1996R1255 — LT — 01.01.2011 — 029.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1255/96

1996 m. birželio 27 d.

laikinai sustabdantis autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems ►M9  pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams ◄

(OL L 158, 29.6.1996, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

COUNCIL REGULATION (EC) No 2484/96 of 20 December 1996 (*)

  L 341

1

30.12.1996

 M2

COUNCIL REGULATION (EC) No 1186/97 of 27 June 1997 (*)

  L 172

1

30.6.1997

 M3

COUNCIL REGULATION (EC) No 2590/97 of 16 December 1997 (*)

  L 355

1

30.12.1997

 M4

COUNCIL REGULATION (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 (*)

  L 186

1

30.6.1998

 M5

COUNCIL REGULATION (EC) No 2797/98 of 17 December 1998 (*)

  L 352

1

29.12.1998

 M6

COUNCIL REGULATION (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 (*)

  L 165

1

30.6.1999

 M7

COUNCIL REGULATION (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 (*)

  L 8

1

12.1.2000

 M8

COUNCIL REGULATION (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 (*)

  L 153

1

26.6.2000

►M9

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2801/2000 2000 m. gruodžio 14 d.

  L 331

1

27.12.2000

 M10

COUNCIL REGULATION (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 (*)

  L 169

1

23.6.2001

 M11

COUNCIL REGULATION (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 (*)

  L 340

1

21.12.2001

 M12

COUNCIL REGULATION (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 (*)

  L 171

1

29.6.2002

 M13

COUNCIL REGULATION (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 (*)

  L 350

1

27.12.2002

 M14

COUNCIL REGULATION (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 (*)

  L 161

1

30.6.2003

 M15

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2285/2003 2003 m. gruodžio 22 d.

  L 341

1

30.12.2003

 M16

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1241/2004 2004 m. liepos 5 d.

  L 238

1

8.7.2004

 M17

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2271/2004 2004 m. gruodžio 22 d.

  L 396

13

31.12.2004

 M18

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 989/2005 2005 m. birželio 27 d.

  L 168

1

30.6.2005

 M19

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 300/2006 2006 m. sausio 30 d.

  L 56

1

25.2.2006

 M20

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 963/2006 2006 m. birželio 27 d.

  L 176

3

30.6.2006

 M21

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1897/2006 2006 m. gruodžio 19 d.

  L 395

1

30.12.2006

 M22

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 729/2007 2007 m. birželio 25 d.

  L 166

4

28.6.2007

 M23

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1527/2007 2007 m. gruodžio 17 d.

  L 349

7

31.12.2007

 M24

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 595/2008 2008 m. birželio 16 d.

  L 164

1

25.6.2008

 M25

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1/2009 2008 m. gruodžio 18 d.

  L 1

1

5.1.2009

 M26

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 564/2009 2009 m. birželio 25 d.

  L 168

4

30.6.2009

►M27

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 12/2010 2009 m. gruodžio 22 d.

  L 4

1

8.1.2010

►M28

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 566/2010 2010 m. birželio 29 d.

  L 163

4

30.6.2010

►M29

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1265/2010 2010 m. gruodžio 20 d.

  L 347

9

31.12.2010(*)

Šis aktas nebuvo skelbtas lietuvių kalba.
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1255/96

1996 m. birželio 27 d.

laikinai sustabdantis autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems ►M9  pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams ◄EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 28 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi šiame reglamente nurodytų produktų gamyba Bendrijoje yra nepakankama arba jie apskritai negaminami; kadangi gamintojai todėl negali patenkinti Bendrijos pramonės šakų, naudojančių šiuos produktus, poreikių;

kadangi Bendrija yra suinteresuota iš dalies arba visiškai sustabdyti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą šiems produktams;

kadangi sprendimą sustabdyti šių autonominių muitų taikymą turėtų priimti Bendrija;

kadangi reglamentai, laikinai sustabdantys autonominių Bendrojo muito tarifo muitų taikymą tam tikriems ►M9  pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams ◄ , didele dalimi atnaujino ankstesnes priemones; kadangi, siekiant racionalizuoti šia priemones, nederėtų apriboti šio reglamento galiojimo laiko, nes jo taikymo sritis gali būti priderinama, o prireikus Tarybos reglamentu produktai gali būti įtraukiami į sąrašą arba iš jo išbraukiami;

kadangi dėl Kombinuotosios nomenklatūros ir TARIC kodų pakeitimų nereikia daryti jokio esminio pakeitimo; kadangi kad būtų paprasčiau naudotis, turėtų būti numatyta suteikti Komisijai teisę, gavus Muitinės kodekso komiteto nuomonę, daryti šio reglamento priedo būtinus pakeitimus ir technines adaptacijas, taip pat skelbti konsoliduotą versiją,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Autonominio Bendrojo muitų tarifo muito taikymas šiame priede išvardytiems produktams sustabdomas tokiu lygmeniu, koks yra nurodytas prie kiekvieno produkto.

2 straipsnis

Komisija priima technines adaptacijas, kurias reikia padaryti dėl Kombinuotosios nomenklatūros ir TARIC kodų pakeitimų, taip pat skelbia konsoliduotą versiją 3 straipsnyje nurodyta tvarka.

3 straipsnis

1.  Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 247 straipsnį ( 1 ).

2.  Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pateikia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas priklausomai nuo klausimo skubumo. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos siūlymu. Valstybių narių atstovų komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsny je. Pirmininkas nebalsuoja.

3.  Komisija patvirtina priemones, kurios pradedamos taikyti nedelsiant.

Tačiau, jei šios priemonės neatitinka komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama apie jas praneša Tarybai. Tokiu atveju Komisija atideda savo patvirtintų priemonių taikymą trims mėnesiams po pranešimo pateikimo dienos.

Per ankstesnėje įtraukoje nurodytą laiką Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 1996 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M27
PRIEDASKN kodas

TARIC

Aprašymas

Autonominė muito norma

Galiojimo laikotarpis

ex030269 99

30

Purpuriniai eršketai (Lutjanus purpureus), švieži, atšaldyti, skirti perdirbimui (1) (2)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex030270 00

95

Ikrai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Ikrai, sūdyti arba užpilti sūrymu

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex030520 00

30

ex071021 00

10

Žirniai ankštyse (Pisum sativum rūšies, Hortense axiphium veislės), sušaldyti, ne storesni kaip 6 mm, skirti naudoti su ankštimis paruoštų maisto produktų gamyboje (1) (2)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex071080 95

50

Bambuko ūgliai, sušaldyti, nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex071159 00

11

Grybai, išskyrus Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum ir Tricholoma genties grybus, konservuoti sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui, skirti konservų pramonei (1)

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex071232 00

10

Grybai, išskyrus Agaricus genties grybus, džiovinti, sveiki arba supjaustyti atpažįstamais gabalėliais ar riekelėmis, skirti kitokiam apdorojimui negu tik paprastas perpakavimas mažmeninės prekybos tikslais (1) (2)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Datulės, šviežios arba džiovintos, nesupakuotos į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex081040 50

10

Vaccinium macrocarpon rūšies augalų vaisiai, švieži

0 %

2010 1 1–2013 12 31

0811 90 50

 

Vaccinium genties vaisiai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, sušaldyti, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

0 %

2010 1 1–2013 12 31

0811 90 70

 

ex081190 95

69

ex081190 95

20

Boizenberijos (Boysenberries) aviečių, gervuogių ir loganberijų hibridas), kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, neskirtos mažmeninei prekybai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex081190 95

30

Ananasai (Ananas comosus), supjaustyti gabalais, sušaldyti

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex081190 95

40

Erškėtuogės, nevirtos arba išvirtos garuose arba vandenyje, sušaldytos, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex151190 19

10

Palmių aliejus, kokosų (kopros) aliejus, palmių branduolių aliejus, skirtas gaminti:

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex151190 91

10

—  pramoninėms riebalų monokarboksirūgštims, klasifikuojamoms 3823 19 10 subpozicijoje,

ex151311 10

10

—  riebalų rūgščių metilo esteriams, klasifikuojamiems 2915 arba 2916 pozicijose,

ex151319 30

10

—  riebalų alkoholiams, klasifikuojamiems 2905 17, 2905 19 ir 3823 70 subpozicijose, naudojamiems kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,

ex151321 10

10

—  riebalų alkoholiams, klasifikuojamiems 2905 16 subpozicijoje, gryniems arba mišiniuose, naudojamiems kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,

ex151329 30

10

— stearino rūgščiai, klasifikuojamai 3823 11 00 subpozicijoje, arba

— prekėms, klasifikuojamoms pozicijoje 3401 (1)

▼M28

ex151519 10

10

Sėmenų aliejus, kurio jodo skaičius pagal ISO standartą 150:2006 yra ne mažesnis kaip 190

0 %

2010 7 1–2010 12 31

▼M27

ex151590 99

92

Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės arachidono rūgšties arba ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės dokozaheksaenono rūgšties

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex151620 96

10

Rafinuotas, balintas, hidrintas sojos pupelių aliejus, turintis dribsnių pavidalą, naudojamas kosmetikai gaminti

0 %

2010 7 1–2010 12 31

ex151620 96

20

Kininės simondsijos aliejus, sukietintas ir peresterintas, kuriam neatlikta jokių kitų cheminių modifikacijų ir netaikytas tekstūravimas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex151790 99

10

Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro arachidono rūgštis, arba kurio ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro dokozaheksaenono rūgštis, standartizuotas saulėgrąžų aliejumi, kurio sudėtyje yra daug oleino rūgšies (HOSO)

0 %

2010 1 1–2011 12 31

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Ramiojo vandenyno lašiša (Oncorhynchus spp.), skirta apdirbimo pramonei pastų ir paštetų gamybai (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex160430 90

10

Plauti, išvalyti nuo lipnių organų ir sūdyti arba užpilti sūrymu ikrai, skirti perdirbimui (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex160510 00

11

„King“ (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki“ (Paralithodes brevipes), „Kegani“ (Erimacrus isenbecki), „Queen“ ir „Snow“ (Chionoecetes spp.), „Red“ (Geryon quinquedens), „Rough stone“ (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud“ (Scylla serrata), „Blue“ (Portunus spp.) rūšių krabai, virti vandenyje, be kiautų, atšaldyti arba neatšaldyti, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 2 kg

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Skaidrūs vermišėliai, supjaustyti gabaliukais, pagaminti iš pupų (Vigna radiata (L.) Wilczek), nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Bambukų ūgliai, paruošti arba konservuoti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 5 kg

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex200860 19

30

Saldžiosios vyšnios, į kurias pridėta alkoholio ir kurių sudėtyje esančio cukraus yra 9 % masės arba nėra cukraus, kurių skersmuo ne didesnis kaip 19,9 mm, su kauliukais, skirtos šokolado produktams gaminti (1)

10 % (3)

2010 1 1–2012 12 31

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Saldintos džiovintos spanguolės

0 %

2010 7 1–2014 12 31

ex200899 49

30

Besėklė boizeno uogų tyrė, į kurią nepridėta alkoholio, kurios sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus

0 %

2010 7 1–2014 12 31

ex200899 99

40

▼M27

 (4)ex200949 30

91

Ananasų sultys, ne miltelių pavidalu:

— kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67,

— kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės,

— kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex200980 79

82

Koncentruotos spanguolių sultys, kurių Brikso vertė 40 arba didesnė, bet ne didesnė kaip 66

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex200980 79

87

Sušaldytas boizeno uogų sulčių koncentratas, kurio Brikso vertė 61 arba didesnė, bet ne didesnė kaip 65

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex200980 99

93

Sušaldytas neapdorotas kokoso vanduo, neskirtas mažmeninei prekybai

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex210610 20

10

Sojos baltymų izoliatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 6,6 %, bet ne daugiau kaip 8,6 % masės kalcio fosfato

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex271011 25

10

Izomerų 2,4,4-trimetilpent-1-eno ir 2,4,4-trimetilpent-2-eno mišinys

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex280450 90

10

Telūras, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,99 % masės, bet ne didesnis kaip 99,999 %

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex280530 10

10

Cerio ir kitų retų žemės metalų lydinys, kurio sudėtyje esantis ceris sudaro ne mažiau kaip 47 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Retųjų žemių metalai, skandis ir itris, kurių grynumas ne mažesnis kaip 98,5 % masės

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex281119 80

10

Sulfamo rūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex281122 00

10

Miltelių pavidalo silicio dioksidas, naudojamas didelio efektyvumo skysčio chromatografijos kolonėlių (HPLC) ir mėginio paruošimo kasečių gamyboje (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex281122 00

20

Amorfinio silicio mikrorutuliukai, 5 μm (± 1 μm) dydžio, naudojami kosmetikos gaminiams gaminti (1)

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex281122 00

30

Akytojo baltojo silicio dioksido rutuliukai, didesni kaip 1 μm, naudojami kosmetikos gaminiams gaminti (1)

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex281290 00

10

Azoto trifluoridas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex281290 00

20

Silicio tetrafluoridas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex281820 00

10

Aliumogelis, kurio savitasis paviršiaus plotas yra ne mažesnis kaip 350 m2/g

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex281830 00

10

Aliuminio hidroksido oksidas, pseudo-bemito pavidalo

4 %

2010 1 1–2013 12 31

2819 10 00

 

Chromo trioksidas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex282300 00

10

Titano dioksidas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % ir kurio granulių vidutinis dydis ne mažesnis kaip 1,2 μm, bet ne didesnis kaip 1,8 μm, naudojamas prekių, klasifikuojamų 8532 arba 8533 pozicijoje, gamyboje (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29 —————

▼M29

ex282550 00

11

Vario (I arba II) oksidas, kurio sudėtyje esantis varis sudaro ne mažiau kaip 78 % masės, o chloridas – ne daugiau kaip 0,03 % masės

0 %

2011 1 1–2013 12 31

ex282550 00

19

 
 
 

▼M27

ex282739 85

10

Vario monochloridas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės, bet ne didesnis kaip 99 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex282739 85

20

Stibio pentachloridas, kurio grynumas 99 % masės arba didesnis

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex282739 85

30

Mangano dichloridas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex282749 90

10

Hidratuotasis cirkonio chlorido oksidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex283010 00

10

Dinatrio tetrasulfidas, kurio sudėtyje esantis natris sudaro ne daugiau kaip 38 % sauso bevandenio produkto masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex283329 80

10

Mangano sulfato monohidratas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex283510 00

10

Natrio hipofosfito monohidratas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex283691 00

20

Ličio karbonatas, kurio sudėtyje yra viena arba daugiau nurodytų priemaišų:

— ne mažiau kaip 2 mg/kg arseno,

— ne mažiau kaip 200 mg/kg kalcio,

— ne mažiau kaip 200 mg/kg chloridų,

— ne mažiau kaip 20 mg/kg geležies,

— ne mažiau kaip 150 mg/kg magnio,

— ne mažiau kaip 20 mg/kg sunkiųjų metalų,

— ne mažiau kaip 300 mg/kg kalio,

— ne mažiau kaip 300 mg/kg natrio,

— ne mažiau kaip 200 mg/kg sulfatų,

kurių kiekis nustatytas vadovaujantis specifiniais metodais, nurodytais Europos Farmakopėjoje

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex283699 17

10

Cirkonio (IV) bazinis karbonatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex283719 00

20

Vario cianidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex283720 00

10

Tetranatrio heksacianferatas (II)

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex283919 00

10

Dinatrio disilikatas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex283990 90

10

Švino silikato hidratas, kuriame švino kiekis, perskaičiuotas į švino monoksidą, sudaro (84,5 ± 1,5) %, miltelių pavidale

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex283990 90

20

Kalcio silikatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

2841 30 00

 

Natrio dichromatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex284180 00

10

Diamonio volframatas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex284190 85

10

Ličio kobalto (III) oksidas, kurio sudėtyje esantis kobalto kiekis sudaro ne mažiau kaip 59 %

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex284210 00

10

Sintetiniai beta ceolito milteliai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex284210 00

20

Sintetinių šabazito ceolitų milteliai

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex284290 10

10

Natrio selenatas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex284329 00

10

Sidabro oksidas, be nitratų ir karbonatų, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 99,99 % sidabro atsižvelgiant į metalo kiekį, skirtas sidabro oksido baterijų gamybai (1)

0 %

2010 1 1–2011 12 31

2845 10 00

 

Sunkusis vanduo (deuterio oksidas) (Euratom)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

2845 90 10

 

Deuteris ir jo junginiai; vandenilis ir jo junginiai, įsodrinti deuteriu; mišiniai ir tirpalai, kurių sudėtyje yra šių produktų (Euratom)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex284590 90

10

Helis-3

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex284590 90

20

Vanduo, 95 % arba daugiau sodrintas deguonimi-18

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex284590 90

30

Anglies monoksidas 13C

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex284590 90

40

Geležies boridas, kurio daugiau kaip 95 % masės prisodrinta boru-10

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex284610 00

10

Retųjų žemių koncentratas, kurio sudėtyje retųjų metalų oksidų yra ne mažiau kaip 60 % masės, bet ne daugiau kaip 95 % masės, o cirkonio oksido, aliuminio oksido ar geležies oksido yra ne daugiau kaip po 1 % masės kiekvieno, ir nuodegų ne mažiau kaip 5 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Dicerio trikarbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex284610 00

30

Cerio lantano karbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex284610 00

40

Cerio lantano neodimio prazeodimio karbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

2846 90 00

 

Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai, išskyrus klasifikuojamus 2846 10 00 subpozicijoje

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex284800 00

10

Fosfanas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex285000 20

10

Silanas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex285000 20

20

Arsanas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex285000 20

30

Titano nitridas, kurio dalelių dydis ne didesnis kaip 250 nm

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex285000 60

10

Natrio azidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290339 90

10

Anglies tetrafluoridas (tetrafluormetanas)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290339 90

