih, f’piż, 97 % jew aktar iżda mhux aktar minn 99 % vinylpyrrolidone, f’forma ta’ soluzzjoni fl-ilma

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex390599 90

95

Hexadecylated polyvinylpyrrolidone jew eicosylated polyvinylpyrrolidone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

96

Polimeru ta’ vinyl formal, f’waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39, b’piż molekulari (Mw) ta’ medja ta’ 25 000 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 150 000 u li fih, f’piż:

— 9,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 13 % ġruppi aċetiliċi evalwati bħala vinyl acetate, u

— 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 6,5 % idrossiliċi groups evalwati bħala vinyl alcohol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

97

Povidone (INN)-iodine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

98

Poly(vinyl pyrrolidone) parzjalment sostitwit bi triacontyl groups, li fih, f’piż, 78 % jew aktar iżda mhux aktar minn 82 % triacontyl groups

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60

 

Kopolimeru ta’ methyl acrylate bl-ethylene u monomeru li fih non-terminal karbossiliku group bħala sostitut, li fih, f’piż, 50 % jew aktar methyl acrylate, anki jekk imħallat mas-dijossidu tas-silikon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

10

Prodott tal-polimerizzazzjoni tal-aċidu akriliku bi kwantitajiet żgħar ta' monomeru polinsaturu, għall-fabbrikazzjoni ta' medikamenti tal-intestatura Nru 3003 jew 3004 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

15

Raża fotosensittiva li tikkonsisti minn akrilat immodifikat, monomeru akriliku, katalista (fotoinizjatur) u stabilizzatur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

20

Prodott tal-polimerizzazzjoni tal-aċidu akriliku bi kwantitajiet żgħar ta' monomeru polinsaturu, għall-użu bħala stabbilizzanti f'emulsjonijiet jew dispersjoni b'pH ta' aktar minn 13 (1)

6 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

25

Likwidu trasparenti, li ma jitħallatx mal-ilma., li għandu kontenut bil-piż ta’:

— 50 % jew aktar iżda mhux aktar minn 51 % kopolimeru poli(methyl methacrylate),

— 37 % jew aktar iżda mhux aktar minn 39 % xylene,

— 11 % jew aktar iżda mhux aktar minn 13 % n-butyl acetate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

30

Kopolimeru ta’ styrene bil-hydroxyethyl methacrylate u 2-ethylhexyl acrylate, ta’ piż molekulari (Mn) ta’ 500 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

Trab abjad ta’ kopolimeru 1,2-ethanediol dimethacrylate-methyl methacrylate ta’ daqs partikolari ta’ mhux akbar minn18 μm, li ma jinħallx fl-ilma

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M29

ex390690 90

40

Polimeru akriliku trasparenti f’pakketti ta’ mhux aktar minn kilo, u mhux maħsub għal bejgħ bl-imnut, li jkollu:

— viskożità ta’ mhux aktar minn 50 000 Pa.s f’ 120 °C iddeterminata mill-metodu tal-ittestjar ASTM D 3835

— piż molekulari medju (Mw) ta’ aktar minn 500 000 iżda mhux iżjed minn 1 200 000 skont it-test tal-Kromatografija permezz ta’ Ġel Permeabbli (GPC),

— residwu ta’ kontenut ta’ monomeri ta’ inqas minn 1 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390690 90

41

Poly(alkyl acrylate) b’katina ta’ ester alkyl ta’ C10 sa C30

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390690 90

50

Polimeri ta’ esteri tal-aċidu akriliku b’wieħed jew aktar ta’ dawn il-monomeri fil-katina li ġejjin:

— chloromethyl vinyl ether,

— chloroethyl vinyl ether,

— chloromethylstyrene,

— vinyl chloroacetate,

— methacrylic acid,

— butenedioic acid monobutyl ester,

li fihom, f’piż, mhux aktar minn 5 % ta’ kull unità monomerika, f’waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

65

Polyalkylacrylate, modifikat kimikament bil-kobalt, b’temperatura ta’ tidwib (TM) ta’ 65 °C (± 5 °C), li titkejjel bid-Differential Scanning Calorimetry (DSC)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

80

Polydimethylsiloxane-graft-(polyacrylates; polymethacrylates)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

85

Dispersjoni mhux ilmija ta' polimeri abbażi ta' esteri ta' aċidu akriliku bi hydrolyzable silyl f'waħda jew iż-żewġt iġnub tal-polimeri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

10

Poli(ethylene oxide) ta’ piż molekulari medju (Mn) ta’ 100 000 jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

20

Bis[Methoxypoly[ethyleneglycol)]-maleimidopropionamide, immodifikat kimikament bil-lysine, ta’ piż molekolari medju (Mn) ta’ 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

30

Bis[Methoxypoly[ethyleneglycol)]-maleimidopropionamide, immodifikat kimikament bil-lysine, ta’ piż molekolari medju (Mn) ta’ 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390720 11

