1996R1255 — LV — 01.01.2011 — 029.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1255/96

(1996. gada 27. jūnijs),

kas uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus dažiem ►M9  rūpniecības ražojumiem, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem ◄

(OV L 158, 29.6.1996, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

COUNCIL REGULATION (EC) No 2484/96 of 20 December 1996 (*)

  L 341

1

30.12.1996

 M2

COUNCIL REGULATION (EC) No 1186/97 of 27 June 1997 (*)

  L 172

1

30.6.1997

 M3

COUNCIL REGULATION (EC) No 2590/97 of 16 December 1997 (*)

  L 355

1

30.12.1997

 M4

COUNCIL REGULATION (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 (*)

  L 186

1

30.6.1998

 M5

COUNCIL REGULATION (EC) No 2797/98 of 17 December 1998 (*)

  L 352

1

29.12.1998

 M6

COUNCIL REGULATION (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 (*)

  L 165

1

30.6.1999

 M7

COUNCIL REGULATION (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 (*)

  L 8

1

12.1.2000

 M8

COUNCIL REGULATION (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 (*)

  L 153

1

26.6.2000

►M9

PADOMES REGULA (EK) nr. 2801/2000 (2000. gada 14. decembris),

  L 331

1

27.12.2000

 M10

COUNCIL REGULATION (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 (*)

  L 169

1

23.6.2001

 M11

COUNCIL REGULATION (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 (*)

  L 340

1

21.12.2001

 M12

COUNCIL REGULATION (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 (*)

  L 171

1

29.6.2002

 M13

COUNCIL REGULATION (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 (*)

  L 350

1

27.12.2002

 M14

COUNCIL REGULATION (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 (*)

  L 161

1

30.6.2003

 M15

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2285/2003 (2003. gada 22. decembris)

  L 341

1

30.12.2003

 M16

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1241/2004 (2004. gada 5. jūlijs),

  L 238

1

8.7.2004

 M17

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2271/2004 (2004. gada 22. decembris),

  L 396

13

31.12.2004

 M18

PADOMES REGULA (EK) Nr. 989/2005 (2005. gada 27. jūnijs),

  L 168

1

30.6.2005

 M19

PADOMES REGULA (EK) Nr. 300/2006 (2006. gada 30. janvāris),

  L 56

1

25.2.2006

 M20

PADOMES REGULA (EK) Nr. 963/2006 (2006. gada 27. jūnijs),

  L 176

3

30.6.2006

 M21

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1897/2006 2006. gada 19 decembris,

  L 395

1

30.12.2006

 M22

PADOMES REGULA (EK) Nr. 729/2007 (2007. gada 25. jūnijs),

  L 166

4

28.6.2007

 M23

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1527/2007 (2007. gada 17. decembris),

  L 349

7

31.12.2007

 M24

PADOMES REGULA (EK) Nr. 595/2008 (2008. gada 16. jūnijs),

  L 164

1

25.6.2008

 M25

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1/2009 (2008. gada 18. decembris),

  L 1

1

5.1.2009

 M26

PADOMES REGULA (EK) Nr. 564/2009 (2009. gada 25. jūnijs),

  L 168

4

30.6.2009

►M27

PADOMES REGULA (ES) Nr. 12/2010 (2009. gada 22. decembris),

  L 4

1

8.1.2010

►M28

PADOMES REGULA (ES) Nr. 566/2010 (2010. gada 29. jūnijs),

  L 163

4

30.6.2010

►M29

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1265/2010 (2010. gada 20. decembris),

  L 347

9

31.12.2010(*)

Šis tiesību akts nekad nav publicēts latviešu valodā.
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1255/96

(1996. gada 27. jūnijs),

kas uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus dažiem ►M9  rūpniecības ražojumiem, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem ◄EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 28. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā šajā regulā norādīto produktu ražošana Kopienā pašlaik nav pietiekama vai nenotiek; tā kā ražotāji Kopienā tādēļ nevar apmierināt izmantojošo nozaru vajadzības;

tā kā Kopienas interesēs ir šiem produktiem daļēji vai pilnīgi atlikt kopīgā muitas tarifa autonomo nodokli;

tā kā lēmums atlikt šo autonomo nodokli jāpieņem Kopienai;

tā kā regulās, kas uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus kādiem ►M9  rūpniecības ražojumiem, lauksaimniecības un zvejniecības produktiem ◄ , agrāk noteiktie pasākumi ir ievērojami pārlaboti; tā kā, lai minētā iemesla dēļ racionalizētu attiecīgo pasākumu izpildi, ir lietderīgi neierobežot šās regulas spēkā esamības laiku, jo vajadzības gadījumā ar Padomes regulu var mainīt tās darbības jomu un pievienot sarakstam vai izņemt no tā attiecīgus ražojumus;

tā kā kombinētās nomenklatūras un TARIC kodu grozījumi neizraisa būtiskus grozījumus; tā kā vienkāršības labad būtu jādod Komisijai pilnvaras pēc Muitas kodeksa komitejas atzinuma saņemšanas izdarīt vajadzīgos šās regulas pielikuma grozījumus un formālus pārlabojumus, ieskaitot konsolidētas redakcijas publicēšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Regulas pielikumā uzskaitītajiem produktiem kopējā muitas tarifa autonomos nodokļus atliek apjomā, kāds norādīts iepretī katram no tiem.

2. pants

Formālus pārlabojumus, ieskaitot konsolidētās redakcijas publicēšanu, kas vajadzīgi kombinētās nomenklatūras un TARIC kodu grozījumu dēļ, Komisija pieņem 3. pantā noteiktajā kārtībā.

3. pants

1.  Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 ( 1 ) 247. pantu.

2.  Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par projektu termiņā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kas Līguma 148. panta 2. punktā noteikts attiecībā uz lēmumiem, kuri Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsu skaits komitejā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3.  Komisija nosaka tūlīt piemērojamus pasākumus.

Ja pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu, tad Komisija tos tūlīt dara zināmus Padomei. Tādā gadījumā Komisija uz trim mēnešiem no paziņojuma dienas atliek noteikto pasākumu piemērošanu.

Padome var ar kvalificētu balsu vairākumu iepriekšējā daļā minētajā laikā pieņemt atšķirīgu lēmumu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1996. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M27
PIELIKUMSKN kods

TARIC

Apraksts

Autonomā muitas nodokļa likme

Spēkā esamības periods

ex030269 99

30

Purpura lutjānzivis (Lutjanus purpureus), svaigas, dzesinātas, pārstrādei (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex030270 00

95

Cietie zivju ikri, svaigi, dzesināti vai saldēti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Cietie zivju ikri, sālīti vai sālījumā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030520 00

30

ex071021 00

10

Pisum sativum šķirnes Hortense axiphium pasugas zirņi pākstīs, kas nav biezāki par 6 mm, nelobīti izmantojami ēdienu pagatavošanai (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071080 95

50

Bambusa dzinumi, saldēti, nav mazumtirdzniecībā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071159 00

11

Sēnes, izņemot Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum un Tricholoma ģints sēnes (atmatenes), kas uz laiku iekonservētas sālījumā, sēra dioksīda vai citādā konservējošā šķīdumā, taču šādā stāvoklī nav piemērotas tūlītējai lietošanai uzturā — pārtikas konservu rūpniecībai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex071232 00

10

Sēnes, izņemot Agaricus ģints sēnes, žāvētas, veselas vai gabaliņos vai šķēlītēs sagrieztas, apstrādei, izņemot vienkāršu pārsaiņošanu mazumtirdzniecībai (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Dateles, svaigas vai žāvētas, nav safasētas pārdošanai mazumtirdzniecībā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081040 50

10

Vaccinium macrocarpon sugas augļi, svaigas

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 50

 

Vaccinium ģints augļi, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti, bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 70

 

ex081190 95

69

ex081190 95

20

Kazeņu šķirnes ogas (Boysen), bez cukura piedevu, nav safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībai

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

30

Ananass (Ananas comosus), gabalos, sasaldēts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

40

Mežrožu paaugļi, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti, bez cukura vai citu saldinātāju piedevu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 19

10

Palmu eļļa, kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa šādu produktu ražošanai:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 91

10

—  tehniskās monokarbokiltaukskābes apakšpozīcijā 3823 19 10,

ex151311 10

10

—  taukskābju metilesteri pozīcijā 2915 vai 2916,

ex151319 30

10

—  taukspirti apakšpozīcijā 2905 17, 2905 19 un 3823 70, ko izmanto kosmētikas, mazgāšanas un farmaceitisko līdzekļu ražošanai,

ex151321 10

10

—  taukspirti apakšpozīcijā 2905 16, tīrā veidā vai maisījumos, ko izmanto kosmētikas, mazgāšanas un farmaceitisko līdzekļu ražošanai,

ex151329 30

10

— stearīnskābes apakšpozīcijā 3823 11 00 vai

— pozīcijā 3401 minēto preču ražošanai (1)

▼M28

ex151519 10

10

Linsēklu eļļa, kurai saskaņā ar ISO standartu 150-2006 izmērītais joda skaitlis ir 190 vai lielāks

0 %

1.7.2010.-31.12.2010.

▼M27

ex151590 99

92

Dārzeņu eļļa, rafinēta, kuras sastāvā ir 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % no svara arahidonskābes, vai 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % no svara dokosaheksānskābes

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex151620 96

10

Rafinēta, balināta, hidrogenēta sojas eļļa pārslu veidā, ko izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanai

0 %

1.7.2010.-31.12.2010.

ex151620 96

20

Jojobas eļļa, hidrogenēta un savstarpēji esterificēta, bez turpmākām ķīmiskām izmaiņām, kurai nav veikts nekāds teksturizācijas process

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex151790 99

10

Augu eļļa, rafinēta, ar arahidonskābes masas daļu vismaz 35 %, bet ne vairāk kā 50 %, vai ar dokozaheksaēnskābes masas daļu vismaz 35 %, bet ne vairāk kā 50 %, standartizēta ar saulespuķu eļļu ar augstu oleīnskābes saturu (HOSO)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Klusā Okeāna lasis (Oncorhynchus spp.), pārstrādes rūpniecībai pastēšu un krēmu ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160430 90

10

Cietie zivju ikri, mazgāti, attīrīti no blakus esošajiem orgāniem un vienkārši sālīti vai sālījumā, pārstrādei (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

11

“King” (Paralithodes camchaticus), “Hanasaki” (Paralithodes brevipes), “Kegani” (Erimacrus isenbecki), “Queen” un “Snow” (Chionoecetes spp.), “Red” (Geryon quinquedens), “Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, “Mud” (Scylla serrata), “Blue” (Portunus spp.) sugu krabji, vārīti ūdenī un izlobīti, sasaldēti vai nesasaldēti, tiešajā iesaiņojumā, ar tīro svaru 2 kg vai vairāk

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Caurspīdīgās nūdeles, sagrieztas gabalos, iegūtas no pupām (Vigna radiata (L.) Wilczek), nav safasētas pārdošanai mazumtirdzniecībai

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Bambusu dzinumi, sagatavoti vai konservēti, tiešajā iesaiņojumā ar neto svaru virs 5 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex200860 19

30

Saldie ķirši ar spirta piedevu vai bez tās, ar cukura saturu 9 % (masas), ar diametru, kas ir mazāks par vai vienāds ar 19,9 mm, ar kauliņu, izmantošanai šokolādes izstrādājumos (1)

10 % (3)

1.1.2010-31.12.2012

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Žāvētas dzērvenes, saldinātas

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

ex200899 49

30

Boizeņu biezenis bez sēklām, bez spirta piedevas, ar cukura piedevu vai bez tās

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

ex200899 99

40

▼M27

 (4)ex200949 30

91

Ananāsu sula, izņemot sulas pulvera veidā:

— kuras Briksa skaitlis ir lielāks par 20 bet ne lielāks par 67,

— kuras vērtība ir lielāka nekā EUR 30 par 100 kg neto masas,

— ar cukura piedevu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex200980 79

82

Dzērveņu sulas koncentrāts, kura Briksa vērtība ir 40 vai lielāka, bet nepārsniedz 66

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex200980 79

87

Saldēts boizeņu sulas koncentrāts ar Briksa skaitli no 61 līdz 65

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex200980 99

93

Kokosūdens, saldēts, nesagatavots mazumtirdzniecībai

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex210610 20

10

Soja bez proteīna, kurš satur 6,6 % no svara vai vairāk, bet ne vairāk kā 8,6 % no svara kālija fosfāta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex271011 25

10

Izomēru maisījums 2,4,4-trimetilpent-1-ēns un 2,4,4-trimetilpent-2-ēns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280450 90

10

Telūrs ar tīrības pakāpi no 99,99 % līdz 99,999 % masas

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280530 10

10

Cerija un citu retzemju metālu sakausējums, kas satur 47 % vai vairāk cerija

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Retzemju metāli, skandijs un itrijs ar tīrības pakāpi 98,5 % vai vairāk

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex281119 80

10

Sulfamīdskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

10

Silikona dioksīds pulvera veidā, paredzēts izmantošanai augsta līmeņa darbības šķidro hromatogrāfijas kolonnu (HPLC) un paraugu sagatavošanas kārtridžu ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

20

Amorfa silīcija mikrolodītes ar daļiņu izmēru 5 μm (± 1 μm), izmantošanai kosmētikas izstrādājumu ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281122 00

30

Baltā porainā silīcija mikrolodītes ar daļiņu izmēru, kas lielāks par 1 μm, izmantošanai kosmētikas izstrādājumu ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281290 00

10

Slēpekļa trifluorīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281290 00

20

Silīcija tetrafluorīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex281820 00

10

Aktīvs alumīnija oksīds ar īpatnējo virsmu 350 m2/g un lielāku

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex281830 00

10

Alumīnija hidroksīda oksīds pseidobēmīta Gamma- AlO[OH] veidā

4 %

1.1.2010-31.12.2013

2819 10 00

 

Hroma trioksīds

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282300 00

10

Titāna dioksīds ar tīrības pakāpi 99,9 % vai vairāk, ar vidējo graudiņu lielumu 1,2 m vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,8 m, 8532. vai 8533. preču pozīcijā minēto preču ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex282550 00

11

Vara (I vai II) oksīds ar vara saturu 78 % vai vairāk un hlora saturu ne vairāk kā 0,03 %

0 %

1.1.2011.-31.12.2013.

ex282550 00

19

 
 
 

▼M27

ex282739 85

10

Vara monohlorīds ar tīrības pakāpi 96 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 99 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282739 85

20

Antimona pentahlorīds ar tīrības pakāpi 99 % pēc masas un augstāku

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282739 85

30

Mangāna dihlorīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282749 90

10

Hidratēts cirkonija dihlorīda oksīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283010 00

10

Dinātrija tetrasulfīds, ar nātrija saturu 38 % vai mazāk, pārrēķinot sausnā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283329 80

10

Mangāna sulfāta monohidrāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283510 00

10

Nātrija hipofosfīta monohidrāts

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283691 00

20

Litija karbonāts, kas satur vienu vai vairākus no šādiem piesārņojumiem norādītajā koncentrācijā:

— 2 mg/kg vai vairāk arsēna,

— 200 mg/kg vai vairāk kalcija,

— 200 mg/kg vai vairāk hlorīdu,

— 20 mg/kg vai vairāk dzelzs,

— 150 mg/kg vai vairāk magnija,

— 20 mg/kg vai vairāk smago metālu,

— 300 mg/kg vai vairāk kālija,

— 300 mg/kg vai vairāk nātrija,

— 200 mg/kg vai vairāk sulfātu,

kas noteikts saskaņā ar Eiropas Farmakopijas noteiktajām metodēm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283699 17

10

Cirkonija (IV) bāziskais karbonāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283719 00

20

Vara cianīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283720 00

10

Tetranātrija heksacianoferāts (II)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex283919 00

10

Dinātrija disilikāts

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283990 90

10

Svina silikāta hidrāts ar svina saturu, izteiktu kā svina monoksīds, (84,5 +/- 1,5) %, pulvera veidā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283990 90

20

Kalcija silikāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2841 30 00

 

Nātrija dihromāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284180 00

10

Diamonijvolframāts (amonija paravolframāts)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284190 85

10

Litija kobalta(III) oksīds ar kobalta saturu vismaz 59 %

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284210 00

10

Sintētisks beta-ceolīta pulveris

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex284210 00

20

Sintētiskais ceolīts kabazīts, pulverveida

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex284290 10

10

Nātrija selenāts

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex284329 00

10

Sudraba oksīds, nesatur nitrātus un karbonātus, sudraba saturs vismaz 99,99 % no metālu kopējās masas, sudraba oksīda bateriju ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2845 10 00

 

smagais ūdens (deitērija oksīds) (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2845 90 10

 

deitērijs un tā savienojumi; ūdeņradis un tā savienojumi, kas bagātināti ar deitēriju; maisījumi un šķīdumi, kas satur šos produktus (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

10

Hēlijs-3

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

20

Ūdens, kas līdz 95 % un vairāk bagātināts ar skābekli-18

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

30

Oglekļa monoksīds 13C

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

40

Dzelzs borīds, kas vairāk nekā 95 % no masas bagātināts ar boru-10

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

10

Retzemes koncentrāts ar retzemes oksīda saturu 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 95 % un cirkona oksīda, alumīnija oksīda un dzelzs oksīda katra saturu ne vairāk kā 1 %, un uzliesmojuma zudumu 5 % vai vairāk