30

Perfluoretanas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290339 90

40

1,1-Difluoretanas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluorpropanas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290339 90

70

1,1,1,2 Tetrafluoretanas, patvirtintas bekvapis, kurio sudėtyje:

— 1,1,2,2 tetrafluoretanas sudaro ne daugiau kaip 600 ppm masės,

— pentafluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės,

— chlordifluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės,

— chlorpentafluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės,

— dichlordifluoretanas sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės

Skirti naudoti farmacinių varančiųjų dujų, naudojamų fiksuotų dozių inhaliatoriuose, gamybai (1)

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-enas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290339 90

80

Heksafluorpropenas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex290343 00

10

1,1,1-Trichlortrifluoretanas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentaciklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dienas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290359 80

30

Oktafluorciklopentenas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex290369 90

10

Di- arba tetrachlortriciklo[8.2.2.24,7]heksadeka-1(12),4,6,10,13,15-heksaenas, izomerų mišiniai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290369 90

20

1,2-Bis(pentabromfenil)etanas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290369 90

40

2,6-Dichlortoluenas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ir kurio sudėtyje esantys:

— tetrachlordibenzodioksinai sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg,

— tetrachlordibenzofuranai sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg,

— tetrachlorbifenilai sudaro ne daugiau kaip 0,2 mg/kg

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290369 90

50

Fluorbenzenas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290369 90

60

α-Chlor(etil)toluenai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex290410 00

30

Natrio p-stirensulfonatas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex290410 00

40

Natrio toluen-4-sulfonatas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

▼M28

ex290410 00

50

Natrio 2-metilprop-2-eno-1-sulfonatas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M29

ex290420 00

10

Nitrometanas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

ex290420 00

20

Nitroetanas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

ex290420 00

30

1-Nitropropanas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex290420 00

40

2-Nitropropanas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290490 40

10

Trichlornitrometanas, naudojamas produktų, klasifikuojamų 3808 92 subpozicijoje, gamyboje (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290490 95

20

1-Chlor-2,4-dinitrobenzenas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex290490 95

30

Tozilchloridas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex290519 00

11

Kalio tretbutanoliatas (kalio tretbutoksidas), nepriklausomai nuo to, ištirpintas tetrahidrofurane ar ne

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-Dimetilheptan-4-olis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Dimetilheptan-2-olis

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex290529 90

10

3,5-Dimetilheks-1-in-3-olis

0 %

2010 1 1–2014 12 31

▼M28

ex290529 90

20

Dek-9-en-1-olis

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M29

ex290539 95

10

Propan-1,3-diolis

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

 (4)ex290549 00

10

Etilidintrimetanolis

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex290559 98

20

2,2,2-Trifluoretanolis

0 %

2010 1 1–2014 12 31

2906 11 00

 

Mentolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290619 00

10

Cikloheks-1,4-ilendimetanolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290619 00

20

4,4′-Izopropilidendicikloheksanolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex290629 00

10

2,2'-(m-Fenilen)dipropan-2-olis

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex290629 00

20

1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorbenzenas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290719 90

10

2,3,5-Trimetilfenolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290719 90

20

Bifenil-4-olis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290721 00

10

Rezorcinolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimetilcikloheksiliden)difenolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290729 00

30

4,4′,4″-Etilidintrifenolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290729 00

50

6,6′,6″-Tricikloheksil-4,4′,4″-butan-1,1,3-triiltri(m-krezolis)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290729 00

70

2,2’,2’’,6,6’,6’’-Heksa-tret-butil-α,α’,α’’-(mezitilen-2,4,6-triil)tri-p-krezolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290729 00

85

Floroglucinolis, hidratuotas arba nehidratuotas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290899 90

30

4-Nitrofenolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290919 90

20

Bis(2-chloretil) eteris

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290919 90

30

Nonafluorbutilo metilo eterio arba nonafluorbutilo etilo eterio izomerų mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290919 90

50

3-Etoksi-perfluor-2-metilheksanas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex290919 90

60

1-Metoksiheptafluorpropanas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex290930 38

10

Bis(pentabromfenil)eteris

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex290930 90

10

2-(Fenilmetoksi)naftalenas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-metilfenoksi)etanas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-Metoksietil)fenolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex290950 00

20

Ubichinolis

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex290960 00

10

Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291090 00

30

2,3-Epoksipropan-1-olis (glicidolis)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291090 00

60

1,2-Epoksioktadekanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 82 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291229 00

30

α,α,3-Trimetilbenzenpropanalis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

2912 41 00

 

Vanilinas (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehidas)

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex291249 00

10

3-Fenoksibenzaldehidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291249 00

20

4-Hidroksibenzaldehidas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex291419 90

20

Heptan-2-onas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex291419 90

30

3-Metilbutanonas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex291419 90

40

Pentan-2-onas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

2914 21 00

 

Kamparas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291429 00

20

Cikloheksadek-8-enonas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex291429 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-onas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex291439 00

20

Stearoilbenzoilmetanas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex291439 00

30

Benzfenonas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex291439 00

40

1,3-Difenilpropan-1,3-dionas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex291439 00

50

4-fenilbenzfenonas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291439 00

60

4-Metilbenzfenonas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex291450 00

20

3’-Hidroksiacetofenonas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex291450 00

30

2′-Hidroksiacetofenonas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291450 00

60

2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenonas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex291450 00

70

16α,17α-Epoksi-3β-hidroksipregn-5-en-20-onas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex291450 00

80

2’,6’-dihidroksiacetofenonas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291469 90

10

2-Etilantrachinonas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291469 90

20

2-Pentilantrachinonas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291469 90

30

1,4-Dihidroksiantrachinonas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291470 00

10

1-Chlor-3,3-dimetilbutan-2-onas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291470 00

40

Perfluor(2-metilpentan-3-onas)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291470 00

50

3′-Chloropropiofenonas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex291470 00

60

4’-tret-Butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroacetofenonas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex291529 00

10

Stibio triacetatai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291539 00

40

tert-Butilacetatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291539 00

50

3-Acetilfenilacetatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291590 00

40

Nonano rūgštis (pelargono rūgštis)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex291590 00

50

Alilheptanoatas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M29

ex291590 00

60

Etil-6,8-dichloroktanoatas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex291612 00

10

2-tret-Butil-6-(3-tret-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291612 00

20

2-Etoksietilo akrilatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291612 00

30

Izobutilo akrilatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291612 00

40

2,4-Di-tert-pentil-6[1-(3,5-di-tert-pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex291613 00

10

Hidroksicinko metakrilato milteliai

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex291613 00

20

Cinko dimetakrilatas, miltelių pavidalo

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291614 00

10

2,3-Epoksipropilmetakrilatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291619 95

20

Metil 3,3-dimetilpent-4-enoatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291620 00

50

Etil-2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex291620 00

60

3-Cikloheksilpropiono rūgštis

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex291639 00

20

3,5-Dichlorbenzoilchloridai

3,6 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex291639 00

25

2-Metil-3-(4-fluorfenil)-propionilchloridas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

ex291639 00

30

2,4,6-Trimetilbenzoilchloridas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex291639 00

40

Vinil 4-tret-butilbenzoatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291639 00

45

2-Chlorbenzenkarboksirūgštis

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex291639 00

50

3,5-Dimetilbenzoilchloridas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291639 00

55

4-tert-Butilbenzenkarboksirūgštis

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex291639 00

60

4-Etilbenzoilchloridai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291639 00

65

2-(4-nitrofenil)butano rūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291639 00

70

Ibuprofenas (INN)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291639 00

80

Etil-2-(4-nitrofenil)butiratas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291711 00

20

Bis(p-metilbenzil) oksalatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex291711 00

30

Kobalto oksalatas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

ex291719 10

10

Dimetilmalonatas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex291719 90

20

Natrio 1,2-bis(cikloheksiloksikarbonil)etansulfonatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex291719 90

30

Etileno brasilatas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M29

ex291719 90

50

Tetradekano dirūgštis

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex291719 90

70

Itakono rūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Heksachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksianhidridas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291720 00

40

3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalio anhidridas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291734 90

10

Dialilftalatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex291739 95

10

Bis(2-etilheksil)-1,4-benzendikarboksilatas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

▼M29

ex291739 95

20

Dibutil-1,4-benzendikarboksilatas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

ex291739 95

30

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksidianhidridas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

 (4)ex291819 98

20

L-obuolių rūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291829 00

10

Monohidroksinaftalenkarboskirūgštys

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291829 00

30

Oktadecil-3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionatas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex291829 00

50

Heksametileno bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionatas]

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291830 00

30

Metil-2-benzoilbenzoatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291830 00

40

Ftalaldehido rūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex291830 00

50

Metil(3-okso-2-pentilciklopentil)acetatas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex291899 90

10

3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex291899 90

20

Metil 3-metoksiakrilatas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex291899 90

30

Metil-2-(4-hidroksifenoksi)propionatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291899 90

40

trans-4-Hidroksi-3-metoksicinamono rūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291899 90

50

Metil-3,4,5-trimetoksibenzoatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291899 90

60

3,4,5-Trimetoksibenzenkarboksirūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex291899 90

70

Alil-(3-metilbutoksi)acetatas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex291990 00

10

2,2’-Metilenbis(4,6-di-tert-butilfenil) fosfatas, mononatrio druska

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291990 00

30

Aliuminio hidroksibis[2,2’-metilenbis(4,6-di-tert-butilfenil)fosfatas]

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex291990 00

40

Tri-n-heksilfosfatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292019 00

10

Fenitrotionas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292019 00

20

Tolklofos-metilas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292090 10

10

Dietilsulfatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292090 10

20

Dialil-2,2′-oksidietildikarbonatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292090 10

40

Dimetilkarbonatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292090 10

50

Di-tert-butildikarbonatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

2920 90 30

 

Trimetilfosfitas (trimetoksifosfinas)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

2920 90 40

 

Trietilfosfitas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex292090 85

10

O,O’-Dioktadecilpentaeritritolbis(fosfitas)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex292119 50

10

Dietilamino-trietoksisilanas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

ex292990 00

20

▼M27

 (4)ex292119 99

20

Etil(2-metilalil)aminas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex292119 99

30

Alilaminas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex292119 99

40

Tris(dietilamido)tret-butilimido tantalas (V)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex292119 99

50

Tetrakis(etilmetilamino) hafnis (IV)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex292119 99

60

Tetrakis(etilmetilamino) cirkonis (IV)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292129 00

10

N,N,N',N'-Tetrabutilheksametilendiaminas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292129 00

20

Tris[3-(dimetilamino)propil]aminas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292129 00

30

Bis[3-(dimetilamino)propil]metilaminas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex292129 00

40

Dekametilendiaminas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex292130 99

10

Dicikloheksil(metil)aminas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292130 99

20

Cikloheks-1,3-ilenbis(metilaminas), naudojamas indų plovimo produktų gamyboje (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex292130 99

30

1,3-Cikloheksandimetanaminas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Dichlor-4-nitroanilinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292142 00

15

4-amino-3-nitrobenzensulfonrūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292142 00

25

Natrio vandenilio 2-aminobenzen-1,4-disulfonatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292142 00

35

2-Nitroanilinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292142 00

45

2,4,5-Trichloranilinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292142 00

50

3-Aminobenzensulfonrūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292142 00

70

2-Aminobenzen-1,4-disulfonrūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292142 00

80

4-Chloro-2-nitroanilinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292142 00

85

3,5-Dichloranilinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292143 00

10

5-Amino-2-chlortoluen-4-sulfonrūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292143 00

20

4-Amino-6-chlortoluen-3-sulfonrūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluidinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292143 00

40

4-Aminotoluen-3-sulfonrūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292144 00

20

Difenilaminas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292145 00

10

Natrio vandenilio 3-Aminonaftalen-1,5-disulfonatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292145 00

20

2-Aminonaftalen-1,5-disulfonrūgštis ir jos natrio druskos

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292145 00

40

1-Naftilaminas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292149 00

20

Pendimetalinas (ISO)

3,5 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292149 00

40

N-1-Naftilanilinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex292149 00

60

N-Benzil-N-etilanilinas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

▼M29

ex292149 00

70

2-Chlorbenzilaminas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex292151 19

20

Toluendiaminas (TDA), kurio sudėtyje esantis 4-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 78 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės, 2-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 18 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės, o liekamasis degutas sudaro ne daugiau kaip 0,23 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292151 19

30

2-Metil-p-fenilendiaminsulfatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292151 19

40

p-Fenilendiaminas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex292151 19

50

P-fenilendiamino ir p-diaminotolueno monochlordariniai ir dichlordariniai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292159 90

10

3,5-Dietiltoluendiamino izomerų mišiniai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292159 90

30

3,3'-dichlorobenzidino dihidrochloridas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex292159 90

40

4,4′-Diaminostilbeno-2,2′-disulfonrūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex292159 90

50

N-Etil-N’,N’-dimetil-N-fenil-etilen-1,2-diaminas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex292219 85

30

N,N,N',N'-Tetrametil-2,2′-oksibis(etilaminas)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex292219 85

40

2-(Dimetilamino)etilbenzoatas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex292219 85

50

2-(2-Metoksifenoksi)etilaminas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex292219 85

60

N,N,N’-Trimetil-N’-(2-hidroksietil) 2,2’-oksibis(etilaminas)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex292219 85

70

D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propan-1,3-diolis

0 %

2010 1 1–2011 12 31

 (4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiaminas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex292221 00

10

2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis ir jos druskos, kurių grynumas ne mažesnis kaip 60 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292221 00

30

6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292221 00

40

7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292221 00

50

Natrio vandenilio 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292229 00

10

2-Metil-N-fenil-p-anizidinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292229 00

20

3-Aminofenolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292229 00

25

5-Amino-o-krezolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292229 00

35

2-Amino-4,6-dinitrofenolio natrio druska, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 20 % vandens

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex292229 00

45

Anizidinai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292229 00

46

p-Anizidin-3-sulfonrūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292229 00

50

6-Metoksi-m-toluidinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex292229 00

55

3-Amino-4-hidroksibenzensulfonorūgštis

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex292229 00

65

4-Trifluormetoksianilinas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anizidinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-Aminoetil)fenolis

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex292229 00

80

3-Dietilaminofenolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292239 00

10

1-Amino-4-brom-9,10-dioksoantracen-2-sulfonrūgštis ir jos druskos

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex292239 00

20

2-Amino-5-chlorbenzfenonas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Chloroetil)etilamino]benzaldehidas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex292243 00

10

Antranilo rūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292249 85

10

Ornitino aspartatas (INNM)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex292249 85

15

DL-Asparto rūgštis, naudojama maisto priedams gaminti (1)

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex292249 85

40

Norvalinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292249 85

50

D-(-)-Dihidrofenilglicinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292249 85

60

Etil-4-dimetilaminobenzoatas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex292249 85

70

2-etilheksil-4-dimetilaminobenzoatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanolio hidrochloridas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex292250 00

40

4,4-Dimetoksibutilaminas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292250 00

70

2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonio acetatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292390 00

10

Tetrametilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje esantys:

— tetrametilamonio hidroksidas sudaro (25 ± 0,5) % masės,

— karbonatas ne daugiau kaip 500 mg/kg,

— chloridas ne daugiau kaip 200 mg/kg ir

— kalis ne daugiau kaip 5 mg/kg

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292390 00

25

Tetra(dimetilditetradecilamonio) molibdatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292390 00

35

Tetrabutilamonio fluorido trihidratas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

 (4)ex292390 00

45

Tetrabutilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje esantis tetrabutilamonio hidroksidas sudaro 55 % (± 1 %) masės

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex292390 00

70

Tetrapropilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje esantys:

— tetrapropilamonio hidroksidas sudaro (40 ± 2) % masės,

— karbonatas ne daugiau kaip 0,3 % masės,

— tripropilaminas ne daugiau kaip 0,1 % masės,

— bromidas ne daugiau kaip 500 mg/kg masės, ir

— kalio ir natrio (kartu) ne daugiau kaip 25 mg/kg masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292390 00

80

Dialildimetilamonio chlorido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 63 %, bet ne daugiau kaip 67 % masės dialildimetilamonio chlorido

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292419 00

10

2-Acrilamido-2-metilpropansulfonrūgštis ir jos natrio arba amonio druskos

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292419 00

30

Metil-2-acetamid-3-chlorpropionatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimetil-3-oksbutil)akrilamidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292419 00

50

Akrilamidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292419 00

60

N,N-Dimetilakrilamidas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex292419 00

70

Metilkarbamatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292421 00

10

4,4’-Dihidroksi-7,7’-ureilendi(naftalen-2-sulfonrūgštis) ir jos natrio druskos

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

10

Alachloras (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

15

Acetochloras (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex292429 98

20

2-Chlor-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloksimetil)acetamidas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex292429 98

25

3′-Dietilaminoacetanilidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

30

Propachloras (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

65

2-(4-Hidroksifenil)acetamidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

75

3-Amino-p-anisanilidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

80

5’-Chlor-3-hidroksi-2’,4’-dimetoksi-2-naftanilidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

85

p-Aminobenzamidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

86

Antranilamidas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,5 % masės

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex292429 98

87

Paracetamolis (INN)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

88

5’-Chlor-3-hidroksi-2’-metil-2-naftanilidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

89

Flutolanilis (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

91

3-Hidroksi-2′-metoksi-2-naftanilidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

92

3-Hidroksi-2-naftanilidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

93

3-Hidroksi-2′-metil-2-naftanilidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

94

2′-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

96

4′-Chlor-3-hidroksi-2′,5′-dimetoksi-2-naftanilidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292429 98