40

Polyethylene b’tul ta’ katina ta’ ossidu tal-etilene ta’ mhux aktar minn 30, li jkun fiha gruppi ta’ tmiem butyl-2-cyano 3-(4-hydroxyphenyl) acrylate, għall-użu bħala barrieira għad-dawl tal-UV f’ taħlita prinċiplali (masterbatches) likwida (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390720 20

11

Taħlita, li fiha, f’piż, 70 % jew aktar iżda mhux aktar minn 80 % polimeru tal-glycerol u 1,2-epoxypropane u 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % kopolimeru tad-dibutyl maleate u N-vinyl-2-pyrrolidone

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390720 20

12

Kopilermu ta’ tetrahydrofuran u tetrahydro-3-methylfuran b’piż molekulari (Mn) medju ta’ 3 500 (± 100)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Poly(oxypropylene) b'alkoxysilyl end-groups

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

30

Omopolimeru ta' chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

35

Polyethylene glycol modifikat kimikament b'isocyanate group li fih carbodiimide group, f'forma ta' soluzzjoni fi 2-methoxy-1-methylethyl acetate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

45

Kopolimeru ta' ethylene oxide u propylene oxide, b'end-groups aminopropyl u methoxy

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

50

Polimeru perfluoropolyether terminat bil-Vinyl-silyl jew taħlita ta’ żewġ komponenti li fihom l-istess tip ta’ polimeru perfluoropolyether terminat bil-Vinyl-silyl, bħala ingredjent prinċipali

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

55

Aċidu propijoniku tat-tip Succinimidyl ester of methoxy poly(ethylene glycol), b’piż molekulari medju (Mn) ta’ 5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390730 00

40

Rażi ta’ eposside, li fihom piż ta’ 70 % jew iktar ta’ diossidu tas-silikon, għall-inkapsulament tal-oġġetti fit-titlu Nru 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 jew 8548 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

70

ex390730 00

50

Reżina epossidika likwida ta’ 2-propenenitrile/1,3-butadiene-epoxide kopolimeru, li ma fiha ebda solvent, bi:

— kontenut ta’ zinc borate hydrate li ma jaqbiżx 40 % f’piż,

— kontenut ta’ trijossidu tad-dijantimonju li ma jaqbiżx 5 % f’piż

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

10

Kopolimeru ta' aċidu tereftaliku u aċidu isofthaliku bl-ethylene glycol, butane-1,4-diol u hexane-1,6-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

30

Konċentrat li jgħaqqad l-ossiġenu magħmul minn taħlita ta’:

— kopolimeru derivat minn tereftalat tal-politilene, dijanidride piromellitika (PMDA) u polibutadiene sostitut minn gruppi idrossili,

— kopolimeru barriera (kif determinat bil-metodu ASTM F1115-95 (2001)) minn xylylene diamines u aċidu adipiku, u

— żebgħa organika u/jew pigmenti organiċi u inorganiċi,

fejn l-ewwel kopolimeru jippredomina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3907 70 00

 

Poli(aċidu lattiku)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390791 90

10

Diallyl phthalate prepolymer, f’forma ta’ trab

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex390799 90

10

Poly(oxy-1,4-phenylenecarbonyl), f’forma ta’ trab

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390799 90

20

Kopoliester bil-kristalli likwidi b’punt tat-tidwib anqas minn 270 °C, anki jekk bil-mellejja

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390799 90

30

Poly(hydroxyalkanoate), li fil-parti l-kbira tikkonsisti minn poly(3-hydroxybutyrate)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex390799 90

50

Reżina polimerika semikristallina tal-polycyclohexylenedimethylene terephthalate, li fiha, f’piż, 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % fibra tal-ħġieġ, fil-forma ta’ granuli jew pellets

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex390799 90

60

Kopolimeru ta’ aċdu tereftaliku u aċdu isoftaliku bil-bisfenol A

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex390799 90

70

Kopolimeru tal-poly(ethylene terephthalate) u cyclohexane dimethanol, li fih iktar minn 10 % bl-użin ta’ cyclohexane dimethanol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390890 00

10

Poly(iminomethylene-1,3-phenylenemethyleneiminoadipoyl), f’waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Prodott tar-reazzjoni ta' taħlitiet ta' octadecanecarboxylic acids polimerizzati bl-aliphatic polyetherdiamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390890 00

50

Konċentrat li jgħaqqad l-ossiġenu magħmul minn taħlita ta’:

— kopolimeru derivat minn tereftalat tal-politilene, dijanidride piromellitika (PMDA) u polibutadiene sostitut minn gruppi idrossili,

— kopolimeru barriera (kif determinat bil-metodu ASTM F1115-95 (2001)) minn xylylene diamines u aċidu adipiku, u

— żebgħa organika u/jew pigmenti organiċi u inorganiċi,

fejn it-tieni kopolimeriku jippredomina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390940 00

10

Prodott ta' polikondensazzjoni ta' phenol with formaldehyde, f'forma ta' sferi vojta b'dijametru ta' anqas minn 150 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390950 90