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Dicērija trikarbonāts, hidratēts vai nehidratēts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

30

Cērija lantāna karbonāts, hidratēts vai nehidratēts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

40

Cērija lantāna neodīma prazēdija karbonāts, hidratēts vai nehidratizēts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2846 90 00

 

Retzemju metālu, skandija, itrija vai šo metālu maisījumu organiskie vai neorganiskie savienojumi, izņemot apakšpozīcijā 2846 10 00 minētos

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284800 00

10

Fosfīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

10

Silāns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

20

Arsīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

30

Titāna nitrīds, kura daļiņu lielums ir mazāks par vai vienāds ar 250 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex285000 60

10

Nātrija azīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

10

Oglekļa tetrafluorīds (tetrafluorometāns)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

30

Perfluoroetāns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

40

1,1-Difluoroetāns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

50

1,1,1,3,3 Pentafluoropropāns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

70

1,1,1,2 tetrafluoretāns, pārbaudīts, bez smaržas, satur maksimāli:

— 1,1,2,2,-tetraflouretānu 600 ppm no svara,

— pentaflouretānu 2 ppm no svara,

— hlorodifluoro-metānu 2 ppm no svara,

— hloropentālfluoro-etānu 2 ppm no svara,

— dihlorodifluoro-metānu 2 ppm no svara,

izmantošanai farmaceitiskas kategorijas padeves elementu ražošanā devas inhalatoriem (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-ēns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

80

Heksafluorpropēns

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290343 00

10

1,1,1-Trihlorifloretāns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekahlorpentaciklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

30

Oktafluorciklopentēns

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290369 90

10

Di- vai tetrahlortriciklo[8.2.2.24,7]hekiadeka-1(12),4,6,10,13,15-hekiaīns, jaukti izomēri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

20

1,2-Bis(pentabromafenils)etāns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

40

2,6-Dihlortoluēns, ar tīrības pakāpi 99 % vai vairāk, kas satur:

— 0,001 mg/kg vai mazāk tetrahlordibenzodioksīnu,

— 0,001 mg/kg vai mazāk tetrahlordibenzofurānu,

— 0,2 mg/kg vai mazāk tetrahlorbifenilu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

50

Fluorbenzols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

60

α-Hloro(etil)toluēni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290410 00

30

Nātrija p-stirīnsulfonāts

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex290410 00

40

Nātrija toluol-4-sulfonāts

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex290410 00

50

Nātrija 2-metilprop-2-ēn-1-sulfonāts

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M29

ex290420 00

10

Nitrometāns

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex290420 00

20

Nitroetāns

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex290420 00

30

1-Nitropropāns

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex290420 00

40

2-Nitropropāns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 40

10

Trihlornitrometāns, 3808 92. preču subpozīcijā minēto preču ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 95

20

1-Hlor-2,4-dinitrobenzols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290490 95

30

Tosila hlorīds

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290519 00

11

Kālija tert-butanolāts (kālija tert-butoksīds), izšķīdināts vai neizšķīdināts tetrahidrofurānā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-Dimetilheptān-4-ols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Dimetilheptān-2-ols

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex290529 90

10

3,5-Dimetilheks-1-īn-3-ols

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex290529 90

20

Dec-9-ēn-1-ols

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M29

ex290539 95

10

Propān-1,3-diols

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

 (4)ex290549 00

10

Etilidinetrimetanols

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex290559 98

20

2,2,2-Trifluoretanols

0 %

1.1.2010-31.12.2014

2906 11 00

 

mentols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

10

Ciklohekia-1,4-ilenedimetanols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

20

4,4′-Izopropilidenediciklohekianols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290629 00

10

2,2’-(m-Fenilēna)dipropāns-2-ols

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorbenzols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

10

2,3,5-Trimetilfenols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

20

Bifenil-4-ols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290721 00

10

Resorcinols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimetilciklohekiilidāns)difenols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

30

4,4′,4″-Etildinitrifenols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

50

6,6′,6″-Triciklohekiil-4,4′,4″-butān-1,1,3-triiltrs(m-kresols)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

70

2,2’,2’’,6,6’,6’’-Heksa-tert-butil-α, α’, α’’-(mesitilēna-2,4,6-triil)tri-p-krezols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

85

floroglucinols, hidratēts vai nehidratēts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290899 90

30

4-Nitrofenols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

20

Bis(2-hloretil) ēteris

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

30

Nonafluorobutilmetilētera vai nonafluorobutiletilētera izomēru maisījums, ar tīrību 99 % vai vairāk no svara

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

50

3-Etoksi-perfluor-2-metilheksāns

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290919 90

60

1-Metoksiheptafluorpropāns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290930 38

10

Bis(pentabromfenil) ēteris

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290930 90

10

2-(fenilmetoksi)naftalīns

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-metilfenoksi)etāns

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-Metoksietil)fenols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex290950 00

20

Ubihinols

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex290960 00

10

Bis-(α,α-dimetilbenzil)peroksīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

30

2,3-Epoksipropāns-1-ol (glicidols)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

60

1,2-Epoksioktadekāns, ar tīrības pakāpi 82 % vai vairāk

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291229 00

30

α,α,3-Trimetilbenzolpropanāls

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

2912 41 00

 

Vanilīns (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehīds)

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex291249 00

10

3-Fenoksibenzaldehīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291249 00

20

4-Hidroksibenzaldehīds

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291419 90

20

Heptān-2-ons

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

30

3-Metilbutanons

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

40

Pentān-2-ons

0 %

1.1.2010-31.12.2012

2914 21 00

 

Kampars

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291429 00

20

Ciklohekiadeks-8-enons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291429 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-diēn-2-ons

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex291439 00

20

Stearoilbenzoilmetāns

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

30

Benzofenons

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

40

1,3-Difenilpropān-1,3-dions

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

50

4-fenilbenzofenons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291439 00

60

4-Metilbenzofenons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291450 00

20

3’-Hidroksiacetofenons

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex291450 00

30

2′-Hidroksiacetofenons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291450 00

60

2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenons

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

70

16α,17α-Epoksi-3β-hidroksipregn-5-ēn-20-ons

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

80

2’,6′-dihidroksiacetofenons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

10

2-Etilantrakvinons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

20

2-Pentilantrakvinons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

30

1,4-Dihidroksiantrakvinons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

10

1-Hlor-3,3-dimetillbutāns-2-viens

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

40

Perfluoro(2-metilpentāns-3-ons)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

50

3′-Hlorpropionfenons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291470 00

60

4’-terc-Butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroacetofenons

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex291529 00

10

Antimonija triacetāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

40

tert-Butil acetāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

50

3-Acetilfenila acetāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291590 00

40

Neanjonu skābe (pelargonic skābe)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291590 00

50

Alilheptanoāts

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M29

ex291590 00

60

6,8-Etildihloroktanoāts

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex291612 00

10

2-tert-Butil-6-(3-tert-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

20

2-Etoksietila akrilāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

30

Isobutila akrilāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

40

2,4-di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291613 00

10

Hidroksicinka metakrilāts, pulverveida

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex291613 00

20

Cinka dimetakrilāts, pulvera veidā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291614 00

10

2,3-Epoksipropila metakrilāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291619 95

20

Metila 3,3-dimetilpent-4-enoāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291620 00

50

Etil 2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropānkarboksilāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291620 00

60

3-Cikloheksilpropionskābe

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex291639 00

20

3,5-Dihlorobenzola hlorīds

3,6 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291639 00

25

2-Metil-3-(4-fluorfenil)-propionilhlorīds

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex291639 00

30

2,4,6-Trimetilbenzoilhlorīds

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex291639 00

40

Vinila 4-tert-butilbenzoāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

45

2-Hlorbenzoskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291639 00

50

3,5-Dimetilbenzola hlorīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

55

4-terc-Butilbenzoskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291639 00

60

4-Etilbenzola hlorīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

65

2-(4-nitrofenil)sviestskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

70

Ibuprofēns (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

80

Etil 2-(4-nitrofenil)butirāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291711 00

20

Bis(p-metilbenzil) oksalāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291711 00

30

Kobalta oksalāts

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

ex291719 10

10

Dimetilmalonāts

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex291719 90

20

Nātrija 1,2-bis(ciklohekiiloksikarbonil)etānsulfonāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291719 90

30

Etilēnbrasilāts

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M29

ex291719 90

50

Tetradekāndiskābe

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex291719 90

70

Itakonskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Heksahlor-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dikarboksilisks anhidrīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

40

3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalisks anhidrīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291734 90

10

Dialilftalāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291739 95

10

Bis(2-Etilheksil)-1,4-benzoldikarboksilāts

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex291739 95

20

Dibutil-1,4-benzoldikarboksilāts

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex291739 95

30

Benzola-1,2:4,5-tetrakarboksiliskais dianhidrīda

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

 (4)ex291819 98

20

L-ābolskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

10

Monohidroksinaftoiskās skābes

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

30

Oktadecil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291829 00

50

hekiametilēns bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenila)propionāts]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

30

Metil-2-benzoilbenzoāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

40

Ftalaldehīdskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291830 00

50

Metil(3-okso-2-pentilciklopentil)acetāts

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex291899 90

10

3,4-Epoksiciklohekiilmetila 3,4-epoksiciklohekiānkarboksilāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

20

Metila 3-metoksiakrilāts

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex291899 90

30

Metil 2-(4-hidroksifenoksi)propionāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

40

trans-4-Hidroksi-3-metoksistirolskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

50

Metil 3,4,5-trimetoksibenzoāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

60

3,4,5-Trimetiloksibenzoskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

70

Alil-(3-metilbutoksi)acetāts

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex291990 00

10

2,2’-Metilenebis(4,6-di-tert-butilfenil) fosfāts, mononātrija sāls

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

30

Alumīnija hidroksibis[2,2’-metilēnebis(4,6-di-tert-butilfenil)fosfāts]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

40

Tri-n-heksilfosfāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

10

Fenitrotions (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

20

Tolklofosa-metils (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

10

Dietila sulfāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

20

Dialil-2,2′-oksietil dikarbonāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

40

Dimetilkarbonāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

50

Di-tert-butildikarbonāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 30

 

trimetilfosfīts (trimetoksifosfīns)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 40

 

Trietilfosfīts

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292090 85

10

O,O’-Dioktadecila pentaeritrīts bis(fosfīts)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292119 50

10

Dietilaminotrietoksisilāns

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

ex292990 00

20

▼M27

 (4)ex292119 99

20

Etila(2-metilallil)amīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

30

Allilamīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

40

Tris(dietilamido)terc-butilimidotantals (V)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

50

Tetrakis(etilmetilamino) hafnijs (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

60

Tetrakis(Etilmetilamino)cirkonijs (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

10

N,N,N',N'-Tetrabutilheksametilēndiamīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

20

Tris[3-(dimetilamino)propil]amīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

30

Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292129 00

40

Dekametilēndiamīns

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex292130 99

10

Diciklohekiil(metil)amīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292130 99

20

Ciklohekia-1,3-ilenebis(metilamīns), trauku mazgāšanas produktu ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292130 99

30

1,3-Cikloheksāndimetānamīns

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Dihlora-4-nitroanilīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

15

4-amino-3-nitrobenzolsulfoskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

25

Nātrija hidrogen-2-aminobenzol-1,4-disulfonāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

35

2-Nitroanilīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

45

2,4,5-Trihloranilīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

50

3-Aminobenzola sulfoniskā skābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

70

2-Aminobenzols-1,4-disulfoskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

80

4-hlor-2-nitroanilīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

85

3,5-Dihloranilīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

10

5-Amino-2-hlortoluēna-4-sulfonskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

20

4-Amino-6-hlortoluēna-3-sulfonskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluidīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

40

4-Aminotoluol-3-sulfoskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292144 00

20

Difenilamīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

10

Nātrija ūdeņraža 3-aminonaftalēna-1,5-disulfonāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

20

3-Aminonafthalēna-1,5-disulfonskābe un tās mononātrija sāļi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

40

1-Naftilamīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

20

Pendimetalīns (ISO)

3,5 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

40

N-1-Naftilanilīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292149 00

60

N-Benzil-N-etilanilīns

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex292149 00

70

2-Hlorbenzilamīns

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex292151 19

20

Toluola diamīns (TDA), kas satur vairāk nekā 78 % un nepārsniedz 82 % 4-metil-m-fenilēndiamīna un 18 % vai vairāk, taču nepārsniedz 22 % 2-metil-m-fenilēndiamīna, un atlikušu darvas saturu, kas nepārsniedz 0,23 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

30

2-Metil-p-fenilēndiamīna sulfāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

40

p-Fenilēndiamīns

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292151 19

50

P-fenilēndiamīna un p-diamīntoluēna mono- un dihloratvasinājumi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

10

3,5-Dietiltoluēndiamīna izomēru maisījums

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

30

3,3’-dihlorbenzidīna dihidrohlorīds

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292159 90

40

4,4′-Diaminostilbēn-2,2′-disulfoskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292159 90

50

N-Etil-N’,N’-dimetil-N-fenil-etilēn-1,2-diamīns

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292219 85

30

N,N,N′,N′-Tetrametil-2,2′-oksibis(etilamīns)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292219 85

40

2-(Dimetilamino)etilbenzoāts

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex292219 85

50

2-(2-Metoksifenoksi)etilamīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

60

N,N,N’-Trimetil-N′-(2-hidroksi-etil) 2,2’-oksibis(etilamīns)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

70

D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propān-1,3-diols

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propāndiamīns

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292221 00

10

2-Amino-5-hidroksinaftalīna-1,7-disulfonskābe un tās sāļi, ar tīrības pakāpi 60 % un vairāk

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

30

6-Amino-4-hidroksinaftalīna-2-sulfonskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

40

7-Amino-4-hidroksinaftalīna-2-sulfonskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

50

Nātrija hidrogēn 4-amino-5-hidroksinaftalīn-2,7-disulfonāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

10

2-Metil-N-fenil-p-anisidīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

20

3-Aminofenols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

25

5-Amino-o-krezols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

35

2-Amino-4,6-dinitrofenola nātrija sāls, kas satur vismaz 20 % ūdens

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292229 00

45

Anisidīni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

46

p-Anizidīn-3-sulfonskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

50

6-Metoksi-m-toluidīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292229 00

55

3-Amino-4-hidroksibenzolsulfoskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292229 00

65

4-Trifluormetoksianilīns

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anisidīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-Aminoetil)fenols

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex292229 00

80

3-Dietilaminofenols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292239 00

10

1-Amino-4-broma-9,10-dioksoantracēna-2-sulfonskābe un tās sāļi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292239 00

20

2-Amino-5-hlorbenzofenons

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Hloretil)etilamino]benzaldehīds

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292243 00

10

Antranilskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

10

Ornitīna aspartāts (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292249 85

15

DL-Asparagīnskābe, kuru izmanto pārtikas piedevu ražošanai (1)

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex292249 85

40

Norvalīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

50

D-(-)-Dihidrofenilglicīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

60

Etil-4-dimetilaminobenzoāts

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292249 85

70

2-etilheksil-4-dimetilaminobenzoāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanolhidrohlorīds

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex292250 00

40

4,4-Dimetoksibutilamīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292250 00

70

2-(1-Hidrokscikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonija acetāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

10

Tetrametilamonija hidroksīds, ūdens šķīdumā, satur:

— (25 +/- 0,5) % tetrametilamonija hidroksīda,

— 500 mg/kg vai mazāk karbonāta,

— 200 mg/kg vai mazāk hlorīda un

— 5 mg/kg vai mazāk kālija

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

25

Tetrakis(dimetilditetradecilamonija) molibdāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

35

Tetrabutilamonija fluorīda trihidrāts

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292390 00

45

Tetrabutilamonija hidroksīds ūdens šķīduma veidā, kurā tetrabutilamonija hidroksīda masas daļa ir 55 % (± 1 %)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292390 00

70

Tetrapropilamonija hidroksīds, ūdens šķīduma formā, kas satur:

— (40 +/- 2) % no tetrapropilamonija hidroksīda masas,

— 0,3 % vai mazāk no karbonāta masas,

— 0,1 % vai mazāk no tripropilamīna masas,

— 500 mg/kg vai mazāk bromīda un

— 25 mg/kg vai mazāk kālija un nātrija, ņemot kopā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

80

Dialildimetilamonija hlorīds, ūdens šķīduma formā, kas satur 63 % vai vairāk, bet nepārsniedz 67 % dialildimetilamonija hlorīda

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

10

2-Akrilamido-2-metilpropansulfoskābe un tās nātrija vai amonija sāļi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

30

Metil 2-acetamīd-3-hloropropināts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimetil-3-oksibutil)akrilamīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

50

Akrilamīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

60

N,N-Dimetilakrilamīds

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292419 00

70

Metilkarbamāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292421 00

10

4,4’-Dihidroksi-7,7’-ureilenedi(naftalīna-2-sulfonskābe) un tās nātrija sāļi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