97

1,1-Cikloheksanodiactorūgštis monoamidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292511 00

20

Sacharinas ir jo natrio druskos

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292519 95

10

N-Fenilmaleimidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292529 00

10

Dicikloheksilkarbodiimidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292690 95

20

2-(m-Benzoilfenil)propionnitrilas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292690 95

35

2-Brom-2(brommetil) pentandinitrilas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292690 95

45

2-Cianacetamidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292690 95

50

Cianacto rūgšties alkilo arba alkoksialkilo esteriai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292690 95

55

Metil-2-ciano-2-fenilbutiratas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex292690 95

60

Cianacto rūgštis kristalų pavidalo

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292690 95

61

m-(1-Cianoetil)benzenkarboksirūgštis

0 %

2010 1 1–2011 12 31

 (4)ex292690 95

63

1-(Cianacetil)-3-etilkarbamidas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex292690 95

64

Esfenvalerato izomerų mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 83 % masės

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex292690 95

65

Malonnitrilas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex292690 95

70

Metakrilnitrilas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex292690 95

74

Chlorotalonilas (ISO)

0 %

2010 1 1–2014 12 31

▼M28

ex292690 95

75

Etil-2-cian-2-etil-3-metilheksanoatas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex292690 95

80

Etil-2-cian-2-fenilbutiratas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292690 95

81

4-aminobenzonitrilas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292690 95

86

Etilendiaminotetraacetonitrilas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292690 95

87

Nitrilotriacetonitrilas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292690 95

88

1,3-Propilendiaminotetraacetonitrilas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292690 95

89

Butironitrilas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292700 00

10

2,2′-Dimetil-2,2′-azodipropionamidino dihidrochloridas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292700 00

20

4-Anilino-2-metoksibenzendiazonio vandenilio sulfatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292700 00

30

4’-Aminoazobenzen-4-sulfonrūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292700 00

40

2-Hidroksinaftalen-1-diazonio-4-sulfonatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292700 00

50

2-Hidroksi-6-nitronaftalen-1-diazonio-4-sulfonatas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 60 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292700 00

60

4,4′-Diciano-4,4′-azodivalerijonų rūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex292700 00

70

Tetranatrio 3,3’-[azoksibis[(2-metoksi-4,1-fenilen)azo]]bis[4,5-dihidroksinaftalen-2,7-disulfonatas]

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex292800 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)-N,N'-bipropionamidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292800 90

15

1,1′-(Hidroksiimino)bis-(2-propanolis)

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex292800 90

20

2,4,6-Trichlorfenilhidrazinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex292800 90

25

Acetaldehido oksimas vadeniniame tirpale

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex292800 90

40

O-Etilhidroksilaminas, vandeninis tirpalas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292800 90

60

Adipohidrazidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292800 90

70

Butanono oksimas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292800 90

80

Ciflufenamidas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292910 00

10

Metilendicikloheksilo diizocianatai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex292910 00

15

3,3’-Dimetilbifenil-4,4’-diildiizocianatas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex292910 00

40

m-Izopropenil-α,α-dimetilbenzilo izocianatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292910 00

50

m-Fenilendiizopropilideno diizocianatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292910 00

60

Trimetilheksametileno diizocianatas, izomerų mišiniai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex292910 00

80

1,3-Bis(izocianatometil)benzenas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293020 00

10

Prosulfocarb (ISO)

0 %

2010 1 1–2012 12 31

 (4)ex293090 99

15

Etoprofosas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293090 99

25

Tiofanat-metilas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293090 99

30

4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293090 99

35

Glutationas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

 (4)ex293090 99

40

3,3’-Tiodi(propiono rūgštis)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293090 99

45

2-[(p-Aminofenil)sulfonil]etilo vandenilio sulfatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R, R)]-2-Amino-1-[4-(metiltio)-fenil]-1,3-propandiolis

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

 (4)ex293090 99

60

Metilfenilsulfidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293090 99

62

Cinko bis(benzensulfinatas)

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex293090 99

64

3-Chlor-2-metilfenilo metilsulfidas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex293090 99

66

Difenilsulfidas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

 (4)ex293090 99

67

3-Brommetil-2-chlor-4-(metilsulfonil)-benzenkarboksirūgštis

0 %

2010 1 1–2012 12 31

 (4)ex293090 99

68

Kletodimas (ISO)

0 %

2010 1 1–2012 12 31

 (4)ex293090 99

69

2-Amino-4-metilsulfonil-N-metilanilinas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

 (4)ex293090 99

71

Trifenilsulfonio chloridas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

 (4)ex293090 99

76

2,2’-Ditiodibenzenkarboksirūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293090 99

77

4-[4-(2-Propeniloksi)fenilsulfonil]fenolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293090 99

78

4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktanditiolis

0 %

2010 1 1–2011 12 31

 (4)ex293090 99

80

Kaptanas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex293090 99

81

Dinatrio heksametilen-1,6-bistiosulfato dihidratas

3 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex293090 99

82

Natrio toluen-4-sulfinatas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

 (4)ex293090 99

83

Metil-p-tolilo sulfonas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

▼M28

ex293090 99

84

2-Chlor-4-(metilsulfonil)benzenkarboksirūgštis

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex293090 99

86

4-Hidroksibenztiolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293090 99

87

3-Sulfinobenzenkarboksirūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293090 99

89

O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- arba O-pentil-ditiokarbonatų kalio arba natrio druska

0 %

2010 1 1–2011 12 31

2931 00 10

 

Dimetilmetilfosfonatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293100 99

05

Butiletilmagnis, heptano tirpale

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex293100 99

10

Dietilmetoksiboranas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

ex293100 99

15

Trietilboranas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

 (4)ex293100 99

20

Metilciklopentadienil mangano trikarbonilas, kurio sudėtyje esantis ciklopentadienil mangano trikarbonilas sudaro ne daugiau kaip 4,9 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293100 99

24

Metilo tri(2-pentanono oksimo)silanas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex293100 99

40

N-(Fosfonmetil)iminodiacto rūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293100 99

50

Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinato rūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293100 99

55

Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnis

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex293100 99

70

N,N-Dimetilanilino tetrakis(pentafluorfenil)boratas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex293100 99

85

Tributil(tetradecil)fosfonio chloridas, vandeninio tirpalo pavidalu arba ne

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293100 99

86

9-Ikozil-9-fosfabiciklo[3.3.1]nonano ir 9-ikozil-9-fosfabiciklo[4.2.1]nonano izomerų mišinys

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293100 99

87

Tri(4-metilpentan-2-oksimino)metilsilanas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293100 99

89

Tetrabutilfosfonio acetato vandeninis tirpalas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex293100 99

91

Trimetilsilanas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

▼M28

ex293100 99

92

Trimetilboranas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex293100 99

96

3-(Hidroksifenilfosfinoil)propiono rūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293100 99

97

Kalio 4-tolilfosfinato vandeninis tirpalas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293213 00

10

Tetrahidrofurfurilo alkoholis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293219 00

40

Furanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293219 00

41

2,2 di(tetrahidrofuril)propanas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293219 00

45

1,6-Dichlor-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranozil-4-chlor-4 deoksi-α-D-galaktopiranozidas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

▼M29

ex293219 00

50

2-Metilfuranas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex293219 00

70

Furfurilaminas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293219 00

75

Tetrahidro-2-metilfuranas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293229 85

10

2′-Anilin-6′-[etil(izopentil)amino]-3′-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9′-ksanten]-3-onas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293229 85

35

6′-Dietilamino-3′-metil-2′-(2,4-ksilidin)spiro[izobenzofuran-1(3H),9′-ksanten]-3-onas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293229 85

55

6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293229 85

60

6′-(dibutilamino)-3′-metil-2′(fenilamino)-spiro[izobenzfuran-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-onas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293229 85

70

3′,6′-Bis(etilamino)-2′,7′-dimetilspiro[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]-ksanten]-3-onas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293229 85

71

6′-(Dietilamino)-3′-metil-2′(fenilamino)-spiro[izobenzfuran-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-onas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293229 85

72

2’-[Bis(fenilmetil)amino]6’-(dietilamino)-spiro[izobenzfuran-1(3H),9’-[9H]ksanten]-3-onas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293229 85

80

Giberelino rūgštis, kurios minimalus grynumas – 88 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293229 85

84

Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-onas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293229 85

85

Heksan-4-olidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293299 00

10

Bendiocarbas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293299 00

30

Karbofuranas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitolas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293299 00

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-gliucitolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex293299 00

50

7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioksepin-3-onas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

ex293299 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametil-2,4,5,5a,7,8,9,9b-oktahidro-1H-benzo[e][1]benzofuranas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benziliden-D-gliucitolis

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293299 00

75

3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanalis

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenziliden)-D-gliucitolis

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293319 90

30

3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolonas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293319 90

40

Edaravonas (INN)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293319 90

50

Fenpiroksimatas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293319 90

60

Piraflufen-etilas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293319 90

70

4,5-diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293321 00

10

Hydantoinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293321 00

50

1-Brom-3-chlor-5,5-dimetilhidantoinas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293321 00

60

DL-p-Hidroksifenilhidantoinas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293321 00

70

α-(4-Metoksibenzoil)-α-(1-benzil-5-etoksi-3-hidantoinil)-2-chlor-5-dodeciloksikarbonilacetanilidas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293329 90

40

Triflumizolas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293329 90

50

1,3-Dimetilimidazolidin-2-onas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293339 99

15

Piridin-2,3-dikarboksirūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex293339 99

20

Vario piritiono milteliai

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex293339 99

24

2-Chlormetil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridino hidrochloridas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex293339 99

25

Imazetapiras (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex293339 99

30

Fluazinamas (ISO)

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex293339 99

35

Aminopiralidas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293339 99

40

2-Chlorpiridinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex293339 99

45

5-Difluormetoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazolis

0 %

2010 7 1–2014 12 31

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluorfenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidinas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

ex293339 99

48

Flonikamidas (ISO)

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoretoksi)-2-piridinil]metil]tio]-1H-benzimidazolis

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex293339 99

50

N-Fluor-2,6-dichlorpiridinio tetrafluorboratas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

 (4)ex293339 99

55

Piriproksifenas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex293339 99

60

2-Fluor-6-(trifluormetil)piridinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293339 99

65

Acetamipridas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex293339 99

70

2-Chlormetil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridino hidrochloridas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex293339 99

75

Pikolinafenas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex293339 99

80

5-Difluormetoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazolis

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex293349 10

10

Chinmerakas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293349 10

20

3-Hidroksi-2-metilchinolin-4-karboksirūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex293349 90

30

Chinolinas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

ex293349 90

40

Izochinolinas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex293349 90

50

Metil 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chlor-2-chinolil)vinil]fenil}-3-hidroksipropil] benzoato monohidratas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahidrochinolinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293349 90

70

Chinolin-8-olis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293352 00

10

Barbitūro rūgštis (2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidintrionas)

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293359 95

15

(2R)-4-okso-4-[3-(trifluormetil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazin-7(8H)-il]-1-(2,4,5-trifluorfenil)butil-2-amonio fosfatas monohidratas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-chlorpirimidinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293359 95

25

2,5-Diamino-4,6-dihidroksipirimidino monohidrochlorido monohidratas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293359 95

30

Mepanipirimas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293359 95

35

4-Amino-2,6-dichlorpirimidinas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293359 95

40

Guaninas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazinas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

ex293359 95

50

2-(2-Piperazin-1-iletoksi)etanolis

0 %

2010 7 1–2014 12 31

ex293359 95

55

Tiopentalis (INNM)

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinpirimid[5,4-d]pirimidinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex293359 95

65

1-Chlormetil-4-fluor-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktanbis(tetrafluorboratas)

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlor-5-fluorpirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorfenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olio hidrochloridas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Tris[(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)metil]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293369 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazinas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibrompropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trionas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex293369 80

60

Cianuro rūgštis

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex293369 80

80

Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrionas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293379 00

10

Ezetimibas (INN)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293379 00

30

5-Vinil-2-pirolidonas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij)izochinolin-2,7-dionas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex293379 00

60

3,3-Pentametilen-4-butanlaktamas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M29

ex293379 00

70

(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidinacetamido L-(+)-tartratas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-butilfenolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tert-pentilfenolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

20

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

25

6,6′-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4′-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2′-metilendifenolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

30

Chiizalofop-P-etilas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Brommetil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazolas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex293399 80

35

1,3,3-Trimetil-2-metilenindolinas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

▼M28

ex293399 80

37

8-Chlor-5,10-dihidro-11H-dibenz[b,e] [1,4]diazepin-11-onas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex293399 80

40

trans-4-Hidroksi-L-prolinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

45

Maleino hidrazidas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

50

Metkonazolas (ISO)

3,2 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293399 80

55

Piridabenas (ISO)

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex293399 80

60

1,3-Bis(3-izocianatmetilfenil)-1,3-diazetidin-2,4-dionas (dimerinis 2,4-toluendiizocianatas)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

65

Kandesartano kileksetilas (INNM)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

69

[(3R)-4-(4-Chlorbenzil)-7-fluor-5-(metilsulfonil)-1,2,3,4-tetrahidrociklopenta[b]indol-3-il]acto rūgštis

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293399 80

70

6,7-Dihidro-5H-ciklopenta[b]piridinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

71

10-metoksiiminostilbenas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

72

1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononanas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

73

5-(acetoacetilamino)benzimidazolonas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

74

Imidazo[1,2-b] piridazin-hidrochloridas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

76

Mangano(2+), bis(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oksodi-, acetatas (1:2)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

77

Mangano(2+), bis(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonino-N1,N4,N7) tri-μ-oksodi-, sulfatas (1:1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

78

3-Amino-3-azabiciklo (3.3.0) oktano hidrochloridas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

81

1,2,3-Benztriazolas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293399 80

82

Toliltriazolas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

88

2,6-Dichlorchinoksalinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293399 80

89

Karbendazimas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293410 00

10

Heksitiazoksas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293410 00

20

2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293410 00

40

(Z)-2-(2-t-butoksikarbonilaminotiazol-4-il)-2-penteno rūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293410 00

50

2-(2-formilaminotiazol-4-il)acto rūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex293410 00

60

Fostiazatas (ISO)

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex293420 80

10

4-Chlor-1,3-benzotiazol-2(3H)-onas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293420 80

40

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onas (Benziothiazolinon (BIT))

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex293420 80

50

S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloksiimino)tioacetatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex293420 80

60

Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloksiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetatas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-sulfanilil)-2-metilpropan-2-aminas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex293499 90

15

Karboksinas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex293499 90

20

Tiofenas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M29

ex293499 90

25

2,4-Dietil-9H-tioksanten-9-onas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M28

ex293499 90

30

Dibenz[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-onas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex293499 90

35

Dimetenamidas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex293499 90

40

2-Tiofeno etilaminas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazinanetrionas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex293499 90

50

10-[1,1’-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-okso-9H-tioksanteno heksafluorfosfatas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex293499 90

55

Olmesartano medoksomilas (INN)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293499 90

60

DL-Homocisteino tiolaktono hidrochloridas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293499 90

65

Metil-3-aminotiofen-2-karboksilatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293499 90

66

Tetrahidrotiofeno 1,1-dioksidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidenamin]imidazolidin-2,4-dionas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293499 90

74

2-Izopropiltioksantonas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetatas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293499 90

76

2,5-Tiofendiilbis(5-tert-butil-1,3-benzoksazolas)

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex320420 00

10

ex293499 90

77

Kalio 5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksilatas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex293499 90

78

1,2,4-Tiadiazol-3-acto rūgšties 5-[(etoksikarbonil)amino]-metilo esteris

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex293499 90

79

Tiofen-2-etanolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293499 90

81

2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-(Z)-2-metoksiiminoacto rūgštis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293499 90

82

2-metil-1-[4-(metiltio)fenil]-2-morfolinopropan-1-onas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293499 90

83

Flumioksazinas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex293499 90

84

Etoksazolas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 94,8 % masės

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex293500 90

15

Natrio flupirsulfuron metilas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293500 90

20

Toluensulfonamidai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293500 90

25

Triflusulfuron-metilas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293500 90

30

N-Etiltoluen-2-sulfonamido ir N-etiltoluen-4-sulfonamido izomerų mišinys

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex293500 90

35

Chlorsulfuronas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293500 90

45

Rimsulfuronas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293500 90

50

4,4′-Oksidi(benzensulfonhidrazidas)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293500 90

53

2,4-Dichlor-5-sulfamoilbenzenkarboksirūgštis

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex293500 90

55

Tifensulfuron-metilas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex293500 90

63

Nikosulfuronas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 91 % masės

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex293500 90

65

Tribenuron-metilas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293500 90

75

Metsulfuron-metilas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293500 90

76

4-Toluensulfonilo karbamidas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

▼M28

ex293500 90

77

[[4-[2-[[(3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-okso-1H-pirol-1-il)karbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]-karbamo rūgšties etilo esteris

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex293500 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenil)benzensulfonamidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293500 90

82

N-(5,7-Dimetoksi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoksi-4-(trifluorometil)piridin-3-sulfonamidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293500 90

83

3-amino-N,N-dietil-4-metoksibenzensulfonamidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293500 90

85

N-[4-(Izopropilaminacetil)fenil]metansulfonamido hidrochloridas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293500 90

86

4-(m-Tolilamino)piridin-3-sulfonamidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293500 90

88

N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidin)etil) metansulfonamido seskvisulfato monohidratas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex293500 90

89

3-(3-Brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfamidas

0 %

2010 1 1–2011 12 31

▼M29

ex293890 30

10

Amonio glicirizatas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex293890 90

10

Hesperidinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

3201 20 00

 

Akacijų ekstraktas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320190 90

20

Rauginimo ekstraktai, gaunami iš gambier ir myrobalan vaisių

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320413 00

10

Dažiklis C. I. Bazinis raudonasis 1

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex320415 00

10

Dažiklis C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex320415 00

60

Mėlyni kubiniai 4 dažikliai C.I.