10

Likwidu fotopolimeriku, li jista’ jiġi trattat bil-UV, li jikkonsisti minn taħlita li tinkludi f’piż 60 % jew aktar ta’ polyurethanes u 30 % (± 8 %) ta’ acrylates

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391000 00

20

Kopolimeru fi blokok ta' poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane) u poly[methyl(vinyl)siloxane]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391000 00

40

Silikoni bijokompatibbli għall-fabbrikazzjoni ta' impjanti kirurġiċi għat-tul (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391000 00

50

Adeżiv magħmul mis-silikon, li huwa sensittiv għall-pressa, f’solvent li fih il-gomma tal-kopoli (dimetilsilokson/difenilsilokson)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391000 00

60

Polydimethylsiloxane, kemm jekk ikun issostitwit bil-polyethylene glycol u t-trifluoropropyl u kemm jekk le, bi gruppi tat-tmiem tal-methacrylate

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex391110 00

81

Raża idrokarburika mhux idroġenizzata, miksuba permezz ta’ polimerizzazzjoni ta’ alkeni C-5 sa C-10, ċiklopentadiene and diċiklopentadiene, flimkien ma’ Kulur Gardner ta’ aktar minn 10 għall-prodott pur jew Kulur Gardner ta’ aktar minn 8 għas-soluzzjoni ta’ 50 % b’ volum f’toluene (kif determinat bil-metodu ASTM D6166)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

10

Poly(oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenyleneoxy-4,4’-biphenylene)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

30

Kopolimeru tal-ethyleneimine u ethyleneimine dithiocarbamate, f'soluzzjoni ilmija tal-idrossidu tas-sodju

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391190 99

25

Kopolimeru ta' vinyltoluene u α-methylstyrene

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391190 99

31

Kopolimeri tal-butadiene u tal-aċidu maleiku, sew jekk ma jinkludux jew le l-imluħa tal-ammonju tiegħu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391190 99

40

Melħ imħallat tal-kalċju u tas-sodju ta’ kopolimeru ta’ aċidu malejku u methyl vinyl oxide, b’kontenut tal-kalċju ta’ 9 % jew aktar iżda mhuż aktar minn 16 %, f’piż

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

45

Kopolimeru ta’ aċidu malejku u methyl vinyl ether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

65

Melħ tal-kalċju u taż-żingu ta’ kopolimeru ta’ aċidu malejku u methyl vinyl ether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

86

Kopolimeru ta’ methyl vinyl ether u anidride tal-aċidu malejku

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex391211 00

30

Triaċetat taċ-ċelluloża

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391211 00

40

Trab tad-diaċetat taċ-ċelluloża

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex391239 85

10

Ethylcellulose, mhux plastifikat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

20

Ethylcellulose, f’forma ta’ dispersjoni ilmija li fih hexadecan-1-ol u sodium dodecyl sulfate, li fih, f’piż, (27 ± 3) % ethylcellulose

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

30

Ċelluloża, kemm hydroxyethylated u alkylated b’alkyl chain-lengths ta’ 3 atomi tal-karbonju jew aktar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

10

Aċetat propionate taċ-ċelluloża, mhux plastifikat, f’forma ta’ trab:

— li fih, f’piż, 25 % jew aktar propionyl (skont il-metodu ASTM D 817-72) u

— b’viskożità li ma taqbiżx 120 poise (skont il-metodu ASTM D 817-72),

għall-fabbrikazzjoni ta’ linka għall-istampar, żebgħat, laker u kisi ieħor, u kisi reprografiku (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

20

Hydroxypropyl methylcellulose phthalate

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

81

Taħlita ta’ cyanoethyl pullulan u cyanoethyl poly(vinyl alcohol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

85

Sodju Jaluronat sterili

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

92

Proteini, modifikati kimikament għall-karbossilazzjoni u/jew żieda tal-aċidu ftaliku, b’piż medju molekulari (Mw) bejn 100 000 u 300 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

94

Granuli li fihom, f’piż:

— 35 % jew aktar iżda anqas minn 75 % bijopolimeru estruż b’kontenut għoli ta’ amylose prodott mil-lamtu tal-qamħirrum,

— 5 % jew aktar iżda mhux anqas minn 16 % polyvinyl alcohol,

— 10 % jew aktar iżda anqas minn 46 % plastifikanti polyol,

— 0,25 % jew aktar iżda anqas minn 3 % aċidu steariku,

— anki jekk fih 30 % (± 10 %) polyester resin bijodegradabbli iżda qatt f’livell ogħla mill-ammont ta’ bijopolimeru b’kontenut għoli ta’ amylose

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391390 00

95

Chondroitinsulfuric acid, melħ tas-sodju

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

96

Trab li jikkonsisti f’90 % (± 5 %), f’piż, bijopolimeru estruż b’kontenut għoli ta’ amylose prodott mil-lamtu tal-qamħirrum, f’10 % (± 5 %), f’piż, polimeru sintetiku u f’0,5 % (± 0,25 %) aċidu steariku