10

Alahlors (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

15

Acetohlors (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292429 98

20

2-Hlor-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propān-2-iloksimetil)acetamīds

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex292429 98

25

3′-Dietilaminoacetanilīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

30

Propahlors (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

65

2-(4-Hidroksifenila)acetamīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

75

3-Amino-p-anīsanilīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

80

5’-Hloro-3-hidroksi-2’,4’-dimetoksi-2-naftanilīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

85

p-Aminobenzamīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

86

Antranilamīds ar tīrības pakāpi 99,5 % vai vairāk

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292429 98

87

Paracetamols (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

88

5’-Hlor-3-hidroksi-2’-metil-2-naftanilīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

91

3-Hidroksi-2′-metoksi-2-naftanilīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

92

3-Hidroksi-2-naftanilīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

93

3-Hidroksi-2′-metil-2-naftanilīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

94

2′-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

96

4′-Hlor-3-hidroksi-2′,5′-dimetoksi-2-naftanilīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

97

1,1-Cikloheksāndietiķskābes monoamīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292511 00

20

Saharīns un tā nātrija sāls

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292519 95

10

N-Fenilmaleimīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292529 00

10

Diciklohekiilkarbodiimīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

20

2-(m-Benzolfenila)propiononitrils

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

35

2-Brom-2(brommetil)pentāndinitrils

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

45

2-Cianoacetamīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

50

Cianoacetskābes alkila vai alkoksialkila esteri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

55

Metil-2-ciano-2-fenilbutirāts

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292690 95

60

Cianoacetskābe kristāliskā formā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

61

m-(1-Ciānetil)benzoskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292690 95

63

1-(Ciānacetil)-3-etilurīnviela

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292690 95

64

Esfenvalerāts ar tīrības pakāpi 83 masas % vai augstāku, izomēru maisījuma veidā

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292690 95

65

Malononitrils

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292690 95

70

Metakrilonitrils

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex292690 95

74

Hlortalonils (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex292690 95

75

Etil 2-ciān-2-etil-3-metillheksanāts

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex292690 95

80

Etil 2-ciān-2-fenilbutirāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

81

4-aminobenzonitrils

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

86

Etilēndiamīntetraacetonitrils

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

87

Nitriltriacetonitrils

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

88

1,3-Propilēndiamīntetraacetonitrils

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

89

Butironitrils

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

10

2,2′-Dimetil-2,2′-azodipropionamidīna dihidrohlorīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

20

4-Anilīna-2-metoksibenzīndiazona hidrogēna sulfāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

30

4’-Aminoazobenzīna-4-sulfonskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

40

2-Hidroksinaftalīna-1-diazona-4-sulfonāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

50

2-Hidroksi-6-nitronaftalīna-1-diazona-4-sulfonāts, ar tīrības pakāpi 60 % vai vairāk

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

60

4,4′-Diciano-4,4′-azodibaldriānskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292700 00

70

Tetranātrija 3,3’-[azoksibis[(2-metoksi-4,1-fenilēn)azo]]bis[4,5-dihidroksinaftalīn-2,7-disulfonāts]

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292800 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)-N,N′-bipropionamīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

15

1,1′-(Hidroksiimino)bis-(2-propanols)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292800 90

20

2,4,6-Trihlorofenilhidrazīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292800 90

25

Acetaldehīda oksīma ūdens šķīdums

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex292800 90

40

O-Etilhidroksilamīns, ūdens šķīdumā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

60

adipohidrazīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

70

Butanona oksīms

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

80

Ciflufenamīds (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

10

Metilenediciklohekiil diizocianāti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292910 00

15

3,3’-Dimetilbifenil-4,4’-diildiizocianāts

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex292910 00

40

m-Izopropenil-α,α-dimetilbenzil izocianāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

50

m-Fenilenediizopropilidēna diizocianāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

60

Trimetilhekiametilēna diizocianāts, jauktie izomēri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

80

1,3-Bis(izocianatometil)benzols

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293020 00

10

Prosulfocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

15

Etoprofoss (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

25

Tiofanātmetils (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

30

4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

35

Glutations

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

40

3,3’-Tiodi(propionskābe)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

45

2-[(p-Aminofenil)sulfonil]etil ūdeņraža sulfāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R,R)]-2-Amino-1-[4-(metiltio)-fenil]-1,3-propāndiols

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

 (4)ex293090 99

60

Metilfenilsulfīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

62

Cinka bis(benzolsulfināts)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

64

3-Hlor-2-metilfenilmetilsulfīds

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

66

Difenilsulfīds

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

67

3-Brommetil-2-hlor-4-(metilsulfonil)benzoskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

68

Clethodim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

69

2-Amino-4-metilsulfonil-N-metilanilīns

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

71

Trifenilsulfonija hlorīds

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

76

2,2’-Ditiodi(benzoskābe)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

77

4-[4-(2-propeniloksi)fenilsulfonil]fenols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

78

4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktānditiols

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

80

Kaptāns (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293090 99

81

Dinātrija heksametilēn-1,6-bistiosulfāta dihidrāts

3 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex293090 99

82

Nātrija toluol-4-sulfināts

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

83

Metil-p-tolilsulfons

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex293090 99

84

2-Hlor-4-(metilsulfonil)benzoskābe

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex293090 99

86

4-Hidroksibenzoltiols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

87

3-Sulfinobenzolskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

89

O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- un O-pentil- ditiokarbonāta kālija un nātrija sāļi

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10

 

dimetilmetilfosfonāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

05

Butiletilmagnijs, šķīduma formā, izšķīdināts heptānā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293100 99

10

Dietilmetoksiborāns

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex293100 99

15

Trietilborāns

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

 (4)ex293100 99

20

Metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonils, kas satur ne vairāk par 4,9 % masas ciklopentadiēnilmangāna trikarbonila

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

24

Metiltris(2-pentanonoksīm)silāns

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

40

N-(Fosfonometil)iminodiasetiskā skābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

50

Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfīnskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

55

Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnijs

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

70

N,N-Dimetilanilīnijtetrakis(pentafluorofenil)borāts

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

85

Tributil(tetradecil)fosfonija hlorīds, tai skaitā ūdens šķīdumā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

86

Izomēru 9-ikosil-9-fosfabiciklo[3.3.1]nonāna un 9-ikosil-9-fosfabiciklo[4.2.1]nonāna maisījums

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

87

Tris(4-metilpentān-2-oksimino)metilsilāns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

89

Tetrabutilfosfon acetāts, ūdens šķīduma formā

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

91

Trimetilsilāns

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293100 99

92

Trimetilborāns

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex293100 99

96

3-(Hidroksifenilfosfinoil)propionskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

97

Kālija 4-tolilfosfināts, ūdens šķīdumā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293213 00

10

Tetrahidrofurfuril alkohols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

40

Furāns ar tīrības pakāpi 99 % vai vairāk

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

41

2,2-Di(tetrahidrofuril)propāns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293219 00

45

1,6-Dihlor-1,6-didezoksi-β-D-fruktofuranozil-4-hlor-4 dezoksi-α-D-galaktopiranozīds

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex293219 00

50

2-Metilfurāns

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex293219 00

70

Furfurilamīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

75

Tetrahidro-2-metilflurāns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

10

2′-Anilīn-6′-[etil(izopentil)amino]-3′-metilspiro[izobenzofurāns-1(3H),9′-ksantēns]-3-ons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

35

6′-Dietilamino-3′-metil-2′-(2,4-ksilidino)spiro[izobenzofurāns-1(3H),9′-ksantēns]-3-ons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

55

6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

60

6′-(Dibutilamino)-3′-metil-2′(fenilamino)-spiro[izobenzfurān-1(3H),9′-[9H]ksantēn]-3-ons

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

70

3′,6′-Bis(etilamīn)-2′,7′-dimetilspiro[izobenzofurāns-1(3H),9′- [9H]-ksantēns]-3-viens

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

71

6′-(Dietilamino)-3′-metil-2′(fenilamino)-spiro[izobenzfurān-1(3H),9′-[9H]ksantēn]-3-ons

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

72

2’-[Bis(fenilmetil)amino]6’-(dietilamino)-spiro[izobenzfurān-1(3H),9’-[9H]ksantēn]-3-ons

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

80

Giberelskābe ar tīrības pakāpi pēc masas 88 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

84

Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furān-2 (1H)-ons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

85

Heksān-4-olīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

10

Bendiokarbs (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

30

Karbofurāns (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

35

1,2,3-Tridezoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilēn]-nonitols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenzilidēn)-D-glicīts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293299 00

50

7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioksepin-3-ons

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex293299 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametil-2,4,5,5a,7,8,9,9b-oktahidro-1H-benzo[e][1]benzofurāns

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benzilidēn-D-glicīts

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

75

3-(3,4-Metilēndioksifenil)-2-metilpropanāls

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenzilidēn)-D-glicīts

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293319 90

30

3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

40

Edaravons (SNN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

50

Fenpiroksimāts (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

60

Piraflufēn-etils (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

70

4,5-diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

10

Hidantoīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

50

1-Brom-3-hlor-5,5-dimetilhidantoīns

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

60

DL-p-Hidroksifenilhidantoīns

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

70

α-(4-Metoksibenzoil)-α-(1-benzil-5-etoksi-3-hidantoinil)-2-hlor-5-dodeciloksikarbonilacetanilīds

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293329 90

40

Triflumizols (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293329 90

50

1,3-Dimetilimidazolidīns-2-viens

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

15

Piridīna-2,3-dikarboksilskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

20

Vara piritions, pulverveida

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex293339 99

24

2-Hlormetil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridīna hidrohlorīds

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

25

Imazetapīrs (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

30

Fluazināms (ISO)

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex293339 99

35

Aminopiralīds (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

40

2-Hlorpiridīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

45

5-Difluormetoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazols

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluorfenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidīns

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

ex293339 99

48

Flonikamīds (ISO)

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoretoksi)-2-piridinil]metil]tio]-1H-benzimidazols

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex293339 99

50

N-Fluor-2,6-dihlorpiridīnija tetrafluorborāts

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293339 99

55

Piriproksifens (ISO) ar tīrības pakāpi 97 masas % vai augstāku

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

60

2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

70

2-Hlormetil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridīna hidrohlorīds

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex293339 99

75

Pikolinafens (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

80

5-Difluormetoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazols

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex293349 10

10

Kvinmeraks (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 10

20

3-Hidroksi-2-metilhinolīn-4-karbonskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293349 90

30

Hinolīns

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex293349 90

40

Izohinolīns

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex293349 90

50

Metil 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-hlor-2-kvinolil)vinil]fenil}-3-hidroksipropil] benzoāta monohidrāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahidrokvinolīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

70

Hinolīn-8-ols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293352 00

10

Malonilurīnviela (barbitūrskābe)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

15

(2R)-4-okso-4-[3-(trifluormetil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazīn-7(8H)-il]-1-(2,4,5-trifluorfenil)butil-2-amonija fosfāta monohidrāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-hlorpirimidīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

25

2,5-Diamino-4,6-dihidroksipirimidīna monohidrohlorīdmonohidrāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

30

Mepanipirims (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

35

4-Amino-2,6-dihlorpirimidīns

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

40

Gvanīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(Hidroksimetil)piridīn-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazīns

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

ex293359 95

50

2-(2-Piperazīn-1-iletoksi)etanols

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

ex293359 95

55

Tiopentāls (INNM)

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Dihlor-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

65

1-Hlormetil-4-fluor-1,4-diazonijbiciklo[2.2.2]oktānbis(tetrafluorborāts)

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazīn-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Hlor-5-fluorpirimidīn-4-il)-2-(2,4-difluorfenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butān-2-ola hidrohlorīds

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)metil]-1,3,5-triazīns-2,4,6(1H,3H,5H)-trions

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293369 80

30

1,3,5-Tris[(3-(Dimetilamino)propil)]heksahidro-1,3,5-triazīns

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinān-2,4,6-trions

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293369 80

60

Cianūrskābe

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex293369 80

80

Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazināntrions

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

10

Ezetimibs (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

30

5-Vinil-2-pirolidons

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Brom-3-metil-3H-dibenz(f,ij)izohinolīn-2,7-dions

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293379 00

60

3,3-Pentametilēn-4-butirolaktāms

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M29

ex293379 00

70

(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidīna acetamīda L-(+)-tartrāts

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-butilfenols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-pentilfenols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

20

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-pheniletil)fenols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

25

6,6′-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4′-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2′-metilēnedifenols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

30

Kvizalofop-P-etils (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Brommetil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazols

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex293399 80

35

1,3,3-Trimetil-2-metilēnindolīns

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex293399 80

37

8-Hlor-5,10-dihidro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepīn-11-ons

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex293399 80

40

trans-4-Hidroksi-L-prolīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

45

Maleik hidrazīds (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

50

Metkonazols (ISO)

3,2 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293399 80

55

Piridabēns (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293399 80

60

1,3-Bis(3-izocianatometilfenil)-1,3-diazetidīn-2,4-dions (dimerik 2,4-toluēna diizocianāts)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

65

Kandesartan cileksetils (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

69

[(3R)-4-(4-Hlorbenzil)-7-fluor-5-(metilsulfonil)-1,2,3,4-tetrahidrociklopenta[b]indol-3-il]etiķskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

70

6,7-Dihidro-5H-ciklopenta[b]piridīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

71

10-metoksiiminostilbēns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

72

1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononāns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

73

5-(acetoacetilamino)benzimidazolons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

74

Imidazo[1,2-b] piridazīn-hidrohlorīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

76

Mangāna(2+), bis(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonīna-N1,N4,N7) tri-μ-oksodi-, acetāts (1:2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

77

Mangāna(2+), bis(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonīna-N1,N4,N7) tri-μ-oksodi-, sulfāts (1:1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

78

3-Amino-3-azabicilo (3.3.0) oktāna hidrohlorīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

81

1,2,3-Benztriazols

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

82

Toliltriazols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

88

2,6-Dihlorhinoksalīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

89

Karbendazīms (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

10

hekiitiazoks (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

20

2-(4-Metiltiazol-5-il)etanols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

40

(Z)-2-(2-t-butoksikarbonilaminotiazol-4-il)-2-pentēnskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

50

2-(2-formilaminotiazol-4-il)etiķskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293410 00

60

Fostiazāts (ISO)

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex293420 80

10

4-Hlor-1,3-benzotiazols-2(3H)-viens

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293420 80

40

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ons (benzizotiazolinons (BIT))

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293420 80

50

S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloksiimino)tioacetāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293420 80

60

Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloksiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetāts

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropāna-2-amīns

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex293499 90

15

Karboksīns (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293499 90

20

Tiofēns

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M29

ex293499 90

25

2,4-Dietil-9H-tioksantēn-9-ons

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M28

ex293499 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]tiazepīn-11(10H)-ons

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex293499 90

35

Dimetenamīds (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

40

2-Tiofēnetilamīns

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazīnanetrions

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

50

10-[1,1’-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-okso-9H-tioksantēnija heksafluorfosfāts

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex293499 90

55

Olmesartāna medoksomils (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

60

DL-Homocistīna tiolaktona hidrohlorīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

65

Metil 3-aminotiofēna-2-karboksilāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

66

Tetrahidrotiofēn-1,1-dioksīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidēnamino]imidazolidīn-2,4-dions

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

74

2-izopropiltioksantons

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksān-4-acetāts

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

76

2,5-Tiofēndiilbis(5-terc-butil-1,3-benzoksazols)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320420 00

10

ex293499 90

77

Kālija 5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksilāts

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

78

1,2,4-Tiadiazol-3-etiķskābes 5 [(etoksikarbonil)amino]metilesteris

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

79

Tiofēn-2-etanols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

81

2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-(Z)-2-metoksiiiminoetiķskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

82

2-metil-1-[4-(metiltio)fenil]-2-morfolīnpropān-1-ons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293499 90

83

Flumioksazīns (ISO) ar tīrības pakāpi 96 masas % vai augstāku

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293499 90

84

Etoksazols (ISO) ar tīrības pakāpi 94,8 masas % vai augstāku

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

15

Flupirsulfuron-metila nātrijs (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

20

Toluēnsulfonamīdi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

25

Triflusulfuronmetils (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

30

Izomēru, kas sastāv no N-etiltoluēn-2-sulfonamīda un N-etiltoluēn-4-sulfonamīda, maisījums

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

35

Hlorsulfurons (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

45

Rimsulfurons (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

50

4,4′-Oksidi(benzīnsulfonohidrazīds)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

53

2,4-Dihlor-5-sulfamoilbenzoskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

55

Tifensulfuron-metils (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

63

Nikosulfurons (ISO) ar tīrības pakāpi 91 masas % vai augstāku

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

65

Tribenuron-metils (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

75

Metsulfuron-metils (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

76

4-Toluolsulfonilurīnviela

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293500 90

77

[[4-[2-[[(3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-okso-1H-pirrol-1-il)karbonil]amino] etil]fenil]sulfonil]-karbamīnskābes etilesteris

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex293500 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenil)benzolsulfonamīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