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320417 00

10

Dažiklis C.I. Pigment Yellow 81

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320417 00

30

Dažiklis C.I. Pigment Yellow 97

0 %

2010 1 1–2012 12 31

 (4)ex320417 00

40

Dažiklis pagal C.I. Geltonasis pigmentas 120

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex320417 00

50

Dažiklis pagal C.I. Geltonasis pigmentas 180

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex320419 00

11

Fotochrominis dažiklis 3-(4-butoksifenil-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-11-karbonitrilas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-il]fenil}morfolinas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex320419 00

21

Fotochrominis dažiklis 4-(3-(4-butoksifenil)-6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluormetil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-7-il)morfolinas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex320419 00

25

Cikloheksil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]chromen-5-karboksilatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex320419 00

31

Fotochrominis dažiklis N-heksil -6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-11-karboksamidas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex320419 00

41

Fotochrominis dažiklis 4,4’-(13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-3,3-diil)difenolis

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex320419 00

51

Fotochrominis dažiklis 4-(4-(6,11-difluor-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromeno-3-il)fenil)morfolinas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex320419 00

61

Fotochrominis dažiklis 3-(4-butoksifenil)-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluormetil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromenas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex320419 00

65

6-Metoksi-7-morfolino-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromenas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320419 00

70

Dažiklis C.I. Solvent Red 49

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320419 00

75

6-Metoksi-7-morfolino-13-etil-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromenas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320419 00

80

6,7-Dimetoksi-13-etil-13-[2-(2-metoksietoksi)-etoksi]-3-(4-metoksifenil)-3-(4-fluorofenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno (R) ir (S) izomerai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320419 00

81

6,11-Difluoro-3,3-di(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenz[h]inden[2,1-f]chrominas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320419 00

82

3-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinfenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenz[h]inden[2,1-f]chrominas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320419 00

83

6,7-Dimetoksi-11-cian-3,3-di-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenz[h]inden[2,1-f]chrominas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320500 00

10

Aliuminio lakas, pagamintas iš dažiųjų medžiagų, skirtas pigmentų, naudojamų farmacijos pramonėje, gamybai (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320611 00

10

Titano oksidas, padengtas izopropoksititano triizostearatu, kuriame yra ne mažiau kaip 1,5 %, bet ne daugiau kaip 2,5 % masės izopropoksititano triizostearato

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320642 00

10

Litoponas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

3206 50 00

 

Neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320730 00

10

Preparatas, kurio sudėtyje:

— sidabras sudaro ne daugiau kaip 85 % masės,

— paladis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės,

— bario titanatas,

— terpineolis ir

— etilceliuliozė

naudojamas šilkografijoje gaminant daugiasluoksnius keraminius kondensatorius (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex320740 85

20

Stiklo fritas, padengtas sidabru, kurio vidutinis skersmuo lygus 40 (+/- 10) μm

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex320740 85

30

Stiklo fritas, naudojamas elektroniniams vamzdžiams gaminti (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320810 90

10

Antirefleksinis sluoksnis, sudarytas iš esterio polimero, modifikuoto chromoforo grupėmis, 2-metoksi-1-propanol, 2-metoksi-1-metiletil acetato arba metil-2-hidroksiizobutirato tirpale, kuriame polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex370790 90

60

ex320820 10

10

N-vinilkaprolaktamo, N-vinil-2-pirolidono ir dimetilaminoetilmetakrilato kopolimero tirpalas etanolyje, kurio sudėtyje kopolimero yra ne mažiau kaip 34 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320820 10

20

Imersinis viršutinės dangos tirpalas, kurio sudėtyje akrilat-metakrilat-alkensulfonat-kopolimerai su fluorintomis šoninėmis grandinėmis sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės, n-butanolio ir (arba) 4-metil-2-pentanolio ir (arba) diizopentileterio tirpale

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320820 10

40

Poli(1H,1H-heptafluorbutil metakrilatas), ištirpintas metilo perfluorbutilo eterio ir metilo perfluorizobutilo eterio mišinyje

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex320890 19

10

Maleino rūgšties ir metilvinileterio kopolimeras, monoesterintas etilo ir/arba izopropilo ir/arba butilo grupėmis, etanolio, etanolio ir butanolio, izopropanolio arba izopropanolio ir butanolio tirpale

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320890 19

15

Modifikuoti, chloruoti poliolefinai, tirpale, dispersinėje terpėje arba kitoje terpėje

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Metilsiloksano polimero tirpalas acetono, butanolio, etanolio ir izopropanolio mišinyje, kurio sudėtyje metoskilano polimero yra ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 11 % masės.

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320890 19

50

Tirpalas, kurio sudėtyje yra (masės dalimis):

— 65 (± 10) % γ-butirolaktono,

— 30 (± 10) % poliamido dervos,

— 3,5 (± 1,5) % naftokvinono esterio darinio ir

— 1,5 (± 0,5) % arilsilicio rūgšties

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

Hidroksistireno kopolimeras, kurio sudėtyje yra bent viena iš šių medžiagų:

— stirenas

— alkoksistirenas

— alkilakrilatai

ištirpintas etillaktate

0 %

2011 1 1–2011 12 31

▼M27

ex320890 19

75

Acenaftaleno kopolimeras etilo laktato tirpale

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex320890 19

85

Mišinys, kurio sudėtyje:

— esanti poliamidinė derva sudaro 30~45 % masės,

— esantis diazonaftochinonas sudaro 2~10 % masės,

— esantis γ-butirolaktonas sudaro 50~65 % masės.

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320890 91

10

Preparatas, daugiausia sudarytas iš polihidroksiamido, kurio sudėtyje yra bent naftochinono esterio darinys arba 4-metilbenzensulfonato, ištirpinto γ-butirolaktone ir (arba) 2-metoksi-1-metiletilacetate

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex320890 99

10

Chemiškai modifikuotų gamtinių polimerų tirpalas, nudažytas vienu arba daugiau iš žemiau nurodytų dažiklių:

— metil 8’-acetoksi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1H-indol-2,3’-nafto[2,1-b][1,4]oksazinas]-9’-karboksilatas,

— metil 6-(izobutiriloksi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]chromen-5-karboksilatas,

— 13-izopropil-3,3-bi(4-metoksifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-13-olis,

— etoksikarbonilmetil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]chromen-5-karboksilatas,

— 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-13-olis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex320890 99

20

Chemiškai modifikuotų gamtinių polimerų tirpalas, nudažytas vienu arba daugiau iš žemiau nurodytų dažiklių:

— 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-il)fenil]morfolinas,

— 4-{4-[3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromen-3-il]fenil}morfolinas,

— cikloheksil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]chromen-5-karboksilatas,

— etoksikarbonilmetil 6-acetoksi-2,2-difenil-2H-benzo[h]chromen-5-karboksilatas,

— 2-pentil-7,7-difenilbenzo-7,8-[h]chromeno[6,5-d]-1,3-dioksin-4(7H)-onas,

— 13-butil-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bi(4-metoksifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromenas,

— 3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromenas,

— 6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromenas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex321511 00

10

Skysti spaustuviniai dažai, sudaryti iš vinilakrilato kopolimero ir spalvos pigmentų dispersijos izoparafinuose, kurių sudėtyje vinilakrilato kopolimeras ir spalvos pigmentai sudaro ne daugiau kaip 13 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex321519 00

10

 (4)ex321590 00

10

Specialus rašalas rašalinio spausdintuvo kasetėms (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex321590 00

20

Karščiui jautrus rašalas ant plastiko plėvelės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex321590 00

30

Rašalas, kurio sudėtyje amorfinės būsenos silicio dioksidas sudaro mažiausiai 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės, kuriuo pildomos vienkartinės kasetės ir kuris naudojamas integriniams grandynams žymėti (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

3301 12 10

 

Apelsinų eterinis aliejus, nedeterpenuotas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex340211 90

10

Natrio lauroilmetilizetionatas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex340213 00

10

Vinilkopolimerinė paviršinio aktyvumo medžiaga, kurios pagrindas yra polipropilenglikolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex340213 00

20

Paviršinio aktyvumo medžiaga, kurios sudėtyje yra 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eterio, polimerizuoto su oksiranu, pasibaigiančio metilo grupe

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex340290 10

20

Natrio dokuzato (INN) ir natrio benzoato mišinys

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex340290 10

30

Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra natrio dokusato ir etoksilinto 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diolio mišinio

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex340290 10

40

Vandens ir etanolio mišinyje, kuriame paviršinio aktyvumo medžiaga sudaro ne mažiau kaip 25 % ir ne daugiau kaip 30 % masės, fluorinta amfoterinė paviršinio aktyvumo medžiaga

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex340290 10

50

Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra polisiloksano ir poli(etileno glikolio) mišinys

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

 (4)ex340290 10

60

Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra 2-etilheksiloksimetil oksirano

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex340290 10

70

Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra etoksilinto 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diolio

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex340399 00

10

Pjaustymo skysčio preparatas, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra polipeptidų vandeninis tirpalas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex350400 90

10

Avidinas

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex350510 50

20

Hidrolizuoto kukurūzų krakmolo O-(2-hidroksietil)-darinys

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex350691 00

10

Klijai, daugiausiai sudaryti iš dimerizuotos kanifolijos bei etileno ir vinilacetato kopolimero (EVA) mišinio, vandeninės dispersijos

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex350691 00

30

Dviejų komponentų epoksidinių klijų, disperguotų tirpiklyje, mikrokapsulės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex350691 00

40

Slėgiui jautrus akrilo adhezyvas, kurio storis ne mažesnis kaip 0,076 mm, tačiau ne didesnis kaip 0,127 mm, 45,7 cm, tačiau ne didesnio kaip 132 cm pločio ritiniais, tiekiamas su nuimamu apsauginiu sluoksniu, kurio pradinis adhezinis stipris ne mažesnis kaip 15N/25 mm (matuojamas pagal ASTM D3330)

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex370130 00

10

Iškiliaspaudės plokštė, tokia kaip naudojama laikraščiams spausdinti, sudaryta iš metalinio pagrindo, padengto ne mažesnio kaip 0,2 mm, bet ne didesnio kaip 0,8 mm storio fotopolimero sluoksniu, nepadengta nuplėšiama plėvele, kurios bendras storis ne didesnis kaip 1 mm

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex370130 00

20

Šviesai jautri plokštė, sudaryta iš fotopolimero sluoksnio, uždėto ant poliesterio folijos, kurios bendras storis didesnis kaip 0,43 mm, bet mažesnis kaip 3,18 mm

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M29

ex370130 00

30

Iškiliosios spaudos aliuminio spausdinimo plokštė:

0 %

2011 1 1–2015 12 31

ex844250 80

10

—  su plastikine danga,

—  be spaudos formos

▼M27

ex370199 00

10

Kvarco arba stiklo plokštė, padengta chromo plėvele ir šviesai arba elektronams jautria derva, skirta gaminti prekių, klasifikuojamų 8541 arba 8542 pozicijose, šablonus (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex370590 90

10

Fotokaukės grandinių schemoms fotografiniu būdu ant puslaidininkių plokštelių perkelti

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex370710 00

10

Šviesai jautri emulsija, skirta silicio diskams įjautrinti (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Įjautrinančioji emulsija, kurios sudėtyje yra:

— ne daugiau kaip 12 % masės diazooksonaftalensulfonrūgšties esterio

— fenolinių dervų

tirpale, kurio sudėtyje yra bent 2-metoksi-1-metiletilo acetato arba etillaktato, arba metil 3-metoksipropionato, arba 2-heptanono

0 %

2011 1 1–2013 12 31

▼M27

ex370710 00

25

Įjautrinančioji emulsija, kurios sudėtyje:

— yra fenolinės arba akrilinės dervos

— šviesai jautrios rūgšties pirmtakas sudaro ne daugiau kaip 2 % masės,

2-metoksi-1-metiletilo acetato arba etilo laktato tirpale

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex370710 00

30

Preparatas, kurio pagrindinės sudėtinės dalys yra šviesai jautrus akrilas, kurio sudėtyje yra polimero, kurio sudėtyje yra spalvos pigmentų, 2-metoksi-1-metiletilacetato ir cikloheksanono ir kurio sudėtyje yra arba nėra etil-3-etoksipropionato

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Įjautrinančioji emulsija arba preparatas, kurio sudėtyje yra vienas arba daugiau:

0%

2011 1 1–2011 12 31

ex370790 90

70

—  akrilato polimerų,

—  metakrilato polimerų,

—  stireno polimerų darinių,

ir kurio ne daugiau kaip 7 % masės sudaro šviesai jautrūs rūgščių pirmtakai, ištirpinti organiniame tirpiklyje, kurio sudėtyje yra bent 2-metoksi-1-metiletilacetato

▼M27

ex370710 00

40

Įjautrinanti emulsija, turinti:

— ne daugiau kaip 10 % masės naftochinondiazidesterių,

— 2 % arba daugiau, bet ne daugiau kaip 20 % masės hidroksistireno kopolimerų,

— ne daugiau kaip 7 % masės epoksidarinių,

ištirpinta 1-etoksi-2-propilacetate ir/arba etillaktate

0 %

2010 1 1–2011 12 31

 (4)ex370710 00

45

Šviesai jautri emulsija (fotoemulsija) iš ciklinio poliizopreno, kurios sudėtyje yra:

— ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės ksileno ir

— ne mažiau kaip 12 %, bet ne daugiau kaip 18 % masės etilbenzeno

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex370710 00

50

Šviesai jautri emulsija (fotoemulsija), kurios sudėtyje yra:

— ne mažiau kaip 20 % masės, bet ne daugiau kaip 45 % masės akrilatų kopolimerų ir (arba)metakrilatų bei hidroksistireno darinių,

— ne mažiau kaip 25 % masės, bet ne daugiau kaip 50 % masės organinio tirpiklio, kurio sudėtyje yra bent etilo laktato ir (arba) propileno glikolmetileterio acetato,

— ne mažiau kaip 5 % masės, bet ne daugiau kaip 30 % masės akrilatų,

— ne daugiau kaip 12 % masės fotoiniciatoriaus

0 %

2010 1 1–2014 12 31

▼M28

ex370710 00

55

Polietileno tereftalato plėvelės ritiniai:

— iš vienos pusės padengti sausu akrilo fotopolimero dervos sluoksniu,

— padengti polietileno apsaugine folija

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex370790 20

10

Dažomieji milteliai, sudaryti iš stireno ir butilakrilato kopolimero ir magnetito, skirti naudoti kaip ryškalas gaminant faksimilinių aparatų kasetes (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex370790 20

20

Dažomieji milteliai, daugiausia sudaryti iš poliolio dervos

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex370790 20

40

Poliesterio dervos dažai, pagaminti polimerizacijos būdu, skirti naudoti kaip ryškalai gaminant kompiuterio spausdintuvų ir dauginimo aparatų kasetes (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex370790 90

10

Atspindinti danga, sudaryta iš modifikuoto metakrilo polimero, tirpalo 2-metoksi-1-metiletilo acetato ir 1-metoksiipropan-2-olio mišinyje, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 % masės polimero

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex370790 90

30

Atspindinti danga vandeniniame tirpale, kurios sudėtyje:

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex370790 90

40

Atspindinti danga vandeniniame tirpale, kurios sudėtyje:

— alkilo sulfonrūgštis be halogenų sudaro ne daugiau kaip 2 % masės ir

— fluorintas polimeras sudaro ne daugiau kaip 5 % masės

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M29

ex370790 90

80

Antirefleksinė danga, sudaryta iš siloksano polimero arba chromoforo grupėmis modifikuoto organinio polimero, turinčio fenolio hidroksilo grupių, organiniame tirpiklyje, kurio sudėtyje yra 1-etoksi-2-propanolio arba 2-metoksi-1-metiletilacetato ir polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex382490 97

91

— perhalogeninti sulfonrūgšties dariniai sudaro ne daugiau kaip 2 % masės,

— vinilo polimerai sudaro ne daugiau kaip 1 % masės

 
 

ex380120 90

10

Koloidinio grafito vandeninė suspensija, skirta elektroniniams vamzdžiams iš vidaus nudažyti (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

3805 90 10

 

Pušų aliejus

1,7 %

2010 1 1–2013 12 31

ex380891 90

10

Indoksakarbas (ISO) ir jo (R) izomeras, fiksuotas ant silicio dioksido nešiklio

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex380891 90

30

Preparatas, kurio sudėtyje yra endosporų ir baltymo kristalų, gautų iš:

— Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai ir kurstaki, arba

— Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, arba

— Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, arba

— Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, arba

— Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex380891 90

40

Spinosadas (ISO)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex380891 90

50

Spodoptera exigua branduolių poliedrozės virusas (SeNVP) glicerolio vandenine suspensija

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex380892 90

10

Fungicido milteliai, turintys ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės himeksazolo (ISO), neparuošti mažmeninei prekybai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Preparatas, sudarytas iš cinko piritiono (INN) vandeninės suspensijos, turinčios:

— ne mažiau kaip 24 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės cinko piritiono (INN), arba

— ne mažiau kaip 39 %, bet ne daugiau kaip 41 % masės cinko piritiono (INN)

0 %

2010 7 1–2013 12 31

ex380892 90

50

Preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra vario piritionas

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex380893 15

10

Preparato koncentratas, kurio sudėtyje veikloji herbicido medžiaga penoksulamo vandeninė suspensija sudaro ne mažiau kaip 45 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės

0 %

2010 1 1–2012 12 31

▼M28

ex380893 23

10

Herbicidas, kurio aktyvioji medžiaga yra flazasulfuronas (ISO)

