1996R1255 — FI — 01.01.2011 — 029.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1255/96,

annettu 27 päivänä kesäkunta 1996,

tiettyihin ►M9  teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin ◄ sovelletavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta

(EYV L 158, 29.6.1996, p.1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2484/96, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996,

  L 341

1

30.12.1996

 M2

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1186/97, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1997,

  L 172

1

30.6.1997

 M3

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2590/97, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997,

  L 355

1

30.12.1997

 M4

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1359/98, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998,

  L 186

1

30.6.1998

 M5

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2797/98, annettu 17 päivänä joulukuuta 1998,

  L 352

1

29.12.1998

 M6

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1381/1999, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1999,

  L 165

1

30.6.1999

 M7

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 20/2000, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999,

  L 8

1

12.1.2000

 M8

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1297/2000, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2000,

  L 153

1

26.6.2000

►M9

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2801/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000,

  L 331

1

27.12.2000

 M10

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1159/2001, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2001,

  L 169

1

23.6.2001

 M11

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2499/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001,

  L 340

1

21.12.2001

 M12

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1120/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002,

  L 171

1

29.6.2002

 M13

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2264/2002, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002,

  L 350

1

27.12.2002

 M14

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1048/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003,

  L 161

1

30.6.2003

 M15

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2285/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003,

  L 341

1

30.12.2003

 M16

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1241/2004, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2004,

  L 238

1

8.7.2004

 M17

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2271/2004, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004,

  L 396

13

31.12.2004

 M18

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 989/2005, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005,

  L 168

1

30.6.2005

 M19

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 300/2006, annettu 30 päivänä tammikuuta 2006,

  L 56

1

25.2.2006

 M20

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 963/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006,

  L 176

3

30.6.2006

 M21

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1897/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006

  L 395

1

30.12.2006

 M22

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 729/2007, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2007,

  L 166

4

28.6.2007

 M23

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1527/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007,

  L 349

7

31.12.2007

 M24

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 595/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008,

  L 164

1

25.6.2008

 M25

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

  L 1

1

5.1.2009

 M26

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 564/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009,

  L 168

4

30.6.2009

►M27

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 12/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009,

  L 4

1

8.1.2010

►M28

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 566/2010, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2010,

  L 163

4

30.6.2010

►M29

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1265/2010, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010,

  L 347

9

31.12.2010


Oikaisu

 C1

Oikaisu, EYV L 107, 7.4.1998, s. 16  (2590/1997)

 C2

Oikaisu, EYV L 125, 19.5.1999, s. 40  (2797/1998)

 C3

Oikaisu, EYV L 247, 30.9.2003, s. 26  (2264/2002)
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1255/96,

annettu 27 päivänä kesäkunta 1996,

tiettyihin ►M9  teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin ◄ sovelletavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisestaEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden tuotanto yhteisössä on tällä hetkellä riittämätöntä tai sitä ei ole ollenkaan, ja tuottajat eivät voi tämän vuoksi tyydyttää tuotteita käyttävän yhteisön teollisuuden tarpeita,

on yhteisön edun mukaista suspendoida näiden tuotteiden yhteisen tullitariffin autonomiset tullit osittain tai kokonaan,

yhteisön tehtävänä on päättää kyseisten autonomisten tullien suspendoimisesta,

tiettyjen ►M9  teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteiden ◄ yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annettujen asetusten voimassaoloa on suurelta osin jatkettu; tämän vuoksi kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpanon järkiperäistämiseksi olisi aiheellista olla rajoittamatta tämän asetuksen voimassaoloaikaa, jolloin sen soveltamisalan mukauttaminen ja erityisesti tiettyjen tuotteiden lisääminen tai poistaminen voidaan tehdä tarvittaessa neuvoston asetuksella, ja

yhdistetyn nimikkeistön ja Taric-koodien muutokset eivät aiheuta oleellisia muutoksia; yksinkertaisuuden vuoksi olisi säädettävä, että komissio voi tullikoodeksikomitean lausunnon saatuaan kuitenkin tehdä liitteeseen tämän asetuksen teknisiä mukautuksia, mukaan lukien kodifioidun toisinnon julkaisu,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Liitteessä lueteltuja tuotteita koskevat yhteisen tullitariffin autonomiset tullit suspendoidaan niiden kunkin osalta esitetylle tasolle.

2 artikla

Komissio päättää 3 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen teknisistä mukautuksista, mukaan lukien välttämättömäksi tulleen kodifioidun toisinnon julkaisu, yhdistetyn nimikkeistön tai Taric-koodien muutosten seurauksena.

3 artikla

1.  Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ( 1 ) 247 artiklassa perustettu tullikoodeksikomitea.

2.  Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3.  Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi.

Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa komissio lykkää päättämiensä toimenpiteiden soveltamista kolmella kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä.

Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin edellisessä alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M27
LIITECN-koodi

Taric

Tavaran kuvaus

Autonominen tulli

Voimassaoloaika

ex030269 99

30

Purppuranapsija (Lutjanus purpureus), tuore, jäähdytetty, jalostukseen tarkoitettu (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex030270 00

95

Kalanmäti, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Kalanmäti, suolattu tai suolavedessä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030520 00

30

ex071021 00

10

Pisum sativum -lajin herneet palkoineen, Hortense axiphium -lajiketta, jäädytetyt, paksuus enintään 6 mm, valmisruokien valmistuksessa palkoineen käytettävät (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071080 95

50

Bambunidut, jäädytetyt, ei vähittäismyyntipakkauksissa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071159 00

11

Muut kuin Agaricus-, Calocybe-, Clitocybe-, Lepista-, Leucoagaricus-, Leucopaxillus-, Lyophyllum- ja Tricholoma-sukuiset sienet, säilötty väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, säilyketeollisuuden käyttöön (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex071232 00

10

Muut kuin Agaricus-sukuiset sienet, kuivatut, kokonaisena tai tunnistettavina viipaleina tai paloina, muuta käsittelyä kuin pelkkää vähittäismyyntipakkauksiin pakkaamista varten tarkoitetut (1) (2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Tuoreet tai kuivatut taatelit, muussa kuin vähittäismyyntimuodossa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081040 50

10

Tuoreet pensaskarpalot Vaccinium macrocarpon -lajin hedelmät

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 50

 

Vaccinium-sukuiset hedelmät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 70

 

ex081190 95

69

ex081190 95

20

Boysenmarjat, jäädytetyt, lisättyä sokeria sisältämättömät, muussa kuin vähittäismyyntimuodossa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

30

Ananakset (Ananas comosus), paloitellut, jäädytetyt

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

40

Kiulukat eli ruusunmarjat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 19

10

Palmuöljy, kookosöljy (kopraöljy), palmunydinöljy, seuraavien tuotteiden valmistukseen tarkoitetut:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 91

10

—  alanimikkeen 3823 19 10 teolliset monokarboksyylirasvahapot

ex151311 10

10

—  nimikkeen 2915 tai 2916 rasvahappojen metyyliesterit

ex151319 30

10

—  alanimikkeiden 2905 17, 2905 19 ja 3823 70 rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

ex151321 10

10

—  alanimikkeen 2905 16 rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut

ex151329 30

10

— alanimikkeen 3823 11 00 steariinihappo tai

— nimikkeen 3401 tuotteet (1)

▼M28

ex151519 10

10

Pellavaöljy, jonka ISO-standardin 150-2006 mukaisesti mitattu jodiluku on vähintään 190

0 %

1.7.2010–31.12.2010

▼M27

ex151590 99

92

Kasviöljy, puhdistettu, jossa on vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia arakidonihappoa tai vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia dokosaheksaeenihappoa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex151620 96

10

Puhdistettu, valkaistu, hydrattu soijapapuöljy hiutaleina, jollaisia käytetään kosmeettisten aineiden valmistukseen

0 %

1.7.2010–31.12.2010

ex151620 96

20

Jojobaöljy, joka on hydrattu ja vaihtoesteröity mutta jota ei ole enempää kemiallisesti muunnettu eikä teksturoitu

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex151790 99

10

Kasviöljy, puhdistettu, jossa on vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia arakidonihappoa tai vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia dokosaheksaeenihappoa ja joka on vakioitu runsaasti öljyhappoa sisältävällä auringonkukkaöljyllä (HOSO)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Tyynenmerenlohet (Oncorhynchus spp.), tahnojen ja levitteiden teolliseen valmistukseen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160430 90

10

Kalanmäti, pesty ja puhdistettu kiinni olevista sisälmyksistä, suolattu tai suolavedessä, jalostukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

11

”Kuningasrapu” (Paralithodes camchaticus), ”kiinankuningasrapu” (Paralithodes brevipes), ”keganirapu” (Erimacrus isenbecki), ”lumitaskurapu” (Chionoecetes spp.), ”punataskurapu” (Geryon quinquedens), ”rosokivirapu” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, ”mutataskurapu” (Scylla serrata), ”uimataskurapu” (Portunus spp.), vedessä keitetyt, ilman kuorta, myös jäädytetyt, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 2 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Läpinäkyvät nuudelit, paloiksi leikatut, pavuista (Vigna radiata (L.) Wilczek) valmistetut, muussa kuin vähittäismyyntimuodossa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Valmistetut tai säilötyt bambunversot, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 5 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex200860 19

30

Lisättyä alkoholia sisältävät makeat kirsikat, joissa voi olla 9 painoprosenttia sokeria, läpimitta kivellisinä enintään 19,9 mm, suklaatuotteissa käytettävät (1)

10 % (3)

1.1.2010-31.12.2012

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Makeutetut kuivatut karpalot

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex200899 49

30

Siemenetön boysenmarjasose, lisättyä alkoholia sisältämätön, lisättyä sokeria sisältävä tai sisältämätön

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex200899 99

40

▼M27

 (4)ex200949 30

91

Ananasmehu, muu kuin jauhe:

— Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67

— arvo suurempi kuin 30 EUR/100 kg netto

— lisättyä sokeria sisältävä

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex200980 79

82

Karpalomehutiiviste, jonka Brix-arvo on vähintään 40 mutta enintään 66

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex200980 79

87

Jäädytetty boysenmarjamehutiiviste, jonka Brix-arvo on vähintään 61 mutta enintään 65

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex200980 99

93

Käsittelemätön jäädytetty kookosmehu, ei vähittäismyyntimuodossa

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex210610 20

10

Soijaproteiini-isolaatti, jossa on vähintään 6,6 mutta enintään 8,6 painoprosenttia kalsiumfosfaattia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex271011 25

10

2,4,4-Trimetyylipent-1-eeninja 2,4,4-trimetyylipent-2-eenin isomeerien seos

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280450 90

10

Tellurium, jonka puhtausaste on vähintään 99,99 mutta enintään 99,999 painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280530 10

10

Ceriumin ja muiden harvinaisten maametallien lejeerinki, joka sisältää vähintään 47 painoprosenttia ceriumia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium, puhtausaste vähintään 98,5 painoprosenttia

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex281119 80

10

Sulfamidihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

10

Piidioksidi, jauheena, suuren erotuskyvyn nestekromatografiassa (HPLC) tarvittavien kolonnien ja näytteenkäsittelypatruunoiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

20

Amorfisesta piistä valmistetut mikropallot, joiden hiukkaskoko on 5 μm (± 1 μm), kosmeettisten valmisteiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281122 00

30

Huokoiset, valkoiset piipallot, joiden hiukkaskoko on vähintään 1 μm, kosmeettisten valmisteiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281290 00

10

Typpitrifluoridi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281290 00

20

Piitetrafluoridi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex281820 00

10

Aktivoitu alumiinioksidi, jonka ominaispinta-ala on vähintään 350 m2/g

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex281830 00

10

Alumiinihydroksidioksidi pseudoböhmiitin muodossa

4 %

1.1.2010-31.12.2013

2819 10 00

 

Kromitrioksidi

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282300 00

10

Titaanidioksidi, jonka puhtausaste on vähintään 99,9 painoprosenttia ja keskimääräinen raekoko vähintään 1,2 μm, mutta enintään 1,8 μm, nimikkeen 8532 tai 8533 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex282550 00

11

Kupari(I tai II)oksidi, joka sisältää vähintään 78 painoprosenttia kuparia ja enintään 0,03 painoprosenttia kloridia

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex282550 00

19

 
 
 

▼M27

ex282739 85

10

Kuparimonokloridi, puhtausaste vähintään 96 mutta enintään 99 painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282739 85

20

Antimonipentakloridi, puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282739 85

30

Mangaanidikloridi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282749 90

10

Zirkoniumdikloridioksidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283010 00

10

Dinatriumtetrasulfidi, joissa on enintään 38 painoprosenttia natriumia kuiva-aineesta laskettuna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283329 80

10

Mangaanisulfaattimonohydraatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283510 00

10

Natriumhypofosfiittimonohydraatti

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283691 00

20

Litiumkarbonaatti, sisältäen yhtä tai useampaa seuraavista epäpuhtauksista annettuina pitoisuuksina:

— vähintään 2 mg/kg arseenia,

— vähintään 200 mg/kg kalsiumia,

— vähintään 200 mg/kg klorideja,

— vähintään 20 mg/kg rautaa,

— vähintään 150 mg/kg magnesiumia,

— vähintään 20 mg/kg raskasmetalleja,

— vähintään 300 mg/kg kaliumia,

— vähintään 300 mg/kg natriumia,

— vähintään 200 mg/kg sulfaatteja,

määritettynä Euroopan farmakopeassa määriteltyjen menetelmien mukaisesti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283699 17

10

Emäksinen zirkonium(IV)karbonaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283719 00

20

Kuparisyanidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283720 00

10

Tetranatriumheksasyanoferraatti (II)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex283919 00

10

Dinatriumdisilikaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283990 90

10

Lyijysilikaattihydraatti, jonka lyijypitoisuus on 84,5 (± 1,5) painoprosenttia, lyijymonoksidina ilmaistuna, jauheena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283990 90

20

Kalsiumsilikaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2841 30 00

 

Natriumdikromaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284180 00

10

Diammoniumvolframaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284190 85

10

Litiumkoboltti(III)oksidi, kobolttipitoisuus vähintään 59 %

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284210 00

10

Synteettinen beeta-zeoliitti-jauhe

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex284210 00

20

Synteettinen chabazite-zeoliittijauhe

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex284290 10

10

Natriumselenaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex284329 00

10

Hopeaoksidi, joka ei sisällä nitraatteja eikä karbonaatteja, metallipitoisuudesta vähintään 99,99 painoprosenttia hopeaa, hopeaoksidiparistojen valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2845 10 00

 

Raskas vesi (deuteriumoksidi) (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2845 90 10

 

Deuterium ja deuteriumyhdisteet; vety ja sen yhdisteet, deuteriumilla rikastettuina; näitä tuotteita sisältävät seokset ja liuokset (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

10

Helium-3

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

20

Vesi, joka on rikastettu vähintään 95-prosenttisesti happi-18:lla

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

30

Hiilimonoksidi 13C

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

40

Rautaboridi, jossa on yli 95 painoprosenttia boori-10:tä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

10

Harvinaisten maalajien tiiviste, jossa on vähintään 60 mutta enintään 95 painoprosenttia harvinaisia maaoksideja ja enintään 1 painoprosentti (kutakin) zirkoniumoksidia, alumiinioksidia tai rautaoksidia, ja jonka hehkutushäviö on vähintään 5 painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Diceriumtrikarbonaatti, myös hydrattu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

30

Ceriumlantaanikarbonaatti, myös hydrattu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

40

Ceriumlantaanineodyymipraseodymiumkarbonaatti, myös hydrattu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2846 90 00

 

Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, muut kuin alanimikkeen 2846 10 00 yhdisteet

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284800 00

10

Fosfiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

10

Silaani

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

20

Arsiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

30

Titaaninitridi, hiukkaskoko enintään 250 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex285000 60

10

Natriumatsidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

10

Hiilitetrafluoridi (tetrafluorimetaani)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

30

Perfluorietaani

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

40

1,1-Difluorietaani

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluoripropaani

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

70

Hajuttomaksi sertifioitu 1,1,1,2-tetrafluorietaani, jossa on enintään:

— 600 ppm 1,1,2,2-tetrafluorietaania

— 2 ppm pentafluorietaania

— 2 ppm klooridifluorimetaania

— 2 ppm klooripentafluorietaania

— 2 ppm diklooridifluorimetaania,

inhalaatiosumutteiden ponneaineiden, jotka ovat lääkelaatua, valmistukseen tarkoitetut (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

80

Heksafluoripropeeni

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290343 00

10

1,1,1-Triklooritrifluorietaani

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekaklooripentasyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dieeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

30

Oktafluorisyklopenteeni

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290369 90

10

Di- tai tetraklooritrisyklo[8.2.2.24,7]heksadeka-1(12)4,6,10,13,15-heksaeeni-isomeerien seos

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

20

1,2-Bis(pentabromifenyyli)etaani

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

40

2,6-Diklooritolueeni, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia ja joka sisältää:

— enintään 0,001 mg/kg tetraklooridibentsodioksiineja,

— enintään 0,001 mg/kg tetraklooridibentsofuraaneja,

— enintään 0,2 mg/kg tetraklooribifenyylejä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

50

Fluoribentseeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

60

α-Kloori(etyyli)tolueenit

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290410 00

30

Natrium-p-styreenisulfonaatti

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex290410 00

40

Natriumtolueeni-4-sulfonaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex290410 00

50

Natrium-2-metyyliprop-2-eeni-1-sulfonaatti

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex290420 00

10

Nitrometaani

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex290420 00

20

Nitroetaani

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex290420 00

30

1-Nitropropaani

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex290420 00

40

2-Nitropropaani

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 40

10

Trikloorinitrometaani, tarkoitettu alanimikkeen 3808 92 tuotteiden valmistukseen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 95

20

1-Kloori-2,4-dinitrobentseeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290490 95