82

N-(5,7-dimetoksi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidīn-2-il)-2-metoksi-4-(trifluormetil)piridīn-3-sulfonamīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

83

3-amino-N,N-dietil-4-metoksibenzolsulfonamīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

85

N-[4-(Izopropilaminoacetil)fenil]metānsulfonamīda hidrohlorīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

86

4-(m-Tolilamino)piridīn-3-sulfonamīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

88

N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidīn)etil)metānsulfonamīda sekvisulfāta monohidrāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

89

3-(3-Brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfamīds

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex293890 30

10

Amonija glicirrizāts

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex293890 90

10

Hesperidīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3201 20 00

 

mimozu ekstrakts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320190 90

20

Miecvielu ekstrakti no gambira (Uncaria gambir) un murobalana (murobalanos) augļiem

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320413 00

10

Krāsviela C.I. Basic Red 1

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320415 00

10

Oranžā kubla krāsviela 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320415 00

60

Krāsviela C.I. Vat Blue 4

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

10

Dzeltenais C.I. Pigment Yellow 81

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

30

Dzeltenais C.I. Pigment Yellow 97

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex320417 00

40

Krāsviela C.I. pigment yellow 120

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320417 00

50

Krāsviela C.I. pigment yellow 180

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

11

Fotohromatiskā krāsviela,3-(4-butoksifenil-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indēn[2,1-f]hromēn-11-karbnitrils

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]hromīn-3-yl]fenil}morfolīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

21

Fotohromatiskā krāsviela,4-(3-(4-butoksifenil-6,-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluormetil)-3,13-dihidrobenzo[h]indēn[2,1-f]hromēn-7-il)morfolīns

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

25

Ciklohekiil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]hromīna-5-karboksilāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

31

Fotohromatiskā krāsviela, N-heksil -6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indēn[2,1-f]hromēn-11-karboksamīds

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

41

Fotohromatiskā krāsviela,4,4′-(13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indēn[2,1-f]hromēn-3,3-diil)difenols

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

51

Fotohromatiskā krāsviela, 4-(4-(6,11-difluor-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo[h]indēn[2,1-f ]hromēn-3-il)fenil)morfolīns

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

61

Fotohromatiskā krāsviela, 3-(4-butoksifenil)-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluormetil)-3,13-dihidrobenzo[h]indēn[2,1-f ]hromēns

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

65

6-Metoksi-7-morfolīn-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

70

Šķīstoša sarkanā krāsviela 49

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

75

6,7-Dimetoksi-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

80

(R) un (S) izomēri no 6,7-dimetoksi-13-etil-13-[2-(2-metoksietoksi)-etoksi]-3-(4-metoksifenil)-3-(4-fluorofenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromīna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

81

6,11-Difluor-3,3-di-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromēns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

82

3-(4-Fluorfenil)-3-(4-piperidīnfenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromēns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

83

6,7-Dimetoksi-11-ciano-3,3-di-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]hromēns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320500 00

10

Alumīnija lakas, kas izgatavotas no krāsvielām, izmantošanai pigmentu ražošanā farmācijas rūpniecībā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320611 00

10

Titāna dioksīds pārklāts ar izopropoksititāna triizostearātu, saturošu pēc svara 1,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,5 % izopropoksititāna triizostearāta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320642 00

10

Litopons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3206 50 00

 

Neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320730 00

10

Preparāts, kas satur:

— ne vairāk par 85 % sudraba pēc masas,

— ne mazāk par 2 % palādija pēc masas,

— bārija titanāta,

— terpineola un

— etilcelulozes,

kuru izmanto sietspiedumiem daudzslāņu keramikas kondensatoru ražošanā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

20

Stikla lauskas pārklātas ar sudrabu, ar vidējo diametru 40 (+/- 10)μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

30

Stiklveida frite, ko lieto elektronstaru lampu ražošanā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320810 90

10

Pretatstarošanas pārklājums, kas satur hromoforu grupas modificētu estera polimēru, vai nu 2-metoksi-1-propanol, vai 2-metoksi-1-metiletil acetāta, vai metil-2-hidroksiizobutirāta šķīduma veidā, kura masa satur ne vairāk kā 10 % polimēra

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

60

ex320820 10

10

N-vinilkaprolakta, N-vinil-2-pirolidona un dimetilaminoetila metakrilāta kopolimērs, etanola šķīdumā ar kopolimēra saturu 34 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

20

Imersijas virsmas pārklājuma šķidrums, kas satur 2 % līdz 15 % masas akrilāta-metakrilāta-alkēnsulfonāta kopolimēru ar fluoru sānu virknēs, n-butanola un/vai 4-metil-2-pentanola un/vai diizoamilētera šķīdumā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

40

Poli(1H,1H-heptafluorbutilmetakrilāts), šķīdums metilperfluorbutilētera un metilperfluorizobutilētera maisījumā

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320890 19

10

Maleskābes un metila vinila ētera kopolimērs, vai nu monoesterificēts ar etilu un/vai izopropilu un/vai butila grupām, šķīduma formā, izšķīdināts etanolā, etanolā un butanolā, izopropanolā vai izopropanolā un butanolā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

15

Modificēti, hlorēti poliolefīni, vai nu šķīdumā vai dispersijā, vai atsevišķi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Metilsiloksāna polimērs, acetona, butanola, etanola un izopropanola maisījuma šķīdumā ar metilsiloksāna polimēra saturu 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 11 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

50

Šķīdums, kura masa satur:

— (65 +/- 10) % γ-butirolaktons,

— (30 +/- 10) % poliamīda sveķi,

— (3,5 +/- 1,5) % naftokvinona ētera atvasinājumi un

— (1,5 +/- 0,5) % arilsilicilskābe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

Hidroksistirola kopolimērs ar vienu vai vairākām šādām vielām:

— stirolu

— alkoksistirolu

— alkilakrilātiem,

etillaktāta šķīdumā

0 %

1.1.2011.-31.12.2011.

▼M27

ex320890 19

75

Acenaftalīna kopolimēra šķīdums etillaktātā

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 19

85

Maisījums, kas pēc svara satur:

— 30~45 % poliamīda sveķu,

— 2~10 % diazonaftohinona,

— 50~65 % γ-butirolaktona.

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 91

10

Preparāts uz polihidroksiamīda bāzes, kas satur vismaz naftohinona estera atvasinājumu vai tosilātu γ-butirolaktona un/vai 2-metoksi-1-metilacetāta šķīdumā

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 99

10

Šķīdums uz ķīmiski modificētu dabisko polimēru pamata, kas satur divas vai vairākas no šādām krāsvielām:

— metila 8’-acetoksi-1,3,3,5,6-pentametila-2,3-dihidrospira[1H-indole -2,3’-nafto[2,1-b][1,4]oksazīna]-9’-karboksilāts,

— metila 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenila-2H-benzola[h]hromīns-5-karboksilāts,

— 13-izopropila-3,3-bis(4-metoksifenila)-6,11-dimetila-3,13-dihidrobenzola [h]indeno[2,1-f]hromīna-13-ol,

— etoksikarbonilmetila 8-metil-2,2-difenil-2H-benzola[h]hromīna-5-karboksilāts,

— 13-etila-3-[4-(morfolīna)fenila]-3-fenila-3,13-dihidrobenzola [h]indeno[2,1-f]hromīna-13-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 99

20

Šķīdums uz ķīmiski modificētu dabisko polimēru pamata, kas satur divas vai vairākas no šādām krāsvielām:

— 4-[4-(13,13-dimetila-3-fenila-3,13-dihidrobenzola [h]indeno[2,1-f]hromīna-3-il)fenila]morfolīns,

— 4-{4-[3-(4-metoksifenila)-13,13-dimetila-3,13-dihidrobenzola [h]indeno[2,1-f]hromīna-3-il]fenila}morfolīns,

— cikloheksila 8-metila-2,2-difenila-2H-benzola[h]hromīna-5-karboksilāts,

— etoksikarbonilmetil 6-acetoksi-2,2-difenila-2H-benzola[h]hromīna-5-karboksilāts,

— 2-pentil-7,7-difenilbenzo[h]hromīna[6,5-d]-1,3-dioksīna-4(7H)-ons,

— 13-butila-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenila)-3,13-dihidrobenzola [h]indeno[2,1-f]hromīns,

— 3-(4-metoksifenila)-13,13-dimetila-3-fenila-3,13-dihidrobenzola [h]indeno[2,1-f]hromīns,

— 6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenila)-13,13-dimetila-3,13-dihidrobenzola [h]indeno[2,1-f]hromīns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321511 00

10

Drukāšanas tinte, šķidrums, kas sastāv no vinilakrilāta kopolimēra un krāsainajiem pigmentiem izoparafīnā dispersijas, kura sastāvā nav vairāk nekā 13 % vinilakrilāta kopolimēra un krāsaino pigmentu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321519 00

10

 (4)ex321590 00

10

Tinte, tintes strūklas kārtridžu ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

20

Siltumjutīga tinte, kas fiksēta uz plastmasas plēves

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

30

Tinte, kas satur no 5 % līdz 10 % masas amorfa silīcija dioksīda un kas iepildīta vienreizlietojamās kasetnēs, izmantošanai integrālo shēmu marķēšanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3301 12 10

 

Apelsīnu ēteriskā eļļa, neatbrīvota no terpēniem

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340211 90

10

Nātrija lauroilmetilizetionāts

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex340213 00

10

Vinilkopolimēra virsmas aktīvs aģents uz polipropilēnglikola bāzes

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex340213 00

20

Virsmaktīva viela, kas satur ar oksirānu polimerizētu metilterminētu 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butīn-1,4-diilēteri

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex340290 10

20

Dokuzāta nātrija (INN) un nātrija benzoāta maisījums

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

30

Virsmaktīvs preparāts, kas sastāv no nātrija dokuzāta un etoksilēta 2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diola maisījuma

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex340290 10

40

Fluorētas amfotērās virsmas aktīvās vielas ūdens un etanola maisījumā, kas satur virsmas aktīvās vielas 25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % no svara

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

50

Virsmaktīvs preparāts, kas sastāv no polisiloksāna un polietilēnglikola maisījuma

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

 (4)ex340290 10

60

Virsmaktīvs preparāts, kas satur 2-etilheksiloksimetiloksirānu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340290 10

70

Virsmaktīvs preparāts, kas satur etoksilētu 2,4,7,9-tetrametil-5-decīn-4,7-diolu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340399 00

10

Šķidrums metāla griešanai uz sintētisko polipeptīdu ūdens šķīduma pamata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350400 90

10

Avidīns

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex350510 50

20

O-(2-Hidroksietils)-hidrolizētas kukurūzas cietes atvasinājums

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

10

Lipīga viela, kas iegūta uz dimerizēta kolofonija un etilēna un vinila acetāta kopolimēra maisījuma ūdens šķīduma (EVA) pamata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

30

Divkomponentu epoksīdlīme, mikrokapsulā, disperģēta šķīdinātājā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350691 00

40

Spiedienjutīgs akrila adhezīvs, kura biezums ir ne mazāks par 0,076 mm un ne lielāks par 0,127 mm, satīts ruļļos, kuru platums ir ne mazāks par 45,7 cm un ne lielāks par 132 cm, uzklāts uz atdalošas starplikas, kuras sākotnējā adhezīvās atdalīšanās vērtība nav mazāka par 15N/25 mm (noteikta saskaņā ar ASTM D3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370130 00

10

Reljefa drukas plate, kuru izmanto avīžu drukāšanai, sastāv no metāla pamata, kas pārklāts ar fotoppolimēra kārtu 0,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,8 mm, nav pārklāta ar attīstīšanas plēvi, ar kopējo biezumu ne vairāk kā 1 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370130 00

20

Gaismjutīgas plates, kas sastāv no gaismjutīga polimēra uz poliestera folijas, kuru kopējais biezums ir lielāks par 0,43 mm, bet ne lielāks par 3,18 mm

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M29

ex370130 00

30

No alumīnija izgatavota sausā ofsetspieduma iespiedplate:

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex844250 80

10

—  ar plastmasas pārklājumu,

—  bez grafiska attēla

▼M27

ex370199 00

10

Kvarca vai stikla plāksne, pārsegta ar hroma plēvi un pārklāta ar gaismjutīgiem vai elektronjutīgiem sveķiem, masku izgatavošanai 8541 vai 8542 pozīcijā minētajām precēm (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370590 90

10

Fotomaskas komutācijas shēmu grafisko šablonu fotogrāfiskai pārnešanai uz pusvadītāju platēm

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370710 00

10

Gaismjutīgā emulsija, paredzēta, lai padarītu jūtīgus silikona diskus (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Gaismjutīga emulsija, kuras sastāvā ir:

— ne vairāk par 12 % (masas) diazooksonaftalīnsulfoskābes estera

— fenolsveķu

šķīdumā, kas satur vismaz 2-metoksi-1-metiletilacetātu vai etillaktātu vai meti-3-metoksipropionātu vai 2-heptanonu

0 %

1.1.2011.-31.12.2013.

▼M27

ex370710 00

25

Gaismjutīga emulsija, kas satur:

— fenol vai akril sveķus,

— ne vairāk kā 2 % no svara gaismas jutīgu skābes prekursoru, šķīdumā,

kas satur 2-metoksi-1-metiletilacetātu vai etillaktātu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370710 00

30

Preparāts uz gaismjūtīga akrilpolimēra bāzes, kas satur krāsu pigmentus, 2-metoksi-1-metiletilacetātu un cikloheksanonu, ar vai bez etil-3-etoksipropionāta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Sensibilizējoša emulsija vai sensibilizējošs preparāts, kas satur vienu vai vairākas šādas sastāvdaļas:

0%

1.1.2011.-31.12.2011.

ex370790 90

70

—  akrilāta polimērus,

—  metakrilāta polimērus,

—  stirola polimēru atvasinājumus,

un kurā ir ne vairāk kā 7 % gaismjutīgu skābes prekursoru, kas izšķīdināti organiskā šķīdinātājā, kurš satur vismaz 2-metoksi-1-metiletilacetātu

▼M27

ex370710 00

40

Sensibilizācijas emulsija, kas satur:

— ne vairāk par 10 % no masas naftohinondiazīda esterus,

— 2 % vai vairāk, bet ne vairāk par 20 % no masas hidroksistirola kopolimēru,

— ne vairāk par 7 % no masas epoksisavienojumu,

1-etoksi-2-propilacetāta un/vai etillaktāta šķīdumā

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex370710 00

45

Gaismjutīga emulsija, kas sastāv no ciklizēta poliizoprēna, un kurā:

— ksilola masas daļa ir no 55 % līdz 75 %, un

— etilbenzola masas daļa ir no 12 % līdz 18 %

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex370710 00

50

Gaismjutīga emulsija, kurā:

— akrilātu un/vai metakrilātu un hidroksistirola atvasinājumu masas daļa ir no 20 % līdz 45 %,

— vismaz etillaktātu un propilēnglikolmetilētera acetātu saturoša organiskā šķīdinātāja masas daļa ir no 25 % līdz 50 %,

— akrilātu masas daļa ir no 5 % līdz 30 %,

— fotoiniciatora masas daļa ir ne lielāka par 12 %

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex370710 00

55

Polietilēntereftalāta plēves ruļļi:

— ar sausu akrila fotopolimērsveķu pārklājumu vienā pusē,

— ar polietilēna aizsargfolijas pārklājumu

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex370790 20

10

Toneris, pulvera veidā, sastāv no stirīna kopolimēra un butila akrilāta un magnetīta, izmantošanai kā attīstītāju faksimila aparātu kārtridžu ražošanā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

20

Toneris, kura pamatā ir poliola sveķi pulvera formā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

40

Toneris, kura pamatā ir poliestera sveķi, iegūti polimerizācijas procesā, kuru paredzēts izmantot kā attīstītāju datora printera un kopētāja kasetņu ražošanā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

10

Anti-atstarošanas pārklājums, kas satur modificētu metakrilpolimēru, kura masa satur ne vairāk nekā 10 % polimēra, 2-metoksi-1-metiletil acetāta un 1-metoksipropan-2-ola šķīduma formā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

30

Anti-atstarošanas pārklājums, ūdens šķīduma formā, kura masa satur:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370790 90

40

Pretatstarošanās pārklājums ūdens šķīduma veidā, kurā:

— halogēnus nesaturošas alkilsulfonskābes masas daļa nepārsniedz 2 %, un

— fluorpolimēra masas daļa nepārsniedz 5 %

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M29

ex370790 90

80

Pretatstarošanas pārklājums, kas sastāv no siloksāna polimēriem vai organiskiem polimēriem, kuru fenolu hidroksilgrupa modificēta ar hromoforo grupu, organiska šķīdinātāja šķīduma veidā, kas satur 1-etoksi-2-propanolu vai 2-metoksi-1-metiletil acetātu ar polimēru saturu ne vairāk kā 10 %

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex382490 97

91

— ne vairāk kā 2 % perhalogenēta sulfoskābes atvasinājuma,

— ne vairāk kā 1 % vinilpolimēra

 
 

ex380120 90

10

Koloidālais grafīts ūdens suspensijā, ko lieto krāsaino elektrostaru lampu iekšējam pārklājumam (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3805 90 10