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex380893 27

20

Organinis „Clethodim“ (ISO) tirpalas, kurio sudėtyje esančio „Clethodim“ kiekis yra 37 % (± 2 %) arba 70 % (± 2 %) masės

0 %

2010 1 1–2012 12 31

▼M28

ex380893 90

10

Granulių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje esantis

— A3 giberelinas sudaro ne mažiau kaip 38,8 %, bet ne daugiau kaip 41,2 % masės, arba

— A4 ir A7 giberelinas sudaro ne mažiau kaip 9,5 %, bet ne daugiau kaip 10,5 % masės

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M29

ex380899 90

10

Oksamilas (ISO) cikloheksanono ir vandens tirpale

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex380991 00

10

5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ5-dioksafosforan-5-ilmetilmetilmetilfosfonato ir bis(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ5-dioksafosforan-5-ilmetil)metilfosfonato mišinys

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex380992 00

10

Popieriaus apsaugos nuo blukimo medžiaga, sudaryta iš magnio trisilikato ir 2,2′-metilen-bis(4,6-di-tret-butilfenil)fosfato mononatrio druskos mišinio

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex380992 00

20

Putojimo stabdiklis, kurio sudėtyje yra oksidipropanolio ir 2,5,8,11-tetrametildodeka-6-in-5,8-diolio mišinio

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex381010 00

10

Litavimo pasta, sudaryta iš metalų ir dervos mišinio, kurio sudėtyje yra:

— ne mažiau kaip 70 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės alavo,

— ne mažiau kaip 10 % masės vieno arba kelių iš šių metalų – sidabro, vario, bismuto, cinko arba indžio,

skirta naudoti elektrotechnikos pramonėje (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381119 00

10

Tirpalas, kurio sudėtyje metilciklopentadienil mangano trikarbonilas aromatiniame angliavandenilio tirpiklyje sudaro daugiau kaip 61 %, bet ne daugiau kaip 63 % masės,:

— 1,2,4-trimetil-benzenas – ne daugiau kaip 4,9 % masės,

— naftalenas – ne daugiau kaip 4,9 % masės ir

— 1,3,5-trimetil-benzenas – ne daugiau kaip 0,5 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381121 00

10

Dinonilnaftalensulfonrūgšties druskos, mineralinės alyvos tirpale

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381121 00

20

Tepalinių alyvų priedai, kompleksinių organinių molibdeno junginių pagrindu, mineralinės alyvos tirpale

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381190 00

10

Dinonilnaftalensulfonrūgšties druska mineralinėje alyvoje

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381190 00

20

Korozijos inhibitorius, kurio sudėtyje yra riebalų rūgščių reakcijos produktų ir talo alyvos su formaldehidu ir (Z)-N-9-oktadecenil-1,3-propandiaminu

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex381230 80

20

Mišinys, kurio didžiausią dalį sudaro bis(2,2,6,6-tetrametil-l-oktiloksi-4-piperidil)sebacatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381230 80

30

Sudėtiniai stabilizatoriai, turintys ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės natrio perchlorato ir ne daugiau kaip 70 % 2-(2-metoksietoksi)etanolio

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex381230 80

40

Mišinys, kurį sudaro:

— 80 % (± 5 %) masės 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoatas ir

— 20 % (± 5 %) masės 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoatas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex381400 90

20

Mišinys, kurio sudėtyje:

— ne mažiau kaip 69 %, bet ne daugiau kaip 71 % masės 1-metoksipropan-2-olio,

— ne mažiau kaip 29 %, bet ne daugiau nei 31 % masės 2-metoksi-1-metiletilacetato

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381400 90

40

Nona-fluorbutilmetileterio ir (arba) nona-fluorbutiletileterio izomerų azeotropiniai mišiniai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381512 00

10

Katalizatorius, granulių arba žiedų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, pavidalu, sudarytas iš sidabro ant aliuminio oksido nešiklio, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 8 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės sidabro

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381519 90

10

Katalizatorius, sudarytas iš chromo (VI) oksido arba chromo (III) oksido, ant silicio dioksido nešiklio, kurio akučių tūris, nustatytas azoto absorbcijos metodu, yra ne mažesnis kaip 2 cm3/g

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381519 90

15

Katalizatorius, miltelių pavidalo, sudarytas iš metalų oksidų, ant silicio dioksido nešiklio, mišinio, turintis ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės molibdeno, bismuto ir geležies imant kartu, skirtas gaminti akrilonitrilą (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381519 90

30

Katalizatorius, turintis titano tetrachlorido ant magnio dichlorido nešiklio, skirtas gaminti polipropileną (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381519 90

40

Katalizatorius rutuliukų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 4,2 mm, bet ne didesnis kaip 9 mm, pavidalo, sudarytas iš metalų oksidų mišinio, kurio didžiausią dalį sudaro molibdeno, vanadžio ir vario oksidai, ant silicio dioksido ir (arba) aliuminio oksido nešiklio, skirtas gaminti akrilo rūgštį (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381519 90

41

Tablečių pavidalo katalizatoriai, kurių sudėtyje esantis vario oksidas ant aliuminio oksido nešiklio sudaro 60 % (± 2 %) masės

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex381519 90

50

Katalizatorius, sudarytas iš titano, magnio ir aliuminio organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio, suspensijos tetrahidrofurane

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381519 90

60

Katalizatorius, sudarytas iš chromo (III) oksido, fiksuoto ant aliuminio oksido nešiklio

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381519 90

65

Katalizatorius, sudarytas iš fosforo rūgšties, chemiškai sujungtos su silicio dioksido nešikliu

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381519 90

70

Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio ir cirkonio organinių metalo junginių, ant silicio dioksido nešiklio

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381519 90

75

Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio ir chromo organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381519 90

80

Katalizatorius, sudarytas iš magnio ir titano organinių metalo junginių, ant silicio dioksido nešiklio, suspensijos mineralinėje alyvoje

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381519 90

85

Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio, magnio ir titano organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio, miltelių pavidalo

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381519 90

86

Katalizatorius, sudarytas iš titano tetrachlorido, ant magnio dichlorido nešiklio, skirtas polialkeno gamybai (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381590 90

16

Iniciatorius, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra dimetilaminopropilo karbamidas

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex381590 90

20

Katalizatorius, miltelių pavidalo, sudarytas iš titano trichlorido ir aliuminio chlorido mišinio, turinčio masės dalimis:

— ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % titano, ir

— ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 72 % chloro

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381590 90

50

Katalizatorius, turintis titano trichlorido, suspensijos heksane arba heptane, skaičiuojant medžiagai be heksano arba heptano, ne mažiau kaip. 9 % , bet ne daugiau kaip 30 % masės titano

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381590 90

70

Katalizatorius, sudarytas iš (2-hidroksipropil)trimetilamonio formiato ir dipropilenglikolių mišinio

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381590 90

71

Katalizatorius, turintis N-(2-hidroksipropilamonio)diazabiciklo-(2,2,2)-oktan-2-etilheksanoato, ištirpintas etan-1,2-diolyje

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex381590 90

77

Katalizatoriaus pudra vandeninėje suspensijoje, kurios sudėtyje yra:

— ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 3 % masės paladžio,

— ne mažiau kaip 0,25 %, bet ne daugiau kaip 3 % masės švino,

— ne mažiau kaip 0,25 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės švino hidroksido,

— ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės aliuminio,

— ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės magnio,

— ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės silicio dioksido

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381590 90

80

Katalizatorius, kurio didžiausią dalį sudaro dinonilnaftalendisulfonrūgštis, izobutanolo tirpale

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381590 90

81

Katalizatorius, turintis ne mažiau kaip 69 %, bet ne daugiau kaip 79 % masės (2-hidroksi-l-metiletil)trimetilamonio 2-etilheksanoato

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381590 90

84

Katalizatorius miltelių pavidalu, kurio sudėtyje vario, chromo ir geležies oksidai sudaro ne mažiau kaip 96 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381590 90

85

Katalizatorius, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra aliumosilikatas (ceolitas), skirtas aromatiniams angliavandeniliams alkilinti, transalkilinti alkilaromatinius angliavandenilius arba oligomerizuoti olefinus (1)

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex381590 90

86

Katalizatorius, apvalių strypelių pavidalo, sudarytas iš aliumosilikato (ceolito), kurio sudėtyje retųjų metalų oksidai sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 3 % masės, ir sudaro mažiau kaip 1 % masės dinatrio oksidas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381590 90

87

Reakcijų iniciatorius, sudarytas iš diizopropiletelio peroksidikarbonato, dialil-2,2′-oksidietildikarbonato tirpale

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381590 90

88

Katalizatoriai, sudaryti iš titano tetrachlorido ir magnio chlorido, kuriuose neriebaliniu ir beheksaniniu pagrindu:

— titanas sudaro ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės ir

— magnis sudaro ne mažau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381590 90

89

Rhodococcus rhodocrous J1 bakterijos, turinčios fermentų, suspenduotų poliakrilamido gelyje arba vandenyje, naudojamų kaip katalizatorius akrilamidui gaminti hidrinant akrilnitrilą (1)

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex381700 50

10

Alkilbenzenų (C14-26) mišinys, kurio sudėtyje yra:

— ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės eikozilbenzeno,

— ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % dokozilbenzeno,

— ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 25 % tetrakozilbenzeno

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381700 80

10

Alkilnaftalenų mišinys, kurio sudėtyje esantis:

— heksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 88 %, bet ne daugiau kaip 98 % masės,

— diheksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 12 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381700 80

20

Šakotųjų alkilbenzenų mišinys, kurį daugiausia sudaro dodecilbenzenai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex381900 00

20

Ugniai atsparus hidraulinis skystis, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra fosfato esteris

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 15

10

Rūgštusis aliumosilikatas (dirbtinis Y tipo ceolitas), natrio tipo, kurio sudėtyje ne daugiau kaip 11 % masės natrio, perskaičiuoto į natrio oksidą, apvalių strypų pavidalo

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex382490 97

05

Metilmetakrilato monomero ir butilakrilato monomero mišinys ksileno ir butilacetato tirpale, kurio sudėtyje esantys tirpikliai sudaro daugiau kaip 54 % masės, bet ne daugiau kaip 56 % masės

0 %

2010 7 1–2014 12 31

ex382490 97

06

Parafinas, kurio chlorinimo lygis ne mažesnis kaip 70 %

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex382490 97

07

Plėvelė, sudaryta iš bario arba kalcio oksidų ir titano arba cirkonio oksidų, su akriline rišamąja medžiaga

0 %

2010 1 1–2014 12 31

▼M28

ex382490 97

08

Divinilbenzeno izomerų ir etilvinilbenzeno izomerų mišinys, kurio sudėtyje esantis divinilbenzenas sudaro ne mažiau kaip 56 %, bet net daugiau kaip 80 % masės

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex382490 97

09

Antikoroziniai preparatai, sudaryti iš dinonilnaftalensulfonrūgšties druskų, arba

— ant nešiklio, kurį sudaro chemiškai modifikuotas arba nemodifikuotas mineralinis vaškas, arba

— organiniame tirpiklyje

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

10

Kalcinuotas boksitas (ugniai atsparios rūšies)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex382490 97

11

Ne miltelių pavidalo fitosterolių mišinys, turintis masės dalimis:

— ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 58 %, beta sitosterolio,

— ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 28 %, kampesterolio,

— ne mažiau kaip 14 %, bet ne daugiau kaip 23 %, stigmasterolio,

— ne mažiau kaip 0 %, bet ne daugiau kaip 15 %, kitų sterolių

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex382490 97

12

Tetrafluoretileno oligomeras, turintis vieną jodetil galinę grupę

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

13

Preparatai, kurių ne mažiau kaip 92 %, bet ne daugiau kaip 96,5 % masės sudaro 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenzilidin)-D-gliucitolis, ir kurių sudėtyje yra karboksirūgšties darinių ir alkilsulfato

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex382490 97

14

Kalcio fosfonato fenatas, ištirpintas mineralinėje alyvoje

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex382490 97

15

Struktūrinis aliumosilikatų fosfatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

16

Bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfonio, difeniltoluen-2,4-dikarbamato ir 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)-karbamido mišinys

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

17

Mišinys, kurio sudėtyje 3-butilen-1,2-diolio acetatai sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

18

4-Metilmigdolų rūgštis, neišgryninta

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex382490 97

20

Preparatas, sudarytas iš ne mažiau kaip 83 % masės 3α,4,7,7α-tetrahidro-4,7-metanindeno (diciklopentadieno), sintetinio kaučiuko, turintis arba neturintis ne mažiau kaip 7 % masės triciklopentadieno, ir:

— aliuminio alkiljunginio,

— arba volframo organinio kompleksinio junginio,

— arba molibdeno organinio kompleksinio junginio

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex382490 97

21

Akrilo rūgšties (1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoksi-2,1-etandiiloksi-2,1-etandiil)esterio ir akrilo rūgšties (2,4,6-triokso-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etandiilo esterio bei 1-hidroksi-cikloheksil-fenilketono mišinys butanono ir tolueno tirpale

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex382490 97

22

Preparatai, kurių ne mažiau kaip 47 % masės sudaro 1,3:2,4-bis-O-benzilidin-D-gliucitolis

0 %

2010 1 1–2011 12 31

▼M28

ex382490 97

23

Uretano akrilatų, tripropileno glikoldiakrilato, etoksilinto bisfenolio A akrilato ir polietilenglikolio 400 diakrilato mišinys

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M29

ex382490 97

24

Nominalios 65 % koncentracijos (chlormetil)bis(4-fluorfenil)metilsilano tirpalas toluene

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex382490 97

25

Ploni diskai iš ličio tantalato be legiruojamojo priedo

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex382490 97

27

Preparatas, kurį sudaro 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diolio ir propan-2-olio mišinys

0 %

2011 1 1–2015 12 31

ex382490 97

28

Preparatas, kurio sudėtyje esantis:

— α-4-(2-cian-2-butoksikarbonil)vinil-2-metoksi-fenil-ω-hidroksiheksa(oksietilenas) sudaro 85 % arba daugiau, bet ne daugiau kaip 95 % masės ir

— polioksietileno (20) sorbitano monopalmitatas sudaro 5 % arba daugiau, bet ne daugiau kaip 15 % masės

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex382490 97

29

Preparatas, kurio didžiausią dalį sudaro γ-butirolaktonas ir ketvirtinės amonio druskos, skirtas gaminti elektrolitinius kondensatorius (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

30

Hidroksietilintas 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

34

Kristalinių vaškinių miltelių pavidalo fitosterolių mišinys turintis masės dalimis

— ne mažiau kaip 36 %, bet ne daugiau kaip 79 %, sitosterolio,

— ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 34 %, sitostanolio,

— ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 25 %, kampestanolio,

— ne daugiau kaip 14 %

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

36

Preparatas, daugiausia sudarytas iš 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol etoksilato

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex382490 97

37

Skystųjų kristalų mišinys, naudojamas vaizduokliams gaminti (1)

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex382490 97

38

Preparatas, daugiausia sudarytas iš alkilkarbonato, kurio sudėtyje yra ir UV spindulių absorbento, naudojamas akinių lęšiams gaminti (1)

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex382490 97

39

2-hidroksietilmetakrilato ir boro rūgšties glicerolio esterio mišinys, kurio sudėtyje esantis 2-hidroksietilmetakrilatas sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės, o boro rūgšties glicerolio esteris ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

40

Azelaino rūgštis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 75 %, bet ne didesnis kaip 85 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

42

Metalų oksidų mišinys, miltelių pavidalo, turintis masės dalimis:

— ne mažiau kaip 5 % bario, neodimio arba magnio ir ne mažiau kaip 15 % titano,

— arba ne mažiau kaip 30 % švino ir ne mažiau kaip 5 % niobio,

skirtas dielektrikų plėvelėms gaminti arba naudojamas kaip dielektrinė medžiaga gaminant daugiasluoksnius keraminius kondensatorius (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Ne miltelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra:

— ne mažiau kaip 75 % masės sterolių,

— ne daugiau kaip 25 % masės stanolių,

skirtas stanolių/sterolių arba stanolių/sterolių esterių gamybai (1)

0 %

2010 7 1–31.12.2012

▼M27

ex382490 97

45

Preparatai, kurių didžiausią dalį sudaro etilenglikolis ir:

— dietilenglikolis, dodekandirūgštis ir amoniakinis vanduo,

— arba N,N-dimetilformamidas,

— arba γ-butirolaktonas,

— arba silicio oksidas,

— arba amonio-vandenilio azelatas,

— arba amonio-vandenilio azelatas ir silicio oksidas,

— arba dodekandirūgštis, amoniakinis vanduo ir silicio oksidas,

skirti gaminti elektrolitinius kondensatorius (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

46

Epoksidinės dervos kietiklis iš karboksirūgšties anhidrido, skysčio pavidalo, kurio tankis esant 25 oC ne mažesnis kaip 1,15 g/cm3, bet ne didesnis kaip 1,18 g/cm3

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

47

4-Metoksisalicilaldehidas, ištirpintas N-metilpirolidone

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex382490 97

52

Poli(tetrametileno glikolio) bi[(2-benzoil-fenoksi)acetatas] su vidutine mažiau kaip 5 monomero grandžių ilgio polimero grandine

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

53

Poli(etilenglikolio) bi(p-dimetil)aminobenzoatas su vidutine mažiau kaip 5 monomero grandžių ilgio polimero grandine

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

54

2-Hidroksibenznitrilas N,N-dimetilformamido tirpale , kurio sudėtyje 2-hidroksibenznitrilas sudaro ne mažiau kaip 45 % , bet ne daugiau kaip 55 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

60

α-fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibrom-1,4-fenilen)izopropiliden (3,5-dibrom-1,4-fenilen)oksikarbonilas]