30

Tosyylikloridi

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290519 00

11

Kalium-tert-butanolaatti (kalium-tert-butylaatti), myös tetrahydrofuraaniliuoksena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-Dimetyyliheptan-4-oli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Dimetyyliheptan-2-oli

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex290529 90

10

3,5-Dimetyyliheks-1-yn-3-oli

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex290529 90

20

Dek-9-en-1-oli

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex290539 95

10

Propaani-1,3-dioli

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex290549 00

10

Etyylidyynitrimetanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex290559 98

20

2,2,2-Trifluorietanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2014

2906 11 00

 

Mentoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

10

Sykloheks-1,4-yleenidimetanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

20

4,4′-Isopropylideenidisykloheksanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex290629 00

10

2,2’-(m-Fenyleeni)dipropan-2-oli

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hydroksimetyyli-4-metyyli-2,3,5,6-tetrafluoribentseeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

10

2,3,5-Trimetyylifenoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

20

Bifenyl-4-oli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290721 00

10

Resorsinoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimetyylisykloheksyylideeni)difenoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

30

4,4′,4″-Etyylidyynitrifenoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

50

6,6′,6″-Trisykloheksyyli-4,4′,4″-butaani-1,1,3-triyylitri(m-kresoli)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

70

2,2’,2″,6,6’,6″-Heksa-tert-butyyli-α,α’,α″-(mesityleeni-2,4,6-triyyli)tri-p-kresoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

85

Floroglusinoli, myös hydrattu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290899 90

30

4-Nitrofenoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

20

Bis(2-kloorietyyli)eetteri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

30

(Nonafluoributyyli)metyylieetterin tai (nonafluoributyyli)etyylieetterin isomeerien seos, puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

50

3-Etoksi-perfluori-2-metyyliheksaani

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290919 90

60

1-Metoksiheptafluoripropaani

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290930 38

10

Bis(pentabromifenyyli)eetteri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290930 90

10

2-(Fenyylimetoksi)naftaleeni

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-metyylifenoksi)etaani

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-Metoksietyyli)fenoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex290950 00

20

Ubikinoli

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex290960 00

10

Bis(α,α-dimetyylibentsyyli)peroksidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

30

2,3-Epoksipropan-1-oli (glysidoli)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

60

1,2-Epoksioktadekaani, puhtausaste vähintään 82 painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291229 00

30

α,α,3-Trimetyylibentseenipropanaali

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

2912 41 00

 

Vanilliini (4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291249 00

10

3-Fenoksibentsaldehydi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291249 00

20

4-Hydroksibentsaldehydi

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291419 90

20

Heptan-2-oni

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

30

3-Metyylibutanoni

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

40

Pentan-2-oni

0 %

1.1.2010-31.12.2012

2914 21 00

 

Kamferi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291429 00

20

Sykloheksadek-8-enoni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291429 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-oni

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291439 00

20

Stearoyylibentsoyylimetaani

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

30

Bentsofenoni

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

40

1,3-Difenyylipropaani-1,3-dioni

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

50

4-fenyylibentsofenoni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291439 00

60

4-Metyylibentsofenoni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291450 00

20

3’-Hydroksiasetofenoni

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291450 00

30

2′-Hydroksiasetofenoni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291450 00

60

2,2-Dimetoksi-2-fenyyliasetofenoni

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

70

16α,17α-Epoksi-3β-hydroksipregn-5-en-20-oni

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

80

2′,6′-dihydroksiasetofenoni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

10

2-Etyyliantrakinoni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

20

2-Pentyyliantrakinoni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

30

1,4-Dihydroksiantrakinoni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

10

1-Kloori-3,3-dimetyylibutan-2-oni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

40

Perfluori(2-metyylipentan-3-oni)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

50

3′-Klooripropiofenoni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291470 00

60

4’-tert-Butyyli-2’,6’-dimetyyli-3’,5’-dinitroasetofenoni

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291529 00

10

Antimonitriasetaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

40

tert-Butyyliasetaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

50

3-Asetyylifenyyliasetaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291590 00

40

Nonaanihappo (pelargonihappo)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291590 00

50

Allyyliheptanoaatti

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex291590 00

60

Etyyli-6,8-dikloorioktanoaatti

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291612 00

10

2-tert-Butyyli-6-(3-tert-butyyli-2-hydroksi-5-metyylibentsyyli)-4-metyylifenyyliakrylaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

20

2-Etoksietyyliakrylaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

30

Isobutyyliakrylaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

40

2,4-Di-tert-pentyyli-6-[1-(3,5-di-tert-pentyyli-2-hydroksifenyyli)etyyli]fenyyliakrylaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291613 00

10

Hydroksisinkkimetakrylaatti, jauheena

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex291613 00

20

Sinkkidimetakrylaatti, jauheena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291614 00

10

2,3-Epoksipropyylimetakrylaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291619 95

20

Metyyli-3,3-dimetyylipent-4-enoaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291620 00

50

Etyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyylipropenyyli)syklopropaanikarboksylaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291620 00

60

3-Sykloheksyylipropionihappo

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291639 00

20

3,5-Diklooribentsoyylikloridi

3,6 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291639 00

25

2-Metyyli-3-(4-fluorifenyyli)-propionyylikloridi

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex291639 00

30

2,4,6-Trimetyylibentsoyylikloridi

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291639 00

40

Vinyyli-4-tert-butyylibentsoaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

45

2-Klooribentsoehappo

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291639 00

50

3,5-Dimetyylibentsoyylikloridi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

55

4-tert-Butyylibentsoehappo

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291639 00

60

4-Etyylibentsoyylikloridi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

65

2-(4-nitrofenyyli)voihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

70

Ibuprofeeni (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

80

Etyyli-2-(4-nitrofenyyli)butyraatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291711 00

20

Bis(p-metyylibentsyyli)oksalaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291711 00

30

Kobolttioksalaatti

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex291719 10

10

Dimetyylimalonaatti

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex291719 90

20

Natrium-1,2-bis(sykloheksyylioksikarbonyyli)etaanisulfonaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291719 90

30

Eteenibrassylaatti

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex291719 90

50

Tetradekaanidihappo

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291719 90

70

Itakonihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Heksakloori-8,9,10-trinorborn-5-eeni-2,3-dikarboksyylianhydridi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

40

3-Metyyli-1,2,3,6-tetrahydroftaalihappoanhydridi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291734 90

10

Diallyyliftalaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex291739 95

10

Bis(2-etyyliheksyyli)-1,4-bentseenidikarboksylaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex291739 95

20

Dibutyyli-1,4-bentseenidikarboksylaatti

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex291739 95

30

Bentseeni-1,2:4,5-tetrakarboksyylihapon dianhydridi

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex291819 98

20

L-Maliinihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

10

Monohydroksinaftoehapot

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

30

Oktadekyyli-3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291829 00

50

Heksametyleeni bis[3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksyylifenyyli)propionaatti]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

30

Metyyli-2-bentsoyylibentsoaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

40

Ftaalialdehydihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291830 00

50

Metyyli-(3-okso-2-pentyylisyklopentyyli)asetaatti

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex291899 90

10

3,4-Epoksisykloheksyylimetyyli-3,4-epoksisykloheksaanikarboksylaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

20

Metyyli-3-metoksiakrylaatti

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex291899 90

30

Metyyli-2-(4-hydroksifenoksi)propionaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

40

trans-4-Hydroksi-3-metoksikanelihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

50

Metyyli-3,4,5-trimetoksibentsoaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

60

3,4,5-Trimetoksibentsoehappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

70

Allyyli-(3-metyylibutoksi)asetaatti

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex291990 00

10

2,2’-Metyleenibis(4, 6-di-tert-butyylifenyyli)fosfaatti, mononatriumsuola

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

30

Aluminiumhydroksibis[2,2’-metylenbis(4,6-di-tert-butyylifenyyli)fosfaatti]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

40

Tri-n-heksyylifosfaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

10

Fenitrotioni (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

20

Tolklofossi-metyyli (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

10

Dietyylisulfaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

20

Diallyyli-2,2′-oksidietyylidikarbonaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

40

Dimetyylikarbonaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

50

Di-tert-butyylidikarbonaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 30

 

Trimetyylifosfiitti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 40

 

Trietyylifosfiitti

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292090 85

10

O,O’-Dioktadesyylipentaerytritolibis(fosfiitti)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292119 50

10

Dietyyliaminotrietoksisilaani

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex292990 00

20

▼M27

 (4)ex292119 99

20

Etyyli(2-metyyliallyyli)amiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

30

Allyyliamiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

40

Tris(dietyyliamido)-tert-butylimidotantaali (V)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

50

Tetrakis(etyylimetyyliamino)hafnium (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292119 99

60

Tetrakis(etyylimetyyliamino)zirkonium (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

10

N,N,N′,N′-Tetrabutyyliheksametyleenidiamiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

20

Tris[3-(dimetyyliamino)propyyli]amiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

30

Bis[3-(dimetyyliamino)propyyli]metyyliamiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292129 00

40

Dekametyleenidiamiini

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292130 99

10

Disykloheksyyli(metyyli)amiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292130 99

20

Sykloheks-1,3-yleenibis(metyyliamiini), astianpesukoneissa käytettävien tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292130 99

30

1,3-Sykloheksaanidimetanamiini

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Dikloori-4-nitroaniliini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

15

4-Amino-3-nitrobentseenisulfonihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

25

Natriumvety-2-aminobentseeni-1,4-disulfonaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

35

2-Nitroaniliini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

45

2,4,5-Trikloorianiliini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

50

3-Aminobentseenisulfonihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

70

2-Aminobentseeni-1,4-diszulfonihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

80

4-Kloori-2-nitroaniliini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

85

3,5-Dikloorianiliini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

10

5-Amino-2-klooritolueeni-4-sulfonihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

20

4-Amino-6-klooritolueeni-3-sulfonihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluidiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

40

4-Aminotolueeni-3-sulfonihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292144 00

20

Difenyylilamiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

10

Natriumvety-3-aminonaftaleeni-1,5-disulfonaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

20

2-Aminonaftaleeni-1,5-disulfonihappo ja sen natriumsuolat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

40

1-Naftyyliamiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

20

Pendimetaliini (ISO)

3,5 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

40

N-1-Naftyylianiliini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292149 00

60

N-Bentsyyli-N-etyylianiliini

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex292149 00

70

2-Klooribentsyyliamiini

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292151 19

20

Tolueenidiamiini (TDA), jossa on vähintään 78mutta enintään 82painoprosenttia 4-metyyli-m-fenyleenidiamiinia ja vähintään 18mutta enintään 22painoprosenttia 2-metyyli-m-fenyleenidiamiinia ja jossa tervan jäännöspitoisuus on enintään 0,23painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

30

2-Metyyli-p-fenyleenidiamiinisulfaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

40

p-Fenyleenidiamiini

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292151 19

50

P-fenyleenidiamiinin ja p-diaminotolueenin mono- ja dikloorijohdannaiset

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

10

3,5-Dietyylitolueenidiamiinin isomeerien seos

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

30

3,3’-Diklooribentsidiinidihydrokloridi

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292159 90

40

4,4′-Diaminostilbeeni-2,2′-disulfonihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292159 90

50

N-Etyyli-N′,N′-dimetyyli-N-fenyylietyleeni-1,2-diamiini

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292219 85

30

N,N,N′,N′-Tetrametyyli-2,2′-oksibis(etyyliamiini)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292219 85

40

2-(Dimetyyliamino)etyylibentsoaatti

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex292219 85

50

2-(2-Metoksifenoksi)etyyliamiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

60

N,N,N’-Trimetyyli-N’-(2-hydroksi-etyyli)2,2’-oksibis(etyyliamiini)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292219 85

70

D(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenyyli)propaani-1,3-dioli

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimetyyliamino)etoksi]etyyli]-N-metyyli-1,3-propaanidiamiini

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292221 00

10

2-Amino-5-hydroksinaftaleeni-1,7-disulfonihappo ja sen suolat, puhtausaste vähintään 60 painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

30

6-Amino-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

40

7-Amino-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

50

Natriumvety-4-amino-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

10

2-Metyyli-N-fenyyli-p-anisidiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

20

3-Aminofenoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

25

5-Amino-o-kresoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

35

Natrium-2-amino-4,6-dinitrofenoli, vesipitoisuus vähintään 20 %

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292229 00

45

Anisidiinit

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

46

p-Anisidiini-3-sulfonihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

50

6-Metoksi-m-toluidiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292229 00

55

3-Amino-4-hydroksibentseenisulfonihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292229 00

65

4-Trifluorimetoksianiliini

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anisidiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-Aminoetyyli)fenoli

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292229 00

80

3-Dietyyliaminofenoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292239 00

10

1-Amino-4-bromi-9,10-dioksoantraseeni-2-sulfonihappo ja sen suolat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292239 00

20

2-Amino-5-klooribentsofenoni

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Kloorietyyli)etyyliamino]bentsaldehydi

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292243 00

10

Antraniilihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

10

Ornitiiniaspartaatti (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292249 85

15

DL-Asparagiinihappo, lisäravinteiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex292249 85

40

Norvaliini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

50

D-(-)-Dihydrofenyyliglysiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

60

Etyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292249 85

70

2-etyyliheksyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoksifenyyli)-etyyli]-sykloheksanolihydrokloridi

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex292250 00

40

4,4-Dimetoksibutyyliamiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292250 00

70

2-(1-Hydroksisykloheksyyli)-2-(4-metoksifenyyli)etyyliammoniumasetaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

10

Tetrametyyliammoniumhydroksidi, vesiliuoksena, joka sisältää:

— 25 (± 0,5) painoprosenttia tetrametyyliammoniumhydroksidia,

— enintään 500 mg/kg karbonaattia,

— enintään 200 mg/kg kloridia ja

— enintään 5 mg/kg kaliumia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

25

Tetrakis(dimetyyliditetradekyyliammonium)molybdaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

35

Tetrabutyyliammoniumfluoriditrihydraatti

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292390 00

45

Tetrabutyyliammoniumhydroksidi vesiliuoksena; sisältää 55 (± 1) painoprosenttia tetrabutyyliammoniumhydroksidia

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292390 00

70

Tetrapropyyliammoniumhydroksidi, vesiliuoksena, joka sisältää:

— 40 (± 2) painoprosenttia tetrapropyyliammoniumhydroksidia,

— enintään 0,3 painoprosenttia karbonaattia,

— enintään 0,1 painoprosenttia tripropyyliamiinia,

— enintään 500 mg/kg bromidia ja

— yhteispitoisuudeltaan enintään 25 mg/kg kaliumia ja natriumia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

80

Diallyylidimetyyliammoniumkloridi, vesiliuoksena, jossa on vähintään 63 mutta enintään 67 painoprosenttia diallyylidimetyyliammoniumkloridia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

10

2-Akryyliamido-2-metyylipropaanisulfonihappo ja sen natrium- tai ammoniumsuolat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

30

Metyyli-2-asetamido-3-klooripropionaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimetyyli-3-oksobutyyli)akryyliamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

50

Akryyliamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

60

N,N-Dimetyyliakryyliamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292419 00

70

Metyylikarbamaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292421 00

10

4,4’-Dihydroksi-7,7’-ureyleenidi(naftaleeni-2-sulfonihappo) ja sen natriumsuolat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

10

Alaklori (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

15

Asetokloori (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292429 98

20

2-Kloori-N-(2-etyyli-6-metyylifenyyli)-N-(propan-2-yylioksimetyyli)asetamidi

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex292429 98

25

3′-Dietyyliaminoasetanilidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

30

Propakloori (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

65

2-(4-Hydroksifenyyli)asetamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

75

3-Amino-p-anisanilidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

80

5’-Kloori-3-hydroksi-2’,4’-dimetoksi-2-naftanilidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

85

p-Aminobentsamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

86

Antraniiliamidi, puhtausaste vähintään 99,5 painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292429 98

87

Paracetamoli (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

88

3-Hydroksi-5’-kloori-2’-metyyli-2-naftanilidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

91

3-Hydroksi-2′-metoksi-2-naftanilidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

92

3-Hydroksi-2-naftanilidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

93

3-Hydroksi-2′-metyyli-2-naftanilidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

94

2′-Etoksi-3-hydroksi-2-naftanilidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

96

4′-Kloori-3-hydroksi-2′,5′-dimetoksi-2-naftanilidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

97

1,1-Sykloheksaanidietikkahappo-monoamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292511 00

20

Sakkariini ja sen natriumsuola

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292519 95

10

N-Fenyylimaleiini-imidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292529 00

10

Disykloheksyylikarbodi-imidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

20

2-(m-Bentsoyylifenyyli)propionitriili

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

35

2-Bromi-2(bromimetyyli)pentaanidinitriili

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

45

2-Syaaniasetamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

50

Syaanietikkahapon alkyyli- tai alkoksialkyyliesterit

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

55

Metyyli-2-syano-2-fenyylibutyraatti

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292690 95

60

Syaanietikkahappo kiteinä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

61

m-(1-Syanoetyyli)bentsoehappo

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex292690 95

63

1-(Syaaniasetyyli)-3-etyyliurea

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex292690 95

64

Esfenvaleraatti, puhtausaste vähintään 83 %, seoksessa isomeeriensä kanssa

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292690 95

65

Malononitriili

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292690 95

70

Metakrylonitriili

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex292690 95

74

Klorotaloniili (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex292690 95

75

Etyyli-2-syano-2-etyyli-3-metyyliheksanoaatti

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex292690 95

80

Etyyli-2-syano-2-fenyylibutyraatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

81

4-aminobentsonitriili

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

86

Etyleenidiamiinitetra-asetonitriili

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

87

Nitrilotriasetonitriili

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

88

1,3-Propyleenidiamiinitetra-asetonitriili

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

89

Butyronitriili

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

10

2,2′-Dimetyyli-2,2′-atsodipropioniamidiinidihydrokloridi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

20

4-Aniliini-2-metoksibentseenidiatsoniumvetysulfaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

30

4′-Aminoatsobentseeni-4-sulfonihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

40

2-Hydroksinaftaleeni-1-diatsonium-4-sulfonaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