 

priežu eļļa

1,7 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

10

Indoksakarbs (ISO) un tā (R) izomērs, fiksēts uz silikona dioksīda pamata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380891 90

30

Preparāts, kas satur endosporas vai sporas un proteīna kristālus, kuri ir iegūti no

— Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai un kurstaki, vai

— Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, vai

— Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, vai

— Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, vai

— Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex380891 90

40

Spinosads (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

50

Spodoptera exigua nukleārās polihedrozes vīruss (SeNPV) ūdeni saturoša glicerīna suspensijā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380892 90

10

Fungicīds pulvera veidā ar himeksazola (ISO) saturu 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 75 %, nav iesaiņots vai iepakots pārdošanai mazumtirdzniecībā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Preparāts, kas sastāv no piritioncinka (SNN) suspensijas ūdenī, kurā pēc svara ir:

— vismaz 24 % , bet ne vairāk kā 26 % piritioncinka (SNN), vai

— vismaz 39 % , bet ne vairāk kā 41 % piritioncinka (SNN)

0 %

1.7.2010.-31.12.2013.

ex380892 90

50

Preparāti uz vara piritiona bāzes

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex380893 15

10

Preparāts uz herbicīda koncentrāta bāzes, kurā aktīvās vielas penoksulama masas daļa ir vienāda ar vai lielāka par 45 %, bet ne lielāka par 55 %, ūdens suspensijas veidā

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 23

10

Herbicīds, kas kā aktīvo vielu satur flazasulfuronu (ISO)

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex380893 27

20

Kletodima (ISO) šķīdums organiskās vielas šķīdinātājā, kurā kletodima masas daļa ir 37 % (± 2 %) vai 70 % (± 2 %)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 90

10

Preparāts granulu veidā, kas satur (masas daļa):

— no 38,8 % līdz 41,2 % giberelīna A3, vai

— no 9,5 % līdz 10,5 % giberelīna A4 un A7

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M29

ex380899 90

10

Oksamils (ISO) cikloheksanona un ūdens šķīdumā

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex380991 00

10

5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ 5-dioksafosforān-5-ilmetil metila metilfosfonāta un bis(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ 5-dioksafosforān-5-ilmetil) metilfosfonāta maisījums

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380992 00

10

Papīra pretizbalēšanas līdzeklis, kas sastāv no magnija trisilikāta un 2,2′-methilenebisa(4,6-di-tert-butilfenila) fosfāta mononātrija sāls

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380992 00

20

Pretputošanas aģents, kas sastāv no oksidipropanola un 2,5,8,11-tetrametildodec-6-īn-5,8-diola maisījuma

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex381010 00

10

Lodēšanas pasta, kas sastāv no metālu un sveķu maisījuma un satur (masas procentos):

— 70 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % alvas,

— ne vairāk kā 10 % no viena vai vairākiem šādiem metāliem: sudrabs, varš, bismuts, cinks

vai indijs lietošanai elektrotehniskajā rūpniecībā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381119 00

10

Metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila 61 % līdz 63 % (masas) šķīdums aromātiskos ogļūdeņražus saturošos šķīdinātājos, kas satur pēc masas ne vairāk par:

— 4,9 % 1,2,4-trimetilbenzola,

— 4,9 % naftalīna, un

— 0,5 % 1,3,5-trimetilbenzola

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

10

Dinonilnaftalīnsulfonskābes sāļi, šķīduma formā, kas izšķīdināti minerāleļļā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

20

Piedevas eļļošanas eļļām, kas iegūtas uz kompleksu organiskjo molibdēna savienojumu pamata, minerāleļļas šķīduma formā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

10

Dinonilnaftilsulfoskābes sāls šķīduma minerāleļļā formā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

20

Korozijas inhibitors, satur taukskābju un taleļļas reakcijas produktus ar formaldehīdu un (Z)-N-9-oktadecenil-1,3-propāndiamīnu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381230 80

20

Maisījums, kas satur pārsvarā bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksi-4-piperidil) sebakātu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381230 80

30

Savienojumu stabilizatori ar nātrija perhlorāta saturu 15 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % un 2-(2-metoksietoksi)etanolnota saturu ne vairāk kā 70 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex381230 80

40

Maisījums ar šādu masas sastāvu:

— 80 % (± 5 %) 2-etilheksil-10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannāttradekanoāts, un

— 20 % (± 5 %) 2-etilheksil-10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannāttradekanoāts

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex381400 90

20

Maisījums, kas sastāv no:

— 69 % vai vairāk, bet nepārsniedz 71 % 1-metoksipropān-2-ola,

— 29 % vai vairāk, bet nepārsniedz 31 % 2-metoksi-1-metiletil acetāta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381400 90

40

Azeotropi maisījumi, kuros ir nonafluorbutila metilētera un/vai nonafluorbutila etilētera izomēri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381512 00

10

Katalizators, granulu vai riņķu formā, ar diametru 3 mm vai vairāk, bet nepārsmiedzot 10 mm, kas sastāv no sudraba uz alumīnija oksīda nesēja un kura masa satur 8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % sudrabu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

10

Katalizators, kas sastāv no hroma trioksīda vai dihroma trioksīda, kas fiksēts uz silikona dioksīda pamata, ar porainu tilpumu, kas noteikts ar slāpekļa absorbcijas metodi, 2 cm3/g vai vairāk

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

15

Pulvera formas katalizators, kas sastāv no metāla oksīdu maisījuma, fiksēts uz silikona dioksīda pamata, ar molibdēna, bismuta un dzelzs kopējo saturu 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % akrila nitrila ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

30

Katalizators, kas satur titāna tetrahlorīdu uz magnija dihlorīda pamata, polipropilēna ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

40

Katalizators lodīšu formā ar diametru 4,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 mm, formā, kas sastāv no metāla oksīdu maisījuma, kas satur pārsvarā molibdēna, vanādija un vara oksīdus, uz silikona dioksīda un/vai alumīnija oksīda pamata, akrilskābes ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

41

Katalizators tablešu formā, kas sastāv no 60 ± 2 % (masas) vara oksīda uz alumīnija oksīda nesēja

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381519 90

50

Katalizators, kas sastāv no titāna, magnija un alumīnija organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata, tetrahidrofurāna suspensijas formā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

60

Katalizators, kas sastāv no dihroma trioksīda, fiksēts uz silikona dioksīda pamata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

65

Katalizators, kas sastāv no fosforskābes, ķīmiski saistīts ar silikona dioksīda pamatu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

70

Katalizators, kas sastāv no alumīnija un cirkonija organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

75

Katalizators, kas sastāv no alumīnija un hroma organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

80

Katalizators, kas sastāv no magnija un titāna organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata, minerāleļļas suspensijas formā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

85

Katalizators, kas sastāv no alumīnija, magnija un titāna organiskajām un metāla sastāvdaļām, fiksēts uz silikona dioksīda pamata, pulvera veidā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

86

Katalizators, kas satur titāna tetrahlorīdu uz magnija dihlorīda pamata, poliolefīna ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

16

Iniciators uz dimetilaminopropilurīnvielas bāzes

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

20

Katalizators, pulvera veidā, sastāv no titāna trihlorīda un alumīnija hlorīda maisījuma, ar:

— titāna saturu 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % un

— hlora saturu 55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 72 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

50

Katalizators, kas satur titāna trihlorīdu, heksāna vai heptāna suspensijas formā ar titāna saturu materiālā bez heksāna vai heptāna 9 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

70

Katalizators, kas sastāv no (2-hidroksipropil)trimetilamonija formāta un dipropilēnglikolu maisījuma

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

71

Katalizators, satur N-(2-hidroksipropilamonija)diazabiciklo(2,2,2)oktān-2-etilheksanoātu, kas izšķīdināts etān-1,2-diolā

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381590 90

77

Katalizatoru pulveris ūdens suspensijā, kas satur (masas procentos):

— 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 % pallādija,

— 0,25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 % svina,

— 0,25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5 % svina hidroksīda,

— 5,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % alumīnija,

— 4 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % magnija,

— 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % silīcija dioksīda

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

80

Katalizators, kas sastāv pārsvarā no dinonilnaftalīndisulfoni skābes izobutanola, šķīduma formā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

81

Katalizators ar (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonija 2-etilheskanoāta saturu 69 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 79 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

84

Pulverveida katalizators, kura masa satur vismaz 96 % vara, hroma un dzelzs oksīda

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

85

Katalizators uz alumosilikāta (ceolīta) bāzes aromātisko ogļūdeņražu alkilēšanai, alkilaromātisko ogļūdeņražu transalkilēšanai vai olefīnu oligomerizācijai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

86

Katalizators, apaļa stieņa formā, kas satur alumīnijsilikātu (ceolītu), kura masa satur 2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 3 % retzemju metāloksīda un mazāk kā 1 % dinātrija oksīda

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

87

Ķīmisko reakciju iniciators, kas sastāv no diizopropil peroksīdkarbonāta, šķīduma formā, dialil 2,2′-oksietil dikarbonātā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

88

Katalizators, kas sastāv no titāna (IV) hlorīda un magnija hlorīda, kurā pēc svara uz bezeļļas un bezheksānu bāzes ir:

— 4 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % titāna un

— 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % magnija

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

89

Baktērijas Rhodococcus rhodocrous J1, kas satur fermentus, suspendētas poliakrilamīdu gelā vai ūdenī, izmantošanai par katalizatoru akrilamīda ražošanā, hidratējot akrilnitrilu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381700 50

10

Alkilbenzolu (C14-26) maisījums, kas satur (masas procentos):

— 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 60 % eikozilbenzola,

— 25 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % dokozilbenzola,

— 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 25 % tetrakozilbenzola

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

10

Alkilnaftalīnu maisījums, kura sastāvā (pēc masas) ir:

— Heksadecilnaftalīns 88 % vai vairāk, nepārsniedzot 98 % robežu,

— Diheksadecilnaftalīns 2 % vai vairāk, nepārsniedzot 12 % robežu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

20

Zarotas virknes alkilbenzolu maisījums, kas galvenokārt satur dodecilbenzolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381900 00

20

Ugunsizturīgs hidrauliskais šķīdums uz fosfātestera bāzes

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 15

10

Skābais aluminosilikāts (Y tipa mākslīgais zeolīts) nātrija veidā ar nātrija saturu, izteiktu kā nātrija oksīds, ne vairāk kā 11 %, granulās

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

05

Monomēra metilmetakrilāta un butilakrilāta maisījums ksilola un butilacetāta šķīdumā, kurā šķīdinātāju masas daļa ir lielāka par 54 %, bet ne lielāka par 56 %

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

ex382490 97

06

Parafīns ar hlora saturu 70 % vai lielāku

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex382490 97

07

Plēve, kas satur bārija oksīdu vai kalcija oksīdu maisījumā ar titāna vai cirkonija oksīdiem, akrila saistvielā

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex382490 97

08

Divinilbenzola izomēru un etilvinilbenzola izomēru maisījums, kurā divinilbenzola masas daļa ir no 56 % līdz 80 %

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex382490 97

09

Pretkorozijas preparāti, kas sastāv no dinonilnaftalīnsulfonskābes sāļiem:

— vai nu uz minerālā vaska pamata, ķīmiski modificēti vai nemodificēti, vai

— šķīduma formā, izšķīdināti organiskajā šķīdinātājā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

10

Kalcinēts bauksīts (ugunsizturības klase)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

11

Fitosterīnu maisījumi, kas nav pulvera veidā, kuru masa satur:

— no 40 % līdz 58 % beta-sitosterīnu

— no 20 % līdz 28 % kampesterīnu

— no 14 % līdz 23 % stigmasterīnu

— no 0 % līdz 15 % pārējo sterīnu

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex382490 97

12

Tetrafluoretilēna oligomērs ar vienu jodetil- gala grupu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

13

Preparāti, kas pēc masas satur vismaz 92 %, bet ne vairāk kā 96,5 % 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenzilidēn)-D-glicīta, un satur arī karbonskābju atvasinājumus un alkilsulfātus

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

14

Kalcija fosfonāta fenāts, šķīdums minerāleļļā

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

15

Strukturēts silīcija alumīnija fosfāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

16

bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfona, difeniltoluol 2,4 dikarbamāta un 1-[4-(4-aminobenzolsulfonil)-fenil] 3 (3 fenoksikarbonilamino-tolil)urīnvielas maisījums

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

17

Maisījums, kas satur no 65 % līdz 90 % (masas) 3 butilēn 1,2 diola acetātus

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

18

4-Metilmandeļskābe, neattīrīta

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

20

Preparāts ar 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindēna (diciklopentadiēna) saturu 83 % vai vairāk, ar sintētisko gumiju, ar triciklopentadiēna saturu 7 % vai vairāk vai bez tā, un ar:

— vai nu alumīnija-alkila maisījumu,

— vai organisku volframa kompleksu,

— vai organisku molibdēna kompleksu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

21

2-Propēnskābes (1-metiletilidēn)bis(4,1-fenilēnoksi-2,1-etāndiiloksi-2,1-etāndiil)estera maisījums ar 2-propēnskābes (2,4,6-triokso-1,3,5-triazīn-1,3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etāndiilesteri un 1-hidroksi-cikloheksil-fenilketonu 1-metiletilketona un toluola šķīdumā

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex382490 97

22

Preparāti, kuros 1,3:2,4-bis-O-benzilidēn-D-glicīta saturs nav zemāks par 47 masas %

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex382490 97

23

Uretāna akrilātu, tripropilēnglikoldiakrilāta, etoksilēta bisfenol-A-akrilāta un poli(etilēngikol) 400 diakrilāta maisījums

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M29

ex382490 97

24

(Hlormetil)bis(4-fluorfenil)metilsilāna šķīdums toluolā, nominālā koncentrācija 65 %

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex382490 97

25

Litija tantalāta oblātas, nepārklātas

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex382490 97

27

Preparāts, kas sastāv no 2,4,7,9-tetrametildec-5-īn-4,7-diola un propān-2-ola maisījuma

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex382490 97

28

Preparāts ar šādu masas sastāvu:

— no 85 % līdz 95 % α-4-(2-ciān-2-butoksikarbonil)vinil-2-metoksi-fenil-ω-hidroksiheksa(oksietilēns), un

— no 5 % līdz 15 % polioksietilēn-(20)-sorbitānmonopalmitāts

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex382490 97

29

Maisījums, kas sastāv pārsvarā no Υ-butirolaktona un kvarternāriem amonija sāļiem, elektrolītisko kondensatoru ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

30

2,4,7,9-Tetrametildek-5-ine-4,7-diols, hidroksietilēts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

34

Fitosterīnu maisījums vaskveida kristāliska pulvera veidā, kurā pēc svara ir:

— 36 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 79 % sitosterīnu,

— 15 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 34 % sitostanolu,

— 4 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 25 % kampestrīnu,

— 0 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 14 % kampestanolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

36

Preparāts uz 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecīn-5,8-diola etoksilāta bāzes

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

37

Šķidro kristālu maisījums izmantošanai displeju ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

38

Preparāts uz alkilkarbonāta bāzes, kas satur arī UV staru filtru, izmantošanai briļļu lēcu ražošanā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

39

Maisījums ar 2-hidroksietila metakrilāta saturu 40 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % un borskābes gliceroal estera saturu 40 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

40

Azelātskābe ar tīrības pakāpi 75 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 85 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

42

Jaukto metālu oksīdi, pulvera veidā, ar:

— vai nu 5 % vai vairāk bārija, neodīmika vai magnēzija un 15 % vai vairāk titāna,

— vai 30 % vai vairāk svina un 5 % vai vairāk niobija,

izmantojami dielektrisko plēvju ražošanā vai kā dielektriskie materiāli daudzslāņu keramisko kondensatoru ražošanā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Fitosterīnu maisījums, kas nav pulvera veidā un satur pēc svara:

— 75 % vai vairāk sterīnu,

— ne vairāk kā 25 % stanolu,

izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā (1)

0 %

1.7.2010.-31.12.2012.