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

63

Trietilboranas, tetrahidrofurano tirpale

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

64

Aliuminio-natrio silikatas, rutuliukų, kurių skersmuo:

— ne mažesnis kaip 1,6 mm, bet ne didesnis kaip 3,4 mm,

— arba ne mažesnis kaip 4 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm, pavidalo

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex382490 97

66

Pirminių tret-alkilaminų mišinys

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex382490 97

70

Pasta, kurios sudėtyje esantis varis sudaro ne mažiau kaip 75 %, bet ne daugiau kaip 85 % masės, ir yra neorganinių oksidų, etilceliuliozės ir tirpiklio

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex382490 97

72

Tirpalas, kurio sudėtyje esantis 2,4,6-trimetilbenzaldehido acetonas sudaro ne mažiau kaip 80 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

73

Silicio dioksido dalelės su kovalentiškai prijungtais organiniais junginiais, skirtos didelio efektyvumo skysčių chromatografijos (HPLC) kolonėlėms ir mėginių paruošimo kasetėms gaminti (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

75

Poli(tetrametilenglikolio) bi[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)acetatas] su vidutine mažiau kaip 5 monomero grandžių ilgio polimero grandine

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

77

Dietilmetoksiboranas, tetrahidrofurano tirpale

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

78

Fitosterolių mišinys iš medienos ir medienos alyvų (talo alyvos), miltelių, kurių dalelės ne didesnės kaip 300 μm, pavidalo, ir kurio sudėtyje esantis:

— sitosterolis sudaro ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės,

— kampesterolis sudaro ne daugiau kaip 15 % masės,

— stigmasteolis sudaro ne daugiau kaip 5 % masės,

— betasitostanolis sudaro ne daugiau kaip 15 % masės

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex382490 97

79

80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamino ir 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil} propoksi)but-2-ilamino mišinys

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

82

α-(2,4,6-tribromfenil)-ω-(2,4,6-tribromfenoksi)poli[oksi(2,6-dibrom-l,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibrom-l,4-fenilen)oksikarbonilas]

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

84

Reakcijos produktas, kurio sudėtyje yra (masės dalimis):

— ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 40 % molibdeno oksido,

— ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 50 % nikelio oksido,

— ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 70 % volframo oksido

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex382490 97

88

Oligomerinis reakcijos produktas, kurio sudėtyje yra bis(4-hidroksifenil) sulfono ir 1,1’-oksibis(2-chloretano)

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex382490 97

89

Tetrafluoretileno oligomeras, turintis tetrafluorjodetilio galines grupes

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex382490 97

90

Lydyto aliumosilikato, kurio sudėtyje yra 65–80 % amorfinio aliumosilikato, turinčio tokias savybes:

— lydymosi temperatūra yra 1 600 °C–1 800 °C,

— tankis – 0,6 - 0,8 g/cm3, tuščiavidurės sferos,

naudojamos gaminant variklinių transporto priemonių dalelių filtrus (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex382490 97

92

Preparatas, kurio sudėtyje yra 2,4,7,9-tetrametildeka-5-ino-4,7-diolio ir silicio dioksido

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex382490 97

95

Dribsnių ir žirnelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 80 % masės sterolio ir ne daugiau kaip 4 % masės stanolio

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex382490 97

97

Preparatai, kurių sudėtyje esantis ličio fluorfosfatas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės, arba ličio perchloratas sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės organinių tirpiklių mišinyje

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Polietilenas, granulių pavidalo, kurio savitasis sunkis 0,925 (± 0,0015), lydalo indeksas 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), skirtas gaminti pūstoms plėvelėms, kurių drumstumo vertė ne didesnė kaip 6 % ir pailgėjimas plyštant (MD/TD) 210/340 (1)

0 %

2010 7 1–2013 12 31

▼M27

ex390120 90

10

Polietilenas, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje, kurio savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,945, bet ne didesnis kaip 0,985, skirtas gaminti plėveles spausdinimo mašinėlių juostelėms arba panašioms juostelėms (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390120 90

20

Polietilenas, turintis ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės žėručio

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390190 90

91

Jonomero derva, sudaryta iš etileno ir metakrilo rūgšties kopolimero druskos

4 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390190 90

92

Chlorsulfonintas polietilenas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390190 90

93

Etileno, vinilacetato ir anglies monoksido kopolimeras, skirtas naudoti kaip plastifikatorius gaminant stogo dangos lakštus (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390190 90

94

Polistireno ir etileno-butileno kopolimero A-B blokinio kopolimero ir polistireno, etileno-butileno kopolimero ir polistireno A-B-A blokinio kopolimero mišiniai, kurių sudėtyje esantis stirenas sudaro ne daugiau kaip 35 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390190 90

97

Chlorintas polietilenas, turintis miltelių pavidalą

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390210 00

10

Polipropilenas be plastifikatoriaus ir turintis ne daugiau kaip:

— 7 mg/kg aliuminio,

— 2 mg/kg geležies,

— 1 mg/kg magnio,

— 8 mg/kg chlorido

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390210 00

20

Polipropilenas be plastifikatoriaus, kurio:

— lydymosi temperatūra didesnė kaip 150 °C (nustatyta ASTM D 3417 metodu),

— lydymosi šiluma ne mažesnė kaip 15 J/g, bet ne didesnė kaip 70 J/g,

— pailgėjimas plyštant ne mažiau kaip 1 000 % (nustatytas ASTM D 638 metodu),

— tamprumo modulis ne mažesnis kaip 69 MPa, bet ne didesnis kaip 379 MPa (nustatytas ASTM D 638 metodu)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390210 00

30

Polipropilenas, turintis ne daugiau kaip 1 mg/kg aliuminio, 0,05 mg/kg geležies, 1 mg/kg magnio ir 1 mg/kg chlorido, skirtas gaminti vienkarčius kontaktinius lęšius (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex390210 00

40

Polipropilenas, kurio sudėtyje nėra plastifikatorių ir kurio:

— tempiamasis stipris yra 32–44 MPa (nustatytas ASTM D638 metodu);

— lenkimo stipris yra 50–66 MPa (nustatytas ASTM D790 metodu);

— lydymosi greitis (MFR) esant 230 °C temperatūrai ir 2,16 kg svoriui yra 5–15 g/10 min (nustatytas ASTM D1238 metodu);

— sudėtyje esantis polipropilenas sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės,

— sudėtyje esantis stiklo puoštas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės,

— sudėtyje esantis žėrutis sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės

0 %

2010 1 1–2014 12 31

▼M29

ex390210 00

50

Stambiamolekulinis izotaktinis polipropilenas, dažytas arba nedažytas, skirtas naudoti plastikinių oro gaiviklių dalių gamyboje, kurio:

— tankis ne mažesnis kaip 0,880 g/cm3, tačiau ne didesnis kaip 0,913 g/cm3 (nustatyta ASTM D 1505 bandymų metodu),

— tempiamasis stipris pagal takumo ribą ne mažesnis kaip 350 kg/cm2, tačiau ne didesnis kaip 390 kg/cm2 (nustatyta ASTM D 638 bandymų metodu),

— šilumos nuokrypio temperatūra ne mažesnė kaip 135 °C esant 0,45 MPa apkrovai (nustatyta ASTM 648 bandymų metodu) (1)

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex390220 00

10

Polizobutilenas, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) ne mažesnė kaip 700, bet ne didesnė kaip 800

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390220 00

20

Hidrintas poliizobutenas, skysčio pavidalo

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390230 00

91

Polistireno ir etileno-propileno kopolimero A-B blokinis kopolimeras, kurio sudėtyje ne daugiau kaip 40 % masės stireno, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6b pastaboje

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390290 90

52

Amorfinės būsenos poli-alfa-alkeno kopolimero mišinys iš poli(propen-ko-1-buteno) ir angliavandenilio naftos dervos

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390290 90

55

Polistireno, poliizobutileno ir polistireno A-B-A blokinio kopolimero sistemos termoplastinis elastomeras, kurio sudėtyje polistirenas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex390290 90

60

Nehidrinta 100 % alifatinė derva (polimeras), turinti tokias savybes:

— skysta kambario temperatūroje

— gauta alkenų monomerų C-5 katijoninės polimerizacijos būdu

— vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 370 (± 50)

— vidutinė molekulinė masė (Mw) yra 500 (± 100)

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex390290 90

92

4-metilpent-1-eno polimerai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390290 90

93

Sintetinis poli-alfa-olefinas, kurio klampumas ne mažesnis kaip 38 × 10-6m2s-1 (38 centistoksai) esant 100 °C temperatūrai (nustatyta ASTM D 445 metodu)

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex390290 90

98

Sintetinis poli-alfa-alkenas, kurio klampumas 100 °C temperatūroje (matuojant pagal ASTM D 445 metodą) svyruoja nuo 3 iki 9 centistoksų, gaminamas polimerizuojant dodeceno ir tetradeceno mišinį ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 % tetradeceno

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex390311 00

10

Balti plėtriojo polistireno rutuliukai, kurių šiluminis laidis esant 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3) tankiui yra ne didesnis kaip 0,034 W/mK ir kurių sudėtyje yra 50 % perdirbtos medžiagos

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex390319 00

30

Kristalinis polistirenas, kurio lydymosi temperatūra ne žemesnė kaip 268 °C, bet ne aukštesnė kaip 272 °C, ir kietėjimo temperatūra ne žemesnė kaip 232 °C , bet ne aukštesnė kaip 242 °C, turintis arba neturintis priedų ir užpildų

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex390390 90

35

Stireno ir α-metilstireno kopolimeras, kurio minkštėjimo temperatūra didesnė kaip 113 °C

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390390 90

40

Stireno kopolimeras su α-metilstirenu ir akrilo rūgštimi, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) ne mažesnė kaip 500, bet ne didesnė kaip 6 000

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Kristalinis stireno ir p-metilstireno kopolimeras:

— kurio lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 240 °C, tačiau ne didesnė kaip 260 °C,

— kurio sudėtyje p-metilstirenas sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

ex390390 90

65

Stireno, butilakrilato, butilmetakrilato, metilmetakrilato ir akrilo rūgšties kopolimeras, miltelių pavidalo, kurio sudėtyje esantis stirenas sudaro 81 (± 1) % masės, butilakrilatas 6 (± 1) % masės, butilmetakrilatas 5 (± 1) % masės, metilmetakrilatas 7 (± 1) % masės ir akrilo rūgštis 1 (± 0,5) % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390390 90

75

Stireno ir vinilo pirolidono kopolimeras, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 1 % masės natrio dodecilsulfato, vandeninės emulsijos pavidalu, skirtas 3305 20 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių arba 3305 90 90 subpozicijoje klasifikuojamų plaukų dažų gamybai (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390390 90

80

Stireno ir divinilbenzeno kopolimero granulės, kurių minimalus diametras yra 150 μm, o maksimalus 800 μm, ir kurių sudėtyje:

— stirenas sudaro ne mažiau kaip 65 % masės,

— divinilbenzenas

sudaro ne mažiau kaip 25 % masės, skirtos jonitinių dervų gamybai (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

Mišinys, kurio sudėtyje esantis:

— stireno polimerai sudaro ne mažiau kaip 45 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės;

— polifenileneteris sudaro ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės;

— kiti priedai sudaro ne daugiau kaip 10 % masės,

ir kuriam būdingas vienas ar keli iš šių specialių spalvinių efektų:

— metalo ar perlamutro spalvos, kampinei metamerijai pasireiškiant dėl ne mažesnio kaip 0,3 % dribsnių formos pigmento kiekio;

— fluorescencijos, kai sugeriant ultravioletinę spinduliuotę skleidžiama šviesa;

— ryškiai baltos spalvos, apibūdinamos pagal CIELab spalvų skalę taip: L ne mažiau kaip 92, b ne daugiau kaip 2, o a nuo –5 iki 7

0 %

2011 1 1–2013 12 31

▼M27

 (4)ex390410 00

20

Polivinilchlorido milteliai, nesumaišyti su jokiomis kitomis medžiagomis, su vinilacetato monomerais, kurių:

— polimerizacijos laipsnis yra 1 000 (± 300) monomero vienetų,

— šilumos perdavimo koeficientas (K vertė) yra ne mažesnis kaip 60, bet ne didesnis kaip 70,

— tūrinis tankis mažesnis kaip 2,00 % masės,

— frakcija, neišsijojama per 120 μm akučių sietą, ne didesnė kaip 1 % masės,

naudojami baterijų skirtuvams gaminti (1)

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex390430 00

20

Vinilchlorido kopolimeras su vinilacetatu ir maleino rūgštimi, kurio sudėtyje:

— vinilchloridas sudaro ne mažiau kaip 80,5 % ir ne daugiau kaip 81,5 % masės,

— vinilacetatas sudaro ne mažiau kaip 16,5 % ir ne daugiau kaip 17,5 % masės, o

— maleino rūgšis sudaro ne mažiau kaip 1,5 % ir ne daugiau kaip 2,5 % masės,

naudojamas atliekant terminį plastiko ir plieno substrato sandarinimą, skirtas naudoti pramonėje (1)

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex390440 00

91

Vinilchlorido kopolimeras su vinilacetatu ir vinilo alkoholiu, kurio sudėtyje:

— ne mažiau kaip 87 %, bet ne daugiau kaip 92 % vinilchlorido,

— ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 9 % vinilacetato ir

— ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 8 % vinilo alkoholio,

vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 a arba b pastabose, skirtas gaminti 3215 arba 8523 pozicijų produktus, arba naudojamas gaminant talpyklų ir uždarymo priemonių, naudojamų maistui ir gėrimams konservuoti, dangas (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390440 00

93

Vinilchlorido ir metilakrilato kopolimeras, kurio sudėtyje 80 (± 1) % masės vinilchlorido ir 20 (± 1) % metilakrilato, vandeninės emulsijos tirpale

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex390450 90

92

Vinilidenchlorido metakrilato kopolimeras, naudojamas vienagijams siūlams gaminti (1)

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex390461 00

10

Politetrafluoretileno ir žėručio mišinys, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390461 00

20

Tetrafluoretileno ir trifluor(heptafluorpropoksi)etileno kopolimeras, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 3,2 %, bet ne daugiau kaip 4,6 % masės trifluor(heptafluorpropoksi)etileno ir mažiau kaip 1 mg/kg ekstrahuojamų fluorido jonų

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390461 00

30

Miltelių pavidalo politetrafluoretilenas, kurio savitasis paviršius ne mažesnis kaip 8 m2/g, bet ne didesnis kaip 12 m2/g, dalelių pasiskirstymas pagal dydį: mažesnių nei 10 μm – 10 % ir mažesnių nei 35 μm – 90 %, o vidutinis dalelių dydis – 20 μm

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Polivinilidenfluoridas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

ex390469 80

93

Etileno kopolimeras su chlortrifluoretilenu, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje

0 %

2011 1 1–2013 12 31

ex390469 80

94

Etileno ir tetrafluoretileno kopolimeras

0 %

2011 1 1–2013 12 31

ex390469 80

96

Polichlortrifluoretilenas, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 a ir b pastabose

0 %

2011 1 1–2013 12 31

ex390469 80

97

Chlortrifluoretileno ir vinilideno difluorido kopolimeras

0 %

2011 1 1–2013 12 31

ex390599 90

92

Vinilpirolidono ir dimetilaminoetilmetakrilato polimeras, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 97 %, bet ne daugiau kaip 99 % masės vinilpirolidono, vandeniniame tirpale

0 %

2011 1 1–2013 12 31

▼M27

ex390599 90

95

Polivinilpirolidonas, alkilintas heksadecilo arba eikozilo grupėmis

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390599 90

96

Vinilformalio polimeras, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) ne mažesnė kaip 25 000, bet ne didesnė kaip 150 000, ir kurio sudėtyje:

— ne mažiau kaip 9,5 %, bet ne daugiau kaip 13 % acetilo grupių, perskaičiuotų į vinilacetatą, ir

— ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 6,5 % hidroksi- grupių, perskaičiuotų į vinilo alkoholį

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390599 90

97

Povidono (INN)-jodas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390599 90

98

Poli(vinilpirolidonas), dalinai pakeistas triakontilo grupėmis, kurio sudėtyje triakontilo grupė sudaro ne mažiau kaip 78 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

3906 90 60

 

Metilakrilato kopolimeras su etilenu ir monomeru, turinčiu pakaitalu ne galinę karboksigrupę, kurio sudėtyje metilakrilatas sudaro ne mažiau kaip 50 % masės, sumaišytas su sicilio dioksidu arba nesumaišytas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390690 90

10

Akrilo rūgšties polimerizacijos su mažu polinesočiojo monomero kiekiu produktas, skirtas gaminti 3003 arba 3004 pozicijų medikamentams (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390690 90

15

Šviesai jautri derva, kurios sudėtyje yra modifikuoto akrilato, akrilo monomero, katalizatoriaus (fotoiniciatoriaus) ir stabilizatoriaus

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390690 90

20

Akrilo rūgšties polimerizacijos su mažu polinesočiojo monomero kiekiu produktas, skirtas naudoti kaip emulsijų ir dispersijų, kurių pH vertė didesnė kaip 13, stabilizatorius (1)

6 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390690 90

25

Skaidrus skystis, nesimaišantis su vandeniu, kurio sudėtyje yra:

— ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 51 % masės polimetilmetakrilato kopolimero,

— ne mažiau kaip 37 %, bet ne daugiau kaip 39 % masės ksileno,

— ne mažiau kaip 11 %, bet ne daugiau kaip 13 % masės n-butilacetato

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390690 90

30

Stireno kopolimeras su hidroksietilmetakrilatu ir 2-etilheksilakrilatu, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) ne mažesnė kaip 500, bet ne didesnė kaip 6 000

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

Balti 1,2-etandiolio dimetakrilato-metilmetakrilato kopolimero milteliai, kurių dalelės ne didesnės nei 18 μm, netirpūs vandenyje