50

2-Hydroksi-6-nitronaftaleeni-1-diatsonium-4-sulfonaatti, puhtausaste vähintään 60 painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

60

4,4′-Disyano-4,4′-atsodivaleriaanahappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex292700 00

70

Tetranatrium 3,3’-[atsoksi bis[(2-metoksi-4,1-fenyleeni)atso]]bis[4,5-dihydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti]

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292800 90

10

3,3'-Bis(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)-N,N'-bipropioniamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

15

1,1′-(Hydroksi-imino)bis-(2-propanoli)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292800 90

20

2,4,6-Trikloorifenyylihydratsiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292800 90

25

Asetaldehydioksiimi, vesiliuoksena

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex292800 90

40

O-Etyylihydroksyyliamiini, vesiliuoksena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

60

Adipohydratsidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

70

Butanonioksiimi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

80

Cyflufenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

10

Metyleenidisykloheksyylidi-isosyanaatit

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292910 00

15

3,3’-Dimetyylibifenyl-4,4’-diyylidi-isosyanaatti

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex292910 00

40

m-Isopropenyyli-α,α-dimetyylibentsyyli-isosyanaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

50

m-Fenyleenidi-isopropylideenidi-isosyanaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

60

Trimetyyliheksametyyleenidi-isosyanaatti, isomeerien seos

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

80

1,3-Bis(isosyanaattimetyyli)bentseeni

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293020 00

10

Prosulfokarbi (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

15

Etoprofossi (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

25

Tiofanaattimetyyli (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

30

4-(4-Isopropoksifenyylisulfonyyli)fenoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

35

Glutationi

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

40

3,3’-Tiodipropionihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

45

2-[(p-Aminofenyyli)sulfonyyli]etyylivetysulfaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R, R)]-2-Amino-1-[4-(metyylitio)-fenyyli]-1,3-propaanidioli

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex293090 99

60

Metyylifenyylisulfidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

62

Sinkkibis(bentseenisulfinaatti)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

64

3-Kloori-2-metyylifenyylimetyylisulfidi

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293090 99

66

Difenyylisulfidi

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

67

3-Bromimetyyli-2-kloori-4-(metyylisulfonyyli)bentsoehappo

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

68

Kletodiimi (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

69

2-Amino-4-metyylisulfonyyli-N-metyylianiliini

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

71

Trifenyylisulfiinikloridi

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

76

2,2′-Ditiodi(bentsoehappo)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

77

4-[4-(2-Propenyylioksi)fenyylisulfonyyli]fenoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

78

4-Merkaptometyyli-3,6-ditia-1,8-oktaaniditioli

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293090 99

80

Kaptaani (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293090 99

81

Dinatriumheksametyleeni-1,6-bistiosulfaattidihydraatti

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

82

Natriumtolueeni-4-sulfinaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex293090 99

83

Metyyli-p-tolyylisulfoni

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex293090 99

84

2-Kloori-4-(metyylisulfonyyli)bentsoehappo

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293090 99

86

4-Hydroksibentseenitioli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

87

3-Sulfinobentsoehappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293090 99

89

O-etyyli-, O-isopropyyli-, O-butyyli-, O-isobutyyli- tai O-pentyyli-ditiokarbonaattien kalium- tai natriumsuola

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10

 

Dimetyylimetyylifosfonaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

05

Butyylietyylimagnesium, heptaaniliuoksena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293100 99

10

Dietyylimetoksiboraani

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex293100 99

15

Trietyyliboraani

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex293100 99

20

Metyylisyklopentadienyylimangaanitrikarbonyyli, joka sisältää enintään 4,9 painoprosenttia syklopentadienyylimangaanitrikarbonyyliä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

24

Metyyli tris(2-pentanonioksiimi)silaani

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

40

N-(Fosfonometyyli)iminodietikkahappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

50

Bis(2,4,4-trimetyylipentyyli)fosfiinihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

55

Dimetyyli[dimetyylisilyylidi-indenyyli]hafnium

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

70

N,N-Dimetyylianilinium-tetrakis(pentafluorifenyyli)boraatti

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

85

Tributyyli(tetradekyyli)fosfoniumkloridi, myös vesiliuoksena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

86

9-Ikosyyli-9-fosfabisyklo[3.3.1]nonaanin ja 9-ikosyyli-9-fosfabisyklo[4.2.1]nonaanin isomeerien seos

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

87

Tris(4-metyylipentan-2-oksimino)metyylisilaani

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

89

Tetrabutyylifosfoniumasetaatti, vesiliuoksena

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293100 99

91

Trimetyylisilaani

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293100 99

92

Trimetyyliboraani

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293100 99

96

3-(Hydroksifenyylifosfinoyyli)propionihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293100 99

97

Kalium-4-tolyylifosfinaatti, vesiliuoksena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293213 00

10

Tetrahydrofurfuryylialkoholi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

40

Furaani, puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

41

2,2-Di(tetrahydrofuryyli)propaani

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293219 00

45

1,6-Dikloori-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosyyli-4-kloori-4 deoksi-α-D-galaktopyranosidi

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex293219 00

50

2-Metyylifuraani

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293219 00

70

Furfuryyliamiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

75

Tetrahydro-2-metyylifuraani

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

10

2′-Aniliini-6′-[etyyli(isopentyyli)amino]-3′-metyylispiro[isobentsofuraani-1(3H),9′-ksanten]-3-oni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

35

6′-Dietyyliamino-3′-metyyli-2′-(2,4-ksylidino)spiro[isobentsofuraani-1(3H),9′-ksanten]-3-oni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

55

6-Dimetyyliamino-3,3-bis(4-dimetyyliaminofenyyli)ftalidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

60

6′-(Dibutyyliamino)-3′-metyyli-2′(fenyyliamino)-spiro[isobentsofuraani-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-oni

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

70

3′,6′-Bis(etyyliamino)-2′,7′-dimetyylispiro[isobentsofuraani-1(3H),9′-[9H]-ksanten]-3-oni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

71

6′-(Dietyyliamino)-3′-metyyli-2′(fenyyliamino)-spiro[isobentsofuraani-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-oni

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

72

2’-[Bis(fenyylimetyyli)amino]6’-(dietyyliamino)-spiro[isobentsofuraani-1(3H),9’-[9H]ksanten]-3-oni

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

80

Gibberelliinihappo, jonka puhtaus on vähintään 88 painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

84

Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametyylinaft-[2,1-b]-furan-2(1H)-oni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

85

Heksan-4-olidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

10

Bendiokarbi (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

30

karbofuraani (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propyylifenyyli)metyleeni]nonitoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetyylibentsylideeni)-D-glusitoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293299 00

50

7-Metyyli-3,4-dihydro-2H-1,5-bentsodioksipin-3-oni

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex293299 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametyyli-2,4,5,5a,7,8,9,9b-oktahydro-1H-bentso[e][1]bentsofuraani

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Bentsylideeni-D-glusitoli

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

75

3-(3,4-Metyleenidioksifenyyli)-2-metyylipropanaali

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metyylibentsylideeni)-D-glusitoli

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293319 90

30

3-Metyyli-1-p-tolyyli-5-pyratsoloni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

40

Edaravoni (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

50

Fenpyroksimaatti (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

60

Pyraflufeeni-etyyli (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

70

4,5-Diamino-1-(2-hydroksietyyli)-pyratsolisulfaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

10

Hydantoiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

50

1-Bromi-3-kloori-5,5-dimetyylihydantoiini

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

60

DL-p-Hydroksifenyylihydantoiini

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

70

α-(4-Metoksibentsoyyli)-α-(1-bentsyyli-5-etoksi-3-hydantoinyyli)-2-kloori-5-dodekyylioksikarbonyyliasetanilidi

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293329 90

40

Triflumitsoli (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293329 90

50

1,3-Dimetyyli-imidatsolidin-2-oni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

15

Pyridiini-2,3-dikarboksyylihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

20

Kuparipyritionijauhe

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293339 99

24

2-Kloorimetyyli-4-metoksi-3,5-dimetyylipyridiinihydrokloridi

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

25

Imatsetapyyri (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

30

Fluatsinami (ISO)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293339 99

35

Aminopyralidi (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

40

2-Klooripyridiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

45

5-Difluorimetoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-pyridyyli)metyyli]tio]-1H-bentsimidatsoli

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluorifenyyli)-3-hydroksimetyyli-N-metyylipiperidiini

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex293339 99

48

Flonikamidi (ISO)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-Metyyli-4-(2,2,2-trifluorietoksi)-2-pyridinyyli]metyyli]tio]-1H-bentsimidatsoli

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293339 99

50

N-Fluori-2,6-diklooripyridiniumtetrafluoriboraatti

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex293339 99

55

Pyriproksifeeni (ISO), puhtausaste vähintään 97 %

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

60

2-Fluori-6-(trifluorimetyyli)pyridiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

70

2-Kloorimetyyli-4-metoksi-3,5-dimetyylipyridiinihydrokloridi

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293339 99

75

Picolinafen (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

80

5-Difluorimetoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-pyridyyli)metyyli]tio]-1H-bentsimidatsoli

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293349 10

10

Quinmerac (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 10

20

3-Hydroksi-2-metyylikinoliini-4-karboksyylihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293349 90

30

Kinoliini

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex293349 90

40

Isokinoliini

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293349 90

50

Metyyli-2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-kloori-2-kinolyyli)vinyyli]fenyyli}-3-hydroksipropyyli] bentsoaattimonohydraatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahydrokinoliini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

70

Kinolin-8-oli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293352 00

10

Malonyylikarbamidi (barbituurihappo)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

15

(2R)-4-okso-4-[3-(trifluorimetyyli)-5,6-dihydro[1,2,4]triatsoli[4,3-a] pyratsin-7(8H)-yyli]-1-(2,4,5-trifluorifenyyli)butyyli-2-ammoniumfosfaattimonohydraatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-klooripyrimidiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

25

2,5-Diamino-4,6-dihydroksipyrimidiinimonohydrokloridimonohydraatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

30

Mepanipyrim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

35

4-Amino-2,6-diklooripyrimidiini

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

40

Guaniini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(Hydroksimetyyli]pyridyn-2-yyli]-4-metyyli-3-fenyylipiperatsiini

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Piperatsin-1-yylietoksi)etanoli

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex293359 95

55

Tiopentaali (INNM)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Dikloori-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

65

1-Kloorimetyyli-4-fluori-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Etyyli-2,3-dioksopiperatsin-1-yylikarbonyyli)-D-2-fenyyliglysiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Kloori-5-fluoripyrimidin-4-yyli)-2-(2,4-difluorifenyyli)-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)butan-2-oli hydrokloridi

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)metyyli]-1,3,5-triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293369 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetyyliamino)propyyli]heksahydro-1,3,5-triatsiini

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromipropyyli)-1,3,5-triatsinaani-2,4,6-trioni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293369 80

60

Syanuurihappo

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293369 80

80

Tris(2-hydroksietyyli)-1,3,5-triatsiinitrioni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

10

Etsetimibi (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

30

5-Vinyyli-2-pyrrolidoni

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Bromi-3-metyyli-3H-dibents(f,ij)isokinoliini-2,7-dioni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293379 00

60

3,3-Pentametyleeni-4-butyrolaktaami

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex293379 00

70

(S)-N-[(Dietyyliamino)metyyli]-alfa-etyyli-2-okso-1-pyrrolidiiniasetamidi-L-(+)-tartraatti

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-di-tert-butyylifenoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

15

2-(2H-Bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-di-tert-pentyylifenoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

20

2-(2H-Bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-bis(1-metyyli-1-fenyylietyyli)fenoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

25

6,6′-Di-2H-bentsotriatsol-2-yyli-4,4′-bis(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)-2,2′-metyleenidifenoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

30

Quitsalofop-P-etyyli (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Bromimetyyli)bifenyl-2-yyli]-2-trityyli-2H-tetratsoli

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex293399 80

35

1,3,3-Trimetyyli-2-metyleeni-indoliini

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex293399 80

37

8-Kloori-5,10-dihydro-11H-dibentso [b,e] [1,4]diatsepin-11-oni

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293399 80

40

trans-4-Hydroksi-L-proliini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

45

Maleiinihydratsidi (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

50

Metkonatsoli (ISO)

3,2 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293399 80

55

Pyridaben (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293399 80

60

1,3-Bis(3-isosyanaattometyylifenyyli)-1,3-diatsetidiini-2,4-dioni (dimeerinen 2,4-tolueeni-diisosyanaatti)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

65

Candesartan cilexetil (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

69

[(3R)-4-(4-Klooribentsyyli)-7-fluori-5-(metyylisulfonyyli)-1,2,3,4-tetrahydrosyklopenta[b]indoli-3-yl]-etikkahappo

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

70

6,7-Dihydro-5H-syklopenta[b]pyridiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

71

10-Metoksi-iminostilbeeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

72

1,4,7-trimetyyli-1,4,7-triatsasyklononaani

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

73

5-(asetoasetyyliamino)bentsimidatsoloni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

74

Imidatso[1,2-b]pyridatsiinihydrokloridi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

76

Manganeesi(2+), bis(oktahydro-1,4,7-trimetyyli-1H-1,4,7-triatsoniini-N1,N4,N7)-tri-μ-oksodi-, asetaatti (1:2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

77

Manganeesi(2+), bis(oktahydro-1,4,7-trimetyyli-1H-1,4,7-triatsoniini-N1,N4,N7)-tri-μ-oksodi-, sulfaatti (1:1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

78

3-Amino-3-atsabisyklo (3.3.0) oktaani hydrokloridi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

81

1,2,3-Bentsotriatsoli

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

82

Tolyylitriatsoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

88

2,6-Dikloorikinoksaliini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

89

Karbendatsiimi (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

10

Heksytiatsoksi (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

20

2-(4-Metyylitiatsol-5-yyli)etanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

40

(Z)-2-(2-tert-butoksikarbonylamino-4-tiatsolyyli)pent-2-eenihappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

50

2-(2-Formylaminotiatsol-4-yyli)etikkahappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293410 00

60

Fostiatsaatti (ISO)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293420 80

10

4-Kloori-1,3-bentsotiatsol-2(3H)-oni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293420 80

40

1,2-Bentsisotiatsoli-3(2H)-oni (Benziothiazolinon (BIT))

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293420 80

50

S-(1,3-Bentsotiatsol-2-yyli)-(Z)-2-(2-aminotiatsol-4-yyli)-2-asetyloksi-imino)tioasetaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293420 80

60

Bentsotiatsol-2-yyli-(Z)-2-trityylioksi-imino-2-(2-aminotiatsol-4-yyli)tioasetaatti

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-bentsotiatsol-2-yylisulfanyyli)-2-metyylipropaani-2-amini

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293499 90

15

Karboksiini (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293499 90

20

Tiofeeni

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex293499 90

25

2,4-Dietyyli-9H-tioksanten-9-oni

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M28

ex293499 90

30

Dibentso[b,f][1,4]tiatsepin-11(10H)-oni

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293499 90

35

Dimeteeniamidi (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

40

2-Tiofeenietyyliamiini

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoksipropyyli)-1,3,5-triatsinaanitrioni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

50

10-[1,1’-Bifenyl]-4-yyli-2-(1-metyylietyyli)-9-okso-9H-tioksanteeniheksafluorifosfaatti

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293499 90

55

Olmesartan medoxomil (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

60

DL-Homokysteiinitiolaktonihydrokloridi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

65

Metyyli-3-aminotiofeeni-2-karboksylaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

66

Tetrahydrotiofeeni-1,1-dioksidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furyyli)allylideeniamino]imidatsolidiini-2,4-dioni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

74

2-Isopropyylitioksantoni

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetyylietyyli-6-[2[2-(4-fluorifenyyli)-5-(1-isopropyyli)-3-fenyyli-4-[(fenyyliamino)karbonyyli]-1H-pyrroli-1-yyl]etyyli]-2,2-dimetyyli-1,3-dioksaani-4-asetaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

76

2,5-Tiofeenidiyylibis(5-tert-butyyli-1,3-bentsoksatsoli)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320420 00

10

ex293499 90

77

Kalium 5-metyyli-1,3,4-oksadiatsoli-2-karboksylaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

78

1,2,4-Tiadiatsoli-3-etikkahappo-5-[(etoksikarbonyyli)amino]metyyliesteri

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

79

Tiofeeni-2-etanoli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

81

2-(5-Amino-1,2,4-tiadiatsol-3-yyli)-(Z)-2-metoksi-iminoetikkahappo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

82

2-Metyyli-1-[4-(metyylitio)fenyyli]-2-morfolinopropan-1-onii

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293499 90

83

Flumioksatsiini (ISO), puhtausaste vähintään 96 %

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex293499 90

84

Etoksatsoli (ISO), puhtausaste vähintään 94,8 %

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

15

Flupyrsulfuron-metyyli-natrium (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

20

Tolueenisulfoniamidit

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

25

Triflusulfuron-metyyli (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

30

N-Etyylitolueeni-2-sulfonamidin ja N-etyylitolueeni-4-sulfonamidin isomeerien seos

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

35

Chlorsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

45

Rimsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

50

4,4′-Oksidi(bentseenisulfonohydratsidi)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

53

2,4-Dikloori-5-sulfamoyylibentsoehappo

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

55

Thifensulfuron-metyyli (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex293500 90

63

Nikosulfuroni (ISO), puhtausaste vähintään 91 %

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

65

Tribenuron-metyyli (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

75

Metsulfuron-metyyli (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

76

4-Tolueenisulfonyyliurea

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293500 90

77

[[4-[2-[[(3-Etyyli-2,5-dihydro-4-metyyli-2-okso-1H-pyrrol-1-yyli)karbonyyli]amino] etyyli]fenyyli]sulfonyyli]-karbamiinihappoetyyliesteri

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex293500 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenyyli)bentseenisulfonamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

82

N-(5,7-Dimetoksi[1,2,4]triatsolo[1,5-a]pyrimidin-2-yyli)-2-metoksi-4-(trifluorimetyyli)pyridiini-3-sulfonamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