▼M27

ex382490 97

45

Preparāti, kas sastāv pamatā no etilēna glikola un:

— vai nu dietilēna glikola, dodekandioiskās skābes un amonija ūdens

— vai N,N-dimetilformamīda,

— vai γ-butirolaktona,

— vai silikona oksīda,

— vai amonija ūdeņraža azelāta,

— vai amonija ūdeņraža azelāta un silikona oksīda,

— vai dodekandioiskās skābes, amonija ūdens un silikona oksīda,

elektrolītisko kondensatoru ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

46

Cietinātājs epoksīda sveķiem uz karboksiliskās skābes anhidrīda pamata, šķidrā veidā, ar īpatsvaru pie 25 °C 1,15 g/cm3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,18 g/cm3

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

47

4-Metoksisalicilaldehīda šķīdums N-metilpirolidonā

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

52

Poli(tetrametilēnglikol) bis[(2-benzoil-fenoksi)acetāts] ar vidējo polimēru ķēdes garumu mazāku par piecām monomēru vienībām

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

53

Poli(etilēnglikol) bis(p-dimetil)aminobenzoāts ar vidējo polimēru ķēdes garumu mazāku par piecām monomēru vienībām

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

54

2-Hidroksibenzonitrils, N,N-dimetilformamīda šķīduma formā, ar 2-hidroksibenzonitrila saturu 45 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 55 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

60

α-Fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilēna) izopropilidēna(3,5-dibromo-1,4-fenilēna)oksikarbonils]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

63

Trietilborāns, šķīduma formā, izšķīdināts tetrahidrofurānā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

64

Alumīnija nātrija silikāts, sfēru veidā ar diametru:

— vai nu 1,6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 3,4 mm,

— vai 4 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 6 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

66

Primāro tert-alkilamīnu maisījums

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex382490 97

70

Pasta, kurā vara saturs ir vienāds ar vai lielāks par 75 %, bet ne lielāks par 85 % (masas), un kuras sastāvā ietilpst arī neorganiskie oksīdi, etilceluloze un šķīdinātājs

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

72

Šķīdums, kas satur 80 % vai vairāk 2,4,6-trimetilbenzaldehīda acetonā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

73

Silikona dioksīda daļiņas, kurām ar kovalento saiti ir piesaistīti organiskie maisījumi, izmantojamas augstu darbības rādītāju hromatogrāfijas kolonnu (HPLC) un paraugu sagatavošanas kārtridžu ražošanā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

75

Poli(tetrametilēnglikol) bis[(9-okso-9H-tioksantēn-1-iloksi)acetāts] ar vidējo polimēru ķēdes garumu mazāku par piecām monomēru vienībām

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

77

Dietilmetoksiborāns, šķīduma formā, izšķīdināts tetrahidrofurānā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

78

Fitosterīnu maisījums, kas iegūts no koksnes un koksnes eļļām (taleļļas), pulverveida, ar daļiņu izmēru, kas ir mazāks par vai vienāds ar 300 μm, ar šādu sastāvu masas daļās:

— sitosterīnu saturs ir vienāds ar vai lielāks par 60 %, bet ne lielāks par 80 %,

— kampesterīnu saturs ir mazāks par vai vienāds ar 15 %,

— stigmasterīnu saturs ir mazāks par vai vienāds ar 5 %,

— betasitostanolu saturs ir mazāks par vai vienāds ar 15 %

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

79

Maisījums, kas satur 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamīna un 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil} propoksi)but-2-ilamīna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

82

α-(2,4,6-tribromofenyl)-ω-(2,4,6-tribromofenoksi)poli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilēna)izopropilidēna(3,5-dibromo-1,4-fenilēna)oksikarbonils]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

84

Reakcijas produkti, kuru masa satur:

— 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 % molibdena oksīda,

— 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % niķeļa oksīda,

— 30 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 % volfrāma oksīda

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

88

Oligomeriskas reakcijas produkti, kas satur bis(4-hidroksifenil)sulfonu un 1,1’-oksibis(2-hloroetānu)

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex382490 97

89

Tetrafluoretilēna oligomērs, satur tetrafluorjodīdetila gala grupas

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

90

Dobas kausēta aluminosilikāta lodītes mehānisko transportlīdzekļu daļiņu filtru ražošanai, kas satur 65-80 % amorfā aluminosilikāta ar šādām īpašībām:

— kušanas temperatūra no 1 600 °C līdz 1 800 °C,

— blīvums 0,6–0,8 g/cm3 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex382490 97

92

Preparāts, kas sastāv no 2,4,7,9-tetrametildec-5-īn-4,7-diola un silīcija dioksīda

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex382490 97

95

Fitosterīnu maisījums, kas satur vismaz 80 % sterīnu un ne vairāk par 4 % stanolu, pārslu vai lodīšu veidā

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex382490 97

97

Preparāts, kurā pēc svara ir vai nu 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % litija fluorfosfāta, vai 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 % litija perhlorāta organisko šķīdinātāju maisījumos

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Polietilēns, granulēts, kura blīvums ir 0,925 (± 0,0015), kausējuma plūstamības indekss 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min); izmantošanai plēvju ražošanai ar izpūšanas paņēmienu, kuru duļķainība ir ne lielāka par 6 % un pagarinājums pārraujot (MD/TD) ir 210/340 (1)

0 %

1.7.2010.-31.12.2013.

▼M27

ex390120 90

10

Polietilēns, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē, ar īpatsvaru 0,945 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,985, plēvju rakstāmmašīnas lentas vai līdzīgas lentas ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390120 90

20

Polietilēns, ar vizlas saturu 35 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

91

Jonomēra sveķi, kas sastāv no etilēna kopolimēra ar metakrilskābi sāļa

4 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

92

Hlorsulfonēts polietilēns

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

93

Etilēna, vinila acetāta un oglekļa monoksīda kopolimērs, izmantojams kā plastifikators jumta lokšņu ražošanā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

94

A-B bloka polistirēna kopolimēra un etilēna-butilēna kopolimēra un A-B-A bloka polistirēna, etilēna-butilēna kopolimēra un polistirēna maisījums, ar stirēna saturu ne vairāk kā 35 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

97

Hlorēts polietilēns, pulvera formā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

10

Polipropilēns, kas nesatur plastifikatoru un satur ne vairāk kā:

— 7 mg/kg alumīnija,

— 2 mg/kg dzelzs,

— 1 mg/kg magnēzija,

— 8 mg/kg hlorīda

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

20

Polipropilēns, kas nesatur plastifikatoru,

— ar kušanas punktu augstāku par 150 °C (noteikts ar ASTM D 3417 metodi),

— ar izkausētas masas siltumu 15 J/g vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 J/g,

— ar pagarinājumu līdz lūzumam 1 000 % vai vairāk (noteikts ar ASTM D 638 metodi),

— ar stiepes moduli 69 MPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 379 MPa (noteikts ar ASTM D 638 metodi)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

30

Polipropilēns, kas satur ne vairāk kā 1 mg/kg alumīniju, 0,05 mg/kg dzelzs, 1 mg/kg magnēzija un 1 mg/kg hlorīda, izmantojams iepakojama vienreizējas lietošanas kontaktlēcām ražošanā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390210 00

40

Polipropilēns, kas nesatur plastifikatoru,

— ar stiepes izturību 32-44 MPa (noteikts ar ASTM D638 metodi),

— ar lieces izturību 50-66 MPa (noteikts ar ASTM D790 metodi),

— ar kausēšanas masas plūsmas ātrumu (MFR) pie 230 °C/2,16 kg 5-15 g/10 min (noteikts ar ASTM D1238 metodi),

— ar polipropilēna saturu 40 % vai vairāk, bet nespārsniedzot 80 % no masas,

— ar stikla šķiedras saturu 10 % vai vairāk, bet nepārsniedzot 30 % no masas,

— ar vizlas saturu 10 % vai vairāk, bet nespārsniedzot 30 % no masas

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex390210 00

50

Augsti izotaktisks polipropilēns (HIPP), iekrāsots vai nekrāsots, kas paredzēts gaisa atsvaidzinātāju plastmasas sastāvdaļu ražošanai un kuram ir šādas īpašības:

— blīvums no 0,880 g/cm3 līdz 0,913 g/cm3 (nosakot ar testēšanas metodi ASTM D1505),

— stiepes izturība 350 kg/cm2 līdz 390 kg/cm2(nosakot ar testēšanas metodi ASTM D638),

— siltumdeformācijas temperatūra 135 oC vai augstāka pie slodzes 0,45 MPa (nosakot ar testēšanas metodi ASTM 648)

 (1)

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex390220 00

10

Poliizobutilēns, ar vidējo skaita molekulmasu (Mn) no 700 līdz 800

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390220 00

20

Hidroģenēts poliizobutēns, šķidruma formā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390230 00

91

A-B Bloka polistirēna un etilēna-propilēna kopolimērs, ar stirēna saturu 40 % vai mazāk, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

52

Poli(propilēn-ko-1-butēna) un naftas ogļūdeņražu sveķu amorfs poli-alfa-olefīna kopolimēra maisījums

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

55

Termoplastisks elastomērs ar polistirola, poliizobutilēna un polistirola A-B-A blokkopolimēra struktūru, kas satur no 10 % līdz 35 % (masas) polistirola

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390290 90

60

Nehidrogenēti 100 % alifātiskie sveķi (polimērs) ar šādiem raksturlielumiem:

— šķidri istabas temperatūrā

— iegūti no C-5 alkēnu monomēriem katjonu polimerizācijas procesā

— to skaita vidējā molekulmasa (Mn) ir 370 (± 50)

— to masas vidējā molekulmasa (Mw) ir 500 (± 100)

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex390290 90

92

4-metilpent-1-ēna polimēri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

93

Sintētiskais poli-alfa-olefīns ar viskozitāti ne mazāku par 38 × 10-6m2s-1 (38 centistoki) 100 °C, saskaņā ar ASTM D 445 metodi

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390290 90

98

Sintētiski poli-alfa-olefīni, [kinemātiskā] viskozitāte 100 °C temperatūrā (nosakot pēc ASTM D 445 metodes) ir no 3 cSt līdz 9 cSt, iegūti dodecēna un tetradecēna maisījumu polimerizācijā, kas satur ne vairāk kā 40 % tetradecēna

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390311 00

10

Baltas, putu polistirola lodītes, kuru siltumvadītspēja 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3) blīvumā nepārsniedz 0,034 W/mK un kuru sastāvā ietilpst 50 % otrreizējo izejvielu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390319 00

30

Kristālisks polipropilēns, kura kušanas punkts ir no 268 °C līdz 272 °C, sacietēšanas temperatūra no 232 °C līdz 242 °C, ar piedevām un pildvielām vai bez tām

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390390 90

35

α-Metilstirēna un stirēna kopolimērs, ar mīkstināšanās punktu augstāku par 113 °C

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

40

Stirola, α-metilstirola un akrilskābes kopolimērs ar vidējo skaita molekulmasu (Mn) no 500 līdz 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Stirola un p-metilstirola kristālisks kopolimērs:

— ar kušanas temperatūru no 240 oC līdz 260 oC,

— kura sastāvā pēc masas ietilpst 5 % līdz 15 % metilstirola

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

ex390390 90

65

Stirēna, butila akrilāta, butila metakrilāta, metila metakrilāta un akrilskābes kopolimērs, pulvera veidā, ar stirēna saturu (81 +/- 1) %, butila akrilāta saturu (6 +/- 1) %, butila metakrilāta saturu (5 +/- 1) %, metila metakrilāta saturu (7 +/- 1) % un akrilskābes saturu (1 +/- 0,5) %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

75

Stirēna un vinil pirrolidāna kopolimērs, kura masa satur ne vairāk kā 1 % nātrija dodekil sulfāta, ūdens emulsijas formā, lai ražotu preces subpozīcijai 3305 20 00 vai matu krāsvielas subpozīcijai 3305 90 90 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

80

Stirola un divinilbenzola kopolimēra granulas ar minimālo diametru 150 μm un maksimālo diametru 800 μm, kuru masa satur:

— vismaz 65 % stirola,

— ne vairāk kā 25 % divinilbenzola

izmantošanai jonu apmaiņas sveķu ražošanā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

Maisījums, kas pēc masas satur:

— no 45 % līdz 65 % stirola polimērus,

— no 35 % līdz 45 % poli(fenilēnētera),

— ne vairāk kā 10 % citu piedevu,

un kuram ir viens vai vairāki šādi īpašas krāsas efekti:

— metālisks vai pērļu mirdzuma, ar vizuālo leņķisko metamerismu, ko rada vismaz 0,3 % pārslveida pigmentu,

— fluorescējošs, par ko liecina izstarotā gaisma ultravioletā starojuma absorbcijas laikā,

— koši balts, par ko liecina L , kas irne mazāk kā 92, un b , kas ir ne vairāk kā 2, un a , kas ir no -5 līdz 7 pēc CIELab krāsu skalas

0 %

1.1.2011.-31.12.2013.

▼M27

 (4)ex390410 00

20

Polivinilhlorīds, pulverveida, bez citu vielu piejaukumiem vai vinilacetāta monomēru piemaisījumiem:

— kura polimerizācijas pakāpe ir 1 000 (± 300) monomēra vienību,

— kura siltuma pārejas koeficients (K-skaitlis) ir no 60 līdz 70,

— kurā gaistošu vielu masas daļa ir mazāka par 2,00 %,

— kurā rupjo daļiņu frakcijas, kas paliek uz sieta ar acu izmēru 120 μm, masas daļa ir ne lielāka par 1 %,

izmantošanai akumulatoru separatoru ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex390430 00

20

Vinila hlorīda ar vinila acetātu un maleīnskābi kopolimērs, kura masa satur:

— 80,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 81,5 % vinila hlorīda,

— 16,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 17,5 % vinila acetāta un

— 1,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,5 % maleīnskābes,

paredzēts izmantot rūpnieciskām vajadzībām plastmasas aizkausēšanai uz tērauda substrāta (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390440 00

91

Vinila hlorīda kopolimērs ar vinila acetātu un vinila alkoholu, satur:

— 87 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 92 % vinila hlorīda,

— 2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 % vinila acetāta un

— 1 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 8 % vinila alkohola

vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6 (a) vai 6 (b) piezīmē, 3215 vai 8523 pozīcijā minēto preču ražošanai vai izmantošanai konteineru un tvertņu pārklājumu ražošanā, ko lieto pārtikas un dzērienu uzglabāšanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390440 00

93

Vinila hlorīda un metila akrilāta kopolimērs, ar vinila hlorīda saturu (80 +/- 1) % un metila akrilāta saturu (20 +/- 1) %, šķīduma formā, kas izšķīdināts ūdenī

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390450 90

92

Vinilidēnhlorīda-metakrilāta kopolimērs izmantošanai monopavedienu ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390461 00

10

Politetrafluoretilēna un vizlas maisījums, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

20

Tetrafluoretilēna un trifluor(heptafluorpropoksi)etilēna kopolimērs, ar trifluor(heptafluorpropoksi)etilēna saturu 3,2 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,6 % un ekstrahējamu fluorīda jonu saturu mazāk kā 1 mg/kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

30

Politetrafluoroetilēns, pulvera formā, ar virsmu 8 m2/g vai vairāk, bet nepārsniedzot 12 m2/g, ar sadales izmēru 10 % mazāku nekā 10 μm un 90 % mazāku nekā 35 μm un vidējo izmēru 20 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Poli(vinilidēnfluorīds)

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex390469 80

93

Etilēna kopolimērs ar hlortrifluoretilēnu, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē

0 %

1.1.2011.-31.12.2013.

ex390469 80

94

Etilēna un tetrafluoretilēna kopolimērs

0 %

1.1.2011.-31.12.2013.

ex390469 80

96

Polihlortrifluoretilēns, vienā no formām, kas minētas šīs nodaļas 6.a vai 6.b piezīmē

0 %

1.1.2011.-31.12.2013.

ex390469 80

97

Hlortrifluoretilēna un vinilidēndihlorīda kopolimērs

0 %

1.1.2011.-31.12.2013.

ex390599 90

92

Vinilpirolidona un dimetilaminoetila metakrilāta kopolimērs ar vinilpirolidona saturu 97 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 99 %, šķīduma formā, izšķīdināts Ūdenī

0 %

1.1.2011.-31.12.2013.

▼M27

ex390599 90

95

Heksadecilēts vai eikosilēts polivinilpirolidons

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

96

Vinilformāla polimērs, vienā no formām, kas minētas 39. nodaļas 6.b piezīmē, ar vidējo masas molekulmasu (Mw) no 25 000 līdz 150 000, kas satur:

— 9,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 13 % acetila grupu, izteiktu kā vinila acetāts un

— 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,5 % hidroksi grupu, izteiktu kā vinila alkohols

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

97

Povidona (INN)-jodīds

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

98

Poli(vinil pirolidīns), daļēji aizvietots ar triakontila grupām, kura masa satur 78 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 82 % triakontila grupas

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60

 

metilakrilāta kopolimērs ar etilēnu un monomēru, kurā kā aizvietotājs ir nenoteiktā karboksilgrupa un kas satur 50 % no svara vai vairāk metilakrilāta savienojumā ar silīciju vai bez tā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

10

Polimerizācijas produkts no akrilskābes ar nelielu daudzumu polinepiesātināta monomēra, 3003 vai 3004 pozīcijā minēto medikamentu ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

15

Gaismjutīgi sveķi, kas sastāv no modificēta akrilāta, akrilmonomēra, katalizatora (fotoiniciatora) un stabilizatora

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

20

Polimerizācijas produkts no akrilskābes ar nelielu daudzumu polinepiesātināta monomēra, izmantojams kā stabilizators emulsijās vai dispersijās ar pH vairāk kā 13 (1)

6 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

25

Dzidrs ūdenī nešķīstošs šķidrums ar šādu masas daļās izteiktu sastāvu:

— 50 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 51 % polimetilmetakrilāta kopolimēra,

— 37 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 39 % ksilola,

— 11 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 13 % n-butilacetāta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

30

Stirola, hidroksietilmetakrilāta un 2-etilheksilakrilāta kopolimērs ar vidējo skaita molekulmasu (Mn) no 500 līdz 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

1,2-Etāndioldimetakrilāta un metilmetakrilāta kopolimērs ūdenī nešķīstoša bezkrāsas pulvera veidā, kura daļiņu izmērs ir mazāks par vai vienāds ar 18 μm

0 %

1.7.2010.-31.12.2013.