0 %

2010 7 1–2013 12 31

▼M29

ex390690 90

40

Skaidrus akrilo polimeras ne didesnėse kaip 1 kg pakuotėse, neskirtas mažmeninei prekybai, kurio:

— klampa 120 °C temperatūroje yra ne didesnė kaip 50 000 Pa.s, kaip nustatyta ASTM D 3835 metodu;

— vidutinė molekulinė masė (Mw) yra ne mažesnė kaip 500 000, bet ne didesnė kaip 1 200 000, kaip nustatyta gelchromatografijos metodu;

— likutinio monomero koncentracija yra mažesnė nei 1 %

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

 (4)ex390690 90

41

Polialkilakrilatas su esterio alkilų grandine, kurią sudaro nuo 10 C iki 30 C

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex390690 90

50

Akrilo rūgšties esterių polimerai, turintys grandinėje vieną arba daugiau iš šių monomerų:

— chlormetilvinileterio,

— chloretilvinileterio,

— chlormetilstireno,

— vinilchloracetato,

— metakrilo rūgšties,

— butendiono rūgšties monobutilo esterio,

turintys ne daugiau kaip 5 % masės kiekvieno iš monomerų grandžių vienu iš pavidalų, apibrėžtų 39 skirsnio 6 b pastaboje

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390690 90

65

Chemiškai kobaltu modifikuotas polialkilakrilatas, kurio tirpimo temperatūra (Tm) yra 65 °C (± 5 °C), matuojama diferencine skenuojamąja kalorimetrija (DSK)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390690 90

80

Polidimetilsiloksan-graft-(poliakrilatai; polimetakrilatai)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390690 90

85

Akrilo rūgšties esterių polimerų nevandeninės dispersijos su hidrolizuojančia sililo grupe, viename arba abiejuose polimerų grandinių galuose

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390720 11

10

Poli(etileno oksidas), kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) ne mažesnė kaip 100 000

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390720 11

20

Bis[metoksipoli(etilenglikol)]-maleimidopropionamidas, kuris chemiškai modifikuotas lizinu ir kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 40 000

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390720 11

30

Bis[metoksipoli(etilenglikolis)], kuris chemiškai modifikuotas lizinu, turi bi(maleimido) galinę grupę ir kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 40 000

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex390720 11

40

Polietilenglikolis su etileno oksido grandine, kurios ilgis ne didesnis kaip 30, turintis butil-2-ciano 3-(4-hidroksifenil) akrilato galines grupes, skirtas naudoti apsaugai nuo UV skystose pagrindinėse medžiagose (1)

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

 (4)ex390720 20

11

Mišinys, kurio sudėtyje glicerolio ir 1,2-epoksipropano polimeras sudaro ne mažiau 70 % masės ir kurio sudėtyje dibutilo maleato ir N-vinil-2-pirolidono polimeras sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex390720 20

12

Tetrahidrafurano ir tetrahidro-3-metilfurano kopolimeras, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 3 500 (± 100)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Poli(oksipropilenas), turintis alkoksisililo galines grupes

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390720 99

30

l-chlor-2,3-epoksipropano (epichlorhidrino) homopolimeras

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390720 99

35

Polietilenglikolis, chemiškai modifikuotas izocianato grupe, turintis karbodiimido grupę, tirpalo 2-metoksi-1-metiletil acetato tirpale

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390720 99

45

Etileno ir propileno oksidų kopolimerai, turintys aminopropil ir metoksi galines grupes

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390720 99

50

Vinil-silil galinę grupę turintis perfluorpolieterio polimeras arba dviejų komponentų, kuriuos sudaro to paties tipo vinil-silil galinę grupę turintis perfluorpolieterio polimeras kaip pagrindinė sudedamoji dalis, visuma

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390720 99

55

Metoksipolietilenglikolpropiono rūgšties sukcinimidilo esteris, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 5 000

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390730 00

40

Epoksidinė derva, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 70 % masės silicio dioksido, skirta 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 arba 8548 pozicijų prekėms hermetizuoti (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392690 97

70

ex390730 00

50

Skysta epoksidinė derva, susidedanti iš 2-propenenitrilo/1,3-butadieno-epoksido kopolimero, kurios sudėtyje nėra jokio tirpiklio, turinti masės dalimis:

— ne daugiau kaip 40 % cinko borato hidrato,

— ne daugiau kaip 5 % stibio trioksido

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390760 80

10

Tereftalio rūgšties bei izoftalio rūgšties kopolimeras su etilenglikoliu, butan-1,4-dioliu bei heksan-1,6-dioliu

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390760 80

30

Koncentruotas deguonies rišiklis, kurį sudaro:

— kopolimero, gauto iš polietileno tereftalato, piromelito rūgšties dianhidrido (PMDA) ir vandenilio pakaitalą turinčio polibutadieno,

— barjerinio kopolimero (kaip nustatyta taikant ASTM metodą F1115-95 (2001)), gauto iš ksililendiaminų ir adipo rūgšties, bei

— organinių dažų ir (arba) organinių ir neorganinių pigmentų

mišinys, kuriame dominuoja pirmasis kopolimeras

0 %

2010 1 1–2013 12 31

3907 70 00

 

Poli(pieno rūgštis)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex390791 90

10

Miltelių pavidalo dialilftalato prepolimeras

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex390799 90

10

Poli(oksi-1,4-fenilenkarbonilas), miltelių pavidalu

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex390799 90

20

Skystųjų kristalų kopoliesteris, kurio lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 270 °C, su užpildais arba be užpildų

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29

ex390799 90

30

Polihidroksialkanoatas, kurio sudėtyje vyrauja poli(3-hidroksibutiratas)

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

 (4)ex390799 90

50

Pusiau kristalinė policikloheksilendimetilen tereftalato polimerinė derva, kurios 10 % arba daugiau, bet ne daugiau kaip 40 % masės sudaro stiklo pluoštas, granulių pavidalo

0 %

2010 1 1–2011 12 31

 (4)ex390799 90

60

Tereftalio rūgšties ir izoftalio rūgšties kopolimeras su bisfenoliu A

0 %

2010 1 1–2012 12 31

▼M28

ex390799 90

70

Polietilentereftalato ir cikloheksandimetanolio kopolimeras, kurio sudėtyje cikloheksandimetanolis sudaro daugiau kaip 10 % masės

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex390890 00

10

Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoilas), vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Oktadekankarboksilinių rūgščių, polimerizuotų alifatiniu polieterdiaminu, mišinių reakcijos produktas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390890 00

50

Koncentruotas deguonies rišiklis, kurį sudaro:

— kopolimero, gauto iš polietileno tereftalato, piromelito rūgšties dianhidrido (PMDA) ir vandenilio pakaitalą turinčio polibutadieno,

— barjerinio kopolimero (kaip nustatyta taikant ASTM metodą F1115-95 (2001)), gauto iš ksililendiaminų ir adipo rūgšties, bei

— organinių dažų ir (arba) organinių ir neorganinių pigmentų

mišinys, kuriame dominuoja antrasis kopolimeras

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex390940 00

10

Fenolio polikondensacijos produktas su formaldehidu, tuščiavidurių rutuliukų, kurių skersmuo mažesnis kaip 150 μm, pavidalo

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex390950 90

10

UV kietinamas skystas fotopolimeras, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 % masės poliuretanų ir 30 % (± 8 %) akrilatų mišinio

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex391000 00

20

Poli(metil-3,3,3-trifluorpropilsiloksano) ir poli[metil(vinil)siloksano] blokinis kopolimeras

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391000 00

40

Biologiškai suderinami silikonai, skirti ilgalaikių chirurginių implantų gamybai (1)

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex391000 00

50

Slėgiui jautrus adhezyvas polisiloksano pagrindu tirpale, kurio sudėtyje yra kopoli(dimetilsiloksano/difenilsiloksano) dervos

0 %

2010 1 1–2012 12 31

▼M28

ex391000 00

60

Polidimetilsiloksanas, pakeistas polietilenglikoliu ir trifluorpropilu arba nepakeistas, su metakrilato galinėmis grupėmis

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex391110 00

81

Nehidrinta angliavandenilių derva, gauta polimerizuojant C-5–C-10 alkenus, ciklopentadieną ir diciklopentadieną, kurios gryno produkto spalvų vertinimas pagal Gardnerio spalvų skalę yra ne mažesnis kaip 10 arba kurios 50 % tūrio tolueno tirpalo spalvų vertinimas pagal Gardnerio spalvų skalę yra ne mažesnis kaip 8 (kaip nustatyta taikant ASTM metodą D6166)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391190 19

10

Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4′-bifenilenas)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391190 19

30

Etilenimino ir etilenimino ditiokarbamato kopolimeras natrio hidroksido vandeniniame tirpale

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex391190 99

25

Viniltolueno ir α -metilstireno kopolimeras

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex391190 99

31

Butadieno ir maleino rūgšties kopolimerai, kurių sudėtyje yra arba nėra amonio druskų

0 %

2010 1 1–2014 12 31

ex391190 99

40

Maišyta maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimero kalcio ir natrio druska, kurios sudėtyje kalcis sudaro ne mažiaus kaip 9 % , bet ne daugiau kaip 16 % masės

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391190 99

45

Maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimeras

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391190 99

65

Maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimero kalcio-cinko druska

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391190 99

86

Metilo vinilo eterio ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras

0 %

2010 1 1–2011 12 31

▼M29

ex391211 00

30

Celiuliozės triacetatas

0 %

2011 1 1–2015 12 31

ex391211 00

40

Celiuliozės diacetato milteliai

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

 (4)ex391239 85

10

Etilceliuliozė, neplastifikuota

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex391239 85

20

Etilceliuliozė, heksadekan-1-olio ir natrio dodecilsulfato vandeninėje dispersijoje, kurios sudėtyje esanti etilceliuliozė sudaro 27 (± 3) %

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex391239 85

30

Celiuliozė, hidroksietilinta ir alkilinta, kai alkilo grandinę sudaro ne mažiau kaip 3 anglies atomai

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391290 10

10

Celiuliozės acetato propionatas, neplastifikuotas, miltelių pavidalo:

— kurio sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės propionilo (nustatyto ASTM D 817-72 metodu) ir

— kurio klampa ne didesnė kaip 120 puazų (nustatyta ASTM D 817-72 metodu),

skirtas gaminti spaustuvinius tušus, dažus, lakus ir kitokias dangas, taip pat reprografijos dangas (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391290 10

20

Hidroksipropilmetilceliuliozės ftalatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391390 00

81

Cianetilpolulano ir cianetilpoli(vinilo alkoholio) mišinys

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391390 00

85

Sterilus natrio hialuronatas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391390 00

92

Karboksilinimo būdu ir (arba) pridedant ftalio rūgšties chemiškai modifikuotas proteinas, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) yra nuo 100 000 iki 300 000

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391390 00

94

Granulės, kurių:

— ne mažiau kaip 35 %, bet mažiau kaip 75 % masės sudaro iš kukurūzų krakmolo pagamintas ekstruzinis biopolimeras, kurio sudėtyje yra daug amilozės,

— ne mažiau kaip 5 %, bet mažiau kaip 16 % masės sudaro polivinilo alkoholis,

— ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 46 % masės sudaro of poliolio plastifikatoriai,

— ne mažiau kaip 0,25 %, bet mažiau kaip 3 % masės sudaro stearino rūgštis,

— sudėtyje yra arba nėra 30 % (± 10 %) biologiškai skaidžios poliesterio dervos, kurios kiekis niekada neviršyja biopolimero, kurio sudėtyje yra daug amilozės, kiekio

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex391390 00

95

Chondroitinsulfato rūgšties natrio druska

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391390 00

96

Milteliai, kurių 90 % (± 5 %) masės sudaro iš kukurūzų krakmolo pagamintas ekstruzinis biopolimeras, kurio sudėtyje yra daug amilozės, 10 % (± 5 %) masės sudaro sintetinis polimeras ir 0,5 % (± 0,25 %) masės sudaro stearino rūgštis

0 %

2010 1 1–2011 12 31

▼M28

ex391620 00

91

Profiliai iš polivinilchlorido, naudojami lakštinėms atraminėms konstrukcijoms ir apdailai gaminti, kurių sudėtyje yra šių priedų:

— titano dioksido

— polimetilmetakrilato

— kalcio karbonato

— rišiklių

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex391732 00

91

Vamzdis, pagamintas iš politetrafluoretileno ir poliperfluoralkoksitrifluoretileno blokinio kopolimero, ne ilgesnis kaip 600 mm, kurio skersmuo ne didesnis kaip 85 mm ir sienelių storis ne mažesnis kaip 30 μm, bet ne didesnis kaip 110 μm

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex391740 00

91

Plastikinės jungtys, sudarytos iš žiedų, spaustuko ir atkabinimo mechanizmo, skirtos automobilinių degalų tiekimo žarnoms

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex391910 19

10

Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš poliuretano sluoksnio su saugos atspaudais ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Dvipusė lipnioji juostelė, suvyniota į ritinius:

— padengta nevulkanizuotu natūraliu arba sintetiniu kaučiuku,

— ne mažesnio kaip 20 mm, bet ne didesnio kaip 40 mm pločio,

— kurios sudėtyje yra silicio, aliuminio hidroksido, akrilo ir uretano

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Atspindintysis lakštas, sudarytas iš:

0 %

2011 1 1–2013 12 31

ex391990 00

21

—  polikarbonato arba akrilo polimero plėvelės su taisyklingos formos įspaudų raštu vienoje pusėje,

ex392061 00

20

—  padengtas iš abiejų pusių vienu arba daugiau sluoksnių plastikinės medžiagos,

—  iš vienos pusės padengtas arba nepadengtas klijų sluoksniu ir nuimama apsaugine plėvele

▼M28

ex391910 80

23

Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš kelių sluoksnių:

— polivinilchlorido;

— poliuretano su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais vienoje pusėje ir su stiklo mikrosferų sluoksniu kitoje pusėje;

— iš saugos ir (arba) oficialaus žymens sudaryto sluoksnio, kurio vaizdas priklauso nuo stebėjimo kampo;

— metalizuoto aliuminio;

— ir adhezyvo, iš vienos pusės padengto nuimama apsaugine plėvele

0 %

2010 7 1–2014 12 31

ex391910 80

27

Poliesterio plėvelė:

— iš vienos pusės padengta šilumoje išsiskiriančiais akrilo klijais, kurie atsipalaiduoja 90 °C ar didesnėje, bet ne didesnėje nei 200 °C temperatūroje, ir poliesterio danga, ir

— iš kitos pusės nepadengta arba padengta spaudimui jautriais akrilo klijais arba šilumoje išsiskiriančiais akrilo klijais, kurie atsipalaiduoja 90 °C ar didesnėje, bet ne didesnėje nei 200 °C temperatūroje, ir poliesterio danga

0 %

2010 7 1–2014 12 31

ex391990 00

20

▼M27

 (4)ex391910 80

30

Dvipusė, lipni modifikuota epoksidinės dervos folija, suvyniota į 10–20 cm pločio, 10–210 m ilgio ir 10–50 μm bendro storio rulonus, skirta ne mažmeninei prekybai

0 %

2010 1 1–2011 12 31

▼M28

ex391910 80

32

Plėvelė iš politetrafluoretileno:

— kurios storis ne mažesnis kaip 110 μm,

— kurios paviršiaus varža yra 102–1014 omų, kaip nustatyta taikant bandymo metodą ASTM D 257,

— kuri iš vienos pusės padengta spaudimui jautriu akrilo adhezyvu

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex391910 80

35

Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš polivinilchlorido sluoksnio ir iš alkidinio poliesterio sluoksnio, su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu, matomu tik retrofleksiškai apšvietus, ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex391910 80

37

Plėvelė iš politetrafluoretileno:

— kurios storis ne mažesnis kaip 110 μm,

— kurios nutraukiamasis pailgėjimas yra ne didesnis kaip 100 %,

— kuri iš vienos pusės padengta spaudimui jautriu silicio adhezyvu

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Juoda polivinilchlorido plėvelė:

— didesnio kaip 30 laipsnių veidrodinio blizgesio pagal ASTM D2457,

— iš vienos pusės padengta arba nepadengta apsaugine polietileno tereftalato plėvele, o iš kitos pusės – slėgiui jautriu adhezyvu su kanalais ir nuimamu apsauginiu sluoksniu

0 %

2010 7 1–2011 12 31

ex391990 00

43

▼M27

 (4)ex391910 80

45

Sustiprinta polietileno putų juosta, iš abiejų pusių padengta slėgiui jautriu akrilo adhezyvu su mikrogrioveliais, o iš vienos pusės – apsauginiu sluoksniu, kurios klijų sluoksnio storis ne mažesnis kaip 0,38 mm, tačiau ne didesnis kaip 1,53 mm.