83

3-amino-N,N-dietyyli-4-metoksibentseenisulfonamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

85

N-[4-(Isopropyyliaminoasetyyli)fenyyli]metaanisulfonamidihydrokloridi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

86

4-(m-Tolyyliamino)pyridiini-3-sulfonamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

88

N-(2-(4-Amino-N-etyyli-m-toluidino)etyyli)metaanisulfonamidi seskvisulfaatti monohydraatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

89

3-(3-Bromi-6-fluori-2-metyyli-indoli-1-yylsulfonyyli)-N,N-dimetyyli-1,2,4-triatsoli-1-sulfonamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex293890 30

10

Ammoniumglysyyriritsaatti

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex293890 90

10

Hesperidiini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3201 20 00

 

Mimoosan- eli wattlekuoriuute

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320190 90

20

Gambiiri- ja myrobalaanihedelmäperäiset parkitusuutteet

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320413 00

10

Väri C.I. Basic Red 1

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320415 00

10

Väri C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320415 00

60

Väriaine C.I. Vat Blue 4

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

10

Väri C.I. Pigment Yellow 81

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

30

Väri C.I. Pigment Yellow 97

0 %

1.1.2010-31.12.2012

 (4)ex320417 00

40

Väri C.I. Pigment Yellow 120

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320417 00

50

Väri C.I. Pigment Yellow 180

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

11

Fotokromaattinen aine, 3-(4-butoksifenyyli-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromeeni-11-karbonitriili

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso [h]indeno[2,1-f]kromen-3-yyli]fenyyli}morfoliini

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

21

Fotokromaattinen aine, 4-(3-(4-butoksifenyyli)-6-metoksi-3-(4-metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-11-(trifluorimetyyli)-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromeeni-7-yyli)morfoliini

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

25

Sykloheksyyli-8-metyyli-2,2-difenyyli-2H-bentso[h]kromeeni-5-karboksylaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320419 00

31

Fotokromaattinen aine, N-heksyyil -6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromeeni-11-karboksamidi

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

41

Fotokromaattinen aine, 4,4’-(13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromeeni-3,3-diyyli)difenoli

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

51

Fotokromaattinen aine, 4-(4-(6,11-difluori-13,13-dimetyyli-3-fenyyli-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f ]kromeeni-3-yyli)fenyyli)morfoliini

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex320419 00

61

Fotokromaattinen aine, 3-(4-butoksifenyyli)-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-11-(trifluorimetyyli)-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f ]kromeeni

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

65

6-Metoksi-7-morpholiini-13-etyyli-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenyyli)-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromeeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

70

Väri C.I. Solvent Red 49

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

75

6,7-Dimetoksi-13-etyyli-13-metoksi-3,3-bis-(4-metoksifenyyli)-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromeeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

80

6,7-Dimetoksi-13-etyyli-13-[2-(2-metoksietoksi)-etoksi]-3-(4-metoksifenyyli)-3-(4-fluorifenyyli)-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromeenin R- ja S-isomeerit

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

81

6,11-Difluori-3,3-di-(4-metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f] kromeeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

82

3-(4-Fluorifenyyli)-3-(4-piperidinofenyyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromeeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

83

6,7-Dimetoksi-11-syano-3,3-di-(4-metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso[h]indeno[2,1-f]kromeeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320500 00

10

Väriaineista valmistetut alumiinisubstraattipigmentit, lääketeollisuudessa käytettävien pigmenttien valmistukseen tarkoitetut (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320611 00

10

Titaanidioksidi, joka on päällystetty isopropoksititaanitri-isostearaatilla, joka sisältää vähintään 1,5 mutta enintään 2,5 painoprosenttia isopropoksititaanitri-isostearaattia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320642 00

10

Litoponi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3206 50 00

 

Epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään luminoforeina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320730 00

10

Valmiste, joka sisältää:

— enintään 85 painoprosenttia hopeaa,

— vähintään 2 painoprosenttia palladiumia,

— bariumtitanaattia,

— terpineolia ja

— etyyliselluloosaa,

käytettäväksi seulapainantaan monikerroksisten keraamisten kondensaattoreiden valmistuksessa (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

20

Lasihiutaleet, hopealla päällystetyt, joiden keskimääräinen läpimitta on 40 (± 10) μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex320740 85

30

Lasisulate (fritti), katodisädeputkien valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320810 90

10

Heijastusta estävä pinnoite, joka koostuu kromoforiryhmällä modifioidusta esteripohjaisesta polymeeristä, joko 2-metoksi-1-propanoli-, 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti- tai metyyli-2-hydroksi-isobutyraattiliuoksena, joka sisältää enintään 10 painoprosenttia polymeeriä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

60

ex320820 10

10

N-Vinyylikaprolaktaamin, N-vinyyli-2-pyrrolidonin ja dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin kopolymeeri, etanoliliuoksena, joka sisältää vähintään 34 mutta enintään 40 painoprosenttia kopolymeeriä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

20

Immersiopeittoliuos, joka sisältää vähintään 2 mutta enintään 15 painoprosenttia akrylaatti-metakrylaatti-alkeenisulfonaattikopolymeerejä, joissa on fluorattuja sivuketjuja, liuoksessa, joka koostuu n-butanolista ja/tai 4-metyyli-2-pentanolista ja/tai di-isoamyylieetteristä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

40

Poly(1H,1H-heptafluoributyylimetakrylaatti), metyyliperfluoributyylieetterin ja metyyliperfluori-isobutyylieetterin seokseen liuotetttu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320890 19

10

Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeeri, joka on monoesteröity etyyli- ja/tai isopropyyli- ja/tai butyyliryhmillä, etanoliliuoksena, etanoli- ja butanoliliuoksena, isopropanoliliuoksena tai isopropanoli- ja butanoliliuoksena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

15

Modifioidut, klooratut polyolefiinit, myös liuoksessa tai dispersiossa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Metyylisiloksaanipolymeerit, asetonin, butanolin, etanolin ja isopropanolin seosta olevana liuoksena, jossa on vähintään 5 mutta enintään 11 painoprosenttia metyylisiloksaanipolymeeriä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

50

Liuos, joka sisältää:

— 65 (± 10) painoprosenttia γ-butyrolaktonia,

— 30 (± 10) painoprosenttia polyamidihartsia,

— 3,5 (± 1,5) painoprosenttia naftokinonin esterijohdannaista ja

— 1,5 (± 0,5) painoprosenttia aryylipiihappoa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

Hydroksistyreenin kopolymeeri, jossa on yhtä tai useampaa seuraavista aineista:

— styreeni,

— alkoksistyreeni,

— alkyyliakrylaatteja,

etyylilaktaattiin liuotettu

0 %

1.1.2011–31.12.2011

▼M27

ex320890 19

75

Asenaftaleenikopolymeeri etyylilaktaattiliuoksessa

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 19

85

Seokset, joissa on

— 30~45 painoprosenttia polyamidihartsia;

— 2~10 painoprosenttia diatsonaftokinonia;

— 50~65 painoprosenttia gamma-butyrolaktonia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 91

10

Polyhydroksiamidiin pohjautuva valmiste, joka sisältää vähintään γ-butyrolaktoniin ja/tai 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaattiin liuotettua naftokinoniesterijohdannaista tai tosylaattia

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 99

10

Kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin perustuva liuos, joka sisältää kahta tai useampaa seuraavista väriaineista:

— metyyli-8’-asetoksi-1,3,3,5,6-pentametyyli-2,3-dihydrospiro[1H-indoli-2,3’-nafto[2,1-b][1,4]oksatsiini]-9’-karboksylaatti,

— metyyli-6-(isobutyryylioksi)-2,2-difenyyli-2H-bentso[h]kromeeni-5-karboksylaatti,

— 13-isopropyyli-3,3-bis(4-metoksifenyyli)-6,11-dimetyyli-3,13-dihydrobentso [h]indeno[2,1-f]kromen-13-oli,

— etoksikarbonyylimetyyli-8-metyyli-2,2-difenyyli-2H-bentso[h]kromeeni-5-karboksylaatti,

— 13-etyyli-3-[4-(morfolino)fenyyli]-3-fenyyli-3,13-dihydrobentso [h]indeno[2,1-f]kromen-13-oli

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 99

20

Kemiallisesti muunnettuihin luonnonpolymeereihin perustuva liuos, joka sisältää kahta tai useampaa seuraavista väriaineista:

— 4-[4-(13,13-dimetyyli-3-fenyyli-3,13-dihydrobentso [h]indeno[2,1-f]kromen-3-yyli)fenyyli]morfoliini,

— 4-{4-[3-(4-metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso [h]indeno[2,1-f]kromen-3-yyli]fenyyli}morfoliini,

— sykloheksyyli-8-metyyli-2,2-difenyyli-2H-bentso[h]kromeeni-5-karboksylaatti,

— etoksikarbonyylimetyyli-6-asetoksi-2,2-difenyyli-2H-bentso[h]kromeeni-5-karboksylaatti,

— 2-pentyyli-7,7-difenyylibentso[h]kromeno[6,5-d]-1,3-dioksin-4(7H)-oni,

— 13-butyyli-13-etoksi-6,11-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenyyli)-3,13-dihydrobentso [h]indeno[2,1-f]kromeeni,

— 3-(4-metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-3-fenyyli-3,13-dihydrobentso [h]indeno[2,1-f]kromeeni,

— 6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenyyli)-13,13-dimetyyli-3,13-dihydrobentso [h]indeno[2,1-f]kromeeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321511 00

10

Nestemäinen painomuste, joka koostuu vinyyliakrylaattikopolymeerin ja väripigmenttien isoparafiinidispersiosta, jossa on enintään 13 painoprosenttia vinyyliakrylaattikopolymeeria ja väripigmenttejä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321519 00

10

 (4)ex321590 00

10

Musteaine mustesuihkukasettien valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

20

Lämpöherkkä muste kiinnitetty muovikalvolle

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex321590 00

30

Muste, joka sisältää vähintään 5 mutta enintään 10 painoprosenttia amorfista piidioksidia, pakattuna kertakäyttöisiin patruunoihin, integroitujen piirien merkitsemiseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3301 12 10

 

Appelsiinista saatu haihtuva öljy, terpeeni poistamatta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340211 90

10

Natriumlauroyylimetyyli-isetionaatti

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex340213 00

10

Vinyylikopolymeeriä oleva pinta-aktiivinen aine, joka perustuu polypropyleeniglykoliin

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex340213 00

20

Pinta-aktiivinen aine, joka sisältää 1,4-dimetyyli-1,4-bis(2-metyylipropyyli)-2-butyyni-1,4-diyylieetteriä, polymerisoitu oksiraanilla, metyyliryhmään päättyvä

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex340290 10

20

Natriumdokusaatin (INN) ja natriumbentsoaatin seos

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

30

Pinta-aktiivinen valmiste, joka koostuu natriumdokusaatin ja etoksiloidun 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-diolin seoksesta

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex340290 10

40

Amfoteerisen fluoratun pinta-aktiivisen aineen vesi-etanoliseos, jossa on vähintään 25 mutta enintään 30 painoprosenttia pinta-aktiivista ainetta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

50

Pinta-aktiivinen valmiste, joka koostuu polysiloksaanin ja poly(eteeniglykolin) seoksesta

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex340290 10

60

Pinta-aktiivinen valmiste, joka sisältää 2-etyyliheksyloksimetyylioksiraania

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340290 10

70

Pinta-aktiivinen valmiste, joka sisältää etoksyloitua 2,4,7,9-tetrametyyli-5-dekyyni-4,7-diolia

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex340399 00

10

Synteettisten polypeptidien vesiliuokseen perustuva leikkuujäähdytysnestevalmiste

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350400 90

10

Avidiini

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex350510 50

20

Hydrolysoidun maissitärkkelyksen O-(2-hydroksietyyli) -johdannainen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

10

Liima, joka perustuu dimeroidun kolofonin sekä eteenin ja vinyyliasetaatin (EVA) kopolymeerin seoksen vesidispersioon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

30

Kaksikomponenttinen mikrokapseloitu epoksiliima, liuottimeen dispergoituna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex350691 00

40

Puristusherkkä akryyliliimateippi, jonka paksuus on vähintään 0,076 mm mutta enintään 0,127 mm, rullina, joiden leveys on vähintään 45,7 cm mutta enintään 132 cm, ja jossa on irrotettava kalvo, jonka tartuntalujuuden arvo alussa on vähintään 15N/25 mm (mitattuna ASTM D3330:n mukaisesti)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370130 00

10

Sanomalehtipaperille painatukseen käytetyt kohopainatuslevyt, jotka koostuvat metallialustasta, joka on peitetty vähintään 0,2 mm mutta enintään 0,8 mm paksulla fotopolymeerikerroksella, ei päällystetty irrotettavalla suojakalvolla, kokonaispaksuus enintään 1 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370130 00

20

Valonherkkä levy, joka koostuu polyesterikalvolla olevasta valopolymeerikerroksesta, kokonaispaksuus enemmän kuin 0,43 mutta enintään 3,18 mm

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex370130 00

30

Vedettömään offsetpainatukseen tarkoitettu alumiinipainolevy, joka on

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex844250 80

10

—  muovipäällysteinen

—  painokuvioton

▼M27

ex370199 00

10

Lasi- tai kvartsilevy, joka on peitetty kromikalvolla ja päällystetty valon- tai elektroniherkällä hartsikerroksella, nimikkeen 8541 tai 8542 tuotteiden suojusten valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370590 90

10

Valomaskit, joita käytetään siirrettäessä valokuvaustekniikalla sähköpiirikuvioita puolijohdekiekkoihin

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370710 00

10

Valonherkkä emulsio piikiekkojen herkistämistä varten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Herkistävä emulsio, jossa on

— enintään 12 painoprosenttia diatso-oksonaftaleenisulfonihapon esteriä,

— fenolihartseja

liuoksessa, joka sisältää vähintään 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaattia tai etyylilaktaattia tai metyyli-3-metoksipropionaattia tai 2-heptanonia

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M27

ex370710 00

25

Herkistävä emulsio, jossa on

— fenoli- tai akryylihartseja

— enintään 2 painoprosenttia valoherkkää hapon esiainetta,

liuoksessa, joka sisältää 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaattia tai etyylilaktaattia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370710 00

30

Akryylia sisältävään valonherkkään polymeeriin perustuva valmiste, joka sisältää väripigmenttejä, 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaattia ja sykloheksanonia sekä mahdollisesti etyyli-3-etoksipropionaattia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Herkistävä emulsio tai valmiste, joka sisältää yhtä tai useampaa seuraavista aineista:

0 %

1.1.2011–31.12.2011

ex370790 90

70

—  akrylaattipolymeerejä

—  metakrylaattipolymeerejä

—  styreenipolymeerien johdannaisia,

ainakin 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaattia sisältävään orgaaniseen liuottimeen liuotettuja valonherkkiä happojen esiasteita enintään 7 painoprosenttia sisältävä

▼M27

ex370710 00

40

Herkistävä emulsio, joka sisältää:

— enintään 10 painoprosenttia naftokinonidiatsidiestereitä

— vähintään 2 mutta enintään 20 painoprosenttia hydroksistyreenikopolymeerejä

— enintään 7 painoprosenttia epokseja sisältäviä johdoksia

liuotettuna 1-etoksi-2-propyyliasetaattiin ja/tai etyylilaktaattiin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex370710 00

45

Syklisestä polyisopreenistä koostuva valonherkkä emulsio, joka sisältää:

— vähintään 55 mutta enintään 75 painoprosenttia ksyleeniä, ja

— vähintään 12 mutta enintään 18 painoprosenttia etyylibentseeniä

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex370710 00

50

Valonherkkä emulsio, joka sisältää:

— vähintään 20 mutta enintään 45 painoprosenttia akrylaattien ja/tai metakrylaattien kopolymeerejä sekä hydroksistyreenin johdannaisia

— vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia orgaanista liuotinta, joka sisältää ainakin etyylilaktaattia ja/tai propyleeniglykolimetyylieetteriasetaattia

— vähintään 5 mutta enintään 30 painoprosenttia akrylaatteja

— enintään 12 painoprosenttia valokäynnisteitä

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex370710 00

55

Polyeteenitereftalaattikalvorullat, jotka on

— peitetty yhdeltä puolelta kuivalla akryylivalopolymeerikerroksella,

— päällystetty polyeteenisuojakalvolla

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex370790 20

10

Värikehite, jauheena, joka koostuu styreenin ja butyyliakrylaatin kopolymeeristä ja joko magnetiitista tai kimröökistä, ja jota käytetään kehittimenä telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden) tai tietokonekirjoittimien värikasettien valmistuksessa (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

20

Värikehite, polyolihartsiin perustuva, jauheena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex370790 20

40

Polyesterihartsipohjainen sävytin, jota valmistetaan polymerisaatioprosessilla, käytettäväksi kehitysaineena tietokoneiden tulostimien ja kopiointilaitteiden mustepatruunoiden valmistuksessa (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

10

Heijastusta vähentävä pinnoite, joka muodostuu polymeeriä enintään 10 painoprosenttia sisältävästä muunnetusta metakryylipolymeeristä, 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti- ja 1-metoksipropan-2-oliliuoksena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

30

Heijastusta vähentävä pinnoite, vesiliuoksena, joka sisältää:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370790 90

40

Heijastusta vähentävä pinnoite, vesiliuoksena, joka sisältää:

— enintään 2 painoprosenttia halogeenivapaata alkyylisulfonihappoa ja

— enintään 5 painoprosenttia fluorattua polymeeriä

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex370790 90

80

Heijastusta vähentävä pinnoite, joka koostuu joko siloksaanipolymeeristä tai orgaanisesta polymeeristä, jossa on kromoforiryhmällä modifioitu fenolihydroksiryhmä, orgaanisen liuottimen liuoksena, jossa on joko 1-etoksi-2-propanolia tai 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaattia, ja joka sisältää enintään 10 painoprosenttia polymeeriä