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391620 00

91

Profili magħmulin minn poly(vinyl chloride) tat-tip użati fil-manifattura ta’ folji għal pilastri ta’ appoġġ u faċċati, li fihom l-addittivi li ġejjin:

— diossidu tat-titanju

— poly(methyl methacrylate)

— karbonat tal-kalċju

— materjali oħra ta’ twaħħil

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391732 00

91

Tubu li jikkonsisti f’kopolimeru fi blokok ta’ polytetrafluoroethylene u polyperfluoroalkoxytrifluoroethylene, ta’ tul ta’ mhux aktar minn 600 mm, b’dijametru ta’ mhux anqas minn 85 mm u ħxuna tal-ħajt ta’ 30 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 110 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391740 00

91

Konnetturi tal-plastik li jinkludu O-rings, klipp bil-molla u sistema ta’ rilaxx biex jiddaħħlu fil-manek tal-karburanti għall-karozzi

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391910 19

10

Film riflettenti, li jikkonsisti f’saff ta’ polyurethane, li għandu, fuq naħa, marka tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta’ data jew id-duplikazzjoni, jew simbolu uffiċjali għal użu speċifiku, u lewlu tal-ħġieġ inċiż u, fuq in-naħa l-oħra, saff adeżiv, mgħotti fuq naħa jew fuq iż-żewġ naħat minn film protettiv li jitneħħa (release film)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Rombli ta’ tejp adeżiv fuq ’żewġ naħat:

— miksija b’gomma naturali jew sintetika mhux vulkanizzata,

— b’wisa’ ta’ 20 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 40 mm,

— bis-silkon, idrossidu tal-aluminju, akril u uretan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Folja riflettenti, li tikkonsisti minn:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

21

—  film ta’ polikarbonat jew ta’ polimeru akriliku totalment imbuzzat minn naħa waħda f’motiv ta’ forma regolari,

ex392061 00

20

—  mgħottija fuq iż-żewġ naħat b’wieħed jew aktar saffi ta’ materjal tal-plastik,

—  sew jekk tkun mgħottija fuq naħa minn saff adeżiv u folja protettiva li titneħħa (release sheet), u sew jekk le

▼M28

ex391910 80

23

Film li jirrifletti, magħmul minn diversi filati li jinkludu:

— poly(vinyl chloride);

— polyurethane li għandu marki kontra l-iffalsifikar, it-tbgħabis jew is-sostituzzjoni ta’ dejta jew kontra il-riproduzzjoni mhux awtorizzata, fuq naħa, u saff mikrosferi tal-ħġieġ fuq naħa oħra;

— saff li fih marka għas-sigurtà u/jew uffiċjali li tinbidel fl-apparenza skont l-angolu li wieħed ikun qed iħares minnu;

— aluminju metallizzat;

— u kolla, koperta fuq naħa b’inforra għar-rilaxx

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391910 80

27

Film tal-polijester:

— b’kopertura fuq naħa waħda ta’ kolla akrilika li tirrilaxxa bis-sħana li tinħall f’temperatura ta’ 90 °C jew ogħla iżda li ma taqbiżx il-200 °C, u nforra tal-polijester, u

— b’kopertura jew mingħajr fuq in-naħa l-oħra ta’ kolla akrilika sensittiva għall-pressa jew kolla akrilika li tirrilaxxa bis-sħana li tinħall f’temperatura ta’ 90 °C jew ogħla iżda li ma taqbiżx il-200 °C, u nforra tal-polijester

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391990 00

20

▼M27

 (4)ex391910 80

30

Fojl tar-reża epoksi mmodifikat, b’żewġ naħat u li jeħel waħdu, f’rombli ta’ wisa’ ta’ bejn 10 u 20 ċm u ta’ tul ta’ bejn 10 u 210 m u bi ħxuna totali ta’ bejn 10 u 50 μm, mhux għall-bejgħ bl-imnut

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391910 80

32

Film tal-polytetrafluoroethylene:

— bi ħxuna ta’ 110 μm jew iżjed,

— b’reżistenza tal-wiċċ ta’ bejn 102-1014 ohms kif determinat mill-metodu tat-test ASTM D 257,

— kopert min-naħa l-oħra b’kolla akrilika sensittiva għall-pressjoni

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391910 80

35

Film riflettenti, li jikkonsisti f’saff ta’ poly(vinyl chloride), saff ta’ alkyd polyester, li għandu, fuq naħa, marka tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta’ data jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għal użu speċifiku, viżibbli biss permezz ta’ dawl retroriflettenti, u lewlu tal-ħġieġ inċiż u, fuq in-naħa l-oħra, saff adeżiv, mgħotti fuq naħa jew fuq iż-żewġ naħat minn film protettiv li jitneħħa (release film)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391910 80

37

Film tal-polytetrafluoroethylene:

— bi ħxuna ta’ 100 μm jew aktar,

— li jingħata jekk jiġġebbed iżjed minn 100 % tat-tul tiegħu,

— kopert min-naħa waħda b’kolla tas-silikonju sensittiva għall-pressjoni

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Film tal-poly(vinyl chloride) Iswed:

— bl-lostru ta’ aktar minn 30o skont l-ASTM D2457,

— kopert jew mhux fuq naħa waħda b’film protettiv tal-polyethylene terephthalate, u b’kolla sensittiva għal pressa b’kanali u inforra għar-rilaxx, fuq in-naħa

0 %

1.7.2010-31.12.2011

ex391990 00

43

▼M27

 (4)ex391910 80

45

Tejp imsaħħaħ mill-fowm tal-polijetiline, miksi fuq iż-żewġ naħat b’adeżiv akriliku mikro kkanalizzat sensittiv għall-pressa u fuq naħa waħda b’kisja applikata bi ħxuna ta’ 0,38 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx il-1,53 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Film adeżiv li jikkonsisti minn bażi ta’ kopolimeru tal-etilene u ta’ aċetat tal-vinil (EVA) bi ħxuna ta’ 70 μm jew aktar u minn parti adeżiva ta’ tip akriliku bi ħxuna ta’ 5 μm jew aktar, użat għat-tħin u/jew fil-proċess tal-qtugħ ta’ diski tas-silikon (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

 (4)ex391910 80

55

Żigarella ta’ ragħwa akrilika sewda, mgħottija fuq naħa waħda b’adeżiv attivabbli bis-sħana jew adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa u fuq in-naħa l-oħra adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa u folja protettiva li titneħħa (release sheet), b’adeżjoni tat-tqaxxir (peel adhesion) f’angolu ta’ 90 ° jew aktar minn 25 N/ċm (skont bil-metodu ASTM D 3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

53

 (4)ex391910 80

60

Folja laminata riflettenti li turi motiv regolari, li tikkonsisti sussegwentement minn film ta’ poly(methylmethacrylate), saff ta’ polimeru akriliku li fih mikropriżmi, saff ta’ poli(methylmetacrylate), saff adeżiv u folja protettiva li titneħħa (release sheet)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Folja adeżiva riflettenti sew jekk hija ssegmentata, sew jekk le:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

57

—  li turi motiv regolari,

—  li għandha jew m’għandhiex saff ta’ tejp ta’ applikazzjoni,

—  li tikkonsisti f’film ta’ polimeru akriliku segwit minn saff ta’ polimetilmetakrilat li jkun fih il-mikropriżmi,

—  li fiha jew ma fihiex saff adizzjonali ta’ polyester u

—  kolla flimkien ma’ folja aħħarija li tinqala’

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Film Trasparenti maghmul minn poly(ethylene terephthalate)li jeħel waħdu:

— mingħjar impuritajiet jew nuqqasijiet,

— kopert fuq naħa waħda b’kolla sensittiva għall-pressa u inforra għar-rilaxx u saff ta’ compound tal-choline organiku bbażat fuq il-joni, fuq in-naħa l-oħra.

— kemm jekk b’saff li jiflaħ għat-trab u li jista’ jiġi stampat magħmul minn kompound organiku b’katini twal ta’ alkyl

— b’ħxuna totali mingħajr l-inforra ta’ 54 μm jew iżjed iżda li ma taqbiżx 64 μm, u

— wisa ta’ aktar minn 1 295 mm ożda li ma taqbiżx 1 305 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex391990 00

22

Film tal-polypropylene iswed:

— bl-livell ta’ lostru ta’ aktar minn 20 degrees kif determinat mill-metodu tat-test ASTM D2457,

— kemm jekk kopert min-naħa waħda b’film prottettiv polyethylene terephthalate u kemm jekk le, u kopert min-naħa l-oħra b’kolla sensittiva għall-pressjoni b’kanali u nforra għar-rilaxx

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

23

Film li jikkonsisti f’saff wieħed sa 3 laminati ta’ poly(ethylene terephthalate) u f’kopolimeru tal-aċidu tereftaliku, aċidu sebaċiku u ethylene glycol, miksi fuq naħa minn kiskja akrilika reżistenti għall-brix u fuq in-naħa l-oħra minn adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa, minn kisja tal-methylcellulose li tinħall fl-ilma u minn folja ta’ protezzjoni tal-poly(ethylene terephthalate)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

24

Pjanċa laminata li tirrifletti:

— li tikkonsisti minn filata ta’ akrilat tal-epossi, imnaqqxa fuq naħa waħda b’disinn ta’ forma regolari

— koperta fuq iż-żewġ naħat b’filata waħda jew iżjed ta’ materjal tal-plastiku u

— koperta fuq naħa waħda b’filata kolla u b’folja għar-rilaxx

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

25

Film li jikkonsisti minn kostruzzjoni ta’ bosta saffi ta’ poli(tereftalat tal-etiline) u kopolimeru ta’ butilakrilat u metilmetilakrilat, miksi fuq naħa b’rita akrilika li tirreżisti l-brix li fiha nanopartiċelli tal-osside tal-landa antimonju u l-iswed tal-karbonju, u fuq in-naħa l-oħra b’adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa u b’inforra protettiva ta’ poli(tereftalat tal-etiline) miksija bis-silikon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391990 00