▼M29

ex390690 90

40

Caurspīdīgs akrilpolimērs iepakojumā, kura svars nepārsniedz 1 kg, nav paredzēts mazumtirdzniecībai, ar:

— viskozitāti 50 000 Pa 120 oC atbilstoši testēšanas metodei ASTM D 3835,

— vidējo molekulmasu (Mw) 500 000–1 200 000 saskaņā ar gelhromatogrāfijas (GPC) testu,

— atlikušo monomēru saturu ne vairāk kā 1 %

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

 (4)ex390690 90

41

Polialkilakrilāts ar oglekļa atomu skaitu C10 līdz C30 estera alkilatlikumā

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390690 90

50

Akrilskābes estera polimērs ar vienu vai vairākiem šādiem monomēriem ķēdē:

— hlorometilvinilēteris,

— hloroetilvinilēteris,

— hlorometilstirols,

— vinilhloroacetāts,

— metakrilskābe,

— butēndiskābes monobutilesteris,

kas sastāv ne vairāk kā 5 % no katras monomērās vienības, vienā no formām, kuras minētas 39.nodaļas 6(b).piezīmēm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

65

Ar kobaltu ķīmiski modificēts polialkilakrilāts ar kušanas temperatūru (tk) 65 °C (± 5 °C), kas noteikta pēc diferenciālās skenējošās kalorimetrijas (DSK) metodes

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

80

Polidimetilsiloksāna-transplantāts-(poliakrilāti; polimetakrilāti)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

85

Akrilskābes esteru ar sililgrupu vienā vai abos polimēra galos neūdens dispersijas polimēri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

10

Polietilēnoksīds ar vidējo skaita molekulmasu (Mn) 100 000 vai lielāku

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

20

Bis[metoksipoli[etilēnglikol)]-maleimidopropionamīds, kas ķīmiski modificēts ar lizīnu, ar vidējo skaita molekulmasu (Mn) 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

30

bis[metoksipoli[etilēnglikols)] ar bis(maleimīda) gala grupām, kas ķīmiski modificēts ar lizīnu, ar vidējo skaita molekulmasu (Mn) 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390720 11

40

Polietilēnglikols, kura etilēnoksīda atlikumu virknes garums ir ne lielāks par 30, ar butil-2-ciano-3-(4-hidroksifenil)akrilāta gala grupām, izmantošanai par UV barjeru šķidrajos māsterbačos

 (1)

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

 (4)ex390720 20

11

Maisījums, kura sastāvā glicerīna un 1,2-epoksipropāna polimēra svars ir 70 % vai vairāk, nepārsniedzot 80 % robežu, un dibutilmaleāta un N-vinil-2-pirolidona kopolimēra svars ir 20 % vai vairāk, nepārsniedzot 30 % robežu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390720 20

12

Tetrahidrofurāna un tetrahidro-3-metilfurāna kopolimērs, kura vidējā skaita molekulmasa (Mn) ir 3 500 (± 100)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Poli(oksipropilēns) ar alkoksisilila beigu grupām

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

30

1-hlor-2,3-epoksipropāna (epihlorhidrīna) homopolimērs

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

35

Polietilēna glikols ķīmiski modificēts ar izocianāta grupu, kas satur karbodiimīda grupu, 2-metoksi-1-metiletil acetāta šķīduma formā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

45

Etilēnoksīda un propilēnoksīda kopolimērs, kas satur aminopropila un metoksi beigu grupas

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

50

Perfluorpoliētera polimērs ar vinilsilil- gala grupām vai divkomponentu maisījums, kura galvenā sastāvdaļa ir viena veida perfluorpoliētera polimērs ar vinilsilil- gala grupām

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

55

Poli(etilēnglikol)propionskābes sukcinimidilesteris, kura vidējā skaita molekulmasa (Mn) ir 5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390730 00

40

Epoksīdsveķi ar silikona dioksīda saturu 70 % vai vairāk, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 vai 8548 pozīcijā minēto preču iekapsulēšanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

70

ex390730 00

50

Šķidri 2-propēnnitrila un 1,3-butadiēnepoksīda kopolimēra epoksīdsveķi, nesatur šķīdinātāju, satur:

— cinka borāta hidrātu, ne vairāk kā 40 % pēc masas,

— diantimona trioksīdu ne vairāk kā 5 % pēc masas

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

10

Kopolimērs no tereftalskābes un izoftalskābes ar etilēna glikolu, butāna-1,4-diolu un heksāna-1,6-diolu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

30

Skābekli saistošs koncentrāts, kas sastāv no šādu vielu maisījuma:

— kopolimēra, kas iegūts no polietilēntereftalāta, piromelītdianhidrīda (PMDA) un hidroksilaizvietota polibutadiēna,

— barjeras kopolimēra (nosakot ar ASTM metodi F1115-95 (2001)), kas iegūts no ksililēna diamīniem un adipīnskābes, un

— organiskām krāsvielām un/vai organiskām un neorganiskām pigmentvielām,

kura sastāvā dominē pirmais kopolimērs

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3907 70 00

 

Poli(laktilskābe)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390791 90

10

Dialilftalāta prepolimērs, pulvera veidā

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex390799 90

10

Poli(oksi-1,4-fenilēnkarbonils), pulvera veidā

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390799 90

20

Šķidro kristālu kopoliesters ar kušanas punktu ne zemāku par 270 °C, ar vai bez pildvielām

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390799 90

30

Polihidroksialkanoāts, kura galvenā sastāvdaļa ir poli(3-hidroksibutirāts)

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

 (4)ex390799 90

50

Puskristālisks policikloheksilēndimetilēntereftalāta polimērs, pēc masas satur vismaz 10 %, bet ne vairāk kā 40 % stikla šķiedru, granulu veidā vai granulēts

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex390799 90

60

Tereftalskābes un izoftalskābes kopolimērs ar bis-fenolu A

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex390799 90

70

Polietilēntereftalāta un cikloheksāndimetanola kopolimērs, kurā cikloheksāndimetanola masas daļa ir lielāka par 10 %

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex390890 00

10

Poli(iminometilēns-1,3-fenilēnemetilēniminoadipoils), vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Oktadekānkarbonskābju maisījuma un alifātisko poliēterdiamīnu polimerizācijas reakcijas viela

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390890 00

50

Skābekli saistošs koncentrāts, kas sastāv no šādu vielu maisījuma:

— kopolimēra, kas iegūts no polietilēntereftalāta, piromelītdianhidrīda (PMDA) un hidroksilaizvietota polibutadiēna;

— barjeras kopolimēra (nosakot ar ASTM metodi F1115-95 (2001)), kas iegūts no ksililēna diamīniem un adipīnskābes, un

— organiskām krāsvielām un/vai organiskām un neorganiskām pigmentvielām,

kura sastāvā dominē otrais kopolimērs

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390940 00

10

Polikondensācijas produkts no fenola ar formaldehīdu, dobto sfēru formā ar diametru mazāk kā 150 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390950 90

10

Ar UV stariem cietināms fotopolimērs, kas sastāv no maisījuma, kas satur vismaz 60 masas % poliuretānu un 30 % (± 8 %) akrilātu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391000 00

20

Bloka kopolimērs no poli(metil-3,3,3-trifluorpropilsiloksāna) un poli[metil(vinil)siloksāna]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391000 00

40

Bioloģiski saderīgi silikoni ilglaicīgu ķirurģisko implantu ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391000 00

50

Silikonu saturošs spiedienjutīgs adhezīvs šķīdumā, kurš satur kopoli (dimetilsiloksāna/difenilsiloksāna) sveķus

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391000 00

60

Polidimetilsiloksāns, arī aizvietots ar polietilēnglikolu un trifluorpropilu, ar metakrilāta gala grupām

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex391110 00

81

Nehidrogenēti ogļhidrātu sveķi, kas iegūti C-5 līdz C-10 alkēnu, ciklopentadiēna un diciklopentadiēna polimerizācijas ceļā ar krāsu pēc Gardnera skalasvairāk par 10, lai iegūtu tīru izstrādājumu, vai ar krāsu pēc Gardnera skalas vairāk par 8, lai iegūtu šķīdumu toluolā ar koncentrāciju 50 % (tilpuma procenti) (nosakot ar ASTM metodi D6166)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

10

Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-4,4′-bifenilēns)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

30

Etilēnimīna un etilēnimīna ditiokarbamāta kopolimēra šķīdums nātrija hidroksīda ūdens šķīdumā

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391190 99

25

Viniltuluēna un α-metilstirēna kopolimērs

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391190 99

31

Butadiēna un maleīnskābes kopolimēri, kas satur tās amonija sāļus, vai tos nesatur

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391190 99

40

Jaukta kalcija un nātrija sāls no maleskābes un metila vinila ētera kopolimēra, ar kalcija saturu 9 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 16 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

45

Maleskābes un metila vinila ētera kopolimērs

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

65

Maleīnskābes un metil vinil ētera kopolimēra kalcija cinka sālis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

86

Metilvinilētera un maleīnskābes anhidrīda kopolimērs

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex391211 00

30

Celulozes triacetāts

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex391211 00

40

Celulozes diacetāts, pulverveida

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

 (4)ex391239 85

10

Etilceluloze, neplastificēta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

20

Etilceluloze, ūdens dispersijas veidā ar heksadekānu-1-ol un nātrija dodecilsulfātu, ar etilcelulozes saturu (27 +/- 3) %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

30

Celuloze, hidroksietilēta un alkilēta, ar 3 vai vairāk oglekļa atomu alkila ķēdes garumiem

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

10

Celulozes acetātapropionāts, neplastificēts, pulvera veidā:

— ar propionila saturu 25 % vai vairāk (noteikts ar ASTM D 817-72 metodi) un

— ar viskozitāti, kas nepārsniedz 120 puāzus (noteikts ar ASTM D 817-72 metodi),

drukāšanas tintes, krāsu, laku un pārējo pārklājumu, un reprogrāfijas pārklājumu ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

20

Hidroksipropilmetilcelulozes ftalāts

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

81

Ciānetilpululāna un ciānetilpoli(vinilspirta) maisījums

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

85

Nātrija hialuronāts, sterils

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

92

Proteīni, ķīmiski modificēti karboksilēšanas un/vai ftālskābes pievienošanās reakcijās, kuru vidējā masas molekulmasa (Mw) ir no 100 000 līdz 300 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

94

Granulas ar šādu masas sastāvu:

— vismaz 35 %, bet ne vairāk kā 75 % biopolimēra ar augstu amilozes saturu, kas izdalīts no kukurūzas cietes,

— vismaz 5 %, bet ne vairāk kā 16 % polivinilspirta,

— vismaz 10 %, bet ne vairāk kā 46 % poliolu plastifikatoru,

— vismaz 0,25 %, bet ne vairāk kā 3 % stearīnskābes,

— un to sastāvā var būt 30 % (± 10 %) bioloģiski noārdāmu poliesteru, taču to nedrīkst būt vairāk nekā biopolimēru ar augstu amilozes saturu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391390 00

95

Hondroitīnsulfuriskā skābe, nātrija sāls

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

96

Pulveris ar šādu masas sastāvu: 90 % (± 5 %) biopolimēra ar augstu amilozes saturu, kas izdalīts no kukurūzas cietes, 10 % (± 5 %) sintētiska polimēra un 0,5 % (± 0,25 %) stearīnskābes

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391620 00

91

Poli(vinilhlorīda) profili, kādus izmanto lokšņu pārklājumu izgatavošanā un kuru saturā ir šādas piedevas:

— titāna dioksīds

— poli(metilmetakrilāts)

— kalcija karbonāts

— saistvielas

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex391732 00

91

Caurule, kas sastāv no politetrafluoretilēna un poliperfluoralkoksitrifluoretilēna kopolimēra bloka, ar garumu vairāk kā 600 mm, ar diametru ne vairāk kā 85 mm un ar sieniņu biezumu 30 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 110 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391740 00

91

Plastmasas savienojumi ievietošanai automašīnu degvielas uzpildes šļūtenē, ar blīvēm, fiksatoru un spiediena samazināšanas sistēmu

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391910 19

10

Atstarojošā plēve, kas sastāv no poliuretāna kārtas ar drošības nospiedumiem un iestiprinātām stikla lodītēm vienā pusē un lipīgu kārtu otrā pusē, no vienas vai abām pusēm pārklāta ar aizsargplēvi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Abpusēji līmējošas lentes ruļļi:

— pārklāti ar nevulkanizētu dabisku vai sintētisku gumiju;

— ar platumu 20 mm vai vairāk, bet nepārsniedzot 40 mm;

— satur silīciju, alumīnija hidroksīdu, akrilu un uretānu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Atstarojošas loksnes, kas sastāv no:

0 %

1.1.2011.-31.12.2013.

ex391990 00

21

—  polikarbonāta vai akrilpolimēru plēves, kas iespiesta uz vienas puses regulāra raksta veidā,

ex392061 00

20

—  ar vienu vai vairākiem plastmasas materiālu pārklājuma slāņiem no vienas vai no abām pusēm,

—  ar pašlīmējošu slāni un pretsalipšanas plēvi vienā pusē, vai bez tiem

▼M28

ex391910 80

23

Atstarojoša plēve, kas sastāv no vairākiem slāņiem, kuros ietilpst:

— poli(vinilhlorīds);

— poliuretāns, kuram vienā pusē ir iestrādātas drošības zīmes pret datu viltošanu, pārveidošanu, aizvietošanu vai kopēšanu, bet otrā — stikla mikrosfēru kārta;

— slānis, kurā iestrādātas drošības un/vai oficiālas zīmes, kas maina izskatu līdz ar redzes leņķi;

— metalizēts alumīnijs;

— un adhezīvs, kas no vienas puses nosegts ar atdalāmu aizsargkārtu

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

ex391910 80

27

Poliestera plēve,

— kuras vienā pusē ir termiski atdalāms akrila adhezīva pārklājums, kas atdalās temperatūrā no 90 °C līdz 200 °C, un poliestera aizsargslānis, bet

— otra puse bez pārklājuma vai ar spiedienjutīga akrila adhezīva pārklājumu vai ar termiski atdalāmu akrila adhezīva pārklājumu, kas atdalās temperatūrā no 90 °C līdz 200 °C, un poliestera aizsargslāni

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

ex391990 00

20

▼M27

 (4)ex391910 80

30

Abpusēji pašlīmējoša folija no modificētiem epoksīda sveķiem, ruļļos, platums 10–20 cm, garums 10–210 m un kopējais biezums 10–50 μm, nav paredzēta mazumtirdzniecībai

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391910 80

32

Politetrafluoretilēna plēve,

— ar biezumu 110 μm vai lielāku,

— kuras virsmas pretestība, kas noteikta ar testēšanas metodi ASTMD257, ir 102-1014 omi,

— ar spiedienjutīgu akrila adhezīva pārklājumu no vienas puses

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex391910 80

35

Atstarojoša plēve, veidota no poli (vinilhlorīda) slāņa, alkīda poliestera slāņa, ar vienā pusē iestrādātām drošības zīmēm pret viltošanu, pārveidošanu, datu aizvietošanu vai kopēšanu, vai oficiālu zīmi noteiktai lietošanai, redzamu tikai retroatstarojošā gaismā, un iestrādātām stikla lodītēm, un lipīgu slāni otrā pusē, vienpusēji vai abpusēji pārklātu ar noņemamu aizsargājošu plēvi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391910 80

37

Politetrafluoretilēna plēve,

— ar biezumu 100 μm vai lielāku,

— relatīvo pagarinājumu pārraujot ne lielāku par 100 %,

— ar spiedienjutīgu silikona adhezīva pārklājumu no vienas puses

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Melna poli(vinilhlorīda) plēve:

0 %

1.7.2010.-31.12.2011.

ex391990 00

43

— kuras virsmas spožums ir vairāk nekā 30 grādu saskaņā ar ASTM D2457,

— kas ir vai nav pārklāta no vienas puses ar polietilēntereftalāta aizsargplēvi un no otras — ar spiedienjutīgu adhezīvu ar kanāliem un atdalāmu aizsargkārtu

 
 

▼M27

 (4)ex391910 80

45

Stiprināta lente no polietilēna putām, kurai abas puses sedz spiedienjutīgs akrila adhezīvs ar mikrokanāliņiem un vienu pusi — starplika, uzklāšanas biezums ne mazāks par 0,38 mm un ne lielāks par 1,53 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Lipīga plēve, kas sastāv no etilēna un vinila acetāta (EVA) kopolimēra pamata ar biezumu 70 μm vai vairāk un akrila tipa lipīgo daļu ar biezumu 5 μm vai vairāk, izmantošanai silikona disku slīpēšanas un/vai griešanas procesā

 (1)

0 %

1.1.2011.-31.12.2013.