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex382490 97

91

— enintään 2 painoprosenttia sulfonihapon perhalogeenijohdannaisia,

— enintään 1 painoprosentin vinyylipolymeeriä

 
 

ex380120 90

10

Kolloidinen grafiitti vesisuspensiona, värikatodisädeputkien sisäpinnan päällystämiseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3805 90 10

 

Mäntyöljy

1,7 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

10

Indoxacarb (ISO) ja sen (R)-isomeeri, jotka ovat piidioksidikantaja-aineella

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380891 90

30

Valmiste, joka sisältää endosporeja ja proteiinikiteitä, jotka on saatu

— Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai ja kurstaki -lajista tai

— Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki -lajista, tai

— Bacillus thuringiensis subsp. israelensis -lajista, tai

— Bacillus thuringiensis subsp. aizawai -lajista, tai

— Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis -lajista

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex380891 90

40

Spinosadi (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

50

Spodoptera exiguan tumapolyedroosivirus (SeNPV) vesi-glyserolisuspensiossa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380892 90

10

Jauhemainen sienitautien torjunta-aine, joka sisältää vähintään 65 mutta enintään 75 painoprosenttia hymeksatsolia (ISO), muussa kuin vähittäismyyntimuodossa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Pyritionisinkin (INN) suspensiosta vedessä koostuva valmiste, jossa on:

— vähintään 24 mutta enintään 26 painoprosenttia pyritionisinkkiä (INN), tai

— vähintään 39 mutta enintään 41 painoprosenttia pyritionisinkkiä (INN)

0 %

1.7.2010–31.12.2013

ex380892 90

50

Kuparipyritioniin perustuvat valmisteet

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex380893 15

10

Tiivisteeseen, jossa on vähintään 45 mutta enintään 55 painoprosenttia aktiivista rikkakasvien torjunta-ainetta Penoxsulamia, perustuva valmiste vesisuspensiona

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 23

10

Rikkakasvien torjunta-aine, joka sisältää tehoaineena flatsasulfuronia (ISO)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex380893 27

20

Orgaaninen kletodiimiliuos, joka sisältää kletodiiimiä 37 (± 2) tai 70 (± 2) painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 90

10

Valmiste, rakeina, jossa on:

— vähintään 38,8 mutta enintään 41,2 painoprosenttia gibberelliini A3:a tai

— vähintään 9,5 mutta enintään 10,5 painoprosenttia gibberelliini A4:ää ja A7:ää

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex380899 90

10

Oksamyyli (ISO) sykloheksanonin ja veden liuoksessa

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex380991 00

10

(5-Etyyli-2-metyyli-2-okso-1,3,2λ 5-dioksafosforan-5-yyli metyyli)-metyyli-metyylifosfonaatin ja bis(5-etyyli-2-metyyli-2-okso-1,3,2λ 5-dioksafosforan-5-yyli metyyli-metyylifosfonaatin seos

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380992 00

10

Paperin haalistumisenestoaine, joka koostuu magnesiumtrisilikaatin ja 2,2′-metyleenibis(4,6-di-tert-butyylifenyyli)fosfaatin mononatriumsuolan seoksesta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex380992 00

20

Vaahdonestoaine, joka koostuu oksidipropanolin ja 2,5,8,11-tetrametyylidodek-6-yyni-5,8-diolin seoksesta

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex381010 00

10

Juotostahna, joka koostuu metallien ja hartsin sekoituksesta ja jossa on

— vähintään 70 mutta enintään 90 painoprosenttia tinaa

— enintään 10 painoprosenttia yhtä tai useampaa seuraavista metalleista: hopea, kupari, vismutti, sinkki ja indium,

sähköteknisellä alalla käytettäviksi tarkoitetut (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381119 00

10

Liuos, jossa on vähintään 61 mutta enintään 63 painoprosenttia metyylisyklopentadienyylimangaanitrikarbonyyliä aromaattisessa hiilivetyliuottimessa ja joka sisältää enintään:

— 4,9 painoprosenttia 1,2,4-trimetyylibentseeniä,

— 4,9 painoprosenttia naftaleenia,

— 0,5 painoprosenttia 1,3,5-trimetyylibentseeniä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

10

Dinonyylinaftaleenisulfonihapon suolat, kivennäisöljyihin liuotettuina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

20

Voiteluöljyjen lisäaineet, jotka perustuvat komplekseihin orgaanisiin molybdeeniyhdisteisiin, kivennäisöljyliuoksena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

10

Dinonyylinaftyylisulfonihapon suola liuoksena kivennäisöljyssä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

20

Korroosionestoaine, jossa on rasvahappojen reaktiotuotteita sekä formaldehydiä ja (Z)-N-9-oktadekenyyli-1,3-propaanidiamiinia sisältävää mäntyöljyä

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381230 80

20

Enimmäkseen bis(2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyloksi-4-piperidyyli)sebasaattia sisältävä seos

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381230 80

30

Stabilaattoriseokset, jotka sisältävät vähintään 15 mutta enintään 40 painoprosenttia natriumperkloraattia ja enintään 70 painoprosenttia 2-(2-metoksietoksi)etanolia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex381230 80

40

Seos, joka sisältää

— 80 (± 5) painoprosenttia 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dimetyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaattia, ja

— 20 (± 5) painoprosenttia 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4-[[2-[(2-etyyliheksyyli)oksi]-2-oksoetyyli]tio]-4-metyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaattia

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex381400 90

20

Seos, joka sisältää:

— vähintään 69 mutta enintään 71 painoprosenttia 1-metoksipropan-2-oli,

— vähintään 29 mutta enintään 31 painoprosenttia 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381400 90

40

Aseotrooppiset seokset, joissa on nonafluoributyylimetyylieetterin ja/tai nonafluoributyylietyylieetterin isomeerejä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381512 00

10

Katalyytti rakeina tai renkaina, joiden läpimitta on vähintään 3 mm mutta enintään 10 mm ja jotka koostuvat alumiinioksidikantaja-aineella olevasta hopeasta, jota on vähintään 8 mutta enintään 40 painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

10

Piidioksidikantaja-aineella oleva kromitrioksidi- tai dikromitrioksidikatalyytti, jonka huokostilavuus typpiabsorptiomenetelmällä määritettynä on vähintään 2 cm3/g

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

15

Katalyytti, jauheena, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevasta metallioksidien seoksesta, joka sisältää vähintään 20 mutta enintään 40 painoprosenttia molybdeenia, vismuttia ja rautaa yhteen laskettuna, akrylonitriilin valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

30

Katalyytti, joka muodostuu magnesiumdikloridikantaja-aineella olevasta titaanitetrakloridista, polypropeenin valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

40

Palloina oleva katalyytti, jonka pallojen läpimitta on vähintään 4,2 mm mutta enintään 9 mm ja joka koostuu piidioksidi- ja/tai alumiinioksidikantaja-aineella olevasta metallioksidien seoksesta, joka sisältää pääasiallisesti molybdeenin, vanadiinin ja kuparin oksideja, akryylihapon valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

41

Katalyytit tabletteina, joissa on 60 (± 2) painoprosenttia kuparioksidia alumiinoksidikantaja-aineella

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381519 90

50

Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevasta titaanin, magnesiumin ja alumiinin organometallisista yhdisteistä, suspensiona tetrahydrofuraanissa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

60

Katalyytti, joka koostuu alumiinioksidikantaja-aineella olevasta dikromitrioksidista

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

65

Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineelle kemiallisesti sidotusta fosforihaposta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

70

Piidioksidikantaja-aineella oleva katalyytti, joka koostuu alumiinin ja zirkoniumin organometalliyhdisteitä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

75

Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, alumiinin ja kromin organometalliyhdisteistä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

80

Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, magnesiumin ja titaanin organometalliyhdisteistä, suspensiona kivennäisöljyssä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

85

Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, alumiinia, magnesiumia ja titaania sisältävistä orgaanisista metalliyhdisteistä, jauheena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

86

Katalyytti, joka sisältää magnesiumdikloridiin kiinnitettyä titaanitetrakloridia, polyolefiinien valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

16

Dimetyyliaminopropyyliureaan perustuva reaktion käynnistäjä (initiaattori)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

20

Katalyytti jauheen muodossa, joka muodostuu titaanitrikloridin ja alumiinikloridin seoksesta sisältäen:

— vähintään 20 mutta enintään 30 painoprosenttia titaania ja

— vähintään 55 mutta enintään 72 painoprosenttia klooria

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

50

Katalyytti, joka sisältää titaanitrikloridia suspensiona heksaanissa tai heptaanissa ja jossa heksaaniton tai heptaaniton aine sisältää vähintään 9 mutta enintään 30 painoprosenttia titaania

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

70

Katalyytti, joka koostuu (2-hydroksipropyyli)trimetyyliammoniumformiaatin ja dipropyleeniglykolien seoksesta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

71

Katalyytti, joka sisältää N-(2-hydroksipropyyliammonium)diatsabisyklo(2,2,2)oktaani-2-etyyliheksanoaattia, liuotettuna etaani-1,2-dioliin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381590 90

77

Katalyyttijauhe vesisuspensiona, jossa on

— vähintään 1 painoprosentti, mutta enintään 3 painoprosenttia palladiumia

— vähintään 0,25, mutta enintään 3 painoprosenttia lyijyä

— vähintään 0,25, mutta enintään 0,5 painoprosenttia lyijyhydroksidia

— vähintään 5,5, mutta enintään 10 painoprosenttia alumiinia

— vähintään 4, mutta enintään 10 painoprosenttia magnesiumia

— vähintään 30, mutta enintään 50 painoprosenttia piidioksidia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

80

Katalyytti, jossa on pääasiallisesti dinonyylinaftaleenidisulfonihappoja, isobutanoliliuoksena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

81

Katalyytti, jossa on vähintään 69 mutta enintään 79 painoprosenttia (2-hydroksi-1-metyylietyyli)trimetyyliammonium-2-etyyliheksanoaattia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

84

Katalyytti, jauheena, jossa on vähintään 96 painoprosenttia kupari-, kromi- ja rautaoksideja

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

85

Alumiinisilikaattiin (zeoliitti) perustuva katalyytti, aromaattisten hiilivetyjen alkylointiin, alkyyliaromaattisten hiilivetyjen transalkylointiin tai olefiinien oligomerisaatioon tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

86

Katalyytti pyöreinä sauvoina alumiinisilikaatista (zeoliitti), sisältävät vähintään 2 mutta enintään 3 painoprosenttia harvinaisten maametallien oksideja ja vähemmän kuin 1 painoprosentin dinatriumoksidia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

87

Reaktion käynnistäjä (initiaattori), joka koostuu di-isopropyyliperoksidikarbonaatin, diallyyli-2,2′-oksidietyylidikarbonaattiliuoksesta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

88

Katalyytti, joka koostuu titaanitetrakloridista ja magnesiumkloridista ja jossa on öljyttömänä ja heksaanittomana

— vähintään 4 mutta enintään 10 painoprosenttia titaania ja

— vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia magnesiumia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

89

Rhodococcus rhodocrous J1 -bakteeri, sisältää entsyymejä, suspendoitu polyakryyliamidigeeliin tai veteen, tarkoitettu käytettäväksi katalyyttinä valmistettaessa akryyliamidia akrylonitriiliä hydraamalla (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381700 50

10

Alkyylibentseenien seos (C14-26) jossa on

— vähintään 35 mutta enintään 60 painoprosenttia eikosyylibentseeniä

— vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia dokosyylibentseeniä

— vähintään 5 mutta enintään 25 painoprosenttia tetrakosyylibentseeniä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

10

Alkyylinaftaleenien seos, jossa on:

— vähintään 88 mutta enintään 98 painoprosenttia heksaadekyylinaftaleenia

— vähintään 2 mutta enintään 12 painoprosenttia diheksadekyylinafaleenia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

20

Haaraketjuisten alkyylibentseenien seos, joka sisältää pääasiassa dodekyylibentseenejä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381900 00

20

Fosfaattiesteripohjainen vaikeasti syttyvä hydraulineste

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 15

10

Hapan alumiinisilikaatti (keinotekoinen Y-tyyppinen zeoliitti) natriumin muodossa sisältäen enintään 11 painoprosenttia natriumoksidina ilmaistua natriumia, sauvoina

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

05

Metyylimetakrylaattimonomeerin ja butyyliakrylaattimonomeerin seos ksyleenin ja butyyliasetaatin liuoksessa, jossa on vähintään 54 mutta enintään 56 painoprosenttia liuottimia

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex382490 97

06

Parafiini, vähintään 70-prosenttisesti kloorattu

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex382490 97

07

Joko barium- tai kalsium- ja joko titaani- tai zirkoniumoksideista muodostuva kalvo, akrylaattisideaineiden kanssa sekoitettuna

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex382490 97

08

Divinyylibentseeni-isomeerien ja etyylivinyylibentseeni-isomeerien seos, jossa on vähintään 56 mutta enintään 80 painoprosenttia divinyylibentseeniä

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

09

Korroosionestovalmiste, joka koostuu dinonyylinaftaleenisulfonihapon suoloista joko:

— mineraalivahakantaja-aineella, myös kemiallisesti muunnetulla tai

— liuotettuna orgaaniseen liuottimeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

10

Kalsinoitu bauksiitti (tulenkestävä laatu)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

11

Fytosterolien seos, muussa muodossa kuin jauheena, joka sisältää:

— vähintään 40 mutta enintään 58 painoprosenttia beta-sitosteroleja,

— vähintään 20 mutta enintään 28 painoprosenttia kampesteroleja ja

— vähintään 14 mutta enintään 23 painoprosenttia stigmasteroleja,

— enintään 15 painoprosenttia muita steroleja

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

12

Tetrafluorietyleenin oligomeeri, jossa on yksi jodietyylipääteryhmä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

13

Valmisteet, joissa on vähintään 92 mutta enintään 96,5 painoprosenttia 1,3:2,4-bis-O-(4-metyylibentsylideeni)-D-glusitolia ja jotka sisältävät myös karboksyylihapon johdannaisia ja alkyylisulfaattia

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

14

Kalsiumfosfonaattifenaatti, kivennäisöljyyn liuotettu

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

15

Rakenteinen pii-alumiinifosfaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

16

Bis{4-(3-(3-fenoksikarbonyyliamino)tolyyli)ureido}fenyylisulfonin, difenyylitolueeni-2,4-dikarbamaatin ja 1-[4-(4-aminobentseenisulfonyyli)-fenyyli]-3-(3-fenoksikarbonyyliaminotolyyli)-urean seos

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

17

Seos, joka sisältää vähintään 65 mutta enintään 90 painoprosenttia 3-butyleeni-1,2-dioliasetaatteja

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

18

4-Metyylimantelihappo, raaka

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

20

Valmiste, jossa on vähintään 83 painoprosenttia 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindeeniä (disyklopentadieeniä), synteettistä kumia, myös ne joissa on vähintään 7 painoprosenttia trisyklopentadieeniä, ja:

— joko alumiini-alkyyliyhdistettä,

— tai orgaanista volframikompleksia

— tai orgaanista molybdeenikompleksia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

21

2-Propeenihapon (1-metyylietyylideeni)bis(4,1-fenyleenioksi-2,1-etaeenidiyylioksi-2,1-etaeenidiyyli)esterin sekä 2-propeenihapon (2,4,6-trioksi-1,3,5-triatsiini-1,3,5(2H,4H,6H)-triyyli)tri-2,1-etaeenidiyyliesterin ja 1-hydroksi- sykloheksyyli-fenyyliketonin seos metyylietyyliketoni- ja tolueeniliuoksena

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

22

Valmisteet, joissa on vähintään 47 painoprosenttia 1,3:2,4-bis-O-bentsylideeni-D-glusitolia

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex382490 97

23

Uretaaniakrylaattien, tripropeeniglykolidiakryylatin, etoksyloidun bisfenoli-A-akrylaatin ja poly(eteeniglykoli)-400-diakrylaatin seos

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M29

ex382490 97

24

(Kloorimetyyli)bis(4-fluorifenyyli)metyylisilaaniliuos tolueenissa, nimellispitoisuus 65 prosenttia

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex382490 97

25

Litiumtantalaattilevyt, joihin ei ole lisätty epäpuhtausatomeja (undoped)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex382490 97

27

Valmiste, joka koostuu 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-diolin ja propan-2-olin seoksesta

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex382490 97

28

Valmiste, joka sisältää

— vähintään 85 mutta enintään 95 painoprosenttia α-4-(2-syaani-2-butoksikarbonyyli)vinyyli-2-metoksi-fenyyli-ω-hydroksiheksa(oksieteeniä), ja

— vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia polyoksieteeni(20)sorbitaanimonopalmitaattia

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex382490 97

29

Valmiste, joka koostuu pääasiallisesti γ-butyrolaktonista ja kvaternaarisista ammoniumsuoloista, elektrolyyttisten kondensaattoreiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

30

2,4,7,9-Tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli, hydroksietyloitu

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

34

Fytosterolien seos kiteisenä, vahamaisena jauheena, joka sisältää

— vähintään 36 mutta enintään 79 painoprosenttia sitosteroleja,

— vähintään 15 mutta enintään 34 painoprosenttia sitostanoleja,

— vähintään 4 mutta enintään 25 painoprosenttia kampesteroleja ja

— enintään 14 painoprosenttia kampestanoleja

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

36

Valmiste, joka pohjautuu 2,5,8,11-tetrametyyli-6-dodekyyni-5,8-diolietoksylaattiin

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

37

Nestekideseos, näyttöjen valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

38

Alkyylikarbonaattipohjainen valmiste, joka sisältää myös UV-säteitä absorboivaa ainetta, silmälasilinssien valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

39

Seos, joka sisältää vähintään 40 mutta enintään 50 painoprosenttia 2-hydroksietyylimetakrylaattia ja vähintään 40 mutta enintään 50 painoprosenttia boorihapon glyseroliesteriä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