26

Film tal-ethylene vinyl acetate:

— ta’ ħxuna ta’ 100 μm jew iktar,

— miksi fuq naħa waħda b’adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa jew għall-UV u film tal-polyester

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

27

Film ta’ poli(tereftalat tal-etiline), b’qawwa ta’ adeżjoni anqas minn 0,147N/25 mm u b’rilaxx elettrostatiku ta’ anqas minn 500 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

28

Poly(vinyl chloride) jew polyethylene jew kwalunkwe film ieħor tal-polyolefine:

— b’ħxuna ta’ 65 μm jew iżjed,

— kopert min-naħa waħda b’kolla akrilika sensittiva għar-raġġi UV u inforra tal-polijester

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

29

Film tal-polijester miksi fuq iż-żewġ naħat b’adeżiv akriliku u/jew tal-lastku sensittiv għall-pressa mrambla f’wisa’ ta’ 45,7 ċm jew aktar iżda li ma taqbiżx 132 ċm (fornut f’film protettiv li jitneħħa)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391990 00

33

Pellikola trasparenti ta’ poli(tereftalat tal-etilen) li teħel weħidha, ħiesa minn impuritajiet jew difetti, miksija fuq naħa b’adeżiv akriliku sensittiv għall-pressjoni, bi ħxuna ta’ 60 μm jew aktar iżda mhux aktar minn 70 μm u wisa’ ta aktar minn 1 245 mm iżda mhux aktar minn 1 255 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

35

Folja b’saffi fuq rombli li tirrifletti, ta’ wisa’ ta’ aktar minn 20 ċm, b’disinn intaljat regolari, magħmula minn pellikola tal-klorur polyviniliku miksija fuq naħa b’:

— saff tal-poliuretan li fih mikrożibeġ tal-ħġieġ,

— saff ta’ poly(ethylene vinyl acetate),

— saff ta’ adeżiv, u

— folja ta’ rilaxx

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

37

Film magħmul minn poli(klorur tal-vinil) li jassorbi r-raġġi UV:

— bi ħxuna ta’ 78 μm jew iżjed,

— miksi fuq naħa waħda minn saff li jeħel u b’folja protettiva li tista’ titneħħa,

— li jeħel b’saħħa ta’ 1 764 mN/25 mm jew iżjed

0 %

1.1.2011-31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

39

Folji ta’ poly(vinyl chloride), bi ħxuna ta’ anqas minn 1 mm, miksija bi sferi tal-ħġieġ b’dijametru li ma jaqbiżx 100 μm inkorporati f’sustanza adeżiva

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

47

Film polarizzatur, f’rollijiet, magħmul minn film b’ħafna saffi ta’ alkoħol polivinil, appoġġat fuq il-ġnub b’film taċ-ċellulożi trijaċetil, b’film sensittiv għall-pressa, jwaħħal u għar-rilaxx fuq naħa minnhom

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex900120 00

40

 (4)ex391990 00

49

Folja laminata li tirrifletti magħmula minn film tal-poli(metil metakrilat) intaljata fuq naħa waħda f’disinn ta’ forma regolari, pellikola ta’ polimeru li fih mikrosferi tal-ħġieġ, saff adeżiv u folja tar-rilaxx

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

51

Film bijassjalment orjentat ta’ poly(methyl methacrylate), bi ħxuna ta’ 50 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 90 μm, anki jekk miksija minn naħa waħda b’saff adeżiv u folja ta’ protezzjoni li titneħħa (release sheet)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

30

 (4)ex391990 00

55

Rombli ta’ film tal-polipropilene f’orjentazzjoni biassjali:

— b’kisja li teħel minnha nnifisha,

— b’wisa’ ta’ 363 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 507 mm,

— b’wisa’ totali tal-film ta’ 10 μm jew aktar iżda mhux aktar minn 100 μm,

għall-użu fil-protezzjoni ta’ displejs LCD waqt il-manifattura ta’ moduli LCD (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex391990 00

60

Pellikola li tirrifletti, li tikkonsisti minn:

— saff ta’ poly(vinyl chloride),

— saff ta’ polyurethane,

— saff ta’ mikrosferi tal-ħġieġ,

— saff li jinkorpora u kemm jekk le, marka ta’ sigurtà u/jew uffiċjali li tbiddel id-dehra tagħha skont mil-liema angulatura tħares lejha,

— saff ta’ aluminju metallizzat, u

— adeżiv, kopert minn naħa waħda b’film protettiv li jitneħħa

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

65

Pellikola li teħel waħedha bi ħxuna ta’40 μm jew aktar, iżda mhux aktar minn400 μm, li tikkonsisti minn saff wieħed jew aktar ta’ poly(ethylene terephthalate) trasparenti, metallizzat jew ikkulurit, koperta minn naħa waħda b’kisi għal kontra l-grif u min-naħa l-oħra b’adeżiv sensittiv għall-pressjoni u b’film protettiv tas-silikon li jitneħħa