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Lipni plėvelė, kurios pagrindą sudaro etileno ir vinilacetato kopolimeras (EVA), ne mažesnio kaip 70 μm storio, ir lipnus akrilo sluoksnis, kurio storis ne mažesnis kaip 5 μm, skirta naudoti silicio diskų paviršiaus šlifavimui ir (arba) pjaustymui (1)

0 %

2011 1 1–2013 12 31

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

 (4)ex391910 80

55

Akyta akrilo juostelė, iš vienos pusės padengta šiluma suaktyvinamais klijais arba spaudimui jautriais akrilo klijais, o iš kitos pusės spaudimui jautriais akrilo klijais ir nuimamu apsauginiu lakštu, kurio nuplėšimo 90 laipsniu kampu adhezija yra didesnė kaip 25 n/cm (nustatytas ASTM D 3330 metodu)

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex391990 00

53

 (4)ex391910 80

60

Atspindintis, sluoksniuotas, taisyklingos formos lakštas, kurį sudaro polimetilmetakrilato plėvelė, akrilo polimero sluoksnis su mikroprizmėmis, polimetilmetakrilato plėvelė, lipnus sluoksnis ir apsauginis lakštas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Lipnus atspindintis sluoksniuotas arba nesluoksniuotas lakštas:

0 %

2011 1 1–2013 12 31

ex391990 00

57

—  taisyklingos formos;

—  su lipniosios juostos sluoksniu arbe be jo;

—  kurį sudaro akrilo polimero plėvelė, polimetilmetakrilato sluoksnis su mikroprizmėmis;

—  kurį sudaro (arba ne) papildomas poliesterio sluoksnis ir

—  lipnus sluoksnis su galutiniu apsauginiu lakštu

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Skaidri lipnioji polietilentereftalato plėvelė:

— be priemaišų ar pažaidų,

— iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais akrilo klijais ir apsaugine danga, o iš kitos pusės – antistatiniu cholino (joninės sudėties organinio junginio) sluoksniu,

— padengta arba nepadengta dulkėms atspariu modifikuotojo ilgos grandinės alkilų eilės organinio junginio spausdintiniu sluoksniu,

— ne mažesnio kaip 54 μm, bet ne didesnio kaip 64 μm bendro storio (be dangos), ir

— ne mažesnio kaip 1 295 mm, bet ne didesnio kaip 1 305 mm pločio

0 %

2010 7 1–2013 12 31

ex391990 00

22

Juoda plėvelė iš polipropileno:

— didesnio negu 20 laipsnių veidrodinio blizgesio, nustatyto taikant bandymo metodą ASTM D2457,

— kurios viena pusė padengta arba nepadengta apsaugine polietileno tereftalato plėvele, o kita pusė padengta slėgiui jautriu adhezyvu su kanalais ir nuimamu apsauginiu sluoksniu

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex391990 00

23

Plėvelė, sudaryta iš nuo 1 iki 3 laminuotų polietilentereftalato ir tereftalio rūgšties, sebaco rūgšties ir etilenglikolio kopolimero sluoksnių, iš vienos pusės padengtu įbrėžimams atspariu akrilo sluoksniu, iš kitos pusės padengtų spaudimui jautriu akrilo adhezyvu, tirpstančia vandenyje metilceliuliozės danga ir poli(etilentereftalato) apsauginiu sluoksniu

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex391990 00

24

Atspindintysis laminuotas lakštas:

— sudarytas iš epoksidinio akrilato sluoksnio su taisyklingos formos įspaudų raštu vienoje pusėje,

— iš abiejų pusių padengtas vienu arba keliais plastikinės medžiagos sluoksniais,

— iš vienos pusės padengtas lipniu sluoksniu ir nuimama apsaugine plėvele

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex391990 00

25

Daugiasluoksnė plėvelė iš polietilentereftalato bei butilakrilato ir metilmetakrilato kopolimero, iš vienos pusės padengta dilimui atsparia akrilo danga, sudaryta iš stibio-alavo oksido ir suodžių nanodalelių, o iš kitos pusės – slėgiui jautriu akrilo adhezyvu ir poli(etileno tereftalato) apsauginiu sluoksniu, kuris padengtas polisiloksanu

0 %

2010 1 1–2012 12 31

▼M28

ex391990 00

26

Etileno vinilacetato plėvelė:

— kurios storis ne mažesnis kaip 100 μm,

— iš vienos pusės padengta spaudimui arba UV spinduliams jautriais akrilo klijais ir poliesterio sluoksniu

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex391990 00

27

Polietilentereftalato plėvelė, kurios adhezinis stipris ne didesnis kaip 0,147N/25 mm, o elektrostatinė iškrova ne didesnė kaip 500 V

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M28

ex391990 00

28

Polivinilchlorido arba polietileno, arba kokio nors kito poliolefino plėvelė:

— ne mažesnio kaip 65 μm storio,

— iš vienos pusės padengta ultravioletinei spinduliuotei jautriais akrilo klijais ir poliesterio danga

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex391990 00

29

Poliesterio plėvelė, iš abiejų pusių padengta slėgiui jautriu akrilo ir (arba) kaučiuko adhezyvu, ne mažesnio kaip 45,7 cm, tačiau ne didesnio kaip 132 cm pločio ritiniais (tiekiama su nuimamu apsauginiu sluoksniu)

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex391990 00

33

Skaidri lipnioji polietileno plėvelė, be priemaišų ar pažaidų, iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais akrilo klijais, kurios storis ne mažesnis kaip 60 μm, bet ne didesnis kaip 70 μm, o plotis ne mažesnis kaip 1 245 mm, bet ne didesnis kaip 1 255 mm

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

35

Į ritinį susuktas atspindintysis sluoksniuotasis lakštas, didesnio kaip 20 cm pločio, taisyklingo reljefinio rašto, sudarytas iš polivinilchlorido plėvelės, iš vienos pusės padengtos:

— poliuretano sluoksniu, kurio sudėtyje yra stiklo mikrorutuliukų,

— poli(etileno vinilacetato) sluoksniu,

— klijų sluoksniu ir

— apsauginiu lakštu

0 %

2011 1 1–2013 12 31

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

37

Polivinilchlorido plėvelė, absorbuojanti ultravioletinę spinduliuotę:

— ne mažesnio kaip 78 μm storio,

— iš vienos pusės padengta klijų sluoksniu ir nuimama plėvele,

— kurios adhezijos stipris ne mažesnis kaip 1 764 mN/25 mm

0 %

2011 1 1–2014 12 31

▼M27

 (4)ex391990 00

39

Lakštas iš polivinilchlorido, mažesnio kaip 1 mm storio, dengtas klijais, į kuriuos įspausti stikliniai rutuliukai, kurių skersmuo ne didesnis kaip 100 μm

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex391990 00

47

Poliarizuojanti plėvelė, suvyniota į ritinius, sudaryta iš daugiasluoksnės poli(vinilo alkoholio) plėvelės, iš abiejų pusių sutvirtinta triacetilceliuliozės plėvele, iš vienos pusės padengta slėgiui jautria lipnia apsaugine plėvele

0 %

2010 1 1–2012 12 31

ex900120 00

40

 (4)ex391990 00

49

Atspindintysis sluoksniuotasis lakštas, sudarytas iš polimetilmetakrilato plėvelės, išmargintos iš vienos pusės taisyklingu reljefiniu raštu, polimero plėvelės su stiklo mikrosferomis, lipniojo sluoksnio ir apsauginio lakšto

0 %

2010 1 1–2013 12 31

 (4)ex391990 00

51

Dviašės orientacijos polimetilmetakrilato plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 50 μm, bet ne didesnis kaip 90 μm, iš vienos pusės padengta arba nepadengta lipniu sluoksniu ir nuplėšiamu lapu

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392051 00

30

 (4)ex391990 00

55

Į ritinius susukta dviašės orientacijos polipropileno plėvelė, kurios:

— danga yra lipni,

— plotis yra ne mažesnis kaip 363 mm, bet ne didesnis kaip 507 mm,

— bendras plėvelės storis yra ne mažesnis kaip 10 μm, bet ne didesnis kaip 100 μm,

naudojama skystųjų kristalų (LCD) ekranams apsaugoti gaminant skystųjų kristalų (LCD) modulius (1)

0 %

2010 1 1–2012 12 31

▼M29

ex391990 00

60

Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš:

— polivinilchlorido sluoksnio,

— poliuretano sluoksnio,

— stiklo mikrosferų sluoksnio,

— apsaugos arba oficialų ženklą, besikeičiantį pakeitus žiūrėjimo kampą, turinčio arba neturinčio sluoksnio,

— aluminio sluoksnio ir

— lipniojo sluoksnio, iš vienos pusės padengto apsauginiu sluoksniu

0 %

2011 1 1–2015 12 31

ex391990 00

65

Lipni plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 40 μm, bet ne didesnis kaip 400 μm, sudaryta iš vieno ar daugiau sluoksnių skaidraus, metalizuoto ar dažyto polietilentereftalato, padengto iš vienos pusės atsparia subraižymui danga, iš kitos pusės – spaudimui jautriais klijais ir nuimama silikonine danga

0 %

2011 1 1–2015 12 31

ex391990 00

70

Lipnūs blizginimo diskai iš mikroakytojo poliuretano, su aptaisu arba be jo

0 %

2011 1 1–2015 12 31

▼M27

 (4)ex392010 25

10

Ne storesnė kaip 0,20 mm plėvelė, pagaminta iš polietileno ir etileno kopolimero su okt-1-enu mišinio, su taisyklingu rombo formos įspaudų raštu, skirta nevulkanizuotos gumos sluoksniui iš abiejų pusių padengti (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392010 89

20

 (4)ex392010 25

20

Polietileno plėvelė, skirta naudoti rašomųjų mašinėlių juostelėms

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392010 28

91

Polietileno plėvelė, 19 μm (± 1) storio, išmarginta grafiniu raštu, kurį vienoje plėvelės pusėje sudaro aštuonios skirtingos spalvos, o priešingoje – viena spalva; grafiniam raštui būdingi šie ypatumai:

— kartotinumas ir vienodi tarpai išilgai plevelės,

— žvelgiant iš blogosios arba gerosios plevelės pusės – vienodumas ir regimas suderinimas

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392010 89

40

Sudėtinis lakštas, sudarytas iš akrilo dangos ir laminuotas aukšto slėgio polietileno sluoksniu, kurio bendras storis ne mažesnis kaip 0,8 mm, bet ne didesnis kaip 1,2 mm

0 %

2010 1 1–2011 12 31

ex392020 21

30

Dviašės orientacijos polipropileno plėvelė, iš vienos pusės padengta pripresuotu polietileno sluoksniu, kurios bendrasis storis ne mažesnis kaip 11,5 μm, bet ne didesnis kaip 13,5 μm

0 %

2010 1 1–2013 12 31

▼M29 —————

▼M29

ex392020 29

92

Vienašės orientacijos plėvelė, ne didesnio kaip 75 μm bendro storio, sudaryta iš dviejų arba trijų sluoksnių, kurių kiekvienas sudarytas iš polipropileno ir polietileno mišinio, kurios pagrindinio sluoksnio sudėtyje yra arba nėra titano dioksido ir kurios:

— tempiamasis stipris mašinine kryptimi ne mažesnis kaip 140 MPa, bet ne didesnis kaip 270 MPa bei

— tempiamasis stipris skersine kryptimi ne mažesnis kaip 20 MPa, bet ne didesnis kaip 40 MPa,

kaip nustatyta taikant ASTM D882/ISO 527–3

0 %

2011 1 1–2013 12 31

▼M27

 (4)ex392020 29

93

Vienašės orientacijos plėvelė, sudaryta iš trijų sluoksnių, kiekvienas sluoksnis sudarytas iš polipropileno bei etileno ir vinilacetato kopolimero mišinio, kurios:

— storis ne mažesnis kaip 55 μm, bet ne didesnis kaip 97 μm,

— tamprumo modulis mašinine kryptimi ne mažesnis kaip 0,75 GPa, bet ne didesnis kaip 1,45 GPa ir

— tamprumo modulis skersine kryptimi ne mažesnis kaip 0,20 GPa, bet ne didesnis kaip 0,55 GPa

0 %

2010 1 1–2014 12 31

 (4)ex392020 80

92

Laminuotas lakštas arba juosta, sudaryta iš plėvelės, kurios storis ne mažesnis kaip 181 μm, bet ne didesnis kaip 223 μm, pagamintos iš propileno bei etileno kopolimero ir stireno-etileno-butileno-stireno (SEBS) kopolimero mišinio, iš vienos pusės padengta stireno-etileno-butileno-stireno (SEBS) kopolimero sluoksniu ir poliesterio sluoksniu

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392043 10

92

Lakštas iš polivinilchlorido, stabilizuoto dėl ultravioletinių spindulių, neturintis net mikroskopinių skylučių, ne mažesnio kaip 60 μm, bet ne didesnio kaip 80 μm storio, 100 dalių polivinilchlorido, kurio sudėtyje esantis plastifikatorius sudaro ne mažiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 dalių.

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392043 10

94

Plėvelė, kurios veidrodinis blizgesys išmatuotas blizgomačiu esant 60 ° kampui (nustatytas ISO 2813:2000 metodu), ne mažesnis kaip 70, sudaryta iš vieno arba dviejų polivinilchlorido sluoksnių, iš abiejų pusių padengtų plastiko sluoksniu, kurios storis ne mažesnis kaip 0,26 mm, bet ne didesnis kaip 1,0 mm, blizgusis paviršius padengtas apsaugine plėvele iš polietileno; ritiniuose, kurių plotis ne mažesnis kaip 1 000 mm, bet ne didesnis kaip 1 450 mm, skirta gaminiams, klasifikuojamiems 9403 pozicijoje gaminti (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392049 10

93

ex392043 10

95

Atspindintis laminuotas lakštas, sudarytas iš polivinilchlorido plėvelės ir plėvelės iš kito plastiko su ištisai įspaustu taisyklingu piramidės formos raštu, padengtas iš vienos pusės nuimama apsaugine plėvele

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392043 10

96

Plėvelė, kurios veidrodinis blizgesys, išmatuotas blizgomačiu esant 60 ° kampui (nustatytas ISO 2813:2000 metodu), ne mažesnis kaip 70, sudaryta iš polietilentereftalato sluoksnio ir spalvoto polivinilchlorido sluoksnio, skirta plokštėms ir durelėms dengti, naudojamas gaminant buitinius prietaisus (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392043 10

97

Plėvelė, kurios reljefas ne gilesnis kaip 12 mm, veidrodinis blizgesys išmatuotas blizgomačiu esant 60 ° kampui naudojant blizgėjimo matuoklį (kaip nustatyta ISO 2813:2000 metodu), ne mažesnis kaip 7, bet ne didesnis kaip 17, sudaryta iš mažiausiai dviejų polivinilchlorido sluoksnių, kurių bendras storis ne didesnis kaip 0,5 mm, iš reljefinės pusės padengta apsaugine plėvele, ritiniuose, kurių plotis ne mažesnis kaip 1 400 mm, bet ne didesnis kaip 1 420 mm, skirta gaminiams, klasifikuojamiems 9403 pozicijoje gaminti (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392051 00

10

Plokštė iš polimetilmetakrilato su antistatine danga, kurios matmenys 738 × 972 mm (+/- 1,5 mm)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392051 00

20

Plokštė iš polimetilmetakrilato, turinčio aliuminio trihidroksido, kurios storis ne mažesnis kaip 3,5 mm, bet ne didesnis kaip 19 mm

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392051 00

40

Polimetilmetakrilato pastiko lakštai, atitinkantys standartų EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) ir EN 4366 (MIL-PRF-25690) reikalavimus

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392059 90

10

Neakytasis ir nelaminuotas modifikuotojo akrilonitrilo ir metilakrilato kopolimero lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,0 mm, bet ne didesnis kaip 1,3 mm, susuktas į ritinius

0 %

2010 1 1–2011 12 31

▼M28

ex392059 90

20

Atspindintysis laminuotas lakštas, sudarytas iš epoksiakrilato sluoksnio su taisyklingos formos įspaudų raštu vienoje pusėje, padengtos iš abiejų pusių vienu arba daugiau sluoksnių plastikinės medžiagos

0 %

2010 7 1–2014 12 31

▼M27

ex392062 19

01

Koekstruzijos būdu pagamintas matinis lakštas iš polietilentereftalato, kurio storis ne mažesnis kaip 50 μm, bet ne didesnis kaip 350 μm, specialiai sudarytas iš suodžių turinčio sluoksnio

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392062 19

03

ex392062 19

07

Plėvelė iš polietilentereftalato, nepadengta klijais, kurios storis ne didesnis kaip 25 μm,

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392062 19

09

— dažyta per visą storį arba

— dažyta per visą storį ir iš vienos pusės metalizuota

ex392062 19

11

Plėvelė tik iš polietilentereftalato, kurios bendras storis ne didesnis kaip 120 μm, sudaryta iš vieno arba dviejų sluoksnių, kurių kiekvienas per visą storį nudažytas ir/arba turi UV spindulius sugeriančių medžiagų, nepadengta klijais arba kokia nors kita medžiaga

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392062 19

13

ex392062 19

14

Plėvelė iš polietilentereftalato, kurios storis ne mažesnis kaip 20 μm, bet ne didesnis kaip 150 μm, iš vienos pusės padengta polisiloksanu, skirta langų plėvelei gaminti (1)

3 %

2010 1 1–2011 12 31

ex392062 19

16

ex392062 19

17

Laminuota plėvelė tik iš polietilentereftalato, kurios bendras storis ne didesnis kaip 120 μm, sudaryta iš vieno tik metalizuoto sluoksnio ir vieno arba dviejų sluoksnių, kurių kiekvienas per visą storį nudažytas ir/arba turi UV spindulius sugeriančių medžiagų, nepadengta klijais arba kokia nors kita medžiaga

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392062 19

19

ex392062 19

20

Atspindintysis lakštas iš poliesterio, su piramidės formos įspaudų raštu, skirtas gaminti saugos lipdukus ir ženklus, apsauginius rūbus ir jų priedus, arba mokyklines kuprines, krepšius arba panašius dėklus (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392062 19

21

Plėvelė iš polietilentereftalato, iš vienos arba iš abiejų pusių apvilkta arba padengta modifikuoto poliesterio sluoksniu, kurios bendras storis ne mažesnis kaip 7 μm, bet ne didesnis kaip 11 μm, skirta videojuostoms su magnetiniu metalinių pigmentų sluoksniu, kurių plotis 8 mm arba 12,7 mm, gaminti (1)

0 %

2010 1 1–2013 12 31

ex392062 19

23

▼M28

ex392062 19

24

Polietileno tereftalato plėvelė, kurios storis yra ne mažesnis kaip 186 μm, bet ne didesnis kaip 191 μm, iš vienos pusės padengta matricos pavidalo akrilo sluoksniu

0 %

2010 7 1–2014 12 31

ex392062 19

26