40

Atselaiinihappo, puhtausaste vähintään 75 mutta enintään 85 painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

42

Metallioksidisekoitukset, jauheina, joissa on joko:

— vähintään 5 painoprosenttia bariumia, neodyymiä tai magnesiumia ja vähintään 15 painoprosenttia titaania,

— tai vähintään 30 painoprosenttia lyijyä ja vähintään 5 painoprosenttia niobiumia,

tarkoitettu eristekalvojen valmistukseen tai tarkoitettu käytettäväksi eristävänä aineena valmistettaessa monikerroksisia keraamisia kondensaattoreita (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Fytosterolien seos, muussa muodossa kuin jauheena, joka sisältää:

— vähintään 75 painoprosenttia steroleja

— enintään 25 painoprosenttia stanoleja,

stanolien/sterolien tai stanoli-/steroliestereiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.7.2010–31.12.2012

▼M27

ex382490 97

45

Valmisteet, joissa on pääasiallisesti eteeniglykolia ja joko:

— dieteeniglykolia, dodekaanidihappoa ja ammoniakin vesiliuosta,

— tai N,N-dimetyyliformamidista

— tai γ-butyrolaktonista

— tai piioksidia,

— tai ammoniumvetyatselaattia,

— tai ammoniumvetyatselaattia ja piioksidia,

— tai dodekaanidihappoa, ammoniakin vesiliuosta ja piioksidia,

elektrolyyttikondensaattoreiden valmistukseen tarkoitetut (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

46

Karboksyylihappoanhydridipohjainen, nestemäinen epoksihartsin kovete, jonka paino 25 °C:ssa on vähintään 1,15 g/cm3 mutta enintään 1,18 g/cm3

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

47

4-Metoksisalisyylialdehydi, liuotettu N-metyylipyrrolidoniin

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

52

Poly(tetrametyleeniglykoli)bis[(2-bentsoyylifenoksi)asetaatti], jonka polymeeriketjun pituus on keskimäärin alle 5 monomeeriyksikköä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

53

Poly(eteeniglykoli)-bis-(p-dimetyyli)aminobentsoaatti, jonka polymeeriketjun pituus on keskimäärin alle 5 monomeeriyksikköä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

54

2-Hydroksibentsonitriili, N,N-dimetyyliformamidiliuoksena, joka sisältää vähintään 45 mutta enintään 55 painoprosenttia 2-hydroksibentsonitriiliä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

60

α-Fenoksikarbonyyli-ω-fenoksipoly[oksi(2,6-dibromi-1,4-fenyyleeni) isopropyyliideeni(3,5-dibromi-1,4-fenyyleeni)oksikarbonyyli]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

63

Trietyyliboraani, tetrahydrofuraaniliuoksena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

64

Aluminiumnatriumsilikaatti, palloina joiden läpimitta on:

— joko vähintään 1,6 mm mutta enintään 3,4 mm,

— tai vähintään 4 mm mutta enintään 6 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

66

Primaaristen tert-alkyyliamiinien seos

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

70

Tahna, jossa on vähintään 75 mutta enintään 85 painoprosenttia kuparia ja jossa on myös epäorgaanisia oksideja, etyyliselluloosaa ja liuotin

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

72

Asetoniliuos, joka sisältää vähintään 80 painoprosenttia 2,4,6-trimetyylibentsaldehydiä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

73

Piidioksidipartikkelit, joiden pinnalle on sitoutunut orgaanisia yhdisteitä kovalenttisesti, suuren erotuskyvyn nestekromatografiassa (HPLC) tarvittavien kolonnien ja näytteenkäsittelypatruunoiden valmistukseen tarkoitetut (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

75

Poly(tetrametyleeniglykoli)bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-yloksi)asetaatti], jonka polymeeriketjun pituus on keskimäärin alle 5 monomeeriyksikköä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

77

Dietyylimetoksiboraani, tetrahydrofuraaniliuoksena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

78

Fytosterolien seos puusta ja puupohjaisista öljyistä (mäntyöljystä) jauheena, jonka hiukkaskoko on enintään 300 μm ja joka sisältää

— vähintään 60 mutta enintään 80 painoprosenttia sitosteroleja

— enintään 15 painoprosenttia kampesteroleja

— enintään 5 painoprosenttia stigmasteroleja, ja

— enintään 15 painoprosenttia betasitostanoleja

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

79

Seos, jossa on 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ylamiinia ja 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metyyli}propoksi)but-2-ylamiinia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

82

α-(2,4,6-Tribromifenyyli)-ω-(2,4,6-tribromifenoksi)poly[oksi(2,6-dibromi-1,4-fenyleeni)isopropylideeni(3,5-dibromi-1,4-fenyleeni)oksikarbonyyli]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

84

Reaktiotuote, joka sisältää:

— vähintään 1 painoprosentin mutta enintään 40 painoprosenttia molybdeenioksidia,

— vähintään 10 mutta enintään 50 painoprosenttia nikkelioksidia,

— vähintään 30 mutta enintään 70 painoprosenttia volframioksidia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

88

Oligomeerinen reaktiotuote, joka koostuu bis(4-hydroksifenyyli)sulfonista ja 1,1’-oksibis(2-kloorietaanista)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex382490 97

89

Tetrafluorietyleenin oligomeeri, jossa on tetrafluorijodietyylipääteryhmiä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

90

Sulatettua alumiinisilikaattia olevat ontot pallot, jotka sisältävät 65–80 prosenttia amorfista alumiinisilikaattia ja joilla on seuraavat ominaisuudet:

— sulamispiste välillä 1 600 °C ja 1 800 °C,

— tiheys 0,6–0,8 g/cm3,

moottoriajoneuvojen hiukkassuodattimien valmistukseen tarkoitetut (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex382490 97

92

Valmiste, joka koostuu 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-diolista ja piidioksidista

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex382490 97

95

Fytosterolien seos, hiutaleina tai palloina, jotka sisältävät vähintään 80 painoprosenttia steroleja ja enintään 4 painoprosenttia stanoleja

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex382490 97

97

Valmiste, jossa on vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia litiumfluorofosfaattia tai vähintään 5 mutta enintään 10 painoprosenttia litiumperkloraattia orgaanisten liuottimien seoksena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Polyeteeni, rakeina, jonka ominaispaino on 0,925 (± 0,0015), jonka sulavirta (melt flow index) on 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), tarkoitettu puhalluskalvojen valmistukseen, joiden sameusarvo (haze value) on enintään 6 % ja murtovenymä (MD/TD) on 210/340 (1)

0 %

1.7.2010–31.12.2013

▼M27

ex390120 90

10

Polyeteeni yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa ominaispainon ollessa vähintään 0,945 mutta enintään 0,985, kirjoituskonenauhoissa tai niiden kaltaisissa nauhoissa käytettävien kalvojen valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390120 90

20

Polyeteeni sisältäen vähintään 35 mutta enintään 45 painoprosenttia kiillettä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

91

Ionomeerihartsi, joka koostuu eteeni/metakryylihappokopolymeerin suolasta

4 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

92

Kloorisulfonoitu polyeteeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

93

Eteenin, vinyyliasetaatin ja hiilimonoksidin kopolymeeri, kattolevyjen valmistuksessa pehmittimenä käytettäväksi tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

94

Polystyreenin ja eteeni-buteeni-kopolymeerin A-B-möhkälekopolymeeri ja polystyreenin, eteeni-buteeni-kopolymeerin ja polystyreenin A-B-A-möhkälekopolymeeri seos, joka sisältää enintään 35 painoprosenttia styreeniä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

97

Kloorattu polyeteeni, jauheena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

10

Polypropeeni, joka ei sisällä pehmitettä ja jossa on:

— alumiinia enintään 7 mg/kg,

— rautaa enintään 2 mg/kg,

— magnesiumia enintään 1 mg/kg,

— kloridia enintään 8 mg/kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

20

Polypropeeni, joka ei sisällä pehmitettä,

— jonka sulamispiste on enemmän kuin 150 °C (ASTM D 3417-menetelmällä määritettynä),

— jonka sulamislämpö on vähintään 15 J/g mutta enintään 70 J/g,

— jonka murtovenymä on vähintään 1 000 % (ASTM D 638-menetelmällä määritettynä),

— jonka vetokerroin on vähintään 69 MPa mutta enintään 379 MPa (ASTM D 638-menetelmällä määritettynä)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

30

Polypropeeni, joka sisältää enintään 1 mg/kg alumiinia, 0,05 mg/kg rautaa, 1 mg/kg magnesiumia ja 1 mg/kg kloridia, kertakäyttöisten piilolinssien pakkausten valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390210 00

40

Polypropeeni, pehmitettä sisältämätön:

— vetolujuus 32–44 MPa (ASTM D638 -menetelmän avulla määritettynä)

— taivutuslujuus 50–66 MPa (ASTM D790 -menetelmän avulla määritettynä)

— sulavirta (MFR) 5–15 g/10 min 230 °C:ssa 2,16 kg:lta (ASTM D 1238 –menetelmän avulla määritettynä)

— sisältää vähintään 40 mutta enintään 80 painoprosenttia polypropeenia

— sisältää vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia lasikuitua

— sisältää vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia kiillettä

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex390210 00

50

Korkeaisotaktinen polypropyleeni (HIPP), myös värjätty, ilmanraikastimien muoviosien valmistukseen tarkoitettu, jolla on seuraavat ominaisuudet:

— tiheys vähintään 0,880 mutta enintään 0,913 g/cm3 (ASTM D1505 –menetelmän avulla määritettynä),

— vetolujuus vähintään 350 mutta enintään 390 kg/cm2 (ASTM D638 –menetelmän avulla määritettynä),

— taipumislämpötila vähintään 135 °C 0,45 MPa:n kuormituksessa (ASTM 648 –menetelmän avulla määritettynä)

 (1)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex390220 00

10

Polyisobuteeni, jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on vähintään 700 mutta enintään 800

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390220 00

20

Nestemäinen hydrattu polyisobuteeni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390230 00

91

Polystyreenin ja eteeni-propeeni-kopolymeerin A-B-möhkälekopolymeeri, joka sisältää enintään 40 painoprosenttia styreeniä, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

52

Poly(propyleeni-ko-1-buteenin) ja maaöljyn hiilivedyistä valmistetun hartsin amorfinen poly-alfa-olefiini kopolymeeriseos

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

55

Termoplastinen elastomeeri, jolla on polystyreenistä, polyisobutyleenistä ja polystyreenistä koostuva A-B-A-möhkälekopolymeerirakenne, jossa on vähintään 10 mutta enintään 35 painoprosenttia polystyreeniä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390290 90

60

Hydraamaton 100-prosenttinen alifaattinen hartsi (polymeeri), jolla on seuraavat ominaisuudet:

— nestemäinen huoneenlämpötilassa

— saatu C-5-alkeenimonomeerien kationipolymeroinnin tuloksena

— jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on 370 (± 50)

— jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on 500 (± 100)

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex390290 90

92

4-Metyylipent-1-eenipolymeerit

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

93

Synteettinen poly-alfa-olefiini, jonka viskositeetti on vähintään 38 × 10-6m2s-1 (38 centistokes) 100 °C:n lämpötilassa ASTM D 445 menetelmän mukaisesti mitattuna

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390290 90

98

Synteettinen poly-alfa-olefiini, jonka viskositeetti on 3–9 centistokes 100 °C:n lämpötilassa (ASTM D 445 -menetelmällä mitattuna) ja joka on saatu polymeroimalla dodekeenin ja tetradekeenin seosta, enintään 40 prosenttia tetradekeeniä sisältävä

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390311 00

10

Valkoiset soluuntuvat polystyreenihelmet, joiden lämmönjohtokyky on enintään 0,034 W/mK, kun tiheys on 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), 50 prosenttia kierrätysmateriaalia sisältävät

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390319 00

30

Kiteinen polystyreeni, jonka sulamispiste on vähintään 268 °C mutta enintään 272 °C, jähmettymispiste vähintään 232 °C mutta enintään 242 °C, myös lisä- ja täyteaineita sisältävä

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390390 90

35

α-Metyylistyreenin ja styreenin kopolymeeri, jonka pehmenemislämpötila on korkeampi kuin 113 °C

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

40

Styreenin sekä α-metyylistyreenin ja akryylihapon kopolymeeri, jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on vähintään 500, mutta enintään 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Styreenin ja p-metyylistyreenin kiteinen kopolymeeri,

— jonka sulamispiste on vähintään 240 mutta enintään 260 °C

— joka sisältää vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia p-metyylistyreenia

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

ex390390 90

65

Styreenin, butyyliakrylaatin, butyylimetakrylaatin, metyylimetakrylaatin ja akryylihappon kopolymeeri, jauheena, joka sisältää 81 (± 1) painoprosenttia styreenia, 6 (± 1) painoprosenttia butyyliakrylaattia, 5 (± 1) painoprosenttia butyylimetakrylaattia, 7 (± 1) painoprosenttia metyylimetakrylaattia ja 1 (± 0,5) painoprosentin akryylihappoa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

75

Styreenin ja vinyylipyrrolidonin kopolymeeri, joka sisältää enintään 1 painoprosenttia natriumdodekyylisulfaattia, vesiemulsiona, alanimikkeen 3305 20 00 tuotteiden tai alanimikkeen 3305 90 90 hiusvärien valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

80

Rakeet, jotka koostuvat styreenin ja divinyylibentseenin kopolymeeristä, vähimmäishalkaisija 150 μm ja enimmäishalkaisija 800 μm, ja joissa on

— vähintään 65 painoprosenttia styreeniä,

— enintään 25 painoprosenttia divinyylibentseeniä,

ioninvaihtohartsien valmistukseen tarkoitetut (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

Seos, joka sisältää

— vähintään 45 mutta enintään 65 painoprosenttia styreenin polymeerejä

— vähintään 35 mutta enintään 45 painoprosenttia poly(fenyleenieetteriä)

— enintään 10 painoprosenttia muita lisäaineita

ja jolla on yksi tai useampi seuraavista erityisistä väritehosteista:

— metalli- tai helmiäistehoste, johon liittyy katselukulmaan perustuva metameria, joka on saatu aikaan lisäämällä vähintään 0,3 painoprosenttia pigmenttihiutaleita

— fluoresoiva tehoste, jolle on ominaista se, että se ultraviolettisäteilyä vastaanottaessaan lähettää valoa

— kirkas valkoinen, jossa L on vähintään 92 ja b enintään 2 ja a -5:n ja 7:n välillä CIELab-väriasteikolla

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M27

 (4)ex390410 00

20

Poly(vinyylikloridi)jauhe, jota ei ole sekoitettu muiden aineiden kanssa ja joka ei sisällä vinyyliasetaattimonomeerejä ja jonka

— polymerisaatioaste on 1 000 (± 300) monomeeriyksikköä,

— lämmönsiirtokerroin (K-arvo) on vähintään 60 mutta enintään 70,

— haihtuvien aineiden pitoisuus on alle 2,00 painoprosenttia,

— osuus, joka ei läpäise seulaa, jonka silmäkoko on 120 μm, on enintään 1 painoprosentti

paristojen erottimien valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex390430 00

20

Vinyylikloridin, vinyyliasetaatin ja maleiinihapon kopolymeeri, jossa on

— vähintään 80,5 mutta enintään 81,5 painoprosenttia vinyylikloridia,

— vähintään 16,5 mutta enintään 17,5 painoprosenttia vinyyliasetaattia ja

— vähintään 1,5 mutta enintään 2,5 painoprosenttia maleiinihappoa,

käytettäväksi teollisuudessa muovien kuumasaumaukseen teräsalustoille (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390440 00

91

Vinyylikloridin, vinyyliasetaatin ja vinyylialkoholin kopolymeeri, joka sisältää:

— vähintään 87 mutta enintään 92 painoprosenttia vinyylikloridia,

— vähintään 2 mutta enintään 9 painoprosenttia vinyyliasetaattia ja

— vähintään 1 mutta enintään 8 painoprosenttia vinyylialkoholia,

yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen a tai b kohdassa mainitussa muodossa, nimikkeen 3215 tai 8523 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu tai elintarvikkeiden ja juomien pakkaamiseen käytettävien astioiden ja suljinten päällysteiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390440 00

93

Vinyylikloridin ja metyyliakrylaatin kopolymeeri, jossa on 80 (± 1) painoprosenttia vinyylikloridia ja 20 (± 1) painoprosenttia metyyliakrylaattia, vesiemulsiona

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390450 90

92

Vinylideenikloridimetakrylaattikopolymeeri monofilamenttien valmistukseen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390461 00

10

Polytetrafluorieteenin ja kiilteen seos, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

20

Tetrafluorieteenin ja trifluori(heptafluoripropoksi)eteenin kopolymeeri, jossa on vähintään 3,2 mutta enintään 4,6 painoprosenttia trifluori(heptafluoripropoksi)eteenin ja vähemmän kuin 1 mg/kg uutettavissa olevia fluoridi-ioneja

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

30

Polytetrafluorieteeni, jauheena, jonka ominaispinta-ala on vähintään 8 m2/g mutta enintään 12 m2/g, jonka hiukkasista 10 % on kooltaan pienempiä kuin 10 μm ja 90 % pienempiä kuin 35 μm ja keskimääräinen hiukkaskoko 20 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Poly(vinylideenifluoridi)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex390469 80

93

Eteenin ja klooritrifluorieteenin kopolymeeri, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex390469 80

94

Eteenin ja tetrafluorieteenin kopolymeeri

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex390469 80

96

Polyklooritrifluorieteeni, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen a ja b kohdassa mainitussa muodossa

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex390469 80

97

Klooritrifluorieteenin ja difluorieteenin kopolymeeri

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex390599 90

92

Vinyylipyrrolidonin ja dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin polymeeri, joka sisältää vähintään 97 mutta enintään 99 painoprosenttia vinyylipyrrolidonia, vesiliuoksena