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

70

Diski tal-illustrar tal-poliuretan mikroporuż li jeħlu waħedhom, kemm jekk miksija bil-pannu u kemm jekk le

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

 (4)ex392010 25

10

Film bi ħxuna li ma taqbiżx 0,20 mm, ta’ taħlita ta’ polyethylene u kopolimeru tal-ethylene bi oct-1-ene, imbuzzata f’disinn regolari f’forma ta’ rombu, għall-kisi miż-żewġ naħat ta’ film tal-gomma mhux vulkanizzata (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

20

 (4)ex392010 25

20

Film tal-polyethylene, tat-tip użat għaż-żigarelli tat-tajprajter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 28

91

Pellikola tal-poli(etilene) ta‘ ħxuna ta’ 19 μm (± 1), stampata b’disinn grafiku li jikkonsisti minn tmien kuluri differenti fuq naħa waħda tal-pellikola, u kulur wieħed fuq in-naħa l-oħra, id-disinn grafiku għandu wkoll dawn il-karatteristiċi li ġejjin:

— ripetut u mbiegħed ugwalment tul il-pellikola,

— alinjat b’mod identiku kemm meta wieħed iħares lejn il-pellikolaminn wara kif ukoll jekk minn quddiem

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

40

Folja kompożita li fiha kisi akriliku u laminata b’saff ta’ polyethylene b’densità għolja, bi ħxuna totali ta’ 0,8 mm jew aktar iżda ma taqbiżx 1,2 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392020 21

30

Film tal-polypropylene bijassjalment orjentat, b’saff koestruż ta’ polyethylene fuq naħa waħda, bi ħxuna ta’ 11,5 μm jew aktar iżda ma taqbiżx 13,5 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex392020 29

92

Pellikola orjentata monoassiament, bi ħxuna totali ta’ mhux aktar minn 75 μm, li tikkonsisti minn tnejn jew tliet saffi, kull saff fih taħlita ta’ polipropilene u polietilene, b’saff tan-nofs kemm jekk ikun fih diijossidu tat-titanju u kemm le, li għandu:

— saħħa tensili fid-direzzjoni tal-magna ta’ 140 MPa jew aktar iżda mhux aktar minn 270 MPa u

— saħħa tensili fid-direzzjoni traversa ta’ 20 MPa jew aktar iżda mhux aktar minn 40 MPa

kif determinat bil-metodu tat-test ASTM D882/ISO 527-3

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

 (4)ex392020 29

93

Folja orjentata monoassjalment, li tikkonsisti minn tliet saffi, kull saff jikkonsisti minn taħlita ta’ polypropylene u kopolimeru tal-ethylene u vinyl acetate, li għandu

— ħxuna ta’ 55 jew aktar iżda ma taqbiżx 97 μm,

— tensile modulus fid-direzzjoni tal-magna ta’ 0,75 GPa jew aktar iżda ma taqbiżx 1,45 GPa, u

— tensile modulus f’direzzjoni trasversali ta’ 0,20 GPa jew aktar iżda ma taqbiżx 0,55 GPa,

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex392020 80

92

Folja jew strixxa laminata, li tikkonsisti f’folja bi ħxuna ta’ 181 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 223 μm komposta minn taħlita ta’ kopolimeru ta’ propylene bl-ethylene u kopolimeru ta’ styrene-ethylene-butylene-styrene (SEBS) miksi jew mgħotti minn naħa waħda ma saff ta’ kopolimeru ta’ styrene-ethylene-butylene-styrene (SEBS) u saff ta’ polyester

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

92

Folji ta' poly(vinyl chloride), stabbilizzat kontra r-raġġi ultravjola, mingħajr toqob, anki mikroskopiċi, bi ħxuna ta' 60 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 80 μm, li fiha 30 jew aktar iżda mhux aktar minn 40 parti plastifikanti ma' 100 parti ta' poly(vinyl chloride)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

94

Folja b’rifless spekulari ta’ 70 jew aktar, imkejjel f’angolu ta’ 60 ° bl-użu ta’ glossometru (skont il-metodu ISO 2813:2000), li tikkonsisti minn saff wieħed jew tnejn ta’ poly(vinyl chloride) miksi miż-żewġ naħat b’saff tal-plastik, bi ħxuna ta’ 0,26 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1,0 mm, mgħottija fuq il-wiċċ li jleqq b’kisja protettiva ta’ polyethylene, f’rombli ta’ wisa’ ta’ 1 000 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 450 mm, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura Nru 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392049 10

93

ex392043 10

95

Folja laminata riflettenti, li tikkonsisti minn saff ta’ poly(vinyl chloride) u ta’ saff ieħor tal-plastik kompletament imbuzzat b’motiv regolari f’forma ta’ piramida, mgħottija minn naħa waħda b’folja protettiva li titneħħa (release sheet)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