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

 (4)ex391910 80

55

Akrila putu lente, noklāta no vienas puses ar siltumā aktivizējamu līmi vai akrila spiediena jūtīgu līmi un no otras puses ar akrila spiediena jūtīgu līmi un noņemamu aizsarglapu, salipšanas atdalīšana 90 ° leņķī vairāk nekā 25 N/cm (kā noteikts ar ASTMD3330 metodi)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

53

 (4)ex391910 80

60

Atstarojošs slāņains lokšņu materiāls ar regulāru rakstu, kas sastāv no polimetilmetakrilāta plēves un tālāk no akrilpolimēra slāņa, kas satur mikroprizmas, polimetilmetakrilāta plēves, saistvielas slāņa un novelkamas aizsargplēves.

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Pašlīmējoša atstarojoša loksne, sadalīta vai nesadalīta segmentētos gabalos:

0 %

1.1.2011.-31.12.2013.

ex391990 00

57

—  ar regulāras formas rakstiem,

—  ar uzklāšanas lentes slāni vai bez tā,

—  sastāv no poliakrila slāņa, poli(metilmetakrilāta) slāņa ar mikroprizmām tajā,

—  ar papildu poliestera slāni vai bez tā un

—  ar adhezīva slāni ar noņemamu aizsargpārklājuma kārtu

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Caurspīdīga poli(etilēntereftalāta) pašlīmējoša plēve:

— bez piemaisījumiem un defektiem,

— no vienas puses pārklāta ar spiedienjutīgu akrila adhezīvu un aizsargslāni un no otras — ar antistatisku jonizēta organiska holīna savienojuma slāni,

— ar apdrukājamu putekļdrošu slāni no modificētu garo ķēžu alkilorganiskajiem savienojumiem vai bez tā,

— ar kopējo biezumu bez aizsargpārklājuma vismaz 54 μm, bet ne vairāk kā64 μm, un

— ar platumu vismaz 1 295 mm, bet ne vairāk kā 1 305 mm

0 %

1.7.2010.-31.12.2013.

ex391990 00

22

Melna polipropilēna plēve,

— kuras virsmas spožums, kas noteikts ar testēšanas metodi ASTM D 257, ir lielāks par 20 grādiem,

— ar polietilēntereftalāta aizsargplēvi vienā pusē vai bez tās, bet otrā pusē spiedienjutīgs adhezīva pārklājums ar kanāliem un atdalāmu aizsargkārtu

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex391990 00

23

Filma, kura sastāv no 1 līdz 3 laminēta poli(etilēntereftalāta) kārtām un tereftalskābes kopolimēra, sebakikskābes un etilēnglikola, kura viena puse noklāta ar akrila abrazija resistentu pārklājumu un otra puse ar akrila spiediena jūtīgu līmi, ūdenī sķīstošu metilcelulozes pārklājumu un poli(etilēntereftalāta) aizsargpalikni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

24

Atstarojošas laminētas loksnes,

— kas sastāv no epoksiakrilāta slāņa, kas iespiests uz vienas puses regulāra raksta veidā,

— ar vienu vai vairākiem polimēru materiālu pārklājuma slāņiem no vienas vai no abām pusēm, un

— adhezīva slāņa un pretsalipšanas plēvi vienā pusē

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex391990 00

25

Daudzkārtu plēve, ko veido poli(etilēntereftalāts) un butilakrilāta un metilmetakrilāta kopolimērs un ko no vienas puses sedz nodilumizturīgs akrila pārklājums, kura sastāvā ir antimona un alvas oksīda nanodaļiņas un kvēpi, un no otras puses – spiedienjutīgs akrila adhezīvs un ar silikonu klāta aizsargājoša starplika no poli(etilēntereftalāta)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391990 00

26

Etilēnvinilacetāta plēve:

— biezums 100 μm vai lielāks,

— ar spiedienjutīgu vai UV-starojuma jutīgu akrila adhezīva pārklājumu un poliestera oderējumu

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex391990 00

27

Poli(etilēntereftalāta) plēve, kuras adhezīvā stiprība ir ne vairāk kā 0,147N/25 mm un elektrostatiskā izlāde – ne vairāk kā 500 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

28

Poli(vinilhlorīda) vai polietilēna, vai jebkura cita poliolefīna plēve:

— kuras biezums ir vismaz 65 μm,

— kura no vienas puses klāta ar UV jutīgu akrila adhezīvu un poliestera aizsargkārtu

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex391990 00

29

Poliestera plēve, kas no abām pusēm pārklāta ar spiedienjutīgu akrila un/vai kaučuka adhezīvu, satīta ruļļos, kuru platums ir ne mazāks par 45,7 cm un ne lielāks par 132 cm (uzklāta uz atdalošas starplikas)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391990 00

33

Caurspīdīga poli(etilēna) pašlīmējoša plēve, bez piemaisījumiem un defektiem, no vienas puses pārklāta ar akrila kontaktlīmi, kuras biezums ir 60 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 μm, platums – vairāk nekā 1 245 mm, bet ne vairāk kā 1 255 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

35

Atstarojošs daudzslāņu lokšņmateriāls ar iespiestu regulāru zīmējumu ruļļos, kuru platums ir lielāks par 20 cm, kas sastāv no polivinilhlorīda plēves ar šādām pārklājumu kārtām no vienas puses:

— stikla mikrolodītes saturoša poliuretāna slānis,

— poli(etilēnvinilacetāta) slānis,

— adhezīva slānis, un

— atdalāms aizsargpārklājums

0 %

1.1.2011.-31.12.2013.

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

37

UV jutīga poli(vinilhlorīda) plēve:

— kuras biezums ir vismaz 78 μm,

— kurai vienā pusē ir adhezīva slānis un noņemams aizsargpārklājums,

— kuras adhēzijas stiprība ir vismaz 1 764 mN/25 mm

0 %

1.1.2011.-31.12.2014.

▼M27

 (4)ex391990 00

39

Poli(vinil hlorīda) aizsargpārklājums ar biezumu mazāk kā 1 mm, pārklāts ar līmi, kurā iestiprinātas stikla lodītes ar diametru ne vairāk kā 100 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

47

Polivinislspirta daudzslāņu polarizācijas plēve ruļļos, ar triacetātcelulozes pārklājumu no abām pusēm, spiedienjutīgu adhezīvu un noņemamu aizsargslāni vienā pusē

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex900120 00

40

 (4)ex391990 00

49

Atstarojoša laminēta loksne, kas sastāv no poli(metilmetakrilāta) plēves, kuras vienā pusē ir iespiests regulāras formas raksts, polimēra plēves, kas satur stikla mikrolodītes, līmējoša slāņa un noņemama aizsargslāņa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

51

Poli(metil metakrilāta) biaksiāli-orientēta plēve ar biezumu 50 μm vai vairāk, bet nepārsniedzot 90 μm, viena puse pārklāta vai nepārklāta ar lipīgo slāni un tā aizsargplēvi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

30

 (4)ex391990 00

55

Divos savstarpēji perpendikulāros virzienos orientēta polietilēna plēve ruļļos:

— ar pašlīmējošu pārklājumu,

— kuras platums ir vienāds ar vai lielāks par 363 mm, bet ne lielāks par 507 mm,

— kuras kopējais biezums ir vienāds ar vai lielāks par 10 μm, bet ne lielāks par 100 μm,

izmantošanai LCD displeju aizsardzībai LCD moduļu ražošanas laikā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex391990 00

60

Atstarojoša plēve, kas sastāv no:

— polivinilhlorīda sāņa,

— poliuretāna sāņa,

— stikla mikrolodīšu slāņa,

— slāņa ar drošības un/vai dienesta atzīmi, kas atkarībā no skata leņķa maina izskatu, vai bez tās,

— ar alumīniju metalizēta slāņa, un

— adhezīva vienā pusē ar atdalāmu aizsargpārklājumu

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex391990 00

65

Pašlīmējoša plēve, kuras biezums ir no 40 μm līdz 400 μm, kas sastāv no viena vai vairākiem bezkrāsas, metalizēta vai krāsota poiletilēntereftalāta slāņiem, ar skrāpējumizturīgu pārklājumu vienā pusē, un otrā pusē spiedienjutīgu adhezīvu ar atdalāmu aizsargpārklājumu no silikona

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex391990 00

70

Pašlīmējošies pulēšanas diski no mikroporaina poliuretāna ar polsterējumu vai bez tā

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

▼M27

 (4)ex392010 25

10

Plēve ar biezumu ne vairāk kā 0,20 mm, no polietilēna un etilēna kopolimēra maisījuma ar okt-1-ānu, izveidota regulārā rombveida formā, nevulkanizētas gumijas kārtas abu pušu pārklāšanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

20

 (4)ex392010 25

20

Polietilēna plēve rakstāmmašīnas lentēm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 28

91

Poli(etilēna) plēve, biezums 19 μm (± 1), apdrukāta ar grafiskiem zīmējumiem, kas sastāv no astoņām dažādām krāsām vienā plēves pusē un no vienas krāsas otrā pusē, grafiskajam zīmējumam piemīt arī šādas īpašības:

— tas vienādā attālumā atkārtojas plēves garenvirzienā;

— tas ir vienādi un redzami izlīdzināts, skatoties gan no aizmugures, gan priekšpuses

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

40

Daudzslāņaina loksne, kurā ir akrila pārklājums un kura ir laminēta ar liela blīvuma polietilēna slāni, ar kopējo biezumu 0,8 mm vai vairāk, taču nepārsniedzot 1,2 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392020 21

30

Biaksiāli orientēta polipropilēna plēve ar koekstrudētu polietilēna slāni vienā pusē, ar kopējo biezumu 11,5 μm vai vairāk, taču ne vairāk par 13,5 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex392020 29

92

Vienas ass virzienā orientēta plēve, kuras kopējais biezums nepārsniedz 75 μm un kas sastāv no diviem vai trim slāņiem; katrs slānis satur polipropilēna un polietilēna maisījumu, vidējais slānis satur vai nesatur titāna dioksīdu:

— stiepes izturība mašīnapstrādes virzienā 140 MPa vai vairāk, bet nepārsniedz 270 MPa;

— stiepes izturība šķērsvirzienā 20 MPa vai vairāk, bet nepārsniedz 40 MPa,

nosakot ar ASTM D882/ISO 527-3 testa metodi

0 %

1.1.2011.-31.12.2013.

▼M27

 (4)ex392020 29

93

Monoaksiāli orientēta plēve, kas sastāv no trim kārtām, katra kārta sastāv no polipropilēna un etilēna kopolimēra un vinila acetāta maisījuma ar:

— biezumu 55 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 97 μm,

— stiepšanas moduli iekārtas virzienā 0,75 GPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,45 GPa un

— stiepšanas moduli šķērsvirzienā 0,20 GPa vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,55 GPa

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex392020 80

92

Laminēta loksne vai sloksne, kas sastāv no plēves ar biezumu 181 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 223 μm, kuru veido propilēna kopolimēra ar etilēnu maisījums un stirēna-etilēna-butilēna-stirēna (SEBS) kopolimērs, pārklāta vai apklāta vienā pusē ar stirēna-etilēna-butilēna-stirēna (SEBS) kopolimēra kārtu un poliestera kārtu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

92

Poli(vinil hlorīda) aizsargpārklājums, stabilizēts pret ultravioleto staru ietekmi, bez jebkādiem, pat mikroskopiskajiem caurumiem, ar biezumu 60 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 μm, plastifikatora attiecību pret 100 daļām poli(vinil hlorīda) 30 vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 daļas

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

94

Plēve ar spīduma līmeni 70 vai vairāk, mērot pie 60 °, izmantojot spīduma mēriekārtu (kā nosaka ISO 2813:2000 metode), kas sastāv no vienām vai divām poli(vinīl hlorīda) kārtām, no abām pusēm noklātu ar plastikas kārtu, ar biezumu 0,26 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,0 mm, spīdīgā puse noklāta ar polietilēna aizsargplēvi, ruļļos ar platumu 1 000 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 450 mm, izmanto pozīcijas Nr. 9403 preču ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392049 10

93

ex392043 10

95

Laminēta atstarošanas loksne, kas sastāv no poli(vinil hlorīda) plēves un plēves no pārējām plastmasām, apklāta ar regulāru piramīdu rakstu, vienā pusē pārklāta ar aizsargplēvi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

96

Plēve ar spīduma līmeni 70 vai vairāk, nomērīts leņķī 60 °, lietojot spīduma mēriekārtu (kā noteikts ar ISO 2813:2000 metodi), saturošu poli(etilēnas terefatalātu un krāsaino poli (vinīl hlorīda) slāni, priekš paneļu un durvju noklāšanas, kādu lieto mājsaimniecības priekšmetu ražošanā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

97

Plēve, kuras reljefs ir ar dziļumu ne vairāk kā 12 μm, ar spīduma līmeni 7 vai vairāk, bet nepārsniedzot 17, nomērīts 60 °, izmantojot spīduma mēriekārtu (kā noteikts ar ISO 2813:2000 metodi), kas sastāv no vismaz divām kārtām poli(vinil hlorīda), ar kopējo biezumu nepārsniezot 0,5 mm, reljefa virsma noklāta ar aizsargplēvi, ruļļos ar platumu 1 400 mm vai vairāk, bet nepārsniedzot 1 420 mm, izmanto Nr. 9403 pozīcijas preču ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

10

Poli(metil metakrilāta) plāksne, ar antistatisku pārklājumu, ar izmēriem 738 × 972 mm (± 1,5 mm)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

20

Poli(metil metakrilāta) plāksne, kas satur alumīnija trihidroksīdu, ar biezumu 3,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 19 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

40

Poli(metilmetakrilāta) loksnes, kas atbilst standartiem EN 4364(MIL-P-5425E), EN 4365(MIL-P-8184) un EN 4366(MIL-PRF-25690)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392059 90

10

Necelulāras nelaminētas akrilnitrila un metakrilāta modificēta kopolimēra loksnes, kuru biezums ir 1,0 mm un lielāks, bet ne lielāks par 1,3 mm, ruļļos

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex392059 90

20

Atstarojoša vairākslāņu plēve, kas sastāv no epoksiakrilāta slāņa, kas vienmērīgi uzklāts no vienas puses, un ar vienu vai vairākiem plastmasas slāņiem no abām pusēm

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

▼M27

ex392062 19

01

Presēta gaismas necaurlaidīga poli(etilēna tereftalāta) loksne, 50 μm bieza vai biezāka, bet ne biezāka kā 350 μm, sastāv vienīgi no kārtas, kura satur oglekļa melnumu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

03

ex392062 19

07

Poli(etilēna tereftalāta) plēve, nav pārklāta ar līmi, ne biezāka kā 25 μm, vai nu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

09

— tikai krāsota, vai

— krāsota un vienā pusē metalizēta

ex392062 19

11

Plēve, kas izgatavota tikai no poli(etilēna tereftalāta), kopējais biezums nepārsniedz 120 μm, sastāv no vienas vai divām kārtām, no kurām katra satur krāsojošu un/vai UV absorbējošu materiālu, nav pārklāta ar līmi vai citiem materiāliem

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

13

ex392062 19

14

Poli(etilēna tereftalāta) plēve, 20 μm bieza vai biezāka, bet ne biezāka kā 150 μm, vienā pusē pārklāta ar silikonu, izmantošanai logu plēves ražošanā (1)

3 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392062 19

16

ex392062 19

17

Laminēta plēve, kas izgatavota tikai no poli(etilēna tereftalāta), kopējais biezums nepārsniedz 120 μm, sastāv no vienas kārtas, kas ir tikai metalizēta, un vienas vai divām kārtām, no kurām katra satur krāsojošu un/vai UV starus absorbējošu materiālu, nepārklāta ar līmi vai citiem materiāliem

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

19

ex392062 19

20

Atstarojošs poliestera aizsargpārklājums, apklāts ar piramīdveida rakstu, drošības uzlīmju un emblēmu, drošības apģēba un tā piederumu, vai skolas somu, somu un līdzīgu priekšmetu ražošanai (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

21

Plēve no poli(etilēna tereftalāta), no vienas vai abām pusēm pārklāta vai apklāta ar modificēta poliestera kārtu, kopējais biezums 7 μm vai biezāka, bet ne biezāka kā 11 μm, paredzēta, lai ražotu video lentas ar metālisko pigmentu magnētisko kārtu 8 mm vai 12,7 mm platumā (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

23

▼M28

ex392062 19

24

Polietilēntereftalāta plēve, kuras biezums ir no 186 μm līdz 191 μm ar akrila pārklājumu matricas veidā no vienas puses

0 %

1.7.2010.-31.12.2014.

ex392062 19

26

▼M27

ex392062 19

37

Poli(etilēna tereftalāta) plēve, ne biezāka kā 12 μm, no vienas puses pārklāta ar alumīnija oksīda kārtu, ne biezāku kā 35 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

39

ex392062 19

41

Poli(etilēna tereftalāta) plēve, 18 μm bieza vai biezāka, bet ne biezāka kā 25 μm, ar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

43

— nožuvumu (3,4 ± 0,1) % mašīnas virzienā (kā noteikts ar ASTM D 1204 metodi) un ar

— nožuvumu (0,3 ± 0,2) % šķērsvirzienā (kā noteikts ar ASTM D 1204 metodi)

▼M29

ex392062 19

47

Poli(etilēna tereftalāta) loksnes vai ruļļi:

0 %

1.1.2011.-31.12.2015.

ex392062 19

49

—  no abām pusēm pārklāti ar epoksidizētiem akrilsveķiem,