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M27

ex390599 90

95

Heksadekyloitu tai eikosyloitu polyvinyylipyrrolidoni

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

96

Vinyyliformaalin polymeeri, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa tarkoitetussa muodossa, painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) vähintään 25 000 mutta enintään 150 000 ja joka sisältää:

— vähintään 9,5 mutta enintään 13 painoprosenttia asetyyliryhmiä, vinyyliasetaattina arvioituna ja

— vähintään 5 mutta enintään 6,5 painoprosenttia hydroksiryhmiä, vinyylialkoholina arvioituna

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

97

Povidoni (INN)-jodi

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

98

Poly(vinyylipyrrolidoni), joka on osittain korvattu triakontyyliryhmillä, joka sisältää vähintään 78 mutta enintään 82 painoprosenttia triakontyyliryhmiä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60

 

Kopolymeeri, joka koostuu metyyliakrylaatista, eteenistä ja monomeeristä, jossa karboksyyliryhmä on substituenttina muualla kuin pääteasemassa, ja joka sisältää vähintään 50 painoprosenttia metyyliakrylaattia, myös piidioksidiseoksena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

10

Akryylihapon ja hyvin pienen monityydyttymättömän monomeerimäärän polymerointituote, nimikkeen 3003 tai 3004 lääkkeiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

15

Valonherkkä hartsi, joka koostuu muunnetusta akrylaatista, akryylimonomeerista, katalyytistä (fotoinitiaattori) ja stabilointiaineesta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

20

Akryylihapon ja hyvin pienen monityydyttymättömän monomeerimäärän polymerointituote, tarkoitettu käytettäväksi stabilointiaineena emulsioissa tai dispersioissa, joiden pH-arvo on yli 13 (1)

6 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

25

Läpinäkyvä liuos, veteen liukenematon, sisältää:

— vähintään 50, mutta enintään 51 painoprosenttia poly(metyylimetakrylaatti)kopolymeeria

— vähintään 37, mutta enintään 39 painoprosenttia ksyleenia

— vähintään 11, mutta enintään 13 painoprosenttia n-butyyliasetaattia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

30

Styreenin sekä hydroksietyylimetakrylaatin ja 2-etyyliheksyyliakrylaatin kopolymeeri, jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on vähintään 500, mutta enintään 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

Valkea jauhe, 1,2-etaanidiolidimetakrylaatti-metyylimetakrylaattikopolymeeria, hiukkaskoko enintään 18 μm, veteen liukenematon

0 %

1.7.2010–31.12.2013

▼M29

ex390690 90

40

Läpinäkyvä akryylipolymeeri, joka on enintään 1 kg:n painoisissa pakkauksissa, joka ei ole vähittäismyyntiin tarkoitettu ja jolla on seuraavat ominaisuudet:

— viskositeetti on enintään 50 000 Pa·s 120 °C:ssa ASTM D 3835 -menetelmän avulla määritettynä

— painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on suurempi kuin 500 000 mutta enintään 1 200 000 geelipermeaatiokromatografiakokeen (GPC-koe) avulla määritettynä

— jäännösmonomeeripitoisuus on vähemmän kuin 1 prosentti

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex390690 90

41

Poly(alkyyliakrylaatti), jossa on esteri-alkyyliketju, jossa C10–C30

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390690 90

50

Akryylihapon estereiden polymeerit, joihin on liittynyt ketjussa yksi tai useampi seuraavista monomeereista:

— kloorimetyylivinyylieetteri,

— kloorietyylivinyylieetteri,

— kloorimetyylistyreeni,

— vinyyliklooriasetaatti,

— metakryylihappo,

— buteenidihappomonobutyyliesteri,

ja jotka sisältävät enintään 5 painoprosenttia kutakin monomeeriyksikköä, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

65

Polyalkyyliakrylaatti, kemiallisesti modifioitu koboltilla, sulamispiste (Tm) 65 °C (± 5 °C), mitattuna differentiaaliskannauskalorimetrialla (DSC)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

80

Polydimetyylisiloksaani-graft-(polyakrylaatti; polymetakrylaatti)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

85

Vedettömänä dispersiona olevat akryylihapon estereiden polymeerit, joiden toisessa tai molemmissa päissä on hydrolysoituva silyyliryhmä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

10

Poly(eteenioksidi), jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on vähintään 100 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

20

Bis[Metoksipoly[eteeniglykoli)]-maleimidopropionamidi, muunnettu kemiallisesti lysiinillä, lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

30

Bis[Metoksipoly[eteeniglykoli)], muunnettu kemiallisesti lysiinillä, päättyy bis(maleimidiryhmään), lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390720 11

40

Polyeteeniglykoli, jonka eteenioksidiketjun pituus on enintään 30 ja jolla on butyyli-2-syaani-3-(4-hydroksifenyyli)akrylaattipääteryhmiä, käytettäväksi UV-sulkuna nestemäisissä väkevöitteissä (masterbatseissa) (1)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex390720 20

11

Seos, jossa on vähintään 70 mutta enintään 80 painoprosenttia glyserolin ja 1,2-epoksipropaanin polymeeriä ja vähintään 20 mutta enintään 30 painoprosenttia dibutyylimaleaatin ja N-vinyyli-2-pyrrolidonin kopolymeeriä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390720 20

12

Tetrahydrofuraanin ja tetrahydro-3-metyylifuraanin kopolymeeri, jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on 3 500 (± 100)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Poly(oksipropeeni), jolla on alkoksisilyylipääteryhmiä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

30

1-Kloori-2,3-epoksipropaanin (epikloorihydriinin) homopolymeeri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

35

Polyeteeniglykoli, isosyanaattiryhmällä kemiallisesti muunnettu, joka koostuu karbodi-imidiryhmän, 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatiliuoksesta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

45

Etyleenioksidin ja propyleenioksidin kopolymeeri, jolla on aminopropyyli- ja metoksipääteryhmiä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

50

Perfluoripolyeetteripolymeeri, jossa on vinyyli- ja silyylipääteryhmiä, tai kahden komponentin yhdistelmä, jotka koostuvat samantyyppisestä vinyyli-silyyliryhmiin päättyvästä perfluoripolyeetteripolymeeristä kuin pääkomponentti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

55

Metoksipoly(etyleeniglykoli)propionihapon sukkinimidyyliesteri, jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on 5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390730 00

40

Epoksihartsi, joka sisältää vähintään 70 painoprosenttia piidioksidia, nimikkeiden 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 tai 8548 tavaroiden kotelointiin tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

70

ex390730 00

50

2-Propeeninitriili/1,3-butadieeniepoksidikopolymeeria oleva nestemäinen epoksihartsi, joka ei sisällä mitään liuotinta ja jonka

— sinkkiboraattihydraattipitoisuus on enintään 40 painoprosenttia ja

— diantimonitrioksidipitoisuus enintään 5 painoprosenttia

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

10

Tereftaalihapon ja isoftaalihapon ja etyleeniglykolin, butaani-1,4-diolin ja heksaani-1,6-diolin kopolymeeri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

30

Happea sitova tiiviste, joka koostuu seuraavien aineiden seoksesta:

— polyeteenitereftalaatista, pyromelliittidianhydridistä (PMDA) ja hydroksyylisubstituoidusta polybutadieenistä valmistettu kopolymeeri

— ksylyleenidiamineista ja adipiinihaposta valmistettu eristekopolymeeri (ASTM-F1115-95 (2001)-menetelmällä määritetty) ja

— orgaaniset väriaineet ja/tai orgaaniset ja epäorgaaniset pigmentit

ja jossa ensin mainittu kopolymeeri on vallitseva

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3907 70 00

 

Poly(maitohappo)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390791 90

10

Diallyyliftalaatin esipolymeeri, jauheena

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex390799 90

10

Poly(oksi-1,4-fenyleenikarbonyyli), jauheena

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390799 90

20

Nestekidesekapolyesteri, jonka sulamispiste on vähintään 270 °C, myös täyteaineen sisältävä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390799 90

30

Poly(hydroksialkanoaatti), joka koostuu pääasiallisesti poly(3-hydroksibutyraatista)

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex390799 90

50

Puolikiteinen polysykloheksyleenidimetyleenitereftalaattipolymerihartsi, jossa on vähintään 10 mutta enintään 40 painoprosenttia lasikuitua, rakeina tai pelletteinä

0 %

1.1.2010-31.12.2011

 (4)ex390799 90

60

Tereftaalihapon ja isoftaalihapon kopolymeeri, mukana bisfenoli-A:ta

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex390799 90

70

Poly(etyleenitereftalaatin) ja sykloheksaanidimetanolin kopolymeeri, joka sisältää vähintään 10 painoprosenttia sykloheksaanidimetanolia

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex390890 00

10

Poly(iminometyleeni-1,3-fenyleenimetyleeni-iminoadipoyyli), yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Alifaattisella polyeetteridiamiinilla polymerisoitujen oktadekaanikarboksyylihappojen seosten reaktiotuote

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390890 00

50

Happea sitova tiiviste, joka koostuu seuraavien aineiden seoksesta:

— polyeteenitereftalaatista, pyromelliittidianhydridistä (PMDA) ja hydroksyylisubstituoidusta polybutadieenistä valmistettu kopolymeeri

— ksylyleenidiamineista ja adipiinihaposta valmistettu eristekopolymeeri (määritetty ASTM-F1115-95 (2001) -menetelmällä) ja

— orgaaniset väriaineet ja/tai orgaaniset ja epäorgaaniset pigmentit

ja jossa toiseksi mainittu kopolymeeri on vallitseva

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390940 00

10

Fenolin ja formaldehydin polykondensaatiotuote, onttoina palloina, joiden läpimitta on alle 150 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex390950 90

10

UV-valossa kovettuva nestemäinen valopolymeeri, joka koostuu seoksesta, jossa on vähintään 60 painoprosenttia polyuretaaneja ja 30 painoprosenttia (± 8 %) akrylaatteja

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391000 00

20

Poly(metyyli-3,3,3-trifluoripropyylisiloksaanin) ja poly[metyyli(vinyyli)siloksaanin] möhkälekopolymeeri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391000 00

40

Bioyhteensopivat silikonit, pitkäkestoisten kirurgisten implanttien valmistukseen tarkoitetut (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391000 00

50

Silikonipohjainen puristusherkkä liima liuottimessa, kopoly(dimetyylisiloksaani/difenyylisiloksaani)kumia sisältävä

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391000 00

60

Polydimetyylisiloksaani, myös polyeteeniglykoli- ja trifluoripropyylisubstituoidut, jolla on metakrylaattipääteryhmiä

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex391110 00

81

Hydraamaton hiilivetyhartsi, joka on saatu C-5–C-10-alkeenien, syklopentadieenin ja disyklopentadieenin polymeroinnilla ja jonka arvo on Gardner-väriasteikolla yli 10, kun kyseessä on puhdas tuote, tai yli 8, jos se on 50-prosenttisessa tolueenissa (ASTM-D6166 -menetelmä)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

10

Poly(oksi-1,4-fenyleenisulfonyyli-1,4-fenyleenioksi-4,4′-bifenyleeni)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

30

Etyleeni-imiinin ja etyleeni-imiiniditiokarbamaatin kopolymeeri, natriumhydroksidin vesiliuoksessa

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391190 99

25

Vinyylitolueenin ja α-metyylistyreenin kopolymeeri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391190 99

31

Butadieenin ja maleiinihapon kopolymeerit, myös ammoniumsuoloja sisältävät

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391190 99

40

Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeerin kalsium- ja natriumsuolan seos, kalsiumpitoisuus vähintään 9 mutta enintään 16 painoprosenttia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

45

Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeeri

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

65

Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeerin kalsiumsinkkisuola

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

86

Metyylivinyylieetterin ja maleiinihappoanhydridin kopolymeeri

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex391211 00

30

Selluloosatriasetaatti

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex391211 00

40

Selluloosadiasetaattijauhe

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex391239 85

10

Pehmittämätön etyyliselluloosa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

20

Etyyliselluloosa, heksadekan-1-olia ja natriumdodekyylisulfaattia sisältävässä vesipitoisessa dispersiossa, jossa on 27 (± 3) painoprosenttia etyyliselluloosaa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391239 85

30

Selluloosa, joka on sekä hydroksietyloitu että alkyloitu, alkyyliketjun pituus vähintään 3 hiiliatomia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

10

Pehmittämätön selluloosa-asetaattipropionaatti, jauheena, jonka:

— propionyylipitoisuus on vähintään 25 painoprosenttia (ASTM D 817-72-menetelmällä määritettynä) ja

— viskositeetti on enintään 120 poisia (ASTM D 817-72-menetelmällä määritettynä),

painovärien, maalien, lakkojen ja muiden päällysteiden sekä reprograafisten päällysteiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

20

Hydroksipropyylimetyyliselluloosaftalaatti

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

81

Syaanietyylipullulaanin ja syaanietyylipolyvinyylialkoholin seos

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

85

Natriumhyaluronaatti, steriili

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

92

Proteiini, joka on modifioitu karboksyloimalla ja/tai muodostamalla ftaalihappoadditioyhdiste ja jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on 100 000–300 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

94

Rakeet, jotka sisältävät

— vähintään 35 mutta alle 75 painoprosenttia maissitärkkelyksestä extrudoimalla valmistettua runsaasti amyloosia sisältävää biopolymeeriä,

— vähintään 5 mutta alle 16 painoprosenttia polyvinyylialkoholia,

— vähintään 10 mutta alle 46 painoprosenttia polyolipehmitteitä,

— vähintään 0,25 mutta alle 3 painoprosenttia steariinihappoa,

— myös jos ne sisältävät 30 prosenttia (± 10 %) biologisesti hajoavaa polyesterihartsia, mutta ei koskaan niin paljon, että sen määrä ylittäisi runsaasti amyloosia sisältävän biopolymeerin määrän

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391390 00

95

Kondroitinirikkihappo, natriumsuola

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

96

Jauhe, jossa on 90 painoprosenttia (± 5 %) maissitärkkelyksestä extrudoimalla valmistettua runsaasti amyloosia sisältävää biopolymeeriä, 10 painoprosenttia (± 5 %) synteettistä polymeeriä ja 0,5 prosenttia (± 0,25 %) steariinihappoa

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391620 00

91

Poly(vinyylikloridista) valmistetut profiilit, jollaisia käytetään paalutuslevyjen ja verhousten valmistukseen, ja joissa on seuraavia lisäaineita:

— titaanidioksidi

— poly(metyylimetakrylaatti)

— kalsiumkarbonaatti

— sideaineet

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391732 00

91

Polytetrafluorieteenin ja polyperfluorialkoksitrifluorieteenin möhkälepolymeeristä koostuvat putket, joiden pituus on enintään 600 mm ja halkaisija enintään 85 mm, ja joiden seinämän paksuus on vähintään 30 μm mutta enintään 110 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391740 00

91

Muoviliittimet, joissa on O-renkaita, pidätyskiinnike ja vapautusjärjestelmä liitettäväksi auton polttoaineletkuun

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391910 19

10

Heijastava kalvo, joka koostuu polyuretaanikerroksesta, jossa on yhdellä puolella turvapainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai virallinen merkki määrätystä käyttötarkoituksesta sekä upotettuja lasihelmiä ja toisella puolella liimakerros, yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta irrotettavalla suojakalvolla peitetty

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Kaksipuolinen teippi rullina

— päällystetty vulkanoimattomalla luonnonkumilla tai synteettisellä kumilla

— leveys vähintään 20 mm mutta enintään 40 mm

— silikonia, alumiinihydroksidia, akryylia ja uretaania sisältävä

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Heijastava kalvo, jolla on seuraavat ominaisuudet:

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex391990 00

21

—  koostuu polykarbonaatti- tai akryylipolymeerikalvosta, joka on yhdeltä puolelta kokonaisuudessaan kohokuvioitu säännöllisellä kuviolla

ex392061 00

20

—  peitetty molemmilta puolilta yhdellä tai useammalla muovikerroksella

—  myös, jos se on peitetty yhdeltä puolelta itsekiinnittyvällä kerroksella ja irrotettavalla kalvolla

▼M28

ex391910 80

23

Heijastava kalvo, joka koostuu useista kerroksista, muun muassa seuraavista:

— poly(vinyylikloridi)

— polyuretaani, jossa on yhdellä puolella turvapainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi, ja toisella puolella kerros lasisia mikrohelmiä

— kerros, jossa on katselukulman mukaan ulkonäköään vaihtava turvamerkintä ja/tai virallinen merkki

— metalloitu alumiini

— liimakerros, joka on peitetty yhdeltä puolelta irrotettavalla kalvolla

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex391910 80

27

Polyesterikalvo:

— joka on yhdeltä puolelta päällystetty lämpöherkällä akryyliliimalla, jonka kiinnitys irtoaa vähintään 90 °C:ssa mutta enintään 200 °C:ssa, sekä polyesterisuojakalvolla, ja

— toiselta puolelta päällystämätön tai päällystetty puristusherkällä akryyliliimalla tai lämpöherkällä akryyliliimalla, jonka kiinnitys irtoaa vähintään 90 °C:ssa mutta enintään 200 °C:ssa, sekä polyesterikalvolla

0 %

1.7.2010–31.12.2014

ex391990 00

20

▼M27

 (4)ex391910 80

30

Kaksipuolinen, itsekiinnittyvä modifioidusta epoksihartsista valmistettu kalvo, rullina, joiden leveys on 10-20 cm, pituus 10–210 m ja kokonaispaksuus 10-50 μm, ei vähittäismyyntiin

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391910 80

32

Polytetrafluorieteenikalvo:

— jonka paksuus on vähintään 110 μm

— jonka pintavastus on 102–1014 ohmia ASTM D 257 -menetelmän avulla määritettynä

— joka on päällystetty yhdeltä puolelta puristusherkällä akryyliliimalla

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391910 80

35

Heijastava kalvo, joka koostuu poly(vinyylikloridi)kerroksesta ja alkydipolyesterikerroksesta ja jossa on yhdellä puolella sellainen turvapainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai virallinen merkki käyttötarkoituksesta, joka on nähtävissä ainoastaan paluuheijastavassa valossa, sekä upotettuja lasihelmiä ja toisella puolella liimakerros, yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta irrotettavalla suojakalvolla peitetty