96

Film b'rifless spekulari ta' 70 jew aktar, imkejjel f'angolu ta' 60 ° bl-użu ta' glossometru (skont il-metodu ISO 2813:2000), li jikkonsisti f'saff ta' poly(ethylene terephthalate) u saff ta' poly(vinyl chloride) ikkulurit, għal kisi ta' panils u bibien tat-tip użat fil-fabbrikazzjoni ta' apparati domestiċi (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

97

Film imbuzzat sa fond ta’ mhux aktar minn 12 μm, b’riflessi spekulari ta’ 7 jew aktar iżda li ma taqbiżx 17, imkejjel f’angolu ta’ 60 °, bl-użu ta’ glossometru (skont il-metodu ISO 2813:2000), li jikkonsisti f’talanqas żewġ saffi ta’ poly(vinyl chloride), bi ħxuna totali li ma taqbiżx 0,5 mm, mgħottijin min-naħa l-imbuzzata b’saff protettiv, f’rombli b’wisa’ ta’ 1 400 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 420 mm, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-oġġetti tal-intestatura Nru 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

10

Pjanċa tal-poly(methyl methacrylate), b'kisja antistatika, b'qisien ta' 738 × 972 mm (± 1,5 mm)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

20

Pjanċa ta’ poly(methyl methacrylate) li fiha trijidrossidu tal-aluminju, bi ħxuna ta’ 3,5 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 19 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

40

Folji tal-plastik tal-polimetilmetakrilat li jikkonformaw mal-istandards EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) et EN 4366 (MIL-PRF-25690)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392059 90

10

Folja mhux ċellulari u mhux laminata ta' kopolimeru mmodifikat ta' akrilat akrilonitrile-metil bi ħxuna ta' 1.0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1.3 mm, maħruġa f'rombli

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex392059 90

20

Folja laminata riflettenti, li tikkonsisti fi strat ta’ akrilat tal-epossi ibbuzzat fuq naħa waħda f’forma b’bixra regolari, miksija miż-żewġ naħat bi strat wieħed jew iktar ta’ materjal plastiku

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex392062 19

01

Folja opaka koestruża tal-poly(ethylene terephthalate), bi ħxuna ta' 50 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 350 μm, li tikkonsisti speċjalment minn saff li jkun fih karbonju iswed

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

03

ex392062 19

07

Film tal-poly(ethylene terephtalate), mhux miksi minn adeżiv, bi ħxuna li ma taqbiżx 25 μm:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

09

— miżbugħa fil-massa biss jew,

— miżbugħa fil-massa u metallizzata fuq naħa

ex392062 19

11

Film tal-poly(ethylene terephthalate) biss, bi ħxuna totali li ma taqbiżx 120 μm, li tikkonsisti f’saff wieħed jew tnejn, kull wieħed fih il-kulur u/jew materjal li jassorbixxi l-UV fil-masa kollha, mhux miksi b’xi adeżiv jew materjal ieħor

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

13

ex392062 19

14

Film tal-poly(ethylene terephthalate), bi ħxuna ta' 20 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 150 μm, miksi minn naħa waħda bis-silikon, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' films għat-twieqi (1)

3 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392062 19

16

ex392062 19

17

Film laminat tal-poly(ethylene terephthalate) biss, bi ħxuna totali li ma taqbiżx 120 μm, li tikkonsisti f’saff wieħed metalizzat biss, u saff wieħed jew tnejn kull wieħed bil-kulur u/jew materjal li jassorbixxi l-UV fil-massa, mhux miksi b’xi adeżiv jew materjal ieħor

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

19

ex392062 19

20

Folji tal-poliester riflettenti b’ibbuzzar f’forma ta’ piramida, għall-fabbrikazzjoni ta’ stikers u badges tas-sikurezza, ħwejjeġ tas-sikurezza u l-aċċessorji tagħhom, jew basktijiet tal-iskola, boroż, jew kontenituri oħra simili (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

21

Film tal-poly(ethylene terephthalate), miksi jew mgħotti fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat b’saff ta’ polyester modifikat, bi ħxuna totali ta’ 7 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 11 μm, għall-fabbrikazzjoni ta’ żigarelli tal-vidjows b’saff manjetiku ta’ pigmenti metalliċi u b’wisa’ ta’ 8 mm jew ta’ 12,7 mm (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

23

▼M28

ex392062 19

24

Film ta’ poli(ethylene terephthalate) ta’ ħxuna ta’ 186 μm jew iżjed iżda mhux aktar minn 191 μm kopert fuq naħa waħda b’filata akrilika f’diżinn matrix

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex392062 19

26

▼M27

ex392062 19

37

Film tal-poly(ethylene terephthalate), bi ħxuna li ma taqbiżx 12 μm, miksi minn naħa waħda b’saff tal-ossideu tal-aluminju bi ħxuna li ma taqbiżx 35 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

39

ex392062 19

41

Film tal-poly(ethylene terephthalate), bi ħxuna ta' 18 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 25 μm, li għandu:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

43

— livell ta' taqsir bix-xrib (shrinkage) ta' (3,4 ± 0,1) % fid-direzzjoni tal-magna (skont il-metodu ASTM D 1204), u