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391910 80

37

Polytetrafluorieteenikalvo:

— jonka paksuus on vähintään 100 μm

— jonka murtovenymä on enintään 100 %

— joka on päällystetty yhdeltä puolelta puristusherkällä silikoniliimalla

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Musta poly(vinyylikloridi)kalvo:

— jonka kiilto on enemmän kuin 30 astetta ASTM D2457 -menetelmän avulla määriteltynä

— myös kalvo, joka on peitetty yhdeltä puolelta polyeteenitereftalaattisuojakalvolla ja toiselta puolelta puristusherkällä liimalla ja irrotettavalla kalvolla

0 %

1.7.2010–31.12.2011

ex391990 00

43

▼M27

 (4)ex391910 80

45

Vahvistettu polyeteenivaahtoteippi, päällystetty molemmin puolin mikrokanavaisella puristusherkällä akryyliliimalla ja toiselta puolelta suojakalvolla, käyttöpaksuus vähintään 0,38 mm mutta enintään 1,53 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Liimakalvo, jonka pohjana on käytetty vähintään 70 μm:n paksuista eteenin ja vinyyliasetaatin (EVA) kopolymeeriä ja jossa on vähintään 5 μm:n paksuinen akryyliliimaosa, piilevyjen hiomiseen ja/tai paloitteluun tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

 (4)ex391910 80

55

Akryylivaahtoteippi, päällystetty toiselta puolelta lämpöaktivoituvalla liimalla tai puristusherkällä akryyliliimalla ja toiselta puolelta puristusherkällä akryyliliimalla ja irrotettavalla suojakalvolla, tarttuvuus 90° kulmassa enemmän kuin 25 N/cm (ASTM D 3330-menetelmällä määritettynä)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

53

 (4)ex391910 80

60

Heijastava laminaattikalvo, säännöllisesti kuvioitu, koostuu yhdestä kerroksesta poly(metyylimetakrylaattia), sen päällä olevasta kerroksesta mikroprismoja sisältävää akryylipolymeeria, yhdestä kerroksesta poly(metyylimetakrylaattia), yhdestä kerroksesta liima-ainetta ja irrotettavasta kalvosta

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Itsekiinnittyvä heijastava kalvo, myös kappaleisiin jaettu, jolla on seuraavat ominaisuudet:

0 %

1.1.2011–31.12.2013

ex391990 00

57

—  säännöllinen kuvio

—  myös jos siinä on asetinkalvokerros

—  koostuu akryylipolymeerikerroksesta, jonka päällä on mikroprismoja sisältävä poly(metyylimetakrylaatti)kerros

—  myös jos siinä on lisäksi polyesterikerros

—  irrotettavalla kalvolla peitetty liimakerros

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Itsekiinnittyvä läpinäkyvä poly(eteenitereftalaatti)kalvo:

— jossa ei ole epäpuhtauksia eikä vikoja

— joka on yhdeltä puolelta päällystetty puristusherkällä akryyliliimalla ja suojakerroksella ja jonka toisella puolella on antistaattinen kerros ionipohjaista orgaanista koliiniyhdistettä

— myös jos siinä on pölynkestävä painatuskelpoinen kerros muunnettua pitkäketjuista orgaanista alkyyliyhdistettä

— jonka kokonaispaksuus ilman suojakalvoa on vähintään 54 mutta enintään 64 μm, ja

— jonka leveys on suurempi kuin 1 295 mutta enintään 1 305 mm

0 %

1.7.2010–31.12.2013

ex391990 00

22

Musta polypropeenikalvo:

— jonka kiilto on enemmän kuin 20 astetta ASTM D2457 -menetelmän avulla määritettynä

— myös kalvo, joka on peitetty yhdeltä puolelta polyeteenitereftalaattisuojakalvolla ja toiselta puolelta liimakanavissa olevalla puristeherkällä liimalla ja irrotettavalla kalvolla

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

23

Kalvo, joka koostuu yhdestä kolmeen kerrostetusta poly(eteenitereftalaatti)kerroksesta ja tereftaalihapon, sebasiinihapon ja etyleeniglykolin kopolymeeristä, päällystetty toiselta puolelta hankausta kestävällä akryylikerroksella ja toiselta puolelta puristusherkällä akryyliliimalla, vesiliukoisella metyyliselluloosakerroksella ja suojaavalla poly(eteenitereftalaatti)kalvolla

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

24

Heijastava kerrostettu levy, joka:

— koostuu epoksiakrylaattikerroksesta, joka on yhdeltä puolelta kohokuvioitu säännöllisellä kuviolla

— on peitetty molemmilta puolilta yhdellä tai useammalla muovikerroksella

— on peitetty yhdeltä puolelta liimakerroksella ja irrotettavalla kalvolla

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

25

Kalvo, joka koostuu monikerrostetusta poly(eteenitereftalaatista) sekä butyyliakrylaatin ja metyylimetakrylaatin kopolymeeristä, päällystetty toiselta puolelta hankausta kestävällä akryylikerroksella, jossa on antimonitinaoksidin ja hiilimustan nanohiukkasia, ja toiselta puolelta puristusherkällä akryyliliimalla ja suojaavalla silikonipäällystetyllä poly(eteenitereftalaatti)-kerroksella

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391990 00

26

Eteenivinyyliasetaattikalvo:

— jonka paksuus on vähintään 100 μm,

— joka on päällystetty yhdeltä puolelta puristusherkällä tai UV-herkällä akryyliliimalla ja polyesterikerroksella

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

27

Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka tartuntalujuus on enintään 0,147N/25 mm ja sähköstaattinen purkaus enintään 500 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

28

Poly(vinyylikloridi)kalvo tai polyeteenikalvo tai mikä tahansa muu polyolefiinikalvo:

— jonka paksuus on vähintään 65 μm

— joka on yhdeltä puolelta päällystetty UV-herkällä akryyliliimalla ja polyesterikalvolla

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

29

Polyesterikalvo, joka on päällystetty molemmin puolin puristusherkällä akryyli- ja/tai kumiliimalla, ja jossa on irrotettava kalvo, rullina, joiden leveys on vähintään 45,7 cm mutta enintään 132 cm

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex391990 00

33

Itsekiinnittyvä läpinäkyvä poly(eteeni)kalvo, jossa ei ole epäpuhtauksia eikä vikoja ja joka on toiselta puolelta päällystetty puristusherkällä akryyliliimalla ja jonka paksuus on vähintään 60 mutta enintään 70 μm ja leveys yli 1 245 mutta enintään 1 255 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

35

Rullina oleva heijastava kerrostettu levy, jonka leveys on yli 20 cm, joka on kohokuvioitu säännöllisellä kuviolla ja joka koostuu poly(vinyylikloridi)kalvosta, jonka yksi puoli on päällystetty

— lasisia mikrohelmiä sisältävällä polyuretaanikerroksella,

— poly(eteenivinyyliasetaatti)kerroksella,

— liimakerroksella, ja

— irrotettavalla kalvolla

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

37

UV-säteilyä absorboiva poly(vinyylikloridi)kalvo:

— paksuus vähintään 78 μm

— peitetty yhdeltä puolelta liimakerroksella ja irrotettavalla kalvolla

— tartuntalujuus vähintään 1 764 mN/ 25 mm

0 %

1.1.2011–31.12.2014

▼M27

 (4)ex391990 00

39

Poly(vinyylikloridi)kalvo, paksuus alle 1 mm, päällystettynä liimalla, johon on upotettu läpimitaltaan enintään 100 μm suuruisia lasikuulia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

47

Polarisaatiokalvo, rullina, koostuu monikerroksisesta polyvinyylialkoholikalvosta, jota triasetyyliselluloosakalvo tukee kummaltakin puolelta ja jossa on puristusherkkä liimakalvo ja irrotettava suojakalvo yhdellä puolella

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex900120 00

40

 (4)ex391990 00

49

Heijastava laminoitu levy, jossa on säännöllisellä kuviolla yhdeltä puolelta kohokuvioitu poly(metyylimetakrylaatti)kalvo, lasisia mikrohelmiä sisältävä polymeerikalvo, liimakerros ja irrotettava kalvo

0 %

1.1.2010-31.12.2013

 (4)ex391990 00

51

Poly(metyylimetakrylaatista) valmistettu biaksiaalisesti orientoitu kalvo, jonka paksuus on vähintään 50 μm mutta enintään 90 μm, myös toiselta puolelta liimakerroksella ja irrotettavalla suojakalvolla peitetyt

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

30

 (4)ex391990 00

55

Biaksiaalisesti orientoidusta polypropeenikalvosta valmistetut rullat

— joissa on itsekiinnittyvä pinnoite

— joiden leveys on vähintään 363 mm mutta enintään 507 mm

— joiden kalvon kokonaispaksuus on vähintään 10 μm mutta enintään 100 μm

LCD-näyttöjen suojaamiseen LCD-moduulien valmistuksen aikana tarkoitetut (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex391990 00

60

Heijastava kalvo, joka koostuu

— poly(vinyylikloridi)kerroksesta,

— polyuretaanikerroksesta,

— lasisia mikrohelmiä sisältävästä kerroksesta,

— kerroksesta, myös jos se sisältää turvamerkinnän ja/tai virallisen merkinnän, joka muuttuu tarkastelukulman mukaan,

— metalloidusta alumiinikerroksesta, ja

— liimakerroksesta, jonka toinen puoli on peitetty irrotettavalla kalvolla

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex391990 00

65

Itsekiinnittyvä kalvo, jonka paksuus on vähintään 40 mutta enintään 400μm, joka koostuu yhdestä tai useammasta läpinäkyvästä, metalloidusta tai värjätystä poly(eteenitereftalaatti)kerroksesta ja joka on yhdeltä puolelta peitetty naarmuuntumattomalla kerroksella ja toiselta puolelta puristeherkällä liimalla ja irrotettavalla silikonikalvolla

0 %

1.1.2011–31.12.2015

ex391990 00

70

Itsekiinnittyvät kiillotuslaikat, mikrohuokoista polyuretaania, myös tyynyllä päällystetyt

0 %

1.1.2011–31.12.2015

▼M27

 (4)ex392010 25

10

Polyeteenin sekä eteenin ja 1-okteenin kopolymeerin seoksesta valmistetut kalvot, paksuus enintään 0,20 mm, kohokuvioitu suunnikaskuvioilla, vulkanoimattoman kumikalvon päällystämiseksi molemmin puolin (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

20

 (4)ex392010 25

20

Polyeteenikalvot, jollaista käytetään kirjoituskoneen värinauhana

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 28

91

Poly(eteeni)kalvo, jonka paksuus on 19 μm (± 1) ja jolle on painettu graafinen kuvio, jossa on yhdellä puolella käytetty kahdeksaa eri väriä ja toinen puoli on yksivärinen ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat:

— kuvio toistuu tasaisin välein koko kalvon pituudella

— kuvio on yhdenmukaisesti linjassa katsoipa sitä kummalta puolen kalvoa tahansa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

40

Monikerroslevy, jossa on akryylipinnoite ja joka on kerrostettu suurtiheyspolyeteenilevyksi ja jonka kokonaispaksuus on vähintään 0,8 mm mutta enintään 1,2 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392020 21

30

Biaksiaalisesti orientoitu kalvo, jonka toisella puolella on koekstrudoitu polyeteenikerros ja jonka kokonaispaksuus on vähintään 11,5 μm mutta enintään 13,5 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex392020 29

92

Monoaksiaalisesti orientoitu kalvo, jonka kokonaispaksuus on enintään 75 μm ja jossa on kaksi tai kolme kerrosta, joista jokainen sisältää polypropyleenin ja polyeteenin sekoitusta, myös jos sen ydinkerros sisältää titaanidioksidia; kalvon ominaisuudet ovat seuraavat:

— vetomurtolujuus valmistussuunnassa vähintään 140 mutta enintään 270 MPa ja

— vetomurtolujuus poikittaissuunnassa vähintään 20 mutta enintään 40 MPa

ASTM D882/ISO 527–3 -testimenetelmällä määritettynä

0 %

1.1.2011–31.12.2013

▼M27

 (4)ex392020 29

93

Monoaksiaalisesti orientoitu kolmikerroksinen kalvo, jonka jokainen kerros koostuu eteenin ja vinyyliasetaatin kopolymeerin ja polypropeenin seoksesta ja jonka:

— paksuus on vähintään 55 μm mutta enintään 97 μm,

— vetomoduuli valmistussuunnassa on vähintään 0,75 GPa mutta enintään 1,45 GPa ja

— vetomoduuli poikittaissuunnassa on vähintään 0,20 GPa mutta enintään 0,55 GPa

0 %

1.1.2010-31.12.2014

 (4)ex392020 80

92

Laminoitu levy tai kaistale, joka koostuu vähintään 181 μm, mutta enintään 223 μm paksuisesta, propeenin ja eteenin kopolymeerin ja styreeni-eteeni-buteeni-styreenin (SEBS) kopolymeerin seoksesta valmistetusta kalvosta, joka on toiselta puolelta päällystetty tai peitetty styreeni-eteeni-buteeni-styreenin (SEBS) kopolymeeriä olevalla kerroksella ja polyesterikerroksella

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

92

Poly(vinyylikloridi)levyt, tehty ultraviolettisäteilyä kestäviksi, jopa ilman mikroskooppisia reikiä, paksuus vähintään 60 mutta enintään 80 μm, ja jotka sisältävät vähintään 30 mutta enintään 40 osaa pehmitettä 100 osaa poly(vinyylikloridia) kohden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

94

Kalvo, jonka peilikiilto on vähintään 70 yksikköä kiiltomittarilla 60 ° kulmasta mitattuna (ISO 2813:2000-menetelmällä määritettynä), joka koostuu yhdestä tai kahdesta poly(vinyylikloridi)kerroksesta, jotka on päällystetty molemmilta puolilta muovikerroksella, jonka paksuus on vähintään 0,26 mm mutta enintään 1,0 mm, ja jonka kiiltävä puoli on päällystetty suojaavalla polyeteenikalvolla, vähintään 1 000 mm mutta enintään 1 450 mm levyisinä rullina, nimikkeen 9403 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392049 10

93

ex392043 10

95

Heijastava laminaattikalvo, joka koostuu poly(vinyylikloridi)kerroksesta ja jotain toista muovia olevasta kerroksesta, joka on kuvioitu säännöllisellä pyramidikuviolla, päällystetty toiselta puolelta irrotettavalla suojakalvolla

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

96

Kalvo, jonka peilikiilto on vähintään 70 yksikköä 60 ° kulmassa kiiltomittarilla mitattuna (ISO 2813:2000-menetelmällä määritettynä), joka koostuu poly(eteenitereftalaatti)kerroksesta ja värillisestä poly(vinyylikloridi)kerroksesta, kotitalouslaitteiden valmistukseen käytettävien paneelien ja ovien päällystämiseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

97

Kalvo, joka on martioitu enintään 12 μm syvyydelle, jonka peilikiilto on vähintään 7 mutta enintään 17 yksikköä kiiltomittarilla 60 ° kulmasta mitattuna (ISO 2813:2000-menetelmällä määritettynä), joka koostuu vähintään kahdesta poly(vinyylikloridi)kerroksesta, jonka kokonaispaksuus on enintään 0,5 mm, joka on martioidulta puolelta suojakalvolla peitetty, vähintään 1 400 mm mutta enintään 1 420 mm levyisinä rullina, nimikkeen 9403 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

10

Poly(metyylimetakrylaatti)levy, jossa on antistaattinen päällystys, mitoiltaan 738 × 972 mm (± 1,5 mm)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

20

Poly(metyylimetakrylaatti)levy, joka sisältää aluminiumtrihydroksidia ja jonka paksuus on vähintään 3,5 mm mutta enintään 19 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

40

Polymetyylimetakrylaattimuovista valmistetut levyt, jotka ovat EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) ja EN 4366 (MIL-PRF-25690) -standardien mukaisia

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392059 90

10

Ei-huokoinen ja laminoimaton levy modifioitua akryylinitriilimetyyliakrylaattikopolymeeriä, paksuus vähintään 1,0 mm mutta enintään 1,3 mm, rullina

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex392059 90

20

Heijastava kerrostettu levy, joka koostuu epoksiakrylaattikerroksesta, joka on yhdeltä puolelta kohokuvioitu säännöllisellä kuviolla ja jota peittää molemmilla puolilla yksi tai useampi muovikerros

0 %

1.7.2010–31.12.2014

▼M27

ex392062 19

01

Koekstrudoitu läpikuultamaton poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on vähintään 50 μm mutta enintään 350 μm, jossa on erityisesti kimröökiä sisältävä kerros

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

03

ex392062 19

07

Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, liimalla päällystämätön, jonka paksuus on enintään 25 μm, joko:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

09

— yksinomaan massana värjätty tai

— massana värjätty ja toiselta puolelta metalloitu

ex392062 19

11

Pelkästä poly(eteenitereftalaatista) valmistettu kalvo, jonka kokonaispaksuus on enintään 120 μm ja joka koostuu yhdestä tai kahdesta kerroksesta, joista kussakin on väriainetta ja/tai ultraviolettisäteitä imevää ainetta koko massassa, liima- tai muulla aineella päällystämätön

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

13

ex392062 19

14

Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on vähintään 20 mutta enintään 150 μm, ja joka on päällystetty toiselta puolelta silikonilla, ikkunoiden kalvojen valmistukseen tarkoitettu (1)

3 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392062 19

16

ex392062 19

17

Pelkästä poly(eteenitereftalaatista) valmistettu laminoitu kalvo, jonka kokonaispaksuus on enintään 120 μm ja joka koostuu yhdestä pelkästään metalloidusta kerroksesta sekä yhdestä tai kahdesta kerroksesta, joista kussakin on väriainetta ja/tai ultraviolettisäteitä imevää ainetta koko mas